Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet Sahıbı Cumhurıyel Matbaacılık ve Gazetecilık Tıirk Anonım Şırketı adına Nadir Nadi % Genel Yayın Muduru Hasan Cemal, Müessese Muduru Emint Uşaklıgil, Yazi Işlerı Muduru Okay Gonensin, 0 Haber Merkezı Mudürü Yalçın Bayer, Sayfa Düzenı Yöneımenı Alı Acar 0 Temsılaler ANKARA Ahmet Tan, İZMİR Hikmcl ÇcUnitaya, ADANA Çelin Yi*tno|jlu U Polıııka Celıl 8l.jl.niK, Dıs Habcrkr L>|un Balcı. Ekonomı Cen|l> T ı u t u , 1; Scndıka Şııkren KeKnci, Kulıtlr Cetal Uder, Istanbul Habcrlerı Kemıl Kuçuk, Eğınm Genca» Şaylan, Yun Habcrlerı Nccdel Doftan, Spor Danısmanı AMalkaelf YttetlmM, Dızı Yazılar Kcrem Çalı*kan, Arasmma >»htn *lp*fc Düzcltmc Abdullfth YIZKI % Koordınaıor Ahmel KonılıaM 0 Malı |.,le, U o l Ltku £ Muhascbe Bufent YtıKf 0 Buı« Planlama S«v,l OuıuntKKojlu # Rcklam A»< Tonı» 0 Ek Yayınlat Hulya Akyot 0 tdare Huuyin Gurar 0 tşleıme Oftder Çellk 0 Bılgı Işlem Nıil İMİ 0 Personel Srvgl Bost»RCK>|la Yoyın Kurvlu Baskan Nadlrfodt Okus AUal.Yiltaltaya.Han> Ctmal. HlkatH Çcliaka». Okay Gontoil.. L|ar M.mco, llkaa S*K»k. All Slran. AkaKI Taa Basan ve Yaynn. Cumtıunyet Malbaacıltk ve Gazetecıblc TAjŞ Turkocagı Cad 39/41 Ca|alı 34334 I» PK 2 « • ln.nt.ul T 512 05 05 (20 hat). Telo 22246, Faı (1) 326 60 72 M Bllrohr Aakaım: Zıya GOkalp Blv Inkılap S No 19/4. Td 133 II 4147, TO«* 42344, Fax (4) 0 ! 65 # Izmlr H Zıya Blv 1352 S. 2/3, Ttl 13 12 30, THe» 52359. Fax (Sl) 19 53 % M n a . ItıDnu Cad I » S. No l Kat 1, Tti 19 3? 52 (4 tıat), Teta 62155, Fax. (71) 19 V Yurtdışı bursıı hayal değil Hangi kuruluşlar, ne kadar süreyle, hangi koşullarla ve ne düzeyde eğitim olanağı sağlıyor? HAKAN AYGÜN ANKARA Yurtdışında öğrenim göretı onbinlerce Türk öğrencisinin oluşturduğu 'egitim ordusu'na katılmak ister misiniz? Bu sorunun yanıtı çoğu genç için 'evet'. Ama 'yurtdışı'nda okumayı çoğu genç uzak bir hayal gibi görüyor. Oysa iyi düzeyde yabancı dil bilen ve iyi bir not ortalaması olan öğrenciler için bu özlem hiç de erişilmez deYurtdışında öğrenim için birinci engel, bilgi eksikliği. Çoğu öğrenci yurtdışında öğrenimin yollarını bilmiyor. Ya da hangi Ulkede, hangi Üniversitede eğitimin ne kadara mal olduğu konusunda bilgisi yok. Yurtdışında öğrenim için en cazip yol 'burslu' öğrenci olmak. Ama bu oldukça 'seckin' bir öğrenci olmayı gerektiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'run yanı sıra British Council, Fullbright, TÜBİTAK, Türk Eğitim Vakfı başarıh öğrencilere yurtdışı öğreniminde burs sağlayan kuruluşlar. çevesinde de yurtdışına öğrenci gönderiyor. 1991 ydı için Türk hükumeti emrine 30 ülke tarafından toplam 291 burs verilmiş durumda. Söz konusu burslarla ilgili duyuru, her yıl genelge çıkarılarak yapıhyor. Yapılan yazılı ve sözlü sınavlar sonucu yurtdışına gönderilecek öğrenciler saptamyor. Bakanlık, 'dövizli öğrenci' olarak kendi olanaklarıyla yurtdışmda okumak isteyenlere de yardımcı oluyor. Bu öğrencüerin 1 Temmuz 1991'den 20 Nisan 1992'ye kadar bakanhğa başvurmalan gerekiyor. 'Dövizli öğrenci' olanlann avantajı, ailelerinin yurtdışına döviz göndermek istemeleri durumunda sorun çıkmaması. Yükseköğretim Yurtdışı Eğitimi ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğü, yurtdışı burslu ya da burssuz öğrenim için bilgilerin ilk elden alınabileceği birim. Başvurular, yurtdışında eğitim müşavirükleri ile eğitim ataşeliklerine; bu kuruluşlann olmadığı yerlerde başkonsolosluklara yapılabiliyor. Yurticinde ise başvuru düekçesi ve istenilen belgelerle ilgili bilgi, il milli eğitim müdurlüklerinden sağlanabiliyor. sun miktarı ayda (1500 dolar). Üst diizey yurtdışı araştırma burs programı: Konularında tanınmış bilim adamları ve uzmanların yurtdışındaki kuruluşlarda araştırma yapmalarını sağlamak üzere en çok 12 ay süreyle veriliyor. Araştırmayı yürüteceği ülkedeki ilgili kuruluştan bir ön kabul veya kesin kabul belgesi ile çalıştığı kuruluşun yurtdışı araştırmasını onayladığına ilişkin belgeler bu burs için öncelikle gerekiyor. Bu bursun başvurularımn en geç 3 mayısa kadar yapılması şart. Aylık (2000 dolar) burs veriliyor. Üst dttzey davetli burs programı: Bu burs, yabancı bilim adamlannın Türkiye'deki araştırma, konferans ve seminerlerine destek amaayla veriliyor. ESEP burslan (Avrupa Bilimsel De^isim Programı): Temel fen, temel tıp ve mühendislik bilimleri dallan n d a kısa süreli araştırma yapmak isteyen adaylara yönelik olan bu bursta, öncelik fizik, kimya, matematik, biyoloji, jeoloji ve arkeolojiye veriliyor. En çok 3 ay süreli olan bu burs, tngiltere'de kullanılabiliyor. Doktora derecesi sahibi olmak, bir üniversite ya da kamuözel kuruluşlannm araştuTnageliştirme birimlerinde çalışıyor olmak, tngiltere'deki araştırma yapılacak kuruluştan kabul belgesi almak aranan koşullar. Bu bursa başvurular da her yıl 3 mayısa kadar. Burs miktarı aylık (750 pound). Yurtdışı bilimsel araştırma faaliyetleri burs programı): Üniversitelerde doktora programma kayıth olanlann yanı sıra araştırma kuruluşlarında çalışan bılını adamları ile araştırmacılara en çok 9 ay süreyle veriliyor. Ayhk burs miktarı (1200 dolar). Yuda iki kez başvuru yapılabüiyor. Birinci dönem için başvuru belgelerinin 31 Mayıs 1991, ikinci dönem için 29 Kasım 1991'e kadar TÜBÎTAK'a ulaştınhnası gerekiyor. Yurtdışından kabul belgesi, çalışılan kuruluştan ahnacak onay öncelikle aranıyor. Yurtdışı doktora burs programı: 1963 ve daha sonraki ydlarda doğanlar için geçerli olan bu burs için gradede ilk yüzde 10 içinde olmak gerekiyor. Bu adaylann başvuru formu ile form ekleyecekleri belgeleri en geç 19 temmuza kadar TÜBÎTAK'a ulaştırmalan gerekiyor. TAKVlM: 27 MAYIS 1991 Imsak: 3.37 Güneş: 5.30 öğle: 13.06 İkindi: 17.04 Akşam: 20.32 Yatsı: 22.16 ANKA 19 yaşında • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ANKA Ajansı, bugün 19 yaşına giriyor. 1972 yılında gazeteci Altan öymen tarafından kurulan 1977 yılında anonim şirket dönüşen ANKA Ajansı, o tarihten bu yana gazeteciyazar Müşerref Hekimoğlu yönetiminde çahşmalannı sürdürüyor. 19. yılına giren ANKA Ajansı, ülkemizde yayımlanan büyük küçük tüm gazetelere, TRT, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne haber servisi yapıyor. Ayrıca biri Türkçe, diğeri İngilizce olmak üzere iki de ekonomik bülten yayımlıyor. Yabancı radyo ve TV'lere de günlük haber yayımı yapan ANKA Ajansı, günde ortalama 7080 bin kelimelik haber üretiyor. YURTDIŞINDA OKUYANLAR Resmi Burslu Özel Öğrenci Almanya 29 9286 Amerika 551 2787 Avusturya 1 856 Avustralya 30 Belçika 1353 Fransa 12 759 Hollanda „ 2566 Irak 16 Ingiltere ' 235 1258 Isveç 83 Isviçre 1 358 Suudi Arabistan 126 Balkan Ülkeleri 150 Ortadoğu Ülkeleri « 869 Kıbrıs 1020 • Tablo 1.1.1991 tarihi itibarıyla yurtdışında öğrenim görenleri kapsamaktadır. Rakamlar MEB'den ahnmıştır. Bunların dışında bakanhğa bildirmeden, kendi olanaklarıyla yurtdışında öğrenim görenler de bulunmaktadır. Ülke tü. MEB'ın fonks.yonları Milli Eğitim Bakanlığı, yurtdışında öğrenim görmek isteyen öğrencilere üç yoldan yardımcı oluyor. Bunlardan birincisi, masrafları devlet ve kurumlar tarafından karşüanmak üzere 'resmiburslu' statüde master ve doktora öğrenimi yaptırmak amacıyla sınavla üniversite mezunları arasından seçilen öğrencilerin gönderilmesi. llgili kurumlar burs konularını her yıl nisan ayı sonuna kadar bakanhğa bildiriyorlar. Bakanlık da DPT'nin görüşünü aldıktan sonra kontenjanları açıklıyor. Resmiburslu öğrencilerin, öğrenim giderlerinin yanı sıra yolculuk giderleri de devlet tarafından karşılanıyor. Her yıl için yeniden saptanan aylık burs miktarları, bu yıl bazı ulkeler için şöyle: "Almanya 1700 mark, ABD 950 dolar, Avusturya 12 bin Avusturya Şilini Avustralya 960 Avustralya Doları tngiltere 625 p o u n d " Bakanlık, aynca ikili kültürel değişim programlan çer TEV ve TÜBİTAK Türk Eğitim Vakfı da (TEV) kısıth sayıda da olsa yurtdışı burs veren kuruluşlardan biri. Vakıftan verilen bilgiye göre bu yıl da yurtdışı öğrenim için 1 müyar lira ayrıldı. Ancak, TEV giderek yurtiçi burslara yöneliyor. Yurtdışında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin yine de TEV'in kapısını yoklamalannda fayda var. Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) temel ve uygulamalı fen bilimleri alanlarında beş çeşit yurtdışı burs veriyor. Bunlar şöyle sıralanıyor: Yurtdışı doktora sonrası araştırma burs programı: Doktorasını tamamlamış ve doktora sonrası araştırmalar yapmakta olan genç araştırmacılara en çok 12 ay süreyle veriliyor. Doktorayı burs başvurusundan en fazla üç yıl önce tamamlamış olmak, bu yıl için 1956 yılında veya daha sonra doğmuş olmak aranan şartlar arasında. Bu burs başvurularının 24 Mayıs 1991'e kadar yapılması gerekiyor. Oiğer bütun burs başvuruları için aranan yabancı dil gibi koşullar bu bursta da geçerli. Bur 'Kadın erkekteı tistürf • ANTALYA (AA) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Necati Dedeoğlu, kas UstUnlüğüne dayalı kaba kuvvetin günümüzde geçerliliğini yitirdiğini belirterek "Kadınlar, erkeklerden her bakımdan daha üstündıir. Ancak kadınlar bu üstünlüklerini kötüye kullamyorlar. Kadınlar erkekleri eziyorlar" dedi. Kadınlann; erkeklerin aksine, konuşma merkezlerinin beynin her iki tarafında yer aldığı için çofc konuştuklarını ifade eden Prof. Dr. Dedeoğlu, dilin ve 'vırvır çalışan çenenin' kaba kuvvetten çok daha 'acımasız' olduğunu savundu. Kadınlann genetik, anatomik, hormonal, psikolojik, bağışıklık ve metaboüzma açısmdan erkeklerden farklı ve üstün yönlerinin bulunduğunu bildiren Prof. Dr. Dedeoğlu, kadınların cinsel açıdan da güçlü olduklannı söyledi. BAŞVURULACAK KURULUŞLAR Milli Eğitim Bakanlığı, Yurtdışı Eğitim ve Dışilişkiler Genel Miidüriüğü / Bakanlıklar ANKARA Tel: 119 14 10 Fullbright Eğitim Komisyonu Şehit Ersan Cad. 28/4 Çankaya ANKARA Tel: 127 13 60 128 48 24 TÜBİTAK Atatürk Bulvan No: 221 Kavaklıdere ANKARA Tel: 341 92 51/3246 British Council Kırlangıç Sok. G.Osmanpaşa ANKARA 128 31 65 Türk Eğitim Vakfı Büyttkdere Cad. TEV Kocabaş tşhanı N o : 80300 Gayrettepe / İSTANBUL Tel: 174 52 60 (10 Hat) ABD'de burslu okumak da pahalı İlk adım Toefl'ı kazanmak 1. TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Amerikanın üniversitelerinin hemen hepsi anadili lngiüzce olmayan yabancı öğrencilerden giriş şartı olarak, TOEFL tngilizce sınavında yeterli puan isterler. TOEFL; dinlediğini ve okuduğunu anlamayı, kelime ve deyim bilgisini ve lngilizceyi doğru kullanmayı ölçen çoktan secmeli bir testtir. TOEFL'da puanlar 200700 arasındadır. 500 ve üzerindeki puanlar takriben Vo 50'ye, 660 ve yukarısı da Ust % l ' e karşıhk gelir. TOEFL, Türkiye'de, Ankara ve Izmir'de TürkAmerikan Derneklerinde, tstanbul'da Robert Kolej ve Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nde, Adana'da Tarsus Amerikan Koleji'nde yılda birkaç defa yapılmaktadır. TOEFL başvuru formu bu merkezlerden veya; TOEFL/Clto, P.O. Box 1203,6801BE Arnhem, Netherlands (Hollanda) adresinden sağlanabilir. 2. GRE (Gnduate Record Examination) GRE, Amerikan üniversitelerinde yüksek lisans veya doktora yapacak öğrencilerden istenen bir testtir. Genel yetenek ve mesleki olmak üzere iki kısımdan ibarettir. GRE'de puanlar 200800 arasında dağılır. Bir ders yılı içinde öğrenim ücreti özel üniversitelerde 410 bin dolar, devlet üniversitelerinde 25 bin dolar arasında değişiyor. Ancak özel eğitim ve laboratuvar çalışması gerektiren alanlarda bu ücret 2530 bin dolara ulaşabiliyor. Akademik bakımdan en üst derecede başarıh olan ve çok iyi İngilizce bilen lisans seviyesindeki öğrencilerin ABD'deki pek çok universiteden burs sağlaması olası. Ancak okullarca verilen bursların çoğunun kısmi olduğu, genelde masrafın ancak bir bölümünü karşılayabildiği de bir gerçek. ABD'de hem okul ücretleri hem de geçim masrafları oldukça yüksek. Bir ders yılı için öğrenim ücreti özel üniversitelerde (410 bin dolar), devlet üniversitelerinde ise (25 bin dolar) arasında değişiyor, Özel eğitim ve laboratuvar çalışması gereken bazı sahalarda masraflar çok daha yüksek. Örneğin tıp ve diş hekimliği gibi alanlarda, sadece okul ücreti (2530 bin dolara) ulaşabiliyor. ABD'de bir kişinin normal aylık geçim masrafı ise bölgeden bölgeye değişmek üzere (550750 dolar) arasında. ABD'de öğrenim gören yabancı öğrencilere, muhtaç olduklarının belirlenmesi halinde çoğuklukla birinci yıldan sonra üniversite içinde, yurtlarda, kütuphanelerde, kayıt kabul burolarında veya diğer üniversite tesislerinde çalışma olanağı tanınabiliyor. Bunun için öğrencilerin Yabancı Öğrenci Rehberüği Ofisi'ne başvurmalan yeterli. Ancak, buralardan sağlanacak gelir, öğrenim masraflannın sadece bir kısmını karşılayabiliyor. madığını öğrenmeden işlemlere başlamak, gereksiz yere para ve zaman kaybına yol açabiliyor. » Dovizsiz özel öğrenci statusüyle yurtdışına gidebilmek için bilgi yine de bakanlıktan ve milli eğitim müdurlüklerinden alınabilir. Amerikan konsolosluklarına müracaat ederek, öğrenci vizesi alabihnek için gerekli şartlar hakkında da bilgi almak gerekiyor. Amerikan kütüphanelerinde bulunan üniversitelerle ilgili kitap ve bıoşürleri incelemek, ABD'de öğrenim yapmış kişilerden bilgi almak da hazırlıklara başlayıp başlamama konusunda karar vermeye yardımcı olabilir. Eğer kesin kararınızı verdiyseniz, üniversitelerden müracat evrakları istemek için, Institute of International Education (IIE) tarafından bu amaçla hazırlanmış olan "Request for Applicatioo Material From US Institutions" adlı form mektubu kullamlabilir. Öğrencilerin göndereceği mektuba ekleyecekleri belgeler de şunlar: Öğrencinin akademik durumu: Bitirmiş olduğu okullar, aldığı diplomalar, mezuniyet derecesi, genel not ortalaması, şayet müracaat tarihinden okula devam ediyorsa, ne zaman mezun olacağı. İngilizce bilgi seviyesi: lngilizceyi nerede ve nasıl öğrendiği, TOEFL ve başka testleri aldıysa kaç puan tutturduğu. ABD'de yapmayı düşündüğü öğrenim. öğrenimini nasıl finanse edeceği. AIDS'ten ölen bebekler • ANKARA (AA) Dünyada, annelerinden AIDS virüsü almış halde doğan 500 bin bebek olduğu, bu sayının 1992 yılında sadece Afrika'da 1 milyona ulaşabileceği bildirildi. UNICEF tarafından hazırlanan ; 'Dünya Çocuklarının 'ı Durumu1991 Raporu'nda, * AIDS'in çocuk yaşatma ve . geliştirme alanlarında sağlanan önemli kazammlara 'bir kara gölge* gibi düştüğü, AIDS virüsü taşıyan annelerin dünyaya getirdiği çocukların, hastalık riskinin yüzde 2040 arasında değişebildiği belirtiliyor. Imza günleri sürtiyor • Kültür Servisi "Beyoğlu Kitap Günleri '91" ile "kültür sokağı"na dönüşen Mis Sokak'ta imza günleri sürüyor. Cumhuriyet Kitap Kulübü ile Beyoğlu Belediyesi'nin işbirliğiyle Mis Sokak'ta düzenlenen Beyoğlu Kitap Günleri '91 çerçevesinde bugün yazarlar Kemal özer, Celalettin Çetin, Osman Şahin ve bu yıl Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Haldun Taner öykü Ödülü'nü genç yazar Nurten Ay ile paylaşan Adnan özyalçıner, kitaplarını imza aldılar ve okurlarıyla söyleştiler. ABD üniversitelerine kabul için yapılması gereken işlemler GRE, Ankara ve Izmir'de şoyle sıralanıyor: Türk Amerikan Derneklerin Ailenizin parasını yurtdıde, lstanbul'da ise Robert şına çıkarabilmeniz için Milli Kolej'de yılda birkaç defa BtRİNCİ KOŞÜL tNGİLİZCE ABD'deki üniversitelerden burs kazanabilmek için çok iyi tngilizce bilmek birinci koşul. Eğitim Bakanlığı'nca aranan yapılmaktadır. GRE başvuAncak burs, masrafın bir bölümünü karşılayabiliyor. Özellikle özel eğitim gerektiren alanlarda okul ücreti çok yüksek. Elektrik şartlara uygun olmak gerekiyor. Yarın: Avrupa için ru formu bu merkezlerden Bu koşullara sahip olunup olun burslar ve 'Fnllbrlght' ve elektronik mühendisligi de bu bölümlerden biri. veya; GRE, CN 6000, Princeton, NJ 085416000 USA ya da; G R E / C i t o , P . O . Box 1109,6801CE Ajrnbem, Netherlands adreslerinden sağla"American Association of University Bates College, International Awards, Lewiston, Gustavus Adolphus College, Dean of Students, St. Notre Dame, Indiana 46556 nabilir. Skidmore College, Admissions Office, Saratoga Peter Minnesota 56082 Women" adh teşkilat Öğrencilere Ame Maıne 04240 3. GMAT (Graduate Ma rika'da öğrenim için burs veriyor. Ay Beaver College, Dırector of Admissions, Glensıde, Harvard and Raddiffe Colleges, Byetley Hall, 8 Sprıngs, New York 12866 Pennsylvanıa 19038. Stanford University, Offıce of Admissions, StanGarden Street, Cambridge, Massachusetts 02138 nageraent Admission Test) rmtılı bilgi, AALTVV 2401 Virginia Ave BRYN Mawr College, Offıce of Admissions, Hollins College, Director of Admissions, Virginia ford, California 94305 Amerika'da iş idaresi, işnue, NW Washington D.C. 20037 USA BRYN Mawr, Pennsylvania 19010. Sterling College, Dırector of Admissions, Sterling, 24020 lçtme, muhasebe ve pazarlaBowdoın College, Admissions Offıce, Brunsvvıck, Indiana University of Pennsylvania, Foreign Stu Kansas 67579 adresinden sağlanabilir. ma dallannda yüksek lisans Maire 04011 Suzquehanna University, Director of Admissions, Amelia Earhart burslan uçak mühen Bowhng Green State Unıversıty, Dırector of Inter dent Advisor, Indiana, Pennsylvania 15701 Jacksonville State University, Director, Internative doktora yapmak isteyen disliği sahasında yüksek üsans tahsili ya national Programs, Bowhng Oreen, Ohıo 43402 onal House Program, Jacksonville, Alabama Selingagrove Pennsylvania 17870 öğrencilerden istenen bir Swarthmore College, Office of Admtssions, Sweet pacak bayan öğrencilere veriliyor. Ay Brandeıs Unıversıty, Offıce of International Prog 36265. testtir. GMAT'de puanlar Briar, Virginia, 24595 Johns Hopkıns Unıversıty, Scholls of Arts and Scirıntıh bilgi için Tonta International, 59 rams, Waltham, Massachusetts 02254 200800 arasındadır. Brown Unıversıty, PO Box 1898 Providence, Rho ences and Engıneerıng, Baltımore, Maryland 21218 Sweet Briar CoUege, Director of Admissions, SweEast Van Buren Street, Chicago, Dlinois de Island 02912 Kearney State College, Dırector of Admıssıons, Ke et Briar, Virginia, 24595 GMAT'nin Türkiye'deki 60605 USA adresine yazılabiliyor. University of EvansvUle, Director of Financial Aid, College of Saint Elizabeıh, Offıce of Admission, arney, Nebraska 68847 sınav merkezleri, Ankara'Smithsonian Insütute, sanat tarihi, bi Convent Station, New Jersey 07961 Knox College, Admissions Office, Galesburg, 1Uİ Box 329, EvansvUle, Indiana 47702 da Türk Amerikan Derneği, University of Maine, Office of Admissions, Oroyoloji ve yer bilimleri sahalannda dok Colorado Women's College, Admissions Counsel nois 61401 no, Maıne 04469 tstanbul'da Robert Kolej'tora burslan veriyor. 3300 L'Enfant Pla lor for International Students, Denver, Colorado Lock Haven State College, Director of Internatio80220 dir. Bilgi ve başvuru formu University of Maryland, Admissions Office, Colnal Educatıon, Lock 17745 za, Smithsonian Institute, VVashington Dartmouth College, Office of Admissions, Eeno Missıssıppı University Haven, Pennsylvania of Ad lege Park, Maryland 20742 for Women, Dkector buralardan veya aşağıdaki DC 20560 USA adresinden bilgi alına ver, New Hampshire 03755 missions and Fınancıal Aıd, Columbus, Mississippi University of Miami, Office of Admissions, Coral adresten sağlanabilir. Davidson College, Offıce of International Educa 39701 Gables, Florida 33124 bilir. GMAT, ETS, CN 6103, tion, Davidson North Carolina 28036 Unıversity Rotary Klubü'nün burslarından ya Dickinson College, Offıce of Admıssıons, Carlıs Mount Holyoke College, Foreign Student Advısor, ce, Grand of North Dakota, Financıal Aids OffıForks, North Dakota 58202 Princeton, NJ 085416103 South Hadley, Massachusetts 01075 rarlanabilmek için mahalli Rotary Klüp le, Pennsylvania 17013 Hawtporne College, International Student Advisor, Utuversity of Pennysylvania, Admissions Office, ÜSA leri'nden biri tarafından aday gösteril Drew University, Admissions Office, Madison, Antrim, New Hampshire 03440 Fhiladelphia Pennsylvania 19104 4. SAT (Scbolasttc AptituVanderbilt University, Offıce of Admissions, Nashmek gerekiyor. Bilgi için 1600 Ridge New Jersey 07940 Oberhn College, Offıce of Admissions, Oberlin, viUe, Tennessee 37212 de Test): Avenue, Evanston, Dlinois 60201 USA Duke University, Admissions Offıce, Durham, Ohio 44074 North Carolina 27706 Vassar CoUege, Diıector of Admissions, PoughkeBir genel yetenek ve bilgi adresine yazınız. East Carolina University, Admissions Offıce, Gre Ohio Wesleyan University, Director of Foreign Stu epsie, New York, 12601 testi olan SAT, lisans öğredent Services, Dclavvare, Ohıo 43015 enville, North Carolina 27834 nimi için müracaat eden öğPark ABD'de lisans düzeyinde burs Elmıra College, Admissions Office, Elmira, New souri CoUege, Office of Admissions, Parkvüle, Mis WeUesley College, Board of Admissions, Wellesley, Massachusetts 02181 64152 rencilerden istenebiliyor. BilYork, 14901 West Virgina University, Admissions Office, Morveren bazı üniversiteler gi ve müracaat evrakı, SAT, Foundation for International Exchange of Stu Prınceton University, Office of Admissions, Prin gantown, West Virginia 26509 Adelphı Unıversıty, Dırector of Admıssıons, Oar dents, University of Arkansas, International Offı ceton, New Jersey 08544 Westem Maryland College, Dean of Admissions, College Board ATP CN den City, New York 11530. RandolphMacomb Women's College, Director of Westmınster, Maryland 21157 ce, Fayette vılle, Arkansas 72701 6200, Princeton, N J Aquinas College, Director of Admissions, Grand Goshen College, International Student Advisor, Admissions, Lynchburg, Virginia 24503 Wheaton CoUege, Admissions Offıce, Norton, 085616200 USA adresinden Rapids, Michigan, 49506. Rider CoUege, Office of Admissions and Financıal Massachusetts 02766 Goshen, Indıana 46526 Augsburg College, Dırector of Admissions, Min Grinnel College, Director of Admissions, Grinnel, Aid, Box 6400, Lawrenceville, New Jersey 08648 WUliams College, Admissions Office, Wiüiamstemin edilebilir. ABD'de burs veren üniversiteler neapolis, Minnesota 55454 Iowa 50112 Saint Mary's CoUege, Director of Financıal Aid, town, Massachusetts, 01267
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog