Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 188 24 24 İŞLEM:TAMAM! Cu m h u riyet 68. Yıl; Sayı: 23977 Pamukbank' Telefon Bankşcılığında Bir Numara : 188 24 24 PAMUKBANKE Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL, (KDV dahmH Mayıs 1991 Perşembe ••:.'/ ü ' • L Rajiv Gandi'nin eşi Sonia, Kongre Fnrtisi Başkanı Hiııdistaıı'a \ eııî Gaııtli 'BIKT1K YAŞLI TOPLUMDAN' Ekoııomi yönetimi habersiz birbiiTiıdeıı Paniğe kapılmakla suçladığı ekonomi kurmaylannı devre dışj birakan Devlet Bakam Güneş Taner, Hazlne ve Merkez Bankasi'ndan görüş almadan faiz operasyonunu gerçekleştirdi. Hükümeîin, köklö önlemier yerine ANAP kongresine kadar durumu idare etme eğiiiminde oîduğu belirtildi. BtLAL ÇETİN ~ Smkastm sorumîuiuğunu Hindîstan iîe Sri Lanka'daki ayrıhkçı gruplan temsii eîtiği büdiriien Birleşik Güçler Grubu üstlendL Gandi taraftarlan çeşitli kentierde otomobü ve işyerierini ateşe veriyorlar. Dış Haberter Servisl Hinzetesine teiefon eden bir kişi, distan'da eski Basbakas ve eski Başbakan Rajiv Gandi'ye Kosgre Partisi lideri Rajiv duzenîenen suikastm sorumluGa&di'nin önceki gün öidürülîuğaraı "Birieşik Güçler" adjmesiain ardmdan ülkedeki gena üstîendîğins söyîedsrilim dorağa çıkü. Kongre ParKimîiğini açjklamayan kişi, tisi dün acîl oîarak toplanarak saidînmn, Hindistan ve Sri başkanliğa, Rajiv Gandi'nis Lanka'da üikderine sahip olîtaîyan &su\ı eşi Sonia Gasdi'mayı isteyen azınhk gruplannın yi getirdi. mtikamı oîduğunu söyîeds. Rajiv Gandi suikastjnm soMeçhul kişinin, "Idam, gnırumhıluğunu "Birleşik ba mensup oimayss bir ksdıs Güçter" adb bir grubun üstientarafiadan verilen bir çeienk diği biîdiriîdi. Gandi'nin Yeni içtBe gizienen bombayla Deihi'ye getirilerek dedesi Nehgerçekleşörildi" şeklinde kora'nun evinde katafaSka konan nuştuğu beîirtiliyor. cenazesinin, yann törente yakıPolis yetkilileri, bunun suilacağ; açıkiandı. Hindistan'da kast konusunda hiçbir ipucu Gandi'nin ölümü üzerine bir vermediğini kaydetîiler. haftahk yas ilan edildi ve pa"Times Of India" gazetesi zartesi günü baştayan seçimler Yazs Sjîeri Mudurü Düeep Padlerteiendî. gaoakar da meçhul bir kişinin 1 Reuter'in haberine göre gazetenın Güney Hindistan'daKongre Partisi, dün olağanüski yazı işleri müdürlüğüne tetü topianarak Rajiv Gandi'nin lefon ederek olayı üstlendiğini Öİdürülmesi ile ilgilı gelişmeledoğruladı. ri değertendirdi. Partı sözcüsü Yazı işieri mudurü, telefonPranab Mukharjee, Gandi'nin daki kişinin, "Rajiv Gandi'ye ftaiyan asıüı eşi Sonia Gandi'sııikast düzesleyen Birieşik nin, oybıriığı ıle parti başkanGuçler" adma telefon ettiğini hğı görevine getirildiğinı bıidırsöylediğini kaydetti. di. Pazartesi günu baslayan geBangalore Polis Şefi R. Ranel seçımierte ilgili yapılan kamahngam, "Buaun bir şaka olmuoyu yoklamaiannda da duğunu söyleyemem, ancak Kongre Partisi, iktidann en büaçıklama kesiaiikie saldırganlayük adayı olarak gösteriiiyornn kiıaliği konusuada ipucu du. Bu arada Hitıdistan genel vermiyor" dedî. seçimierinin 11] 3 haziran ta İtalyan asdlı Sonia Gandi'ye Ramalingam, Sri Lanka'ya rihlerine ertelendiği açıkiandı. başbakanhk yola açüdı giden uçakiarm tümunde yoHaziran aymda yapılacak seğun aramalar yapıldığını söyçimîeri Kongre Partısı'nin kazanması duru ledı. AP'nın Rajiv Gandi'nm seçim kampanmunda, Hindistan tarihinde ilk kez olarak bir yasmı izleyen muhabiri suikastı şoyle anlattı: ftaiyan başbakanhk koltuğuna oturacak. "Sriperumpur kentine, Gandi'nin gelişinden (Arkası Sa. 19, Su, l'de) Gandi suikastı iie ilgili tartışmalar sürerken bombalı saldınnın sorumluluğunu, "Birleşik NAMLUNUN GÖLGESİNDE Güçler" adiı bir grubun üstiendiği bildirildi. Hindistan'da yâyımianan Times'Of India gaYAŞAYAN HANEDAN 10. Sayfatfa (Arkası Sa. 19, Sü. 6'da) ANKARA Ekonoısideki darboğaz ve ANAP kongresi öncesinde hükümetin yaşadığı siyasal soranlar ekonomi yönetimini de karışürdı. Hükümet üst düzey burokratîann ekonomi yönetimindeki etkinliğini kırmaya yöneidi. Devlet Bakam Güneş Taner, faiz operasyonunda Hazine ve Merkez Bankasına göruş dahi sormadan btiyük bankaların genel mudurferine "Faiz oraniannı düşürün" taiimatı verdi. ekonomideki son ge Faiz indirme yarışı sürüyor Anabâbalar çocuklarına, toplum gençlerine yeterli ilgi, özen ve içtenliği gösteriyor mu? Gençler bu konuda oldukça şikâyetçi. Her toplumda bir y ş iktidarı' vardır. Gençler kişiliklerini kanıtlamak ve toplumda bir yer edinmek için bu iktidarla çatışırlar. Bankalar Taner'e teslim v Büyük kamu bankalarından sonra, özel bankalar da faiz indirimine katıldı. Güneş Taner, dün Bankalar Birliği'ne yolladığı bir mesajda, repo yapan bankalar hakkında cezai işlem yapılacağmı belirtti. Borsanın dünkü seansmda ERDAL ATABEK araşîirdı yazdı Bugiin 15. Sayfada YUGOSLAVYA Gözler orduya çevrîldî Batılı diplomatlar tarihinin en büyük siyasi krizini yaşamakta olan Yugoslavya'da ordunun federal hükümetin düşmesi ya da federal meclisin dağılması durumunda yönetime el koyabileceğini dile getiriyor. StNAN GÖKÇEN BELGRAD Tarihinin en büyük siyasi krizini yaşamakta olan Yugoslavya'da, bir ordu mudahalesi olasılığı artık yüksek sesle dile getiriliyor. 28 mayısta federal hükümet hakkında yapılacak güvenoylaması ve pazartesi günü gerçekleşecek olan Başkanlık Konseyi toplantısının sonuçlarının, ülkeyi olası bir ordu mudahalesi sürecine sokup sokmayacağını belirleyeceği ifade ediliyor. Kimilerine göre ülkede yaşanan bunahmın temel nedeni, Sırbistan. Yugoslavya'da sosyalistlerin iktidarda olduğu iki cumhuriyetten biri olan Sırbistan'ın tutumunun olayları körüklediği anlatılıyor. Sırbistan'ın en büyük ikinci partisi olan 'Sırbistan Yenileme Hareketi'nin genel sekreteri Milan Komneniç de Sırp hükümetinin cumhurbaşkanlığı seçimi konusundaki tavnnı eleştiriyor. Belgrad'daki burosunda sorularımızı yanıtlayan Komneniç, "Muhalefet olarak biz federal kurallara saygı gosterilmesi gerektiğini duşunuyoruz" dıyor. "Federal rotasyon sistemine saygı gosterilmemesi sonucu, korkarım ordu miidahulesi söz konusu olacak" diyen Komneniç, bu durumda Yugoslavya'nın dünyada büyük bir prestij (Arkası Sâ. 16, Su. 8'de) Ereğli'de, işçilerin hakkını ammoyageldiklerini söyleyen SHP lideri Inönil'gerçekleştirjien yoğun 6 SHP Genel Başkanı înönü, "Erdemir'i yabancılara satmak için işçi sayısını azaltmaya çalışıyorlar" dedi. İnönü, Ecevit'i de eleştirerek "Korkarım ANAP Ecevit'i yamna alacak" diye konuştu. Işçi çıkarmak cînayet' satışlara rağmen hisse senetleri ortalama yüzde 2.5 değer kazandı. Borsada üç gunlük kazanç yüzde 16'yı aştı. EkonomiVa İki büyük KİT daha satılıyor Hükümet büyük atakta Türkkablo'nun 11 milyon dolara yabancı bir şirkete satılmasının ardından TÜPRAŞ ve Petrol Ofisi hisseleri 2728 mayıs tarihlerinde halka sunulacak. Satış, Türkiye Iş Bankası'nın elektronik şubelerinden gerçekleştirilecek. TÜPRAŞ hisseleri için 2 bin lira, Petrol Ofisi hisseleri için ise 4 bin lira değer biçildi. ABOURRAHMAN YILDIRIM'ın haberl Ekonomi'de ÜMİT ASLANBAY SÜLEYMAN SARILAR EREGLİ SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, coşkulu bir kalabalığa konuştuğu Ereğli'de Erdemir'deki işten çıkarmaları 'cinayet' diye nitelerken, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı da "Ben hanedan değilim. Tarihe bakın. Cumhurbaşkanı, başbakan çocuklanndan diktatör çıkmamıştır, ama 'Ben halkın arasından çıktım. Halk çocuğuyum' diyenlerin ne yapüğını biliyorsunuz" diye yanıt ladı. Inönü, ilk kez DSP'yi de doğrudan eleştirerek, "Başka hiçbir parti, Ozal ile çalışırım demedi. Demek ki, bir plan var. Korkarım ki ANAP, Sayın Ecevit'i yanına alacak" göruşunu ortaya koydu ve sosyal demokratları SHP çevresinde birleşmeye çağırdı. tnönü, dün saat 16.00 sula rında KonuralpAlaph üzerinden geldiği Ereğli'de güvenlik görevlilerinin karşı çıkmalarına rağmen, partililerin istediği güzergâhtan geçerek halkı selamladı. Hükümet meydamna geldiğinde çoğunluğunu işçilerin oluşturduğu kalabalık bir yurttaş topluluğu tarafından "tşçiler el ele, genel greve" sloganıy la karşılandı. "Başbakan İnönü", "Erdemir'de işçi kıyımına son" sloganları arasında kürsüye çıkan İnönü, "tşçinin (Arkası Sa. 19, Sü. 3'deJ DEMlREL: ÖZAL AVENESİ İLE GİDECEK 5. Sayfada Büyüleyen saksofon Müziğe 14 yaşmdayken büyük usta John Coltrane'in bir plağını dinleyerek başlayan ünlü Norveçli saksofoncu Jan Garbarek "Benim öğrenme yolum plaklan dinlemek ve başka müzisyenleri çalmak oldu. Hiçbir zaman bir hoca bana ne yapacağımı göstermedi. Bir şeyi sevdiysem kulaklarımı dört açtım ve kavramaya çalıştım" diyor. YAVUZ BAYDAR'ın söyleşisi 16. Sayfada Ünlü cazcı Garbarek anlatıyor 1 Ozal muhalefeti topa tııttıı İnönü 'ye: Asıl hanedan kendisi.Benhalkm arasından çıkmış biriyim. YALÇIN ÇAKIR/BÜLENT ECEVİT tıran Özal, "Fedakfirlık istemeyen iktidar, düriist olamaz, bunu açıkça söylerim" ANTALYA Cumhurbaşkanı Turgut dedi. Avrupa Ulaştırma Bakanlan Konferansı Ozal, "hanedanın asıl İnönü'ye söylenmesi" gerektiğini, Demirel'in "Tophane toplantısına katılmak uzere önceki gün külliyatıyla konuşruğunu", basının da 'ya Antalya'ya gelen Cumhurbaşkanı Turgut lan yazdığını' söyledi. Bu 'yalanlara' ör Özal, dün toplantımn yapıldığı Dedeman nek olarak "Genelkurmay Başkanı'mn iki Oteli'nin önünden halka hitap etti. Konuşaydır maaş alamadığı" ve "Cumhurbaş masında muhalefeti eleştirmeye geniş yer kanlıgı Köşkü'ne 7 milyarlık koruma" ha ayıran özal şunları söyledi: "Her şeyde karşımıza çıktüar. Körfez berlerini gösterdi. Türkiye'deki memur maaşlarını Mısır'daki maaşlarla karşılaş krizinde muhalefetin hepsi Saddamcı ol KURTLER Kürt Sorunu ve Kuzey Irak'taki Göç Coşkun Kırca, Taha Akyol, Tarık Ziya Ekinci, Burhan Oğuz ve Ali Sirmen'in katıldığı açıkoturumu Gencay Şaylan yönetti. 2 Demirere: Tophane külliyatıyla konuşuyor. Türkiye değişti. 3 Basına: Bu memlekette her şeyi uyduranlar var. Yazılanlara inanmayın. du. Elini öpenler bîle var. Onlan da büiyorum. Arkasından Irak'tan büyük kitleler halinde insanlur gelince 'Vay, özal bunları yaptı' demeye başladüar. Biz kısa zamanda başımıza gelen bu işi çok iyi bir manevrayla çözduk." Kendilerini eleştirenlerin sadece 'hanedan'ı kullandığına dikkat çeken Özal, SHP (Arkası Sa. 19, Su. 4'de) AKBULUT, TUNCER'İN İSTİFASINDA ISRARL119. Sayfada 14. Sayfada Gandi, Demokrasi, Laiklik ve Terorizm J\ajiv Gandi'yle üç yıl önce Cumhurıyet adına Yeni Delhi'de bir mülakat yapmıştım. 1988 temmuzunda boğucu bir gündü. O yapış yapış, müthiş sıcağı hâlâ anımsıyorum. Racecourse Street 5'tekı Başbakanhk Konutu'na ulaşmak kolay olmamıştı. Dört çemberden oluşan güvenlik kordonunu aşmamız gerekmıştı. Her bırınde kılı kırk yaran aramalara tanık olmuştuk. Başbakan Gandi'nin sevdiğinı öğrendiğımiz Bebek'ın ünlü badem ezmeleri ile dedesi Nehru'nun Türkiye'de yayımlanmış olan bir kitabı da güvenlik denetiminden nasibıni almıştı. Şaşırtıcı değildi bu denli sıkı önlemlerin varlığı. Bugün olduğu gibi o zaman da siyasal şiddet Hindistan'da her gün ortalama 20 kurban alıyordu. Üstelik annesi İndira Gandi de (Arkası Sa. 19, Su. l'de) BUGÜN YAREV CUMARTESİ KITAP TV BİLİM TEKNİK UĞURMLMCU GOZLEM Gandi • •• y Cyrjne'yl» turm tmf asa HASAN CEMAL D m t M l ftktrtef tMHI' pNsfcrli ll PtşMt *«ai &ıttr*k Snf kaliualz MfM SpHlbdrjln son Böst«Hiı 'itMlkaH IU>ktlar' t t k k > m | l i ntzttl nt»tı»w îonepaen Çelln Omr TRT'de Hindistan'ın eski başbakanlarından ve Kongre Partisi lideri Rajiv Gandi, önceki gün düzenlenen bombalı saldırı sonucu öldürüldü. Gandi'nin annesi İndira Gandi de 1984 yılında "Sih militanları" olan koruma polisleri tarafından öldürülmüştü. Hindistan siyasal yaşamında "Gandi" soyadını taşıyan üç lider de öldürüldüler: (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog