Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 DIŞ HABERLER 29 MAYIS 1991 Türkiye'de 50 bin sıgınmacı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Müttefik kuvvetler tarafından Kuzey Iraklı sığınmacüar için sürdürülen yardım operasyonu çerçevesinde sığınmacıların btiyük bölümünün ülkelerine geri döndükleri belirlendi. İncirlik Üssü'ndeki ABD'li kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye topraklarında son belirlemelere göre 50 bin dolayında sığınmacı kaldı. Etiyopya'nın başkentine dün sabah giren gerillalar, başkanlık sarayını kuşattılar Addis Ababa gerUlaların elinde Etiyopya demokrasiyi tanımadı Yaklaşık 48 milyon nüfuslu, yüzölçümü 1.273.000 km2, kişi başına gelir ortalaması 121 dolar olan Etiyopya, efsaneye göre Kral Suleyman'ia Saba Melikesi Belkts'ın . ardülan iarafmdan kuruldu. împarator 2. Meneîik ülkesini istila etmek isieyen İialyan kuvveiîerini İ896*da bozguna uğrattJ. İ93u*da iklidara geien 2. Menelik'in kuzeni Haiîe Selasiye Bau'ya açılan bir politika iziedi. Selasiye, göstermelik bir pariamento kurdu, ancak tüm siyasal partiieri yasakladı, 1936'da Etiyopya'ya saldıran îtalyan orduian ise bir kez daha perişan oidular. 1972 yümdan itibaren Etıyopya'da peşpeşe gelen kurakhklarda yüz binlerce insan öldü. Ama nefes aidırmayan otoriter bir rejira kuran Haik Selasiye, ülkesindeki felaketin boyutianii! dış dtinyadan sakladı. Haile Selasiye, kargaşa ve huzursuzluk ortamında 1974 yılında düzenlenen bir askeri darbe ile iktidardan devriîdi. Tek partili sosyalist sistemi kuran askeri cunta, kapsamh bir toprak reformu yaparak köyltilere toprak dağıttı. Muhalefet amansız biçimde bastırılırken, kralîık 1975'te kaldmîdı. Ancak üikede istikraı sağianamadı. Bir yandan kabileîerin isyanı, öte yandan ABD'nin ülkeye tüm yardımlan kesmesi siyasal ve ekoribmik bunahmı hızla derinleştirdi. 1977'de iktidan ele geçiren Mengistu Haile Mariam, tüm rmıhaiiflerini temizledikten sonra üikenin tek adamı oldu. 1977'de Somali, Etiyopya'mn doğudaki Ogaden bölgesini işgal etti. Ama Etiyopya, Sovyet yardımı ile bir yıl sonra Somali kuvvetîerini geri püskürttü. 198485 yülannda ülkeyi kasıp kavuran yeni bir açhk dalgasında 1.2 milyon insan öldü. 1987'de kabul edilen yeni sosyaîist anayasa iîe Mengistu, Etiyopya Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin devlet başkam oldu. Ancak kuzeydeki Eritre'nin bağımsızhğı için 30 ysîdır savaşan gerillalar hükümet birliklerini güç duruma düşürüyorlardı. Huzursuzluğun arttı|ı ortamda ordu subaylarmın İ989'da Mariam'a karşı düzenledikleri darbe girişimi kanlı biçimde bastırüdı. Dört gerilla grubundan oluşan Etiyopya Demokratik Devrimci Halk Cephesi, sonunda başkent Addis Ababa'nın kapılanna dayamnca Mengistu Mariam ülkesini terk ederek Zimbabve'ye gitti. Etıyopya'da gerillalar başkent Adcfcs Ababa'da kontrolu ele geçırdı Başkanlık Sarayı,, genllaların kuşatması altında Gerillalar kararlı K. Kore de BM kapısmda • TOKYO <AA) Kuzey Kore, BM üyeliği için basvuruda bulunacağını açıkladı. Kuzey Kore resmi haber ajanssnda yaysmîanan Dışişieri Bakanhğj açıkiaroasinda, Güney Kore*mn ayri oiarak başvuruda buhmacağuu açıkîaması uzer'me kendilerinin mecbur kaldığı biîdirildt. Güney Kore ise Kuzey Kore'mn BM'ye üyeük başvurusunu memnuniyetle karşıladiğını bildirdi. Gerillaların başkenti ele geçirmesi üzerine, hükümet temsiltileri Londra'da sürdürülen barış görüşmelerinden çekildiler. Etyopya Başbakanı Tesfaye Dinka, Dış Haberler Servisi Etiyopya'da Cephesi gerillalan dün sabah başkente dün düzenlediği basm toplantısında, gerillalarla hükümet arasında yıllardır saldırıya gecti. Üç saat süren çaüşmalar "Göniştnelerden çekildik ve bunu ilgili süren çatışmayı gerillalar kazandı. Baş dan sonra kenti ele geçiren örgütün söz taraflara bildirdik" dedi. Başbakan Dinkent Addis Ababa'ya dün sabah erken cüsü Bereket Simon, ciddi bir direnişle ka, bu kararlarına, ABD'nin isyancıları saatlerde giren Etiyopya HalkDevrim karşüaşmadıklarını, ölen ve yaralanan başkent Addis Ababa'ya davet etmesinin ci Demokratik Cephesi birlikleri, baş lann sayısmın az olduğunu söyledi. Ken neden olduğunu kaydetti. Banş görüşmelerine katılan ABD Dıkanlık sarayını kuşatma altına aldılar. tin gerillaların kontrolünde olmasına Çatıştnada yenik düşen hükümet birlik karşm, zaman zaman silah sesleri duyul şişleri Bakan Yardımcısı Herman Ohen, lerinin komşu Sudan'a kaçtıklan haber duğu bildiriliyor. Gerilla sözcüleri, ön başkentteki "devlet sorumluluğunun" verildi. Ayrıhkçı Eritre gerillalan, Eti celikle kentte düzenin sağlanması için ana gerilla grubu olan Eritre Halk Devyopya Halk Devrimci Cehpesi'nin önem çahşacaktarını belirterek bunun için ya rimci Cephesi tarafından ustlenüeceğili bir kolunu oluşturuyor. bancılarm otorduğu bölgelere ve elçüik nt açıkladı. Cohen, 5 temmuz tarihinden Etiyopya Mkümeti üe gerillaîar ara lerin önlerine muhafız yerleşüriîdiğini önce toplanacak bir konferansta, daha geniş tabanh geçici bir hükümet oluştusında îngiltere'ntn başkenti Londıa'da açıkiadiîar. sürdürüien banş göriiş.ıaeleri, gerillalaBaşmı Tigreli geriüaiann çektsğs Eti ruîuncaya ve geçiş döîieminin ilkeîeri benn başkenti ek geçsrmesi üzerine soıta yopya Haik Devtimci Demokratik Cep~ Jîrlenmceye kadar cephenin başkentte erdi. ABD, üikede geniş tabanîı geçiş. M hesrnin sö2cüsü Berekei Simon, ülkeye yönetssni elinde buiunduracağjns belirtkümeti kuruluncaya dek "devlet huzur getirmek ve deıaokraîik bir düzen ti. soramMuğüRun" Halk Devrimd Cep sağlayabilmek için eski yönetimde yet ABD'îi arabulucu, <îi|er gerilSa gruphesi tarafmdan üsüenilecefini bildirdi. aian suçiuların yakalanarak cezalandı Sarmm da bu kararı benimsedikferini kaydetti. Etiyopya Halk Devrimci Denıokratik nîacağım söyiedi. Başkentte denetimin gerillalann eline geçmesi üzerine hükümet temsilcileri Londra'da sürdürülen barış görüşmelerinden çekildiler. Ancak bağımsızlık için mücadele eden Eritre Halk Kurtuluş Cephesi yetkilisi Andemichael, dün yaptığı açıklamada, "Etiyopya'da kurulması planlanan geçici hiikümette yer almayacağız. Etiyopya'da gelecekte kurulacak bir hükümette yer alraak için mücadele etmiyonız" dedi. ' Etiyopya'nın kuzeyindeki Eritre*de "derhal" bağımsızhk kurmayı düşünmediklerini söyleyen Andemichael, " B B şimdi Etiyopya ve Eritre için bir geçiş dönemidir ve biz de 1 temmuza kadar görüşme yapmayı kabul ettik" diye konuştu. Hükümet bsrîikleriyle gerilialar arasmdaki çatışmalann, geriilalarm yöneümi eie geçinîiesiyte sonaçlanması üzerine, Mküsjet askerleri gruplar haiinde ülkeden kaçmaya başiadıîar. Çaüşmaîann önceki gece yoğısnSaşffiassnsn ardından 1.300 kişiük bk asker grubısnun, ailelerins de yanlanna alarak komşu Sudan'a siğsndsğs bildiriliyor. Bagajlar denedenmedi • Uış Haberler Servisi Tayland'm Bangkok Havaalani'ndan 223 yolcusuyla biriikte Viyana'ya gitmek uzere havaîanan ve infüak eden uçakla ilgili soruşturma sürdürülüyor. AFP'nin haberine göre eski otomobil yarışçısı Niki Lauda'nın sahîbi olduğu LaudaAir şirketine ait olan Boeing767 lipi yolcu uçağtnm kargo bölümundeki bagajlarm Bangkok Havaalanı'nda hiçbir güveniik denetıminden geçirilmediği belirtildi. LaudaAir şirketinin bir yetkilisi, 223 kışinin öldüğü olay öncesinde Viyana'ya gitmek üzere uçağa binen yolculardan 88'ine ait bagajlann denetlenmediğini söyledi. YENİLGÎDEN ÖNCE Hükümet birlikleri, önceki akşama kadar başkentin sokaklannda taakianyla devriye geriyor, kontrolu elinde tutuyordu. (Reuter) Angola'da tanker faciası • OSLO (AA) Angola açıklannda, Bermuda bandırah bir petrol tankerinde dön patlama olduğu ve daha sonra da yangm çıktığt büdirildi. Norveç kurtarma ekibi yetkililerinin bildirdiklerine göre 32 kişinin bulunduğu tanker, 260 bin ton petrol taşıyordu. Yetkililer, tankerde bulunan 16 kişinin tahlisiye sandahna binerek kurtulduklarmı, ötekiler konusunda ise henüz biigi sahibi olmadıklarını söylediler. Yanan tankerden çevreye ne kadar petrol sızdığı konusunun henüz bilinmediğini kaydeden yetkiiiler, tankere Iran'ın Harg Adası'ndan petrol yüklendiğini belirttiler. Yugoslavya'da ilk uziaşma StNAN GÖKÇEN BKLGRAD Uzun bir süredir etnik çatışmalann, siyasi gerginüklerin ve ekonomik sorunlann pençesinde kıvranan Yugoslavya içinde bulunduğu kriz ortamından çıkmak için yollar anyor. Bu çerçevede sürpriz bir geiişme önceki gün yaşandı. Yugoslavya'yı oluşturan 6 cumma kararı aldı. Ancak öte yandan, giderek ağırlaşan "cumhurbaşkanı seçimi" bunahmım sonlandırmak için önceki gtin yapılması planlanan "Başkanlık Konseyi" toplantısı ise gerçekleşemedi. Federal Pariamento ise dün Başbakan Ante Markoviç hakkında verilen güvensizlik önergesini oy çokluğuyla reddetti. Güvensizlik önergesine 11 milletvekil lehte, 32'si aleyhte oy kullandı. 3 miUetveküi ise çekimser kaldı. Yugoslavya'yı oluşturan 6 cumhuriyet, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, BosnaHersek ve Makedonya, birbirleriyle yaptıkları ticarete uyguladıkları ttim kısîtlamaları kaldırma kararı aldılar. Federal Başbakan Ante Markoviç'in tan'dan yaptığı dışalımı durdurmasıyla başlamıştı. Sırbistan, cumhuriyet smırîan içinde bulunan ve Hırvat şirketlerine ait tüm fabrika, benzin istasyonları ve diğer ekonomik kuruluşları da milîileştirmişti. Varılan uziaşma gereği tüm cumhu 6 cumhuriyet, birbirierine uyguladıkları ticari engelleri kaldınyor Alınan kararın, Ante Markoviç başkanhğmdaki federal hükümetin uygulamaya cahştığı liberal ekonomik reform programımn önündeki önemli engeli kaldırdığı belirtiliyor. önceki gün tüm cumhuriyetlerin başbakanlanyla yaptığı bir toplantıda alınan kararla, federal hükümetin başlattığı liberal ekonomik reform programınm uygulanmasının önündeki önemli bir engel kaldırılmış oldu. Cumhuriyetler arası ticaret krizi, Sırbistan'ın geçen yıl Slovenya ve HırvatisTiyetler birbirleriyle yaptıkları ticarete uyguladıkları ayrımcı politikalan, gümrükleri ve mal ve hizmetlerin serbest akışını engelleyecek tüm diğer kararlan, 1 Haziran 1991 tarihinden itibaren kaldıracaklar. Yugoslavya'yı oluşturan cumhuriyetlerin önemli bir ekonomik karar üzerin de göruş birliğine varnuş olmalan diğer sorunlann çözümü için de umut ışığı doğurdu. Ancak, şu anda Yugoslavya'da yaşanan en ciddi kriz görunümündeki cumhurbaşkanhğı seçimi bunalımınm aşılması için önceki gün yapılması gereken Başkanlık Konseyi toplantısı yine gerçekleşemedi. Sırbistan ve Karadağ cumhuriyetlerinin, cumhurbaşkanhğı için sırası gelen Hırvat temsikisinin bu göreve gelmesini engellemeleriyle 15 mayısta başîayan kriz ülkeyi o tarihten bu yana cumhurbaşkansız vcorduyu komutansız bırakmış bulunuyor. Hırvat temsilcisi Stepan Mesiç'in kendi kendini cumhurbaşkanı ilan etmesiyle derinleşen krizin çözümü konusunda Hırvatistan, Slovenya, BosnaHersek ve Makedonya cumhuriyetleri ortak tavtr geliştirirken Sırbistan ve Karadağ aynı doğrultuda davranıyor. Federal çözümü kabul edıyoruz WASHINGTON (AA) Rum hderi Yorgo Vasiliu, "federal çözüm istediklerini ve federal çuzümün anavasal boyutta iki toplumlu olnıasını kabul ettiklerini" bildirdi. Ulusal Basın Kuîübü'nde konuşan Vasiliu, Kıbrıs konusunda ABD'den destek istedi. 1974 Banş Harekâtı'ndan önce "Rumlann ve Türklerin adada karışık biçimde dağıldıklarmı" ve kuzeyde Türklerin, adanın Öteki yerlerine oranla daha az sayıda olduklarını öne süren Vasiliu, "Yerlerinden olmuş kişiler konusuyla yakından bağlı olan toprak konusundaki anlaştna, sorunun toptan çözumünde kilit faktördür" dedi. Federal çözümde Türk yönetimi altındaki toprağın, Kıbrıs Türklerinin genel nüfusa oranından ve Türklerin mülkiyetine sahip olduklan arazinin toplamından daha fazla olmasını kabul ederek, çözüm isteklerini teyit ettiklerini söyleyen Vasiliu, Kıbns'ta, Türklerin, nüfusun yüzde 18.8'ini oluşturduğunu ve özel mülkiyet oranmın, bunun da altında olduğunu öne sürtiu.' Vasiliu, toprak düzenlemesinde, yerlerinden olmuş Rumlann daha çok sayıda evlerine dönmesi gerektiğini de savundu. Rum liderin bu formulü, îederal çözümde Ttok yönetiminde kalacak bölgeye dönecek' Rum sayısıyla, bu bölgenin buyukluğü arasında orantı kuruyor. Bu durumda dönecek Rum sayısı azaltılırsa, Rum yönetimine verilecek toprağın oranı yükseltiliyor. KKTC'nin, garantiler konusundaki duyarlılığını da gündeme getiren Yorgo Vasiliu, "Kıb ^ rıs Türk toplumunun meşru kaygılarını karşdamaya hazır olduklarını" söyledi. Ancak garantilerin, BM Guvenlik Konseyi onayına bağlanacağını bildir, di. Federal çözüm istediklerini ve, federal çözümün anayasal boyutta iki toplumlu olmasını kabul ettiklerini anlatan Rum lideri, garantilerin, Kıbrıs'ın ege, menliğini, bağımsızlığını ve nüfus yapısını bozmaması gerektiğini savundu. Rıan lideti Yorgo Vasiliw TEKSAS PETROLLERININ SAHİBİ Bütün birikimi 3.000 dolardı! Ama birkaç gün önce Teksas'dan 1.000 varil petrol satın aldı! Oradan kazanacağı parayla da Londra'dan Sterling, Zürich'ten altın almayı düşünüyor. Üstelik, yaşadığı şehirden hiç ayrılmadan! Çünkü bu birkaç bin dolarlık sermayesi için, büyük bir yatırım kurumuyla, TURKINVEST ile anlaştı. Nasıl mı? 6 tekneye el kondu, 90 Türk tutuklu Sofya ile balıkçı krizi Haber Merkezi Karadeniz'de Bulgaristan sahil guvenlik kuvvetlerince yakalanan ve teknelerine el konulan Türk baUkçılardan henüz haber alınamadığı büdirildi. Bulgaristan limanlarında bekletilen tekne sayısının 6, tutuklu balıkçı sayısının ise 90 olduğu öğrenildi. Bu arada Bulgar karasularına izinsiz girdikleri ve avlandıkları gerekçesiyle el konularak Varna Limanı'na çekilen Türk balıkçı teknelerinden Ostnan Reis ve Çınar Temel Reis'in kaptanları hakkında bölge soruşturma müdürlüğü tarafından hazırlanan iddianame tamamlanarak savcılığa sunuldu. AA'nm haberine göre Bulgar Sahil Güvenliği, mayıs ayının ilk iki haftası içinde Bulgar karasulanna girildiği gerekçesiyle 6 balıkçı teknesinde bulunan 90 balıkçıyı tutukladı. Bulgar Sahil Güvenliği'nce son yakalanan tekne ile tekne sayısı 7'ye, balıkçı sayısı da 95'e yükseldi. Bulgar makamlarınca 3 gün evvel serbest bırakılan tbrahim Metin'e ait İbiş Kaptan adlı tekne ile 5 tğneadalı balıkçı geri döndüler. Bahkçılar, Bulgaristan limanlannda bekleyen tekne sayısının 6, tutuklu balıkçı sayısının da 90 olduğunu bildirdiler. tğneadalı bahkçılar, Karadeniz'de uluslararası sularda 2 bine yakın kalkan ağı bulunduğunu belirterek bu ağların denizde kaldığını, denize açılarak ağlannı toplayamadıklannı açık ladılar. Ali Işık adh balıkçı da "Parasızlık ve geçim sıkıntısının yanı sıra Bulgarların bu davranışı bizi korkutuyor. Ağlarımızı toplamak için denize açdamıyoruz. Bu nedenle kalkan balığı fiyatları bir hayli yükseldi. Tutuklu arkadaşlarımızdan da henüz bir haber alamadık. Aileleri perişan durumda ve endişe içinde bekliyorlar" dedi. Kırklareli Valisi Kenan Güven de durumu Dışişleri Bakanlığı'na bildirdiğini, ayrıca Bulgaristan hükümetine bahkçıların iadesi için yazı gönderdiğini belirtti. Bu arada Varna Limanı'na çekilen Osman Reis ve Çınar Temel Reis teknelerinin kaptanları, Bulgar Ceza Kanunu'nun 240. maddesi uyarınca "Bulgar karasulannda izinsiz kalkan balığı avlamak" suçundan yargılanacaklar. Yetkiiiler, iki Türk kaptana üç yıla kadar hapis cezası verilebileceğini, ancak balık avlama araçlarına ve tutulan balıklara da el konulacağını belirttiler. Bölge Savcı Yardımcısı Velev, AA'ya yaptığı açıklamada, davanın 3 haziranda başlayacağını söyledi. İki kaptan dışındaki tüm mürettebatın gemilerde kaldığını belirten Velev, bu kişilerin hiçbir belgeye sahip olmamaları nedeniyle ülkelerine dönebilmeleri için Türk konsolosluk yetkilileriyle temasta olduklarını belirtti. Siz en iyisi, İstanbul, İzmir, Ankara ya da Adana'daki TURKlNVESTlerden birine gelin. Bunun nasıl mümkün olduğunu size uzmanları anlatsın! A O G. M I N K U L K I Y M E T L E R A Ş • İZMİR > İSTANBDI, • ANk.\RA • ADANA ZİYA PAŞA BllLVARl TEVF1K BEY APT NO 37 ADANA TCU (71) 18 20 80182081 FAX 01)1820 59 AKABE İŞ MERKEZİ BUYUKOERE CAD N0 7880/3 WM MECİDh KKÖV / ISTANBIL TEL (1)175 41 80 174 16751742124 174 31 23174 3989 FW 11) 167 5000 BENADAM İŞ MERKEZ1BALU SOK Ntt 8 KAT 4 KAVAKIJÖF.RR / ANKARA TEU(4111873301182931 11829 82 FAX 14) 118 1512 «DENIZCAD REyENTlŞHAM KAT 2 N0 202203204 PASAPORT / İZMİR TEU5D131OO1 FAX (51) 14 79 67
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog