Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURtYET/10 DIŞ HABERLER 27 MAYIS 1991 Gerillalarla hükümet arasında barış görüşmeleri bugün Londra'da başlıyor Etiyopya'nın kaderi görüşiî Gerillalar, yaşamsal öneme sahip Asab kentini ve uluslararası Addis Ababa Havaalam'nı ele geçirdiklerini duyurdular. Etiyopya'da geride kalan 23 bin Falaşanın da gerillalann izin vermesi durumunda yakında tahliye edilecekleri bildiriliyor. îsrailli bir yetkili, eski Devlet Başkanı Mariam'm Falaşalara karşıbk Israil'den silah istediğini söyledi. dettiler. Ayrıca baskentteki başkanlık sarayı çevresinde de otomatik silahların kullanıldığı bir çatışma sesi geldiği bildirildi. Çatışmamn gerillalarlarmı yoksa ordunun iç bünyesinde mi çıktığı ise hünüz belirlenemedi. Kızüdeniz'in kıyısındaki Asab kenti, üikenin en büyük limanı olması nedeniyle yaşamsal bir önem taşıyor. Dış ülkelerden Etiyopya'ya gelen tüm yardımlar ve gjda maddeleri, Asab üzerinden ülkeye dağıtıhyor. Başkent Addis Ababa'ya 600 kiîometre uzaklıktaki Asab, aynı zamanda üikenin tek petrol rafînerisinin de bulunduğu kent. Asab'm gerilialarsn denetimine geçmesiyle birlikte üikeain sç kesJmîerindeki 7 milyon aç tnsana yiyecek uiaştaıpak için komşu Cibuti, Kçnya veya Somaii üzerinden yiyecek kdprüsü kürmaktan başka seceaek kaimsyor. Üikenin bütün yiyecek trafîgini eîe geçiren Eritreîi geriüalann, bunu hükümetin üzetinde bit baskı unsunı oiarak kuliarsması bekîeniyor. 7 milyon aç insanm sonraıhıluğunu üzerinde taşjyan hükümetin, îngiîtere'nin başkenti Londra'da bugün başlayacak olan banş görüşmelerinde gerillalara ödün verebileceği belirtiliyor. Etiyopya Deniz Kuvvetleri'nin, isyancılardan kaçarak Yemen'e sığındıklan bildirildi. Yemen Dışişleri Bakanı Abdül Kerim El Iriani, dün AFP'ye verdiği demeçte, "Etiyopya Deniz Kuvveıleri'ne ait 11 gemi ve yaklaşık 4 bin denizci, çatışmalardan kaçarak bugün Mukha Umammıza sığındı" dedi. Başkent Addis Ababa'dakî diplomatik kaynaklardan öğrenildiğine göre iktidara karşı savaşan Etiyopya Demokratik Devrimci Haîk Cephesi, önceki gece başkenün 40 kra yakiruadaki Debre Zeît Üssü'nü ele geçirdi. Bu arada bir askeri uçağın, içindeki 53 kişiyle Cibuti'ye kaçmldığı bildiriliyor. Başkent Addis Ababa'nsn 19 kiîometre dışmda bekleyen gerülaiann, kcnte girmeyeceklerini acikiamaiarma karşrn kardı catışmalar çıkmasmdan korkan yabancılarm ülkeden kaçışı, olanca hıayîa sürüyor. Aîman Havayollan'na ait bir uçak, ülkede buiunan r Sonia'ya baskı a 0ış Haberler Servisi Rajiv Gandi'nin öldürülmesinden sonra başsız kaian Hindistan Kongre Partisi'nin önde gelen yetkilüeri,. parti başkashğım reddeden Rajjv'sn eşi Sonia Gandi'yi karannj gözden geçirmeye çafırdsiar. Kongre Partisi'nin Rajiv Gandi'nin ardılmı seçmek üzere hafta sonunda yapmayı pianladığ! toplantı da ertelendi. Kongre Parüsi'nin sözcüsü, partinin yenî iiderini seçmesi bekiencn 18 üyeli parti yürütme kuruîunun toplantısının, parti liderierin damşmaianm tamamlayıncaya kadar erteiendîğini bîldirdi. Siyasal gözlemciier, Kongre Partisi'nin yürütme kuTUİu toplantısımn ertelenmesi karanmn Sonia Gandi'yi başkanhğa ikna etmek için aimmış oiduğunu belirtiyoriar. Bu arada Hindistan'm Pencap eyaleünde, bağımsjzisk isteyen Sih militanlan iie güvenlik güçleri arasmda hafta sonunda çtkan çatışmalarda 35 kişinin öldüğü kaydedildi. Hindistan Haber Ajansı'nm faildirdiğme göre Pencap eyaletinde dün meydana gelen çatısmalarda en az 19 kişi, önceki günkü çatışmalarda da en az 16 kişi öldü. Dış Haberler Servisi Etiyopya'da hü nı duyuran gerillalar, dün de Asab'ı ele gekümet birliklerine karşı savaşan gerittalarm çirdiklerini açıkiadıiar. Eritre Halk Kurtuluş Uerleyişi devam ederken yabanalann ülke Cephesi'nin adına Washington ve Londra'den kaçışı da sürüyor. Gerillalar dün ülke da yapılan açıklamalarda kentin tamamen için yaşamsal öneme sahiptimankenti A^ab'ı gerillalann kontrolünün altmda olduğu beve başkent Addiş Ababa'ya 7 kiîometre me îirtiîdi. örgüt sözcüieri, curna günü alman safedeki uiusiararasj havaaîaram ele geçirdik Asmara'dan sonra Asab'm da eîe geçirümelerini açıkiadıiar. Üikenin geleceğim belirle siyle birlikte yıllardır bağımsjzliğı için savaşyecek banş görüşmeleri ise bugün Londra' üklan Eritre toprakiannsn taraammm da başlayacak. 'kiirtanlâığraı' söyiedüer. Uluslararass havaalaamın ele gecirüiş haEtiyopya'nın eski Devîet Başkanı Mengisftı Haîle Mwiaıa*ın geçen hafta üikeden kaç beri ise gece geç saatlerde Eritre Halk Kurmasıyla hükümetin durumu iyiden iyiye sar tulaş Cephesi yanhss Clandesüne radyo issnmaya başlarken geriiialar üerîeyişîerini hız tasyonu taraftndan duyuruîdu. Görgü taruklandırdılar. Geçen eurna günü Asmara ken îan haber öncesinde havaalanj civarmdan tini hükümet birtiklerinîn eilnden aîdikları şiddetü çatışma ve top sesleri geidiğini kay yaklaşık 280 Alman vatandaşını dün tahliye etti. Fransız ordusuna ait bir uçakla 100 kadar Fransız vatandaşının önceki gün Cibuti'ye taşınmasından sonra dün iki askeri uçak daha Addis Ababa'ya inerek geri kalan Fransızları tahliye etti. Israil hükümetinin geçen cuma günü başlattığı Süleyman operasyonu ile Etiyopya'dan kaçınlan 15.000 zenci Yahudi yeni vatanına kavuşurken geride kalan 23 bin Falaşamn da gerillalann izin verrnesi durumunda tahliye edileceği bildiriliyor. Süleyman operasyonunu yöneten îsrailli bir yetkili, FaJaşaiann îsrail'e nakiedüıaesi konusunus daha ösce pek çok kez gündeme geidiğM, ancak eski Devlet Başkanı Meagistu Haiie Mariam'm Faiaşaiara karşılık Israii'den silah istediğini söyledi, Reuter'în haberine göre Israiüi yetkili Uri Lubraai, Etiyopya lideri Mengistu'ya her defasında olumsttz yarut verildiğim, ancak Mengistu*nun silah konusunda çok ssrarh davrandığım ve Falaşalarj Jsraiî'e bask: yapmak için kuüandığım belirtti. Uçak kazası: 213 ölti HAVADA İNFİLAK T NEYKORE KÖRFEZ SAVAŞI MUHASEBESt Ankarane umdu ne buldu? YASEMtN ÇONGAR New York'ta Ttirk Balosu • NEVV VORK (AA> Turk Günü yürüyüşünden sonra önceki gece New York'ta düzenlenen, yaklaşık bin kişinin katıldığı Türk Balosu da oldukça görkemli geçti. Devlet Bakanı Güneş Taner, Marriott ,Marqui Oteli'ndc düzenîenen baloda yapuğı kortuşmada, Cumhurbaşkam Turgut özal'la yaptığs telefon görüşrnesini şöyle aktardı: "özal bana dedi ki: Ben Nevv York'un sokaklarını bilirim, bugün benim gönlüm onlarlaydı. tşlerim dolayısıyia geiemedim, ama umudum gelecek yılki yürüyüşe katılabilmek!' Türkiye'nin Nevv York Başkonsolosu Volkan Kırdar ile Washington Büyükelçisi Nüzhet Kandemir de yaptıklan konuşmalarda, Türk Günü yürüyüşünün başarıh geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Gece boyunca, Türk Silahh Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Devlet Halk Danslan Topluluğu ve Çoksesli Çocuk Korosu gösteriler yaptılar. Türk Haftası dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde, bugün New York'taki ünlü Central Park'ta Türkiye'den gelen ekiplerce gösteriler yapılacak. LibvaYlaıı Irak'a silah • WASHINGTON (AP) ABD'de yayımlanan U.S. News and World Report dergisi Libya'nm Birleşmiş Milletler'in savaş öncesi ve sonrasında yürurlüğe koyduğu ambargo kararlannı çiğneyerek Irak'a büyuk çapta silah ve donanım sevk ettiğini öne surdu. Dergi, "Ortadoğu'daki kaynaklann" elinde "Libya'nın havan toplarından öteki askeri araçlara kadar her turlu malı Irak'a ihraç ettiğine ilişkin sağlam kanıtlar" bulunduğunu yazdı. ANKARA Türkiye, Körfez savaşında ABD'ye sağladıAvusturya'tun Lauda Air ğı destek ve kolayhklar karşıhşirketine bağh Boeing 767 ğmda beklediği siyasi, ekonomik ve askeri kazanımları elde tipi yolcu uçağı Bangkokedemedi. Hükümetin bu yönViyana seferini yaparken deki birçok beklentisi gerçekhavada infilak etti. leşmezken, Cumhurbaşkam BANGKOK (Ajanslar) Turgut Özal'ra TürkAmerikan Avusturya'mn Lauda Air şirketisiyasi ilişkilerinin "stratejik ne bağh Boeing 767 tipi Charter işbirliği" temeline oturtulacağı uçağınm içinde buiunan 213 yolsözleri de "havada" kaidı. Bu cusu ve sayıları henüz belirlenekapsamda Washington'da yapımeyen persone! ile btrlikte lan görüşmeler, "stratejik BangkokViyana seferini yaptığı işbiriigi" kavramı yerine "ikili sırada Tayland Uzerinde patîayastratejik danışmalar donemi" rak düştüğü bildirildi. Olaya gördiye formüle edilen ve ashnda gu tanıkhğı yapan yerei polis yet"yeni" olmayan bir anlayışı orkilileri kazada kurtulan olmasma taya çıkardı: ihtimal vernıedikierini söylediler. Körfez savaşında başta IncirOlayla ifgıii bilgi veren Taylik Üssü'nün Irak'ı bombalayan îandh polis yetkiîisi Charan PaAmerikan uçaklanna kullandıiung, uçağın havada patladtktan sonra Tayland'm başkenti Bang Güney Kore'de öğrenciierin güvenlik güçlerifleçatısmaian ülkeniB siyasai yaşanunda artık olagan sayılıyo?. (Fotoğraf: AFP) rılması olmak üzere ABD'ye "eksiksiz destek" sağiayan Ankok'un 160 kiîometre batısmdakara, Washington'la ilişkilerde kiSuphanburi bölgesine "birateş "yepyeni bir döntm" yerine, topu" halinde düştüğünü bildir"geteneksel puruderin sürdügü, di. Polis yetkiîisi uçağm karakoisteklerinin karşdanmadtgı, aniun hemen yakmmdaki ormanhk fak diyaloğun sıcak ve diizenli bölgeye düştüğünü, halen yanolduğu" bir sürece girdi. Bu sümakta olduğunu ve ilk anda 8 cemaya başladılar. Gösteriler, tüm ülke ça reçte, ikili ilişkilerin "her açıdan Güney Koreli öğrenciierin 5 hafta süren gösterileri set bulduklarını açıkiadı. pına yayıldı. geUştirilmesi" çabasırun sürdüPolisi ve Roh yönetimini protesto ama rüleceğini belirten Dışişleri BaAP'nin haberine göre resmi ol sonucunda başbakan istifa etti, siyasi tutuklular için af cıyla öğrenciler kendilerini ateşe verdiler. kanhğı kaynakları, "stratejik ismayan kaynakiar Boeing 767 ti ilan edildi. Ancak öğrenciierin gösterileri sürüyor. 9 öğrenci, arkadaşlarının, polisin, gazete birliğinin çağrıştırdığı yeni bir pindeki yolcu uçağımn Bangkok'tan Vivana'ya yapmakta olDış Haberler Servisi Güney Kore'de ya kamuoyu için rutinleşti. Başını üniver cilerin gözleri önunde başlanndan birer bi ortaklık anlayışımn gündemde duğu sefer sırasmda düştüğünü, Devlet Başkanı Rofe Tae Woo 3 yıîhk ik sitelilerin çektiği gençlik, bıkmadan usan don benzin döküp kendilerini yaktdar. Bu olmadıgını" tsrarla vurguiuyoriçinde 213 yolcu ile sayısı henüz tidannm en zor günlerini yaşıyor. Son 5 madan aralıklaria da olsa "Roh defoi", öğrencilerden 6'sı öldü. < lar. bilinemeyen personel bulundu hafta içinde tüm ülke çapına yayılan öğ "ABD dışan", "özgürlük" sioganlarım Bu haftayagirildiğinde öğrenci gösteriDışişleri Bakanlığı Müsteşağunu bildirdiler. leri Güney Kore'nin 75 kentine yayılmışrenci gösterileri, iktidan köşeye sıkıştırdı. söylemeyi sürdürdü. Eski ünlü otomobil yarışçılaSeul'de 26 Nisan 1991'de öğrenciierin tı. Her kentte gösteriler yapıbyor, Roh Tae rı Buyükelçi Tugay özçeri, bu görevi yaz sonunda devralması Roh Tae Woo'nun 1988 yılmda devlet düzenlediği gösteri de 3 yıldır sürenler gi Woo'nun iktidardan gitmesi isteniyordu. rından Niki Lauda'nın sahibi olduğu Lauda Air şirketine bağh başkanhğma seçilmesinin ardından değiş bi başladı. öğrenciler barikatlara karşm Büyüyen gösteriler sonucunda Başbakan beklenen Büyukelçi Özdem yolcu uçağı ile ilgili olarak Don mesine, siyasi tutukîular için af ilanına ne yürüdüler, polisin göz yaşartıcı bombala Ro Jai Bong, bu hafta başmda istifa etti. Sanberk, Washington BüyükelMuang Havaalanı'ndaki şirket den oldu, ancak bu ödünlere karşm daha rına, basınçh suyuna taşlarla sopalarla kar Ardından Devlet Başkanı Roh Tae Woo, çisi Nüzhet Kandemir ve Dışişyetkileri uçağm yerel saatle da genişlemeye başladı. şılık verdiler. Gösteri rutin seyrinde sürer siyasi tutuklular için af ilan etti. Bu geliş leri Bakanlığı Muşterek Savunma tşleri'nden Sorumlu Genel 10.45'te kalktığını doğruladılar, öğrenciler, özellikle başkent Seul'de he ken polisler bir öğrenciyi yakalayıp döv melere karşm öğrenci gösterileri büyüme Müdüru Buyükelçi Tahsin Tarancak kaderi hakkında bilgi sahi men hemen her gün Woo'yu, iktidarı, meye başladılar. Sonuçta öğrenci öldü. eğilimini sürdürdü. lan'ın Washington'da yaptığı bi olmadıklarvnı söylediler. Viya ABD'yi protesto amacıyla gösteriler dütşte bu olay son 5 haftada büyük bir yoÖte yandan Güney Kore'de Devlet Başna'daki şirket yetkilileri ise haber zenlediler, polisle çatıştılar, ulkc aıuhaie ğunluk kazanan öğrenci gösterilerinin kanı Roh TaeWoo, dört bakanlığa yeni görüşmelerin sonucunu "ABD iie Türkiye arasında her alanden şok olduklarını, ellerinde ka fetinin lokomotifi olduklarını gösterdiler. "patlama noktasuu" oluşturdu. Nisan so atamalar yaptı. Adailet Bakanhğı'na sertda karşılıklı danışmaların sıkzayı doğrulayacak herhangi bir Göstericilere karşı iktidar sert önlemler nundan başlayarak öğrenciler Roh yöne lik yanlısı Lee JongNam'ın atandığı bil laştırılarak sürmesi" diye özetbilgi olmadığını vurguladılar. timine karşı seslerini daha yüksek çıkar diriliyor. aldı, ancak her gün yapılan gösteriler dünlemek mümkün. ABD heyetinin Dışişleri Bakanhğı'nın "üçüncii adamı" Robert Keimmit'in başkanlığmda katıldığı bu görüşmelerde, Ortadoğu, Kıbrıs, Irak'taki durum, DoğuBatı ilişkileri, tran, Araplsrail sorunu, TürkiyeYunanistan, TürkiyeAT ilişkileri gibi çok geniş bir yelpazede "fikir alışverişi" yapıldı. Bu egzersizin aynı düzeydeki heyetler arasında belirli aralıklaria devamı da kararlaştınldı. öte yandan, 1990'da Senato azınlık lideri Robert Dole'un Ermeni tasarısının yarattığı sıkıntı nedeniyle askıya alman TürkAmerikan Yüksek Savunma Grubu toplantılarının yeniden başlatılması görüşü de benimsendi. Ancak Cumhurbaşkam özal'ın her alanda ilişkilerin yakınlaşması ve Türkiye'nin, ABD'den isteklerinin "çok daha kolay karşılanması" sonucunu vereceğini ifade ettiği "stratejik işbirliği" anlayışı, arka plana itildi. doiacak. Yoksa yeni bir anlaşmı ya da yeni bir ortakhk anlayışı söz konusu degH. 7'ye 10 oranı gibi en klasik sıktntılannuz biie daha uzun süre devam edecefee benzer" diye konuştü. Gerçekteşmeyen beklentiler Türkiye'nin ABD'den "bekleyip de elde edemediği" destek ve kazanımlar, ekonomik ve askeri alanlarda şöyle özetlenebümir: Ekonomide iki "no" yanıtı: Körfez savaşının hemen ardından ABD'yi ziyaret ederek, Başkan George Bush iie görüşen, aynca fmans kuruluşlannın yöneticileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkam özal'ın dile getirdiği "iki temel istege" Washington "hayır" yanıtı verdi. Bunlardan ilki, Körfez Koordinasyon Komitesi'nin çalışmaiarı çerçevesinde Kuveyt'in, Türkiye'ye vaat ettiği 1 milyar dolarlık yardımın hızlandırılmasıydı. Türkiye, "acil para gereksinimini" öne sürerek, Kuveyt'ten alacağma mahsuben ABD'nin bu 1 milyar doiarı sağiamasını *istedi. Ancak ABD, "nakit sıkındsı" çektiği gerekçesiyie bu isteği yerine getirmedi. Türkiye'nin, Ürdün'ün kriz sırasmdaki "Batı'ya uzak" tutumunu anımsatarak, "Ürdün yerine bize yaraım saglayın" demesi de sonuç vermedi. Ekonomik alanda gerçekleşmeyen ikinci beklenti ise, ABD Hazinesi'nin Türk Hazinesi'ne "garantörlük" etmesi ya da Amerikan piyasasından Türk Hazinesi adına borçlanması yönündeydi. ABD'nin "savaş sonrasında" Türkiye'ye sağladığı ekonomik destek, 13 martta anlaşması imzalanan 49 milyon 50 bin dolarhk transfer ile 15 mayısta kesinleştirilen 190 milyon dolarlık hibeden ibaret kaldı. Askeri cephe durgun: Körfez savaşı sonrasında Türkiye'nin ABD'ye sürekli "mühimmat depolaroa" olanağı gibi ek bazı askeri kolaylıklar sağlaması gündeme geldi. Ancak ABD. nin Türkiye'ye savunma yardımında büyük bir gelişme gözlenmedi. Savaş nedeniyle Güneydoğu Anadolu'ya getirilen Patriot fuze sistemlerinden bir tanesi ABD tarafından Türkiye'ye armağan edildi. Bunun dışında, zaten yürürlükte olan ve NATO'nun katkılanyla yürütülen modernizasyon yardımları sürdürülüyor. NakUne 25 martta başlanan toplam 40 F4E'lik savaş uçağı yardımı "Güney Bölge Yasası (Soutbern Region Amendment)" kapsamında gerçekleşiyor. Ayrıca 1991'deki 500 milyon dolarlık askeri finansmana 82 milyon dolar da ek yapıldı. Türkiye'nin beklentilerini karşılamayan bu askeri destek, 1992 mali yılı için belirlenen toplam 625 milyon dolarlık finansmanla da "tatmin edici düzeye" ulaşmadı. ABD yönetiminin, Ankara'mn bütün itirazlanna karşın, Yunanistan ile Türkiye'ye sağlanan askeri yardımda 7'ye 10 oramm koruması da rahatsızlık yaratıyor. Seul'de öğrenci depremî' 6 ÖSS'de başardıysanız, göklere yaklaştınız! Başarınızı kutlarız. Şimdi, geleceğin eğitimine yaklaştınız. Bilgisayar, elektronik, uçak, makine ve yeni teknolojinin tüm imkanları içinde yaşamalısınız. 21. yüzyılın insanı olmahsınız. Hava Harp Okulu, sizi ön saflara kavuşturmaya hazır. Uçmanın tadına varacaksınız. Dışişleri Bakanhğı'nın üst düzey bir yetkiîisi, bu konudaki değerlendirmesinde stratejik işbirliğini "içi boş bir torba"ya benzeterek, "Bu torbanın içi, muhtelif konularda ABD ile diizenli göriişülmesi ve pttrüzlerin giderilmeye çalışdmasıyla Saldırmazlık anlaşması mı? • ATİNA (AA) ABD Başkanı George Bush'un Türkiye ile Yunanistan arasında bir "saldırmazhk anlaşması" sağlamaya çahştığı iddia edildi. Katimerini gazetesinin birinci sayfasında yer alan Washıngton mahreçli bir haberde, Amerikalı yetkililerin Türkiye ile Yunanistan arasında bir saldırmazhk anlaşmasımn yanı sıra kıta sahanlığı sorununun da arabuluculuk hazırhkları yaptıklarını öne sürüldü. "Eğitimlş 1 Yaşında" Daha fazla ücret, Daha iyi çalışma koşulları, Daha fazla mesleksel saygınlık için El ele, gönül gönple BAŞVURUKOŞVLLAU; 'TC rmandtp M ırkıK • mi OSSyt jımıiı « h. amnla I» y Ja fto yıllatk fum •*"* • Latknt ö«r*mm UfkrfnM MtumMK Tat* tıUmür m Faı JCOtan * Tehut UHkrdm EĞİTİMİŞ İSTANBUL İL VE İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ DEVREN KİRALIK DÜKKÂN Adra : Hava Harp Okulu Kayıt Kabul Kotnisyon Başkanlığı 34807, Ycfifyurt Istanbul Tel: 573 23 20 HAVA HARP OKULU ''yüksekleri hedefleyln" Üst Göztepe'de hediyelik eşyaoyuncakkırtasiye1000 kasetlik video kulübü Tel: 350 75 59
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog