Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

27 MAYIS 1991 'Hemen seçiırf • ANKARA (AA) SHP Genel Sekreteri Hikmet Çetin, iktidarın engellemelerine rağmen Türkiye'nin bir seçim sürecine girdiğini belirterek "Şimdiye kadar erken seçim diyorduk, şimdi hemen seçim diyoruz" dedi. Mamak Belediyesi'nce General Zeki Doğan Mahallesi tapu dağıtım töreninde konuşan Çetin, ANAP'ın iktidara geldiğinden bu yana hayat pahalılığmın ve enflasyonun öhüne geçilemeyecek şekilde arttığını, ANAP iktidarda» kaldığı sürece durumu düzeltmenin mümkün olmadığmı belirterek, seçimin zorunlu hale geldiğini söyledi. Pahahlık ve enflasyonun "ANAP ve özaJ" damgalı olduğunu öne süren Çetin, îktidarın enflasyonu bilerek körüklediğini, böylece vatandaşm cebindeki paramn başkalannın cebine aktankhğmı savandu. Ankara Büyükşehir Bekdiye Başkam Murat. Karayaiçm da Ankara ve ilçelerinin probiemlerini çözmek amaayla baslatukları kaynak arama eahşmalan kapsamında önömüzdeki günierde Japonya'da ülkeye 60 müyon dolarhk tahvil satacaklanm anlattı. Baykalcılar kaybetti leri tamamlandı. Dün yapılan 13 ilçe kongresiyle birlikte gazetemiz baskıya girdiği sırada ahnan sonuçlara göre toplam 10 ilçede genel merkez ve Yenilikçüer etkinlik sağladı. Eski Genel Sekreter Deniz Baykal'ı destekleyen partililer 6 yerde ilçe başkanhğı kazandı. 5 ilçede ise taraflar, kazanan aday ve listelerin kendilerini desteklediklerini savladılar. Üsküdar'da gecenin ilerleyen saatlerine kadar sayım bitmediği için kesin bir sonuç alınamadı. Bakırköy'de genel merkezin adayı kazamrken, bu sonuçlara göre Istanbul genelinde genel merkez ve Yenilikçilerin ilçe kongrelerinde öne geçtikleri belirtildi. İstanbuî'da dün 53 ilçe kongresi yapıldı, Bakırköy'de tüm parülüerm büyük önem verdiği kongre sakin bir havada sUrdü. Çıkartacağs 93 il kongre delegesi nedeniyle büyük önem taşıyan Bakırköy'de divan başkanhğtna ittifakfa Içel Milletvekili Ethem Cankurtaran seçildi. Zaman zaman karşıhkh tartışmaiaria heyecanh anlar da yaşanan kongre de ii Başkanı Ercan Karakaş kürsüde konuşurken bazı Baykat yanhsı delegeierin laf atarak engellemek istedikleri görüidü. Jstanbu! MilletvekiU Yüksel Çengel söz alarak eski Genel Sekreter Deniz Baykat ve HABERLER CUMHURİYET/5 GUNLERIN KOPUGU AHMETTAN • • ^ • • YALÇIN ÇAKIR Istanbul'da SHP 'nin 25 ilçe örgütünden 22'sinin ilçe kongreleri istanbui'da SHP'nin 25 iiçe tamamlandı. Dün yapılan 13 ilçe kongresi ile birlikte toplam 10 ilçede örgütünden 22'sinin ilçe kongre genel merkezi destekleyen partililer, 6 yerde ise Baykal'ı destekleyenler ÜStÜnlÜk Sağladl. arkadaşlarını ad vermeden eleştirdi. Baykal'ın desteklediği İlçe Başkanı İbrahim Yener'in yanı sıra genel merkez ve Yenilikçilerin adayı Seyit Ali Gttneş patililere geleceğe dönük planlarını anlattılar. SHP Genel Sekreter Yardımcısı Ertnğnıl Günay'm da konuştuğu kongrede karşılıklı söz almalar nedeniyle oylamaya ancak saat 20.00 sıralannda başlanabildi. Başabaş bir mücadelenin gözlendiği Bakırköy SHP ilçe kongresinde bîok listeler çıkarken gece saat 24.00 sıralannda alman sonuca göre Güneş'e 208, Yener'e 195 oy çıktı. İî kongre deiegeiikleri ise iki liste arasmda payiaşıldı. Hayli çekişmeli geçen Beşiktaş ilçe kongresînde Baykalcılarm adayı İlçe Başkanı Mustafa Tosun ile merkezin adayı Tahir Doğaç yarıştı. Günay'm da kaiilarak konuşma yaptıği kongrede bir ara karşıhklı sataşmalar nedeniyle partililer arasmda kavga çıkti. Divan başkanhğım DÎSK eski Genei Sekreteri Süleyman Çelebi'nin yaptıği kongrede Yümaz Özten adh Baykal yanlısı bir tartışma sırasında fenaîık geçirerek hastaneye kaldtnldı. Uzun süre oylamaya geçilememesi üzerine seçim kurulu başkanı kongreyi iptal edeceğini duyurdu. Bu anonsdân sonra yapılan oylama sonucunda Tosun 237, Doğaç ise 153 oy aldılar. 25 il delegesini de ağırlıkh olarak Tosun'un listesi kazandı. Beyoğlu ilçe kongresinde Baykal'ın desteklediği Yüksel Mansur Kılıç, sol kanattan Hasan Şer, merkezin desteklediği Osman Erten aday oldular. Önerge sonucu çarşaf listenin çıktığı Beyoğlu'nda İlçe Başkaru Ertuğrul Gülseven aday olmadı. Oylama sonucu Baykalcüann adayı Mansur Kılıç 178 oy alırken Şer 90, Erten de 80 oy aldı. 22 il delegesinin nasü dağıldığı ise gazetemiz baskıya girdiği strada kongrede çarşaf iiste çıkartıidığı için saysmsn sürmesi nedeniyle netlik kazanamadı. Eminönü'nde 7 il kongre delegesi olduğu için çekîşmessz ve sakin bir kongre yaşandı. Eski ilçe başkanı Atilla Baydensir aday olmazken Nadir Araş ve Rafet Işık ilçe başkanhğı için adaylıklarını koydular. Oylama sonucunda Baykal's desteklediği belirtilen Işık kazandı. 7 il deiegesini de Işık'm listesinin aldığı bildirildi. Gaziosmanpaşa kongresinde merkezin adayı Mehmet Ereslan, Baykal'ı desteklediği öne sürüien Muharrem Sarıgül, ve soi kanadın desteklediği Hıdır Emektar aday oldular. Eski ilçe başkanı Halil Telek aday olmadı. Oylama sonucu Eraslan 160 oy alarak ilçe başkanı olurken Sangtö 109, Emektar ise 116 oy aldılar.*27 il kongre delegesinden büyük çoğunluğu da merkezciler kazandı. Kadıköy ilçe kongresine daha önceden kesin olarak Baykal'ı destekleyen partililerin kazanacağı gözüyle bakıhrken son anda ortaya çıkan liste değişiklikleriyle heyecanlı anlar yaşandı. Baykal'ı destekleyen îlçe Başkanı Ümit Silan, merkezin adayı Ünsal Tiiziin ve gene Baykal'ı destekleyen AU Ond'm aday olacakian açîkiandı. Ancak Oral yarıştan cekiHnce yapılan oylamada Süan iîçe başkanı oldu. Sayım sonucunda Silan'a 21i, Tüzün'e ise 140 oy çıktj. 70 il kongresi deîegeüğsnde de Baykal yanlilan ağırhkta olmak üzere harman liste çıktığı öğrenildi. Pendik ilçe kongresi de sakin geçti. Genei merkezin adayı Mahmut Karakuş ile Baykalcılann adayı Hasan Ülsen yarıştı. Kongre sonunda Karakuş ilçe başkanhğım kazandı. 17 il 1 kongre delgeliğinde de karakuş m listesi öne geçti. Sanyer ilçe kongresinde eski ilçe başkanı Hüseyin Erkan aday olmadı. Merkezin adayı olduğu belirti Açlık grevleri yayılıyor • ADANA (£umhuriyet Güney tiieri Biirosu) Tbtuklu ve hükümlü yakınlaıının Terörle Mücadele Yasası'nı protesto için başîattîğj grevleri dün Batman ve BismH'e de yaytldı. HEP Batman il • örgütunde bir araya geien 50 tuüıklu ve hükümlu yakmı 9 günlük açlık grevine başladı. Bismil'de de 45 kişi süresiz açhk grevine başlarken Adana'da aralannda HEP il yönetim kurulu üyesinin de butunduğu 70 kişi eylemlerini sürdürüyor. Diyarbakır HEP iî örgütündeki açhk grevine dün bir gün süreyîe 14 avukat da katıldı. Diyarbakır'daki 110 tutuklu ve hükümlü yakmmın cylemleri 5. gttnüne girerken Şanlıurfa'da da Viranşehir, Hilvan ve Suruç'tan da katılanlarla çyiemcilerin saym lİO'a ulaştı. Gaziantep'teki eylem 5. gününe, Mersin'deki ise 8. gününe girdi. len, bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen tarafından da desteklendiği öne sürüien Ali Yılmaz 150 oy alarak ilçe başkanı olurken diğer aday Atalay Kaban 144 oy aldı. 17 il kongre delegesinde de çoğunluk merkezi destekleyenlerden oluştu. Şile'de uzun süredir ilçe başkanhğı görevini sürdüren ve Baykal'ı destekleyen Savaş Sarı tek aday olarak tekrar seçildi. Şişli'de ise daha önceki tahminler doğrultusunda Mustafa Sangül'ün listesi ve adayı kazandı. İlçe Başkanı Fikri Yılmaz ile sol kanadın desteklediği Muharrem Keskin aday oldular. Oylama sonucunda Yılmaz 293 oy alırken Keskin'e 81 oy çıktı. Baykalcıîarm "biz kazandık" dediler. Üsküdar iiçe kongresinde 5 aday çıktı. Baykalc? ilçe başkanı Fikret Çabuk, sol kanadm desteklediği Ali Cihat, eski ilçe başkanîanndan avukat Ayhan Algantürk, Muammer Demirtaş ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Ertan aday oldular. Gazetemiz baskıya girdiği sırada bu ilçeden de çarşaf îisteyle oylamaya gidildiği ve saym bitmediği için henüz bir sonuç alınamadı. 33 il kongre delegesi çıkartacak oian Üsküdar'da kongre öncesi aday sayısını azaltmak için de büyük uğraş verildi. Yalova ilçe kongresinde ise genei merkezin adayı tsroail Kuthı Baykalcılann adayı Mustafa Çiftci'ye karşı üstünluk sağladı. Demokrasi Dava Peşinde Koşmaktır ANKARA Orgeneral Torumtay.Cumhurbaşkanı Özal için bir dava açmayı düşünür mü? Oysa açsa ve sonuna dek bu davanın peşini bırakmasa kazanabilir. Hafta davasını Avrupa insan Hakları Divanı'na bile götürebilir. Ne davası mı? Cumhurbaşkam Özal, Amerikan gazeteleri Washington Post ve International Herald Tribune'de 22 mayıs çarşamba günü yayımlanan bir makalede, Orgeneral Torumtay için "Eskiden olsa istifa etmer, ihtilal yapardı" diyor. Bu, açîkça Torumtay't darbeci ruh taşimakia suçlamaktir. Özat'tn böyte btr suçiama kasti otmayabilir. Amacs yainızca Türkiye'y© kendisinin döneminde demokrasi geldtğini kanıtlamak oiabtitr. Ama bu, Orgeneral Torumtay'm îstifa mektubu yerine muhtıra vertrdi deniierek suçiandiğı gerçeğîni değişttrmez. Kafdı ki Türkiye'de şu ana kadar askeri bir müdahate yapıimamış otmasını "demokrasinin geldiğine kanıt" göstermek ne öiçüde akılcı, ne ötçüde inandmcı? ButonudaÖzal'in bile kuşkuları olmalı.. Yoksa örneğin AT'ye veriien tam üyelik dilekçesinde, "Avrupa Topluiuğu'nun istediği ve beklediği anlamda Türkiye'de demokrasi kurulmuştur, çünkü bü saate dek bir askeri darbe olmadı" türünden bir ifadeye yer verilmedi. "Toptancı", "tümdengelimci", "olsa olsacı" kanrtlaria Türkiye'nin Avrupa ötçülerinde bir demokrasiye kavuştuğunu söytemek kotay değil. Avrupalılar demokrasiyi aynntılarda görmeye, bulmaya alışmışlar. Demokrasi deyince gözlerini aynnttlara dikiyorlar. Nedir bu ayrıntıtar? Avrupa Konseyi bunu kâğıda dökmüş. İştn ilginci, Türk poHttkacılar okusunlar diye de bu broşürü Tüfkçe bastırmtş. (Avrupa Konseyi'ne, TBMM'den katılan 25 milletvekilt arasmda hâlâ Türkçeden başka dil konuşmayanlar bulunduğu için Türkiye yılda 400 milyon lira tercüman masrafı ödüyor.) Konseyin Türkçe broşürünün başlığı "Avrupa'da İnsan Hakları Nasıl Korunuyor?" Türkiye yaklaşık 40 yıl önce imza attığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin gereklerini yerine getiriyor mu getirmiyor mu? Bu broşüre bakarak öğrenmek mümkün. Düşüncelerini açıklama özgürlüğü ve buna dahil olarak basın özgürlüğü, kendi ülkesi dahil herhangi bir ülkeden ayrılma hakkı, Bir devletin kendi vatandaşlarmı sınır dışı etmesi veya ülkeye girişlerini engeJfemeşi, İdam cezasi, tşkence yapmak, insanlık dışı muameie veya ceza uygulamak, Toplanma ve dernek kurma özgürlüğü, Sendika kurma ve buniara üye olma özgüriüğü. Liste uzayıp gidiyor. Avrupahlar bu maddeiere son 10 yıldır ne ölçüde uyutduğuna bakıyorlar. Son 10 yıldır ihtiia) yapılmamtş olması demokrasinin kurulduğunu ve işledîgtni göstermeye yetmiyor. Avrupalıtarm Türkçe listesinde ayrtnttlar daha da tnceliyor. Avrupa İnsan Hakları Divant'nda demokrasiden sapma olarak belirlenen bazı maddeier şöyle sıralanıyor: Yargıtanma süresinin uzuniuğu, Sanığın gıyabtnda ceza kovuşturması ve yargılama, Eşcinseiiiğe ilişkin cezaiarın kaldırılması, Cinsiyet değıştirenlerin korunması, Okulfarda dayak, Basın haberlertnin kısıtianmasi. Listede, "istifa etmek durumunda btrakıtan geneikurmay başkanlarına yöneittlen darbecifik suçlamalarının önlenmesi" diye bir madde yok. Ama bu maddeyi de Torumtay koydurabiitr. Böyle bir girişim Türkiye demokrasisi bakımmdan "10 ytldır ihtilal yapılmadı, öyleyse Türkiye'de demokrasi kuruidu" mantığından çok daha inandırıcı olur. Ama Torumtay'ın böyle bir girişime "inandığı iikeler" elverir mi? ()zal, ankede başkan arıyor (Baftaraft 1. Sayfada) hurbaşkanı özal'tn i! baskanlanna, mevcut adaylar dışında da isim yazabikceklerini belirttiği öğrenildi. Cumhurbaşkam Özal'm konuşmastndan sonra onun üzerinde il başkanı söz alarak ANAP'ın geleceğine yöneîik dttşüncelerini dile getirdiler. Başkanlar, isim .vermeden genel başkanhk yarışı ile ilgili görüşlerini anlattılar. Samsun tl Başkanı Şerafettiıt Albayrak, partinin toparlanmasjnı ve daha güçlü bir iktidar oluşturmasını sağlayacak bir genel başkan gerektiğini belirtti. Albayrak, konuşmasmda kaybeden adayın partinin bölünmesine yol açacak tavır içînde olmamasmı istedi. Erzurum îl Başkanı Necati Güliülü ise hiçbir adaya kazanmasjm taahhüt etmediklerini, "yanşa glrenlerin, kaybetmeyi göze alıp aday olmalan gerektiğini" anlattı. Güliülü, genel başkanhk yarısında, "tabama sestne kulak verilmesi geregl" Uzerindedurdu. Kahv»ltırfa sft7 alan Divar F a r k 11 0 t o m o b İ 1 ... T e m p r a Tempra SX • A... Fiyati: Nakliye dahil, Türkiye'nin her yerinde bakır tl Başkanı Nezir Koclardan ile Mardin İl Başkanı Orhan Oğuz da partinin birlik ve beraberliğine yönelik görüşlerini dile getİTdiler. özal'ın anketine verdikleri yanıtları açıklamaktan kaçman il başkanları, Cumhurbaşkanı'nm anket sonuçîarmı değerlendirdikten sonra, hafta içerisinde kendilerini telefonla arayarak yeniden görüşlerini soracağı ve adaymı bundan sonra açıklayacağı belirtildi. Bu arada Erzincan İl Başkanı Recal Alptekin, Başbakan Ytidınm Akbulut'un, başkanlar düzeyinde 3/2 desteği olduğunu öne sürdü. Siirt İl Başkanı Ahniet Birlik ise özal'm "Işaretini" bekiediklerini söyledi. Gazetecilerin, "Siz Mesut Yılmaz'ı nn destekliyorsunuz" sorusunu yönelttiği Samsun tl Başkanı Şerafetth» Albayrak, "Görünen köy kdavuz istemez" karşıiığını verdi. Semra özal'ın önceki akşam Caddebostan Maksim Gazinosu'nda verdiği yemefte. Basbakan Yüdınm Akbulut ile ce nel başkan adayı Mesut Yılmaz da katıîdı. 70 il başkam, îştanbul'un büyük kongre delegeleri ve milletvekillerinin bir araya geldiği yemekte, Basbakan Yıldınm Akbulut, Semra özal ve Mesut Yılmaz ayrı ayn masalarda oturdular. Gece saat 24.00'e kadar devam eden yemekten sonra, Basbakan Ytfdınm Akbulut, Tarabya Oteli'nde, Mesut Yılmaz da The Maımara'da, il başkanlarıyla sabah saatlerine dek stiren toplantılar yapülar. Yıldınm Akbulut'un önce 12, daha sonra da 40'a yakın il başkanıyla görüştüğü önce sürüldü. Mesut Yılmaz'ın ise 30'a yakın başkanla kulise girdiği öğrenildi. Bu arada Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in de 8 il başkanıyla bir araya geldiği belirtildi. tl başkanlarıyla görüşmesini dün de sürdüren Basbakan Yıldınm Akbulut'un konuşmalannda, Mesut Yılmaz'ı "Mzip adamı" olarak suçladığı ifade edildi. Akbulut konuşmalarmda, "Partlyi kücültiirler. ben bütün ANAP'ın adayı yım. Kavga istemiyorum. Birlik, beraberUkten yanayım. Partiyi başansız kılacaklara karşı çıkmahyu. Benim 1^ yıUık genel başkanhk ve basbakanhk dönemim, bir geçiş dönemiydi. Asıl icraatnmza yeni dönemde başlayacagım" dedi. Güzel, Kırşehir'de öte yandan genel başkan adaylarmdan Hasan Celal Güzel, "Tiirk milletine başbakaolık yapacak kişinin torbadaa çıkmaması" gerektiğini söyledi. Hasan Celal Güzel, Kırşehir'de delegelere yöneîik yaptıği konuşmada, müdahale olmaması durumunda, kimsenin kendisine rakip olamayacağını öne sürdü. AA'nın haberine göre genel başkanhk yarışmda bazı adaylann "lotaryalara umut bağiadığını" söyleyen Hasan Ceial Güzel, "İşaret verttmezse, ben bu mücadeleyi tabanm sayesinde kaztfttmnt. Kimseyi kendime rakip görmiiyorum. Şartlar ne olursa olsun, bu mücadeleyi ben kazanacağım" dedi. 48.776.500 TL. (%20KDv9.755.300u.) Bazı üstünlükleri: • Dijital gösterge tablosu • iigı ayarıanaoıür • Alüminyum alaşım jantlar Geniş lastikler (185/60 R14 T) • Otomatik far yıkama sistemi • Sis farlan • Dört kapı camında elektrikli açma/kapama • Uzaktan kumandalı merkezi kapı kilitleme • Arkacamsileceği • Katlanabilen iki parçalı arka koltuk TempraSXA... Tofaş'aözgüeküstünlükler. Km.sınırı olmaksmn 1 yıl garanti. Paslanmaya, çürümeye karşı 3 yıl boya garantisi. Tofaş'a özgü yaygın servis ve Opar orijinal yedek parça güvencesi. TempraSXA... Bir otomobilde, bu üstünlüklerin ve parasının degerini bilenler için... F I A T " Türkiye'nta atamobil unlıcısi Totaş " lır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog