Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CJIMHURIYET/8 KENTY4SAM BUGÜN ~~ Bamjlarsuya doydu • "Turk Pedıatrı Kongresı" saat 10 OO'de The Marmara Balo Salonu'nda başlıyor • "Balkan Ulkelen 1. Sağlık Bakanlan Toplantısı" saat 10 30'da Hılton Convectıon'da başlayacak • "8. Turkıye Bılgısayar Kongresı" saat 11 OO'de Ataturk Kültıır Merkezı Buyuk Salonu'nda başlayacak Uygulamalı gösterıler saat 14 OO'ten ıtıbaren Tepebaşı TÜYAP Sergı Sarayı'nda ızlenebılecek • Hayvaniarı Koruma Derneğı tatafmdan Matbaaa ösmanbey Sokak nuıaara 3ö*daki adreste saat 18 OO'de düzenienecek törenle, "Bızımkıier" dızisı oyuncularma Onur üyehğı belgess venkcek • DIİP Genei Başkam Bedtettm Dalan Beöeman Oteh'nde 18 0020 OO'de Anadohı grubunun toplantjssnda konuşacak Ifhğmur yağdı, İSKİ sevindi 7 barajda su miktarı 300 bin metreküp arttı. Onceki gece etkili olan sağanak yağışta metre kareye 17 kilogram yağmur düştu. tstanbul Haber Servisi İstanbul'a su sağlayan barajların toplam doluluk oranı yuzde 63 32'ye yukseldı Son yağışlarla bırlıkte barajlardakı su sevıyesı de artmaya devam edıyor Dun yapıian ölçumlerde kente su sağiayan barajiardaki su mıktanmn 300 bm meîrekup arttjğı bıîdtnidı ISKİ'den yapsSan açıkîamada son 24 saatte kente 1 mrtyon 331 bm 719 metreküp su venîdığı behrtıldı. Dün yapjian ölçumlerde kente su sağlayan ? barajin su rezervlerı şöyle Terkos 123 mılyon 686 bm metrekup, Alibeykoy 7 mılyon 361 bın metrekup, Omerli 169 9 mılyon metrekup, Yeni Elmalı 9 1 mılyon metrekup, Eskı Elmaiı 567 mılyon metrekup, Buyukçekmece 86 4 mılyon metrekup, Darhk 72 2 mılyon metrekup Bu arada Istanbui Meteoroîoj ! Müdurluğu yetkrfüen öncekı gece etkıîj oîan sağanak yağjşîa metre kareye 17 kilogram yağmur duştuğunu bsldsrdıier iannda bir araya gelerek mezunıyetlennm 50. yümt kutladı. Kandiîli Kiz Lısesı'nden Meıua Olaniar D«rneği'nce duzenkatn torende 50. yıhnı kutlayan mezunlara anı oiarak birer tabak verildi. Okuiâa «Juzenienen kerıseste üe dsrneğe gebr elde etmeye çaVatandaşiardan gelen şıkâyet lışan eskı mezuniar daha sonra okuiun jemekhanesjnde ogrenci lerı ve kaza istaUsttklerım dık yıHarmâaki gibi îiş alarak yemek yediler. Ba arada kendilerinin kate alan Tirafik Denetleme Şube Müdürluğü yetküılen, siırucü ve yayalara yöneiık denetımlere ağırhk venyor Bu sabah saat 06.00'dan ıtıbaren Bağdat Caddesı Kmîtoprak Aşama Dergisi'nin liselerarası yanşmasma Bostancs arasında resmı ve sıvıi ekıpler görev yapacah beiarm 104 okul katıldı. Ödülier 4 haziranda çeşme Trafik EJenetleme îstasyo dağıtılacak. nu yetkdılen, taşıtlann, park ettstanbui Haber Servisi 824 oğrena katıidı Yarışmada me, kırmızı ışıkta geçme ve stirat gıbı kura! dışj davranışlan ÜSS Aşama Dergsss'nm Istan ılk 10 sırada yer alan okullar mn saptanarak surucuierın pa bul'da liselerarası matematik ya şöyle ra cezasuıa carpnnlacaklarım rışması sonuçiandı ve bırıncılı1 Ataturk Fen Lısesı, 2 Özel bıldırdıler Bu arada, yayalann ğı Istanbul Ataturk Fen Lısesı Üskudar Fen Lısesı, 3 Huseyın da kjrmszi sşsk ve ötekı trafık aidı Avnı Sözen Anadolu Lısesı, 4kurallarına uyup uymadıkları 104 hsenın katıidığı yanşma Avcüar 50 Yıl însa Lısesı, 5da denetlenecek da, 1,2 ve 3. smıflardan toplam özel Amenkan Robert Lısesı, 6 27 MAYIS 1991 LJEREKLÎ TELEFONLAR m Pells Imdat 055 • itfalye 000 • Jaımama: 056 • Zabrta Müdüriata 527 57 00 • Mezartıklar Müdartüjü: 172 13 73 74 75 ve 088 • İSKİ anza: 068 • SAfiUK: Hızır Acll: 077 Safitık Midfiriüiâ: 511 89 18 Cerrahpaşa Tıp: 588 48 00 Çapa Tıp: 525 92 30 Maımara Tıp: 340 01 00 Haydarpaşa Numune: 345 46 80 ŞJsll Etial: 131 22 09 Taksfcn ilkyardım: 152 43 00 SSK Samatya: 588 44 00 SSK Okmeydanı. 132 30 00 SSK GAztepr. 358 67 60 • TRAFİK: Tfaftk ŞubC Md.: 176 24 14 (ist) 356 04 85 86 (Kadtkoy) BStge Tafffc 377 22 07 {£ 5} 356 04 86 (ŞefençiJ 314 36 {8 Çetenecs} *mt Bagclat Caddesi . mezunıyet yıu K a n d a B 1 9 4 1 MEKTUP ~ Bozuk yollar onanlsın • Küçükçekmece Aşık Veysei Caddesı sakınlerındenım. Yaya ve araç geç!$lermç clvermeyecek öiçöde yer yer çökmeler oiuşmuş bozuk yollanmızın onarım ve bakjmmm btr an önce yapıimasını ve sorunumuzun çözüme kavu$turulmasını bmlerce vatandaş adtna yetkihlerden dılıyorum Saygılanmla NAHtDE OKTUL Hafîk denetimi artıyor İsfanbul Haber Servisi Kadıköy Bağdat Caddesı'nde son günlerde trafık kazaiarı ve sıkı ştkiığm artması üzerıne, bu sabahtan ıtıbaren denetımler yoğuniaşunlıyor öğrenimieriBi tataamladığı Adtie Suitan Sarsyi'siB baiea yanık halde durmasma çok azaldukleriai belirten eski mezuülsrs, okul mudlresi Latife Mer'abulus, bu yaz aslına sadık oiarak Müiı Eğitim Bakaalığt'nca onanlacağı mujâesını verdı. 1914 yüında mezun olan Matematik Profesoru Selma Sosyai da bir grup oğreaciye "Fractal" gcometrı konusunda biigf verdı. Bu arada ÇamIıca Kız Lisesi'nin "Talaş Gunu", Sl. Joseph Lisesrnio "Petit Paın" gununde de okui mezunlan bir araya getdiler. iç R»8»r. 573 13 îî fc* 8»B»: 574 23 00 {25 hâî? Sariirat: 574 73 00 tezcmsysıt: 574 82 90 ?45hai) • BSY SİAKİ öam»» 1 527 90 60 H.PS» Da»ı?ma: 336 28 63 H.P«ş* SaırtfSİ 348 80 25 • MMİR: Şefclr üattem 526 40 20, 144 42 33 Sfeatı **8«n {temts}: 145 53 66 144 25 02 14918 96 Oentı ttsttise 14S 15 58 • METE0HOUMİ. (Hava tahmsî» rjğ'enme) 573 89 80 t î t t l * * 5% §2 74 FatflıTaMakale 526 62 74 B«yo4tu: 150 83 50 Kadikty: 348 71 40 • T£K:069 • 6*2 AfflU: bt»Mwl: 585 19 90 91 Scysita. 152 10 15 Kadıkiy: 339 46 46 • SUÂROA: kt»ı*gf: 522 97 03 Beyotfr. 147 51 10 Kadtkiy: 345 03 04 • ten Seıı. IM.: 145 07 20 (17 hat) Küçük Erdal kamyon kurbanı tSTANBÜL (AA) Zeytın burnu'nda bır kamyonun çarptığı çocuk öldu Teissz Mahaîîesı 84/1 sokak ta meydana gelen kazada, bır mşaattn önunde oytsayan Erdal Topçu'ya (6), aşırı hızla gıden, pSakasi ve surücusü behrlenemeyen bır kamyon çarptı. Topçs, olay yennde öîdü Atatürk Fen, matematik birinci§i Kartal Uluğbey özel Deneme Lısesı, 7 Kuleh Askerı Lısesı, 8Nışantaşı Anadolu Lısesı, 9 îstanbul Erkek Lısesı, 10 Istanbul Özel Alman Lısesı lîk uç dereceye gıren öğrencıier ve okullan da şöyle Lise 1: 1 Okay Taner Yddız (Atatürk Fen), 2 Rafet Özdemir {Kadıköy Imam Hatıp Lısesı), 3Adnan Ozdemtr (Zeytmburnu Men Sant Ltsesı Lıse 2:1 Hasan Huseyin Otu (özel Üskudar Fen), 2 Buient Unel (Ataturk Fen), 3 Ganer Akturk (Atatürk Fen) Lise 3: 1 Erden» Çimen (İstanbul Lısesı), 2 Hasan Kandur (Ataturk Fen), 3 Özgur Yılmsz (Istanbul Lısesı) Yanşmanın cSdullerı 4 hazıran gunu Kadıköy Kız Lısesı salonunda venlecek ödül törenmden sonra hse öğrencılen tarafından "Orkestra" adh oyun sahneienecek • m: 011 {Bılınmeyen tumaraiar ve nâbeîçı aczans sorma) 021 {anza} 093 Alo Post Servisı Sinema • Tiyatro • Göstori 9 1 7 H*FT* vcOlDUREN CAZiBENtN yONETMENI f | ADRIAN LYNE HER ZAMAN...HER YERE...HER 5EY TAŞiNIR Jiıııım sofiuiKİii \cnı bır hııvala 146 97 38 • 132 64 26 MEL GIBSON ROBERT DOWNEY JR \m,\ y,t/ık ki htı. bnşk.ı hiriniıı h.ıjatndı' SEAN CONNERY MICHELLE PFEIFFER | Son ytfUfin en büyuk karfrosu i v d e y a p o c o ğ , tn â i ı i p r o g v u m K ( n m ı ı o H t fÎ n onUıyon . ye \c nek \ ı I K K Sean Connery. Michelle Pfeiffer Roy Scheider. Names Fox. | I John Mahoney •\ I Klaus Maria i ünlü öessseile; yii'aıı JAMES BELUSHI CHARLES GRODIN Y A Z A R L A R anyorum . IFVFNf KİRCA iosvuru ici.ı; 16» 0S 15 17» 41 5! 140 4 * 40 Scvgı Honım ATEŞ ALTINDA FILMININ YONETMENI John le Carre' (om3nmdsn uysılanün The Russia House fılmmde htıluşttı Rıı (timi ünîü yöfiîîffî'jn AKILDEFTERI kmlırdrn kmİM>lıı\»r ARTHtR HlLtER sanat tryatrosu 3 ülüSLftBABASİ İSTANBUL TİYATRO FESTİVAÜ 293031 MAYIS (YALNiZ 5 OYUN) n TIM ROBBINS EUZABETH PENA MACAULAY CULKIN (Evöe TsK 8aşsnanm KEVINı) ROGER SPOTTISVVOODE KnfllkBy SÜREVYA Slsli KENT Bayoğtu BEVOöLU ÇtaıŞAFAK 1 (336 06 82) (141 82 03! (1S1 3J 4») (516 26 60) 1100 1200 1?00 1100 1330 14 15 14 15 1330 1600 1645 1630 1600 1900 2145 1845 21 15 1900 21 15 16 30 21 15 F r e i Schepisi cektt 31 Moyı» tan ıtıbarsn Beyoğtu DÜNYA, Kadıkoy KADIKÖY Bokifkoy RENK Sınemolonntto j 31 Mayıs'ta smemalarda" Yatağımdaki Düşman sleepmg v/ıth the enemy PATRICK BERGIN.KEVIN ANDERSON BIR JOSEPH RUBEN Fılmı Şlfll SİTE Kadıkfly R6KS Çt«ŞAFAK2 BaKırtSy KARVA (1478947) (33S0112) (516 26 60) (542 11 72) > BEBNARDO BERTOLUCCI «w THf SHELTtRING SKY OIBRA «RIIUR JOHK MAIK01RCH SOVEREIGN SUNAR GLENN CLOSE RONSILVER 1991 EN İYİ ERKEK OYUNCU OSCARI \ JEREMY IRONS ROBtRT DFNIRD Hı^bır mutızt yalmzca mutızeden ıbarec degıldır Yon KÂZIMAVŞAR Oekor CEM KÖROĞLU Oynayonlar RUTKAY AZIZ EROL DEMIRÖZ ALTAN ERKEKU CE2Mİ BASKIN AITAN GÖROUM ALİ ERKA2AN YAŞAR AKIN KORAY ERGUN MEHMET ULAY JALE AYLANÇ ŞEBNEM GURSOY NURHAN ÖZENEN SERPIN SUKAN OOĞAN 8ERK HAKAN AKIN Nll BANU FNGİN DENİZ İSMAİI BO7KURT AYAK TAKIMI ARASINDA AA. GORKİ 3. ve SON HAFTA 1100 1200 1100 1200 1300 15 15 14 151630 1300 1500 1415 1630 O CÖLKtAT *wfstr YAKINDA SİNEMALAKDA 17 30 19 45 2115 1845 2115 17 00 19 00 2115 18452100 UYANISİJ\R "AVCAKENINGS" Cervck Bır O>ku 3 HAFTA 133TIN3DALDA OSCAR* ADAYI. | . İ t Beyoglu EMEK Çla«ŞAFAK İMllrlZMİR Adana METRO (144 84 39) (516 26 60) (2142 61) (146996) 1200 1100 12 15 12 00 14 15 1630 1330 1600 14 30 16 45 14 15 16 45 184521 15 18 30 2115 19 00 2115 19 00 21 15 Harbiye MuKsin Ertuğrul Sahnesinde 29 Mayıs 1800 2030» 30 Mayıs 2030 > 31 Mayıs 1800 2030 NBU İ J Ş E H I R L BEl C T I Y A T R O L A R I V C « * s 1 1990 CANNES EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ© J TALİHİN DÖNÜŞÜ " 3 DALDA OSCAR ADAYI • EN İYİ ERKEK. OYUNCU • EN İYİ YÖNETMEN • EN İYİ UYARLAMA SENARYO TAXIBLUES Pıotr Mamonov • Pıotr Zaıtchenko Natalıa Kolıakanova Horbıy. AS 1 (147 63 15) 1100 1300 1500 1715 1930 21 45 TuH< ye işletmes J STANDARD FİUACİIİK PAVEL LOUNGÜINE 7. GENÇLİK GÜNLERİ (631 Mayıt) 27 M»»ıs 1991 IZJDO Pazartesl 1SJJ0 FtLM *ŞK FİLMLERİNİN UNUTULMAZ YONETMEM Vıin Imıa TURGUL SOYLEÇt Hlfls PtolDr TlırtinSAVUNProlOr Gancay GUDSOY HAPPENING GAZIdNTEP 6ELE0IYE TWftTROSU Dügun Vızan ItasmelZEYBEK (Fatlh Detai Nurl Sıhnnll FİLM KARILAR K06UŞU Ydn Hılll HEFİG İSTANBUL UMVERSİTESI MODERN DAHS TOPUH.UGU KONAK BELEOİYESI OENEME SAHNESİ IFalıtı Besal Nurl Sahnesl) 01A t f » NEFÇI «lımaı Sinan KADIKÜY HALK EÖITIM MERKEZI DENEME SAHNESİ Gozeilm Altında Ynııc Jean GENET (fılıh flcîil Huıl Slhntsi) FİLM NEVVYORK KOLELERI Yön JIVORY »1ZBAKÇIUB SUHftB HUHEH Yazan Ann JELLICOR Yontlen «II TAYGUN Çevre Ou»nı Kemsl TUFAN IHartaiye Cep Tıyatrosul MABWABA UNlVERSlTESt EGİTİM FAKULTESI TİYATRO KOIU Bir Avuç Alkış f azan Mural IPEK IFalıh Rejjl Nurl Sahnesı) TİYATRO OOASI Mikıdonun Çoplerl Y.zan M C«vD«l AltOAY IFatlh R»î»l Nurl Sahnesll FİLM KİflLl ÇÜRÜK AOİ Yon F n l * 022 KONSER GflUP TEKBASINA GRUP GÜNİZİ TIYATRO ELELE OLUME KOSARAK GITTILER Yazan Mustala ASLAN IFîlrh Reçai Nurı SaHnesı) ÜİA Cengız AKDUMAN AÇOK Oegısım Z Benı Anlayan Yok IFatih Reşal Nurı Sahmsl) FİLM ŞEHBİN PARLAK ISIKLARI Yon James BRIDGES MIZRAKÇILAR Hizmetçller Yızan J GENET Glzll Olurum Yazan J P SARTRE IHsrblye Cep Tlyatrosul CERRAKPASA TIP FAKULTESI TİYATRO KULÜBÜ Kuçuk Bur|uva Dugunu Yazan B BRECHT IFalıh «eş«l Nurl Sıhnnll KOCAELİ BOLGE TİYATROSU rEKC SAHNE Buyuk Romulus Yazan Ourrenmatt IFıtlh Resat Nurl Sahnesll Yonetmen BARBET SCHROEDER STANDARD FİLMCİIİK Harbıye AS 2 (147 63 15) 1130 1400 1630 19 00 2130 2 HAFTA Kadıktiy OCAK (336 37 71) 1100 1300 1500 17 00 19 00 21 30 17J0 19D0 28 Mayıs 1991 UJDO Salı 15Ü0 1SÜ0 1730 19.00 Most Productlon GIDENLERIN A R D I N D A N 10 CESAR Ö D Ü L U 7 C A N N E S ÖDÜLÜ Beyoglu DUNYA I149 93 61I 1130 14 0016 3 0 ) 9 002130 Kadıkoy MOOA (337 01 281 1130 14 001630 19 00 2130 13 ÖDÜLLÜ 1 OSCAR ÖDÜLÜ 29 Mayıs 1991 12JH) Çarşamba 15D0 TEL 130 40 41 ANILAR REUNION JASON ROBARDS CHRISTIEN ANHOLT • SAMUEL WEST STANDARD FİIMCİLİK AŞmiTÜRYENGİ 30 Ma,yıs Perşembe 21 00 31 Mayıs Cuma21 00 1 Hazlran Cumstrtesl 16 00 ve 21 00 2 Hazlran Pazar 16 00 15J00 19D0 30 Mayıs 1991 12J)0 Per«smbe 15,00 1SJ)0 Yönetmen: JERRY SCHATZBERC Boyoğlu FITAS CEP (149 01 66) 1200 14 15 16 30 18 45 î l 15 MAZHARFUATÖZKAN 7 Hazlran Cuma 21 00 8 Hazlran Cumartesl 16 00 ve 21 00 9 Hazlran Pazar 16 00 ve 21 00 Olşeler BOSTANCI OâSTERl MBRK2ZI 3 8 4 7 2 10 11 VAKKORAMA Takslm 181 18 71 VAKKORAUA Suadlye 360 90 90 BUetFlyaÜan 23 0 0 0 3 3 0 0 0 40 0 0 0 REKMM FİLMİ DAGlTIMINDA 31 Mayıs 1991 2039 TAKSİM AÇIKHAVA TİYATROSU BİLETLER Beyoglu Dunya 149 93 61 • Bakırkoy Karya 542 11 72 Kartal Hasan Alı Yucel Kultur Merkezı 353 37 78 Pendık Ataturk Kultur tvı 354 98 83 Kadıkoy Akyuz Kıtapevı |PTT Karşısı) Apıkhava Tıyatrosu Gışesı » Toplu Salışlar 523 13 04 17J0 I9J0 31 Mayıs 1991 12i)0 Cuma ISJOO AC1LDI Kurıbıyc Sok'k 4 » •eroglu IFİMV SmcmAsı <rk»ı) 149 20 19 ISJOO 149 50 33 19.00 FERHAT TUNÇ KONSERİ 91 30 MAYIS PERŞEMBE SAAT 20.30 * HARBİYE AÇIKHAVA TİYATROSU TEK KONSER Bilet Sa\ısı •eyoğlu DUnya 148 93 11 Kadıköy Moda 337 01 21 Kartal Hasan Ali Yüccl KiılHıv Merkezi 353 37 78 Bakırköy Karya 542 11 72 Yapım Can Aj 374 1 a 86 R G E R Özel Orkestrası Eşliğinde İSTANBUL KONSERLERİ 27 MAYIS 1991 (63! Mayıs) Harbiye M.Ertuğrul'da RESİM Okırt B Kılıç Sdlçuk Candl» FOTOGRAF Ayıe Ginullılleroglu Uflur Bataran Grup Çırtımba Mıhrnul An Graflk ve SERİBRAFİ Ahmel Ese ETKİNLİKLER HARBİYE M ERTUĞRUL TİYATROSUNDA OLUP İZLEMEK ÜCRETSİZDİR 2100 TAKSİM AÇIKHAVA TIYATROSU BİLETLER ' Dünya Sıneması 149 93 61 Vakkorama 151 2888360 9090 Açıkhava Tıyatrosu Toplu Bılet Satışı 5137369 Valllikten konser izni alınmıştır. Sinema • Tiyatro Gösteri DUYUBULARINIZ İÇİN 146 97 38 • 132 64 26
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog