Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/2 EVET/HMTO OKTMAKBAL OLAYLAR VE GÖRÜŞLER !• 27 Mayıs «Fetvarsı... HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU Yann 27 Mayıs Devrimi'nin 31. ve Devrim Anayasası'nın 30. yıldönümü. tnsan, aradan uzunca vakit geçsin de yazarım derken, "uzunca vakit" geçince başta hastabklar olmak üzere, türlü engeller ortaya çıkıyor, tasarladığı kitabı yazma işi bir türlü gerçekleşemiyor. Hiç değilse 27 Mayıs Devrimi'nin kimi Önemli noktalannı, bildiğim kadarıyla, birkaç hafta sürecek bir yazı dizisi içinde sergilemek istiyorum. tşe şu 27 Mayıs karşıtlarınca "fetva" diye adlandırılan raporla başlayalım: â t Günlerden ne? • •• Ahmet Tahtakılıç, Türkiye politika dünyasının en dürüst, bir Mübarek cuma. Milli Birlik Komitesi ve Türk Silahlı yaşam boyu demokrasi ilkelerini savunmuş sayısı az kişileYer? Kuvvetler Başkumandanlığı tarafından rindendir. 1946 seçimlerinde Demokrat Parti'den Kütahya MilDolmabahçe. yeni bir anayasa ön projesi hazırlamak letvekili seçildi. Çok gençti. Ülkemizde demokrasinin bütün Trafik polisleri yolları kestiler; öndeki arabalar durdu; arüzere 27 Mayıs 1960 sabahı Ankara'ya çakoşullarıyla yerleşeceğine inantyordu. CHP'den koparak kadan gelenler üst üste yığtlmaya başladılar; taksiler, dolğırüarak görevlendirilmiş olan lstanbul DP'yi kuran Bayar'larm, Menderes'lerin halka, demokrasiye muşlar, otobüsler uzun kuyruklar oluşturdular; motorlar çaUniversitesi Rektörü ve Hukuk Fakülteyararlı olacağını sanmaktaydı. O günlerin gazete koleksiyorv si tdare Hukuku Ord. Profesörü Sıddık (Arkası 16. Sayfada) larını inceterseniz Tahtakılıç'ın ateşli bir demokrasi savaşımSami Onar, Hukuk Fakültesi Dekanı ve cısı olduğunu görürsünüz. Tek partiye direnen, yarınki Türk Ceza Hukuku Profesörü Naci Şensoy, toplumunun çağdaş dünyanın olanaklarına kavuşacağına güvenen bir politikacı... Ama çok sürmedi. Tahtakılıç, DP kuMedeni Hukuk Ord. Profesörü Hıfzı Vel (Arkası 19. Sayfada) rucularının tutumlarından hoşlanmadı, DP'den ayrıldı. Müstakil Demokratlar Grubunu oluşturanların içinde yer aldı. Daha sonra da Millet Partisine girdi. 1946'dan 1950'ye kadar geçen dönemde Ahmet Tahtakılıç, politika sahnesinin önündeydi. Konuşmalarıyla, davranışlarıyla hangi partinin içinde yer alırsa alsın hep demokrasinin üstünlüğüydü savunduğu... Zaman zaman seçildi, zaman zaman seçilemedi. 27 mayıs'tan sonra kısa bir süre Milli Eğitim Bakanlığı da yaptı. Sonra CHP'ye girdi. Son dönemde Uşak senatörüydü. 12 Mart günlerinde, onu 61 Anayasası'nı ortadan kaldırmak için uğraşanların karşısında görüyoruz. Tahtakılıç, 61 G E L İ N , S İ ZD E K L I M A Y I A R C E L I K T E N A i l N ! Anayasası'ndan yanaydı. Günün akışına ayak uydurarak ARÇELİK KLİMALAR ŞİMDİ TAKSİTLE. 'Bu anayasa ile ülke • Arçeltk Khma, hım Tvrktye'ye yayıiyönetilmez' diyenlere karşı yamıs 379 Arçelik Yetkıli Servısı'nın gazılarıyla gereken yanıtı verıyorronftsı du. 1965'ten sonra iktidara ge dır Az athndadtr • Yuksek randtmanlt elektrik harcar • Monto(i ve len Demirel'in Adalet Partisi 61 montoj parçaları ucretsızdtr • SermieAnayasası'nı kendıne hedef Hrken vşutmez Ufledtğı hava 13 dereseçmişti. ille de bu anayasa cenın allına dusmez • Uzun ömurludeğiştirilmeliydi! Buna 12 Martdur • Bır Uımonın tafbı soyılon çılar da katılınca yürürlükteki kompresorü, dunyantn en iyi kompreA rç e I i k Bayilerinde. anayasanın pek çok maddesi sorlerınden hırıdır • Ve ArçelıVin benıersiı servts örgütü ih koKtninm tahiptir. tanınrnaz bıçimlere sokuldu. O gunlerde bır yazı yazdım "Anayasa Suçlu Değil" adıyla. Halkı başkaldırmaya kişkırtAstra, Södertalje, isveç lisansı ile makla suçlanarak Selimiye'ye götürüldüm Neredeyse tutuklanacaktım. Neyse kı askeri savcı, sıkıyönetım komutanı Türün'den gelen dava açma dileğine uymadı, takipsizlik kararı " ' Büyukdere Cad. 185 Levent 80710 istanbul verdi. O gunlerde Tahtakılıç da Akşam gazetesınde bır yazı yaMutlu vc başanh olabileceğiniz bir ortamda çalışmak için, Tescıl edılmış marka yımlamıştı 'Anayasa'ya sizi görüşmeye davet ediyoruz. Dokunmayalım' başiığıyta... Mayıs 1980'de küçük bir kitapçikta topladı bu yazılan. 1980'de baktı kı yenı bır karşı çıkış var, gıttikçe güçleniyor, al• Yüksekokul mezunu, dı kalemt elıne, şoyie dedı bu • Seyahate engel durumu bulunmayan kitapçığın Önsözünde: • Askcrliklc ilişiği olmayan "1961 Anayasası'nın ülkemi• Prezantabl ve dinamik zm bjırclahjajeiim bunalımı fe• 30 yaşını aşmamış bay., , . ' , , , , laketine düşmemesi amacıyla ıt, .. ıV.ıiı.' hazırlanıp halkoyuyla yürürlüBaşvuruların en geç 29 5 1991 tarihine kadar " " " ' s ' • *•* •" *• .. o. ğe girdığı bıltnmektedır. Ne acıPersonel Müdürü Sn. Erol Çakır'a telefonla randcvu alınarak dır ki o günden bu güne rejim yapılması rica olunur konusu aşılıp devlet ve toplum olarak bütün ulusal gücün öteki sorunlara yönlendirılmesi gerçekleştirilememiştir. Oysa ESEM PAZARLAMA A.Ş. insanlığa örnek bir Kurtuluş Savaşı'nın eseri olan cumhuriL J CANKURTARAN holding kuruluşudur. yet ıdaremız ulusal devrimlerle güçlendirilmiş olmanın ötesinde 'insan haklarına' dayalı çağdaş bir anayasa ıle gelecek yüzyıllara açık sosyal ilkelerle T.C tamamlanmış durumdadır asİSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ lında. İşin garip yönü her devletin insan haklarına yönelmek İSKI zorunluğu ile kıvrandığı bir döİSTANBUL SU VE KANALİZAŞYON İDARESİ nemde siyaset alanında 'anayasa değişikliği' hevesine kaGENEL MÜDÜRLÜĞÜ pılanlar, halkı aldatmak yoluyla sonuç almak hevesine düşAşağıda özellikleri belirtilen kapah zarf ıle teklif alma yöntemındekı ıhale ile ilgüenenler, ıhale müşlerdir yeniden." dosyasını İSKİ Genel Müdürlüğü Su lnşaat Onarım Daıre Başkanlığı'nda görebiliı ve dosya bedelinı İSKİ Genel Müdürlüğü Merkez Veznesı'ne yatırarak alabıhrler. Tahtakılıç, 1971'de 61 Anayatsteklilerin şartnameye uygun hazırlayacakları kapah teklif mektuplarını aşağıda belirtilen tarıhsası'nın değiştirilmesi heveslete saat 11.00'e kadar aşağıda belirtilen adreste Genel Evrak Müdürlüğü'ne gırış, tarih ve numarasını Astra, Södertalje, İsveç lisansı ıle rine karşı şöyle yazıyordu: içeren alındı makbuzu karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Teklif zarfları saat 14.00'te Ihale "Yurdumuzda devlet ve hüKomısyon Başkanlığı'nca açılacaktır. kümet mühürlerini eline geçirenler o ölümsüz Türkiye CumİSKİ tşin Keşif Teklif Verme Geçici Ihale Dosya huriyeti armasının yanında No: Adi Bedeli Tarihi Teı..inat Tarihi Bedeli Büyukdere Cad. 185 Levent 80710 lstanbul kendi gölgelerinin de yer almaS. 3048 Sangazı lçmesuyu 4.150.000.000 14.6.1991 207.500.000 17.6.1991 300.000 sı ihtirasına kapılagelmışlerdir. Şebekesi ve Pompa 1 fstasyonu lnşaatı Buna hükümet etmenin tabiaTescıl edılmış marka tından gelen güçlükler engelNot: 1 Postadakı gecikmeler dikkate ahnmaz. dir çağımızda. Çünkü artık dev2 tSKl 2886 sayılı Devlet Ihale Kanunu'na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, let idaresi, emir ve kumanda; diledığıne kısmen veya tamamen yapmakta, uygun bedelin tespit ve takdinnde serbesttır. dan ibaret değildir. Engeli çeAdresi: İSKI Genel Mudürluğu şitli ve bir türlü bitmeyen güç Aksaray Meydanı 34410 Aksaray/İSTANBUL bır yarıştır halka hızmet işi. TEL: 5883800 (36 Hat) Ama mıllı ıradeye dayalı partaTELEX: 31293 ISUtr mento, yargı bağımsızlığı, biFAX: 90(1)5883918 limsel özerklik ve basın hürriyeti olmasa, bu engelleri yıka devlre koşu kazanmak kolaylaşır elbet. Işte icra sorumluluğu T.C. ADANA 2. SULH CEZA MAHKEMESİ ile karşı karşıya kalanların NiEsas No: 1990/1503 san 1971 'den bu yana memleKarar No: 1990/1971 keti bir anayasa değişikliği ıle HÂKİM: Erdem Türer Metin 19309 karşı karşıya bırakmalannın neKÂTtP: M. Nacı Metmer deni, bu kolay hükümet etmek DAVACI: K.H. şartlarını hazırlamaktır." SANIK: Ramazan Çetin: Abdullah ve Fatma'dan olma, 1962 doğ.lu, Yüreğir ilçesi Kadıköy köyü H: 97, C: 036/02, S: 70'te N. kayıtlı olup halen Adana ili Şakirpaşa Mah. U33/3 Sok. No: 36'da ikamet 61 Anayasası 12 Mart'ta alt eder, evli, 1 çocuklu, okuryazar, sabıkasız, fınncı, TC vatandaşı. üst edildi, ama 12 Eylül'de tüSUÇ: Sağlığa zararlı ekmek ımal etmek. müyle ortadan kaldırıldı. SUÇ TARlHt: 18.06.1990 DP'nın mırasçısı AP'lıler "Bu Yukarıda açık kımliğı yazılı sanık hakkında mahkememızde açılan kamu davasımn yapılan açık yargıanayasa ile hükümet laması sonunda: yönetilmez" diye tutturmuşlarGereği düşünüldü: Olay günu sanık Ramazan Çetin'in müsteciri olduğu Adana Şakirpaşa Mahallesi U28 dı. Onlann yapamadığını AP ikSk. No: 25'teki fınnında Tarım Orman ve Köy lşleri Bakanlığı Adana ll Müdürlüğü yetkıli elemanlannca tîdannı yıkan 12 Eylül general yapılan denetim sırasında alınan ekmek numuneleri üzerinde yapılan kontrol sırasında ekmeklerin Uzerinde etiketinin bulunmadığı, bu suretle sanığın taklit ve tağşiş edilmiş ekmek sattığı, iddia, sanığın ikrarı, leri başardıl Ne var ki ortaya çı18.6.1990 günlü numune alma tutanağı, 9.7.1990 tarih ve 46690 sayıh muayene ve anaİiz raporu, tüm karılan 82 Anayasası, 61 Anadosya kapsamından anlasılmı; olmakla; yasası'nın düşmanlarını bile Sanığın taklit ve tağşiş edilmiş ekmek imal etmek suçundan eylemine uyan TCK.'nun 398'inci maddesi memnun etmemıştir. Bugün uyannca takdıren 3 ay hapıs ve 40.000. lıra ağır para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın suçu işleyışinbaşta Demırel olmak üzere 61 deki özellıkleı nazara alınarak hükmolunan hapis cezası 647 sayılı kanunun değişik 4'üncü maddesi uyaAnayasası'ndan yakınanlar 82 nnca günlüğü takdiren 5000. liradan paıa cezasma çevrilerek ve hükmolunan aynı neviden para cezalannın Anayasası'nı baştanbaşa deTCK.'nın 72'ncı maddesi uyarınca toplanarak neticeten sanığın 490.000. lira ağıv para cezası ile cezalanğıştırmek ısteğındedırler. dırılmasına, TCK.'nın 402'nci maddesi uyarınca sanığın 3 ay süre ile cürme vasıta kıldığı meslek ve sanatımn tatiliGörüyorsunuz, ülkemizde ne, aynca 7 gün süre ile işyerinin kapatümasına, TCK.'nın 402/2'nci maddesi uyannca karar kesinleştianayasa savaşı bir türlü sona ğınde karar özetınin büyük harflerle yazılmak sureti ile ve cezalandırma süresi kadar kalmak üzere kapatılan ermiyor. Herkesi memnun edeijyerinin göze çarpan bir yerine yapıstırılmasına, aynca karar özetinin Adana C. Savcıhğı'nca masrafı bicek bır anayasadan söz edilelahare yükümlüden alınmak Uzere Ankara, lstanbul ve Izmir'de yayımlanan tirajı 100.000'in üzerinde bulunan bir gazete ve aynca Adana ilınde yayımlanan mahallı bir gazete ıle ilanına, billr mi? Önemli olan, şu partiDosya ıçenğinden sanığın imal ettiğı ekmeklerin gramajının az olduğu belirülmekte olduğundan sanık yi bu partiyl, şu siyasal görüşü hakkında noksan gramajh ekmek imal etmek suçundan gereğinin takdir ve ifası için karar kesinleştığinde ya da başka bir görüşü destekBüyukdere Cad 185 Levent 80710, lstanbul dosyanın Adana C. Savcılığı'na tevdüne dair verilen hüküm kesinleşmiş olduğundan TCK.'nın 402 madlemek, tutmak amacıyla değil desi gereğınce ilan olunur. çağdaş demokrasinin koşullaH bu hüküm özeti mahkememızın 12.12.1990 gün ve 1990/1503 ESAS 1990/1971 sayılı karanndan çınnı kapsayan bir anayasa hakartılmıştır. 14.01.1991. Basın' 27194 zırlamaktır. Bitmeyen Anayasa Kavgası! det Velidedeoğlu, Anayasa Profesörü Hüseyin Nail Kubalı, Idare Hukuku Profesörü Ragıp Sarıca, Anayasa Profesörü Tank Zafer TAinaya, tdare Hukuku Doçenti İsmet Giritli'den kurulmuş olan komisyon, 28 Mayıs 1960 tarihinde Ankara'da Rektör Sıddık Sami Onar'ın başkanlığında toplanarak aşağıdaki esaslan saptamış ve Milli Birlik Komitesi (MBK) Başkanlığı'na sunmuştur. Türkiye MBK'nin eski hükümeti devirmesini adi ve siyasi bir hükümet darbesi saymak doğru değildir. Bir devlette, hükümet ve onu meydana getiren siyasi iktidar, hukuka, adalete, ahlaka ve bütün halkın menfaatine da PENCERE 26 MAYIS 199 Gerçeğin Söylencesi 5ICAKTAM YAVDIK, sayın doktor ve eczacılara Bronş astması, kronik bronşit ve amfizem tedavisinde UZUN ETKİLİ NB DB Bricanyl Durules (terbütalin sülfat 5 mg) 50 tabletlik ambalajlarda tıp kullanımına sunulmuştur. K L I M A adidas A. 1 Eczacıbaşı BÖLGE SATIŞ TEMSİLCİSİ • Hipertansiyorî tedavisinde vkalsiyumanta«onı®ti«.i>reparatımız o Tel: 130 49 24 Ptendi (Felodipin 5 mg) 20 tabletlik ambalajlarda tıp kullanımına sunulmuştur. Eczacıbaşı • Baş ve kasıklardaki bit enfestasyonları tedavisinde kullanılan preparatımız MriLrtjltf Ş m u n a pa (% 0,4 sumitrin) 150 ml'lik ambalajlarda tıp kullanımına sunulmuştur. l Eczacıbaşı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog