Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

16 MAYIS 1991 HAVA DURUMU Adapazan Devlet Meteoroloji işlen Genel MüAdıyaman dOriüğü'nden alınan hilgıye gbre, büAtyon tun bölgeler çok bulutlu, Ooğu ve Afln Ankara Guneydoğu Anadolu bölgesınin dıAntakya şında kalan yerler yağışlı geçecek. Antaiya Yağışlar yer yer etkılı ve sureklı olArtvın mak üzere yağmur, sağanak ve fjök" gurultulü saflanak şeklınde olacak., Utcik HAVA SlCAKLIĞl. Batı bulgelerirnteHngdl de azalacak, doğu bölgelerimizde NlZLEROEıKaradenlz'dekıbleve BitUs 1 değişmeyecek. RUZGAR: Guney ve mızde kıble ve lodostan 6 kuvvetinde saatte 10 ila 21, Ege Botu bat yönlerden orta kuvvette, yurdun de 27 denız milı hızla esecek Dalga yükseklıjjı 0.5 ila 1.5, Bursa Batı kesıtnlerinde kuvvetlı ve kısa Ege'de 23 m dolayında bulunacak. VAN GÛLU'NDE HAVA. Çanakkale çonım sürelı fırtına şeklınde esecek DE Bulutlu geçecek Denulı ı bulutlu 'yaOmurlu ısısh Adana TURKIYE'DE BUGUN Y 25° 15° Dıyartıakır Y 26° 11° Manısa Y 15°10°KMaraş Y 16° 12° Edırne Y 22° W Mereın Y 26° 12° Erancan Y 14° 9°Ernmım Y 20° 5°Mujla B 20° 6° Eskışehır Y 16°10°Mu$ Y 16° 11° Gaaantep Y 25° 15° Nıflde Y 19° 14° Ordu Y 24° 16° Gıresun Y 20° 15" Gumüşhane Y 20° 10° Rıze Y 23° 14° Hakkan Y Zf 10° Samsun Y 19° 14° Isparta Y 17° 12° Sıırt Y 16° 12° istanbul Y 16° 11° Smop Y 15° 9° Izmır Y 19° 15° Sıvas Y 23° 11° Kars B 19° 3°TeWn)aj) B 20° 8°Kastamonu Y 17° 10° Trabzon Y 16° 10° Kaysetı Y 18° 9°îunceli Y 17° 12° KırMarelı Y 15° 10° Uşak Y 17° 11° Konya Y 17° 10° Van Y 17° 10° Kfltohya Y 15° W YHoat Y 17° 10° Malatya Y 22° 11° Zonguldak Y Y Y Y B Y Y Y Y B Y Y Y Y Y Y Y Y Y 18° 14° 22°12° 24° 16° 17° 10° 21° 8° 18° 10° 18° 14° 18° 13° 18° 14° 25° W> 18° 14° 17° 10» 16° 11° 19° 13° 22» 10° 15° 10° 17» 6° 15° 9° 18° 14° DUNYADA BUGÜN Lenıngrad L Amssrtam A 15° Amman A 29° Aöna Y 20° A 29° A 23° A 18° B*sel Belgrad Y 12° B«gn B 15° B 14° Bonn Bruksel B 17° Budapeşte B 15° Cenevre A 19° A 24° Cenyıı A 36° Cıdde A 37° Oubaı Frankfurt B 15° A 26° Oırne Y 12° Hdsnkı A32» Kahire Kopenlug B 14° B 14° KUn A 26° Utkoşa Lenıngrad Y 12° B 18° Lmdra A 28° Madnd A 22° Mllano Montoeal Moskova Y 14° Munıtı B 15" NewYork Oslo B 14° A 19° Pans B 13° Prao A 38° Rıyad B 21° Roms Sofya Y 14° Şam A 28° Telftviv Dınus Varşova Y 12° A 20° Venedık A 19° viyana Mashıngton fflnh A 18° s Şam karfı Aaçık Bbukıtlu GuüneşJı Kkarlı Ssıslı YyaOmurlu BULMACA SOLDAN SAGA: 1 2 3 4 1/ Koyunun üstündeki tüy... Yokluk, hiçlik, ölüm. 2/ Geniş, enli... Bir yaşmı geçmiş dişi dana. 3/ îçten, candan... tridyumun simgesi. 4/ Avrupa'da bir başkcnt... Küçük crkek kardeş. 5/ îrak'ta, Şiilenn hac merkezi oian bir kent. 6/ Dua eden... Öndelik. 7/ Bir görevin yürütttlebümesi için merkez olarak secilen yer... Yanardağ kayahkları arasmda bulunan bir feldispat türU. S/ Çanakkaie Boğazı'nda bir burun... Sıvas'm bir üçcsi. 9/ Hisse, pay... Lokmanruhu. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Kanun... Hırs. V Sidik asidi tuzu... Kesirsiz olarak kendinden ve 1 sayısından başka sayılara bolünemeyen sayıya verüen ad. 3/ Italya'da bir kent... Bir nota. 4/ Çanakkale'nin bir ilçcsi... Birine dokunsun diye söylenen söz. 5/ Argoda bite verüen ad. 6/ Bayağı... Etek ucuna doğnı genişleyen giysi. 7/ lavlada bir sayı... Hastalıktan kurtuîma, iyikşme. 8/ Buğday tanesinin olgunlaşmış içi... Giicii de denilen ve bez tezgâhında iptiği ayarlayan tezgâh tarağı. 9/ Yemek borusu... Büyük ün kazanmış sinema ya da müzik sanatçısı. TART1SMA muıiuğu"nu yapacak olan muhalefetlerin yakasından kurtulup iktidanm yenileme düşü... Ama ortada onun hesaplamadığı kimi etmenler var ki onun bütün tasanmlannı, gerçekten "hayaJi ham" küacaktır: Bir kez halkımız, bir yandan devlet zecirlerinin tehditlerine, öbür yandan da deviet oianakianmn kendisini "tamahJandırn»ak" (itma etmek) üzere kendisi için iitimaslı kullantimasma teslkn oimayacak kadar cesur ve onurlu olacaktır. Tehditterden korkmayacak, tamahlandıncı iltimaslara tenezzüî etmeyecektir. Büttin açıkhğı ile görülmektedir ki ANAP, bir siyasal müflisliğin içindedır. Ama ne yapıp yapıp iktidarını sürdürme düşünü gerçekleştirmek istiyor. Türkiye'de iktidar, hâlâ siyaseten iflas etmiş bir partinin eiindedir. Bu partinin iktidar müflisüği, 87 seçiminde haikça tesciî ve ilan edilmişti. Fakat ımıhalefet, bir türlis İflas Masası gereklerini yerine göiremeînişti. ANAP da bütün deviet olanaklarıru kaiîanarak iktidanm sürdürme olanaklartm kuüartîmşttr. Ve göTülmemiş bir şey; yüzde yirminin alimdaki bir güç hâlâ ülke yönetimindedir. tşin tuhafı, bu demokrasi dışılığa karşın, bu "İÜIMU" düşüklüğtoe karşsn, 92 seçimîerinde iktidarını yenileme düsleri görmektedir. Partinin gayri resmi önderi, daha şimdiden bu düşü gerçeklendirme kombinezonlannı tezgâhlayıp uygulama işini hizlartdırraıştır. revlilerinin garanti statülerini alt üst ederek ortahğa saiacağı "dehşet duygusu" seli ile yüksek bürokrasinin ve de bütün kamu hizmetleri personelirun kendi partizanlık manyetiği alîma girmesinî sağlamaya yönelmek, 60 YBL ONCE Cümhuriyet Muamele vergisi Muamele vergisi, B.M. Meclisi îktisat Encümeninin tetkikinden sonra şu « » ın»» edilnukte *•» muaddel şekli almıştır: Türkiye'de en az 5 beygîr kuvvei muharrikesi olan Para iSıraz eder. smaî müesseselerin çıkardığı maddeler, ecnebi memleketterden gelen büumum maddeler, sigorta şirketlerinm, bankalara, prim, komisyon, faiz, iskonto gibi her ne nam ile olursa olsun aldıklan mebaliğ muamele vergisine tâbidir. iîmal, ithal, ahm vç satımı veya ihracı ve yahut jbufilardan yalnız birisi devlet inhisarı altında buluııan maddeler, metre murabbaı 25 lıradan yukarı kıymette Şark halüarı, el ile imal olunan hah, seccade ve kilimler, şeker, yün, ipek, iplik fabrikaları, kuru yemişjeri kabuğundan ayıran fabrikalar, her nevi mahsulâtı ziraiye, öğütme müesseseleri, gümrük ithalât tarife kanunu ile gümrük resminden muaf olan maddeler, sefaretaneler, siyasi memurlarm gümrük resminden muaf eşyaîan, tasirhaneler, büumum ihraç maddeleri, mukerrer sigorta muamelelen, ihraç edilen maden kömürleri muamele vergisinden muaf tutulacaklardır. E¥TMI ÖMM5I Sonra haikımsz, günlük yasamını yürütmekte cektiği güçlüğün bilincindedir. Boyuna bit çığ gibi ço|aian iç ve dtş borçlarm hovarda ekonomiîerine kurban gittiğini bilmektedir. Bunları, yann öbtir gün daha. öbür gün öderken büsbütün eziîecegnin ayırdındadır. Devleti, ANAP eîi ile yürütmedeki adaletsizliği, verimsiziiği artık iyiBütün açıkhğı ile görülmektedir ki ce öğrenmiştir. Kendisini bu duruma sokan, ANAP, bir siyasal müflisliğin içindedir. Uikeyi bu sıkıntılara uğratan "hanedan"dan • Ve böylece, kendisine ram edeceği bıkmıştır. Ama ne yapıp yapıp iktidarını sürdünne düpartilikami' hizmetlüi ittifakı ile devletin şünü gerçekleştirmek istiyor. bütün olanakiarmı ANAP için kuüanarak Onun için ANAP'ın şefi, İstanbui ve geOnun bu inatçı düşünü gerçekleştirme 92 seçimlerini kazanmaya yöneimek... (Şim nel kongreleri ile ANAP'ı daha da uydulaştaktiklerini şöyle özetieyebiliriz: diiik bozduğu ekonomi içindeki "finans tırsa da; bürokrasiyi ve kamu görevüîeri ka• İstanbul örgütundeki "iç" muhalefeti, kapital"in kendisine pek yuz vermeyeceği filesini teslim alsa da; o kanal ile halkı ne bir hanımm parmağmdaki büyü ile arıtla ni biliyor. Ama onlan da kendisine ram ede kadar korkutsa ya da kişi olarak, aile, mesyıp 4050 parlamenterlik bir gücü eline ge cek bir yol aramaktadır herhalde!) iek, bölge olarak ne kadar tamahlandırmaçirmeye doğru yönelmek. larda bulunsa da ve bu uğurda devlet olanakiarmı ne kadar kuüansa da bu kez hal• Hazirandaki geneî kongresi ile sırf ken Yani: Şu kisalmış süre içinde kendisine ipotekli kımız ANAP'ı iktidar yapmayacaktır. Beldisi ile özdeşleşmiş bir parti; vereceği direktifler içinde ve altmda, kendisine endeksiî bir güçler ordusu yaratarak, onlar kanalı ile ki de siiecektir. devletin bütün olanaklanm kendisine doğbir hükümete doğru yönelmek, • Yasa gücünde kararnamelerîe, kamu gö ru akıtarak müflisliğin masasmın, "icra me Prof. BAHRt SAVCI U v R U N ! UÇAN, KAÇAN, DUŞEN YAT1RIMLAR YAPMAYIN Demirkaya İıışaat'ın sımdıığu olağanüslü imkfuıları clegerlendirin. Kn istikrarlı en Ycrimli yatırııııı yapııi: v Ceyhan Cezaevi'nde yatan, ölesiye hapis cezasına hükümlü, Oğuzhan Müftüoğlu'ndan bir mektup aldım. Antiterör ve koşullu salıverme yasasına değiniyor, özetle şöyle diyor: "Sayın Ekmekçi, Sizin de kimi yazılarınızda değindiğiniz gibi, eşi herhalde dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş ve hiçbir hukuk mantığıyla açıklanamayacak haksızlık ve eşitsizliklerle dolu bir yasa çıkarıldı. Yasanın gerçekten de savunulabilecek hiçbir yanı yok. Adalet Bakanı Oltan Şungurlu'nun gazetecilere yasada sağsol ayrımı olmadığını söylemesine karşın, tlkel bir sol düşmanlığı ve sağsol ayrımcıhğı apaçık sırıtmaktadır. Gerçi son günlerde çok yazılıp çizildi ama, ben yasadaki ayrımcı anlayış üzerinde kısaca yeniden durmak istiyorum. Bu yasayla, örneğın Bahçelievler katliamında 7 TİP sempatizanı genci boğarak, kurşunlayarak öldürmekten 7 kez ölüm cezası almış olanların ve 1980 öncesindeki bütün katliamların sorumluları, Tütengilleri, Bedrettin Cömertleri, Doğan Özleri, Karafakioğullarını, binlerce aydınımızı, gencimizi katletmekten sorumlu olan sağcıların salıverildiğini, buna karşılık ölüm ve ölesiye hapis cezası almış bütün solcuların içeride bırakıldıklarını şimdi herkes biliyor. Buna karşın Sayın Sungurtu, yasada sağsol ayrımt yaptlmadtğtnı nasıi savunabiliyor? Bu eşi görüimedtk ayrtmcıiiğtn 'soicuların işledikteri suçterın deviete karşı işiendiği' gerekçestyie açiklanmaya çahşiidsğ! da görüiebinyor. Hazlı Hicak, Tercümart'daki vaztlannda, yasadaki ayrimcıiığt bu şakîSde s«?unmaya çalişti. (Ona göre devietin ırzına geçiimesi, vatandaştn ırzma geçilmesinden daha ciddî va önemls bir suç taşkıi etmektaymiş!} Bu tur gerekçeîerin tutarstzhğı da ortada. Çönkü yasada 125 ve 146. madde kapsam dışı kaitrken, ceza yasastnın aynt {Deviete karşı işlenen cürömter) bölümünde yer atan 149. madde istisna hukümterinden sayıimtyor, Çürtkü Kahramanmaraş katüamından dolayı yargılanân sagcitar 149. maddeye göre cezalandırıimışti. Bu surette, Kahramanmaraş'ta hamile kadınları, küçücük çoaıkiarı ve yaşlı, genç yüzlerce yurttaşsmizı katledenter (Sağcı oldukları için!) deviete karşt saytimtyoriar ve bu 'dünyaya örnek oiabilecek' yasa sayesinde saiıveriisbiliyorlardt. Sayın Ekmekçi, yasayı hazırlayanlann düşünce zenginlikleri bu kadarla da smirh değü. Oniarın ayrımct zıhniyetierinin en ince örneklertnden bırı, geçtci 4. maddentn sik fıkrasında saktı. Buradaki hükme göre polts, asker vb devtet göreviiierini Öldürenter (125. ve 146. madde gibi) 1. maddedeki koşuilu saiıverme hükümlerinden yararlanamayacakiardı. Ancak yasayı çtkaranlar, bir yandan sotcuları içeride btrakırken, bir yandan da bir kısmı pek çok profesör, öğretmen, yargıç, savcı ve emniyet müdürü, milletvetkiü, ki bunların hepsi devlet memuru ve kamu görevlisidiröldürmekten de sorumfu otan sağcıiarı tümuyie çıkarmak istiyorlardı. Yasa ilk biçimiyle çıksaydı, 'komüntst' profesörlert, ö§retmenteri, yargıçtarı, Doğan Öz, Cevat Yurdakul gibi savcı ve emniyet müdürlerini, CHP milietvekili Köksaloğtu'nu öldüren 'miiiiyetçiier' de içeride kalabilirierdi. Bu yüzden, geçici ek 4. maddenin (a) ftkrasma 'Bu kanunda terör suçu sayıfan eyfemier sonucu' diye bir tümce ektendi. Böylece yukarıda saytlan devlet göreviiierini öldüren sağcıtar (Sıkıyönetim mahkemelerinde bu yasada terör suçu saytlart 146. vb maddetere göre değil, 450 vb adi suç hükümlerine göre yargttantp cezalandtnldıktan için) yasantn koşullu sa!ıverme hükümlerinden yararianır hate getirıldiler. Bu şekiide ek 4. maddenin (a) fıkrası, aslında 'polisasker, yargıç, savcı, emniyet müdürü, profesör, öğretmen gibi devlet memurlarınt öldürenler sağcı ise yasadan yararlanır, soicu ise yararlanamaz' biçiminde bir antam kazanmış oldu! Sayın Ekmekçi, bütün bunları bu kadar açık, bu kadar pervasızca ve rahaiça nası! yapabitmişlerdir? Patagonya'da değil, Afrika'nın balta gırmemiş ormanfarının içinde kalmış bir yamyamtar kabilesinde değil, dünya çapında anayasa hukukçulan yettştirmekle övünülen 21. yüzyılın eşiğine gelmış bir Türkiye'de tüm bunlara nasıl cesaret edebilmişlerdir? Ve tabii bizım koca demokratik kamuoyumuz, çağdaş basınımız, îlericidemokrat güçlertmız, böyle bir yasa komısvonlardan Meclis'ten geçerken ve bir avuç tutukiu yakını Meclıs kapılartnda çırpınır, itilir, kaikılırken, nasıl ve neden o kadar sessız (ve pervasız!) kalabılmışlerdir? Benim yanıtını aradığım bu soruların ortaya çıkaracağı gerçekler, sanırım böyle bir yasanın çıkarılmasından da, birkaç yüz faşist salıverilirken binlerce devrimcinin içeride kalmasından da önemli ve acıdır. Sayın Ekmekçi, biliyorsunuz ben bir hukukçuyum. (Kendi durumumda hiçbir olaya adı bile karışmadığı halde, ölesiye hapis cezası almış N.Mİtap gibi arkadaşlarımın durumundan söz etmiyorum. Cezaevinde bulunduğum 11 yıl boyunca yüzlerce dava dosyası, yüzlerce mahkeme kararı inceledim. Bunlar arasında öyleleri vardır ki bırakın hukukçu olmayı, sıradan sağduyu sahibi bir vatandaşın bile Kabul etmesı bir yana, ısyan etmemesi olanaksızdır. Polıstekı işkenceli sorgulara egemen olan 'bunu yapmadıysa, başka bir şey yapmıştır', 'bu yapmadıysa başka biri yapmışttr' mantığı kararlara aynen yanstmış; sonuçta yüzlerce insan; yüzlerce, binlerce kişinin yargılandığı toplu davalarda hiç ilgisı olmayan olaylardan ölüm, ölesiye hapis cezaları almıştır. Bir E.Çınar olayını basına yapsıyıp, yazılıp çizildiği için biliyorsunuz. Oysa ben bugün, benzeri biçjmde hiç ilgisı olmadığı, olaylardan dolayı ölüm ve ölesiye hapis cezası almış olan bir yığın insan tanıyorum. Ve bu insanlar 11 yıldır içeride yatıyorlar. Kimi dosyalarının Yargıtay'da incelenmesini bekliyor. (Kimbilir kaç yıl sonra). Kiminin cezaları Yargıtay'ca bozulup salıveriliyor. (On yıl boş yere yattıktan sonra geçip giden yaşamlarının en güzel yıllarını kim geri getirecek?) 12 Eylül sonrasının hayhuyu içinde; cezası onaylanıp kesinleşmiş olanlar ne olacak? Hukuk fakültesinde okuduğum yıllarda hocalarımız çağdaş hukuk anlayışının, tek bir masumu cezalandırmaktansa, on tane suçluyu cezasız bırakmayı tercih ettigini, çünkü tek bir insanın haksız yere cezalandırıldtğı bir yerde adaletten söz edilemeyeceğinianlatırlardı. 12 Eylül hukukunda ise bir tek erin işlediği bir suçtan, tüm bir bölüğü cezalandıran 'mantık' egemendi..." Cezaevindeki Hukukçu.. MUSTAFA EKMEKÇt A]NKARA NOTLARI CUMHURÎYET/17 Boğaz'daki fener gemisi Tahlisiye idaresinin îsveç fabrikaiarına sipariş ettirdigi otomatik ziya ve çan dubaları ahiren tstanbul'a getirilmiş ve dün tahlisiye idaresi şube müdürlerile tahlisiye idaresi heyeti fenniyesi tarafmdan muayenesi yapılarak şartnamedeki fennî esaslara muvafık olduğu görüldüğünden kabulü muvakkat muamelesi ikmal edilmiştir. Şimdiye kadar boğazm 15 mil açığında duran fener gemisi yerine konacak olan bu şamandıra otomatik surette ziya neşredecek ve muntazam fasılalarla çan çalacaktır. Fenerin rüyet sahası 15 mildir. Biri ihtiyat olmak üzere getirilen bu iki şamandıra tahlisiye idaresine 110 bin Türk lirasına mal olmuştur. Demir atma tertibatı ile birlikte iki şamandıranm sıkleti 97 ton ve her biri demirleme tertibatı hariç olmak üzere 21 tondur. Asetilen ile otomatik bir halde işliyen makineler Avrupa'nın en asri tesisatını havidir. Bu hafta içinde şamandıralardan biri Boğaz'daki fener gemisi mahalline götürülerek demirlenecektir. Bu ameliye de şartname mucıbince fabrika tarafından yapılacağı için Istokholm'dan Istanbul'a bir mühendis gelmiştir. 120AYVADEHE h İşte Demirkayakent İşte Demirkaya Banşkent İşte Demirkaya Çiftlikkent 30 YBL ÖNCE Cumhuriyel 26 MAYIS 1961 Kurban Bayramı nedeniyle gazetemiz bugün yayımlanmamıştır. Marmara Erepsi Şerefll MevkU'nde Özel pla|lı, yüzme havuzlu, deniz manzaralı, barttekülü, havuz başuıda 55 tn 2 ,75 m2 vılla daireleri, 95 m2,125 m 2 dubleksler. Alışveriş merkezlen, otopark, sosyal teslsler. HaUrandatesllm GEÇEN YBL BUGUN Cumhuriyet Güzel, karşı atakta 26 MAYIS 1990 ANAP genel başkan adaylarından Hasan Celal Güzel'in "krıpto davası"na ilişkin "devlet komplosu" iddiasında bulunması SHP ve DYP gruplarını da harekete geçirdi. Güzel yanhsı ANAP milletvekilleri, davaya ilişkin Meclis araştırması hazırlıklarını sürdürürlerken SHP grup başkanvekilleri de gensoru hazırhğı başlattılar. DYP Grup Başkanvekili Köksal Toptan, Meclis'e getirilecek önergelere destek olacaklarını bildirdi. Meclis'teki bu gelişmelerin yanı sıra Hasan Celal Güzel'in suclama ve ithamlarda bulunduğu devlet görevlilerinin peşini bırakmayacağı ve ilk olarak Adalet Bakanlığı Müsteşan Arif Yüksel'in görevden almması girişimlerini sürdüreceği bıldinliyor. a'da Yüzme Havuzlu, barbekülü, Fve vılla daireleri. uk parkı, spor alanlan, otopark, [ve kafeterya ^men Teslim Marmara Ereğlisi Şerefll Mevkil'nde. Babçeli, özel havuzlu, özel garailı, şömloeli, tabandan ısıtma kat kaloriferti, ağaçlar içinde 115 m2,125 m2 müstakil vUlalar.Hadran'dat«8Um (*) Hemen alın, çünku bltmlş ve bitmekte olan konut sayımK sımrltdır. Ote yandan HİÇ PEŞltNSİZ 120 \YA M D \ R VADE kampanyamız, olağanüstü malıyet artışlanndandolayı.Sl Mayıs'ta sona î etecekUr. • IrışaaUanımîdaTSEKALlTEBEUlELl B M M I U 9 S Bıyi)lo|lk Paket Antma Cnltesl kullanılınakladır • Havuzlanmam Mtre stsıemlen EMRE MtHENDlSLtK larafından yapılmakıadır İşte Demirkaya Lşte Büyük Demirkaya TatilEvleri AÇIKLAMA ~ SUivr) Gümiışyaka'da Yiızme havuzlu, şömlneli, barbekülü, deniz manzaralı, babçeli, bahçeslz 55 m2, 72 m2 villa daireleri, 95 m2,114 m2,120 m\M m2, 170 m2 dubleks ve Uipleks villalar. Spor alanlan, çocuk parlu, otopart; disko, kafeterya, markel Hemen tesHm. Gazetinizin 7 Nisan 1991 tarihli nüshasında yayımlanan "Telefon Çilesi" başhkh yazı incelenmiştir. Fikret Ayaz adına kayıtlı "Çankaya Yıldız Mah. 51. Sok. No: 58" adresinde şebeke yetersizliği nedeniyle kurulan konsantratörden çalışmakta olan 140 24 72 numaralı telefonun en son 14 Eylül 1990 ve 5 Nisan 1991 tarihlerinde meydana gelen arızalan giderilmiş olup, halen telefon faal olarak çalışmaktadır. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRKAYA İMŞAAT ıŞerefliMevkıi'nde Şömineli, ı, yüzme havuzlu, i deniz manzaralı tnpleks villalar. ' sosyal tesisler, market, otopark. Fmen Teslim MERKEZ. SivritaşSok No t2/DMecld1veköy/tSTANBlIL Tri 168 66 27 172 86 7817404 951744648 ŞANIiYE.MamaraEregllslŞereniMeıkU Ttl 91854/724491854/7245 Cumaricsl Pazar ddhll hergün hlzmeUnlzdrylz Demirkaya Inşaat Halll Magazalan ve Demirkaya GmbH Blrer HAlJl, DEMİRKAVA Ş1RKETLER GRUBU KQrul\l»landlt SABIT FIYAT! HEME\ TAPlî
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog