Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/4 Anadolu liseleri sorularyanıtlar Test1 Mndırtn balkonlardan çocukları Haklarıdır baharı yaşamak GQneşı gorsünler, tuprağl görsunler Avuçlarında ufalsın toprak , tndirin balkonlardan çocukları Hayatı kılmayın yasak Yokaa kantın kafesınde çocuklar Ebediyyen ağlayacak.. " (1. ve 2.aorular şııre göre cavaplandırılacaktır.) Turk milletinin gelışmesinı ve guçlenmesini s a g l a y a c a k bütün y e n i likierı banimseme a n l a y ı ş ı , Atatürk ılkelerlnden hangisinin bir s o nucudur? A) Devletçılık B) Inkılâpçılık C) CumhurıyetçiIİk D) Halkçılık lf. t. A ve B şehırlerının arası 600 km dır A dan B ye aynı anda hareket eden ıkı otobusten bırı 3 k yol aldığında dığen aynı surede m 5 km yol alıyor Hızlı gıden otobus B ye vardıgında dığer otobusun 1 kaç k yolu kalır m A) 120 B) 240 C) 360 D) 480 Ze tin a t ı sL U v 27 MAYIS 199 8 u n şartlarda şekıldekı tohumlarır ıle ılgili ne aöylenebilir? çımlenmeaı Fasulye Tohumlaçı ^ m Aşagıdakilerden hangısi, Amasya Gonelgesi'nln amacına veya ortaya koydugu görüşlere uymamaktadır^ A) B) C) D) Vatanın kurtuluşu'nun eaası bölgesel mücadeleye dayanır. Millet, gelecegi hakkında kendisi karar vermelidır. lstanbul hükümeti sorumlulugunu yerıne getiromamektedir. Miltetin haklarını, mılletin seçtıği kurul savunacaktır. A=fa.b,cJ , AUB {a.b.c.d.ej asağıdakilerden hangısıdır? ve AriB=9 olduğuna gore B kumesı A) {d..J 11. B) {a.e.c} c) fa b] D) [b.c] 41. lslak Pamuk Burkulmalarda meydana gelebılecek iç kanamayı önlamek ıcın öncelikl asağıdakilerden hangısı yapılır? AJ Soğuk suya tutma C) Gevşek s a r ı p v sıcak tutma Dl Yavaşça hareket ettırme BJ Sıcak au ıle ovma AJ B) CJ DJ Yalnız I d e k ı Yalnız I I dekı Her i k i a i n d e k ı Her i k i a i n d e k i çimlenır çimlenır d e çimlenmez d e çımlenir (1+ T ) X ( 1 TÎ ışlemının sonucu kaçtır? 4 3 Şiirde çocukların nasıl yaşamaları ıstenıyor' â ) Tabiatla iç ıçe B) Arkadaşlarıyla blrlikta C) Hiç ağlatılmadan D) Toprakla oynayarak Asağıdakilerden hangisı, Cılalı Tas (Yani Ta«) Çagı'ndan sonraki 7 devırlerde gerçekleşmıştir A) B) C) D) 34. Topragı ekıp bıçerek ürün elde edilmesi Yazının bulunması Yerleşik hayata geçilmesi Topraktan çanak ve çömlak yapılması Asya Hun Devleti Anadolu Selçuktu Oovleti Büyük Selçuktu Oevlati Batı Hun Devleti *3. DJ 2 Asağıdakilerden hangısi göğüs boşluğundadır? A) Böbrek B) Karaciğer CJ Mıde DJ Akciğer görevıdır? B) 1 İS. ^ Yandakı şekılde [AB]J[BC] ve İpD]j[AÇ] dir. |AB|=6 cm, {BCj=8 cm ve |AC{ =10 cm i«e |BOj kaç cm dır? CJ 7 OJ 9 CJ Asağıdakilerden hangısı pankraas özauyunun t. Şair için aşâğıdakılerden hangısı söylenebilır? A) Şaşkın 8 } Endıaeli C) öfkelı O) Kırgın • Afagıdaki kelimelerın hangisınde kaynaatırma harfi yoktur? • A) Dsrenin B) Yelkenin C) Gaminın "ttç derdim var bırbtrınden seçılmaz Bir ayrılık, t>ir yoksulluk, oır ölüm" Yukarıdafci beyitie geçan M O) Taknenin IIIIIIIV \ 8 */ 8 / X < em aeçilm«z* kalunftsi, hangı a&larodadtr G> AıUasiismaz 7 Yukarıdaki Türk devletlerinin kurulua tarihlarine gftr» sıralanışı, hangi aaçanakta v A) IVIIIIII 8Î ltllIIIV \ SJ 2 45. AJ Pışmiş n ı ş a s t a n ı n a ğ ı z d a sındırımını sağlamak BJ Nişastanın midede s ı n d i r i m ı n e yardımcı olmak CJ Beain a r t ı k l a r ı n ı n k a l ı n b a ğ ı r a a ğ a g e ç i ş ı n ı sağlamak DJ Proteın va y a ğ l a r ı n s i n d i r i m i n e yardımcı olmak Kesık yüzeyıne tentflrdıyot d a m l a t ı l d ı ğ l n d a , morumau s i y a h renge boyanan b e s i n maddesi a s a ğ ı d a k i l e r d e n h a n g ı s i d ı r ? AJ Ceviz BJ P a t a t e s CJ Pışmiş yumurta DJ Paynır A} A y t t U m u &} Seıi!«s>eı D> Söylsnsmsı "ÖB08 »a i a ü ı y l yjyelta de tatlı kon<ja*Jımf curoî»sind»ki «JU çStili MUmal«r> «srasıyU «ş«gıd«Sui<ır<ien hangisine « Jaimiaim Bİ Zarfısrî C) SıJatı»rt lifguflâtır? D} UimztrS c> ıvının D ııvnın > Aşagsdaki besinierden h a n g i e i n d e y s p ı c ı l ı k vt o n a r ı c ı h k vardır? AJ Vsj| 8 } Vıtamın c ) Madensel madde BJ Şeker v e flişast* AfBgıdckÜerd«n hangÎBi, ÖBmsnlı Devlett'nin kuruiua fapUgı aavaşîann sebepieri arasında v«r aîaıaaî A} 8} C) D) Ansdolu Türk bicHgmî fcurm* Dâantan •«Idırıîarına aon vftim» Yeni ulkelor fethetme Y«niç»ri fftyı«ını artırfna kapsomı «n genif oi»n b\zim İS. C) Köyîer D) SancakUr 8 1 otâuguaa gâra « yariaa *a< tana say^a sayıaı 15 " ^ 3 İ1Tİ A) 5 1*. B! 4 C) 3 *>• Asağ'daki o l a y i a r ı n h a n g ı a i n d e maddonın raoiokül yapıaı A) Caniı a r c k l a r ı ç&rudagSnde BJ N i ş a s t i şekere dOnOstOJttndo C) Katı madde e r ı d ı g m d e D) Seker y a k ı l d ı ğ ı n d a "N«" k«U«»*i, atagıtîaM cOroUlorin hangiaJne aoru aniamı kaıan isranaurî A) B} C) B) Ne kadar gilıol y * « yazıysrsunuı Ns yapasagımtza bir turtO k«rar vsreımıdik H« e$ytan*fc iatiypraunuz M gSzei kitaplarınıt v«r « diğerlerinden j » ^ !»» a kaçtırî A) !5 Bİ 1» C) 25 D) 36 Aşağıdakilerden n a n g ı s i Bârungen v e mem«lıterin ortak özeliiğidirT A) B) Ot DJ Sıcak kanlı olmaları Baakalaaım geçırmelerı Kemikten U k e l e t e s e h i p olmaları Vucutlarımn pulîarla örtülu oimaaı O«m«nlıl«rda, yunatim bflkımı ğıd»kiterd«n h&ngialdlr? A) Ev«letl«r 8 } Kazalar A*«|ı<!«ki !«mlamsl«ta»r> hangtti, çeatdi b«kınundan A) Yigit çocuk B) Dağ yolu C] Çocuk akll vaıüuKr? tizunlugu 6,28 dm olan bır teliR ıki ucu birlefitırılerek çember yapılıyor. Meydans g«len ç«mb«rin yarıçapı kaç dra dir?(!T3,E4 alınız) A) 180 B} İS CJ 1 D) 0,1 O) Bahar yell 0sm«nlı Devlati'nin durftklam* dun«min« aıt asagıâ&ki ol&ylar hangUi, Yeniçerilerin dteiplinsizltgi yüeündsn b»t«rt«ızhKîa A) Hvçov* Savaşı B) Hotin Kalcai Kuşatması Aşağidaküerdon hangisi cez» A> Tr«fik mahkematari a ) Tıcaral v» if mabkemelerı C) Kanija Ssvunma» O) I].Vivana Kus«tm*sı C) Aftlıye hukuk mahkemeisrİ D> Tapu v« k«d*atzo mchkamelsri lt* Bir aatıcı 180 m kumaştn 5nca ^ * ı n ı , sonra kaîanın unü sattıgıntla gersye B800B liralık kumaj kalıyor. Buns gdre kumaçm metresi kaç liraâır? A) 1008 Bİ 3889 2 Melazlsme t l e elda «diien b i r b i t k i d e n , a y m S t e U i k t e yeoi b l t k i Ur »Id» atü»k için a a a g ı d a k i l a r d a n haRgiai k u l i a r u h r ? AJ Tohuoıu 1 Sasınç I I Sıcaklık I I I Hava IV Su Yukarıdakilerden AJ 111V hangiieri kömflrOn meydana gelişinde etkilidir? B) 111 CJ 1I1IV DJ IIIIIV B) Çıçegi c ) Dalı D) Yaprağı •> Aaagıda varilen biigtlerden nangtsi t. !<• A} Tek ftecelt k«Uroel«rde Gntö (seah} uyumu aranmaz. 8 ) Yapım «klerı, eklendjgı katimslara veni bir aniam kazandırır. C) Turkçe kelimelerin batında "C" »ulunmaz. DJ FİUitn «oru anlamt "m«" ekiyla kazandırılır. A»»J«lakil»r!len tıangisi bUeeik kelis» deaildirT A) Adapazarı B) Başçavuş C) laveren D) Gupegflnduz "Okuium benim, yuvam seft de onun bügeai Senfnle gilıol aünyam eensin bılgi bahçtai Odenmez tenin hakfcm çoktur bızde em«ğin öpeyim eilerim aevgıli ögrolmonim.* D&rtlUge gure, çocugun dllnyssını güıellestiren asagıSakilerden bangisidlr? A) Okul Bİ Sevgi C) öğretmen O) Bılgi M. Cİ 3000 D) 6000 yOksekllgi 17. Yanal alanı 1*0 cm ve taban çapı 10 cm olan ailindırın kaç em dirî A) 8 (TT"=3 alınacak) B) 5 C) 4 O) 3 Bır aeMrde bina veya BTBBBI bulunan bır kişi, ftd»n»k zorundâ* oldugu etnUk vergi«ini açagıdafcilerden hangiaina öd«nelidirT A > B} C) D) D«ft*;darlığ* Mai müdüflügüne Belediyaye It öz«l idarssine IS. 128081) Ura bır yılda 98000 lıra faız getirdigıne gör« yuzde kaçtan faiza verilmiştir? A) 65 B) 70 3 C) 72 tür' CJ 7,5 D) ?S Yanıtlar Test1 1A, 2B, 3B, 4A, 5D, 6C, 7A, 8D, 9D, 10C, 11A, 12C, 13C, 14B, 15C, 16B, 17A, 18B, 19D, 20B, 21A, 22B, 23B, 24D, 25D, 26C, 27D, 28B, 29A, 30C, 31B, 32A, 33B, 34D, 35D, 36A, 37B, 38A, 39C, 40B, 41D, 42A, 43C, 44D, 45C, 46A, 47C, 48D, 49C, 50B. 1/100060 kesır ölçegini, çizgi ölçegı haiine çevirmefc istiyoruz. Yapacagımız çizgi ölçeginde, 2 cm ltk aralıtt kaç km yi gÖ»terir? A) 1 B) 2 C) 4 D) 8 1». 0,5 litre auyun katı kaç dm B) 0,75 D) 79 "Bu dtt«ünc« Kslsy fcolay kafalaro'an ettkalecege b»n»miyor." Yukandakl rumlads gorâlen "kafalardan sdkuleceğft benzemlyor" ifadaai, hangt anlama fsür? A) UnuUurutm«Bt çuk B} Asia unutturutsmaz 11. C) Zam&nla unutturulur D) Betki unutiurulur üUomiıda çoşilH tkUmlcrin görültnesinde, yurdumuzun atagıdaki ÖısUikUrlnden hangisİ stkfli daftildlr? A) B) C) D) Yüzoy şekülerlnin ongeb«H olma«ı Uç tarafının danizlerle çevrüi bulunmaat Dagların dogubâtı dogriiltueundtt uzantnaaı Ktızey yanmkârvde yer Bİm«et yandakı üçgen prizmanın yöksekliğı 5 cm, taban kenarlarmdan birısının uzunluğu 12 cm ve bu kenara ait yOksekiik £ cm oldugtına göre bu prizmanın hacmi kaç cm^ tür? AJ 72 BJ 90 CJ 180 OJ 380 S i r bıdonun =• sı au ı l e d o l u d u r . Bıdonun tamamen d o l m a s ı i ç i n 15 lıtre suya ıhtiyaç olduguna gdre bıdon kaç Utreliktir? AJ 35 Bİ 30 CJ 25 D) 28 buluuan nem kapar<hr" cümlesinde. sözü «dilen ktçi ü« ügİU oi«r«k aşftğıdakjlerden hsngİsi söylenir? A} Merakh 8} tçii C] Alıngan D} Titiz Yanıtlar Test2 1D, 2B, 3B, 4D, 5A, 6C, 7D, 8A, 9 B , 10A, 11A, 12B, 13B, 14A, 15C, 16C, 17A, 18D, 19B, 20C, 21A, 22C, 2 3 D , 24C, 25B, 26C, 27A, 28D, 29C, 3 0 C , 31A, 32D, 33B, 34B, 35D, 36A, 37D, 38A, 39B, 40C, 41A, 42A, 43D, 44D, 45B, 46C, 47C, 48C, 49C, 50B. Aaagıdakıierin nangiainde verilönierın tflmu aynı cograîi bölgamizda yar alır? A} B) CJ O} Bolksr dagıCeyhan nehriAntalya ovası Ilgaı clagjYeçiiırmaicEdremn ovast BozdağAsi nehriSakırçay ovası Hasan dağıÇoruh nehriMaîatya OTKSI Tırnak İçaretinin dogru olarak kullanıldıgi cümle hangUidfr? Aî S) Cî DJ 14. Arabftcı "Nereden geîiyorsunuz dıye" sordu. Ögretmenler çocukianmıza "Bıtgi Çagı'nın" ön«mim anlıtıyorlsr. Annent MS«n bunu katdırsmazeın, vazgeç.* dedi„ "tizadı, bakıyorum, gtdeceğız kehm«I«riw birer fiıldir. Çevrestne göre çukurda kalmış, akarauUrın dorin» gömülmedon aktıkları dar vay« genia düzlüklara ne ad varilir? A) Plato B) Dflg CJ Ova D) V«di Ayrıtlannın uzunlukları alanı kaç cm^ dır* AJ «1 BJ 121 toplamı 144 om olan küpOn bir yuzOnOn "PiKnlK yapmaya gtden aılonin küçük çocugu ormamn güıeUUUrine daUnca açhgiîu unuttu M cuntlaamdeki "dahnak" kalimesi, afağıdakî cümîeiarin hangisınde aym anlamda kullamlmıslır * A) B) C) O) Ysrgun adam, yatajjma uıanınca uykuya daldi. îoh&ste daimca vaktin nasıl geçttgini anlayamadık. Datgıç, çoeuğu kurtarmak ı^tn denize daidı KaUbaHg» dalart adam grizdsn kaybotdu ı Cumhurtyotie yönetüir. I I ABİ nehri Önamîi aksrsularındsndır, I I I Bfttıunda Akdenız, doğusunda kara ve çöl İkMmi YuKarıda b a u uzoUiklori verilan ulke, açagıdahilorden hangieidirr AJ Sovystler BJ Irak 4&. Birügi CJ Iran O) Suriya Şakılde bir kenarı 8 cm oian ABCO karesınin içıne en böyük çaplı çember çızıîmıştır Taralı aîan kaç <;m2 dır? (T=3 alınacak! A) 4 B) 8 CJ 12 DJ 18 ANADOLU LISELERISINAVI tı. A«ıg«âtKi keUme ve ksHme gruplannın aniamh ve KuraUı bir cöm1* oîuçturaçak biçimde sıratanı^ı hangı «eçenekte verilmiatir? I12IIIIVVVXdfthfi çok tnanır inean duydugu y» da i s m ı g i şeyden gördüğü şaye i V' i A '1 l J" Afrika Hıtasiyla ilgiii ata$nHki btlgilarden hangi»! vanlifUr? A) B) C) D} Dönyada altın va «tmasın an çok çıkarıldığı kıtadır. Hem kuz«y hem da güney yarımkürede toprakiarı vardtr» Balkaş. Urmiye va LÛt, kıtanın önemls göllerıdîr, Guneydogusundaki Madagaskar ada&ı bu kstaya aittir. 5 »ntyu Dtn Kültüru ve Ahlâk Aşağıdala 5 a n y u aadaoB Dtn Kutturu cfcuyaniar oevaptandıracak ve Ahlâk BUgıa dBrsndan nuaf daalar nnvarrfarkrfı rarak lnrrtı r . 3+2,037+0,6+29 toptamına eşıt olan sayıdan bQyuk en küçuk tamsayıyt eldfi etmet^ ıçın bu loplaıça^aaagıdakı sayılardan haagtsı eklanmelıdjr? A) 0,837 Ikı sayının farkı olanı kaçtır 1 A) 162 B) f) C) 0.163 D) »,083 ^ 74, ortaîaması 118 dtr B) Bu sayılardan büyük D) 144 C) 148 u. A) nıvınıjvv a) vnvııvuıı A) Geçimstîtigi B) Yaramaztıgı o uvıınıvvı D vınııvvııı J C) Çavıklıgı D) Kurnazlığı "Bu çocuk da ele avuca sıgmıyor " cümlesınde, çocuğun hangı özelligi s&z konusudur' 17. Hangi cümtedekı fııhn şahsı, diğsrterınden farkiıdır' A) Aniden karşına r çıktı? m B) Ne yapıyorsun orada 7 M. C) Benımle »gelecek fnis.n' D) îşını ne çabuk bıtfrdin? 4t. Hz.isa'ya ıodırılen kıtabın adi 46. Asağıdakilerden hangısı, hem Ronesans'tn han> de Retorm'un nedır' AJ İncıl CJ Tevrat ortaya çıkıaında etktlı olmuştur* D) Kur'an B) Zebur A) KSğıdın ucııza elde edilmesi BJ Eskı Yıınan kulturunun ıncelenmesı C) Kalohk Kılısesı'nın bozulmast D) Sanatsever zengınlerın çogatması 47. Aşağıdakiîerden hangısı, ınsanla 47. ra AUal'.'ın ögut ve haberlerını ulaştırır? AJ Yazıcı Melekler BJ Azrail C) Peygamberler D) Mıklıl Kanunı Suitan Süieyman dönemınde gerçekleşen aşağıdakı olaylann hangısı, ıstenılen şekılde sonuçlanmamıştır 7 Şekilde ABC üçgenı i l e BCk üçgentnln alanları eşittır. ABCD karesinın bir kenarının uzunluğu 8 cm ıse B K uçgeninin C alanı kaç cm } dirî A) BJ CJ D) ( II İS 14 Anadolu liseleri smavına giren 206 bin 689 öğrenciden yalnızca 14 bin 4O'ı 150 liseden birine girmeye hak kazanacak. Bu okullarda kayıtlar 22 temmuzda başlayacak. tstanbul Haber Servisi Anadolu liseleri ve fen liseleri sınavlan dün yapıldı. Butun ıl merkezlerı ıle Lefkoşa, Cidde ve Trablus'ta gerçekleştirilen Anadolu liseleri sınavında, adaylara 5O'şer soruluk iki test uygulandı ve sınav 120 dakıka surdu. Sınavda, bu yıl başlatılan uygulamayla TC uyrukİu olup Hıristıyan ya da Musevı dınıne mensup olduğunu belgelendırerek din kultüru ve ahlak bılgisi dersine gırmedığını bıldıren ve ilgili bölumü kodlayan öğrencılere bu dersten soru sorulmadı. Bunun yerine yalnızca bu konumdaki öğrencilerin cevaplandırması için bu derse ayrılan soru sayısından sosyal bilimlere aıt sorular soruldu. Anadolu liseleri smavına giren 206 bin 689 öğrenciden yalnızca 14 bin 4O'ı 150 liseden birine girmeye hak kazanacak. Anadolu ve fen liseleri sınav sonuçları 9 temmuzda açıklanacak. Anadolu liseleri için lstanbul, Ankara ve Izmır illeri için okul kontenjanının 4 katı kadar, diğer iller için okul kontenjanı kadar yedek lıstesi ilan edilecek, kayıtlar 22 temmuzda başlayacak. Adaylara gönderilecek belgelerde eğer aday birinci tercihini kazanmışsa yalnızca okul ve puan bilgisi, eğer ikinci veya üçuncu tercihini kazanmışsa okul ve puan bilgisinın yanı sıra birinci ve ikinci tercihi olan okullarda kaçıncı yedek olduğu bildirilecek. Anadolu Liseleri sınavında bir soru "seviye ustu", iki soru da "tartışmalı" bulundu. Psikologeğıtim uzmanı thsan Gönç başkanhğında Yıldız Dershanesi öğretmenlerinin sınav soruları üzerinde yaptıklan inceleme sonucu şöyle: 2 soru tarüşmali "Sınav, geçen yıllara gore daha ozenli duzenlenmiş, sorular mttfredat dahilindc seçilmiştir. Sorulann konulara dagılunı uygundur. Anadolu Liseleri sınavında sozel bolumun 21. sorusunda 'ilgi zamın' sonıbnaktadır. Ancak seçeneklerde ilgi zamiri yoktur. tlgi zamiri, belirtili isim tamlamalannda 'tamlanan' dunımundaki ismin yerini tutmak uzere 'tamlayan' dunımundaki isme eklenir. 'Elmanın rengi' yerine 'elmanınki' kullanılır. Bu durumda 'ki', ilgi zamiridir. Soruda 'A' seçeneginde 'beşikteki' sözcuğünde bulunan deki' ya da 'ki' eki sıfat tiireten ektir. Tamlanan sozcuğun duştuğu sıfat tamlamalarında sıfat isimleşir. Sonuç olarak 'beşikteki' sözcuğü tumcede sıfatın isimleşmiş halidir. Her ne kadar öğrencilerin 'A' seçeneğini işaretlemeleri bekleniyorsa da seçenekler arasında doğru cevap yoktur.*' özel FKM Dershanesi öğretmenlerince yapılan çahşma sonucu da söz konusu soruyla ilgili aynı görüş vurgulandı. FKM Dershanesi öğretmenlerinin sınavdaki iki soruyla ilgili duşünceleri de şöyle: "Test l'deki 20. sorunun doğru cevabının 'özne + yüklem' olması gerekir. 'olmak' fiili verilen cümlede yardımcı fiildir, kendisinden önce keüme grubuyla birleşerek yuklem görevinde kullanılmaktadır. Doğru seçenekteki 'tUmleç' fazladır. Test 2'deki 32. soruda söztt edilen 'kütle çekim kuvvetinin kütlelerin büyüklüğü ve aralarındaki uzaklıkla ilişkili olduğu' bilgisi öğrencilerin ders kitaplarında yoktur. Soru, bu haliyle 'seviye tıstu' olarak nitelenmelidir." "Toprak gıttikçe nemlenıyor, götgeler koyulaşıyor. Donemeçte karsımıza ansızın bır su çıkıyor Kumlu yatağmda şırıl şırıl akıp gıdiyor. Pırina îabrıkasının yanında batak kokusu, zeytınyağı kokusuna karışıyor. Suyun ıçıne konmuş sert taşlara basarak karşıya g e çiyorum. Çevre, adını bıldıgım. bılemediğım binlerce agaçla dotu. Koyu gölgelerin altında kımıttıîar var. Bu yörede dolaşmanın tadına doyum olmuyor." Yukandakı parçada hangi duyumuzla İlgılı bır ayrıntı s6z konusu dealtdir 7 A) İtfitms B) Tatma C) Koklama D) Dokunma Bir çarpma ışlemınde çarpanlardan birı 23,2 ve çarpım 148,48 olduğuna ıröre dığer çarpan kaçtır? AJ 6.4 BJ 8.9 CJ 7,4 DJ 8.2 II. Afftğıdaki kolımelerden anlam Uişkisi yönönden üçlü bir grup oluşturulduğunda hangısı dışta kalır 7 A) Çaljçmak B) Ugraşmak. C) Dıdınmek 0 ) Yorulmak "Çalışmaktan yılmayan insanlar, yanı buluşların Öncülerı olmuşlardır." cömlesındeki öğeların sıralanışı, asağıdakilerden hangisıne uygundur? A) Ozne+Yüklem+Tümleç B) Özne+Tümleç+Yüklem 11. rı A) Preveze Deni7 Savaşı B) Mohaç Savaşı C) KVıyana Kuşatması D) Rodos Seferı 4fl. Aşağıdakİ hangı vaktin namazı, 48. Mustafa Kemâl'ın Çanakkale dört rekât ılk sünnet, dort resavaşlarındakı başarısı, karşıt kftt farz ve ıkı rekAt son sunnet güçlerin hareketını onceden seolarak kılınır 7 zınleyıp ıyı degerlendırmesıne .. . . „. t , . bağhdır. Bu durum. Atatürk'ün A) Sabah C) Ikmdı kışısel özellıklerınden en gok B) Akşam DJ öfile hangısıyle ılgılıdır' AJ Çok yönlu bır insan olması B) Yonetıcıhgı CJ I y ı b ı r rehber olması D) 1leri g o r u ş l ü l ü ğ ü 49. Kur'anı Kerım'le i l g ı l ı olarak 49. Karadenız b ö l g e s ı n d e , k ı y ı l a r l a a ş a ğ ı d a verılen b ı l g ı l e r d e n h a n ıç kesımler arasındakı ulaşımı gısı yanlıgtır ? zorlaştıran temel faktör, asağıdakilerden hangısıdır ? A) Allah'ın sözlerıdır BJ Arapça'dır. AJ Ormanlann genış yer kaplaması CJ Gönderılış şeklıne sure denır BJ Yagışl«nn fazla olması D) Kutsal kıtapların sonuncusuCJ Dağlann denue paraJel olarak dur. uzanması D) Erozyon olayımn sıkça gorülmesı 50. "Yerde, gökte AUah'tan başka 50. Türkıye'nın en büyük delta otanrılar olsaydı, yerin ve goğun valarından olan Çukurova, handüzenı bozulurdu." ftyetıyle Alg l akarsularımızın ? bırıkıntileU h ' ı n hangı sıfatı ıfade edılrınden oluşmuştur m 6 k t e d İ I s o n u c u k a ç t ı r î AJ 32 B) 102 C) 111 DJ 122 Şekildeki ABCD paralelkenarında E ve F aıraslyla ^B] ve [BC] nın orta noktalarıdır. Buna göre paralelkenarın alanı taralı alanın kaç katıdır? AJ 1 CJ 2 C) Tümleç+özno+Yüklem D) Yüklem+özne+Tumleç zamiridirî kı", aşağıdakı cümlelerın hangısinde ılgı Bir paralelkenarın boyutları 50 cm ve 60 cm dır. Kıaa kenar sabıt kalmak üzere uzun kenarlar aynı doğrultu ve yönde yarıları kadar uzatılarak olusturulan paralelkanar ile Ilk paralelkenarın çevreleri farkı kaç cm dlr? AJ 40 81. BJ 60 CJ 60 DJ 100 A) Beşıktekı gene ağlıyor. B) Evdekİ hesap çarşıya uymuyor. C) tçerıdekı ışık, sokaga taşıyor. D) Kafostekı kanarya çırpınıp duruyor. "Her Turk. kıme karşı olursa olsun. kın ve nefretten uzak kalmalı, bilime deger vermeli. TOrklüğu ıla, mtlletimizın manevi doftorUrı İle. tarihi lle Övünmeli, çahşmalı, devletine ve yarınlarına gOvanle bakmahdır." Afagldaküerden hangısı, parçada yazarın her Türk vatandasından i*t«dİkl«rİ «rasınd* yer almamıstır ? A) Bilime doger vermeaı B) Baçkalarını sevmefii C) Çalıçkan olması D) Yardımsever olması Her yagmur vağıaında aitarauların bulandığını gören bır gözlemcı , gSzlamlna dayanarak bulunduğu bfilgo için aşağıdakı hükümlerden hangiaine varamaz? AJ BJ CJ DJ Sıcak au k a y n a k l a r ı n ı n bulunduğu YOzey s e k l i m n s ü r e k l l d e ğ i ş t i ğ i Yoğun toprak kaybının olduğu Bltki örtüsünun yetersız olduğu •^"" t "*^^> S ^ , ' I \ ~*~ " / Şekilde A kendi e t r a l ı n d a B iae hem kendi hem de A nın etrafında dfinuyor. A i l a B a r a sındaki çekim kuvvetı hangi durumda a z a l ı r t AJ I k ı s ı n ı n de kOtleai a r t ı r ı l d ı ğ ı n d a BJ Bırının kfitlaai a r t u ı l d ı ğ ı n d a C) Aralarındakı uzakllk y a r ı y a ı n d i r i l d i ğ i n d e DJ Aralarındakı uzaklık ıkl k a t ı n a ç ı k a r ı l d ı ğ ı n d a H " A) Diri olması B) Bır olması C Bilmesi J D) Gormesı A YeşılırmakKızılırmak J B) SeyhanCeyhan C) FıratDıcle D) Küçük MonderBsBöyük Menderes AaAgıdakİ kfllinrelerden hangisinin anlamı kuvv«tlendirilmiştlr? A) Sanmtırak M . "btngü, b»jik, X II B) Tertemlz C) Bkşlmsl D) Büyükço bgledıya, besleme, berekef III IV V Test2 1. Bır atledekı, anne, baba ve çocuğun y a ş l a r ı toplamı 57 d ı r . Baba, anneden 2 yaş buyük. annenın yaşı çocugun yafinın 5 katı olduğuna gdre baba kaç yaşındadır 1 . A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 31. AJ BJ CJ DJ 34. Yukarıdaki kelimelerın sözlüktekı sıralanışı nasıldır? Aşağıdaki durumların h a n g i s ı n d e au n ı s ı verlr? A) vınnıvı B) IIIIVIIIV cj VIIIIIIIV D) IIIIVIVII Şemadakl taralı küme, asağıdakilerden hangiatdir? A) (AOB)UC B) (BDOUA C) (AUB)riC Yüklemi türemia kellme olan cumle hangısidır? A) Okula çok erkrtn geldınız. C) Hepimız sovinçtan uçuyoruz. B) Bu resımlerı aız mı yaptınız? O) Bahçeyi ne gOtol temizlediniz! "Küçük Hanımlar, Küçük Bayler, Sizlar hapiniz geleoegin birer gülü, yıldızı, bırer yücolls unsuruaunuz Yurdu asıl ı ş ı k l a dolduracak s i z s ı n ı z . Kondinizın ne denlı finamli, dagerli olduğunu düşünerek ona gAra ç a l ı ş ı n ı z . " Atatürk'ün yukarıdaki sözlerınden, çocuklar a ve gonçlere karşı n a t ı l bir duygu bosledıgi anlaşılıyor? A) özlem B) tmronmo C) Güven D) Sovinç Donma noktasındayken s ı c a k l ı ğ ı a r t ı r ı l d ı ğ ı n d a Gaz halındeyken soğuk hava ortamına g i r i n c e Kaynama noktasına gelmeden buharlaşırkan Katı halden s ı v ı hale geçerken D) (Anc)IİB Açık hava baaıncının en vOksek olması içın h a v a naaıl olmalıdırT AJ Sıcak ve kuru BJ Soğuk ve nemlı CJ Serin ve kuru D) Sıcak ve nemli Onlar basamağı 2 olan dört baaamaklı dogal sayıların en bOyuğü ıle en kuçüğu arasındakı fark kaçtırj A) B888 C) 9809 D) 9999 35. l ç ı n d e sıcak s u bulunan kabın Szerine y a t a y ş e k i l d e tutulan k a ğ ı t şerıdın bukuldüğü g ö z l e n ı r . Bu deneyle a ş a ğ ı d a k i a r a ç l a r d a n h a n g i 8inın çalışma p r e n s ı b i a ç ı k l a n a b i l i r ? AJ Sısmograf BJ Termometre CJ Barometre DJ Hıgrometre aşagı Yandakı şokılde s(Bİ<M)=102" va s(CLM)=60" ıse s(BAC) kaç derecedır? A) 78 B) 60 C) 52 D) 42 5. (110110) (2a4) ıse a kaçtır' D) 3 ' S. Bır ışçı, bır ı ş ı günde 8 saat çalışarak 24 günde bıtırıyor. Aynı tŞÇ1' günde 7 saat olmak üzere 16 gun ç a h ş t ı k t a n sonra, aynı ı ş ı aynı surede bıtırmesı ıçın gerı kalan her gün içın ortalama kaç saat çalışmalıdır 7 A) 8 ABC J.DDD 678 A) 2 B) 3 CJ 4 D) S 3t. B) 9 C) 10 D) 11 37. N. IT Asagıdakl dörtlügün hangı mısraaı kurailı cümlodır? A) B) C) D) Murat Oagları'ndan indik a ş a g ı . Göründü uzaktan Gediz irmağı. Kuruldu Izmır'e Turk'ün otağı. Vatana yenıden bır vatan verdık. Elektrıkli ı s ı t ı c ı l a r d a kromnıkel t e l k u l l a n ı l m a s ı n ı n aebebi dakilerden h a n g i s ı d i r ? AJ BJ C) DJ Dırencinin büyük olması Havadan kolayca etkilenmesi Elektron a k ı ş ı n ı hızlandırması I y ı bir iletken olması Fen Liseleri Yanıtlar Test1 1B, 2C, 3B, 4D, 5A, 6B, 7D, 8C, 9 C , 10D, 11A, 12D, 13A, 14B, 15C, 16A, 17C, 18B, 19D, 20A, 21D, 22B, 23C, 24A, 25B, 26B, 27D, 28B, 29C, 30A, 31A, 32D, 33C, 34B, 35A, 36C, 37A, 38D, 39B, 40D, 41D, 42C, 43A, 44D, 45D, 46B, 47C, 48C, 49A, 50C. Ünlil ( s e s l i ) ı l e başlayan bır ek getirildigınde, a t a ğ ı d a k i l e r i n hangiftinde hece dılşmesı görülur? A) Sicim B) Şakıl C) Derın D) Çalık 1 cm^ demırin Oünyadakı kutleaı 7,8 gr d ı r . 20 c m ' domırin Afdaki kutlesi k a ç g r dır? AJ 20 BJ 27,a CJ 146 DJ 156 A|agıdaki atasözlarından hangısı, konusu bakımından ötekılerden farklıdır? A) B) C) D) Adamın ıyısı i ş başında bellı otur Yatan arslandan gezen tilkt iyıdır Yazın başı pışenın kışın aşı pışer Tarlada i z ı olmayanın harmanda yüzü olmaz. 3). Eşıt hacımlı deney tOpleri, farklı mıktarlarda au ı l e dotdurularak ok doğrultueunda a y n ı ş ı d d e t l e üflendiğinde h a n g ı s i n d e n çıkan sea daha incedır? *). >: S cnr» J 4 an» Kuyudan s u ç e k e r k e n , fen anlamında y a p ı l a n ı ş , a ş a ğ ı d a k i l e r i n hangisinde belırtılenlere bağlıdır? AJ KuvvetZaman BJ KuvvetVol C) ZamanHız DJ HızYol BJ. ABC ve DDD üç basamaklı tamsayılar olmak üzere yandakl toplama ışlemınde D nın alabıleceğı en büvük deger kaçtır? »>• Fen Liseleri Yanıtlar Test2 1B, 2D, 3B, 4C, 5A, 6A, 7C, 8C, 9B, 10D, 11B, 12C, 13A, 14A, 15D, 16C, 17A, 18B, 19D, 20D, 21C, 22C, 23A, 24B, 25B, 26C, 27A, 28A, 29A, 30B, 31D, 32A, 33D, 34C, 35B, 36D, 37B, 38B, 39B, 40D, 41C, 42C, 43A, 4 4 D , 45C, 46A, 47C, 48B, 49D, 50B. "BugÖn tetanbut gılzelse, bunda beş asır s v v e l , kapılarından a z a matle giren Türk ruh ve zevkının payı, en az tabiatınkı kadardır. înkara kalkıçmak naukörlük olur." Paragrafta vurgulanan düçünce asagidakilerden h a n g ı s ı d l r ' A) lstanbul un guzel bır şehır olduğunu kımse ınkâr edemez. B) Istanbul, tarıhf ve dogal guzelhkler bakımından oldukça zengındır C) Istanbul'un bugunku guzellığınde Turk kulturunun etkısı büyuktur D) tstanbul, be> astr evvel Turkler Urafından felhedılmifitir. Şekılde A, B ve C noktaları 0^ merkezlı çember uzerindedır. s(ABC)=50° ıse s(BAC) kaç derecedır 1 A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 4S. Güneş ışığı alan ve ıçerısınde buz bulunan cam tüp; aşağıdaki renklerden hangıaıne boyanırsa, buz daha çabuk arır? AJ Mavı B) Kırmızı C) Siyah , DJ Beyaz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog