Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

27 MAYIS 1991 DIŞ HABERLER CUMHURÎYET/U SSCB'ye yeni isiın • ATİNA (AA) ABD'nin iadesini karariaştsrdığı kaçak bankerişadamı Yorgo Koskotas'm bu hafîa içinde .Y&nanistafi'a dönmesi bektenitkes Atina yesiden "Koskotas heyecanma" glrdi. Koskotas muhtemeien perşembe gunü Atina'ya gelecek. Sah ya da çarşamba gîinü de Koskotas'ı teslim aîmak için özel bir güvenîik timi ABD'yc gidecek, Uçakla Atina'ya gelscek olan Koskotas'm havaalamndan, heiikopterle, Pire'deki Koridalos hapishanesine götürüieceği ve özel bir hücreye yerleştirüeceği bildirildi. Koskotas'm geiişi nedeniyle geniş güvenîik önlemleri hazırhkian yapan Yunan polisinin kaçak bankerin ailesini de sıkı koruma altına alacağı haber veriîdi. tşlediği suçlardan ötürü mahkemeye çıkacak olan Koskotas, eski başbakan ve ana muhalefetteki PASOK iidcri Andreas Papandreu'nun da rüşvet almakla yargılandığt Yüce Divan'da tanık oiarak dinlenecek. Ülkenin adı 'Sovyet Egemen Cumhuriyetler Birliği' oluyor POLITIKADA SORUTNLAR ERGUTNBALO Acayip Gelişmeler Kuzey Irak'ta "acayip" şeyler oluyor. Cumhurbaşkam Sayın özal da izlediği ABD doğrultusundaki politlka ile bu "acayipliklerin" oluşumuna katkıda bulunuyor. Birleşmiş Milletler halen ülkenin kuzeyinde yardım operasyonları, BM koruma görevlileri; güneyde ise barış gücü gibi konularda Saddam Hüseyin yönetimi ile diyalog halinde. İki tarai arasında temaslar yapılıyor. Bu arada Kürdistan Demokrat Parti lideri Mesut Barzani önderliğindeki bir Kürt heyeti de Bağdat'ta Saddam yönetimi ile özerklik konusunu görüşüyor. Bu ne anlama gelir? Hem Birteşmiş Milietler'in hem de Kürt iiderierin'm Saddam Hüseyin rejimini ökenin meşru rejimi oiarak kabul etitktefi anlarmna geitr. Ama Başkan Bush yaptöğı açtkiamada Saddam Hüssyin gidinceye kadar Irak'a karşj ekonomik yaptmmiann süreceğsni beUrtiyor. Oysa Srak'a karşs ekonomik ambargonun kaldiftimast için gerekii koşuifartn yerine getifiimesîni öngörsn ve geçen ay kabui edrten BM GövenUk Konseyi'nm 687 sayüı karannda Saddam'ın g'rtmestne iiişkin bir huküm yok. Karara göre irak kimyasa!, biyoiojik ve nökieer silah yaptmma yarayacak testslerinî uiusiararası denetim attsrvda yok edecek, geieeekte kitteset imrta silahian öretmeyecek, bu amaçla denetımi kabut edecektir. Bağdat tüm bu koşullan kabul etti. Buna karşsn Bush yönetimi ekonomik ambargonun kaidtniması için yeni bir koşul öne sOrüyor: Saddam'tn gitmesi. ABD böylece hem BM'ye hem de Ceiai Taiabani Ue Mesut Barzani'ye ters duşmüş olmuyor mu? Taiabani ile Barzani, Saddam't muhatap kabul ederek özerklik görüşmeleri yapıyorlar. Yani en azından bir söre iktidarda kalacağını varsayıyoriar. BM, Saddam'ı muhatap kabui ederek (rak'tn kuzeyinde polis gücü, yardtm operasyonları, güneyinde ise barış gücü konuiarında görüşmeler yaptyor. Ama Bush yönetimi Saddam gitmeden ekonomik ambargonun kaldtnlmayacağtnı açtklıyor. Saytn özal da verdiği demeçler ve izlediği tutumta bu pofttikaya destek veriyor. Sözgelişi İrak Başbakan Strinct Yardımcısı Tarık Aziz'in Ankara ziyareti askıya alınıyor. Halen Washtngton'u sadece İngittore ile Türkiye destekfsmektedir. Acayiplik burada bttmiyor. Kuzey Iraktı Kürtteri korumak için bölgeye müttefik askerierin gönderilmesine ilişkin bir Güventik Konseyi karan yoktur. BM Genel Sekreteri Perez de Cuetlar, Bağdat hükömetintn onayını aimadan Kuzey Irak'a Batılt askerferin gönderilmesine karşı çıkmış, bunun trak'tn iç işienne müdahale anlamına geleceğini belirtrnişti. Ancak yüz binterce Kürt sığınmacının içinde buiunduğu trajik durum karşısında insant nedenlerle, 'güvenli bölge'nin Batılı birlikler tarafından kurulmasına s e s çıkartılmadı. Ne var ki güvenli bölgenin sınırları düzenli biçimde genişletiiiyor. Batıtı askerler son oiarak Kuzey Irak'ın en büyuk kentlerinden Dahok'a da girdHer. Amerikan basınmda çıkan yazılara bakarsanız ABD biriikierinin Kuzey Irak't kısa sürede terk etmeye niyetleri yok. "Newsweek" dergisi "güvenli bölgedeki" Amerikan askerlerinin karşısına Her gün yeni bir sorun çıktığını beltrttikten sonra şöyle diyor: "Kuzey Irak'ta mülteciler için her yeni konut yaptldığında ABD'nin böigeden çekilmesi daha güçleşi•yor. Operasyona süreklilik havast egemen olmaya başlıyor." BM Özet Temsilcist Prens Sadrettin Ağa Han, geçen hafta yaptığı uyarıda "Irak'ta durum o kadar kötü ki güvenli böigeye güneyden yeni bir mülteci aktnı başlayabitir" diyordu. ,; Bu akının utak çapta başfadtğt bildiriltyor Newsweek'e göre bir BM yetkilisi, Kuzey Iraklı Kürtlerin kn' şın da güvenli bölgede kalabifeceklerini göz önünde tutarak temmuzdan itibaren haztrlıktara başlanması gerektiğini söylemlştir. Körfez krizinde "itibanmızın fevkalade arttığj" tekerlemesine son veriterek soruna biraz da bu acıdan bakıtmasına ne dersiniz? Atina Koskotas'a hazırlanıyor Dış Haberler Servisi Rusya lideri yet Sosyaiist Cumhuriyeüeri BirUği'nden dia büyük bir üstünlükle öode gidiyor. Boris Yeltsin, SSCB'yi oluşturan 15 Sovyet Egemen Cumhuriyetler Birliği Gamsakhurdia'mn, oylann henüz % cumrnıriyetten dokuzunun liderinin ül oiarak değiştirilmesi konusunda görüş 80'inin sayıküğı sırada sayılan oylann < % kenin adını Sovyet Egemen Cumhuriyet birliğine vardıklarını söyledi. 70 ila 9O'ı arasındaki bir kısmım aldığı ler Birliği oiarak değiştinnek ve ülkenin Birlik sözleşmesini imzalamayan 6 bildirildi. birliğinin sürmesini sağlayacak bir an cumhuriyetin temsilcileri ise Moldavya Gamsakhurdia, seçim kampanyası sılaşma imzalamak konularında görüşbir Cumhuriyeti'nin başkenti Kishinev'de rasında diğer beş adayı 'Kremlin'in bir araya gelerek kendi aralanndaki iliş uydulan' oiarak nitelemiş ve 'Gürclsliğine vardıklarını açıkladı. tan'a Ihanet içinde' olduklarını öne sürSSCB Devlet Başkanı Mihail Gorba kileri güçlendirme kararı aldılar. çov ile sekk cumhuriyetin lideri önceki gün bir görüşme yapmjşlardı. Görüşme Rusya lideri Boris Yeitsin, 9 cumhuriyetin temsilcüerinin ye, özbekistan iideri katilmamışU. katddığı toplantıda Sovyetler Birliği'nin admdan TASS'm haberine göre Gorbaçov, görfişmeden sonra, "Pck çok koaa üzerâ "Sosyaiist" sözcüğünün çıkartüarak "Egemen" Ğt göriişbirügine varraayı başardık. Di sözcüğünün konması konusunda gorüşbhiiğine vanldığını ger kosuisn göfüşmevi siirâürecegiz" açıkladı.Gürcistan'dadevietbaşkanhğıseçimiyapüdK demisti. Yeîtsis, dön dfiafinîediği basın toplan Aynlık eğiümindeki Moldavya, Gür müştü. Gamsakhurdia, Gurcistan'da tısmda, birîik içinde yer aian cumhuri cistan, Ermenistan, LHvanya, Leîonya komtoistieri yötıetimia tüm kademeleyetlerin dünya ekonomisinde daha bü ve Estonya'îsn tçmsilcileri bir "Halk rinden temizlemeyi amaçhyor. yuk biı rol oynayacag«H söyledi. Yelt Cepbeleri ve Hareketleri Asamblesi" sin, "Ülkeyi İçinde bulundugu buııahm oluşturduklarım açıkladılar, Petrosyan^tı demeci dan çtkarmak için ortak bir program SSCB'nin Gürcistan Cumhuriyeti'nde ö t e yandan Paris muhabirimiz 'Mine oiuştunıtmaiı" dedi. dün ülke tarihinde ilk kez doğnıdan Saumier'nin bildirdiğine göre resmi olDevlet Başkanlığı seçimi yapıldı. Yeltsin, dün düzenledigi basın, toplanmayan bir ziyaret için Paris'te bulunan ttsında, önceki günkü toplantıya kaülan Resmi oîmayan ilk seçim somıçlanna Ermenistan Devlet Başkanı Leoa Ter tüm cumhuriyetlerin üikenin ismini Sov göre miHiyetçi aday Zvisâ Gamsakhur Petrosyan, Le Monde gazetesine verdiği bir demeçte, "Sovyet «ımhuriyetlerinden bir tanesutin bağımsızbğı uluslararası düzeyde tanındığı takdirde bugün SSCB İçinde kalmak isteyen Sovyet cumhuriyetleri bile birükten ayrılmak isteyeceklerdir" dedi. Leon Ter Petrosyan, 'Sovyet imparatorlugunu'nun dağılmasına kesin gözüyle baktığını söyledi. Paris gezisı sırasmda Cumhurbaşkaaı Mitterrand tarafından kabul edilen ve çeşitli bakanlarla temaslarda bulunan Petrosyan, Fransu başkentinde 'Ermeai Uîusaî Hareketi'nin konuğu oiarak bulusuyor. Petrosyan'a göre Ermenistas SSCB'den aytüsa büe merkezîe üişfeüerini 'tarihsel baglar' nedeniyîe en üst düzeyde sürdürecek bir cumhuriyet» t)steiik bir bağımsjziık üam halmde toptak kaybma uğramayacak ve uğratmayacak. Oysa SSCB, Azerbaycan'm tarihsel bağîjhğından o denli emin dejfcii. Petrosyan, Paris gezisinde Fransız yönetiminden fazla taviz koparamadı. Fransa Cumhurbaşkam François Mitterrand, kendisine yalruzca "Halklann kendi kaderlerini tayin hakkına saygı duyduğunu" yineledi. Brandt: BM gttçienmeli m VtYANA (AA) Eski Batı Almanya Başbakanı ve Sosyaiist Entemasyonal'in Başkanı Wi\\y Brandt, BM'nin güçlendirilmesi ve AT'nin Dogu Avrupa ülkelerine daha fazia yardım yapması gerektiğini söyledi. Brandt, BM çerçevesinde izlenecek yol ve uygulanacak yaptmmı ve bu yaptınmlar amacına ulaşmadıği takdirde askeri tnüdahaleler için sorumluluğun daha belirgtn bir tantmtmn yapılması zorunluiuğunun Körfez savaşı ilç beraber kendini açıkça gösterdigini kaydetti. Bu değerler çok değerli Sırbistaırdan ABD'ye suçlama • BELGRAD (AA) Ssrbistan, ABD'yi, Yugoslavya'nm içişlerine kansmakla suçladı. Sırp iktidarmın "sözcüsü" Belgrad TV'si, ABD'nin Sırbistan hariç Yugoslavya'ya yapacağı yardımı eleştirirken, "ABD yönetimi, Yugoslavya'mn içişlerine hoyratça karışıyor" ifadesini kulland». TV, ABD'nin bu tutumunu taraflı ve kötü niyetli bulduğunu bildirdi, Mondel Körfez savaşını değerlendindk *Emperyalizm için önemli bir zafer' Ünlü Marksist düşünür, Gorbaçov'un politikaiarı üzerine, glastnost'a 'evet', perestroyka'ya 'hayır' dedi. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Marksist düşünür ve 4. Enternasyonal yöneticilerinden Belçikalı profesör Ernest Mandel, Körfez savaşının "Emperyalizm için önemli bir zafer olduğumı" söyledi. Mandela, "Körfez savaşı ve sonuçlan, Avrupa birliğinin inşasının ne kadar zayıf olduğunu gösterdi" dedi. Mülkiyeliler Birliği genel merkezinin davetlisi oiarak Türkiye'de bir dizi konferans veren Mandel, dün bir basın toplantısı düzenledi. Mandel, Körfez savaşmın etkileri konusundaki bir soruya şu yanıtı verdi: Savunma bakanları toplanıyor • BRÜKSEL (Cumhuriyet) Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün başlayacak ve üç gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda, ittifakın yeni savunma stratejileri ele alınacak. Avrupa savunmasının alacağı yeni bıçim, Batı Avrupa Birliği (BAB) ile NATO'nun yeni ilişkileri, ATNATO ilişkileri, tartışmaların ağırlık merkezini oluşturacak. Yann bütün gün sürecek olan ve ABD ile Kanada dahil tüm Ulkelerin savunma bakanlarının katıldığı "Savunma Planlama Komitesi" toplantısı ise çahşmaları şimdiden büyük ölçüde ilerleyen "Acil Müdahale Gücü" konusunu da ele alacak. Çokuluslu "Acil Müdahale Oücü" geçen ay içinde yapılan NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda da incelenmiş, ancak bu yöndeki siyasi kararlann, Bakanlar Konseyi toplantılarında ele alınacağı belirtilmişti. Arnavutluk'ta grevi • İ • Dış Haberler Servisi Arnavutluk'ta yüz binlerce işçinin grevinin yol açtığı gerginlik giderek artıyor. Başkent Tiran'ın kuzeyindeki Valias madeninde 300 grevci işçi dün açlık grevine başlarken maden 200 polis tarafından kordon altına alındı. Ülkede yaklaşık 350 bin işçi 10 gündür grevde bulunuyor. "Körfez savaşının Amerikan emperyalizmi için önemli bir başarı, antiemperyalist uluslararası hareket için de bir yenilgi olduğunu saklamamak gerek. Körfez savaşı, Üçüncii Dünya ulkelerindeki bağımsızlık hareketine gözdağı vermek, emperyalistlerarası dengeleri değiştirmek ve Çin Ue Sovyetler Birliği'nin 5 yd öncesine kadar sahip olduklan özerklik ve *PencBre ve kap/da (asarım ve üretim sorunlan panelı. manevra alanlarmı daraltmak "İTU Isı kaybı mukayesesi raporu. PlMAPEN PVC PENCERE SİSTEMİ BİR PİMAŞ URUNUDUR amacıyla yapıldı. Eger tüm bu hedefler başanya ulaşırsa, dünyada bir *pax Americana' yaşanabilir. Ama ABD'nin tüm PİMAPEN PVC PENCERE SİSTEMİ YETKİÜ ÜRETİCİLERİ Mandel, Gorbaçov'un globu hedeflere ulaşması mümkttn balizasyon teorisindeki "tek değildir." • ADANA GÜNEY ALÜMİNYUM PLASTİK VE AHŞAP DOĞRAMA Buro/Fab 97123 09 72 Fax 28 48 79 • ADAPAZARI ADAPEN PENCERü SİS. LTD. ŞTİ. Buro 26120 208 Fab 26124 608 Fax 37 395 olumlu" yanın, tek ülkede sos• ANKARA EZGİİNŞAAT TAAHHÜT VE MONTAJ Buro 4354 63 30/36 Fax 354 63 36 HATUPEN Buro 4118 12 42/125 61 72 Atölye 354 10 55 Fax 125 61 72 İZOPEN PLASTİK PENC. SİS. MAK. SAN. Körfez savaşının sonuçlan yalizmin gerçekleşmeyeceğinin V» TİC. A.S. Buro/Fab 4354 57 80/354 65 70 Fax 354 57 90 İKİLER AL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Buro 4348 64 70/348 74 88 Fax 348 36 52 PENKA LTD. ŞTİ. Buro 4127 35 57/58 Fab 4354 05 89 nın Sovyet askeri çevrelerinde kabul edilmesi olduğunu kayFax 354 28 24 • BAUKESİR BALPEN LTD. ŞTİ. Buro 661400 57 Fab 661327 82 Fax 332 85 • BANIMRMA TEMEL DOĞRU • ŞABAN ATAÇ Buro 19813 910 Fab 10 720 • BURSA BURSA ALUM. ciddi tepkiler yarattığını vurgu detti. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Buro 2412 18 98/61 32 41/60 59 98 Fax 12 18 98 TEKCAN SİS. DOĞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Buro 2460 29 50 Fab 2461 95 06 TEKNİKEL AL. Buro/Fab 2414 05 60/2414 26 62 layan Mandel, "Sovyetler Bir• GAZİANTEP GÜVEN DEKOR İNŞ. MALZ. TİC. A. KOM. ŞTİ. Buro 8521 40 40/21 30 30 Fab 15 17 13 Fax 21 30 30 • OİRESUN MUHSİN HACIŞABANOÖLU Buro 05113 198 Fab 046719 95 Mandel, Türkiye'de çeşitli liği gttney sınırlannda ikinci bir sol güçlerin bir cephe kurmaFax 051131 98 • EDİRNE/KE9AN FİDANPEN Buro 18413 361 Fab 18414 672 Fax 146 88 • İSTANBUL ALPİ DOĞ. ÜRETİM VE PAZ. A^. Buro 4 Levent 164 56 78/164 39 70 Fab 180 29 86/87 AKSERT PLASTİK MAMULLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Buro Acıbadem 340 32 82 CAN İNŞ. MALZ. ve SAN. A.Ş. Buro Balmumcu 166 89 76/166 46 03/175 30 76 Fab Orrı koy Pendık DEMA MAKİNA TUrkiye'ye sahip olmak istemi larının mümkün olup olmadıİNŞAAT TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ. Buro Beşıktaş 160 86 60 Fab 130 81 30 Fax. 159 12 64 ISIPEN ISI YALİTIMU PENCERE SİSTEMLERİ SAN. VE TlC. LTD. ŞTİ. Buro Etıler 164 64 53/169 19 38 Fab Tarabya yor" dedi. ABD'nin askeri gü ğı biçimindeki bir soruyu da 162 48 45 Fax 169 19 38 IŞIKLAR ALÜMİNYUM DOĞRAMA VE PANJUR SAN. KOLL. ŞTl. Buro Bakırkoy 571 78 30/571 04 53 Fab Bağcılar 569 76 21 Fax 571 04 53 KARPEN YAPI MALZ. SAN. VE TİC. cünü kullanarak diğer emper"Böyle bir parti ya da birlik LTD. ŞTl. Buro/Fab Kartal 387 11 21 Fax 374 31 59 MİMAL ALÜMİNYUM VE PLASTİK DOĞRAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Buro 175 92 22 175 69 45 Fax 175 56 66 OZKAH PROFİL ALÜMİNYUM DOĞ. yalist ülkelerden mali, ticari ve içinde tam bir iç demokrasi kuVE PANJUR SAN. Buro/Fab Ramı 576 21 78 576 21 75 Fax 576 21 75 PALKAPEN PLAS. KAPI PENCERE SAN. VE TİC. A$. Buro Bakırkoy 572 06 50/543 02 71 Fab 579 66 92 Fax 543 02 74 PENSAN İNŞ sınai destek sağlamaya çalıştırulursa olabittr. Brezilya bunun MALZEMELERİSANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Buro/Fab Y Dudullu/Umramye 364 32 11PİLAPEN PLASTİK PENCERE SAN. VE TİC.A.Ş. Buro Pendık 354 52 67/354 82 23/354 01 43/375 77 66 Fax 396 32 29 ğını anlatan Mandel, ABD'nin ömegini verdi" diye yanıtladı. Fab 396 13 37 PLASPEN A.Ş. Buro Suadıye 362 08 32 362 10 31 Fab 352 50 98 Fax 384 05 03 SEÇKİN YAPI SAN. VE TİC.LTD. ŞTl. Buro Fındıklı 143 09 64 145 68 50 Fab Mecıdıyekoy 167 17 19 bunu sağlamakta başarılı olaMandel, dün Siyasal Bilgiler Fax 145 68 50 SELİN AL. PLASTİK VE TİC. A.Ş. Buro B evler 584 22 65 556 88 77 Fab Gunqoren 555 89 62 Fax 539 86 59 i İZMİR/O.AZİEMİR İMPENİMPO PlMAPEN PLASTİK DOĞRAMA A.Ş. madığını belirtti. Almanya'nın Fakültesi'nde verdiği konfeBuro 5137 70 60 Fab 5137 86 07 Fax 37 86 49 »İZMİT HAKAN ALUMlNYUM DOĞRAMA SAN. Buro Yanmca 2118 22 32 Fab 2118 53 66 Fax 18 22 32 PENSAN PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. kişi bajma ihracatının ABD' ransta da neoliberalizmi eleştiBuro Gebıe 13 511/17 303/13 668 Kod 199 Fax 60 225 • KAYSERİ/KOCASİNAN AKKANLAR SAN. VETİC. A.Ş. Buro 35113 261 «KONYA ÇAĞPEN YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTl. nin 4 katı olduğunu, dünyanın rerek, "Neoliberalizm ikiyüzlttBuro 3313 46 73 Fab 33186 612 • ORDU MEHMET KARAMUSTAFAOĞLU Buro 371192 80/23 001 Buro 051139 40 Fab 37120 854 Fax 051165 83 • RİZE KOÇPEN SAN. VE TİC. KOLL. ŞTİ. en büyük 10 bankasından dür. Yeniden ortaya çıkması, Buro 054129 75 Fax 129 75 • SAMSUH HALLEY ALUM. PLASTİK DOĞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Buro 3618 19 97 Fax 181 312 • TEKİRDAĞ/ÇORLU KIRCAU CAM TİCARET Buro 185124 84 9'unun Japonlara îut olduğunu ulusal devletin gücündeki zaFax 124 85 • TRABZON METAL AL. Buro 031178 12 . UŞAK PİYAP YAPI MALZEMELERİİMALAT TAAH. VE TİC. A$. Buro 964112 064/11 420 Fax 30 010 • ZONGULDAK/ASMA YUCEPEN anımsatan Mandel, "Japonya yıflamanın bir sonucudur" DOÛ. SAN. Buro 38111 504 Fab 38181 495/81 667 Fax 816 18 • ZONGULDAK/BART1N HAS İZOPEN PLASTİK VE SAN. KOLL ŞTİ. Buro 38911 773 ve Almanya teknolojik ve sınai dedi. 2010 yılında ülke nüfusumuz 100 Milyon'u aşacak, enerji ihtiyacımız % 400 daha artacak. Oysa enerji kaynaklan bütün dünyada giderek azalıyor. Hemen hatırlatalım. Tüketilen enerjinin % 41'ini ısınmada kullanıyoruz. (2000 yılmda bu oran % 23'e yani yan yanya düşmek zorunda)* Bu bakış açısıyla enerjiden tasarruf sağlayan akılcı yollan bir an önce seçelim. Pencerelerimize PİMAPEN taktıralım, PİMAPEN'le yenileyelim. İ2000fli yıllara bugünden hazır olalım. Çocuklanmıza güzel bir dünya bırakalım. PİMAPEN benzerlerinden farklı oiarak, kusursuz bir pencere sistemidir. Mükemmel izolasyonu ile % 50'ye varan yakıt tasarrufu** sağlar. PİMAPEN sadece yakıt tasarrufu ile kalmaz. Bina yaşadıkça boya/bakım gerektirmez. Ayrıca daha az radyatör dilimi, daha küçük kazan avantajı getirir. PİItlAJPENİ PVC PENCERE SİSTEMİ üstunlükleri Ue 23 yıl içinde ABD'n'tnkine eşdeğer hava ve nükleer güç oluşturabilirler. ABD bunun bilincinde olduğundan emperyalistler arası ittifak içinde bir rekabet sürecektir" dedi. Mandel, Körfez savaşı süresince tngiltere'nin, "ABD'nin kuçu kuçu köpeği gibi davrandığını, Fransa'nın kısmen bağımlı, Almanya'nın ise sınırlı özerk bir davramş sergilediginl" söyledi. Mandel, "Gorbaçov'un glasnost politikasına evet, perestroykaya hayır mı diyorsunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Kabaca öyle. Ama perestroykaya da tümüyle karşı çıknuyoruz. Troçki gelenegini sürdürerek kapitalizmden sosyalizme geçişte sımrlı oiarak bazı pazar mekanizmalannm kullanılmasını kaçındmaz göriiyoruz. Glasnosta sınırsız evet diyoruz. Glasnosttan demokratik özgürlükleri anlıyoruz. Ama bu süreçte son alü yü içinde gerilemeler yaşandı. Başkanlık rejimi en demokratik rejim değildir. Bu nedenle önümüzdeki bir ya da iki yıl içindeki demokratik gelişmelere ihtiyatla yaklaşmak gerek."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog