Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

29 MAYIS 1991 SERBESTPİYASADADÖVİZ ABDDolan AlmanMartu Isviçre Frangı Hollanda Florlni Ingiliz Sterlini Fransız Frangı 100 lliretı S.A.Rİyali Avus. Şilini Alış 4085 2385 2800 2110 7100 700 319 1090 337 Satış 4095 2395 2810 2120 7150 705 323 1105 342 EKONOMİ MERAL TAMER ALTIN GÜMÜŞ Cumhuriyet 24 ayar attın 22 ayar bilezık 900 ayar gümuş Vakıfbank Altını Ziraat Altını Halkaltın Alış 310.000 325.000 47.100 42.200 589 242.000 241.000 242.000 313.000 340.000 47 200 46.500 615 247 000 246 000 247 000 M.BANKASI PİYASAURI TL Piyasası O6wı Ort Faız (%) işl Hac (MilyarTL) Doiar kapamş (TL) işi Hac (MiSyon $) Kapamş (oss/S) 77 78 1.393.2 4110 3559 1240 Çaııdar \atimn Fınansman'da • EkoBomi Servisi Gaaeteeiyazar Cengiz Çandar, büyük bankalann ortak kuruluşu olan, borsamn önde gelen aracj kurumlanndan Yatınm Finansman AŞ'nin yönetım kuruiu üyesi oldu. 13 kamu ve özel sektör bankasının, eski bankerlık döneminde oluşturdugu Yatırım Finansman'da en büyük pay tş Bankası'na ait. Çandar'm da Yatırım Finansman yonetim kuruluna, önemli miktarda hissesi Atatürk'ün mirasından ötürü Cumhurbaşkanhğı'run elinde bulunan Iş Bankası'nın kontenjamndan girdiği öğrenüdi. SHP: Ithal otomobiller cazibesini yitirmeye başladı. Geçen yıhn mayıs ayında ani bir tırmanışa geçen ithal otomobil satışları yıhn son 4 ayında zirveye çıkarak 29 bin 409 adede ulaşmıştı. Mevsimsel faktörler yanında Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybına uğramamasının yarattığı fiyat avantajından etkilenen bu dönemi takip eden son 4 ayda ise satışlar yan yarıya düştü. Otomobil Ithalatçılan Derneği'nin rakamlarına göre 1991'in ilk 4 ayında ithal otomobil satışı 12 bin 328 adet olarak gerçekieşti. Itha! otomobildeki durgunluğun birden fazia nedene bagianabiJecefini beiirten Otomobil İthaiatçilan Derneği Genei Sekreîeri Öhaa Çeünkaya, her şeyden önce kıyasîamanın "ekstra bir yıl" olan 199Ö ile yapıîmaması gerekîiğini savundu. Çetinkaya, 1990 yıisnsn şartlannın İ99î'de bekienmemesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "1990, otomobil talebinin patiadtğı ekstra bir yıldı. Bu yıl böyle bir taiep söz konusu değil. Yerli otoınobii iireticileri de aynı durgunfugu yaşıyoriar. Eğer grev oimayıp da ilk ay ttretitn yapaböselerdi şa andaki iiretimlerini azaitmak zorunda kalıriardı. Çiinkü mayıstan itibaren ithaiatta oiduğu gibi yerii üretimde de stok oiuşmaya başladı." Oto itlıali azahyor Belediyeler üzüyori T U K E T I C I ESİN SUNGUR CUMHURİYET/13 G O Z U Y L E Otomobil ithalatı (adet) Marka Jaguar Volvo 1981 (ocakrtsaıı) B W M Mercedes Audi V.Wagen Ford Opel Peugeot Citroen Renault Fiat Alfa Romeo 24 418 157 10 111 38 66 98 38 168 1002 27 2131 IMOJeyMjanlık) 13 Moskwich 125 Skoda Dacia 572 Oltcit 494 21 Mazda Nissan 407 286 Honda Suzuki 415 323 Daihatsu 207 Subaru Toyota 516 5271 Hyundai 187 G.Motors 3507 84 460 v 237 1260 117 15 2742 207 5478 2670 1819 1141 1212 997 552 782 132 270 685 Tavria 291 12328 322 1666 301 14 22 640 29409 Geçen yıhn son dört ayj iJe bu yüm iik dört ayms birbirine icıyaslayarak ithal otomobilin devrinm kapandjğmı söylemenin yanljş olacağmı vurguiayan Çetinkaya, otoınobii piyasasmın mevsimsei olarak eylül aymdan itibaren canlandığtnı, iik aylarda ise gerileme olduğunu beiirtti. Çetinkaya, buna rağmen otomobil ithalatmda özelhkle kur makası nedeniyle bir sıkıntı olduğunu kabul ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni yjla Körfez krizinin yarattığı durguniukia girildi. Kriz sonrasında da geçen yıldan kaian stokiar eritildi. Yeni ithal ediien otomobîiler ise kur roa mobil saüşlanndaki durgunlukasi nedeniyie pahaJj haie geldi. ğun geçen yjî patiama yaşanan Birçok firma artık Turk Lirası mayıs ayj rakamîan belli olduolarak fiyat verntekten kaçını ğunda ortaya çıkacağmt savuyor. Buna rağmen ben ithai oto nan Koral, bu gerilemenin dömobiiierinin bu yıl da topism viz kuriarmdan çok "peynir eksatişlar içinden yüzde 30 pay mek gibi satılan" bazı markalaatacagını en az 50 bin doiayın nn "fiyakasının" bitmesinden da ithai otomobil saüşı olacağını kaynakiandığını öne sürdü. "Arfahmin ediyorum. fık herkcs ucuz etin yahnisinin Ford ithaiatçtsı Nasoto Genei yavan olduğunu anladı" diyen Mudürü Melih Koral geçen yı Koral, şöyle konuştu: hn ilk dört ayında talep oiduğu "Fiyatları ucuz diye Türkiye^ haîde mal olmadığı için ithaia ye olmadık arabaiar getiriidi. tın düşük rakamlarda kaidığım Özeliikie fiyatı ucuz ama kalitebeiirterek, bu yıhn aynı döne siz Doğu Bloku ofomobillerinin minde ithal otomobil bolluğu başa beia oiduğu ortaya çıkınyaşandığını söyledi. İthal oto ca ithaiat başladı. \api91 Fuan • Ekonomi Servisi Yapı EndUstri Merkezi'nin düzenlediği "Yapı 95 Fuan" dün Lütfi Kırdar Spor Salonu'nda başladı. FuaralSO kuruluş katıhyor. Oğretmen sendikası • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Eğitimlş Sendikası'nın kapatıiması îstemiyle açılan dava yine ertelendi. Ankara Vaiiliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanhgYnın Eğitimîş'in kapatılması istemiyle ^ açükları davaya Ankaıa 4. 1 Kşüjfe Hukuk ,, ...,„ Mahkemesi'nde dün devam ^ edildi. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) SHP'nin "alternatif ekonomi politikaları" açıklandı. SHP, uygulayacağı stabihzasyon programı ile enflasyonu iki yılda makul düzeye indireceğini savundu. öneriler arasında Gelir Vergisi'nin artan oranlı hale getirilmesi ve Kurumiar Vergisi'ndeki birçok istisnanın kaldırılması yer aldı. SHP, KDV'yi geniş tabanh bir vergi haline getirmeyi öngördti. SHP Genei Başkanı Erdal Inönü'nün "ieraat programının bir parçası" olarak nitelediği Merkez Yürütme Kurulu'nun "Maliye ve vergi politikaları" raporu dün parti meclisinin görüşüne sunuidu. SHP lideri Inönü, raporun benimsenmesinin ardmdan, geniş katıhmh toplantılar düzenleyerek politikalarını uzmanlarla tartışmaya açacaklannı bildirdi. 1980 sonrası maliye ve vergi politikalannın değerlendirilerek iktidarın eleştirildiği raporda alternatif bir maliye politikasınm esaslan şöyle sıralandı: "• Alternatif bir maliye politikası, iiç temel kısıt altında hayata jjeçirilebilecektir. İlk asamada ekonominin hızla stabOize edümesine yönelik bir programın başansı, iki yıl gibi bir surede enflasyonun ve kamu açık lanmn makul düzeyiere geriletiiebiiınesine bağlı olacaktır. tkinci kısıt, politik niteliklidir. Köklii bir vergi reformu için; parlamento içi ve dışı, giiçlii politik ve toplumsal destek saglamak gerekli koşuilardır. Maii niteiikli iiçüncii kısıt nedeniyie ise maii yiikierde eskiye göre aynı oranda bir sıçrama sağianmasının daha guç olmasıdır. • Reformun ana hedefleri, vergi gelirleriniıı artfınlması, kamu harcamalannda tasarruf ve disiplin sağlanması, (fon sisteminin tasfiye edilmesi, kamu ekonomik denetiminin yeniden biçimlendirilmesi, iç ve dtş borçların uzun vadeye yayılması, bütçe içi ve dışı hareamalann sınırlanması), vergi yiikiiniin ve kamu hizmetlerinin adil dagıtılması, sosyat gıivenlik sisteminin yeniden diizenlenmesi, (SSK ve Emekli Sandıgı'nın birieştirilmesi), KİT sisteminin reorganize edilmesi, merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasıada gelir ve hizmet paylaşımının yeniden düzenlenmesi olmalıdır." Bu başlıklarla özetlenen maliye politikaları çerçevesinde raporda Gelir Vergisi'nin artan oranlı bir vergiye donuşturulmebi, kamu barcamalanoda acretÜ^kesimia.ön sırada yer alması, ÎCİt*Iererçahşmaİânnda özerklik sağlanması hedeflerine yer verildı. Raporda, vergi reformuna ilişkin SHP'nin önerileri şöyle sıralandı: "• Geiir Vergisi parçaianmış yapısından kurtarüacak, farklı kaynaklardan elde ediien gelirin toplanması sağianacaktır. • Hayat standardı 'verdi denetim aracı' işlevine çekilecek, geiir farktıiıklannı daha iyi yansıtacak bir biçimde bölgelere ve mesleklere göre çeşitiendiriimiş bir yapıya kavuşturulacaktır. • Vergilendirilmeyen geiirler, kapsama almacak, kapitai kazançiarı ayrı bir vergileme konusu yapıiacaktır. • Gelir Vergisi ana tarifesinin ilk iiç orflnt tedricen düşürülecek, başlangıç oranı beş yıl içinde yüzde 20 oranına indirilecektir. • Motoriu Taşıtlar Vergisi, değer esasına göre almacak, deniz ve hava iaşıtlan da deger esası iızerinden artan oranlı olarak vergiiendiriiecektir. Ticari araçlar için indirimler yapıiacaktır. • KDV, daha geniş tabanlı bir vergi olarak uygulanacak, istisna kapsamı daraltıiacaktır. • Vergi kaçakçılı^ına karsı ujgulanan yaptınmlara etkin ve caydıncı bir yapı kazandınlacaktır. Vergi Usul Kanunu'nda caydırıcı diızenlemeler yapıiacaktır." indiririz Kartj kaybettiğinde ayitk abone bedeii 90 bin iiraymfş. Kart olmadiğı takdlrde gönluk kaisş ise 6 bîn iira. Bu durumda ayisk 180 bin iira ödemek gerekiyor. Sungar, "Nüfus ka§idtnı bile kaybedene deviet yenisini verlyor, vatandaşiiktan atmtyor. Ama Üsküdar Baisdlyesi, otoparktn 3 yılltk abonesine hlçblr kolaylık göstermlyor. Madem bu kartlan saglamak bu kadar zor, öyleyse bir matbaada biiet gibi bir şeyler bastırsınfar..." diyor. Sungar'ın bütçesı günde 6 bin liralık otopark masraftnı karşılayamadığı için Okurumuz o dönemds karttnt bir kez kay otomobilini otoparktan çıkartmış. "Akşambetmiş. Yeni kart istediğinde Japonya'dan iarı oradaburada park ediyorum. Çarpagelen kartlardan o strada belediyenin elin cakJar, çizecekler diye de ödüm kopuyor" de bufunmadığı için kendisine bir pembe kart dedikten sonra şöyle devam ediyor: vermişler. Bu kartla girerken bilet aityor, çtkarken de bileti verirken memura pembe kar"öyle sanıyorum ki işletici firma SHP'II tını gösterıyormuş. 2 ay kadar süren bu uy belediye değil bir özel firma olsaydı bugulamanın ardından Japonya'dan kart gel nu yapmazdı. Hizmet etmek için önce bumiş ve uygulama eskisi gibi sürmüş. na niyetli olmak gerek. Eğer abone siste"Daha sonra seçimler oldu ve Üskü mi parasal olarak onları tatmin etmiyorsa dar'a SHP'H beledlyecller seçildi, hepimiz Iptal ederler olur biter. Ama hep kapıya tabli çok sevindik" diyen Mehmet Sungar, abone ücretl şu kadardır diye yazıp sonne var ki bu sevinelerinin kursaklannda kal radan da Japonya'dan kart gelmiyor dedığını, belediye personeiinin değişmesiyle menin samiml hiçbir yanı olmadığı kanıbirlikte uygulamalarm da değiştiğini kaydet sındayım. Bu meselede karşıma çıkan davranış, eskiden beri söylenen, zlhlnlertikten sonra şöyle yazıyor: "Otopark uygufamaları da değiştl bu de yer etmlş klasik bir CHPSHP işietmearada. Omeğin aylık ödemeleıimizi hemen ciflk zihniyetl. Yani Türkiye'ye özgü, çöotopark girişlndeki bir bölümde yaparken züm üretmeyen katı sosyal demokrat düartık belediye binasının 2. katında yapar şünce..." olduk. Oysa otoparkta 24 saat görev yaArkadaşlanmız Üsküdar Belediyesi yetkipan klşlier mevcutken belediyede mesal lileriyle görüştüler. Okurumuza haziran basaatleri 17.00'de bltfyordu. Dolayısıyla her şmda yeni bir kart veriieceği vaadini aldılar. ay parayı yatırırken ya Işe geç gltmek ya Umarız bu vaatlerini tutarlar. Ayrıca gerçekda erken çıkmak zorunda kaııyordunuz. ten de tabelada ayhk abonman ücreti yazıAyrıca otopark veznesi cumarteslpazar yorsa, ayhk abonman olayının da fiilen işleda açıkken, belediye veznesi kapalıydı. mesi gerekmez mi? Özeliikie İstanbul'da vatandaşın belediyelerden şikâyeti ayyuka çıkmış durumda. Başta hepimiz yollardaki çukurlardan şikâyetçiyiz. İstanbul herhalde uzun yıllardır bu denli "kasabalaşmamıştı". Yolların asfaltlanması bu denli ihmal edilmemişti. Sanki inadına yapılıyormuş, İstanbullu cezalandırılıyormuş gibi... Bir çukurdan çıkıp diğerine giriyoruz. Belediyelerde bürokrasinin arttığı, işlerin yavaş yavaş yürüdüğü de sıkça yinelenen bir şikâyet konusu. Otobüs biletlerine yapılan son fahiş zam istanbulluyu isyan ettiren bir ayrı uygulama. O konuyla ilgili bir okur mektubunu aşağıdaki sütuniarda bulacaksınız. Bu köşede size okurumuz Mehmet Sungar'ın belediye otoparkından bir türlü alamadtğt basit bir kartın öyküsünü aktarmaya çalışacağız. "Sorunum üöcüdar Beledlyesi iie..." diye mektubuna başlayan Mehmet Sungar 1988 yiii baştnda sjfır kiiomeîrede bir Murat Serçe otomobif aiıyor. Evi dik ve yokuşiu bir yerde olduğu için çiztfirbozulur kaygtstyla gönfu sokaklarda bırakmaya eivermediği arabasını, ayhk abonman karşıltğtnda Üsküdar Belediyesi'ne ait kapafı otoparka bırakıyor. O dönemde ANAP'fı befediye tarafmdan işletilen otoparka plastik kredi karfian gibi digital bantit kartla girilip çıkılıyormuş. Bu nedenle uzun kuyruklar oluşuyordu..." Okurumuzun aboneliği bu şekiide sürerken otomobilini geçen ay yıllık bakım için veriyor, ne var ki bu arada torpido gözünde bulunan otopark kartı kayboluyor. Aybaşı oiduğu için yenisini çıkartmanın zor olmadığını düşünen Mehmet Sungar, belediyeye başvurduğunda "kart yok" yanıtını aiıyor. Daha önceki dönemdeki "pembe kart" uygulamasını hatırlatarak bir ara çözüm önerdiğinde ise "biz böyle bir uygulama yapamayız" denilerek kapılar yüzüne kapanıyor. Kısım şefi, şef, müdür muavini, müdür... Hiçbirinden sonuç alınamıyor. Hatta alayla "Japonya da yakın bir yer değil ki gidip getiresin kardeşhn..." gibi ifadelerle karşıiaştyor. SİGORTAYI TANIMAK İÇİN İMTAŞ SİGORTAYI TANIMALI Sigorta hizmetieri İ m t a ş Sigorta'da çok farkiıdır. Bir kere risk hesabı yapılırken özel durumunuz, ihtiyaçlannız özenle değerlendirilir. Size en uygun teminariar önerilir, sigortanız eksiksiz yapılır. Ne noksan, ne de fazla prim ödersiniz. Bir hasar olduğunda kayıplarınız anında kar>ılanır. Ödeme için karmajık ijlemlerle zaman harcanmaz. KOŞK'TE ^ İLETtiŞİM AĞI T Ü K E T İ e İ N İ N S E S İ URET1CIYE Temizleyicide kaybolan kuşak TE$EKKÜR Beşiktaş'taki PENGUEN kuru temizleme firmasına 6 mayıs günü 9220 numaralı tesellüm makbuzu mukabilinde bazı giysiler verdım. Bir süre sonra almaya gittiğimde bunların içinde Avrupa menşeili değerli beyaz bir hanım paltosunun "kuşağı"nın olmadığını, verilmediğini gördüm. Müşteriye ilettikleri makbuzda genellikle bu tür giysilerin kuşaklı vs oluşu gibi önemli özelliklerini belirtmemeye özen göstermelerine rağmen, neyse ki kendilerindeki koçanda teslim ettiğimde benim uyarım üzerine kuşaklı oluşu belirtildiği gibi tesellüm sırasında makbuza "kuşak kayıptır" şerhıni koyup imzaladılar ve arayıp bulacaklarını söylediler. Epey süre bekleyip de cevap alamayınca Mart sonunda PREMO Nişantaşı mağazasından 6 yaşındaki kızıma bir çıft Tlmberland ayakkabı aldım. Bir süre sonra ayakkabıların içinin kızımın çoraplarını boyadığını gördüm. Mağazaya telefon ettiğimde yöneticisi Mehmet Paksoy Bey sorunumla yakından ilgilenerek ayakkabıları görmek istediklerini söyledi. Götürdüm, inceleyeceklerini söyleyerek alıkoydular. 23 gün içinde benı aradılar ve ayakkabıları yenileriyle değiştirdim. Şule Çabukistanbul • Cıımhurbaşkanlığı haber atlamıyor Ekonomi Servisi Cumhurbaşkanhğı Basın Merkezi "haber atlamıyor". Bilgisayar Dergisi'nin bu yıl sekizincisini düzenlediği Bilgisayar Kongresi'nde "Cumhurbaşkanlıgı Basın Merkezi Otomasyonu" başlıkh bir bildiri sunan Rıza Nur Paçalıoğlu, kurdukları sistemle ulusal ve uluslararası kaynaklardan derlenen haberlerin kolay ulaşılabilir bir biçimde nasıl arşivlendiğini anlattı. Cumhurbaşkanlıgı Basın Merkezi'ndeki sistemi kuran BES A.Ş.'nin Yönetim Kuruiu Başkanı Paçalıoğlu kullandıkları aygıtların piyasadaki değerleriyle toplam maliyetinin 150200 milyon TL dolayında olduğunu söyledi. Telefon, telex, fax, teletex gibi tüm iletişim biçimlerinden bilgisayar destekli olarak yararlanıldığı sistemde, TRT, Starl ve CNN yayınları kaydedilerek arşivleniyor. Gerek duyulduğunda öteki uydu yayınları da arşivlenebiliyor. AA, AP, Reuter gibi ajansların geçtiği haberlerin yanı sıra yerli ve yabancı günlük gazeteler ile dergilerden derlenen bilgiler Cumhurbaşkanlıgı Basın Merkezi arşivine alınıyor. Daha sonra işlenen arşiv malzemesi tarih sırası, anahtar sözcük gibi çeşitli sistemlerle aranarak çıkartılabiliyor ve gerektiğinde bilgisayar ekraruna ya da kâğıda dökülebiliyor. PREMO'ya teşekkür İmtaş Slgerta, çağdaş sigortacılığın bütün olanaklannı sizin yarannız için kulbnır. Sigortayı tanımak için İ m l a ş ' b mutiaka lanışmalısınız. "Bu Gücü Kullanın". Tel:9(l) 144 1469 1496889 Fax: 9(1)1451741 YIIMA2 YA2KIOĞLU AlhYıDıkimta;Acanls>i Bankalar Cod No. 14 Unyon Han Kal 3 / 307 Karaköy İSTANBUL kendilerini yeniden aradım. Bu kez "Ne yapalım efendim, kuşaksız giysinler..." gibi alay edici bir ifadeyle karşılaştım. Sonuçta kuşak bulunamadı. Süheyl Gürbaşkanİstanbul Belediyenin bize ettiği İstanbul Belediye Başkanı bin İira ediyor. Maaşım 600 Nurettin Sözen, gecekondu bin İira. Ben bu yükün altınlardan kent merkezine ücret dan nasıl kalkayım? Biletler siz ulaşım sloganlarıyla se 600 lirayken günde 3600 İira çim kampanyasını yürütmüş ödüyordum. Birdenbire bu tü. Ama şimdi tam aksine, kadar zam olur mu? Beledisanki bize ceza verilirmişçe ye meclisine gittim. "Size busine otobüs biletlerine zam nun için mi oy verdik" deyapıldı. Ben Ümraniye'nin dim. "Yoksa artık vermeyeKarabekir mahallesinde otu cek misin?" diyorlar, ama bir ruyorum. şey de yapmıyorlar. Biz "papaza kızıp oruç bozmayız", İşyerim Mecldiyeköy'de. ama SHP'li belediyeler de vaHer gün önce Karabekir atlerini unutmasınlar... Bu işi den Umraniye'ye 1500 Me düzeltsinler. Hiç değilse sacidiyeköy'e çift bilet 3 bin bahın erken saatlerinde ücİira gidiş ve dönüş günde retsiz ulaşım uygulamasını toplam 9 bin İira para öde başlatsınlar. mek zorundayım. Ayda 200 Halil Türkerİstanbul SON BEŞ YILDA OZKAYNAKLAR 2 ay kadar önce İzmir Yeni Konak mağazasından aldığım spor ayakkabının sağ teki, giydiğimin daha ilk haftasında belli yerlerinden çatladı. 2 ay geçmiş olmasına rağmen başta mağaza sahibi Mehmet Özboyacı olmak üzere Azlz Bey ve Levent Bey benimle yakından ilgilendiler ve özür dilerek yerine yeni bir çift ayakkabı verdiler. Tüm üreticilere örnek olması dileğiyle... Dr. Bülent Okurİzmir YENİ KONAK'm jesti PTT nereye gidiyor? özkaynaklarımız 31 Mart 1991 tarihrinbaTİyte n TL'dır. 24.4.1991 son ödeme tarihli telefon faturası, posta kutusuna 30.4.1991'de fiilen atıldı. Bunu bildirmek üzere 324 35 50 nolu telefonu aradım. Kendileri en yakın postaneye başvurabileceğimi söylediler. Aşağı Ayrancı PTT'sine gittiğimde "Size yalan söylemişler" yanıtıyla karşılaştım. Tekrar ilk telefon numarasını aradım, bu kez "026 bu konuyla ilgllenir" dediler. 026'yı aradığımda "ödeme emrini geç aldığınızı ıspat edin" dediler. Bunun üzerine hukuk müşavirliğini aradım. "Bizi ilgilendirmez" deyip 366 23 23 numarada bulabileceğimiz Ali Zor'un ismini verdiler. Ali Zor yerlerinde değilmiş. 324 12 13'ten Şevkl Hazlnedaroğlu'nu aramam söylendi. Çıkan' hanım sekreter, Şevki Beyin olmadığını belirttikten sonra konuyu sordu. Ben anlatınca gayet sert bir ifadeyle "Sizln geç kaldığınızı ıspat etmeniz gerek. Bizim kayıtlarımızdan zamanında yolladığımız çıkanlır" dedi. Ben 6 telefon konuşması yaptım ve sonuç alamadığım gibi pek de nazik olmayan tavırlarla karşılaştım. PTT'nin bu tür davranışları ilk değil, ama buna bir son verilmesi gerektiğine inanıyorum. Nilüfer Voltan AcarAnkara Ordu Pazarı Tandoğan Mağazası'ndan aldığım bir çift masa tenisi raketi ile aynı gün oynadığımızda, ikisinin de dış yüzeyieri açıldı. Ertesi gün biraz da tereddüt içinde anılan mağazaya gittiğimde ilgili reyondaki satıcı benimle çok ilgilendi. Nazikçe raketleri değiştirebileceğimi, hatta istersem marka tercihi biie yapabileceğimi söyleyince doğrusu hem şaşırdım, hem de sevindim. Ünal KarasuAnkara ORDU PAZARI üzmedi B ESBANK "Tedbirli Ue Kararlı 1990 204.066 1987 8.912 1988 31.525 1989 101.126 1991
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog