Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

27 MAYIS 1991 HAVA DURUMU MetBOroloıı işleri Genel Müdurtuğü'nden alınan bılgıye göre bütOn Mlgelerimiz parçalı yer yer çok bulutlu Marmara, Karadenız, Iç Anadolu'nun kuzey ve doOusu, Dojju Karadeniz ıle Ooğu ve Guneydoğu Anadolu bölgelerı sağanak ve gökgürültülü saganak yağışlı geçecek. HAVASICAKLIĞI Yağış alan yerlerde biraz azalacak öteki yerlerde değişmeyecek. RCIZGAR: Güney ve Batı illerden haflf ara sıra orta kuvvette esecek. Denizlerde: Gunbatısı ve lodostan 35, yer yer 6 kuvvetinde saatte 1021, yer yer 27 deAdana Adapazarı Adıyanun Atyon Ağrı Ankara Anlakya Antalya Artvın Aydın Balıkesir Bıleak Bıngöl BıOis Bolu Burea Çanakkale Çonım Oenzlı CUMHURİYET/17 TÜRKIYE'DE BUGUN 24° 11° Manisa Y 26° 14° Dıyartakır 16° 7°KMaraş Y 19° 12" Edırne 20° 13° Mersın Y 24° 14° Erancan 18° 7°Mujla B 18° 10° Erzunım 15° 7°Muş Y 18° 6°Estaşehır 26° 14» Nljde Y 16° 8°GaaantBp 18° 14° Ordu Y 17° 14° Gıresun B 25° 12° Gümüşhane Y 20°12°Rüe 20° 10° Samsun Y 25° 14° Hakkân 18°10°Sıırt B 23° 13° Isparta 18° 12" Sınop Y 20° 11° Istanbul 23°11°Sıvas Y 19° 10° Izmır 16° 6°TekınJaO Y22°10°Kare Y 17° 8° Kastamonu Y 16° 7°Trataon 17° 8°Tuncelı Y 16° 8°Kaysen 15° 7°Uşak Y 18° 11° Kırtdareiı 18° 6° Van Y 20° 13° Konya 18° 8°Yazgat Y 17° 8°Kutahya 21° 10° Zongutak B 21° 12° Malatya DUNYA'DA BUGUN Amstordam Amman Aüna Bajdat Barcetona A A A A A A A A A A A A A A A A Y A A A A Y 16° 29° 23° 31° 23" 19° 17° 14° 15° 17° 17° 19» 24° 32° 3B° 15° 25° 12° 26° 14» 15° 25° Unıngrad Londra Madnd Mılano Montreal Moskova Mümh NmYork Osto Pırts Prag Rıyad Roma Sotya Şam Telftm Tunus varşova Venedık Vtyana Vbshıngton Züntı Y A A A 12° 19° 20° 23° POLTriKA VE OTESİ MEHMED KEMAL Osmanlı müelllfleri antolojiye iktitaf diyorlar. Her şeyin Türkçesini arayan Nurullah Ataç antolojiye, güldeste derdi. Başkaları demese bile Ataç yıllarca direndi. Bugün antoloji diyenler de var, güldeste diyenler de... Her antolojiye güldeste denir mi? Güldeste sadece şiir antolojisine denebilir. Oyun, öykü antolojileri için denir mi? Şiir için daha yakışıklı... Bir zamanlar (1944 yılında) '48 Şair' diye bir antoloji çıkmış, ortaltğı birbirine katmıştı. Antolojiyi çıkaran, DilTarih'ten bir öğrenciydi. Nâzım Hikmet'ten bu yana gelen şairler arasından 48'ini seçmiş, bir kitapta topiamtştı. Kitap, hem edebiyat ve sanat çevreierinde, hem siyasai çevreîerde büyök ilgi topiamîşti. Henüz savaş bitmefnsşti, îek parîi yönetimi içindeytlik. Böyie bir dönemde, böyie bîr kitabsn çikmasi g ö » batiyordu. Kiîabs çikaran bir öğrenci parayi nereden bulmuşfu? Oysa baba harçhğindan arfhniafî paraiaria kîtabin çıkacağinı düşünemiyofiards. Hedim Çapman bir öğrenciydi, babasi da eiektrik şirketinde bir memurdu. Btrden ortahk epeyce kartşt). Kitap topiattidt, Nedim Çapman gözaitma a$:nd:. Afaştsrtidf, soruşturuidu, Nedim Çapman bırakddf, ama kitap tutukfandi. Sonradan öğrendim, kitabm topianrrtası için hazırfanan raporu Server İskit'le, Feridurt Fazıt Tütbentçi, Arif Avcı vermiş}erdi. Server İskit'lebiz bundan yirmi yıl önce Hürriyet gazetesinde birttkte çatıştık. Odamızda M. Nermi, Ahmet İhsan, Hayri Aipar da vardt. Eski gazstecılerın çaiıştığt genişça odaya gençler 'senato' admı takmışfardı. Server tsktt'e üstat, kitabı neden toplattmız" diye sordujjumda, "öyfe gerekiyordu, şairler iyice azıyortardı. Vfezinsiz, kafiyesiz şiirler almış başmı gidiyordu." Ştmdi düşünüyorum da bir antolojide toplanan bu 48 şairden acaba bugün kimfer kafdı? Kitap elirrtde yok. Hayatımızın bir parçast haline geien ev basmaiar, kitap toplamalardan elde kitap mı kaldı? Evleri basanlar ne buldularsa götürdüler. 12 Mart, 12 Eylül fırtinasmdan geçenler bu kitap düşmanlığını çok iyi bilirier. O ytliarda ç<kan antolojileri düşünüyorum. Orhan Burian1 nın 'Mütarekeden Sonrakiler', Fahir Onger'in 'Bugünkü Şiirimiz', birde Hüseyin Karakan'ın 'Şiirimizin Cumhuriyeti' aklıma geltyor. Bir antolojinin bir siyasai iktidan işkillendirdiği de olurmuş... O yıllarda gençtik, işimiz gücümüz şiirdi. Butuştuğumuzda birbirimize şiirter okur soiuklanırdık, Başkentin o küçük meyhaneleri, betli bir saatten sonra bomboş kaian sokakiarı, eiektrik ışığtnda bize şiirler okuturdu. İierde modern şiirimizin ustaları o yıliarda Ankara'da mı toplanmıştı? Sadece Meclîs'te 1015 şâir vardf. Tek parti kendi şairferini biraraya topfamıştı. Dışladsktan; sokakiarda, fener ışığı aitında şiir okuyorlardı. Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, Behçet Kemai, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Hiidsi Tecer, Kemalettin Kamu, şimdi akhma geimeyen niceleri Meclis'e girmişierdi. Tek parti, tek şef dönemiydi, ama şaire, yazara, düşünüre işkence yoktu. İşkenceden söz ediidiğinde işe el koyariardı. Bir gene! tutukiamada çocuklart gözaitma alınan anneier tsmet Paşa'ya kadar çıkıp dertlerini aniatabilmişterdi. Şiir boşuna yazılan bir uğraş değildi. Kimin yeni bir şiiri varsa, hemen haftasında herkesin kulağında... Okunur, okutulur, defterlere yazılır, ya da ezberlenirdi. Bir sosyai muhalefet ancak şiirlerle dışa vurulurdu. Şiir bugün olduğu gibi şunun, bunun elinde oyuncak değildi. '48 Şair' den nerelere değin geldik. Antolojiyi bunca yıl var görmedim. Acaba meraklılarının elinde var mı? Eğer varsa bugün, bir belge olarak yeniden basılabilir mi? Betki de basılır Kopenhag'jV <*J • ^ J • , • * r Londra îfiK ^JYf).^^ : ,QBerlın i Moskova ':"rr Parıs %Ü' , u »Vıyana J Î Q ? Zurıh Bdgrad BerPn Bonn Y 15° A 15° A A A A A A A 13° 19° 17° 38° 20° 18° 30° niz mlli hızla esecek, dalga yükseklığı 0515, yer yer 2 ıla 3 metre dolayında bulunacak. Van Gölü'nde hava çok bulutlu ve yagmurlu geçecek, ruzgâr güney ve batı yönlerden hafif olarak esecek, göl küçuk dalgalı olacak. ^ ^ bulutlu ^yadmurfu ggjsıslı /?karlı Bruksel BudapeştB Canevre Csayır Cıdde Dubaı Franfcfsırt Gırne Helsınta Kahire Koponhag 48 Şairin Antolojisi Aaçık Bbuluflu Gfluneşlı Kkarlı Ssıstı Yyagmurlu mn A 14° A 21° A 15" A 19° Letkoşa BULMACA SOLDAN SAĞA: 1/ Devfcün ekonomîk faaîîyete sistemii bir şekiîde müdahalesi. 2/ Bir yapıtm sonuç böiünıü... îlaVR 3/ Kabuî etmeyerek geri çevirme... Dcniz kuşiarmın gübre olarak kuîlamian pishği. 4/ îridyumun simgcsi... Tann. 5/ îslamda bir mezhep mensubu,. Bir düşünceye gönttiden bağlj buiun; ma. 6/ Inanma, güvenme. 7/ Suyosunu... Buiut. 8/ Dolayh olarak anlatma... Kuîak iîtihabı. 9/ Yoğurt, pekmez gibi koyu şeyleri suyla inceltmek... Numararun kısa yazıiışı. YUKARIDAN AŞAGlYA: 1/ Bir nokta doiayında toplanmsş olan şey. 2/ Kokusu hardala benzeyen zehirli ı bir savaş gazs... Nişan. 3/ Dinsel tören ve kuralları... Din adarrüarırun baslanna giydikleri ve simgeleri sayılan başhk. 4/ Vilayet... Mahkeme sonucunu gösteren resmı belge. 5/ Orman, kır, sokak gibi değişik alanlarda yapılan koşu sporu. 6/ Amerika'nın tropika! böigelerinde yaşayan bir tür kertenkele... likei bir silah. 7/ Cinsei güçsüziük. 8/ Batntan da denilen bir ağırhk ölçüsü... Bir sayı. 9/ Birlikte çaiınmak üzere, bir çalgı ve orkestra için bestelenmiş müzik yapıtı. TART1SMA Radyo dinleyicisi etkindir; hareket olanağı buiunmaktadır ve hayai gücünü üretici bir biçimde kullanarak somut yaşantıdan ve ruhsal dünyasmdan kopmaz. TV'nin sabah saatlerisdeki yayinlanndan amaçianan nedir? Hangi yarar gözetiiiyor? Seyircisi açısmdan hangi gereksinimi karşıüyor? Bu sorulara bir karşıiık vermek gerekiyor kuşkusuz, Burada ayırıa olan, sözkonusu programîarın niteliğinden önce, yayın saatinin seçilmiş oîmasıdır. İlgili yayın saatierinin en gözde programım bilindiği gibi Brezilya dizileri oiuşturuyor. Evlerde kadtnlar çocuklar, kahvehanelerde erkekier donmuş bir dununda bu dizileri izliyor. Böylece TRT televizyonu, kendi bünyesindeki radyo kurumuyia haksız bir rekabete giriyor. Sabah saatlerini radyonun elinden büyük oranda kopanp almış oluyor. önceleri bu saatler radyonundu. Radyo, son derece güzel bir biçimde kullaruyordu kendisine ayrılmış zamam. Eğiticilikeğlendiricilik ükeieri bir bütünlük açığa vuruyor, doğrusu dinleyici sayısını giderek artünyordu. TRT, bir anlamda kendisiyie haksız bir rekabete girerek radyonun sabahlarını elinden aldı. Bir sabah uzak bir bölgede oturan annemi ziyarete gidiyorum. Zili çalıyorum, derken kapı açıhyor. Kapıy: açar açmaz anne içeri koşturuyor. Ne hoş geidin, ne nasıism? Şaşırıyorum tabii. Odaya giriyorum; geiin kaynana iki gözü iki çeşme, o Brezilya dizın yapttîan, dünya klasikîerinden ayarlamaiar. Sanatî, edebiyatı tanıma, ondan "haz" aima olanağı.,, TRT Kurumu, duyuyor okuyoruz, ara SJra izleyicilerine yöneiip çeşitîi anketler dözenüyor, Hangi program ilgi uyandınyor, bekîentiler nedir vb. Şöyle bir anketin son derece zoruniu olduğuna inanıyoruz. Sabah saatlerinde TV seyredenler (şu ya da bu program, önemli değii) arasmda, önceki yüa orania "kahvalnh alışkanhğf'nda bir değişiklik var mı? Çocuklarıns okula bazırSarken, onların kahvaltılanru sağlıkh bir biçimde gözleyebiliyorlar mı? öğleden sonra okuia giden çocuklar, eskisi gibi yine bir yandan sabahları derslerini tekrarlayabiliyor mu? Anne bunun farkmda mı? Ev işleri, yemek vb neden gecikiyor; geciktiği için kendisinden insanını çaldığı zaman ne kadardır? Kahvehanelerde oturanlar için: TV seyredenler, artık bir süredir gazete okumayı neden bıraktılar acaba? Sorular çoğaltılabilir. Sonuç olarak şunu söyleyeceğiz: Radyo dinleyicisi etkindir; hareket olanağı buiunmaktadır ve hayal gücünü üretici bir biçimde kullanarak somut yaşantıdan ve ruhsal dünyasmdan kopmaz. TV izleyicisi pasiftir; kendisine verilenle yetinir ve gösterüeni kabul etme eğilimi vardır. Bütün bu nedenlerden dolayı sabah saatleri radyoya bsrakılmalıdır. Sabah saatleri radyoya yakışır çünkü. ÜLKÜ AYVAZ tstanbul 6 0 YIL ONCE CumhurİYet zisini seyrediyorlar. Geçip oturuyorum ya, beni gören yok. Yukarıda yaşanan durumlann çok daha ilgi çekici öykülerle genişletikbileceği açık. Peki bu durumlann sevindirici bir yam var mı? Seyircisini somut yaşammdan çekip alan, insan iiişkilerini adeta bozan, insanı üreticisiz bir yöne sürükleyip yalnızlığa iten bu durumlar savunulabilir mi? Oysa, sabah saatleri radyonun olduğu zamanlar, dinleyicileri bir yandan gündelik işieriyle uğraşırken, hem hareket ediyor hem radyo programlarmı dikkati kaybolmadan izleyebiliyordu. Kısa eğitici böîümler, sağhk, ev ekonomisi, sanat haberleri... Röportajlar ve "Arkası Yarııı" Yerli yazarlarımı Hayat Pahahlığı KODAK VELOKS kâfcıdı StiitatiMaa Aer kiifmş* agur Fnktludı lantoUtr "Aatattrlittn ıtvdt KÖÖÂK •9 VF.l OKS Uflıd. bnıtm<| knpyalır>m i t lir.k mdlnlı Kop> «l«nn «rtteıtlkkaf. 27 MAYIS 1931 Şehrimiz Ticaret Odası umumî harpten evveiki zamana nazaran son 4 sene zarfmdaki hayat pahahhğına dair yeni bir istatistik tanzim etmiştir. Bu istatistiğe nazaran orta halli 5 kişiden mürekkep bir aile umumî harpten evvel oldukça iyi bir tarzda geçinmek için bir sene zarfında 114 iira 72 kuruş sarfetmek rnecburiyetinde idi. Ayni CUMHURİYEI KİTAP KULÜBÜ ,efrattan mürekkep orta hallı bir ailenirı iyi bir tarzda geçinmesi için 1927 senesinde 2015 İira 61 kuruş, 1928 senesinde 1885 İira 33 kuruş, 1929 senesinde 1773 İira 20 kuruş, 1930 senesinde 1615 İira 8 kuruş sarfetmesi iâzım gelmekıedir. Bir altın İira vasatî oiarak 1927 de 820, 1928 de 826, 1929 da 870, 1930 da 912 kuruştur. Şu halde hayat pahalıhğı umumî harpten evvele nazaran *1927 senesinde yüzde 216, 1928 senesinde yüzde 198, 1929 da yüzde 177, 1930 senesinde yüzde 154 nisbetindedir. KİTAP GÜNLERİ 1531 MAYIS ffl Mis Sokak'ta B E Y 0 Ğ L U • BEYOĞLU BELEDİYESİ ışbırlığı PROGRAM! Her Sevıyede Genef fngilizce • Kole) Üğrencıler İçin ingilızce Gehştırme Kurslan • Boğazıçı Unıversstesı Profıcıency Sınavı Haarlık Kursları • Kolej Ingılızce Butunleme Smavları Hazırlık Kursları • Kamu Personelı Ingıiızce Sınavı, Butun oğretmenler Ingıta ve profesyonel. Referansımız oğrencılerımızdır 152 82 71 • 147 09 83 YAZ ÇAUŞANLARIN SORULAR1/SORUNLARI Y1LMAZŞİPAL s "Aylık Bağlama Koşulları77 SORU: 1972 yılından bu yana Almanya'da çaiışıyorum. Almanya'ya gelmeden önce Türkiye'de üç ay kadar si gortalı, bir yıia yakın da Emekli Sandıgı'na baglı otarak çaliştım. Son çalışügım iş Emekli Sandıgı iie Ugüiydi. 1) Emekli SandıgVndan emekii olduğumu diişiinttrsek daha fazla prim ödeyerek emekli aylığımı yttkseltme olanağım var mı? 2) Emekli oiabilmem için ne kadar prim ödemem gereklidir? Bu konuda Emekli Sandıgı ile Sosyai Sigortalar Kunımu arasmda bir fark var raıdır? 3) Emekli aybğı bakımmdan bu iki kurum anuonda bir fark var mıdır? tMZA GÜNLERÎ Ortaköy rıhtımı Ortaköy camiinin nhtımı on sene evvel bir vapurun YenıÇıkanAlâ çarpmasile harap olmuştu. Evkaf bu kumpanyadan tazminat aimış, fakat yüksek BOMONTi RAKIS1 mimarî kıymeti olan bu 3 0 0 fcuruîtvr nhtımı tamir ettirmemişti. Bu acı manzara herkesin fenasına gidiyordu. Bir aralık oradaki balıkçılar para tophyarak nhtımın tamirine teşebbüs etmişlerse de bu defa da ruhsatiye İâzım oldugu iddiasile belediyenin mümanaatine maruz kalmışlardı. Nihayet mes'elenin halline imkân olmuş ve nhtımın tamiri Istanbul Evkaf Müdiriyetine emredilerek icap eden tahsisat gönderilmiştir. Evkaf müdiriyeti tamirin müzayede ile yapılmasını muvafık bulmıyarak münakaşa suretile bir müteahhide verilmesi için Müdriyeti Umumiyeye müracaat etmiştir. Tamirin pek mahirane ve üstat bir mühendis elinden çıkması lâzımdır. Y R N • 28 Mayıs Salı, 15.0019.00 AI MEHMED KEM4L N AZLIERAY JAPON GULU tlhanSelçuk 5. bası 10.000 İira (KDV ıçinde) Çağdaş Yaymları Turkocağı Cad. 3941 Cağaloğluİstanbul Ödemeli gonderilmez. BAHÇE HUKUKSUZ DEMOKRASİ HalilÇelenk ZİHNİANADOL 3. bası 5.000 İira (KDV içinde) Çağdaş Yaymları Turkocağı Cad. 3941 Cağaloğluİstanbul Ödemeli gonderilmez. Nüfus cüzdammı, Askerlik cüzdanımı ve Askere çağn pusulamı kaybettim. HOkümsttzdür. MEHMET KARASU Tevfik Besim Paşa Mısır Kralı Fuat Hz.'nin teşrifat nazırı Tevfik Besim Pş., evveiki günku Toros ekspresile şehrimize gelmiştir. Tevfik Pş. dün kendisile görüşmek istiyen gazetecilere maksadı seyahati hakkında malumat vermemiştir. Bununla beraber, Pş.nın Türkiye seyahati, Mısır Avrupa kara yolu hakkında tetkikat icrası maksadına matuf olduğu zannedilmektedir. Tevfik Pş. dün akşamki ekspresle Edirnc'ye kadar gitmiştir, ve orada bir gün kaldıktan sonra şehrimize avdet ederek bir kaç gün kalacak ve ayni tarikle Mısır'a dönecektir. Dün Mısır Ceneral konsolosu Tokatbyan oteline gelerek uzun mOddet Tevfik Besim Pş. ile görüşmuştür. Kendisine hususi bir kâtibi de refakat etmektedir. Üyelere indirim • Her türden binlerce yapıt HER GÜN 10.3020.30 İSTİKLAL CADDESİ MİS SOKAK (BEYMEN YANI) Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hukürasüzdür. CÜNEYT ŞİMŞEK Ehliyetimi kaybettim, hükümsüzdür. t.ŞAFt ÖZDER 3 0 YIL ÖNCE CumhurİYet 27 MAYIS 1961 Kurban Bayramı nedeniyle gazetemiz bugün yayımlanmamıştır. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU YURTDIŞI DOKTORA BURS PROGRAMI EK DUYURU NATO Bilim Burslan çerçevesinde yürütülen TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Burs Prograroı ile ılgılı olarak 7 Nisan 1991 tarihinde verilen ilan metninde degişiklik yapılmasına gerek duyulmuştur. Yenı başvuru koşullaıı ıle ügıli esaslar önemle duyurulur. BAŞVURU KOŞVLLARI VE İSTENEN BELGELER 1. TC. vauındaşı olmak, 2. 1 Ocak 1963 veya daha sonra dogmuş olmak, • Nüfus CUzdanı örneği 3. Lisansta mezun olduğu bölümde ilk %10 içinde olmak, (10 öğrenciden az mezun olması durumunda, en ytlksek not ortalamasına sahip iki kişiden biri olmak) Bu durumu bildiren, Fakultenin ilgili biriminden alacağı resmi bir belge, Mezuniyet diploması veya çıkış belgesinin onaylı örneği, Öğrenım sırasında almış olduğu derslerı gösteren not belgesı (Transkript). 4. Yüksek hsans yapmış olanlar ıçın aynca o anabılım dalında ilk %!0 içinde olmak, (10 öğrenciden az mezun olması durumunda, en yüksek not ortalamasına sahıp iki kişiden bırı olmak) Bu durumu bildiren, Fakultenin ilgili biriminden alacağı resmi bir belge, Mezuniyet diploması veya çıkı; belgesinin onaylı örneği, öğrenim sırasında almış olduğu dersleri gösteren not belgesi (Transkript). 5. Doktora çalışmaJannı tamamlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, İlgili KUltür Derneği'nden alınacak dil yeterlik belgesi, TOEFL puan belgesi (1 Ocak 1989'dan sonra alınmış belgeler geçerlidir) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavı belgesi. 6. 14 Temmuz 1991 tarihinde TÜBlTAKBAYG'ın duzenleyeceği sınava girmek ve başarılı olmak. Bu sınava girmesi gerekli olan adayların sınava gireceklerini bildiren mektubu en geç 28 Haziran 1991 gUnü saat 17.00'de TÜBtTAKBAYG'da bulunacak şekilde göndermelerı gerekmektedır. Sınavın yerı ve saatı adaylara aynca bıldırilecektır. 1 Ocak 1989'dan sonra yapılmış olan bir GRE Subject Test'te ilk %10 içinde olduğunu belgeleyen adaylardan aynca 3,4,5 ve 6'ncı maddelerde belırtilen koşullar aranmaz. Bu adaylar GRE Belgesıne ek olarak Nüfus CUzdanı örneği, Lisans varsa Yüksek Lisans Diploması veya çıkış belgesinin onaylı örneği ve transkriptleri ile başvurabilirler. TUm adayların başvuru formunu ve forma ekleyeceklerı belgeleri en geç 19 Temmuz 1991 tanhine kadar TÜBİTAKBAYG'nda bulunacak şekilde göndermelerı gerekmektedır. Geç başvurular ve postadaki gedkmeler dıkkate alınmayacaktır. ADRES TÜBİTAXBilim Adamı Yetiştirme Grubu Atatürk Bulvan 221 Kavaklıdere, 06100 ANKARA Tel: 341 92 51 / 32 YANITi 1) Yurda kesin dönüş yapanların TC Emekli SandığYna borçlanabilmesi için öncelikle kesin dönüş tarihinden sonra Emekli Sandığı'na bağlı bir işte çaltşmaiarı gerekmektedır. Bu koşulu yerine getirip yurtdışında geçen süreleri Emekli Sandığı'na borçlananların borç işlemleri, "Sandığa tabi en son bıraktıklan derece ve kademeler üzerine, yurtdışında geçen sttrelerinin her yılı için bir kademe ve her üç yılı için bir derece verilmek suretiyle bulunacak derece ve kademe üzerinden yapıhrî' Emekli Sandığı'na daha fazla kesenek ödeyerek daha fazla emekli aylığı alabilmek olanaksızdır. 2) Sosyai Sigortalar Kurumu ile Emekli Sandığı emekli aylığı bağlama koşulları değişiktir. Sosyai Sigortalar Kurumu 25 yıllık sigortalılık süresi içinde 5.000 gün Malullük, Yaşhlık ve ölüm Sigortalan primi ödemiş bulunanlara yaşhlık aylığı bağlamaktadır. Emekli Sandığı ise erkek iştirakçilerden 25 tam yıl (9.000 gün) kesenek ödeyen ve 50 yaşını da dolduranlara emekli aylığı bağlar. Sosyai Sigortalar Kurumu'ndan aylık alabilmeniz için Türkiye'de geçen 390 günlük süreniz üzerine 4.610 gün de yurtdı şında geçen süreyi borçlanmanız yeterlidir. Emekli SandığYndan emekli aylığı alabilmeniz için en az 8.610 günlük bir borçlanma yapmanız ve 50 yaşını dolduracağınız 1999 yıhm da beklemeniz gerekecektir. 3) Emekli Sandığı ile Sosyai Sigortalar Kurumu arasmda aylık bağlama koşulları değişik olduğu gibi bağlanan ayhklar da değişiktir. 25 tam yıl çalışma karşıhğı Emekli Sandığı'nca bağlanan ayhkların 30 Haziran 1991'e kadar tavan smırı 1 milyon 970 bin 400 İira, alt smırı ise 586 bin 752 liradır. 30 Haziran 1991'e kadar Sosyai Sigortalar Kurumu'nda tavan aylık 1991 yılı tavan gösterge olan 5.100'e göre 1 milyon 474 bin 832 İira, alt sınır aylığı ise 536 bin 400 liradır. GEÇEN YIL BUGUN Cumhuriyet İLAN YILDIZ ÜNİVERSİTESİ'NE NAKLEN PERSONEL ALINACAKTIR Üniversitemize 657 Sayılı Kanun uyannca aşağıda belirtilen unvanlar için Istanbul'daki kamu kurumlanndan naklen personel alınacaktır. tsteklilerin müracaat formu doldurmak üzere 14 Haziran 1991 cuma günü akşamına kadar 2 fotoğraf ve nüfus cüzdanı (aslı), hizmet belgesi ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına (Yıldız/Istanbul) bizzat müracaatlan duyurulur. GENEL İDARE HİZMETLER SINIFINA Kamu harcamaları ve bütçe konulannda deneyimli şube müdürü, Muhasebe bürolarımız için 4., 5. ve 6 derecelere atanabilecek şefler, Seri daktilo yazabilecek memurlar SAĞL1K HİZMETLERİ SINIFINA Sağlık memuru, sağlık teknisyeni, sağlık laborantı, hemşire. TEKNİK HİZMETLER SINIFINA Matbaa, eiektrik, elektronik ve fotoğraf teknisyenleri YARDIMCI HİZMETLER SINIFINA Hizmetliler Basın: 27320 27 MAYIS 1991 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda (TOBB) ANAPDYP çekişmesini DYP kazandı. Dün başlayan genel kurulda ANAP'ın desteklediği Ali Coşkun, yeniden aday olmayacağını açıklarken DYP'ye yakınlığıyla tanınan İTO Başkanı Yalım Erez, tek aday olarak kaldı. Coşkun, TOBB'de ANAPDYP çekişmesi yaratılmasından yakmdı ve birliğe siyasi gölge düsmemesi için aday olmayacağını söyledi. Başbakan Yıldırım Akbulut'un 13 bakanla katıldığı kongrede DYP lideri Demirel büyük alkış topladı. Demirel, konuşurken ; salonu dolduran TOBB delegelerinin bir bölümü LAkbulut kürsüye çıktığında salonu terk ettiler. Demirerin Odalar Birliği
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog