Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

AyşegülNadir tombak şamdanların adamı Yaman Mursaloğlu'nu Cumhuriyefe anlattı 27 MAYIS 1991 HABERLER CUMHURÎYET/3 Tombakta Mursaloğlu izi ÖZGEN ACAR ANKARA Yaman Mursaloglu, Londra'da verdiği demeçte "Ben bu iki tombak şamdanı tstanbul'dan Londra'ya kaçıracak kadar aklımı kaçırmadım..." diyordu... Şu ana kadar hiç kimse kendisine ne bunları Bursa "Osmanlı Evi"nden çaldığını söylemiş ve ne de bunları Londra'ya kaçırdığını. Sadece bu iki tombakla ilgili bağlantıları ortaya konulmuştu. Mursaloğlu'nun öne sürdüğü savı yani "bu escrleri Türkiye'den kaçırma" olgusuna neden olacak etkenlerin var olup olmadığını ve benzeri oiaylan aramaya başladım. Bunlann bazılanm iki gündür okudunuz. Kendisini çok yakmdan taruyan bir kişi de Türkiye'nin sayıh koleksîyonculanndan Sayın Ayşegül Nadlr'dı. Adı Bursa soyguncuiannın iıadelerinde de geçiyordu. Yazı işlerinin de hakiı telktniylc icendisini aradım. Kaldı kı Bayan Nadir'i aramamı gerektiren başka söyîentiler de vardi. Dun kısaca değindi&im vc Bursa soyguncularmın "lagHiz Peier" dedikleri kişi olarak banatelkin edilmeye çalışılan Ingiliz antikacı Oliver Hore tstanbul'a geidiğinde Ayşegül Hanım'ın yahsında kahrmış. İki yıl önce bir haftahk dedikodu gazetesinde bu arkadaşhk "bir yalı aşkı" biçiminde manşet oîmus. Bu konular elbette araşurmamın kapsamı dışında kalacak. NADtR Elbette ortağı. sa aklanmış soyguncu KaraveÇunkü ben dkisi ortak olduğu Bayan Nadİr, Mursajoğlu'ndan ziroğlu'nun yazılı ifadesindeki için ikisini birden Londra'da savı görüşmek üzere Bayan Na100 bin steriine iki tombak mahkemeye verecektim. Ama dir'i telefonla aradım. Tesadüşamdan satın almış. Ancak eski borç Ödenince mahkemeden fen îstanbul'daydı. O sırada vazgeçtim. Şimdi boşu boşuna eşinin durumu nedeniyle bunlan önemli konukları olduğu halde avukatıma 3 milyon Hra danışbenimle açık ve seçik konuştu. yine bu kişi aracmğı ile satişa ma ücreti ödeyeceğim bu yüzBu konuşmayı özetle şöyle akçıkarmışü. den. tarıyorum: Bayan Nadir, 100 bin sterlinlik Mursaloğlu'nun hayvan Çalınan tombak şamdanmotifli bir tabağı Londra'da (715 milyon lirahk) borcunu lar haberini okudunuz mu? müzayedede Steven Wolf taraNADİR Okumadım. Anödemeyen Mursaloğlu ile fından çok yüksek fiyata pomcak olayı biliyorum. SothebyV ten kovulan ortağt palanmış, doğru mu? Olaya adı kartşan Yaman Steven Wolf u mahkemeye NADİR Bu kadarını bilMursaloğlu'nu tanır mısınız? miyorum, ama Mursaloğlu'nun vermek istedi. NADİR Ahh, nasıl sattığı tabağı çok yüksek fiyata tanımam? Mursaloğlu, borcun ilk Erol Aksoy'un aldığım herkes Kendisini niye mahkemetaksidini 18 nisanda ödedi. gibi ben de biliyorum. (Dünkü ye verdiniz? îkinci 50 bini 18 haziranda haberde bu tabağın satış değeri NADtR Çünkü sözünde 735 milyon lira olarak yayımdurmadi. Bayan Nadir* e ödeyecekti. landı. Oysa 610 milyon lira oia Bir yanhşttk yapmak isteParaca stkışnuş olan caktı.) miyorum. 100 bintik bir borcu Mursaioğlu'mm bu neden Bir söylentiye göre Oliver, ödememiş galiba. Bu 100 bin sizin özel jetinizle Ingihere'ye Bursa tombak şamdanlanm dotar mı, yoksa sterlin mi? eski eser kaçınyormuş... NADtR Bunu da mı duyj^ondra'da satmaya çahştığı öne NADtR Asla... Bir kere dunuz? Oysa bunu ancak 12 kisürülüyor. bu öze! jet benim değil Polly si biliyordu. Evet 100 bin sterPeck'in... Içinde Nadir Bey oîlinlik (715 milyontira)borcunu .Mursaloğlu, bu iki büyük madan bu jet kalkmaz. Ben yılödemedi. mbak şamdanı bankacı Erol lar var ki bu jete binmedim. Na Kendisini Londra'da mı Aksoy'a satıp parasını aldığı dir Bey asla böyle olaylara izin mahkemeye verdiniz? halde borcunu ödememişti. vermez. Değil böyle bir işe izin NADİR Hem Londra ve vermek, benim fazla bagajlanhem Istanbuî'da verecektim. mı bile uçağa aidırmazdı. Ben Olay neydi? NADtR Çıkartamadtm. eski dostumdur. Ama damşma liz antikactyı tanır mısınız? NADİR Elbette tanırım. genellikle yurtdışmdan TürkiN ADİR Şubat ortasma ta (Bunun üzerine Karavezi nım olamaz. Olsa olsa ben onun sanat danışmam olabiîirim. O" Londra'da tsîam eserleri galerisi ye'ye pek çok eser getirmişimrihlenmiş 100 bin sterlinlik (715 rogiu'nun ifadesinden şu cümdir. Her getirdiğimi de müzeye milyon Hra) çeki karşılıksız çık leyi okudum) "... Bu maJlardan bana sadece şurada şöyle gtizel, vardır. tı, Ama sözünde durdu, daha iki adet sebü tepeitğini sizlere burada bir başka eser var gibi Bu kişinin Bursa soygun kaydettiririm (Müze bu sözleri sonra bunu ödedi. Ben de mah gösterebiieceğim Ayşegbi (Na haber verirdi. Kendisinden ya culannın sık sık sözünü ettiği doğruladı). Nitekim son gelikemeye vermedim. dir) isimli bir bayana emanet da onun aracılığıyla pek çok "Peter" adh kaçakçı Ingiliz ol şimde 18. yüzyılda yapünuş Ab Bursa'dan iki tombak olarak verdim..." Şimdi hatır eser aldığım doğrudur. dugu öne sürülüyor. dullah Paşa'nm portresi olan şamdanı çalan kişiler size iki ladınız mı? Az daha unuıuyordum. NADtR Olamaz. Oliver bir tabloyu kargoya vermedim. adet laie biçiminde sebü alemi NADtR Hatırladım. Bana Yaman Bey yanıinuyorsam bor böyle şeylere tenezzül etmez. Uçakta beraberimde getirdim. Söyiendiğine göre Ohver Ho ya da tepeligi salmak için ema iki kişi gelmişlerdi. Bir süre ben cun 50 bin sterlinini ödemişti. OUver'in galerisini sirio fi Tablodan daha çok çerçevesi bir re Türkiye'ye geJdiğinde güzel net vermişler. Dognı mu? harika... de kaldı. Beğenmedim. Her ne 18 nisanda bu borcunu da, öde nanse ettiğiniz söyleniyor! mal alırmış ve bunu Bayan AyNADtR Bu da olamaz. NADİR Lale biçiminde dense uzun bir süre geçtiği hal miş mi oldu? " " Yaman Bey'in size borcu$egttl Nadir'in özel jetiyle İngil alem olmaz. Kubbe alemleri hi de bir türlü gelip geri almadıNADtR Yaman Bey.verdi Çünkü Oliver'in ailesi zengin nunkaynağım sormayı unuttere'ye kaçırırrnış. lal biçiminde olur. lar... Neden sonra gelip ahp ği ilk 100 bin sterlinlik çek kar dir. Bunu bütün Türk antika tum. Bir baska söylçntiye göre YaNADİR Bazı tombak eser Peki minare alemi satmak gittiler. Yalnız aklmıza benim şılıksız çıkmca oturduk tartış çevreleri çok iyi bilir (Sayın Naraan Mursaloğlu'nun Saym Na tsteyen oldu mu ya da emanet antikacslarm emanetçisi gibi bir malı bir görüşme yaptık. Bana dir'in bu sözlerini başka kay lerimi satması için kendisine dir'e 50 bin sterlinlik bir borcu getiren? vermiştim. Bildiğiniznedenleryanhş izlenim gelmesin... (Ka söz verdi. Borcunu ödemek için naklar da doğruladı}. vardı. Bunu ödeyemiyordu. NADtR Bana getirüenlerin raveziroğlu'nun emniyette ver 18 nisan tarihli bir çek verdi. Steven Woif adh bir baş le paraya ihıiyacım vardı. SatÇok sıkışmıştı. Bayan Nadir bu tepesi topuz gibi olan minare diği ve mahkemenin hiçbir bi Gerçekten 18 nisanda da ödedi. ka tngilizi tanır mısınız? tı, parasını ödemedi. nedenle kendisini mahkemeye alemleriydi. Zaman zaman an çimde dikkate almadığı bu ifa Sattlan neydi? Bu çekin karşıhgını size NADtR Elbette. Yakm tavermışti. Bu borçtan kurtulmak tikacılar bana bu tür şeyler ge desi doğrulanmış oluyordu.) Türkiye'de mi ödeyecekti? rihe kadar Sotheby's'in îslam NADtR Bir metre boyda için acil paraya ihtiyacs vardı ve ürirler. Bazen bunlan bir süre NADtR Hayır Londra' Eserleri Böiümü Başkanı'ydı. tombak şamdanlardı. Bunları bu nedenle bu iki tombak şatn için ahkoyanm. Beğendiğimi sa Yaman Bey Londra'da Steven Wolf un Yaman Istanbuî'da almış, hatta her zadam Londra'da müzayedeye çı tın ahr, beğenmediğimi geri verdiği demeçte sizin sanat da da... Biliyorsunuz bana başımıkartmışü. »ışmanmız olduğunu söylemiş, za gelen malum olaylardan do Mursaloğlu'nun ortağı olduğu man yaptığım gibi bunları müveririm. layı Londra'da para gerekliydi. söyleniyor. Bunu bir türlü ka zedeki koleksiyoncu defterime Gerek bu söylentileri ve gerek Bursa'dan getirilen bu doğnı mu? kaydettirmek için Nazan HaNADtR Yaman Bey benim CMlver Hore »dlı"' * ' nıüayamadım. Bursa Mahkemesi'nde her nasü aiemieri haürtamıyor musunuz? K1SA KISA • Mllll Piyango İdaresî • Cenel Müdürlüğü, Milli SMyango ve Kazı Kazan'dan teonra Sayısal Loto'ya da geçmeye hazırlanıyor. Idare, bu amaçla online sayısal loto sistemini kurmak için uluslararası ihaleye çıktı. Dünkü Resmi Gazete'de yer alan duyuTuya göre Sayısal Loto'ya geçmek için merkezi Ankara olan ve ilk aşamada bttyük illerden başlatılmak üzere asgari 1000 adet terminalden ouşacak "OnLine Sayısal Loto" sistemi kurdurulacak. • Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yeğeni Neriman Develioğlu, Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasmda ağır şekilde yaralandı. Aynı kazada Neriman Develioğlu'nun Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görevli eşi Bahatün Develioğlu ve araç sürUcüsü Ferdi Akagündüz'de ağır şekilde yaralandı. • Milli Birlik Komitesi üyeleri, 27 Mayıs devriminin 31. yıldönümünde bugün Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak ve saygı duruşunda bulunacaklar. Milli Birlikçiler, daha sonra Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Devlet Mezarlığı'nda bulunan eski Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in mezarı başında tören yapacaklar. Milli Birlik Komitesi üyelerinin bir bölumü de dün Istanbul'da bir araya gelerek yemek yediler. • Ege Linyitleri Işletmekri'nde çalışan bir işçi, vagon ile tumba arasında sıkışarak öldü. Ramazan Akgöz, orta istasyonda kömür vagonlarını tumbaya verirken arada sıkışarak can verdi. Cumhuriyet savcıhğı olayda ihmal olup olmadığını araştınyor. • Denizli'nin Çameli ilçesinde dun sabaha karşı hafif şiddette bir deprem oldu. Saat 03.00 sıralannda meydana gelen depremde maddi hasar tespit edilmediği bildirildi. Vestel'in 7. h ar ika sı Vestel Combi 32... Vestel Combi 18/15 C... Vestel TropikalFRT 320... Vestel Tropikal FR 260 ve FR 240. Hepsi ileri Vestel teknolojisinin harikalan! Televizyon, video, müzikseti, mikrodalgafmn, minifınn,çamaşırmakinesi...Ve... Türkiye'nin "yeni buzdolabı" Türkiye'de yeniliklerin yaratıası Vestel, şimdi de Türkiye'nin "yeni buzdolabı"nı yarattı... Ve yine kendi ileri teknolojisiyle üretiyor. • Birbiririden bağımsız çalışabilen derin dondurucu ve soğutucu bölümler • 4?C sıcakltkta ltfC'ye kadar soğutan derin dondurucu • Karlanmayı ve buzlanmayı önleyen tam otomatik defrost sistemi • Daha az enerjiyle, soğutma verimini yüksek tutan rollbond evaporatör • Her kullamma uygun, eğimli olarak da ayarlanabilen raf sistemi • • İki yöne de açılabilen kapılar OLUM • Mallye ve Gümrük Bakanlığı emekli müşteşar yardımcılarından Muhsin özbay, Ankara'da öldü. 76 yaşında ölen Özbay, daha önce bakanhğın çeşitli birimleri ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortakhğı ve Türkiye Demir Çelik tşletmeleri'nde görev yapmıştı. Muhsin Ozbay'ın cenazesi yarın Maltepe Camisi'nde kılınacak öğle namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Siz de hemen bir Vestel Yetkili Satıcısı'na gelin, Vestel'in 7. harikasıyla tanışın!.. Buzdolabı görün! "•VESTEL Öncü •+ Önder * Lider nım'a göstermıştun (tslam Eserleri Müzesi Müdiresi Nazan ölçer bu yanıtı da doğruladı). Ancak daha sonra malum olaylar Çanakkale'nin Bayramiç olunca bunları kaydetmeye da ilçesinde 2 kişinin hi zaman bulamadan satmak ölümüyle sonuçlanan zorunda kaldım. Yaman Bey' 'keçiye tecavüz' olayı den satmasmı rica ettim. O da ilçede gerginlik yarattt. 100 bin steriine sattı. Yurt Haberleri Servisi Diyorlar ki size bu borcunu odeyemediği için Yaman Bey "Kan davası"na dönüşen ve Bursa'dan çalınan iki şamdanı 2 kişinin ölümüyle sonuçlaLondra'da saüşa çıkarmış. Ama nan "keçiye tecavüz olayı", borcunu 18 nisanda ödediği için Çanakkale'nin Bayramiç ilçeböyle bir varsayım ortadan sinde gerginlik yarattı. İlçede 15 gün önce keçilerine tekalkmış oluyor. cavüz ettiği gerekçesiyle AğNADtR Bunu bilemem. rılı inşaat işcisi Abdülcabbar Ancak Yaman Bey'in borcu ba Yıldınm'ın sürü sahibi Saf fet na henüz tam olarak Ödenmiş Öztaş adlı kadın tarafmdan değil. Çünkü 18 nisanda ödedi öldürülmesi, 24 mayıs geceği para ilk taksitti. Ikinci çeki si de Abdülcabbar Yıldınmnin tarihi 18 haziranda. O za m yakmiannın kadının oğlu man Yaman Bey'in yine sözün Erdoğan Öztaş'ı öldürmesiyde duracağmı sanıyorum, !e gelişen olaylar sonraşında Birinci çekin miktart ne Doğu'dan gelip çahsan işçiler kadardı? önlem olarak Ûçe dışma cıkaNADtR 45 bin sterlin. rıldı. Linç edilme korkusuy Neden 50 bin değii? la Bayramiç'ten aynlan DoğuNADİR Sözde bu eserleri lulann Çanakkaie ve Biga'Yaman Bey Türk Lirası olarak dakî yakmiannın yanlarına satmış, arada lira değer yitirdi sığındıkîars öğrenildi. ğinden bana 100 bin yerine 95 "Keçiye tecavüz" olayı şöybin verecekmiş. Bunu da kabul ettim. Dolayısıyla İ8 nisan ta le gelişti: rihli çekin miktan 45 bin sterBayramiçli sürü sahibi iindi. Saffet Öztaş, 15 gün önce ke Yani şimdi Yaman Bey'in çilerine tecavüz ettiği gereksize hâiâ 50 bin sterlin borcu var çesiyle Ağrılı inşaat işçisi Abve siz bu parayı 18 haziranda al dülcabbar Yıldınm'ı öldürdü. mayı umuyorsunur, öyle mi? 50 yaşmdaki kadın tutuklaNADtR 18 nisanda sözün narak cezaevine gönderilirde duran Yaman Bey'in 18 ha ken Ağn'dan gelerek kardeşziranda da sözünde durup 50 lerinin cenazesini alan yakmbin sterlini ödeyeceğini sanıyo lan 15 gün sonra yeniden rum. Bayramiç'e döndüler. Abdul Yaman Bey Londra'da, lah ve Alican Yıldınm, iki kiBursa'dan kaçırılan şamdanla şinin daha yardımıyla bir lon satamadtğma göre acaba bu kantada yemek yiyen Erdoğan öztaş'a 5 kurşun sıktılar. borcu size nasıi öder? NADtR Herhalde ödeyeOlaydan sonra iki kardeş cektir. ve yardımcıları tutuklanır Londra'da satılan bu iki şamdandan çok degerli ve bir \ken, 25 mayıs günü Erdoğan metre boyundaki tombak şam Öztaş'm cenazesinin defnedanları siz kimden satın almış dilmesinden sonra Bayramiçli gençletin oluşturduğu yaktınız? NADtR Yaman Mursa laşık 1000 kişilik grup protesto gösterisi yaptı. Cenazenin loğlu'ndan. Bu şamdanların kökeni, polis aracıyla götürülmek isgelmişi geçmişi hakkmda bilgi tenmesine karşm vermeyen Bayramiçliler, Erdoğan özniz var mı? taş'ın cenazesini yaklaşık 2.5 NADtR Nereden büebüirim ki? Yaman Bey getirdikten kilometre uzakhkta bulunan sdnra... {Müze Müdürü Nazan mezarhğa kadar ellerirım üsölçer'e göre bu şamdanlar Ya tünde taştdüar. Mezarhktan vuz Sultan Selim dönemine ait çıkan grup düzenli yürüyüş ti. Genellîkle bu tür tombak koluna geçerek, "Bayramiç şamdanlar evlerde pek bulun bizimdir bizim halatab'V • mazdı. Şu ana kadar kendisine ••'Bayramle'te ' • hnrur bu konuda Türkiye'deki cami îstiyoruz" gibi sloganlar ats > lerden bir çahntı haberi gelme tılar. Olaydan sonra büyüyen mişti) 1 Pekiyi, Yaman Bey sizden gerginlik üzerine Bayramiç te resmi ve özel inşaatlarda geri aldığı bu tombakları kime işçi olarak çalışan yaklaşık sattı? NADtR Saym Erol Ak 2025 Doğulu, üçeyi polis kosoy'a satmış. Yahsında duru rumasında terk etti. yor. tlçede "toplumsal bir kav Açık seçik konuştuğunuz ga"ya dönuştüğü öne sürülen için teşekkür ederim. gerginlik yüzünden alınan NADtR Benim bu konu güvenlik önlemleri sürüyor. da çekinecek hiçbir şeyim yok. Bayramiç Emniyet Amir VeBen bu ülkeye eser kazandıran kili Osman Kumsöken, sabir koleksiyoncuyum. Başkala nıklann yakalandığım ve günnm yaptığı işler beni ilgilendir venlik önlemlerinin sürdürülmez. düğünü bildirdi. Bu olaylar şu önemli gerçeği Yurüyüş sırasında Çanakve sorunu da ortaya koyuyor: kale'den getirtilen 30 kişilik Bu iki tombakla birlikte öte yedek polis gücünün de göki eserlerin çalmması üzerine rev yaptığım belirten BayraBursa Müze Müdürü kendi ye jniç Kaymakamı Adem Karatenek ve olanakları çerçevesin hasanoğlu, "Şimdi durum de olayı bazı kişilere duyurabil sakin. Doğulu işçiler ister ismişti. Oysa bu duyurunun ön temez gittiler. Doğulu 15 yerce Türkiye ve ondan sonra ulus leşik aile var, onlar oturuyor. lararası duzeyde yapılrnası gere Alınan herhangi bir özel önkirdi. Emniyete bildirip "sınır lem de yok. Durum gayet kapılarını tutun" demek yeter sakin" dedi. li değildi. Gorüştüğümüz bazı BayYaman Mursaloğlu'nun ramiçli yurttaşlar ise ilçede Londra'da Hürriyet gazetesine hâlâ gerginlğin yaşandığını ve ve Prof. John Carlswell'in de bu gerginliğin yeni ayaklanAnkara'da yetkililere söylediği malara dönüşebileceğini biltek doğru nokta şudur: "Neden dirdiler. Bayramiçliler, ilçede bu iki tombak şamdanın çalın çalışan Doğulu yurttaşlann dığı Türkiye ve dünya genelin Bayramiçlilerin isteği tizerine de duyurulmadı? Neden Türk polis tarafmdan ilçeden çıkave yabancı kuruluşlar alarm nldığını, bir tekinin bile ilçeedilmedi? Neden müzelerden bir ye giremediğini öne sürdüler. eser çalındığında bunun özelli1015 bin nüfuslu Bayraği ve fotoğraflan basına ve ulus miç'te yerleşik Doğulu ailelelararası örgüte verilmedi? On rin yani sıra çalışmak üzere dan sonra bunu bilmeden alan geçici olarak ilçeye gelen 25 kişiler neden suçlu çıkarılır? kadar Doğulu ailenin daha Gerçekten Anıtlar ve Müzeler olduğu öğrenildi. Ue Vakıflar Genel Müdürlüğü, Başbakan Yıldınm AkbuDiyanet Işleri Başkanlığı, Tür lut'un eşi Samia Akbulut da kiye'deki Ortodoks ve Ermeni Bayramiçli. kiliseleri ile sinagoglar böyle bir örgütlenmeye neden gitmezler? Diyelim ki bir metre boyundaki bu tombaklar Türkiye'nin herhangi bir camisinden yıllarca önce çahnmış olsun. Olay ANKARA (AA) tşadabugün ortaya çıksın. Bu soygun olayı yıllar sonra kanıtlansın. mı Vehbi Koç'a, Ankara'ya Bu durumda Sayın Erol Ak yaptığı hizmetlerden dolayı, soy'un, Sayın Ayşegül Nadir' Ankara Kulübü Derneği'nce in, Sayın Çiğdem Simavi gibi şükran plaketi verildi. Plaket, Ankara'da dün özel koleksiyoncuların ya da Sadberk Hanım gibi özel müze toplanan demek genel kurulerin günahı ne? Bu metrelik lunda Altındağ Belediye Baştombak şamdanlar Turgay Ar kanı Ali Rıza Koç tarafmdan tam ve Raffi Portakal'ın müza sunuldu. yedelerinde de satılabilirdi. OrVehbi Koç, plaketini alırtaya nasıl bir yasal durum çıka ken yaptığı konuşmada, Ancaktı? Bu sorunu kim çözecek kara Kulübü'nün tarihi bir ti? demek olduğunu kaydederek Prof. Carlswell iki tombağı yaşatılması için her türlü Zeybek'e teslim ederken tek maddi desteğin verileceğini doğruyu söylüyor ve "Kaybolan bildirdi. Demek genel başkanı Dr. bu iki çocuk şimdi yuvasına kavuştu" diyordu. Dileğimiz BUlent Kalıpçı da işadamı bundan böyle bu çocuklarm Vehbi Koç"un, derneklerinin kaybolmaması ve öteki kayıp bir numarah kurucu üyesi olçocuklann da bir an önce yuva duğunu hatırlatarak Ankara Kulübü'ne katkılanndan dolarına kavuşmasıdır... layı kendisine teşekkür etti. 'Keçiye tecavüz, olayına protestc? Vehbi Koç'a plaket BİTTİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog