Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

f CUMHURÎYET/14 DİZİRÖPOKIAJ 29 MAYIS 199i Kürüer ölüm kıskaanda 2 FATOŞ GÜNEY PİRANŞAR Piranşar, o küçuk kasaba renkli çarşısıyla sevimli sayılabilirdi, eğer o felakete uğramış insanlarla tıklım tıkhm dolup taşmasaydı. Piranşar pişman olmuştu Piranşar olduğuna. Sokaklarını insan seli göturuyordu. Piranşar, naylon örtüîerin altma siğjnmış, tenekeleri siper ainaş, karton kutularîa örtunerek doğaya karşs korusssaya çalışan, îozlu toprakîj bsr guneşut aiîmdaki gazaba uğramış irtsartiaıla inliyoniu. Het deiikten,. kovuktan, bacadart msanlat fışkînyordu. Hepimiz bir yarta dağılmsş., bjrbirimizj kaybetmişîik. Yanjmdaki Mahmut'un kolunu sımssks kavraıruşüm. Yoi kenanna çok çocuklu bir ailenın yanma bjz de çöktük. Nedea buraya geldiniz? tstekleriniz nedtr? Ekmek ısiemıyoTm. Bız üikemıze özgürce dönmek istiyoruz. Toprakiarumza gitmek istiyotuz: Bu koşullarda gidebiime oianağınız var mı? Saddam sktidarda kaldığı sürece gitmeyeceğiz. Önce Sad musun? Gökten yağmur gibi, sırtında, ensende hissettin mi? başımıza, evimize, yöremize fos Sen hiç ölum rüzgârlarma yakadam gitmeli. Madem toprağınızı, ülke for bombalan yağdırdı Saddam. landın mı? Scud füzeleri nedir, nizi seviyordunuz, orada kalsay Yalnız fosfor mu? Hayın Sad ne işe yarıyor gurdün mü? Sen dam, zalim Saddam. Napalmler, hiç evlat acısı çektin mi? Biz dınız. Bu kaçış niye? Saddam çocuklarımızı, in kimyevi gazlar... Ve öluler, yara tüm bu vahşet saçıcı silahları sanlarımızı kesti. Tümden yok lılar... Gözleri açık giden binler görduk, yaşadık. Her patlama, olmamak için kaçtık. Kimse is ce kişi. Her yaştan, her boydan kalkan her uçak, yükselen her teyerek ve bilerek bu utanç veri ölüler. Biz Irak'tan kaçışı kurtu helikopter ölum saçtı, ateş saçtı. ci yaşamı seçmez. Bunu yaşa luş diye belledik. Ölümden kaç Buraya ne ile geldiniz? yanlar bilir. Bizde çocuk kalma tık, ama Iran'da ölüme yakalan Yaya olarak. dı. Yaşhlar öldü, öluyor teker te dık. Şu dünya basını olmazsa, şu Ksç günde ve nasıl? ker. ölüme yenik duştük. Bura televizyon kameraîarı da olmaz On dort gunde, yaya, aç da, yani îran'da duvar dipleri, sa hepten yok olup gideceğiz. susuz ve soğuktan titreyerek. Bi sokaklar, yoîîar öhilerirmzie do Madam Mitterrand bugun gece yanst oturduğumuz Erbil iu. Yoksui, kimsesizbebekîeryî burada. O ytizden bir parça ek kentt yanmaya, saUanmaya başğsn yığsn. Anaîar bebekîerirü ta mek geçiyor eiimize. Yann o da ladı. Üçaklar bomba yağdaıyorşıyansıyor arök. Parası oian bir yok. Dunya basım bizi yaiaız bs du kentin usîuae. Top sesieri, parça kuru ekmek alabilsyor an raknıasKt. Yafcuzhk beraberinde guîle sesieri, helikopter gürüiiucak. Oimayaniaı aç, susuz, Ge ölüm getiriyoî. Ama resira çe leri, evlerin içinde, kentin derinlen yaîdaniara İıan devieti ei ko kenler, bizfcri filme alanlar, ga îiklerinde ^nkılarap duruyordu. yuyor. Pazatlar ancak para kar zetelere yazanlar sadece açhğı Saddam karar vermişti. Kentte şsîsği bizlere bir şeyler sauyor. ma, öîsüerimizi, penşanbğaraa. canü kaimayacakti. Parça pardiie getsrmesinler. Sorunumuz Irak'ta Saddam ötdürüyordu bu değiL Kendi ulkemizden aç ça cesetier, boğazlan kesüen çobizleri, f ran'da açîık sefaîet. So olduğumuzdan değii, özgür oi cuklar, süngulenen hamiSe kanuç ayıa. Sonuç, orada da öiüm, madiğımızdan kaçtık. Dünya dmlar, sayısızdı. burada da. Değişen tek şey ölüm basım işin bu yörıünü ele almaöîümden, bu ateş denizınden biçimıdir. Gecede yüz çocuk can h, bu konuyu işlemeHdir. Sorun kurtulmanın tek yolu kalmıştı: venyor. Çadır yok, battanive insani değil, sorun siyasaidjr. Kaçış.., Çocuğunu sırtına alan yok, doktor yok, iiaç yok. O!analar, babalar, kardeşler gecemek için tüm koşullar hazır. liklerîyle kirni yalm ayak, kirm 14 gtin yürüduler ölüm kol geziyor. Azrail yanıteriikh, kimı ayakkabıîı vermişrmzda, içimizde, kapsmızda. Sen hiç savaş uçaklarını, sa ti yonunu Kütdistan dağlanna. Saddam çok mu korkunç? vaş helikopterlerini gördün mu? Ye Saddam'nn askerleri bu mu Sen fosfor nedır biliyor O uçakiardan yağan bombalan azzam insan seline ölum yağdırıyorlardı. Sonra nereye geldiniz? Buraya, yani Iran'a geçtik. Geçtik, ama lran bizim için başka bir felaket oldu. Nasıl yani? tlk gün bizleri bir camiye yerleştirdiler. Küçucuk camide bir süru insan. Altma eden çocuklar, kusan hamile kadmlar, sabaha kadar sancısından bağıran yaşh analar, dedeler... Çoklarımız pijamayla, gecelikle kaçüğımız için dışanya, çarşıya çıkma oîanağıtnız fcaimamışü. Dostlardan duyduğumuza gore Baîı Avrupa'dan bszter için tonlarca giysi, ilaç ve gsda gönderilmiştu Bu tip eşyalann eîimize geçmesi şöyle dursun, Humeyns'nin askerîeri İsiam adsna beraberimizde ^etirdiğtmiz eşyalara bjie eJ koyduîar. Dunya Kızü Haçı'nın bizler için gönderdiği eşyalar açıkça ve göz göre göre diikkânlarda, pazarlarda satılıyordu. Arabalarımıza zorla el konuyor, kadmlanmszın, kızlarımızm takılan zorla ve dayakla kendilerinden ahmyordu. Oysa biz gururumuzu, namusumuzu Saddam'darı kurtarmak îçin İran'a sığmmıştık. lran ise tüm bu özeîliklerımizi bizden ai Yarın: Peşntergeler mak istiyordu. Genç kızlara sar ve Barzani Piranşar'daki sığınmacılar, Saddam'ın fosfor bombalarıyla Iran'daki açlık arasında kaldı KURTLER "Eşkıya döküntüleri' ikiüçyıl Mendi 15ALPAY KABACALI Ahnan önlemlere karşın bölgedekı 'adi şekavet' olayları da sürüp gidiyordu. Mayıs 1930 ortalannda Savur ve Midyat'a bağh Hırbatan, Han Hasso, Savayıç köyleriyle Cizre'nin kimi köylerinde asker ve jandarmaya saldırılar düzenlendi. 13 mayısta Savur yakırundaki Botuş Köyü'nde yüz kadar kişi seyyar jandarma bölüğüne bir buçuk saat süreyle ateş açjp kaçtılar. Sütün bunlardan sonra harekât karan aünds. 2526 mayıs gecess öç koîdan harekeîe geçen birlikler, 26 mayıs sabahı köyleri sardsfar. Savayiç köyîüîeri direndiier. Çarpsşnsa sırasmda bunlardan üçü ölâü, üçü yaraîandı. Harekâtm basladıgs sjrada bir uçak fdosu bölge ü2«îisde gösteri uçuşu yapîs. Belki busun da etkisiyîe, öteki köylet karşı koymadüar. Siiah toplama ve arama sürdürüldü. 28 tnayıs akşamtna kadar 59 sikh topiasds. Bu arada sslafeîı 29 Kürt, Detviran dağiarma kaçtı. Derviran bölgesirtin de taranroasma başlands. Böige sakindi.'kaçanSar köyîerine dönmeye başlamışlardı. Siiah topiama işine İİ hazkanda son veriidi. Topianan siiah sayısı 5O3'tü. Harekâttan sonra Birinci Geneî Müfettişlik, Akit ve arkadaşlarmm Eruh ilçesindeki kalkışmaiarını önlemek, bunlan tepeleyip yok etmek üzere Lodi'de geçici bir takip komutanlığı oluşturdu. 9. ve 7. kolordular da bölgelerindeki "çete faaliyetleri"nin önlenmesine çabşıyorlardı. Bu arada Kernuslu Halit, Seyit Han, Alican çeteleri izlenip tepelendi. 1930 haziranmdan aralığma kadar birbirı içine girmiş ayaklanmalar ve tepeleme harekâtları yer aldı. 1930'dan sonra iki üç yıl daha 'eşkıya döküntüleri' izlendi. • 29 Araiık 1929'da Bakanlar Kurulu Ağn'da bir tepeleme harekâtı gerçekleştirilmesi karan almış, Genelkurmay da 7 Ocak 1930*da 9. Kolordu'ya bir buyruk göndererek plan hazırlanmassnı istemişti. Bu sıraîarda Birincî Umumi Müfettişlik, 7. Kolordu KomutanhğYna, "Son günlerde çeşitli kaynaklardan ahnan haberlere göre bazı tngiliz ajanlan üe Kürt reisleri ve Kürt örgütierinin smırlanrmz boyunca kışkırtmada bulunduklarmj", hazırhkb olunmasıru bildiriyordu. Yazışmalar ve hazırhklar sürerken Zeylan Ayaklanması patlak verdi: 1920 Haziran 1930'da sınırı geçerek ÇaldıranBayezit teigraf hattını kesen Kör Hüseyin ve Emin Paşa Oğulian komutasmdaki birkaç yüz kişiden yüz kadarı Erciş'in 20 kilometre kuzeyindeki Zeylan bucak merkezini ve jandarma karakolunu bastılar. Ayaklanmaya bunların aşiretleri de katıldı. Olay yerine gelmekte olan 5. Seyyar Jandarma Alayı Komutanı ve yanmdakiJeri pusuya düşüren, kaymakamı dört yerinden yaralayan ayaklanmacılar Erciş üzerine ytirüdüter. Buradaki otuz kadar erle halk ve memurlar, depodaki altmış tüfeğı dağıtan belediye başkanımn buyruğunda, kasabayı savundu. Ayaklanmacılar Erciş'e giremedı. Bu arada 5. Seyyar Jandarma Alayı kayıplar verdi. 9. Koîordu olayı 23 haziran günü öğrendi ve Takip Bölgesi Komutanhğı'ndan bir süvari bölüğünü Dıyadm'den Zeylan deresi yöminde, başka bir süvari böluğuyk estersuvar (katırla yol atanlar) bölüğünü de Güiizar Tepesi Erciş yönünde göndermesini istedi. Genelkurmay Başkanhğı, bölgeyi 7. ve 9. kolordular arasında böldü. Harekâta uçaklar da katıldı. ümrmi Oranuur harek&tı kıntılık İsiam Muhafızları'nın sıkça başvurduğu bir yöntemdi. Irak ile sekız yıl savaşan tran, dünyanın bizlere gönderdiği yardımlarla boşalan dukkânlarlm doldurdu. Erbil'den kaçarak akrabalannın evine sığınan, yirmi yaşlarında, pembeler giymiş, narin, ince bir kıza soruyorum: Neden tran'a kaçtın? Savaş başladığında, özellikle Irak askerleri genç Kürt kızlannı evlerinden siiah zoruyla aisp götürüyorlardı. Onlara esir düşmemek, namusumu, gururumıs kurtarmak îçia kaçtıra. Direnen kszlann bilekîerini, boğazlarıra kesiyoriardj. Sonra eîkrirte düşen bu genç, gttzei Kurt kızlannı parafcarsshfmdaSuudi Arafcistan'a, Ürdun'e, Mıssr'a, çeşitli Arap ulkelerine saüyorîardı.Kâbus doiu gecenın sabahında ağıt sesiyîe uyamyorum. Hıçkjnkîar içindeki kadm sesıne doğru koşuyoruz. Karşımızdâ öiümun soğuk yüzıi: Gencecik bir kadm etrafında ağlaşan çocuklart, başörtüsünun aitmdaki siyah saçları örulu, zayıf, incecık bedeni ve bembeyaz yuzuyle uzanmış boylu boyunca. Cumhuriyet döneminde resmi politika Kürtlerin köken olarak Türk oîduğunu kanıtlamaya çalışıyordu Dersimlinin kimlik bilmecesi 2 VECİHİ TtMUROĞLU Cumhuriyet döneminin ilk Dersim Hareketi, 1926'da yapıldı. Şeyh Sait ayaklanması henüz bastınlmıştı. Dersım'm Koçuşağı aşireti, jrjne çevreye baskınlar yapmış ve birçok köyü talanİamıştı. Hükümet, bu olayı, yüzyıllar boyunca, çevresindeki halka zarar verme ahşkanhğjnm, vatan savunmasma katılmama, vergi vermeme geleneğinin bir uzantıs) saydı ve 19 Eylül 1926 günü, Elazığ ve havaîisı komutam Aîbay Mustafa'yı (Mustafa Muğlah), bu aşiretin tedibine (uslandınlmasına) ve hareketin yapıimasına memur etü. Hareket, 7 Ekim 1926 sabahı başladı. Koçuşağı aşiretinin yaşadığı böigenm köylülerı ve Şavak aşiretinin sılahlıları, devlet güvenlik güçlerine yardımcı oidular. 18 kasımda, hareketi iki uçak destekledi. 28 kasımda, Kılabuz deresinde kanh çarpışmalaroldu.30 kasımda,hareket sona erdi. Içişleri Bakanlığı'nın Jandarma Genel Komutanhğı aracılığıyla çıkarılan Dersim adlı kitapta, Dersim halkmın tümüyle Türk olduğu, tarihsel süreçte Kürtleşüği ileri sürülmektedir. Bu kitabın savına göre Dersim halkmın büyuk bir böItimü "Zaıa"djr. Zaza sözcüfü, Oğuzcadır. Oğuzlarm "Jatu" adlı bir boylan vardı. Bu boy, göçler sırasında gelip buralara yerleşmiş ve zamanla "35w«"biçuTune gırmiştir. Oysa, Türkçede " j " sesiyoktur. Bugüne değin, "Jazu" adls bir Oğuz aşiretine de rastlanmamıştır. Ama, o yıüarda, siyasal iktidar, Türk ulusalcılığını temel bir görüş olarak yaşama geçirmeye çaîıştığından, bu konuda büyük çahşmalara girmiştir. O günün siyasal iktidarı olan CHP, bu konuya çok önem vermiştir. Partinin ideologlarından Naşit Uluğ, Şeyh Sait ayaklanmasının arkasmdan bölgeye gönderihnis ve toplumbilimsel araştırmaîar yaptırılmıştır. CHP, Kürtlerin Türk olduklanm bUimsel bir tabana oturtmayâ çahşıyordu. Naşit Uluğ, Osmanli döneminde, toprağa bir ot gibi bağh olan, toprakla birlikte alımp satılan a$iretlere "Kürt" dendiğini ileri sürer. Bunlar, bu savlanna bir de Alevi aşiretleri arasında yaygm olan Yesevi söylencesini katarlar. Müslümanlar diye gösterilen nüfus, Sünni Türklerle Sünni Kürtlerdir. Mazgirt'in bazı köylcrinde, örneğin îsmailli yöresinde ve Hozat'ın Şeker bucağında Sünni Kürt aşiretleri hâlâ yaşıyorlar. Sayıları az olmakla birlikle, Müslüman nüfusun içine bunları da katmak gerekiyor. CHP'nin ulusalcı politikası, Dersim üzerindeki yönetim anlayışmı biçimlendirmiş, bUrokratlann ve şovenistlerin tutumlarını etkilemiştir. Dersim harekeünin sorumlu komutanı Abdullah Aipdoğan'la, Dersimli Baytar Nuri arasmda geçen şu konuşma çok ilginçtir: Alpdoğan Hangi aşirettensiniz? Baytar Nuri Dersim'in Kalan aşiretmdenim. Baytar Nuri'nm bu yanıü üzenne, Korgeneral Abdullah Alpdoğan, çevresmdekilere dönerek, Aman efendim, bunların eba ve ecdatlan (babaları ve ataiarı) asırlarca once Turkistan'dan hicret ederek Dersim dağlanna gelerek bu müthiş daghk mınükalan ve gayet bol, geniş yayiım ları gördiiklerinden, süriileriyle buralara yerieşip kalmayı muvafık (uygun) gordüklertnden "burada kalalım" demişler ve kahnışiar. Bu sebeple kendilerine "Kalan" aşireti demişler. tşte görüyorsunuz ya, ne tath ve güzel Türkçe! Baytar Nuri, bu sözler üzerirıe, Evet Paşa Hazretieri, biz Dersimliler, 'Türküz' dediğtmkde, 'Hayır, siz Tüı k değilsiniz, Kürtsünuz' diyorlar, Evet biz Dersimliler 'Kürdüz' dediğimizde de 'Siz Kürt değilsiniz, dünyada Kurt yoktur, gözunüzü patlatmz' diyorlar. Şu halde biz de şaştık, ne olacağımızı biiemiyoruz. Siz tarihen ispat ediyorsunuz ki Dersimliier Türktür, şu halde umumi Türklere küitttr ve inkişaf (gelişme) bakımından gösterilen şefkat ve muhabbeti bize de gosteriniz, biz de göstereceğiniz yoldan yuruyelim, der. Bu konuşma, çok cıddi topîumbilimsel ve toplumsal bir olguyu sergiliyor: Resmi görüş açssmdan ve halk açısmdan ikı ayn gerçek vardır. Yarın: Dersim isyanı TURIZM BAYRAM ÛEHLERIMIZ 2027 Haziran yartm pansiyon (Istanbui hareket 18 00 Venedık hareket 20 20) YURTIÇI8AYBAM GEZİLERİMİZ MARMARIS Altınyunus I K Munamar Blue Boy 1 750.000TL 1515 000TL 925000TL SOVYETLER BİRÜĞİ'NDE TATİL BİR BAŞKADIR 2128 HAZİRAN ve 2330 HAZIRAN İTALYA VanedHı Ltdo Dı Jesolo'da konaklamalar transferler, şehrr turu dahıldır 3AY 6AY PEŞIN 632.305 2.995.000 i Mılano, Garda, Tneste Gezılen Aynca: VE İSTEK ÜZERİNE TELAVIV EILAT TELAVIV MOSKOVA SOCHI 2126 HAZİRAN 21 HAZ /01TEM 775$ 9S0 $ YAZ OKULLARI ' fngıltere'de ve Amerika'da tngılızce • Fransa'da Fransızca ' İspanya'da îspanyoica 1 Almanya'da Âlmanca Çocuklar ve geıtçler tçın EĞİTtMEĞLENCE BUDAPESTEV1YANA 2229 HAZİRAN 8 9 5 $ ^ffFRANSA * 3 ^ ^ * fayalar Şehrı Pans'te konaklamalar ransferler ve şehır turu dahıidır B " 2330 Haziran od»fcahvaUt 6AY 3AY PEŞIN 1050 765 579613 2 750000 Moskova, Odessa, Khereon, Kiev tum Londra veya Ntceile baglantılı rezervasyon Novatel Turquoıse Grand Prestıge Sot Fulya Sol Kameîya 1660000TL 1875000TL 1900000TL 1550000TL 1250 000TL MOSKOVA YALTA ÇILG1N ADALAR PALMA DE MALLORCA IBIZA 635$ 610$ 2330 HAZİRAN (Y. Pansiyon} BALTIKGUZELLERI MOSKOVATALLINN (ESTONYA) MOSKOVARICA (LETONYA) 1050 $ UÇAK VEBEMİ İLE 1630 Haziran tam pansiyon RUSYA transterler, şehır turları ile rehberlık dahıl 6AY 3AY PEŞIN 1 695 421 926159 4 550000 5 Yıldızlı Grand Hotel Vama'da konaklamaiar Lux Otobuslerle transter.rehberlık dahıl Oılersenız kısa program Roman Plaza 1400000TL Roman Beach 1400000TL Roman Vılla (* '\ ' 625.000TL Kırış World '2110000TL TurbanlK Sol Bıltur Ûzdere KEMER REHBERtNfZ OLABtLtRtZ Bız> hemen araym . GB LUw Okultan AcenUaı FEFA A.Ş. Hüsrevgerede Cad. 142/3 80200 Teşrildyc/İSTANBUL Tek 136 18 68 / 136 13 80 Faıc 160 37 10 AZTEC GUNEŞI MEXIC0 OTY MERIDA CANCUN 23 HAZİRAN 01 TEMMUZ 22S0 $ GUMULDUR 995000TL 1075000TL 20 HAZİRAN 30 HAZİRAN 785000TL 495000TL ALTMKUM BODRUM Napa (') Turquoıse (*) 2228 Haziran yarım pansiyon (Bu gezı 28 Hazuan 10 Temmuz ve 26 Agustos tatıhlennde tekrarlanacaktır SAHILLERI 3AY 765098 6AY 422 380 PEŞIN 1995000 (2227 Haziran) 1695000 SİBİRYA MACERASI IRKUTSK(BAYKALGÖLU)NOVOSS1BIRSK 9 2 0 $ 4 GECE MOSKOVA ALANYA Atlanta Serapsu HPaşaTK . 800000TL 1060000TL 1200000TL ÖZBEKISTAN | SEMERKANDBUHARATAŞKENT 860$ + 1.230.000. TL FETHIYE EMLAK BANKASI Tatıl Kredısı Lamartın cad 1 8 / 5 Taksim ISTANBUL Tuana 800 000TL Tur lıyatlanmıza belırtılen tesıslerde 7 gece, 8 gun yarım pansiyon esasına gore konaklamaiar rehberlık tvzmetlen dahıldır {•) Oda kahvalb {' ') Kişı başı sadece konaklama ULAŞIM. (Otobusle) Kışıbaşına 300.000TL. 15362181536219 1539813 FAX: 153 10 80 TELEX: 25309 SOVYETLER BİRLİĞİ DEVLET TURIZM TEŞKİLATI (BUMERANG TURİZM ORTAKLIĞI) Abdı Ipskçı Caa Allın Sokak Ahmet Kafa Işhanı 2/9 80200 Nışartaşıflst Tel 130 22 97 1300865 130 98 001314168 Fa» 1309345 Intouristlstanbul DOĞA TURLARI / 3 3 7 4 4 O4 Şehlr İle llglll "HERŞEYE KARŞI TURLAR" • BOYDAN 8OYA KARADENİZ TP KonaklamcHUlcışım 900000 TL • MAVİ TUR+TREKKİNG MarmorısFsthıvoMarmarts Lüx yatta TP Konaklama. Ula? m l 600000 TL • PATARA Lıkya Boşşehrı Noe! Baba ve Apollo nun d o o u m yerı TP KonoklamcnUlasım 8O) 000 TL • EKMCIK KOYU Kflyevınde T P Konaklama+Ulaşım 900 000 TL • FETHİYE/OVACIK KÖYU Yayla MotelmOe konaklama TOm yemeklef^Ulaşım 900 000 TL TUR YAKAMOZ • KADIKÖY: 338 22 22 / 23 •ETİLER: 157 02 24 / 25 •GALLERIA: 559 01 29 559 78 71 Gemi ile Akdeniz ulkelerı gezımııe gostcnlen ılgıye tesekkur ederiz. 2.TATIL ARMAGANI PREHİSTORYA • ARKEOLOJl O ESKİÇAĞ TARİHİ EN GÛZEL GÖKYÜZU ALTINDA TATİL HEYECANMIZDAKİ YENİ BOYUT TATILKOYU GEZILERI MARMARIS KUSADASI/CESME/DID1M ,.„,„„,.. 1J75.880 •S.000 17! OÛO «J0M OOIDENORANGE KALEMCİOTEL KARACANHOTE U DiTUAM fYTEl tLAN tSTANBUL 10. İCRA TETKİK MERCtt HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 991/524 Hâkimlığimıze konkordato teklifinde bulunan Istanbul, Beşikiaş, Barbaros Bulvan, Kardeşler Apt. No: 29 Kat 2 adresinde mukim PREKA PREFABRİK YAPI ÜRÜNLERt SANAYl VE TİCARET ANONÎM ŞİRKETİ vekili tarafmdan verilen dilekçe ile konkordato mehli talebınde bulunulmuş olup. tlan tarihinden itibaren ON gün içinde her alacaklımn konkordato mühleti verümesini gerektiren bir hal bulunmadığı yolunda kra Tetkik Mercune itırazda bulunabılecekleri ilan olunur. 28/5/1991 Basın: 6288 GRNCPRESite H31RU00.no 1WKIZOTEL1.JSO.000 %1\M 740.000 150.000 SANAT TARİHİ • ETNOGRAFYA ' • NUMİSMATİK 206 balkon, banyo, tetofon, denız manzaralı oda 2 restaurant, 4 bar Yuztne havuzu 3 tenıs kortu Sörf, denız bısikletı, katamaran, yelken TürkFın hamamı (ucretlı), jakuzı, sauna, masaj, fıtness center Jogıng, cımnasıık aerobık Okçuluk voleybol, basketbol. masatenısı Su kayağı, muz (Ocretlı) Oyun salonu Disco Gün boyu Fransız anımaturlerle havuz oyunları, bar oyunlan, akşam showları Zengtn açık buto ve şarap YETKİLİ SATIŞ ACENTELERİ İZMİR U C (Wl OERGİSİ NEZİH BAŞGELEN YA1HANOTEI 700.000 £ ™ l £ S r AUNGUNOTEl IH.000 & & £ £ ! ! ATIANTAHOTEI 730 000 9CXFU.VAHOiaiJ4SD00 KAUPTUStttB. US.000 9XKAMELYAHO1EL1.1K000 ASKNDOS H9.0IS M U H M T O O T U CIUBWASHNGTON GUMULOUR $atf)lRBlTUR 1.070.000 KÜLTÜR+DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ GEÇMİŞ UYGARLIKLARIN ANADOLU'DA YAŞAYAN DUNYASINA YOLCULUKLAR Güzel atlar ülkesinden Nemrut dağma Hasankeyf ten Ağrı dağına (2130 Haziran) (1221 Temmuz) Fethiye'den Kemer'e Işık Ulkesi Likya'da (2430 Haziran) (1221 Temmu2) mm FıyaUanmız 7gxa YP Konaklama tçnĞr CANAKKALE 125J5J aIttalnHsraYPtoralümı, ^**'""* htKts TIUVB Gelo tozosun FETHIYEKAS ıtTOOHuom BÛDRUM mm' no.oa 150 000 tnm AKCAKOCA 175.000 PAZAR AC1G1Z ÖDEMEDE KOLAYLIK MMOSAOTEL 79.000 aUBBOOHUMOTEL TUANAOTEl 750 000 OUB*R«ONW no.000 tn.ooo 400.000 481.000 Arkeolojik bir Trekking İSTANBÜL ANKARA Nüfus kâğıdımı ve trafik ehlıyetımı kaybettim. Hükümsüzdür. MUSTAFA KIRCALI ESKIHISAR aUBATABAYl*GECE) 175.000 TUföJDISOTaiÛK) PNATATIKÖYÜ ssD.no IS.000 RELAX TOUR Tel 9 (1) 130 10 80 131 82 92 131 63 52 TANYU TOURS Tsl 9 (51) 199866 254259 BABİL TURİZM LTD. REZERVASVON: SEDEF MN 9 (4) 167 36 10 4 hat HaîaskargazıCad 48/1 Harbıye/lstanbul Tel (1) 132 4B 42 132 36 95 • 13147 74 Fax 1323696 Tel: 151 98 64 Fax: 149 80 07 KADIKALE *toll«iHE2.Tei 9(636) 12621
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog