Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 188 24 24 İ Ş L E M :TAM AM ! Cumhuriyet 68. Yıl; Sayı: 23981 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL<KDVdaw21 Mayıs 1991 Pazartesi Pamukbank Telefon Bankacılığında Bir Numara: 188 24 Teröre yeııi yasa Hükümet, 'Güneydoğu Kararnameleri'nde de benzer bir yöntem uygulayarak Anayasa Mahkemesi'nin kararını açıklayacağı tarihten 4 gün önce yeni bir kararname çıkararak eskisini yürürlükten kaldırmıştı. TURAN YILMAZ ANKARA Hükümet, Terörle Mücadeie Yasası'nANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye'nin kabul ettiği uluslararası da değişiklik Adalet Bakanı Oltan Sungııriu, hiikuk kurallan çerçevesinde yapmayı amaçcumhuriyet başsavcıhklarma dayranılmasmı da vurgulayarak îayan bir çahşgönderdiği bir genelge ile işkencc, "Ülkemizin onayladığ» sözieşmeierde ma başîattı. onur kırıcı cezalandırma ya da fena üstiendiği taahnütler çerçevesinde Adaiet Bakanmuamele savlan karşısında duyariı kabul ettiği kontrol mekanizmaları hğVndan bir olunmasau istedi. Sunguriu bu tür işlemeye başlamış bulunmaktadır" yetkili, Terörk şikâyetter azerine derhal kovuşturma uyarısında bulundu. Mücadele Yave soruşturma açılmasını önerdi. Avrupa însan Hakian sası'nın diğer Adalet Bakanı, gözaltına alınanlara Komisyonu'nun, TBKP liderleri yasalarla doğru dürüsı ilinti Adalet Bakanlığı'ndan bir dan oluşturulacak komisyonun kurulmadan baştan savma hazırlandığmı söyledi. Yasada de yetkili, Terörle Mücadele Yasa yasaya "çekidüzen vereceğmi" ğişikliğin yapdmasıyla "Guney sı'nda değişiklik yapmayı hedef ifade etti. Yetkili, uygulamada dogu Kararnameleri"nde oidu leyen çahşmanm bakanhk bun ortaya çıkan sorunları anımsağu gıbı Anayasa Mahkemesi'nin yesinde başlatıldığını açıkladt. tarak "Yasanın bazı bölümleriyasa için iptal kararı vermesinin Kamuoyunda yasaya yöneltilen nin baştan savma hazırlandıgı önüne geçilmesinin hedeflendi eîeştirilerin saptandığını vurgu göriilüyor" dedi. Aynı yetkili, layan yetküi, bu işlemin ardın yasanın dığer yasalarla "doğru ği öne sürüldü. Anayasa Mahkemesi'nin iptal etme olasılığına karşı yasada değişiklik yapılıyor ANADOLU LİSELERİ SORULAR/YANITLAR . S A Y F A D A Savcüara işkence uyansı Adalet Bakanhğı'ndan bir yetkili, savcılann kendilerine başvurarak yasadaki bazı kavramlara açıklık getirilmesini istediklerini söyledi. Aynı yetkili, yasa baştan savma hazırlandığı için değişiklik yapacaklarını açıkladı. durumunda kaldığım ifade etti. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevlerî Genel Mudürlüğü'nden bir uzman, "Yasa Nihat Sargın ve Haydar Kutiu'nun haklanyîa ilgili uluslararası hazırlanırken kişisel başvurulan üzerine Türkiye'yi sözleşmeler anımsatüdı. suçlu bulan kararının, genelgenin Genelgede, "İşkence, zaiimane, gayri bizden herhangi bir şekilde hazırlanmasında etkiH olduğu insani, haysiyet kıncı ceza ve göriış istenmebelirtîîdî. Adalet Bakanı Sunguriu rauamelelerin" uluslararası digi için özeitarafmdan 7 Mayıs 1991 tarihinde sözleşmeierin yaıu sıra anayasa ve likie şartla tahhazırlanarak cumhuriyet Türk Ceza Yasası'nca da liye hükümleribaşsavcıhklanna gönderilen "insan yasaklanarak suç sayıidığı beiirtiidi. BİB uygulanhaklan" konulu genelgede, önce Genelgede, ulusiararası düzeyde mssında önemTürkiye'nin kabul ettiği insan (Arkası Sa. 19, Sü. 5'de) li sonınlar ordtirüst" ilinti kunılmadan çıka ğs'ndan bir başka yetkili, cum taya çtktı. Cezaevierinden bize nldığsnı ve uygulamada sorun huriyet savcılıklarının sık sık siireklî uygulamaya açıklık gekendilerine başvurarak "yasa tiriimesi yönünde başvurular olyarattığını kaydetti. daki ifadelere açıklık getirilme du. Yasayı hazıriayaniar, uyguTerörle Mücadele Yasası'nda yaşanan ilk önemli sorunun, sini" istedikîerini bildirdi. Yet lamayı bilemedikleri için yoruşartla tahliye ve yürürlükten kili, bakanlığın bu amaçla sık ma açtk, farklı uygulamaiara kaldınlan yasalar yönünden ol sık uygulamaya açıkhk getirme yol açan ifadeler kullanmışlar. duğu saptandı. Adalet Bakanlı yi amaçlayan yanıtlar vermek (Arkast Sa. 19, Sü. 4'de) YURTDIŞINDA BURSLU EĞİTİM HAYAL DEĞİL Hangi kuruluşlar, ne kadar süreyle, hangı koşullarda, ne düzeyde ve ne tutarda yurtdışı eğitim bursu veriyor? Yurtdışında öğrenim için en önemli engel, bilgi eksikliği. Çoğu öğrenci hangi ülkede, hangi üniversıtede eğkimin ne kadara mal oiduğunu biimiyor. Dışanda okumak için en cazip yol bursu kazanmak. Ama bu, 'seçkin' bir öğrenci olmayı gerektiriyor. OzaL aııketle başkan arıyor tDRİS AKYÜZ Istanbul'a taşınan ANAP genel başkanlık kulisi, Cumhurbaşkanı 1\ırgut özal'm anketi ve Başbakan Yıldırım Akbulut ile Mesut Yılmaz'm il baskanlanyla yaptığı toplantüarla yoğunlaştı. Cumhurbaşkam Tiırgut Özal, 70 AN AP'h il baskaruyla dün sabah yaptığı kahvaltıda düzeniediği "mini ankef'le, partide "kimi genel başkan ola Basbakan Yıldtnm Akbulut, Mesut rak görmek istediklerini" sordu. özal Yılmaz'ı "hizipçilikie" suçlarken, 1,5 ın burada yaptığı konuşmada, yılhk genel başkanhğını "geçiş "ANAP'ın icraatlannm iyi anlatılama dönemi" olarak niteledi ve "Astl icradıgı, teşkiiata yeterince sahip çıkıima atımıza yeni dönemde başiayacağım" digı ve parti ici kavgalara yonelik" eleş dedi. tl başkanlarıyla görüşen Genel tiriler getirdiği öğrenildî. ÖzaFın, bir Başkan adaylanndan Mesut Yümaz ise, lik ve beraberlik içinde, partiye sahip "bu aşamada konuşmayacağını" çıkılmastnı "öğütlediği" beiirtiidi. söyledi. uzal'm genel başkan adayını bir hafta Semra Özal'm önceki gün tstanbulçonra açtklayabileceği ifade edildi. da düzenlediği "2000'H Yıllarda ANAP" konulu panele katılan 70 il başkanı, dün sabah Çırağan Oteli'nde Cıunhurbaşkanı Hırgut özal'la kahvaltı yaptı. Saat 09.30'da başlayan ve basma kapalı olan toplantıda, Cumhurbaşkam özal, bir saat süren konuşmasmda, ANAP'm icraatlarını anlattı. Ancak, yapdanlann halka yeterince anlatılamadığını vurguîayan özal'm, parti içi mücadelelerden ralıatsız olduğunu da ima ettiği öğrenildi. Baz! il başkan(Arkası Sa. 5, Sü. 2'de) 70 il başkanı ile toplantı yapan Cumhurbaşkam, adayını bir hafta sonra açıklayacağını söyledi Bir'dersyıh içinde öğrenim ücreti ları, Özal'm, "parti yönetiminin birtakım hataiar yapüğım" ifade ettiğini belirttiler. Kahvaltı sırasmda özal, il başkanlanna bir anket formu dağıtarak, "ANAP'ta kimi genel başkan olarak görmek istediklerini" sordu. Anket kâğjtlarında, tercih edilecek genel başkan adaylanndan ikisinin ve istenilmeyen adayın admın yazılması istendi. Cum ABD'DE BURSLU OKUMAK DAPAHAU özeî üniversitelerde 410 bin dolar, devlet üniversitelerinde 25 bin dolar arasında değişiyor. Ancak özeî eğitim ve laboratnvar çalışması eerektiren alaniarda bu ücret 2530 bin dolara ulaşabiliyor. ABD'de öğrenim gören yabancı öğrencilere, muhtac olduklarım belirîemeieri halinde üniversite içinde çahşma olanağı tanmabiliyor. Bunun için Yabancı öğrenci Rehberliği Ofisi'ne başvurmak gerekiyor. Ancak buradan sağianacak gelir, öğrenim masraflannın sadece bir kısmını karşdayabiliyor. Uçak kazası: 213 ölü Avusturya'nın Lauda Air şirketine bağh Boeing 767 tipi yolcu uçağı BangkokViyana seferini yaparken havada infilak etti. 10. Sayfada Havada infilak Demirel: Türkiye •• 1 •• I • HAKAN AYGÜN VAN / DtYARBAKIR DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, "Türkiye dökülüyor" dedi. Demirel, Basbakan Yıldırım Akbulut'un 15 günlük ömrü kaldığım söyledi. Demirel, dün Ankara'dan önce Van'a giderek özalp ilçesinde bir kalp krizi sonucu ölen eski AP Milletvekili Kinyas Kartal'ın cenazesine katıldı. Van'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirel, Cumhurbaşkam özal'ın ANAP kongre kulisine katılmasım "yadırgamadtğım" belirtti. ANAP'ta kimin genel başkan olacağı konusunda görüş belirtmeyen Demirel, özal ile şahsi bir meselesi olmadığını kaydetti. Demirel, "Devlete ait mevki ve makamlan haksız olarak ele geçirmişler. Oraya yapışmışlar. Orayı bırakmak istemiyorlar. Kafaları demokrat değil. Bunlar bir sivU darbedir. Yani askeri darbenin sivil hale dönüşmesidir" dedi. G.SARAY 7. KEZ Besiktaş'ı IO yenen Galatasaray Cumhurbaşkanhğı Kupası'm 7. kez miizesioe götiirdü. ABD'DE BURS VEREN ÜNİVERSİTELER ABD'de lisans düzeyinde burs veren bazı üniversitelerin adları ve adresleri llçe kongreleri SHPHe Baykalcılar kaybetti tstanbul'da tamamlanan 22 ilçe kongresinden 10'unu genel merkez kazandı. Baykalcılar 6 yerde üstünlük sağlarken, 5 ilçede ise tüm partililer kazandıklarını savladılar. İLK ADIM TOEFL Amerikan üniversitelerinin hemen hepsi anadili İngilizce olmayan yabancı Öğrencuerden cirİş şartı olarak TOEFL sınavında başarı isterler. > . HAKAN AYGÜN'ün araştırması Arfca Sayfada 5. Safyada Körfez sonrası Ankara neumdu ne buldu? Slyasi özal'm ABD ile ilişkilerin stratejik işbirliğine dayanacağı sözü havada kaldı. Ekonomİk Ankara' nm acil para isteğini Washington kabul etmedi. YASEMtN ÇONGAR'ın haberl 10. Sayfada Büyük kupaG.Sara/111 Spor Servisi Cumhurbaşkanhğı Kupası, Besiktaş'ı 10 yenen Galatasaray'ın ohırken ilk kez bir karşılaşma iki kanaldan birden yayımlanmış oldu. Magic Box, karşılaşmayı TKTnin yaymlamasım "gasp" olarak nitelendirdi ve olayı adli mercilere götüreceğini açıkladı. Karşılaşmayı izleyen Cumhurbaşkam özal ve eşi Semra özal, devre arasında Starl'in sorularını yanıtladı. lurgut özal, ikinci yarı başlarken bu kez TRT'ye ilkyarı değerlendirmesi yaptı. Galatasaray'a kupasım özal verirken Semra özal'ın kupa töreninde bulunmaması dikkati çekti. Sporda GALATASARAY 9 0 / 9 1 konusu olan; iktidar partisinin ise inişi... Gündem değişiyor artık. Daha doğrusu Özal'ın elinden kaçıyor gündem, muhalefetin eline geçiyor. Televizyonu ne kadar kullanmaya çalışırsa çalışsın, gündemi belirlemesi gitgide zorlaşacak Özal'ın. Çünkü meydanlar ses vermeye başlamış. (Arkası Sa. 19, Su. I'de) SarıKırmızılılar 9091 sezonunu nasıl geçirdi, neden şampiyon olamadı? Cialatasaray'ın lig öyküsü ve Tanju'nun görüşleri... Ç R A B Y CÜMHÜRİYET'TE A ŞMAA Demirel, Akbulut'un "Secim 1992'de yapdacak" şeklindeki sözlerinin ammsatılması üzerine "Her neyse. Sayın Akbulut'un 15 günlük ömrii var ya da yok, değil mi? Dur bakalım, gün doğmadan neler doğar" yanıtını verdi. DYP lideri Demirel özel bir uçakla Diyarbakır'a geldi. Demirel Istasyon Meydanı'ndaki miüngte "Şimdi benden soracaksınız, 'Bu meydanlar da zorun ne' diye. Meydanlarda aradığım gerçek demokrasidir" dedi. Demirel OlağanustU Hal Bölgesi'ne tahsis edilen 90 bin kadroyla ilgili olarak bu kadroların alınıp satıldığını söylemenin büyük ayıp olduğunu söyledi. Demirel bugün Afyon'dakonuşacak. GENÇLİK EĞİTİM:'YOLA GETİRME' SİSTEMİ Kendini ve geleceği sorgulayan öğrenciler neden azınhkta? Eğitim sisteminin 'adam etme' anlaytşı, eğitimin amaç olarak görülmesi ve disiplinin yüceltilerek tek baştna yaşam tarzt haline getirilmesi nelere yol açtyor? ERDAL ATABEK'ln yazı dlzisl 16. SAYFADA Yandım Anam Mitingi... A N T A L Y A Birer hafta arayla Erdal inönü ile Süleyman Demirel'i izledik. Meydanlan dolduran canlı kalabalıkların içine girdik. Partililerle, sokaktaki adamla söyleştik. 1983 ve 1987 seçimlerinde oyunu ANAP'a atmış olan, ama bugün hayır diyen seçmenlerle "iki defa yeter!" diyen ANAP'lılarla konuştuk. Şunu söyleyebiliriz: Muhalefetin önlenemez yükselişidir söz HASAN CEMAL • Tombakta Mursaloğlu • Seul'de 'öğrencl depreml' Güney Izl Türkiye'nin sayılı Koreli öğrencilerin 5 hafta süren gösterileri koleksiyonculartndan sonucunda basbakan istifa etti. 10. Sayfada Ayşegül Nadir tombak • 'Emperyalizm için önemli bir zafer' şamdanların adamı Yaman Ünlü Marksist düşünür Mandel, Mursaloğlu'nu Cumhuriyet'e Gorbaçov'un politikaları üzerine, glastnost'a anlattı. 3. Sayfada 'evet', perestroyka'ya 'hayır' dedi. • Fransızların yeni gözdesl Fransızlann 11. Sayfada yeni Edith Piaf'ı olarak adlandmlan Patricia • Polly Peck kurtarılma yolunda Gözler Kaas sesi veftziği ile dikkat çekiyor. 6. Sayfada yann üyeleri belirlenecek olan alacakhlar • Kuruntu Ailesi'nden yeni dlzi Kuruntu komitesine çevrilmiş durumda. Ekonomide Ailesi'nin yaratıcıları Gönül ÜlküGazanfer • Doğu Almanya'ya yatırım çağrısı özcan 'Ben Olsaydım' adlı 13 bölümlük Mecklenburg Eyaleti'nden 22 kişilik bir yeni bir yerli drama hazırladılar. 6. Sayfada heyet, Türkiye'yi ziyarete geliyor. Ekonomide • Etlyopya'nın kaderi görüşülüyor • GAP barajları Kralkızı, Batman, Dicle, Gerillalarla hükümet arasmda barış gorüşmeleri ÇınarGöksu ve Derik Dumluca barajları bugün Londra'da başhyor. 10. Sayfada ödeneksizlikten tamamlanamadı. Ekonomide UGURMUMCU GOZLEM Zincirli HürriyeC 31 yıl önce bugün silahlı kuvvetler içindeki genç subayların ayaklanmasıyla devrilen Demokrat Parti, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra filiz veren demokrasi ile aynı dönemde başlayan "soğuk savaş" yılları içinde doğan ve bu savaşın koşulları içinde iktidar olan bir partiydi. DP'yi de 27 Mayıs ihtilalini de bu açılardan değerlendir(Arkosı Sa. 19, Sü. 5'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog