Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 06.58 AçılışHaberler 07.05 GÜn Başliyor (Akış içerısinde 08.00'de haber bül tenı yayımlanacaktır) 09.00 Haberler 09.05 Çecuk Kuşağı: Bir Varmış Bir Yokmuş 09.35 Kadın Saati: Ah Şu Komşularımız Yeni evli bir ailenm komşularıyld aralannda geçen olaylar anlatılıyor. TÖ.00 Haberler 10.15 Arkasi Yarin: Kuğu Beatrız, Victor'la ilişkisınde çekıngen davranmaktadır. Çünkü kendını suçlu hıssetmektedir. Aynca Valentın'e karşı da ılgısı vardır 10.40 Okul TV'Sİ ve Dershanesİ (Akış içerisinde 11.00,12.00. 13.00'te haber bültenı yayımlanacaktır) 15.00 Haberler 15.05 Çocuk Kuşağı 16.30 Bu Toprağin Sesi tsmaıl özkahraman'm "Dostluk" konusunda yaptığı sohbet yer alıyor 17.00 Haberler 17.15 Arkasi Yarm: Hayat Ağacı Jordan'm ölümü Sam'i etkılemıştir Bıraktığı bır mektupla Jordan, Sam'e onu gerçekten sevdiğinı yazmıştır. Bu Sam'ı daha da çok etkıier. J1LEVİZYONRADYO TV1 STUDYO A AYDA BİR 21.00 TV1RUZGAR GİBİ 23.20 27 MAYIS 1991 AydaBir'de şarth tahttye ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Nurzen Amuran'ın hazırladığı "Ayda Bir" programında "şarth tahliye" ile serbest bırakılanlar ilk kez ekranda konuşacak. Programda "sartü tahliye"nin gerçekten bir af nu olduğu araştınlacak. Anayasa Mahkemesi raportörü Alpaslan Nazikoğlu, bu konudaki görüşlerini aktaracak. Serbest bırakılanlann "özgür yaşast"da karşüaştık!an işsizük, îopiumsal basks gibi sorunlan irdeienecek. Bu çerçevede "jarth tahliye" i!e serbesî inraküaniardan 3 kişi sorunlanra aniatacak. Programa İş ve İşçi Buima Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Atay, Türkiye îşveren Sendikalan Başkanı Refik Baydur, ANAP Milletveküi Faik Tanmcıoğiu, SHP Grup Başkanvekiii Hasan Fehmi Giineş, DYP MüietvekiH Köksar Toptan konuşmacı olarak katılacakiar. Acıköğretim programları • ANKARA (AA) Eskişehir Anadolu Üniversitesi Acıköğretim Fakültesi Lisans tamamlama ve eğitinı önlisans programlarının ders saatlerinde değişiklik yapıldı. AÖFden yapılan açıklamada, TV4'ten yayımlanan acıköğretim lisans tamamlama • programları önumüzdeki haftadan itibaren pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 20.0021.00, salı ve perşembe günleri de 20.0022.00 saatlerinde yayımlanacak. Açıköğretimin öğretmenlere > yönelik programları TV2'den cumartesi günleri 11.0013.00, pazar günleri 10.0012.00 saatierinde yer ahrken radyo programlan • da Radyo2'den sah ve perşembe güaieri I 21.0021.50 saatlerinde yayımlanıyor. ; * »• 18.00 18.30 Anadolu'dan Görünüm A Sîüdy osu'ndan HEM YETENEKLt HEM GÜZEL Fransularm yeni Edith Piaf'ı olarak nitelenen Patricia Kaas hem sesi ve hem de fizigi ile dikkat çekiyor. 19,20 Dizi: Ben OlsaydiBl {Aynnîiii biîgî yündaki süîuniards) 20.06 Haberler ve Hava Durumu 20,40 Spor 21.00 Stüdyo A: Aydâ Bir (AynntiUbsigıyandakı sutunlarda) 22,00 Yeriı Drama: Kdroğlu Bu bölumde, Boiu Beyi Kıraia sahipokiuğu sçmçok msjUudur. KıçeS Hamza Kırat'ıyakaladığnçın Boiu Beyi nın go7tieM<3ır Fransızlann yeni gözdesi TV Servfai !. kanaîm bu kaüteli müzik prograıra kliptere kendine özgü bir yorum getiriyor. Fransızlann müzik pazanna sunduklan güçlü bir ses Patricia Kaas "Les Hommes Qui Passent", 50. yaşgününü kutlayan Bob Dylan'dan "Series Of Dremas" ekranda. Vokal teknikieri iie müzik dağarcığında isim yapmış Bee Gees ve Beach Boys'tan birer parça da programın listesinde yer alıyor. Michaei Jackson'ı kardeşleri ile birlikte yapOklan "2000" adh parçada dinledikten sonra ünlu "IMrty Diana" iie ekrana gelecek. Yine bir zamanlann kaüteli müzik örnekleri vermis bir ikilisi geiecek Tae CarpeBters" ve "Litöe Blue Girl.' "Araştırmacımüzisyen" ya da "tüm enstrümanları çalan müzisyen" olarak rock tarihine geçen Mike Oidfieid ülkemizde pek tanınmadı. "Ma^c Touch" adh parçası ile tammayaniara tavsiye edilir. Rüzgâr Gibi'de yer aian diğer bir grup da Neville Brotehrs. Bob Dylan'm parçası oian "Wbite Got Oa Your S d e " iie ekranda. Programda yer alan diğer grup ve parçalan Teisa "Move Song", Azucar Moreno "Bandido." Eurosport yeniden \ > 22.40 Beigesei: Eski Babı Aii (Bugunko>csindci 23.10 Haberter 23.20 Müzik: Riizgâr Gibi (Ayrmlılı biigi yandaki sütuniarda) 00.05 Haberler 00.20 DİZİ: Maceraci Milyoncr Umman Korfezrnde buiunan Markiec Sanayii'nc ait bir peiro! rafmerisi terönstler taraftndan işgal cdıiır ve şırketm dort perscmeli rehin alınır Teröristier, yine aynı firmaya ait bır gcmı tarafından taşınan fuzeierı ıstcrier. 01.10 HaberlerKapamş 08.00 Okul Televizyonu "*""" 10.45 Açıköğretim Davramş Bıhmtenne Oırış; Ps.ikolojınm Başhca Uyguiama Alanları ve Kulianılan Ardçiar 11. Genel Male mattk' Lmeer Programiama Temel Hukuk, Aruy<ısa Yargısı ve ldarı Yargı. Vergı Uygulamaîarr Damga Vi. H.ırvUr vc Bcledrye Gelırlerı. basın tnpiamssmdan dönerken poiis bır trafîk hatastndan dolayı Phiip't durdurur ve ona alkol testi yapar TV1 YERIİ DRAMA; BEN OLSAYDIM 19.20 'Kuruntu Ailesfnden yeni dizi B e OisaydiBi / Yönetmen: Uğur Erksr / Senaryo: STR yazar grubu / Oörüntü yönetmeni: Ali Yaver / Oyuncular: Gazanfer özcan, Gönül Ülkü, Halit Akçatepe, Hadi Çaman, Doğu Erkan, Biige Zobu, Cezmi Sezer, Fulya Ündüz, Ayşen Gürhan, Gazanfer Ündüz, Saituk Kaplangı, Orhan Alkan, Teoman Aksoy, îlter Akçebe, Şemsa Çankara / 1991 yapımı / Süresi: 13 böiüm, 30'ar dakika. TV Servisi Geçen yülarda 122 bölümie rekor kıran "Knnıntu AJIesi"nin yaraücılan Gazanfer ÖzcanGÖBÜİ Üikü ve arkadaşları, "Ben Olsaydım" adlı 13 bölümiük yeni bir yerli dramayla TV 1 ekranınm yine haber öncesi kuşağında yerini ahyor. "Ben Olsaydım"ın oyuncuİarı da "Kuruntu Ailesi"nden transfer. Ancak bunlara Halit Akçatepe, Hadi Çaman gibi deneyimli yeni tiyatro sanatçıları da katılmış. Yeni dizinin yönetmeni ise, yı 1lardan beri Gazanfer ÖzcanGönül Ülkü ekibiyle TV'ye yöneük programlar yapan Uğur Erkır. Senaryosunu STR Yazar Grubu'nun yazdığı "Ben Olsaydım", birbirinden bağımsız bölUmlerden oluşuyor. Yıllar boyu Hüsnü Kuruntu kimliğinde görmeye alıştığımız Gazanfer özcan, yeni dizide Saffet adlı bi Çek müziğinin usta yorumcusu TV3 OPERA; ŞEYTAN VE KATE 22.10 • TV Servisi Yayına bir | süredir ara veren Eurosport geçen çarşamba günü tekrar t yayına başladı. Eurosport 9 mayısta imzalanan bir protokol ile Fransız özel , TV kuruluşu TFl'e bağlandı. Yayınların Butelsat 2F1 uydusundan alınabileceği belirtildi. Haziran ayının filmleri • ANKARA (MAK Aj«s) Haziran ayı içerisinde televizyonun 4 kanalmda toplam 49 yabancı film t ekrana gelecek. TVl'de 5, » TV2'de 13, TV3'te 26, 1 TV4'te ise 5 film yayına I girecek. TVl'de filmler yine » pazar gündüz kuşağında sunulurken bunlar arasmda " Beverly Hills Cop. Mad Mission3 gibi filmîer buiunuyor. TV2'nin fîlnüeri ı yine salı, cuma (Toplu Gösteriler) ve cumartesi izlenebilir. Madonna'nın başrolünü ovnadığı Who's That Girl filmi bu kanalda sunulurken Roman Polanski'ye aynlan Toplu Gösterüer'de yönetmenin 4 filmi yer alıyor. TV3'te pazartesi hariç her gün bir film uygulaması devam ediyor. Yine Unutulmayanlar, u Komedilerden, Klasiklerdefl,^1 Dünya Sinemalan'ndan, VVesternler'den kuşakları sürüyor. TV4'te ise 198ffti yıllara ait gençlere yönelik olarak seçilmis filmler pazar günleri seyredilebilir. . 18.10 Açıiış Arkasi Yarın: Yalan Rüzgârı Annesimn T T 9.03 Haberkr 59.20 Spor Panorama 20.10 Dizi: Başkentten Haberier Anne, düzenhaziığını ortaya çıkarmak ıçm Baronno'yia yapttğı röportaj sırasmda kasetlermden bınm adarmn bürobunda unutur. S^manttM, Shanelerm evınc gcidığındc Bayan Shane'i öldüren R<tnkın'la karştiaştr. Rankin onu merdiventerden iter Samantha. kör oiur. Daha sonra Alan Shane ıleevlenır. 21.00GünIerteGden 21.30BirSolist: 22.00 Haberier ve Ingilizce Haberler 22.35 Karşı Açi (8ugunkö$esinde) 23.15 Dizi: Jake ve Şişman Adam Fızık tedavı uzmanı ~ ~ ^ ~ « ~ H B ~ ^ ~ ^ ~ ^ ~ B 00.05 Kapanış Aidska'nm Aiusiyel adalarındakı Kammay'da ve 1960'ta ABD'nin batısındaki St Hcten'dc mcydana gelen yu7yılımız>n en buyuk ıkı yanardağ patlaması anlatılıyor 19.59 Açıiış • Beigesei: Yanardağların Dünyası 2Ö30Vldeo Müzik Turkiye ~ 21.20 Dizi: Tehlikeli Sokaklar Valı veadamları Vıctorıa'dan teknelerle çok ınsan goturme ışıni tezgâhlayanlan araştırmaktadırlar. Ama tam baskın sırasında adamiar durumu fark eder ve bır tekne dolusu Victnamlıyı suya atıp kaçar 22.10 Opera (Ayrıntılı biigi yandaki sutunlarda) 00.52 Kapanış 18.59 Açıhş, Okul TV'si ve Dershanesİ 19.00 Arkasi Yarın: Yıldıza Ulaşmak Cessıka provalara katılmaya başlar. Pablo Cessıka'nın provasına gıder. Cessıka şarkısını başarıyla söyler ve büyük beğent kazanır 19.25 Müzik: Melodi 19.40 Arkasi Yarın: Hayat Ağacı 20.00 Lisans Tamamlama Programları Bilgisayarlan Tanıyalım. Geometrı. Uzayda Dık Koordınatlar.* 21.30 Dizi: Kelebek Adası 21.55 Beigesei: Kasların Fizyolojisi Programda vucudumuzdaki kasların mcelenmesı konusu yer alıyor. Ş e y i a a v e K a t e (The Devii and Kate Cert a Kâca) / Müzik: Antonin Dvorâk / Libretto: Adolf Wenig / Yönetmen: Francesca Zambello / Orkestra şefi: Albert Rosen / Oyuncular: Marie Owens (Anne), Joseph Evans (Jirka), Peter Lightfoot (Marbueî) / Radio Telefie Bireann Senfoni Orkestrası eşliğinde / Sunucu: Necla Erol / Süresi: 115 dakika. TV Servisi Opera kuşa n'nda kompozisyon öğretmenğında 19. yüzyıhn ikinci yarı ligi yaptı. Brahms ve Hans von sında etkinlikleri görülmüş ulu Bulow'un yardımıyia kendini sai Çek müziğinin Smetana iie tanıttı. 1892'de New York Nabirlikte en büyük temsilcisi sa tional Conservatory'de öğretim yılan Antooin Dvorâk'ın görevi üstlendi. Amerikan folk,1889'da bestelediği "Şeytan ve lorunu yakmdan inceleme olaKate" (Cert a Kaca/The Devil nağı buldu. Burada edindigi izand Kate) adh operası yayımla lenimJerle "Yenidünya'dan" adYönetmenligini Uğur Erkır'ın yaptığı dizi birbirindeo bağımsız nıyor. Librettosunu Adolf We lı ünlü senfonisini yazdı. Prag 13 bölümden oluşuyor. nig'in yazdığı operanın orkest Konservatuvarı'nda müdürlük rini canlandınyor. Saffet her bö Saffet (Gazanfer özcan) sürtk ra şefi Albert Rosen, yönetme de yapan Dvorak, besteciliğinin iümde değişik meslek grupiann li olarak hakkının yenildiğini ni ise Francesca Zambetio. Baş yanı sıra eğitimciliğiyle de badan birinin üyesi olacak. Gönül dtişünerek çalıştığı şirketten is hca oyuncuları Marie Owens, şarı kazandı. Ülkü ise Saffefe yakm bir ka tifa eder. Mahalleden komşusu Joseph Evans, Peter Lightfoot. Dvorjak adıyia da tanınan Konçerto, uvertür, seofooik dını oynuyçr. Bir bölümde ka Hanife Hanım, Saffet'i evleudirr nsı, öbüründe sevgilisi, bir baş mek istemektedir. Hatta ona uy ünlü Çek bestecisi Antonin şiir ve oda muziği dışında 9 senkasında komşusu oluyor. "Ben gun bir eş bile bulmuştur. An Dvorak, 1841'de Prag'ın kuze foni yazan Dvorak'ın önemli Olsaydım"ı gerçekleştirenler, iz cak iik koşulunun bir iş sahibi yindeki bir Bohemya köyttnde operaları şunlar: "Knd ve Köleyiciyi eğlendirirken, mesaj ver olması olduğunu söyleyince, dogdu. Haniarda kasaplık ya mür tşcisi", "Dimitrij", "Jacome ilkelerine sadık kaldıklannı Saffet iş aramaya başlar. Bir ga pan babası, ogiunun da kasap bto", "RusalkJi", "Armida," Sabelirtiyorlar. İlk pianda 13 bö zete ilanında muhasebeci aran olnutsuıı istiyordu. Annesi ise de, gösterişsiz bir yaşam süren, lüm oîarak hazırlanan "Ben dı|ını okuyunca oraya başvurur. Kont Lobkowitz'in şatosunda bu nitelikleri müziğine de yanOlsaydım" seyirci tarafından be Fakat onun gibi başka başvuru hizmetçiydi. llkokuldan sonra sıyan Dvorak öbür operalannğenilirse, yeni bölümleri çekile da bulunanlar da vardır. Saffet, eğitimini org okulunda yapan daki gibi "Seytan ve Kate"de de cek. aynı işe girmek isteyen Faruk'u Dvorak, önce dans toplulukla yalın ve duygusal bir anlattm "Ben Olsaydım"m "İyimser müdür sanır. Faruk da Saffet'i rında, sonra Çek Ulusal Tiyat yeğledi. Bu yapıtmda Ülkesinin Saffet" adını taşıyan ilk bölü müdür sanmıştır. Bu yüzden rosu Orkestrası'nda viyola çal geleneksel müziğinin izleri sedı. Bir.süre Prag Konservatuva zilmektedir. münde olaylar şöyle gelişiyor: olaylar iyice kanşır. ^~^^~^BH>PHHHP«t)IMaWPPN»0<^^^B^İ^VB~*~^~H~H^H~^B~M~H~^^ BuGÜN :\ RADYOLAR Haberler. OS.OS Türktller geçidi. 0 5 J 0 Şarküar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve deniz, hava raporu. 06.15 Günaydın. 07.00 Haberler. 07.05 Her şey bizler için. 07.30 Haberler. 07.40 Oünle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 tstekleriniz, seçtıklerimiz. 0 9 J 5 Reklamlar. 09.40 Arkasi yarın. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haberler. 12.05 Reklamlar. 12.10 GünU yaşarken. 12^5 Reklamlar ve radyo programları. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgılarından ezgiler. 1 3 J 0 Bölgesel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Haberler. 17.05 tş ve işçi dünyası. 17.30 Hafif müzik. 17.40 Çocuk bahçesi. 17.55 Haftanın çocuk şarkısı. 18.00 Haberler. 18.05 Hayatın içinden. 1835 Bölgesel yayın ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19.30 Türkçe sözlü hafıf müzik. 20.00 tyi uykular çocuklar. 20.10 Çocuk koroları. 20.25 Şarkılar. 20.45 Türküler. 21.00 Haberler. 21.05 Solistler geçidi. 2 1 3 0 Beraber ve solo türküler. 22.00 Yorumcularımız. 22.30 Beraber ve solo şarkılar. 23.00 Haberler. 23.15 Oecenın içinden (2). 00.55 GünUn haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 0 4 3 5 Gece yaymı. R A D Y O 1 04.55 Açıhş, program. 05.00 23.05 StartKapanış 18.00 AçıhşHaberler 18.20 Susam Sokağı 18.50 Türkçe Dil Dersi 19.15 Ah Şu Komşularımız 19.40Son7GünDünya 20.10 Doğu Ekspresi 20.40 Son 7 Gün Türkiye 21.00 Haberler ve tngilizce Haberler Halit Kıvanç, sunduğu programda 19 Mayıs"ın anlamını dıls getiren gençlerı konuk edıyur. berler. 09.05 Çocuk bahçesi 09.20 Tarihte bu hafta. 0 9 3 5 Çeşitli muzik. 10.00 Mahaili sanatçılanmız. 10.20 Zaman ve demokrasi. 10.40 Türkçe sözlü hafıf müzik. 11.00 Haberler. 11.05 Okul radyosu. 1 1 3 5 Hafıf müzik. 12.00 Solistler geçidi. 1230 Türküler ve oyun havaları. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf müzik. 1 3 3 0 Merhaba dünya. 13.45 Şarkılar. 14.00 Yabancı dil dersi. 15.00 Haberler. 15.05 Bu toprağin sesi. 1530 Sazlarla Türk sanat muziği. 15.40 Arkasi yarın. 16.00 Okul radyosu. 1 6 3 0 Hafıf müzik. 17.00 Haberler. 17.05 Kadınlar topluluğundan şarkılar. 1730 Kadınlar topluluğundan türkuler. 18.00 Yegâh faslı. 1830 Hikâyecilerimız ve hikâyeleri. 19.00 Haberler. 1930 Solistlerden birer şarkı. 20.00 Yabancı dil dersi. 21.00 Acıköğretim. 21.40 Hafıf müzik. 22.00 Solistler geçidi. 22.30 Türküler. 22.45 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 tki solistten şarkılar. 23.40 Hafıf müzik. 23.55 1791'den 1991'e Wolfgang Amadeus Mozart. 0 0 3 5 GttnUn haberlerinden özetler. 0 0 3 8 Program ve kapanış. ölümünün 200. vüında Mozart. 1 6 3 0 Caz ustalan. 17.00 Haberler. 17.15 Sizler için. 18.00 Tfempo. 19.00 Haberler. 19.15 Çağdaş Türk sanat muziği. 20.00 Pop stüdyosu. 21.00 Mttziğe övgü. 22.00 Haberler. 22.15 Gökkusağı. 23.00 Opera saati. 24.00 Gece ve müzik. 00.55 Günün haberlerinden özetler. 0 0 3 8 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Acılış, program ve haberler. 07.05 Türkuler ve oyun havaları. 0 7 3 0 Solistler geçidi. 08.00 Türkuler. 08.15 Şarküar. 0830 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Beraber ve solo şarkılar. 0 9 3 0 Türkuler geçidi. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. 11.00 Haberler 11.05 Türküler. 11.20 Şarkılar. 1 1 3 5 Beraber ve solo şarkılar. 12.00 Haberler. 12.05 Muzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi. 1330 Yurdun dört bucağından. 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 1 4 3 0 Türkuler. 14.45 Gençlik korolarından. 15.00 Sizin için seçtıklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Türküler ve oyun havaları. 1 6 3 0 Istekleriniz, armağanlanmız. 17.00 Haberler. 17.05 Türküler geçidi. 1730 Fasıl. 18.00 Türk halk muziği dinleyici istekleri. 1830 Solistler geçidi. 1 8 3 8 Program ve kapanış. İçinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 Işte Saz Işte Soz. Solist: Nazmiye özgül. 1 1 3 0 Bir Solist: Falco. 12.00 tstekler. 13.00 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. Soüst: Nükhet Duru. 13.15 öğleden Sonra. 14.15 Bir Topluluk. Midnight Star. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Seracettin Erman. 15.10 Orhan Şener'den Şarkılar. 152S Kayıp Haberleri. 1 5 3 5 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 16.00 Mercek Programı. 17.00 Müzik Dağarcığı. 1730 Gün Biterken. 18.15 Müzik Denince. 19.00 Program ve Kapanış. 21.45 Yerli Drama: tz Peşinde 22.40 Turizm 22.50 MÜZİkte Arayişlar Programın konuklan Nihan Atlığ Atay veM.N. Beken. 23.15 Beigesei: Sanatımıza Üç Bakış • 23.45 DizirO77HızırAcilServis 01.15 Portreler: Halit Ziya Uşaklıgil 01.35 Kapanış '300 Haberler R A D Y O 2 07.00 Açılış, program ve haberler. 07.05 Solistlerden secmeler. 0730 Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konserı. 0830 Iki solistten şarkılar. 09.00 Ha R A D Y O 3 07.00 Açıhş, program ve haberler. 07.05 Gttne başlarken. 08.00 Sabah için müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 öğleye doğru. 12.00 Haberler. 12.15 Mıkrofondan size 13.00 Günün konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Dünyaıun dört bucağından. 15.00Kuzey ülkelerinden muzik. 15.45 POLİS İSTANBUL ram. 08.00 GUne Başlarken. 08.45 Sabahın Konuklan. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Hayatın ram. 07.00 Göne Başlarken. 07.45 Enstrümantal Müzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 0 8 3 0 Yol Durumu. 0 8 3 5 tşte Saz Işte Söz. Solist: Nazmiye özgül. 09.00 Solistler Geçidi. 0 9 3 0 Yol Durumu. 0 9 3 5 Cengiz Yunga'dan Şarkılar. 0 9 3 5 Hava Durumu. 10.00 Hayatın İçinden. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Seracettin Erman.11.25 Huşeng Azeroğlu'dan Türküler. 1145 Kayıp Haberleri. 1130 Sizin Seçtikleriniz. 1235 Türkçe Sözlü Hafıf Muzik. Solist: Gökben. 13.15 öğleden Sonra. 14.15 Türküler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 1 4 3 0 Ayşegül Durukan'dan Şarkılar. 15.10 Muzik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Muzik Dağarcığı. 16.45 Ahmet Sezgin'den Türküler. 17.05 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. 175 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE 0638 AçılışProg • Eski Babı Ali TV1 22.40 Bu bölümde Milliyct gazetesi ele almıyor. Konuk olarak Doğan Heper, ~> Hasan Yılmaer ve Sami Kohen katılıyorlar. • Karşı Açı TV2 22.35 Bozkurt Güvenç'in yönettijfci ! oturumda eski eserierin , * yurtdışında tanıtımları konu ediliyor. Programa Dışişleri Bakanlığı Kültür tşleri Genel Müdürü ' Yardımcısı Metin Gökce ile H.Ü. Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gülsen Renda katıhyor. • TV'de Sinema: Gece Sirenleri Starl 23.40 Gecenin tek filmi Star'da. Pazartesi akşamları bu kanalda Fransız filmleri gelenek halini aldı. Tekerlekli sandalyeye mahkum bir kadın kocasımn kendisine ihanet ettiğini zannetmektedir. Sıradan bir Fransız polisiye filmi. Başrollerde Philippe Leotard ve Veronique Grenest var. 14.20 15.05 15.10 16.00 13.05 Çizgi Film: Hayalet Avcıları 13.30 Pembe Dizi: Santa Barbara Pembe Dizi: Bütün Çocuklarım Haberler Pembe Dizi: Hastane Günlüğii Pembe Dizi: Ateş Çemberi Biı* Toslıilıa alm tki Toslıilıa sahibi Şimdi Toshiba Lap Toplar, T1000 model Lap Top Hediyeli , ; Dünya'da d uı bügisayak a r n n Toshiba Lap Top'u tercih yuzdeadir.. K I S A B İ R S Ü R E İ Ç İ N Ö Z E L B İ R İ M K A N 17.00 Haberler 17.05 Pembe Dizi: Komşular 17.30 Çizgi Film: Tunder Cats 18.00 Çizgi Film: Taş Devri 18.30 Komedi Dizisi: Süpermarket 19.15 Komedi Dizisi: Jefferson Ailesi 19.50 Haberİer' ~ 20.05 Komedi Dizisi: Patron Kim 20.35 Dizi: ÇîiTPlajı 21.35 Polisiye Dizi: AdaİetSavaşçısı 22.35 Haberler , 22 40 Cinayet Dosyası 23.40 Sinema: Gece Sirenleri (Bugun köşesinde) 01.10 Gece Jimnastiği Kapanış DUnyanın tercıh ettiği Toshiba LapTop'un 20deği;ikmodelinden bırını seçin... ToshıbaT 1000 model Lap Top sahibi de olun... çekıbşsız...kurasız... Kısa bir süıe için »iie tanınan bu özel olanaktan yararlanm... TOSHİBA Türkiye Distcıbut&ü. ELEKTROMAK BÜRO MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Buyukdere Cad Basman Han No 4 Kal 2 80260 Şışlllstanbul Tel 133 01 00/4 Hal Fax 140 73 08 Telex' 27362 bfflkn U. In Touch with Tomorrow 8.TÜRKİYE BİLGİŞAYAR KONGRESİ UYGULAMA GÖSTERİLERİNE DAVETLİSİNİZ. TÜYAP İSTANBUL SERGİSARAYI 2a 3O MAY1S 1091
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog