Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

?P MAYIS 1991 •••• HABERLERİN DEVAMI lantıda, bakanlann seçim yapılacak yerlere giderek seçmenle yüzyüze propaganda yapması benimsendi. Toplantıda ayrıca Başbakan Akbulut'un yarın saat 13.00'te yeni Başbakanlık binasında kendisini destekleyen milletvekilleri ile birlikte bir basın toplantısı düzenlemesi ve toplantıya bazı il başkanlarının da çağrılması kararlaştınldı. Basın toplantısında Akbulut, bugüne kadar yaptıkları, yapacaklan ve Cumhurbaşkanı özal ile ilişkileri konusunda bilgi verecek. Akbulut daha sonraki gunlerde de delegeîerle toplantılar düzenleyecek. Başbakan Akbulut dun öğleden soma ANAP miîîetvekillerinî TBMM'deki odassnda grupiar halinde kabul mi. Akbalat'un bu göruşmecte miîletvekiDerinden destek isteds CUMHURtYET/19 mede yer alan ANAP milletveküinin yönelttiği, "Siz çok iyi bir siyasi satranç ustasısınız. Şimdi Baştarafı 1. Sayfada) hepimiz işaretinizi bekliyoruz. kazanmaktadır. Yine son anda bir siırpriziniz Bu durum daha bir süre be olur mu" sorusuna özal, "Yok yok, ben artık duvara 'irleyici olarak devam edecektir. Çünkü 1991 Türkiyesi'nde yasadayandım" karşılığını verdi. 'ann dışında acayip bir iktidar Cumhurbaşkanı Özal, organizması oluşmuştur. HastaANAP'hlara uzerinde duşünduUklı bir yapı görmezhkten geli sıkıntıları da şöyle sıraladı: ğu nemezz bu "gayri kanuni" du " Birçok arkadaşımız bana nım düzeltılmeden Türkiye'de yeni bir genel başkanın partiyi hiçbirşey iyileşemez. ANAP'ın harekete geçireceğini ve oy artşenel kongresi yaktnlaştıkça, tıracagını anlattıiar. Bu doğruoartiye musallat virüsıin daçla dur. Yeni bir isim partinin oyutedavisinin olanaksızhğı ortaya nu arttırabilir. Ama kısa bir suçıkıyor. re sonra seçime gidiJmeli. Yeni bir geaet t>aşkan$a kısa surede Nasıi? Dünkü gazeteierde yayımla seçime gidilmezse, yipramr ve nsn şu ktsaak haber bir kiîap ters etki yataiabilir. kaâar Ğğretiddir: "Cumhurbaş Ancak bu seae seçiıae gtâekarn Özsi ite İsianbul İl Başka mejiz. Ba sese seçim içîs uygas m eşi Semra Özaltıt ANAP il degil» H«fhalde seçim î992'de başkanlan arasında düzenledikolar. leri attket tepki doğurdu" Kongreden sonrs kııntisBîiindiği gibi kankoca özai cak yeai hâkumeJin guvenoyu lar, 1516 haziranda yapıhcak meseiesine tyt bakmak iazııs. parti genel kongresmde desiek Meciis iatile ginaiş »îacak. îeyecekîen ANAP genel başkan Kongreden sonra bazı yeni kıradaymı saptamak içm özel bir gınhklar yaşanabiiir. Genel başanket yaptırtmşlardı. Bir parti kaniığa seçüecek kişinin kuracanin resmı ve doğal organlarım ğı bukttmet çok onemli. Uikkat hiçe sayarak genel başkan ı sap etmemiz iazım. tamak yetkisini ve marifetmı Kongreden sonra dunıma kendüerıtıde bulan kankoca bakmak iazım. Yeniden bir oiaözallar'm Tıirkıye'yı de özel ganüstu kongreye gottırebiiecek yömemlerle yönetnkkn herkes olasjlıklar iyi iıesapianmah." çe bilinen bir gerçekttr. Ancak Cumhurbaşkanı Özai'm olaacıktt olan bu "gayrimeşru" yö ğanüstü kongre iie ilgili görüşnetime iktidar partısmden, Meclermi detaylandırmadığı öğreniilis grubundan ve hükumetten di. Ancak görüşmede buiunan hîçbîr tepki gelmemesidir. milletvekilleri, Özal'ın açık bir 1516 haziranda yapılacak bıçknde bu yıî seçim düşünmeANAP genel kongresıni şimdi diğini aniattığjnı, yeni bir gene! den "faibe" alîına âıişunecek habaşkanın genel mületvekili seçirnlerinden en az 34 ay önce berler, birbiri ardına gazeteierde yayımlamyor; ama aymazlı göreve getirüerek yıpranmasma ğın uykusuna dalmif olanlann izin verilmemesi gönişıinde oluyanacaklanna ilişkin en ktiçük duğunu anlattilar. Milletvekiîlebir ışaret görülmüyor. • * •• ri, "Özal berhalde kongrede ta* rafstz kalacak. Beiki Akbuiutun görevi bir süre daha goturmesini isteyebilir. Öniimiizdeki {Baştarafı 1. Sayfada) yıl seçim olaca^ma gore Özal, süah üe bol miktarda mermi ve Akbuiut'tan oiağanustu kongre sozu alabiiir ve genei seçimler örgütse! doküman buiundu. oncesinde gidiiecek olağanüstü öte yandan Muş'urt Kralağaç kongrede, ağırhğını partiye oy bucağına bagh Zengök köyün kazandifacağinı düşündügü yede dün 2 terörıst ölü olarak ele ni bir isimden yana koyabiiir" geçirildi. yorumunu yaptılar. Bu arada îstanbul Haber Servisimizin bildirdiğine göre dun Cepheleşme gece saat 21.00 sıralarmda Çahşma ve Sosyai Güvenlik Baözai'm genei başkan adayiakanlığı'mn Bölge Müdürlüğü' rı arasmda açjk tercihte bulunne tahrip gücü düşuk bir ses maması, ANAP'iılan Akbulut bombasj atıldı. Paniğe yoi açan ve Yümaz arasmda cepheleşmepatlamada, çevredekı bazı evle ye itti. Akbuiut ve Yılmaz da barin camlan kırıldı. Aynı saatte kanlar ve milletvekillerinden Kadıköy Bağdat Caddesi Şaş kendılerıne çalışma kadroian kınbakkai'da sokak içlerine atı oiuşturdular. ian bombalann patlaması sonuAkbulut'un kurmayları şu cü binaların camlan ktntdr. Mmierden oiuşuyor OLAYLARINt OzaTın aday çıkmazı Mehmet Keçeciler (Devlet BaSayfada) 4RDENDAKI (Baştarafı 1.bilgiye göre göruş kam), OHan Sungurlu (Adalet Edinilen G Ö Z L E M UĞUR MUMCU (Baştarafı 1. Sayfada) Beşikçi'ye inanırsanız, herkes ırkçıdır: Bülent Ecevit gıbi, Erdal inönü gibi Prof. Mümtaz Soysal gibi, Uğur Mumcu gibi, Ismail Cem gibi, Prof. Toktamış Ateş gibi, Türk ırkçılığının ve sömürgeciliğinin en has isimleri... (ismail Beşikçi, Devletlerarası Sömürge Kürdistan.. S: 147) llhan Selçuk'tan Mihri Belli'ye kadar birçok ilerici yazar ve başta Behice Boran'ın TİP'i olmak üzere (İsmail Beşikçi, Orgeneral Muğlalı Olayı, Otuzüç Kurşun, S: 110) Beşikçi'nin eleştiri oklanndan paylarını alıyorlar. Oysa, bu insanlar, Türkiye'de ırkçıhk ve sömürgeciliğe karşı savaş verenlerin en ön saflarında bulunuyorlar. Bir kısmı siyasal görüş ve inançlarından ötürü Beşikçi'nin yattığı cezaevlerinde Beşikçi'den önce yattılar. Bir kısmı işkencelerden de geçti. Bu insanları, 'ırkçılığm ve sömürgeciliğin en has isimlen' olarak suçiamak hakstztiğın da ötesinde bir insafstzttk ve açıkça bir hedef saptırmasidîr. Bunlar değiise bir 'ırkçiUk paronetyası'öirl Saym Seşikçi, Kürtler konusundaki yakm tarihteki olay}an da incefiyor ve olaylara ye^eni yorumlar getiriyor. Bu yorumlardan biri Kürt ayaklanmaian iie 'rtgilidir. Beşikçi şöyfe yazîyor: Gerçekten 20. yüzyılm ilk çeyr&ğinden beri Güney Kürdisten'âaki va Doğu Kürdistan'dakl butürt Kört başkakSınfarı hep Ingilterefnfn desteği ile basttnlmtştır, Şeyh Sait Kött }$yanında Kurtfefe ingiitzterin yareöm eföğ/ büyök bir a/cfa&nacadtt (Devl^Serarasj Sömürge Kürdsstart S: 28) Bu görüşe sayg! duyanz. Ancak bu görüşün tam tersJnin de yine Beşikçt tarafından savunuiduğunu bıhrsek, o zaman soranz: Ste de mı ırkçılığtn ve sömürgeciliğin en has isimierinden mislniz? Kürt kokenü okuriarimız inanamayacakiar, ama gerçek budur. Açiyoruz ismail Beşikçt'nin 1970 ythnda 'E' Yaytnfarı arasmda yayımtanan 'Doğu Anadolu'nun Düzml' kitabını. Sayta 2SD... Beşikçi şöyie yaztyor. Gerek 1. Dunya Savaşı'nda gerekse Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Batı emperyalizminin Anadolu üzerindeki en önemii aksiyonlarmdan biri Ermenistan ve Kürdistan hayallerinin gerçekleşmesiydi. Sayfa 281. Beşikçi yazıyor: r.ingilizler, Doğu Anadolu'da kendi çıkarlannı öteki emperyalist devletler aleyhine geliştırebilmek için fırsatlar kolluyorlardı. Bu fırsaîlarm en önemlileri Kürt aşiretlerindeki pofansiyellerden ve yine aşiretler arasındaki mezhep çatışmalanndan yararlanarak meydana getirilecek kanşıklıklardı. Ne yapmış İngiltere? Yine Beşikçi'den öğreniyoruz. Şunu yapmış: :.Bir kısım aşiretleri kendi emelleri uğruna tahrtketti. Nitekim 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması'nda bağımsız Kürdistan kurulması fikri açıkça ortaya atıltyordu. (S: 282) "Bağımsız Kürdistan yolundaki tahrikleri" diyor Beşikçi, İngilizler yapmıştır ve bu kışkırtmalar cumhuriyetten sonra da devam etmiştir. Okuyalım: Doğu isyantannda emperyallzmin birinci derecede rol oymdığı &uphesizdfc ingiiiz emperyalizminm 1, Dunya Savaşfnda vs Knrtutuş Savaşı'nda (Maöoğo'dak) iahnkS&n özs/Hkie (bağırnsız Kürdistan} kurulması yolundakî tahrikleri cumhuriyet kurulduktan sonra da cfevam ete/şfe 8u tshrikiet özeltikie hilafetm kaldmlmssmdsn sonra hrz kazanmışüF. örneğin 1925'te Şeyh Sait isyanmın patlak vgrdîği günlsrde ingilîz stlah fabrikalarından Şsyh Saife çeşitli sifsh katahglannın galmsss smperyaSizmin bu konudaki çaHşmaJanm doğrvtamaktadır. {S: 308) Beşıkçi'ye göre Şeyh Saiî ayakianmasi bir 'Kürt ayakianması' da değildir, :.Şurası da bir gerçektir ki Şeyh Sait haraketinm ulusat bir nitatiği sanıidığı kadar önemii değildir. (S: 3123) Beştkçı şu kantdadır: Emperyahzmin Ortadoğu'daki tahriki her zaman vardır. örneğin 2. Dünya Savaşı sonunda Batı iran'da kurulan Mahabat Kürt Cumhuriyeti emperyallzmin eseri otduğu gibi yıkıiışt da onun eserkik (S: 313) Türk, Kürt, Laz, Çerkes, Amavut, Boşnak, kökenierimiz ne olursa olsun, hepimiz 'yurttaşlık billnd' iie bu ülkeye bağiayiz. TürkKürt ve AfeviSünni ayrımlarını derinteştirmek, kimiere yartyor? Bunun için de yakın tarihe bakmak yeter ve artar bile... GERÇEK Bakanı), Abdülkadir Aksu (Içışleri Bakanı), Cemil Çiçek (Devlet Bakanı), Kemal Akkaya (Devlet Bakanı), Yusuf Özal (Plan Bütçe Komisyonu Başkam), Alpaslan Pehlivanlı (Adalet Komisyonu Başkanı), Burhan Kara (Giresun Milletvekili, MKYK uyesi), Orhan Demirtaş (Teşkilat Başkanı)!' Mesut Yümaz'm oluşturduğu çalışma grubunda ise şu isimler yer alıyor: "tbrahim Özdemir (Devlet Bakanı), Ercttment Konukman (Devlet Bakanı), Mustaîa laşar (Devlet Bakanı), Cengiz Altmkaya (Bayindırhk ve Fskân Bakanı), Böieat Akartrfı (îstanbuî Miiietveküi), Mükerresı Taşçıogia (Eski Bakan, Sıvas Mületvekili), Mastafa Kakmli (Eski Bakan, Kötahya Miîletvekiîi), Şadan Ibzca (Rize MiîletvekiÎ!}, Mehmet Akdemir (Ga/ianfep Msiletveksls), Yaşar Okuysn <Esks MHPIi, Imbat Fuarcshk ve Organizasyon Şirketi'nin sahibi)r Akbutut ve Yümaz'm kurmaylan, iî başkanlan ve delegelerie sık sık görüşmeîer yaparak eğihmlenm saptamaya çaiışıyorlar. Adaylarm yanmda yer aian kurmaylar, kongrede çıkaracakian MKYK ve sonra oîuşturuîacak Bakanlar Kuruiu hstesi üzerinde de çahşmaiannı stirdürüyorlar. Mesut Yılmaz, cuma günü Bursa'dan başlatacağî gezisini Burdur, Denizİi, Afyon ve îzmir ile sürdürecek. Daha sonra Adana'ya gidecek. Yılmaz, bölge toplantılannda delegeîerle konuşacak. AkbttîutFakdemirii Başbakan Akbulut, dun adaylar arasmda adı geçen Ekrem Pskdemirii iie görüştü. G6ruşme talebinin Akbulut'tan geldiği ve Pakdemirü'den destek istediği belirtıldı. Pakdemirli iki saat suren görüşmeden sonra, ne konuştuklanns açıkiamadı, ancak "Önumüzdeki hafta belli şeyler açıkiığa kavuşmuş olur" dedi. Adaylık konusundaki değeîlendirmeye devam ettiğiıü beîirten Pakdemirli, "Eğer bir ihtiyaç varsa, taiep varsa, talep partinin bazmdan, temeiinden geliyorsa, tabü o talebe uyolur" dedi. ANKA'nm haberine göre topiantıda, Cumhurbaşkam Türgut özai'm ANAP il başkanlan arasmda yaptırdığı anket konuşulurken Başbakan Akbulut'un da bu topiantıda il başkanlan arasmda ikinci bir anket sayılabilecek nitelikte nabız yokladığı belirtildi. Akbulut'un anketinden kendısine 36 oy, Mesut Yılmaz'a 28 oy, Namık Kemal Zeybek'e de 8 oy çıknğı öğrenildi. Akbulut'u destekleyen Deviet Bakanı Mehmet Keçeciler de bugün basın toplantısı yaparak kongreye ilişkin görüşîerini açıklayacak. Havalar (Baştarafı 1. Sayfada) "yağmıır" duası ile çözüm aramaya çalışan çiftçilerin sevinci tedırgınîiğe dönuştü. Trakya bölgesinde tarialara giriiemediğinden, ayçiçeğı ve yazlık ürün ekimi yapılamıyor. Tekirdağ bölgesinde ayçiçeğine ayrılan 100 bin hektarhk böltimden yüzde 70'ine hâlâ ekim yapılamadı. Faîzlere siyaset gölgesi (Baştarafı 1. Sayfada) ediyorlar. Büyük mevduat bankalan ve kamu bankalanndan sonra yüzde 75 yıllık faizde ısrar eden orta ölçekH iki mevduat bankass da oranîannda önemii indirimlere gidiyor. Türkbank, yıilık mevduat faiz orantm 14.5 puan birden indirerek yüzde 6!'e çekti. Pamukbank'm isebugünkü Hazine ihalesinden sonra faizlerdeki indirim oranım belirleyeceğs öğrenildi. Böylece mevduat toplayabilecek ve bankalararası mevduat kaymasma yol açacak buyüklükteki bankalann tümti yıîlık faiz oranlannı yüzde 6165 seviyesine çekmiş olacaklar. Garanti Bankası ise yıllık faizini yüzde 63'ten yuzde 61 'e çekti. Dün dokuz banka birden faiz oranlanm indirdi. Mevduat faiz oranîannda geçen hafta başlayan indirimlere Türkbank, Şekerbank, Garanti Bankası, Töbank, Sumerbank, Turk Ekonomi Bankası, Dışbank, Netbank, Türk Ekonomi Bankası da eklendi. Türkbank faiz oraniannı yılhkta yüzde 75.5'ten yüzde 61'e, altı ay vadelide yüzde 70.5'ten yüzde 60'a, üç ay vadelide yüzde 65.5'ten yüzde 57'ye, bir ay vadelide yüzde 55.5'ten yüzde 51'e indirdi. Şekerbank ise bugunden itibaren yjllık mevduata yüzde 72 yerine yüzde 67, altı ayhk mevduata yüzde 68 yerine yüzde 66, üç ay vadeliye yüzde 66 yerine yüzde 65, bir ay vadeliye yüzde 55 yerine yüzde 53 faiz uyguiayacak. Töbank ise sadece altı ayhk mevduat faizini yüzde 64'ten yüzde 63'e indirdi. Bu bankanm öteki faiz oranîarını yeniden beikleyeceği öğrenildi. Türk Ekonomi Bankası yıllık faiz oranını yüzde 70'ten yüzde 6l'e çekti. Dışbank ise bir yıihk faizini yüzde 69'dan yüzde 61'e, üç ay vadeliyi yüzde 64'ten 59'a, alti ayhk faizi yüzde 65'ten 60'a düşürdü. Netbank ise yıllık faizini yüzde 75'ten yuzde 70'e, altı ayhk faizini yüzde 69'dan yüzde 68'e indirdi."1 ' J ' Kamu açıklarının kapatılmasında başka bir enstruman daha devreye sokuldu. Dövize Endeksli Gelir Ortakhğı Senetleri Yuksek Planlama Kurulu'ndan Kamu Ortakhğı Idaresi'ne, bu ysl içinde 500 milyon dolarhk Gelir Ortakhğt Senedi çıkanlması yetkisi verildi. Bunun 100 milyon dolarhk ilk partisi geçen cuma günü Körfezbank, Citibank, Fnterbank, Saudi American Bank, Chase Manhattan Bank'a 'sattş garantisi* (underwriting) ile devredildi. 100 milyon doîarhk senetler "TEK Ayncalıkiı Şirketler Elektrik Enerjisi Geiirleri'ne endeksli bulunuyor. Eğer TEK geh'ri, bu faiz oranını tutturamazsa senet sahiplerine libor artı bir üzerinden geür payt ödenecek. Bankacıhk çevreleri, para piyasasmdaki bu karışıkhğı şöyle değerlendiriyoriar: "Paraya ihtiyacı olas hükümet gününit kurtarmaya çahşryor. ANAP genel başkanlık seçimleri var, onu bekliyorter. " *" J J x Akbulut sertleşiyor Başbakan Akbulut, ANAPh milletvekilleri için düzenlediği yemeklerden üçüncüsünü de dün akşam Başbakanhk Konutu'nda verdı. Toplantılarda Yıldmm Akbulut'un adaylar arasmda "demokratik davranayım, devlet imkânlarını kullanmayayım" derlcen yanşta gerı kaldığu kendi propagandası için çahşmaiar yapması gereküği belirtiîdı. Toplantıya katüaniann büyük kongreye kadar yapılacak çahşmaları organize etmesı kararlaştınhrken büyük kongre için ilk hedef oiarak 2 haziran seçimleri belirlendı. 19 yerde yapılacak belediye başkanhğı seçimlennin büyük bölumü kazanılarak, "Akbulut işbaşma geldiği gunden bu yana ANAP'ın kazandığı seçim sayısı arttt" ımajsnsn delegeler bazmda yerleştirıimesi kararla$tırılan top 10 terörbt Çiftçi korkuyor Tekirdağ Ziraat Faktiltesi'nden Prof. tbrahim Atakişi, bugunden sonra yapılacak ayçiçeği ekiminden yeterli düzeyde verim ahnamayacağım söyledi ve "Bu iirunun ekimi 15 mart15 nisan arasmda yapıiır. Yağıştan çiftçi bu fırsatı kaçırdı" dedi. Buğday tarlalannın da fazla yağıştan etkilenerek yattığı ve sararmaya yüz tuttuğu beürtiliyor. Yağışlardan gözü korkan köyiüler "Kuraklıktan kıtiık olmaz, yağışlardan otar" deyimini sıksık dile getirmeye başladılaF. '«)<".• *>" . Zeybek Köşk'te Kultur Bakanı Namık Kemal Zeybek, "Osmanh arşivlerinin korunması ve saklanması için uygulanacak "lazer diskli dosyalama sistemi" hakkında brifingm ardmdan, toplanüyı izleyen Cumhurbaşkam Özal'la birlikte Köşk'e gitti. Zeybek'in Köşk'e gitmesi, "Genel Başkanlık için Özai'm oiurunu bekiiyor" iddialan nedeniyle dikkat çekü. tçişleri Bakanı Aksu da dun akşam Comhurbaşkanlığı KöşkU'nde bir sur* Özal'ia goruştu. II "Camın Özü Doga... Doğanın Dostu Cam." M' SIZ,YAŞAMLA MÜCADELE" "lsıcam'stz Yaşatn", Isıcam'lı evlerde yaşanan 'hissedilir rahatlıktan, Isıcam'ın bir yapıya kazandırdığı 'değer'den yokşun kalmak demektir. Gereğinden çok yakıt masrafları, enerji kayıpları, çevre kirliliği demâktir. Artık herkes bunları biliyor... Haklı olarak, Isıcanjı'dan yarar anmak istiyor. Bu yüzden, Şişecam'ın teknik lisansıyla . Isıcam üreten tesisler artıyor, yurdumuza yayılıyor. Şimdi herkes, yurdumuzun her yöresinde Yetkili Satıcılardan kolayca sağlıyor, çok kısa bir süretle taktırabiliyor. Isıcam'lı evler gittikçe artıyor. Isıcam'sız evler geçmişte kalıyor! 'IsıcaroMı Yaşam'dan^iz de yararlahmalısınız. TURKIYE'NIN CtYE'NİN MODERN ÇİFT CAM SİSTEMİ" 5 YIL Isıcam tescıllı bir markadır. Sayıları giderek artan, aşağıda adlannı bulacağınız tesıslerde Ştşecam garantısıyle uretılır Isıcam'ı sıze en yakın Isıcam Yetkılı Satıcısı'ndan guvenle saglayabılırsınız Sadece Isıcam Yetkılı Satıcıları tarafından takılan Isıcamlar 5 yıl garantılıdır Camtaş Duzcam ve Cam Ambalaj Pazarlama A.Ş. Buyukdere Cad Beytem Han Kat 7 80220 Şışlılstanbul Tel 147 06 66146 09 05 (dırekt) 146 11 30 Santral Faks 148 96 70 Teleks 39 108Camtr ŞİŞECAM SİŞECAM Bir T Ü R K İ Y B İ Ş B A N K A S I Kuruluşudur ISICAM/YETKİÜ URETİCİLERİ: ÇAYIROVA/GEBZE Cam Işleme Sanayıı A Ş (91993477677) ANKARA Camsan Cam San veTicaretA Ş (5182015) Gursan Cam San ve Tıc A Ş (3485142). Koseogulları Cam San ve Tıc Koll Ştı/Polatlı (11067), Sınan Cam San ve Tıc Ltd Ştı / Sıncan (7254) BOLU: Kıler Cam San A Ş (12419), Orım Iç ve Dış Tıc A Ş (19333) BURSA' Campen Camlı Pencere Sıstemlerı Tıc ve San A Ş / Inegol (219828) DENİZLİ. Campet A Ş Cam Petrol Motor San ve Tıcaret A Ş (115441 ESKIŞEHİR Hatıpoglu Cam San ve Tıcaret A Ş (60027) İZMİR: Yorcam Yorgancılar Cam San ve TıcaretAÇ (39779294) KAYSERİ. Ak Isı Yalıtım Cam San ve Tıcaret A Ş (127693), Okandan Kardeşler Cam Tıc ve San A Ş (112895) KONYA. Oran Ortaanadolu Cam San veTıc A Ş (107986) SİVAS: Cam Tıcaret Ud Ştı (6134849) I S I C A M / Y E T K I U 8 A T 1 C I L A R I . ADANA Camkıtanlaf c a m Tıc U d Ştı (112792) ErciYes Cam Tıc (1524201 Krıstal Cam Tıcarethanesı (117806) Mımko Alumınyum San ve Tıc A Ş I280659) AFYON Celal Attıla (119751 Ûzan Cam Tıcarot/Sandıklı (40871 AKSABAY Zakır Şenses 124928) AMASYA Aydın Cam Paz Tıc v e S a n KollŞtı ( 2 3 1 D A N K A H A Açıkalın Inş Tıc v e S a n A $ (3M2242) Açıkalm Cam Tıc (32*46161 Akçskoc» C»m T ı o r e t (12641561 Alıme Durü (3663594) Anta? Cam Paz (1177552) Bahar Cam Tıc 11252561) Bavraktaı Cam (35540121 Burak Cam Ayna San (3510256) Çetın Cam/ Polatlı (10778) Çıft El Cam Tic (3460304) Denız Knstalm I3485865) Muhlls A l d o j a n Doflan Cam Tıc (3492081) Dogan Cam Tıcaret (1628426) Egesay lr\ş Tulz M u ş M u m Tıc U d Ştı (31246961 Emın Gencel (3106966) Ercom Tıc 113657181 Ercıyes C»m Tıcarethanesı (3104412) Erdoflan Cam Tıcarst (3211115) Flotalın Cam San (34881051 Funda Tıcaret (3124422) GuneşCamTıc (3487136) Gurpa Yapı San Ith ve Ihr Paz U d Ştı (3491140) Harman Cam/ Polatlı (13198) H u ı C a m T ı c 11374764) Huseyın Avnı Erturk (34174181 Huseytn Cam Tıcaret/Polatlı (142471 Husnu Erol (1189146) Karatas Cam Tıc (34891621 Kurtuluş Cam Tıc/ Beypazarı (2355) Knstalm Ayna ve Cam San Tıc Ltd Ştı (34119551 Mehmet Erdoğan 11829165) Mehmet Guneray (3117440) Montaı Cam San ve Tıc A Ş 13500703) Muhlıs Aldogan Doaan Cam Tıc (3492081) Nurcam Inş Montaj Ith Ihr vs Tıc U d Ştı (35001581 Omur Cam Tıcaret (1360974) Ozden Kardeşler Cam San Inş ve Tıc Ltd Ştı (1388596) Ozemek Cam Tıc (1268850) OzaenCamSan veTıc Ltd Ştı (3487137) Sınan Cam Tıcaret 11181852) SıteCamTıc 13486828) Şahın Cam Tıcaret (1380832) Tuna Cam (3509070) Uçei Cam Tıcaret (3510909) Ulker Cam Tıcaret (1170413) Yılmaj Cam Koll Ştı (3110794) Yucel Demırel (2135480) ANTALYA Cenk Cam Tıc (1180971 AYDIN Cam Pa (26347) Emın Arslan (11407) BAÜKESIR Balpen Plastık Inş Malz Ltd Ştı (40057) Gurp.nar Cam T,c ve San A $ 112144) Ksnt Cam TıcareV Bandırma (14879) Tıtız Cam I 8andırma(16208) BOLU Demınaş Cam Tıc ve San Ltd Ştı / Duzce (16340) Tevfık Ozçelık (13167) BURSA Alı Başnak Cam ve Ayna Dek I605377I ARIŞ Cam Tıcaret/ Orhangazı 115311 Avrupa Cam (213835) Aydın Cam 1605277) Çınar Cam (606938) Gavaz Cam San veTıc A Ş (216542) Gurol Yapı Dekorasyon 1606967) Marmara Cam 1147512) Mehmet Hulusı Banşman/ Inegol (3775) Mehmet Nurı Eraan/ Mudanya (41899) Muharrem Kuyucu (148501) Necıp Cıce Uoteknık Tıc / Orhangazı (147128) Nevzat Ustuncan (216400) Samı Sezgın (145903) Sevınç Cam (606237) Vedat Kınnap (603227) Yahya Fıdan (143031) Yeni Ozer Cam ve Ayna San Tıc (2111691 YıldızCamTıc ve San Ltd Ştı (145060) ÇORUM Un»IC»mTıc (18785) OENIZU AlıAWterazlı(1272BI Alı Dutau (117771 Cevher Cam (313161 Efraım Duman (11544) EDIRNE Hasan Gokçek (165531 ELAZlG 0 2 IŞ Cam Tıc (236071 ERZİNCAN Özcam Koll Ştı (12275) ERZURUM Ibrahım Kuzeylı (11806) ESKIŞEHİR Raşan Cam Tıc (134241) SeverCamTıc (147647) Yurtsevenler Cam Tıc 1140840) Zekı Balık (142306) GİRESUN Aratai Paz veTıc A Ş (13079) A » m Cam«vı (161401 Bcrlık Camevı (12825) ÎSTANBUL Alı Dogan Tukel (1697734I Alı Ozturk (16964221 Alkon Alummyum San veTıc Ltd Ştı (1403877) Aktaş Cam ve Ayna Evı 13362160) Aktaş Cam San veTıc A Ş (1475501) Anadolu Cam San veTıc Ltd Ştı (3771207) Art Yapı ve Malz San veTıc A Ş 13620832) Aydoganlar Cam San veTıc U d Ştı (3543111) Aygun Cam Paz Ltd Ştı (1803082) BasaranKoll $tl (33621271 Bescelı Tıcaret (5224688) Bılır Cam Tıc (1613713) Bozkurt Cam Tıc Ltd Ştı 11723554) Burunguz Cam ve Cam M a m T ı c v e S a n Ltd Ştı (5138434) Camsan Cam San M a m Paz A Ş (5894400) Can Inşaat Mate San A Ş 11668976) Coşkun Cam Tıcaret 15862928) Dınç Murat Toptan Cam Tıc (5714035) Oınçer Cam San v«T,c Ltd Ştı (54818051 Doguş Cam Tıc (1309884) EmtaşCamSan Tıc A Ş (1411460) Eyup Tavukçuoglu (33836091 Fenış Sıstem ve Aksesuar A Ş (17439001 Guler Cam (3728606) Gurkan Cam San veTıc Ltd Ştı 13720204) Guven Cam Tıcaret 15791499) Isınsan (1686387) Isıpen Isı Yalıtımlı Pencere Sıst San veTıc Ltd Ştı (1646463) Imar Cam San veTıc Ltd Ştı (3535602i IN M A Tıcaret (35874011 Kısmet Cam Tıcaret (1666227) Koçtaş Tıc A $ (36103161 Koray Paz Ith ve Ihr A Ş (1701712) Krıstal Cam (3378906) Mahır Akalın 15278426) Mıhcılar Tıc (1645902) Mımal Alummyum ve Plastık Dogr San veTıc U d Ştı (1759222) Na2ar Cam ve Ayna Paz San Tıc Ltd Ştı (1502738) Nusrettın Ksntata (1644164) Olcay Yapı San veTıc Ltd Ştı (3479711) Orış Cam ve Cam Mam San veTıc Ltd Ştı (3612587) Ozel Cam ve Nalb Tıc (1756033), Ozsur Cam (1649848) Ozler Cam Tıc A Ş (3694O07I OzturCamTıc (5718308) Saray Cam 13592614) Savaş Yllmaz 13593710) Sarıogultarı Cam Tıc Ltd Ştı (5320788) Seçkın Yapı San VeTıc U d Ştı (1430964) Sefetoglu Cam Tıc (1619296) Serhat Cam Tıc (39939471 Sertaş Cam Tıc Koll Ştı (1404115) Sıvas Cam Tıc A Ş (3611266) Şaban Akbaş (1509384) Target Cephe Kaplama Taah Ltd Ştı (1727954) TekCam Cam ve Yapı Melz San Tıc A Ş 11411574) Temel Inşaat Cam San veTıc Ltd Ştı (5233973) Tonoz Otocam San veTıc A Ş (1457913) Toprak Cam Tıc (5910391) Tura Cam Koll Ştı (5276702) Turan Cam (3333330) Turhan Yılmaz (1311267) Yapı Cam Elm Tıc ve San Ltd Ştı (1475851) Yeni Cam Tıc (1673355) Yeşılyurt Cam Tıc (14687751 Yıldırım Cam Tıc (3468789) Yore Cam San veTıc A Ş (1503848) İZMİH DoganM Cam Ayna Isıcam Tıc (255616) Enı Inş v e T u n z m A Ş (1661684) GayretCamTıc Koll Ştı (252571) Gunal Alummyum Dograma San (1669791 llkur Cam Tıc (383813) Impo Pımapen Dogr San A Ş / Gazıemır (377059) Itımat Cam Tıc (460059) Kanaat Cam (219129) Şencamlar Cam Tıc (1581251 Uçel Cam ve Ayna Tıc ve San Ltd Ştı (337547) Yorsan Cam Tıc v » S a n A Ş (2156331 K A R A M A N Kıhcıoglu Yahya Çakı (11249) KAYSERİ Akansu Cam Tıc ve San A Ş (127693) Akkanlar Yapı ve Yat Mall San veTıc A Ş 1113261) Derya Cam (116080) Desen Cam (137934) Ercıyes Cam Tıc (163866) Haydar Genç (1360921 Kardeşler Cam Tıc (2049831 Kayserı Cam Tıc (118087) Sarav Cam 1110576) Seyran Cam Tıc (134463) KIRIKKALE Ercryes Cam Tıc (11402! KIKKLAREÜ Guler Cam Tıc Koll Ştı/ Luleburgaz (17726) KOCAELİ Guvengel Cam Tıc/Izmıt (112951) Kocaelı Cam/ lzmıt(122681) Ulusoy Cam Tıc/Izmıt (111003) KONYA Abbas Kıprık ve Ogul Koll Ştı (11668) Abdulkerım Depeler 1136592) Ahmet Lorasugut (124139) Alı Haydar Necatı Korpe 1115698) Altınsoy Tıcarethanesı (111858) Dura Cam Tıc (117609) EmekTıc /Aksahır (11638) Fılız Cam Tıc (1136461 Hamza Bavrakll/ Bevşehır 131731 Haydar Ulupolat (118216) Akdenız Cam Paz (111147) Kafall Cam Tıc/Ereglı (11687) Konya Selçuklu Top Cam Paz veTıc Ltd Ştı (118793) Kuslar Cam ve Tıc Ltd Ştı 1115998) Mustafa Gencay (139268) Suleyman Acar (157844) Zumrut Cam (128735) KUTAHYA MumcuoSlu Koll Ştı (11398) Sırma Inş ve Tıc Koll Ştı (22214) MALATYA. ÛZ IŞ Cam Tıc 1226051 MANISA Özvardar Cam San ve Tıc (1300) MERSİN Ufjur Cam Tıc I6692DRİZE Hıcret Cam Tıc (18607) SAKARYA Adapen Pencere Sıstemı ve Yapı San Ltd Ştı /Adapazarı (20208) Celal Surer/Adapazarı (14472) Cevat Surer (18798) Gursım Mutl Taah (14964) Kafdeşler Cam Tıc/Adapazen (173051 S A M S U N Alemdar Cam Boya (1117731 Osman Hasıl Resul Tufekçı (112235) SIVAS Guven C<m Evı (138061 K r l s t a ı C a m d i O B D T R A B Z O N Dogruluk Cam Koll Ştı (14349) Remzı Yavuz ve Ogul Koll ştı (11544) Temel Topalogiu ve Ort Koll Ştı (11647) YavuîCamTıc (14667) UŞAK M e h m m Oman (16353) YOZGAT FatıhOuvatcı (117671ZONGULDAK Kemal Camcı/ Bartm (122371 Seçkın Cam Tıc Koll Ştı (14625)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog