Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

5MAYIS 1991 •*•• •27 Mayıs "Fetva!"sı aştarafı 2. Sayfada) nmalıdır. Ne yazık ki, memlcetimizde aylardan, hatta yılrdan beri iktıdar, Meclis'i, hüimeti ve idaresiyle bu dayananı kaybetmış, şahsı ıhtıraslarsadece belli bır zümrenın enfaatini koruyan kaba bir ivvet haline gelmişti. Her şey;n önce hukuka bağlı ve halj dayanan bir kuvvet olması ;reken devlet gucu, bu zumre lenfaatlerinin gerçekleştırme ısıtası haline getirilmişti. Bu yüzden, yıkılan iktıdar ile >ıl devlet kudreti olan ve hukua bağlı kalmak ısteyen millet, rdu, adliye ve barolar, idareci•r, unıversıteler, basm ve dığer sşıtlı sosyal muesseseler arasma her türlu manevi bağlantı keıldi. Dinimizı sıyasi propaganalara alet eden bu ıktıdar, urkiye'nın dünya devktkr topjiuğu içınde medeni bir devlet iarak laysk olduğu yen muhaaza etmesi hususunda olağaiüstü değer ve önem taşsyan Uaîürk ınküapianna karşi da hişman diiramuna dvkştü. Vaandaşiar, muhakfet, hâkimler, nemuriar, umumî efkann (emılcısı oian basm, sendıkaiar, ntuek teşekküllen, bankalar ve ürlü iktisadi muesseseler, öğencı dernekien, haita hayır wenryetkn gıbi her çeşıt teşekküler çok ağır baskılar altmda btakıldı Yükseköğremm gençh | m e ve ünıversıtelenmızın 30 latta 40 seneiik hocalanna ve aüyük bir gekcek vaadeden jenç öğretim üyelenne ve yardımciiarına ve jdealıst öğrencıterıne karşı büyük bir şiddetie harekete geçildı Şahsı menfaa tıne ve ıhtırasına bağlanarak meslek vazifesinı ve anlayışmi kaybeden birtakım idare âmırlen ve pohsler ve pohs kıyafetıne sukuimuş birtakım kîmseler üniversiteye sakhrtildı Hiç bır hukuk ılmının ve idare tarzının kabul etmeyeceğı alaniarda silah fcuHamlarak masum gençier ö! dürüidü, yaraiandı ve bır kısmı da sakatlandı. Yıkılan iktidar, bu gibi kartun dışı hareketlerle ve talebesını korumak ısteyen ünıversite hocalarını, dekanlan ve rektörü dövdürtmek, yerîerde sürükkmek, yaralatmak, evienm bastırtmak ve bunJara, medeni bir memlejkette en kötü insanîara yapılma yacak muameieierı yaptırtmak suretıyie varhğını devam ettireceğini sandı Hak ve hukukla, devlet fıkfryle hıçbir ılgısi olmayan bu gibi hareketkri yaptıran bır ztimre artık mılletı temsıl eden bır müessese sayılamazdı, çünkiı hükumet adını tasıyan bu tesekkül gerçcktc hüktKMHıfcvaifı»nı kaybetmış, şahsı bır baskı ve ıhtıras aletı haline getirilmişti. Btttttn bu sebeplerle, yıkılan iktidar, meşru olmaktan çıkmış bulunuyordu. Zıra demokratik bir idarede iktıdann meşru olması, sadece seçımlerde çoğunluk kazanmasıyla değil, iktidarda kaldığı muddetçe anayasaya saygı göstermesı ve millet efkarı ve basm, ordu, adalet ve ılım müesseselen gıbı müesseselerle işbirliğı yaparak hakkaniyet ve eşıtlık temehne dayanan bır hukuk duzeni içınde yaşaması ve devam etmesı ıle mümkundur Halbukı eskı iktıdar bır yandan anayasaya tamamen aykın kanunlar çıkarmış, bunlara dayanmak suretıyie ana hak ve hurnyetlere tecavuz etmış ve kanunsuz ıcraatta bulunmuştur. ö t e yandan da, memlekette huzur ve sukunu sağlamakla ödevh olduğu halde bunu yapmamış, devlet müesseselerını, partıler, ordu, unıversıteler, adliye ve idare teşkılatı gıbı sıyasi ve sosyal müesseselen ve hatta bunların ıçinde yaşayan ınsanları bırbirıne düşurup bu müesseselen halka ve dış âleme karşı kötüleyerek bir anarşı halı yaratmıştır. Eski iktıdar, Buyuk Millet Meclısı'nı de gerçek kanun koyucu ve murakabe edıcı organ olmaktan çıkanp, şahıs ve zümre menfaatıne hızmet eden bır partı grubu haline getırmek suretıyie bu Meclıs'ın meşruıyetinı yok etmıştır. Boylece anayasadaki dayanağını tamamen kaybeden Meclis, hukuken kendı kendine yok olmuştur Belırtılen bu sebeplerle eskı iktıdar meşruluğunu çoktan kaybetmış bulunuyordu. Işte bundan dolayıdır kı bugün, devlet müesseselerını, sıyasi kudreti ve meşru hukümeti yeniden kurmak mecburiyeti hasıl olmuştur. Mılh Bırlık Komitesi'nm ıdareyı ele almasını bu mecburıyetin haklı ve zaruri bir neticesi sayıyoruz. Zira bu harcket, devlet nizamını bozan, halkı birbırine düşman ohnaya teşvik ederek anarşiye yol açan, bütün milli muesseseleri ışlemez hale koyan, hülasadevletin dayandığı hukuk ve ahlak temellerini yok etmeye çahşan eskı ıktıdarın fiıli durumuna son vererek meşru nızamı yeniden kurmak ihtıyacından doğmuştur. Bu durum karşısında ılk olarak ahnması gereken iki tedbir vardır: Birincisi: Pek yakın bir zamanda gerçekleşmesi milletçe özlenen demokratik icaplara şimdıden uygun olacak bır şekılde amme hızmetlennı yurutecek ve insan hak ve hürrıyetlenni koruyacak, bütün haiksn menfaaünı göEetecek geçıci bjr hükümet kurarak ıdareyi devaro etdrmek, tkincist: Devletın çığnenmış ve ışiemez bır baîe gelmış anayasası yerine, hukuk devletinin gerçekieşmesını sağiayacak, deviet organiannı kuracak ve sosyal müessesekrin hak ve adalet prensiplerine, demokrası temeiıne dayanmasım temm edecek bıı anayasa hazırlamak ve ayrıca mılktın gerçek iradesinin meydana çıkmasına imkan verecek, çoğunluk ıstıbdadını ve siyası iktıdann soysuzlaşmasım önleyecek esaslar içinde bır seçim kurumu meydana getırmek. Kısa bır zamanda başarüacak bu hazırhktan sonra, seçimkrk demokratik muesseseler vücuda getırılerek hukuk devletı yenıden gerçek ve tam manasıyia kuruîmuş olacaktır. tşte, komısyonumuz bu anayasa ve seçım kanunu ön projeîerini hazırlamak üzere vazıfeye çağınlmıştır Bu vazıfeyı en büyük ve şereflı bır mılkt, memleket ve mesiek borcu olarak büyük bır şevkle, geceh gündüzlü çahşmak suretıyie yerine getireceğiz. MilH Birlık Komitesı ve Türk Sıiahh Kuvvetler Başkumandanhğı'nca, İstanbul Ünıversitesi Hukuk Fakültcsi görevlı öğretim üyelerınden kurulan komısyonumuz, Ankara Üniversitesi'nden davet edeceği öğretim üyelen ıle bırlıkte haarlayıcı bir küçük komısyon olarak çalışacak, hazırlayacağı ön projeyi, Tfemyiz Mahkemesı, Devlet Şurası, Dıvanı Muhasebat, askerı kaza ve basm muesseseknne, barolara ve benzeri sosyal müesseselere ve mütehassıslara ve böykce çok genış btr heyetın ve Mıllı Birlik 4Comüesi Haktiraeü'Bm tetlıiki, ne sunacaktır Bu anayasa projesınm, hukukı şeklmı alması içın takip edilecek usul de aynca tespıt edilerek umumı efkara arzolunacaktır. Yapılacak anayasanın tam bır hukuk devletı fıkrını gerçekleştirmesi; insan şeref ve haysıyetını, fert hak ve hurrıyetlerını olduğu kadar sosyal hakları da temmat altma alması, devlet organiannı ve sosyal müesseselen kuran ve koruyan bıı muvazene âmüi olması; kanunlann anayasaya uygunluğunu sağlayacak müesseselere yer vermesı lazımdır. tktıdan teşkil edecek bır Meclis çoğunluğunun meşru hak ve yetkılerının sınırları dışına çıkarak, muhalefetı, yani yarmın ıktıdan olabılecek bir Meclis azınlığını ezememesı; demokrasının en temel varhk şartı olan sıyasi hayatı felce uğratamaması içın gereklı bütun tedbır ve esasların bu anayasada yer alması zaruridir. Bu prensipler uzerınde komısyon üyelerı kendi aralannda olduğu gıbı Müli Bırlık Komitesı Başkanlığı ve Turk Sıiahh Kuvvetler Sayın Başkumandanlığı ıle tamamen müttefiktır. • •• 28 Mayıs 1960 tarıhını taşıyan bu belgenın altında, sırasıyla İstanbul Ünıversitesi Rektörü Ord Prof Sıddık Samı Onar, Hukuk Fakultesı Dekanı Prof. Nacı Şensoy, Ord. Prof. Hıfzı Veldet Velıdedeoğlu, Prof. Hüseyın Naılı Kubalı, Prof. Ragıp Sarıca, Prof. Tarık Zafer Tiınaya ve Doçent Ismet Gıritli ımzaları var. Bu kişikrin Ankara'ya nasıl göturulduğunu, raporun nasıl ve niçin hazırlandığını gelecek hafta anlatacağım. SIEMENS Cevre Dostu Enerji Santraliarı Temiz enerji icin turbogüç sr İstanbul Ambarlı'da dünyanın en büyük Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı'nın inşası bitmek üzeredir. Aynı tip santrallar başta İngiltere ve A.B.D. olmak üzere diğer pekçok ülkede de projelendirilmektedir. Siemens, gaz ve buhar türbini ile çalışan santrallarıyla çevre sağlığına önem veren bir yol ızleyerek, dünyanın en ekonomik ve enerji kaynaklarının kullanımında en büyük tasarrufu sağlayan enerji üretimini gerçekleştirmektedir. Siemens'in geliştirdiği gaz türbinleri, havadaki karbondioksit oranını azaltarak ve çevre kirliliğini en az düzeye indirgeyerek en yüksek verimi sağlamaktadır. Siemens, çevreyi koruyan enerji teknolojilerinin geliştirilmesine daima büyük önem vermektedır. Elektrotekniğin ve elektroniğin her alanında üstün teknolojiler sunmak, teknolojik standartlar oluşturmak, sektörel gelişmelere ayak uydurmak ve bu alanların öncülüğünü yapmak gibi üstün çabalar şirket politikasının temelini oluşturmaktadır. • AVUSTURYA'DA YAZ PROGRAMI Okulun adr Tyrol Ensttliısu Haftalık eğitim saati 18 Konaklama türü. Okul konaklaması Yaş Sının 12 17 TARİHLER VE FtYATLAR: 3 200 DM (19 Gun) 16 Haztran 5 Temmuz 3 2 0 0 DM (19 Gun) 7 Temmuz26 Temmuz 3 2 0 0 DM (19 Gun) 28 Temmuz 16 Ağustos 4 1 0 0 DM (28 Gün) 16 Hazlran 14 Temmuz 4 1 0 0 DM (40 Gün) 14 Temmuî 11 Ağustos 5 300 DM (40 Gun) 16 Hazıran26 Temmuz 5 3 0 0 DM (40 Gun) 7 Temmuz 16 Ağustos FtYATA DAHİL OLANLAR. • Tam pansıyon okul konaklaması • Haitada 18 saat eğıtım (Sabah 9 00 12 00 arası) • Aynca saat (18 0018 45) arası pratık Almanca • Tam gun ve yanm gun gezılen • Sosyal sportıf faallyetler • Vue ucretlerı • Havaalanı transferleri • Gıdiş Donuş uçak bıletl • Barvka ttansfetlen GB Llsan Okulhn Acentesı • PEFA A § Ha$revgerede Cd No 142 K 2 D 3 80200 Teşviktve/iSTANBUL Tel 01136 13 80 & 01136 18 68 Fax 01160 37 10 S I M K O TİCARET ve SANAYİ A.Ş. Siemens AG Türkıye Genel Mümessili Meclısı Mebusan Cad. No:125 80040 Fındıklı/İstanbul Telefon: (1) 151 09 00 Fax: (1) 152 41 34 Siemens. Atılımlar gücümüzün kanıtıdır. r "'*. v
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog