Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

27 MAYIS 1991 CUMHURÎYET/9 AKBULUT DİYOR Kİ: HAYVANLAR ISMAtL GÜLGEÇ ANKARA HAVASI Cumhuriyet Ankara Bürosu Farkı fark edeceksiniz Akbulut, bir generalin öldürülmesi, bir diğerinin de saldırı sonucu yaralanmasmdan sonra açıkladı: "Bu terör 1980 öncesindekine benzemiyor." Akbulut'un sözleri üzerine yapılan spekülasyon şöyle: "Başbakan çok haklı, 12 Eylül öncesinde general öldürülmezdi. Olsa olsa daha alt düzeyde subaylara saldırıda bulunulurdu." HAYVANLARDAN HABERLER KİM KİME DUM DUMA BEHlç AK "Hayvanların Sesi" dergisi Hayvaniarı Koruma Dsrneği, "Hayvanîartn Sesi" a$? aytn orgarenin jjfcsaytssr» çikardi. Dergî ftayvan severiere şöyle sesleniyof "Nisan aymm iik haftasmda derneğtmize btraktlan güze? gözlu, sahspsiz hamiie keds, sevgi, şevkat ortamında dört yavru doğurdu Bununla beraber, derneğimîzde baktmt ile ilgtlendiğimiz dört büyük, îki de yavru kedi lle çok sevimli Iki de yavru köpek bulunuyor. Oniara daha mutiu otacakian yuvaiar anyoruz. Amacimsz her bsrine sjcak ve sevgt dotu bir yuva," Dergide, her turîö kayıp iianına da rastîaniyor: "Gazi Osmanpaşa'da, evinin kapıst önünde kaybolan Topak islmti styah kanış teriyer karmasi bir köpek aranfyor, lopak'in göğös üstünde ve avurtîannda beyaz tüyier var. Buîana odüf veriiecektif". Bunun dişmda "Hayvan Ştiriert" de derginin ilgi çektci bölümlerinden: "Hayat bir sudur, gün geiir kurur, hayvaniann sevgisi, daima kalpte durur." Oefginin "Kedi Bakimi" böfümünde ise 'kedi ve spor'dan da söz edîllyor. sarttpien, oita şeklinde, bir sopamn uouna bir sp bağfayarak kedîieri iie uzun süre yoruimadan oynayabiiirter. Her gün btr sure oyun oynayarak kedınm egzersız yapmasınf sagiamalistnız,' ÖÜNÜN FOTOĞRAFl İNÖNÜ HİKÂYELER! Zalim direk ErdaJ Bey, Giresun'daki Aksu şeniiklerindeydi. 2000 yıldır süren bu bahar kutlamatarı rertkliydi. Aksu Deresi'ne 7 tek, bir çtft taş atıltyor, dilek tutufuyordu. Karadeniz ülkelerinden gefen foiktor ekipieri gösteri yapıyortardı. Ama Erdal Bey kutlamalan izlemek uzere denizin dere iie birleştiğt yerdeki kuçük alana geldiğinde kendısıne aynlan yerin Giresun Valisi Reşat Akkaya iie yanyana olduğunu gördö. Ustelik iki ktştlik btr kanapeydi. makinelerine sarılmtşlardt. Akkaya antmsanacağt gibi 12 Eyiüf öncesi meşhur Fatsa operasyonuna katılan "rejim düşmanlartntn" evlerini maskelt kişiierce tek tek saptayan, orta çıkaran eski Ordu Valisi'ydi... Erdal Bey kanepenin öteki ucundan ayaklanınca Vali Akkaya itiraz etti: Burada nıye oturmuyorsunuz? Daha rahattt... Erdal Bey yarot verdi: PİKNÎK PtYALE MADRA Yeaiden ınt «s&ak, depoya mı koysak? (Entoğan Köseoğiu) Yok yok, tam önüme Oturdu, ama oturması iie çadırın direği gelıyor, kalkması btr oidu. Çünkü • göremtyorum... gazeteciier hemen fotoğraf Gtıleri . Atölye ifr.SMMM. 146 97 3S • 132 64 26 fflZLI GAZETECİ NECDET ş£iv SANAT AKA GÜNDÜZ TEMUR Resım Serçtsı 8 Muyıs 31 Mayis 91 A6d! imkli! Cid N 48/! O T«ty)kiy« 14! 04 S8 fîJ 148 8; 68 (ALF.RİSİ Aît Avm Ccîebt Hakit. An!. Sobrt 8erke! Âb>rfır> Dtno Cıhat Bucaic Hıkmol KorabDİuı H,lieyw frt0nt Fevîı Karakoç 27 Moyıs 20 Temmuz 1991 Sotıh d*u» Fwof Acorogto Tolol înlıi Vukssl Öısn HASANÎÂSTGELDİ Sergisı 22 Mayıs 14 Haziran 1991 leşvlKiye (Camı arKası) Ihlomut Voiu Güno! Apl VlNCj Me(m Toioymon (1) «^68 9? Setmo Gurb»j MULKİYELİ SANATÇI SAİTSÖKMENSANAT MERKEZl SİZLERI YAZ BTKİNLIKLERINE BEKÜYOR. YAŞINIZ 6 İLE 14 ARASINDA İSE BIZE KOŞUN. 1 Devre 10 Hazlran • 21 Haziran 2 Davre 15 Temmuz 09 Ağuslos KORU 3 Devre 12 Ağustos 06 Eyitil KENT Tarihleri arasıııdaki devrelerimize ABLOK en az bir haftalık katıiabilirsiniz. HAYDt ÇOCUKLAR SA/T SÖKMBN SANAT MERKEZI ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI ATftTURKPORTRELERl RESIM SERG1SI 2 ? M A Y I S 1 6 H A Z İ R A N 1 9 9 1 izi arayın: 174 27 56 172 27 76 / 172 27 81 'STAUFEN GUNIUĞU ' Pa<»«l Seriti 15 M a y n U Hauran '91 l.k.le Cad Salhane Sk No 19 MUSTAFA ATA SANAT GALERISI galeri • atölye 146 97 38 • 132 64 26 Mülkıyciıler Bırlıgı tstanbul Şubesı Kuruçeşme Istanbul T.C ÇORUM 1. SULH CEZA MAHKEMESt KARAR EsasNo KararNo Hfikitn Kâtibe Davacı Sanık : 1990/93 : 1990/419 : Ercan Poyrazoğlu 16222 : Neriman Oöney : K.H. : Mustafa Kazak thsan ve Sevim'den olma, 1%1 D.lu, Çorum tli Merkez Çepni Mah. Nüf Kayıtlı ve halen Çorum Kunduzhan Mah. 3. Çınş Sk. No: 10"da otunır, evli, 2 çocuklu, okuryazar, sabıkalı, market çabşunr, T.C. Islam. Suç : Gıda maddelerine hile karıştırmak. Suç Tarihi : 17.1.1990 Yukarıda açık kimliği ve müsnet suçu yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizde yapılan açık yargılama sonucunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Sanık Mustafa Tamay'ın fıil ve hareketine uyan, TCK'nun 398. md iie 3 ay muddetle hapis vc 40.000: TL. Ağır Para Cezası iie tecayesıne, Sanığa verilen ceza gereğince, TCK'nun 402. md. ne, göre sanığa vçrilen cezayaraüsavıbir süre cilrme vasıU olan meslek ve sanatımn tatiline, Ayrıca işy«rinin 7 gün muddetle kapaülmasına, Kararın kesınleşmeyı müteakıp Özeti çıkartılarak büyük harflerle yazılmak sureti iie kapatma süresi kadar kalmak Uzere kapatılan işyerinin göze çarpan bir yerıne yapıştınlmasma ve karar özetımn C. Savcıhğı'na gönderilmesine, masrafı bilahare hukümluden atınmak Uzere, Ankara, Istanbul ve tzmır'de yayımlanan tırajı 100.000r ın Uzerinde bulunan bir gazetede de aynca suç yerinde yayımlanan mahalli bir gazetede ilan yaptırılmasına, Sanığın cürüm cınsinden Çorum Asliye Ceza Mahkemesi'nden aldıgı, 10.11.1989 tarıhınde ınfaz olunan cezası mevcut olup 5 yıl geçmeden ayrı neviden ve cürüm cinsinden ikinci bir suç işlemesi sebebi iie sanığa verilen ceza TCK'nun 81/1. md. ıle takdıren 1/10 ruspetınde arttırılarak sanığın 3 ay 9 gün muddetle hapis ve 44.000 TL. Ağ. PC. iie cezalandınlmasına, Sanığa verilen cezarun 647 S.KJnun 4. mad. iie günlüğu 5.000. TVden olmak üzere, 495.000r TL. agır para cezasına çevnlerek netıceten ve toplam olmak üzere sanığın 539 000 TL. A.P.C. iie tecâyesine, Sanığa verilen cezanın miktanna göre 647 sayılı kanunun 5. raad. iie sanıktan 5 esıt taksıtte ve bırer ay süre ıle uhsıtıne, taksitlerden binnın süresınde ödenmemesi halinde geri kalanımn tamamının bir defa da alınması, Sanığın sabıkalı bulunup aynca tam yağh olarak satış yaptığı peynirlerin yUzünde oluşan renk ve kokusundan ve tadından bozuk olduğu anlaşılacak şekilde peynir satışından dolayı 1. Sulh Ceza Mahkemesı'nın 1990/94 esas numaralı dosyası iie takibat yapümış ve ceza verilmi; olmakla, sanığın suç işlamektekı ısran ve mevcut dunım göz önüne alınarak 647 S K'nun 6 mad nin ııygulanmasına takdiren yer olmadıgına, Sanığın sebep olduğu, 16 200 TL. mahkeme masrafının sanıktan tahsilıne, Sanığın gıyabında kanun yollan açık olmak Uzere verilen karar açıkca okunup anlatıldı. 26.11.1990 1 ts bu ilam, YargıUy 2. Ceza Daıresı'nın 30.4.1991 tarıh ve 1991/40984863 sayılı ilamı iie düzeltilerek onanmıştır. 16.5.1991 Basın: 27159 T.C. ANTALYA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Esas No: 1990/471 Karar No: 1990/1145 C.S.E. No: 1990/304 Hakim: Fevzi Dersuneli 20847 C. Savcısı: Fevzi Çakı 20393 , Katip: Şefika özkan Davacı: K.H. Sanık: CAFER CÎRİN Abdurrahman oğlu Ayşe*den olma 1945 dlu Serik ilçesi Eskıyörük köyü 170 hanede nüfusa kayıtlı, Antalya Kâzım özalp Cad No: 74'te oturur, evlı 3 çocuklu okur yazar, sabıkasız, ıslam, peynir ımalatçısı. Vekili: A SERVET İNAN, Antalya barosunda kayıtlı avukat. V Suç: Gıda Maddesine muhalefet Suç Tarihi: 13 1.1990 HÜKÜM/ Sanık Cafer Cirifin gıda maddeleri tüzüğüne muhalefet ettiği sonucu ve kanaatına varıldığından eylemıne uyan TCK. TCK'nun 398/1 maddesı gereğince takdiren 3 ay hapis ve 3506 sayılı kanunla TCK'nın 19. maddesi gereğince 20.000 lira ağır para cezası ıle cezalandırılmasına, verilen hapis cezası kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza olması gözönünde tutularak 647 S.K.nun 4/1 maddesı gereğince günlüğü 5000 lira hesabı iie 3 aylık hapsinin 450.000 lira ağır para cezasına çevrümesine, para cezalannın aynı neviden olduğundan birleştirilerek sonuçta sanığın 470.000 lira ağır para cezası iie cezalandırılmasına. Her ne kadar sanık vekili TCK'nun 59. maddesinin uygulanmasını talep etmıs ıse de TCK'nun 59. maddesinin tatbikı hâkimin tamamen takdiri içersinde kaldığından ve olayın oluş sekli TCK'nun 59. maddesinin uygulanmasına müsait olmadığından bu maddenin sanık lehine uygulanmasına takdıren yer olmadığına. TCK'nun 402/1 maddesi gereğince verilen hapis kadar 3 ay muddetle cürme vasıta kılınan mesleksanat ve ticaretin tatiline. Sanığın Uretüği gıda maddesinin geniş bir kıtleye hitap etmesı ve gıda maddesı olarak hayatı önem taşıması gözönünde tutularak isyerinin kapatılmasma takdıren yer olmadığına. TCK'nun 402/1 maddesi gereğince kesinleşen karar özetinin büyük harflerle yazılmak suretıyle ı; yerine asılmasma yer olmadığına (kapatma kararı verıldiğınden) Karar kesinleştikten sonra masraf sanıktan alınması kaydı ıle tirajı 100.000 üzerınde olan tstanbul, İzmir veya Ankara gazetelerinden birinde ve keza mahallı gazetelerın bırınde yayımlanması için C. Başsavcıhğına gönderilmesine. Yargıtay yolu açık olmak üzere samk ve vekilinin yüzüne karşı C. Başsavcısı, Fevzi Çakı huzuru iie talebe uygun olarak verilen karar açıkça okunup anlatıldı. Basın: 27091 AĞAÇ YAŞKEN EĞtLİR KEMAL GÖKHAJS GÜRSES GARFIELD jm DAVIS T A R t H T E BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 27 Mayıs INGILTERE' DE INGILIZCE • İNGİLTERP NİN EN SEÇKİN OKUL ZİNCİRLERİ ^ • READING GRUBUMUZDA SON 6 YER (REHBER EŞLİĞİNDE) • GRUPIARAÖZEL FİYATLAR 150 43 62 150 35 23 155 21 06153 64 39 1S64'TS auGUU.ıSVtÇKaU U*JLU DlN RBFORMCUSU JEAN 1SM'T£ SUGUN,UAl/AC/UĞINAI/üllPA'OAKİ ONCÜLeülNOEU HEHSİ PAZMAU DOĞMlŞTU.D&MTOH. OLARAK UÇAUAgA YAPTIĞt KATCAH/IN c£NBv/Z£'OE OCMU$TU u/eısr/y/Wi./Ğw Büruk Sie. BAStü ARACl OLDUĞU YILLAfUM, & t^ ^ ^ g i ^ ^ ^ ^ KILAR Vg U£7X PlLOTLUSUYLA BUYUK W V , m 0 H t 8 t £ £ l ^ ^ ~ NİN A&L AMACJNMM UZAKLA$TlĞltT°~Ş/^^S^^^ SA&tAMIÇri.. OdNEĞ/M, KANATLA <<#ffl\ llllll I) I t T I II I t l Ht, kAYNAİA YANt KUTSM KITASA 2SS£İ^^^KKrGA KOHAN, YAT/Ş VE DONUÇ EYLE • ^ K T J J B B I L L U ' U t H PĞNMBSl G&Z&ertĞıNl, SOŞ MAAt ' ^ l l l i " " " ^ B B L . MINI DENETUYEM ELEKOUlAR \ S > ^ I LAH V£ ÇBÇlTU ÇHCAfii HESAPLA Bmmb ^ M T RlNPAN KURTAHlLMASINIH ÇA£r I f f l n / ^ ' j f f l ' OLPUGUNU SAVUHMUÇTU. OHA GO İ İ U Wf HE, DlN 8lü IHANÇ iÇl OLPUĞU KA }Sf!^SS^JffL, OAü. 8/& £6<riM VEoSeeriMı&m. Rm^Ku/m ESKI çueuMuş oeeerı DEĞIÇMELIY ^ i i t J M B İ c H ^ ^ ALPIĞI DERECELEZLE 4 ^ J ^ P H Ş İ M H | | | H U | J P P ^ | J U ( Oi. CALVIN, YAPlTlARt VE SAVAŞtM/YwfESffl&fi^R i LA YENl 8lü MEZH£BlM(CALVIUClUK) JBBSuOl^RBA UZUU U£SAF£ UCuŞülO3OMErR£, VE f y j P ^im i ÂbS&jfoK. PO6MAS/NA AJEP£AJ OLMUfTü . tJf^Bo^^mKm 13O&PB HAVAPA KALMA R£MOIltl1,SDfüüKA.. ^P^\ ^Şf^WMh DİN REFORMCUSU CALMN HAVACIUĞIN ÖNCÜLERİNDEN FARMAN..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog