Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/14 DİZIRÖPOKIAJ 26 MAYIS 1% Fransa'daki her dört Türkten biri Kürt KAR ve Kürdistanh Yurtsever Işçiler Derneği. En önemlileri Nezan Kendal'ın başkaru bulunduğu "Paris Kürt Enstitüsü". Bu kurum, Fransa Kültür Bakanlığı, Bilimsel Araştırma, Sosyal tşler ve Gençlik ve Spor bakardıklanndan ödenek; AT Kültür Komisyonu ve Isveç Kültür BakanlığYndan yardım almakta. Aynca Avrupa'mn çeşitli devIstanbui'da (bu iki kent giderek MİNE G. SAULNIER benzeşiyorlar zaten) sanabilirler. letlerinden, enstitü olarak külPARtS Fransa'da yasal Biz Anadolu kavimleri, bir türel projeler için zaman zaman olarak 250.000 Türk işçisi var. yerden bir yere göç ederken sos finansman sağhyorlar. tspanya, 75.000 de Kürt yaşıyor. Bunla yal oranlarımız ve siyasal dü Fransızca, Yunanistan, Yugosnn <% 85'i Türkiye çıkışh ve iş ğümlerimizi de birlikte götürü lavya ve Belçika, Kürt öğrenciçi. Demek ki Fransa toprakla yoruz anlaşılan. lere burs da veriyorlar. rındaki Türk topluluğun da Bir farkla: Paris'teki Kürtler, Fransa, Türkçe, Arapça, Farsdörtte biri Kürt. Türklerden çok daha organize ça ve Ingilizce olmak üzere bes Paris'in 18. ve 20. bucakları olmuşlar. Bu kentte 4 Kürt der dilde yayımlanan haber bültennı (Arrondissement), gezenler neği var: Kürt Enstitüsü, Kürt leri ve sayısız dergi, kitap, video kendüerirü bir an Malatya ya da Birliği (Alliance Kurde), KOM kaset, kaset, afış yayınlan bubir boyut kazaadt. Türkiye'dekl Kürt sonınu, sıfınmactlaraı gettşiyk îunuyor. Geiişmtş toplum olmanın kül12 tür geleneği, yazıh örneklerden başlar denir. örneğin Baskiar, ALPAY KABACALI 20. yüzyıldan geriye yazıîı külHaziran 1926'da gerçefcleştirilen Birinci Ajn Harekâtı sıtürieri olmadtğından ve sayıla rasında ayaklanmacıiann çoğunun tran'a kaçtığı, kesin sormra azîığı nedeniyle dilin geri nuç ahnamadığı gerekçesiyle, Üçüncü Ordu müfettişhğinin lemesini, tanınan özendirme ay önerisi ve Oenelkurmay'm onayıyla Ikinci AgYı Harekâtı düncahklarma rağmen önieyemi zenlendi. bir çözüm önermek olmamak yorlar. 9. Kolordu'ya bağlı iki ttimenie gerçekleştirilen ve 13 Eylül tadır. Kürtler için böyle bir tehlike GENCAY ŞAYLAN SaAÇIKOTURUM: KÜRT SORUNU Eğer açık ve özgür tarüşma yok. Çünkü sayılan, dilin yaşa 1927'de başlattlan harekâtta, ayakianmacüann îran'a kaçmayın Ekinci siz bölgeyi biien solarının önlenmesi için, Serdarbulak'm tutulmasına özen gösyolu seçilrnezse sorunlar kronikrtıau bizzat yaşayan bir kişisiterildi. VE KUZEYIRAKTAKİ GÖÇ leşir, içinden çıkılamaz noktaya ması için yeterü çoklukta. niz. Siz geri kaimışltk tızerioâe Enstitünün kitaphğında 17. Mevsim dolayısıyla ayaklanmacıiann indigi Demirkapı, Zogeîinir. nc düşunüyorsutıuz, üniter devyüzyıîdan yazılı edebiyat örnek rova Celal, Kozlu, tnek Vadisi gibi bölgelerde sürdürülen haIşte yetmiş yıl Kürt sorunu leri bulunmakta. îlk yazşlı belKatılanîar: Coşkun Kırca (Emekli Büyükelçi, Müliyet let altında bukuki ve siyasi terekât sırasmda taarruz hedefî, Serdarbulak ve Biçare günetartışümamış, yasak bölgede tumeiU bir bütüaieşmeyi nasıl deGazetesi Yazan), Taha Akyol (Tercüman Gazetesi tulmuştur; bugün geldiğimiz ge ise 11. yüzyıldan. Paris Kürt yiydi. 29. Alay baskına uğradı; hayvanlarınm hepsi, beş maJeriendiriyorsunuz? nokta da herhalde gönül ferah Enstitüsü'nün son büyük girişi kineli tüfek, beş subay ve erîerden birçoğu ayaklanmacıiann Yazarı), Tank ZSya Ekinci (Eski TBMM Üyesi), latıcı değildir. Çok partili yaşa mi, FransızcaKürtçeTürkçe bir eîine geçti. Buna karşıhk 9. Tümen çok anzalı, kayahk, suTARIK ZİYA EKİNCİ suz bir bölgede büyük direniş göstererek her taraftan taarruz ma geçerken Inönü, Bayar'a sözlük hazırhkları. Efendim, önce bir noktaya işaBurhan Oğuz (Yüksek Mühendis, Etnoloji Uzmanı), Sözlügün 40.000 kelimeiik edip ayaklanmacüara 120'den fazla öiü, 250 doiaymda yarakarşılıklı olarak Doğu'daki parti ret etmek istiyorum. Körfez saörgütlerînin feshediîmesini bölümü tamamlanmış; bittiğin h verdirdi; beş bine yakın hayvan ele geçirdi. Birkaç gtin sonvaşı patlamadan ve patladıktan Ali Sirmen (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı). önermiştir. Parti mücadelesinin de 100.000 kelimeye ulaşacağı ra, tutsak ahnan Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Tevfık, sonra Batı Avrupa'nm birçok sonuçta ülkeyi bölünmeye götü belirtiüyor. Ancak bu, objektif 1. Bölük Komutanı Yüzbaşı Nuri ve beş er kaçarak 29, Alay'a yerinde Kürt sonımına üişkin Yöneten: Gencay Şaylan katıldılar. Kayıp er sayısı 17'ydi. receğinden endişe ediimiştir. bir sayı değil. toplantılar yapıldi, Paris'te bir Komşu dülerden alıntı yapÇtinkü vatandasa güvenilmeGenelkurmay, Birinci Ağn Harekâtı'ndaki hatalann tekKürt konferarsı toplandı, Amemayan Kürtçenin 5.000 keîime rarlanmış oiması yüzünden kesin sonucun alınamadığı görürikan Senatosu'nda Kürüerle il vurmayı meşrulaştsrmıyor, or yen suç ışlemiş kabul ediimiştir. Doğunun kalkınması için özel mektedİT. Çok şükür o günkü DP yöne yi aşmadtgını söylüyor tarafsız şündeydi. gsli özel oturum yapıldı, Köln' dunun fonksiyonu artık sadece Birlik ve bütünlük 6nce meşru sektöre verilen avantajlar hiçbir uzmanlar. Kürt olmayan Ttirk Daha sonra bölgede ahnacak önlemler belirlendi. Bir Tazaman cazip olmamjştır. Altya ticileri bu teküfi kabul etmemiş köyiüsünün 500 kelime ile koluğu kabul ederek, saygılı bir orde, StockholnVde çeşitîi toplan savunma ile smırlatuyor. kip Komutanhğı kurulması, bu komutanlığa ayaklananiara lerdir ve Doğu'da bir huzuTSuztılar düzenlendi. Yani ordular siyasi iktidarla tam ohışturarak eşitlik temelle pınm yetersiz oiması, kaliteli işnuştuğu düşünülecek olursa, yatakhk eden ya da başka yollardan yardımda bulunan köyluk çıkmamıştır. Çift kutuplu dünyada bunla n etküeyen bir kurum olmaktan rinde mi ohışacak, yoksa inkâ gücü bulunmaması, pazara uzak Bulgaristan'da, Batı Trakya Kürtçenin başh başma bir dil ol İerin yıkılıp yakılması yetkisi de verihnesi örterildi. 9. Kolorra dayanan baskta bir politika oiması gibi nedenlerle sermaye n emperyalist girişimler olarak çıktp sivil iktidarlarm emrinde da Türklere yönelik haksız uy duğu su götürmez. Kürtçe, "Kır du Komutanı Sedat Paşa, aynca, merkezi Karaköse'de olmak Bats'ya akmıştır. dasünmek mümkündü. Oysa çalışan bir nevi gttvenlik örgütü ya mt dayanacaktır? gulamaiar yapılmıştır. Kültürle nrancı", "Sorani" ve "Goram"" üzere bir haber alma örgütü oSuşturulmasını öngörüyordu. Bu haline geiiyor. Türkiye'de bir de1974 rakamlanna göre Diyar rini özgürce geliştirmeleri engel olarak üç ana lehçe farklıhğı örgüt, "Kürtlerin durumu ve haydutluk hareketlerine dair çatek kutupiu bir dünyada bunun İskoçlann ayrı bir kültürü, böyle, değerlendirilmesi müm mokratikleşme süreci var, ama ayn dilleri vardır, tskoçya'mn bakır'da 864 liraiık mevduata lenmiş, adlannı degiştirmeye gösteriyor. Türkiye'de "Zazaca" buk bilgi edinecek, propagandanm ve özellikle silah kacakçıdemokratikleime hareketinin bağımsızhğı için mücadele eden karşıhk 4S9 liraiık kredi kuilakün değildir. diye bilinen lehçe de Gorani sa hğının önüne geçecek ve ahnan haberleri çabucak merkeze denetleyemediği önemli sorunlar parti seçimlere girebilmektedir. nılmıştır. Bölgedeki diğer iller zorlanmışlardır. Bunlar haklı yılmakta. ulaştıracak" kişiler ve gereçlerden kurulmuş olmalıydı. Saym Sirmen Batı'nsn iki yü var. olarak Türkiye'de büyiik tepkiIskoçlar tüm ulusal haklarına için de aynı durum mevcuttur. lere yol açmıştır. Paris'teki Kürt Enstitüsü'nun zünden söz etti. Batı'nm bir yü1 Ekim 1928'den başlayarak görev yapmak üzere KaraköTürkiye bir türiü onlara ei sahiptirler, dilleri ile istedîkleri Ama Mannara Bölgesi'nde 737 zünü resmi devlet politikası taAshnda bunlar başka ülkele faaliyetleri gerek görünürde gelirahk mevduata karşıhk kulla rin vatandaşlarıdır ve onlara rekse gerçekte "kültür"le sınırlı yin eder ama bir de insan hak atamads. Bu sorunlarm yasak eğitimi yapabilirler. ıl 1927. Şeyh Sait Fakat bu haklann hiçbirisine nılan kredi miktan 10.851 Hra göstereceğiniz ilgi ancak insan gibi. lanna, demokrasiye yöneük si bölgeye itiimiş oiması bunun biEnstitü yetkilileri, PKK ile orrinci nedeni ve Kürt sorunu da tskoçlar itibar etmemişlerdir, dır. Şimdi buna kapitalizmin hakları çerçevesinde meşru olavil yüzü vardır. ayaklanmasınm yasak bölgede. Bugün Kürt so ancak çok sınırlı bir çevre bu eşitsiz gelişme yasası mı, devle bilir. Bizim aydınlarımız, de ganik bagları olmadığım belirtUhıslararası Af örgütü bir sibastınlması sırasmda haklart kullanmaktadu. Geniş tin iztodifi poiitikalar mı diye mokratîantnız, iîericllerimiz yıl mekle birîikte, silahlı eyîemi kıvil kuruluştut ve hftküıtıetter runu Türkiye'de demokrasi so yıgınlar İngıliz kulturü ile birleş ceğiz? runudur ve Kürt sorunu çözülkaçmayı başaranlar, lardır Kürtçenin yasaklandığı nayıcı yorum yapmaktan ya da üzerinde çok etkilidir. Bunun gimişlerdir. nın, Kürtlerin çocuklarına isim "hakkında" konuşmaktan özenbi çok sivi! kuruluş vardır ve ül meden Türkiye'de de demokraBence ikisi de gecerlidir. MuratsuyuSorum HavzasıBiz Türkiye'de başka bir po Türkiye'de ırkçı ve şoven bir po koyma özgürlüğünü kuiianama le kaçınıyorlar. keler buniara kulak vermek zo si olmaz. Ama Irtibat vç Haber BülteHazroEkii'le çevrili Bicar litika izledik. Bu politika Kürt litika o kadar yaygm ve etken dıgının farkında değillerdir. Yani GENCAY ŞAYLAN Saym rundadır. Bakın örneğin ILO yaptmm Ekinci, samyorum demokrasi leri yok saydı ve vardır diyeni dir ki farklı bir eğilim içine gir Türkiye'de soydaş olmak vatan ni adlı yaymlarmda, bütün dünyöresine sığmmışlardı. Ekim daş olmaktan çok daha iyi bir ya basınında Kürtler ve PKK gücü olmayan bir kuruluştur, konusunda, en azından bu ma suçîu kabul etti. mek çok güç olmustur. ayında bölge konumdur. hakkında çıkmış bütün gazete Bence Türkiye?deki Kürt soruama Türkiye Cumhuriyeti Dev sa etrafında tam bir uzlaşma Konumu ne olursa olsun, deSonuç olarak şunu söylemek yayınîan, hatta Basklara ilişkin leti ILO toplanulannda çok zor var. Acaba sorunu daha somut nunun ekonomik, sosyal ve po mokratlar, ilericiler de bu ırkçı ayaklanmacılardan bir biçimde ortaya koymak ve litik olmak üzere üç boyutu var. ve şoven ideolojinin etki alanı istiyorum: Kürt sorununun çö haberler yer alıyor. lanmaktadır. anndınlmıştı. îsyancılara Paris Kürtleri, Irak'taki gelişÇahşma Bakanı işçi ve işveren tartısmayı bunlar etrafında yo Devletin çeşitli belgelerinde kul içindedir. Bu etki kınlmadan de zümü demokrasiyle bağlantıhdır. Türkiye'de demokrasi kurul meleri zayıf bir umut ve derin yatakhk ettikleri kesinlikle sendikalarını topluyor ve ILO ğuniaştırmak mümkün olamaz lanılan terim ile Kürdistan bir mokrasi kurutamaz. bir ügiyle izliyorlar. mahrumiyet bölgesi sayılmıştır, konferanslan öncesinde anaya mı? Arkadaşlar çok güzel şeyler madan, militarizm etkisiz hale anlaşılan 60 kadar köy Türkiye'nin son girişimlerine TARIK ZtYA EKİNCİ beğenilmeyen memurlar için bir söylediler. Fakat bu görüşlerin getirilmeden bu sorun çözülsanın nasıl değişeceği konusunyakıldı, 450 kadar da bir uzlaşma sağlamaya çalı Türkiye'de yetmiş yıldan beri sürgün yeri olarak kullanılmış karşısındaki görüşlerin de öz mez. Bu sorun çözülmeden de ise umut payının yükseldiği bir demokrasi yürüyemez. Öncelik temkinle yaklaşmaktalar. Tbpşıyor. Bunlar olumlu şeylerdir, ulusal birlik politikası uygulant tır. gürce ortaya konabilmesi gereayaklanmacı öldürüldü. dünyanın gidişine uygun davra yor. Bu politikanın hukuki daSorunun ekonomik boyutu ile kir. Ancak o zaman Türkiye'de le demokrasinin gereklerine uy lumları yapan tek tek insanlar. ğun bir biçimde Kürt sorununun Derin acılar insanı sert ve kıyıcı nışlardır. yanaklan olmadığı, bir fiyasko ilgili olarak Türkiye tşçi Partisi Kürt sorunu tartışılabilir ve bir her boyutu ile tartışılmasına ola yapabilir. Toplumları da öyle. se Takip Bölgesi Komutanhğı kuruldu ve bu göreve 9. Tü' Demokratikleşme sonucu si ile sonuçlandığı da gerçek. Bas tarafından 1977 yılında yapılan uzlaşmaya varılabilir. nak sağlanmasının doğru olduKürt toplumunun tarihte çek men Komutanı Albay Galip atandı. kıcı, asimilasyon, inkârcı politi bir plan çahşmasından bazı saÇözüm önermek vatan ihane ğunu düşünüyorum. yasi partüer, yığınlara, sivil örtiği acıları görmezden gelmek Şeyh Sait Ayaklanması'nın bastınlması sırasmda kaçmayı yılar vermek istiyorum. tidir şeklinde bir ima ya da gütlere taviz vererek programla ka iflas etmiştir. olanaksız. Yirmibirinci yüzyıla başaranlardan birçoğu Çotela, Arşik, Lis, Cibh, Faso, Miri Bu bölgede bol miktarda Türkiye'de kargasa yaratır tar Yarın: Milliyetçilik girerken dillerini konuşabilmek, tsmail gibi yüksek dağlann, sık ormanların, derin vadilerin, rında değişiklikler yapmak zoBu politikanın dayanağı runda kalıyorlar. Artık bir da Türkiyekle Kürt yoktur tutumu enerji uretilmekte, ama bu enerji zında bir ifade kullanmak, çabir kimlik edinebilmek, Paris' keskin uçurumların yer aldığı Muratsuyu Sorum Havzası vanın haklılığı bile şiddete baş dur ve Türkiye'de Kürt vardır di bölgede kullanılmamaktadır. ğımızın demokrasi anlayışında anlaytşt teki küçük Türkiye'nin Kürt fcat Hazro Ekil'le çevrili Bicar yöresine sığmmışlardı. ln, mağamam için büyük önem taşıyor. ra ve komlarda yaşıyorlardı. Buralan takip müfrezelerinin ulaEnstitünün etkinlikleri arasın şamamış oiması yüzünden, yavaş yavaş eyleme yönelmişlerda Fransızca, Türkçe, Arapça, di. Aynca güney sırurlanndan Fransa bölgesine sığınan bir Farsça ve lngilizce olmak üzere grup da yeniden sınırın bu yanına geçmiş, kışkırtıcıhğa başbeş dilde yayımlanan, 3 ayda bir lamıştı. Bunların izlenmesi amacıyla oluşturulan müfrezeler, çıkan bülten var. Adı "Studia carpışmalar sırasmda bozguna uğratüarak pusuya düşrülerek Kurdica". Bunun dışındaki yayın kayıplar vermişlerdi. Bu gelişmeler üzerine Üçüncü Ordu müfettişliği önce 7. Kolordu Komutanı General Nazmi'yi (Sove kültür faaliyetleri şunlar: Haber Bülteni (Dünya ba lok), Haziran 1927'de de Elazığ Havalisi Komutanı Albay Mustafa'yı (sonradan "33 Kurşun" olayı dolayısıyla idama sınında Kürtler) Ayuk Kürt Diü ve Edebiyatı mahkum edilen General Muğlalı) bu bölgeye göndermişti. "Hevi" (Umut). Yüda iki sayı çıOtuz dört gün süren incelemelerinden sonra tepeleme hakıyor. 8 sayı çıkmış. 200 syf. rekâtım yönetmekle görevlendirilen Albay Mustafa, Lice'de Kürt Araştırma Dergisi (5 buyruğuna verilen birliklerin emir ve komutasını üstlendi. 7 Ekim 1927 günü müfrezeler araziyi tarayarak hedef yödilde, sosyolojik, 6 sayı çıkmış). "Kurmancı" (Dil üzerine nünde harekete geçti. önlerine rastlayan köyleri tarayarak, araştırma dergisi, yılda 2 kez). derin vadilere ve sık ormanlara keşif kolu sürerek geniş bir 40.000 kelimesi tamamla arazi şeridinde ilerlediler. Kimi köylerin daha önce boşaltıldığı görüldü. Ormandaki nan; 100 bin kelimeiik bir KUrtçeFransızca sözlük hazırla inlere vanncaya kadar arazi dikkatle araştırıldı. Buralara sınıyor. Bu daha sonra Türkçe ğman hemen herkes topiandı. Kadınlar ayrıldı; silahlanyla tutulan ve ayaklanmacılarla ilişkisi olduğu anlaşılanlar hemen olarak yapılacak. Enstitünün, yukarıdaki süre kurşuna dizildi. Boşaltılmış köşlerden eşkıya ile birlik olduli yayınlar haricinde satışa sunu ğuna inâmlanlar (Boytan, Mürtezan, Zengezor bölgesinde 22 lan ve Kürt kültürünü işleyen ki köy) yakıldı. Mütrezelerin 12 ekim akşamına kadar her yam arayarak ve tap sayılan şöyle: yoklayarak ilerlemesiyle harekâtın birinci aşaması sona erdi. Fransızca: 14 1322 ekim arasındaki ikinci aşamada aynı yöntemlerle SeyAlmança: 3 fan, Zikdi, Arşik Dağı, Ardoşin güneyi bölgesi ayaklanmacıArapça: 5 lardan arındırıldı. Onlara yatakhk ettikleri kesinlikle anlaşıTürkçe: 19 lan 60 kadar köy yakıldı, 450 kadar ayaklanmacı öldürüldü, Zazaca: 3 bunların sınır dışına kaçırümak istenen bütün sürüleri ele geÇocuk kitapları: 31 çirildi. lngilizce: 6 Üçüncü aşama 24 Ekim 1927 sabahı başladı. Bu sırada Flamanca: 3 Türkiye'de ilk nüfus sayımı yapıldığından, ayaklanmacılara Italyanca: 1 zaman kazandırmamak için, yola getirme harekâtıyla sayım Kürtçe: 56 ANDERSEN CONSULT1NG, işi birleştirildi. Bölgenin uzak köylerine gidecek memurlann Soranice: 39 ARMEGA, Söz konusu kurumun yayım yanına müfrezeler verildi. Birlik bulunan yerlerde sayım, bunBİLKOM/APPLE, BİLTEK, ladığı kitaplar dışında şimdiye ların koruması altında yapıldı. Bu arada eşkıyadan zulüm görDIGITAL EOUIPMENT TÜRKİYE, değin satışa sunduğu; kartpos düklerini söyleyerek müfrezeleri yanıltmak, atlatmak isteyen ELEKTROMAK / TOSHIBA, tallar, 7 video kaset, 19 müzik köylere de rastlandıysa da daha önceki deneyimlerinden yaTÜRKİYE'de Bîlgisayar'ın Önde Gelen Firmalarını, ELTEK/BULL, ETİK/TUUP, kaseti, 4 afiş ve çeşitli Kürtçe rarlanan müfrezeler, böyle durumlarda bir yandan köyü kuIBMTÜRK, KOÇUNISYS, En Yeni Ürünleri ve eğitimine dönük dil kitapları bu şatma altına aidılar, bir yandan da kaçanları izlediler. TimuLOGİN, LCX5OYAZILIM, lunuyor. (KürtçeTürkçe gramer) ri ormanlannda bu şekilde müfrezeleri kandırıp sonradan kaMİKROYAZILIM, MNG/AUTODESK, En Son Uy<julamalarıyla Bir Arada Enstitü dışında piyasaya çıka çanlardan 38'i yakalanarak öldürüldü. Şüpheli bir durumda NCR, OLİVETTİ, ORACLE, rılan 4 müzik kaseti ve Uç plak ele geçirilen ve yargüanmak üzere Lice'ye gönderilirken yolİzlemeniz İçin... ROMAR/EPSON, da muhafızlannın silahlarını ahnaya kalkışan 31 kişi daha öldaha var. SIEMENS NIXDORF, Bunlardan biri, UNESCO ko dürüldü. Hüveydan bölgesindeki köylerin hepsi yakıldı. SOFTVVARE A.G. • INTERTECH, Buniara benzer başka olaylarla karşılaşıldıysa da ayaklanleksiyonundan "Kürt Müziği". SUN MİKROSİSTEMLER, YER : TÖYAP İSTANBUL SERGİ SARAYI TEPEBAŞI Enstitünün 4 özel sayı bülte macılar sözü edilmeye değer bir karşı koyma hareketinde buŞİŞECAM, TELETEKNİK, ni ise şöyle: ölüm Rüzgârları lunamadılar. Havali Komutanhğı, karargâhıyla birlikte 17 kaTRANSCOM/VVANG, TRUUG, ZİYARET GÜN VE SAATLERİ . (Bayen Mirine), Madam Mitter sımda Lice'den ayrıldı. TÜBİSAD, U & G DANIŞMANLIK, 2 7 M A Y I S 1991 VQSu ' • PAZARTESİ: 14 00 21 00, rand Kürdistan'da, Dr. Kasımh, UTE BİLGİSAYAR, 7 282930 MAYIS 1991 SALI, ÇARŞAMBA, PERŞEMBE: 11.00 21.00 Kürt Uluslararası Konferansı, Yarto: Asi Resnl ve Tendürök Harekâtlan YASA KİTAP MERKEZİ, YAZ1LIM "Kurmancı/6". Paris'teki lcüçük Türkiye'nin Kürt katmanı, Ankam'nın son girişimlerine umutlu ve temkinli yaklaşıyor Paris'teki Ktirt derneklerinin en büyüğü, Nezan Kendal'ın başkanı bulunduğu Paris Kürt Enstitüsü. Enstitünün faaliyetleri görünürde ve gerçekte 'kültür'le sınırlı. Ancak enstitü yetkilileri silahlı eylemi kınayıcı yorum yapmaktan ya da 'hakkında' konuşmaktan özenle kaçınıyorlar. 'Soydaş' olmak daha mı iyi? Eski milietvekili Tarık Ziya Ekinci, Kürt vatandaşlara güvenilmediği kanısında: Silahlanyla yakalanan şakiler, hemen kurşuna dizildi KÜRTLER Y Uygulama Gösterileri Bilgisayar Dergisi 8. Türkiye Bilgisayar Kongresi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog