Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

26 MAYIS 1991 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/U ABD, İsrail'e cephe aldı • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) BM Güvenlik Konseyi, Israil'in Filistinlilere yönelik sınırdışı etme uygulamalannı oybirliğiyle kınadı. Kınama karan oybirligiyle ahnırken İsrail'e karşı oylamalarda genellikle veto hakkını kullanan ABD'nin bu kez karara katılması, Batılı diplomatlarca Israil'in, ABD Dışişleri Bakanı James Baker'in sürdürdüğü banş çabalanna karşı tutumunun ABD'de yarattığı hoşnutsuzluğu gösteren güçlü bir işaret olarak değerlendirildi. Slovenya'da gerginlik dorukta Slovenya hükümeti federal orduyu olayları kışkırtmakla suçladı. Göstericinin askeri araç tarafından ezilmesi, Slovenya televizyonunda gösterildi. BELGRAD (Cumhuriyet) Yugoslavya'nın kuzeyindeki Slovenya Cumhuriyeti'nde gerginlik hızla tırmanıyor. Cuma sabahı Slovenya milis gücüne bağlı iki milisin federal ordu birlikleri tarafından tutuklanmasından sonra akşam da ordu aleyhtarı bir gösterici bir zırhlı araba tarafından ezildi. Olay, Slovenya'nın kuzeyindeki Maribor kentinde meydana geldi. Bir gösterici grubu, akşama doğru Maribor'daki kışlanın önünde toplanarak federal ordu aleyhinde slogan atmaya başladı. Göstericiler.kışlanın kapısı önünde giriş ve çıkışı engelledUer. Bunun üzerine zırhlı personel taşıyıcılarından biri göstercilerin üzerine doğru gitmeye başladı. Göstericiler, panik içinde kaçışırken bir gösterici zırhlı arabanın altında kalarak ezildi. SloVenya televizyonu, ezilerek ölen gösterakıldılar. Ancak kısa süre sonra Maribor'da meydana gelen ezme olayı gerginliğin doruğa ulaşmasına yol açtı. Slovenya hükümeti, federal hükümeti suçlayarak ordunun Slovenya'nın birlikten ayrılmasını önlemek amacıyla olayları körükGerginlik dorukta lediğini savundu. Olay Slovenya'daki gerginliği büsbütün Slovenya'da Yugoslav Halk Ordusu ile arttırdı. önceki sabah, cumhuriyetteki bir Slovenler arasında meydana gelen catışmamilis kampı federal ordu tarafından kuşatıl larda 1 kişinin ölmesi, 2 kişinin yaralanmamış, iki milis de tutuklanmıştı. Slovenya hü sı, Sloven basınında büyük tepkiyle karşılankümeti bunun üzerine cumhuriyette kısmi se dı. Slovenya'nın ulusal gazetesi niteliğindeferberlik ilan etmişti. ki Delo'da yer alan bir yorumda, olaylar şidtki milis, sorgulandıktan sonra serbest bı detle protesto edilerek "Yugoslav ordusu, arricinin 53 yaşındaki Josef Simcik olduğunu bildirdi. Televizyonda yer alan görüntüde, Simcik'in zırhlı arabanın altına düşmesinden sonra arabanın durmayarak yoluna devam ettiği ve göstericiyi ezdiği gözlendi. tık kesin olarak adındaki halk sözcttğünu kaldırmalıdır" denildi. Yorumda, ordunun artık anayasal düzene ve federal yasalara saygılı olduğunu inandıramayacağı belirtilerek "Artık Yugoslavya ordusu, bir halk ordusu değildir, sadece bir ordudur" denildi. Olaylar Hırvat basınında da çeşitli tepkilere yol açtı. Ulusal Hırvat gazetesi Vjesnlk, orduyla halk arasında meydana gelen çatışmalar konusunda yaptığı yorumda, "Ordu açık bir mesaj verdi" dedi. Gazeteye göre bu mesaj, ordunun Yugoslavya'nın bütünlüğünü maliyeti ne olursa olsun savunacağı yolunda. Yugoslavya'nın Kuzey CumhuriyetVnde bir gösterici zırhlı askeri araçtarafından ezildi Kürtler saldırdı • DAHOK (Cumhuriyet) Irak'ta bulunan çokuluslu gttce bağlı 81 asker ve 12 sivil sağlık uzmanı dün beraberlerinde felaketzedelere yardım örgütü DART temsilcileriyle biriîkte Dahok'a geidiler. ABD önderliğındeki gücün Dahok'a gdişinde Kürtler, kentteki polîs karakoluna taşiarfa saJdırdılar. Geleneksel Türk Günü yürüyüşü için 4 milyar lim harcandı Türk Günü yürtiyüşü sırasmda az sayıda Rum gösterici "yuh" çekerek Türkîeri protesto etti. ŞEBNEM ATİYAS NEW YORK ...Ve mehter New York'ta yürüdü, mchterin bir bıyığı yerde bir bıyığı gökteydi. 400 yıllık geçmişiyle iki ileri bir geri, bunaltan ve yeri eriten sıcağa aldırmadan, yün kalpaklanyia, demir zincirli zırhlarıyJa mehteri en çok şaşırtan New York polisinin atlan oldu. Dinlenme esnasmda New York polisinin atîannı kovboy atlanna benzeten mehteran üyeleri sıcak konusunda "Zaran yok sıcak olsun, atalanmız sıcakta da giymişter bunlan, biz niye glymeyelim" diyerek Türkün her türlü ıstırabı göğüsleyebüeceğini kanıtiadılar. ..Ve mehter New York'ta yürüdü Cummırbaşkanı Turgut Özal'ın emriyle Türklerin New York'ta gövde göstcrisine dönüşen Türk Günü yürüyüşünde, mehteranı bötün dflnya Türkîeri takip etti. Atnerika'nın özeiiiğinden olsa gerek, New York'ta Türkiye'den çok daha çeşitli din, cins ve ırktan Türk bulunduğu ortaya çıktı; Kınm Türkîeri, Azerbaycan Türkîeri, îran Türkîeri, Bulgaristan Türkîeri, Kıbns Türkîeri, Musevi Türkler, Hıristiyan Türkler, Arnavut Türkîeri, Yugoslav Türkleri, KaraçayKafkas Türkleri, Türkistan Türkleri, Gagavuz Türkleri bir arada "Kökte, dilde ve fikirde biriik" pankartian ile Madison Avenue'de pahali modaevlerinden alışveriş yapan turistlerin önünden geçtiler. Tarutma fonundan sağknan 4 milyar Tttrk Lirası'yla gerçekleşürilen yürüyüş için Türkiye'den uçaklarla gelen Hava Harp Okulu mızıkası, semazenier, çocuk korosu vb. gösteri gruplarınm yanı sıra TürkAmerikan Dernekleri Federasyonu'nun üyeleri, Ukrayna Ortodoks Kilisesi üyeleri ve dışardan seyretmeye gelen Türlerle birlikte yüruyüşte yakîaşık 40005000 kişi vardı. Yürüyüşün başıru Cumhurbaşkanı Turgut özal adma vekil olarak gelen devlet bakanlan Giineş Taner ve Mustafa Taşer, Turizm ve Tanıtma Bakanı tlhan Akttzüm, Washington Büyükeiçisi Nözhet Kandemir, özal'la Türk haftasının hazırlanmasında çok yakın işbirliği içinde olan New York Başkonsolosu Voikaa Bozkır, milletvekiileri, federasyon ve dernek başkaniarı çekti. Bu ekibin arasmda kıpkırmızı Türkiye kasketiyle New York BM Büyükeiçisi Mustafa Akşio de vardı. Yürüyüş sırasmda Madison Caddesi ile 55'inci sokağın kösesinde toplanan az sayıda Rum, "yuh" sesleri arasında Türkleri protesto etti. Günlerdir hazırhkları süren, dedikodulan duyulan yürüyüş Amerikan kamuoyunda, Federasyon Başkanı Ataa Erim'in ifadesiyle "Türkleri anlatmayı" amaçbyordu. Ama kötü bir tesadüf eseri aynı gün anma bayramı nedeniyle Amerikan kamuoyu uzun tatilden yararlanmak için kenti terk edip yazhklanna çekildi,Türkleri tanıma fırsatıru kacırdı. ANKARAATİNA GERGİNLİĞİ sinin BM Ekonomik ve Sosyal tşler Konseyi'nde Batı Trakya konusunu ele aimasmı gündeme getirdi. Buna karşıhk büyükelçi Aktan da Savunma Bakanı Yannis Varviçiotfs'in son demeci ve Olympic uçağı olayı sonrası Atina'mn konuyla ilgili izlediği tutum hakkmda Ankara'nm duyduğu rahatsızlığı aktardı. Aktan, Atina ve Seianik'te düzenlenen Pontus gösteriîerine ve bu konudaki resmi açıklamalara yönelik Türkiye'nin hassasiyetine dikkat çekti. GUvenilir kaynaklann verdiği bilgiye göre büyükeiçi Aktan, Davos zirvesi sonrası kuruian siyasi komitenin 1988'de verdiği mutabakat gereği, iki ülke arasmdaki soruniarın kamuoylanna duyurulmadan çözümü için çaba sarfedilmesi gerektiğini hatırlattı. AktanIkonomu görüşmesine, televizyon ve radyo istasyonları geniş şekilde yer verdi. ATİNA (AA) günlerde Türkiye ile ilişkiler konusunda yaratılan gerginlik ortamımn ardmdan, dün "iki ülke kamuoylarunn yatışürıhnasi" konusunda mutabakata vanidı. Türkiye*nin Atina Büyükleçisi Gündüz Aktan, dün akşam Dışişleri Bakaniığı Sekreteri Panayolis tkonomu ile 45 dakıka süren bir görüşme yaptı. Büyükelçi Aktan, görüşmeden sonra bakaniıktan çıkarken gazetecilere yaptığı açıklamada, Ikonomu ile söz konusu mutabakatın yanısıra genel durumu ele aldıklarmı söyledi. Edinilen biîgilere göre, görüşmede taraflar karşıhklı olarak şikâyetlerini de belirttiler. Yunan tarafı, Cumhurbaşkanı Türgut Özal'ın Yunanistan ile ilgili son açıklamaları, Yunan hava sahasının ihlali, Olympic yolcu uçağı olayı ve Sömbekideki esrarengiz kacırma olayı ile ilgili iddialan ve Türk temsilci Güney Korekie gösteri: 1 ölü • SEIİL (AP) Güney Kore*nin ba$kenti Seul'de '. dtin binierce kişinin katıldıgı protesto gösterisinde çıkan olaylarda 25 yasındaki bir öğrenci ı öldü. ' ETİYOPYA Falasalar îsrail'de Dış Haberier Servisi Etiyopyah Yahudilerin (Falaşaların) Etiyopyaidan İsrail'e götürülmesi işlemi dün sabah tamamlandı. Falasalar kimdir? Etiyopya'da yaşayan siyah derili Yahudilerin kökenleri konusunda pekçok görüş ileri sürülüyor. Falasalar, kendilerinin Seba Melikesi Belkıs ile Süleyman Peygamberin oğlu I. Menelik'in soyundan geldiklerini savunur ve kendilerini İsrail ailesi olarak nitelerler. Falaşalarm asıl atalarının Yahudiliği kabul eden Agaular olduklan da öne sürülen görüşler arasında. Diğer bir görüşe göre Falasalar, MS 2. ve 3. yuzyıllarda Mısır'da Yahudi misyonerlerce Yahudileştirilmiş Habeşistanlılar. Babil istüasından sonra Mısır'a yerleşen, daha sonra güneye göç eden Yahudiler olduklan da belirtiliyor. Sayıiannın 20 bin kadar olduğu sanılan Falasalar, günümüzde Etiyopya'da Tana Gölü'nün kuzeyindeki bölgede yaşıyorlar. f Türkiye'de kulianılon {et yakıtının % 100'ünü TÜPRAŞ sağlıyor. Türkiyd'dekulianıianberuinvemotorinin%79'unuTÜPRAŞ$ağlıyor. Türkiye'de kulianılon asfaltın % 100'ünü TÜPRAŞ sağlıyor. Türkiye'de kullanılan fueloil'in % 80'ini TÜPRAŞ sağlıyor. Etiyopya Deviet Başkanı Magistu Haile Maryam'ın Zimbabvve'ye kaçmasının ardmdan ülkede gerginliğin artması Üzerine Israil, bu ülkede yaşayan yakîaşık 18bin Falaşanın tahliyesine karar ver dukça yaklaştıklan bildirilirken mişti. Tahliye işlemi 21 saat Londra'da yarın başlayacak baiçinde tamamlandı. nş görüşmelerinden önce Addis Ababa'ya girmeyecekleri bildi"~ Beyaz Saray Sözcüsü Marlin rildi. Fitzwater, dün yaptığı açıklaönceki gün Addis Ababa'dan mada, hava köprüsünün Israil uçakla İsrail'e götürülen 16 bin ve Etiyopya arasında ABD'ye Falaşa'nın ardından dün de Etidanışılarak sağlanan bir anlaşyopya'da faaliyet gösteren 16 ma sonucu gerçekleştiğini söyBM bürosu yetkilisiyle sayıları ledi. 1500'ü bulan yakınlarının tahEritre'nin kurtuluşu için 30 liyesine başlandı. AA'nm haberine göre Etiyıldan bu yana mücadele veren Eritre Halk Kurtuluş Cephesi yopya Dışişleri Bakaniığı'ndan gerillaları dün Etiyopya'nın bir yetkili, yarın Londra'da hüikinci büyük kenti Asmara'yı kümetle gerilla temsilcileri araele geçirdiler. BBC'nin haberi smda başlayacak banş görüşmene göre 100 bin asker teslim lerinde hükümeti Başbakan Tesolurken kumandan Cibuti'ye faye Tinka'nın temsil edeceğini kaçtı. Gerillaların başkente ol belirtti. \nParts B a z ı y Y ö n l e r i y l e g V Türkiye'dekullamlanjıvıloştınlmışgaıın%94'ünü TÜPRAŞ sağlıyor. Türkiye'nin petrol ihtiyacının % 87'sini TÜPRAŞ sağlıyor. yönleriyle, ingiltere'de bütün yönleriyle öğrenirsiniz. 7 TUR yardıma hazır! Her zaman. ff İngiltere'de ingılızce'nın yanı sıra, İngiltere'de Meslekı Eğıtım ve Unıversıte Öncesı Eğıtım hakkında kapsamlı bılgıler ıçeren "Ingiltere Eğitim Rehberi" nı ısteyınız. tnönü Cad. 37/2 Gümüşsuyu İSTANBUL Tel: 152 59 21 (4 Hat) 1990 toplam satışı, Türkiye Bütçesi'nin 1/4'ünü aşan dev kuruluş Tüpraş Halka Açılıyor. izmir, izmit, Batman ve Kırıkkale'deki dört rafinerisinde, Türkiye'nin ihtiyaa olan petrolün %87'sini temin eden, işleyen ve dağıtımını yapan dev kuruluş TÜPRAŞ, şimdi verimini ve güçlü geleceğini sizinle paylaşmaya hazırlanıyor. TÜPRAŞ halka açılıyor. TÜPRAŞ hisse senetleri yarın'dan itibaren Türkiye İş Bankası'nın elektronik hizmet veren yurtiçi ve yurtdışı şubelerinde satışa sunuluyor. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.; 1000 TL nominal değerde beher hissenin satış fiyati: 2000 TL Bir kişinin satın alabileceği azami hisse adedi: 2000 adet * Bu hatkaarzkapsamındayapılacaksatışlarda POAŞ veTUPRAŞhısselerınınbirlikteveaynı nomınd tutarda talep edılmelerı zorunludur Munfent olorok bir şırket hıssesıne yoptlan talepler karşılanmayocaktır Ancak, POAŞ ve TÜPRAŞ çalışanlarıno ve emeklılenne yonelık ozel duzenlemeler çerçevesınde yopılacak satışlardo, çol 15011 ve emekhler yalnız kendı çalıslıklan Şırket ın hısselerını satın alobıleceklerdır * Sotı$a ılıskın broşur adı geçen Banko nın subelerınden temın edılebılır ' 7TUR TRAVI LSHOP VEFAT Kurtuluş Savaşı gazilerinden emekli öğretmen MUST4FA ARİF TİKİN vefat etmiştir. Cenazesi yarın pazartesi Levent Camü'nde kılınacak öğle namazından sonra toprağa verilecektir. EŞt; ADİLE TİKtN, ÇOCUKLARI: TAYGUN TtKtN, TOLGA ARAL, DAMADI: OĞUZ ARAL, GELİNİ: GÜZÜN TtKİN, TORUNLARI: ERGİN RİHER, EMRE TİKİN, ELtF TİKÎN, SEYİT ALİ ARAL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog