Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

22 MAYIS 1991 CUMHURİYET/9 GÖRÜŞ Zamanaşımı Zaman, kolay elde edilen ve ucuz olan şeyleri siler. E İNSANLAR F Ü S U N Ö Z B İ L G E N KİM KİME DUM DUMA BEHtç AK Roy Chanstor 'KONUSMAMAYITERCIHETTIGIM YAZIN Korkut Ozal: Yorum yapmam , TURGUT özal, eşinin il başkanı olması için TV'de aile efradını suçlarken kardeşi Yusuf Özal'ın da içinde olduğu ekibi "Cahiliye devrindeki gibi düşünmekle" eleştirnîişts. Yusuf Özal sse son zamanîarda ABD'şie yetkiliîerîe göriişup yengesinin iS başkaru olsnasmın hanedan görüntüsü vsrdsğim aniatarak büyük birsderini ABD'liler gözünde yjpratmakla sıeşgul. îkifcardeşböyksine bitbirinin kuyusunu kazarken acaba ortanca kardeş ne yapsyor? Cidde'de oturuyormuş, arada Istanbuî'a geiiyormuş. Geçen hafîa Adapazarı'nda bir cenazcye katsimsş. Yemdea Cidde1 ye döneeekmiş. Bu arada büyük ve küçük biraderkri arasmdaki lamşma için de "commest" yaptnayacakımş. Bursa Büromıszdan arkadaettigini" bildirdi. Cumhuriyet muhabirinin, "Semra özal'ın İstanbul il başkam olması", "Yusuf Bozkurt özai'ın Köşk'e girişte üzerinin ve arabassnm aranmass", "Efe özaFın döğününe geltneyişi" gibîfconuiardakisonıîannt yanitlaınaktan kaçman Korkut Özal, "Hakikaten bu mesekîerde konttşacak hiçbir şeytm vok. EfeiidİBi sizdes ttk ricam, koaaşmamayt tercih ettiğimi yaztn. Eğer yani matiaka bir şey yazmasız gerekiyorsa" deds. Korkuî Özai, henüz soru sorulmadan, "Cevap veremem ama" uyansım yaparak kardeşi Yusuf Bozkurt OzaTsn Cumhurbaşkanlıği Köşkö'ne girişte üzerinin aranjnası konusunda, "O olayı bHmiyordum. Bes burada yoMum. O oîay oiduğitnda ytırtdfşındaydinî. Ve âösâiiğümde doiayh yoiiardan, gazeielerden öğrendim. Meseieıtitt yapmaı da biintiyonım" diye konuştu. "Yengenizin îstanbura ANAP ii başkan$ oimasmı nass! değeriendiriyorsunuz" sorusuna da Korkut Özal, "Efendim, hiçbir konu hakkmâa comment (yorum) yapamam. Mümkün değil. Ve dediğim gibi bu meseielerin dışittdayım. Ve dıştnda olmaya dikkat edtyorum. AUe meseleleri ile poiitik meseieleri birbirinden ayn tuttnak lazım. Bunlar birbirinin dtşmda şeyler. Ben onun için özeittkle bu meseieierde konuşntamayı tercih ediyorum" karşsiığmı verdi. H I Z U G AZETECt NECDET ŞEX Korkuf özai şınuz Kutiu EseBdemir, günierce sabırla Korkut Özal'a ait 4 telefon numarasjm yözlerce kez çevirdi. Sonunda karşîsssa çıkan Korkut Özai ile konuşmayı başardı. Daha doğrusu konuşamamayı başardi. îşte konuya ilişkin haberi şöyîe: Yusuî Özal Cumhurbaşkam Turgut Özal'm kardeşi, işadamı Korkut özal, hem asle îçi hem de genel poiitik hiçbir soruya yaÎHI veremeyeceğmi beikterek konuşmadığsns, konuşmaktan kaçjndsğifii ve "meseielerln dışmda ksimsys dzeSikle dikkat YEŞİLLER PARTtSİ'HDE TARTIŞMA Başkan kim?. YEŞtLLER Partisi eski Başkanı Prof. CeiaJ Ertağ, Böge Contepe'nin başkanliğjna itiraz ediyor. Ertuğ, 16 şubatta yapüan olağanüstü kurultayda 'seçim yapıtamaz' diye bir madde ojmasına katşın bu maddenin kaidınlarak seçim yapüdığım, böylece seçilen Contepe'ninmeşru başkan olmadsğsnı öne sürüyor. "Oiağan&sttt karultay adı aitında yaprtan bu 25 kişiitk topisBü kundlara ve yeşil düşünceye aykmdır. 315 «Jelegesi ve 1500 kayıtlt üyesi buiunan bir partinin 25 kişî ile kurultay yapması katıltmcı demokrasiye ters düşer. Bu top AĞAÇ YAŞKEN EĞİIİR KEMAL GÖKHAN GVRSES Contepe iastı bir kuruitay değüdir, seçim de meşru değüdfr" diyor. Konu galiba siyasi partiieT yasası ile ilgili toplantıları iz Ertag ieyip karar verecek merciieri iigüendiriyor. Yeşiller de aralarmda anlaşamıyoriar. İŞBANKASI YONETIM KURÜLU CEYLANKAHVECI Taş devrinden modern çağa | MALIYE Bakanı Adnan "Kahvecl, namı diğer Bozkurt Ccyian, bu haflaki makatesinde köylünün ashnda fakirkşmediğini, ancak taş devrînden modern çağa geçtiği için tüketim baskısı altında ezildiğini savunuyor. CcyianKahveci, Barometre dergisindeki makalesınde şunlan aniatıyor: "Eskiden köylü aiiesinin tiim ihtiyaçları 10ü kiio un, 10 kilo şeker, 20 litre gazyağı, S kilo tuz ve de 10 kilo margarinie karşılanıyordu. 1974 yıItnda net asgari iicret 917 lira iken büiün bu maddelerin toplam fiyatı 755 lira. 1990 yılında net asgari ücret 261 bin 954 lira ve bu tüketim maddelerinin topiam fiyaU 205 bin 951 lira. Yani 1974'ten I991'e bir koylü aiiesinin tentel ihtiyaçla Üye değişikliği AMAFİ KİM CANLANDIRACAK? Cüneyt Canver GAZETELERDE bir araştırmadır gidiyor? ANAP'ı kîm kurtaracak? Kim genel başkan olursa ANAP'a yeniden can verir? Bu sorunun yanıtmı Sanatçı Yavuzer Çetinkaya veriyor: "ANAP'a canverecek olan isim Cüneyt Caaver'dir. Hem canverir hem de Semra Hanım ile aynı çanağa oturup konken oynadığı için çanakçılar tarafmdan çok tutulur." ANAP'ı canlandıracak isim arayanlara duyururuz... Canver tŞ Bankası Yönetîm Kurulu'nun 11 üyesi var. 5'i bankayı temsil ediyor. 3'ü Cumhurbaşkam'nca atahıyor, 3*ü" dç hissedarlan temsilen Hazine'den geliyor. Yönetim Kurulu Başkanı eski TBMM başkanlanndan Ferruh Bozbeyli, Başkanvekili emekli Orgeneral Kemal Yamak, üyeier Genel Müdür Ünal Konukçu, Güngör Aydınoğiu, Haiim Aytaç, Burhan Karagöz, gazeteci Altemur Kılıç, Hazine Müsteşan Namık rını karşılamak için gerekli Kemal Kılıç, tbrahim Kurt, olan miktarhemen hemen net Onur Ökten ve Ahmet Kemal asgari ücret civarında..." Selçuk. Adnan Kahveci, köylü aiieSon günlerde çok tartışüan sinin fakirleşmediğini savunu bir gazetecinin Iş Bankası Yöyor. Peki neden geçim sıkıntı netim Kurulu'na üye atandığı sı çekiyorlarnıış? Şundan: dedikodusu ortağı sardı. Araşttrdık: "Konu komşuda gördüğü teievizyon, buzdolabı, fırın ve 16 mayıs perşembe günü diğer beyaz eşyayı almak iste son yönetim kurulu toplantısı yen köylü zorlanmakta. Hele yapıldığında bir atama olmuşşehre gelmenin masrafları da tu ama yeni gelen kişi gazeteeklenirse... Köylü tiıketim has ci değil bir bankacıydı. tası olmuş." Eski üye Abdülkadir BirdoBu satırlara doktor, traktör, ğan Genel Müdur Yardımcısı gübre gibi bazı kelimelerle ya olunca ondan boşalan yere bir nıt verilebilir, ama bırakalım bankacı olan Onur Ökten getirilmişti. yanıtı köylüler versin... GARFIELD JIM DAVIS TARİHTE BUGÜN MİİMTAZ ARIKAN 22 Mayıs ^ÖLÜMSÜZ Zv OLAYU. G6İSO& 1963'TE 8UGÜN, SOLCU YUNAN M/Lİ.ETVEMİL/ tue suiKf>srs KURBAM GirMişri! EOA rSİ W/A/ /L/MU ÜYELEGİNOEN OLAN LAMS&IMS, YUMAtJ (İARlŞ DERNESi'NİfJ P£ /UIİS.UCUSUYOU. S/' MiLLEn/EteiU, SEL/IAIİK 'retci si 6£A/Ç SAVClj SUİteASriM ARPINPA BüLUNAN PAÇİST ÖRSÜrLE, DİRSEK TEMAS/MMKİ SUSAY VE POİSUEfSİ O&THYA ÇHCARMlÇrr. LAUBfZAKİS'iN ÖLDÜRÜLMESİ, ÖNCE, VASSİLİS VASS'UtCOs'UN ROM/IN/NA(ÖLÛMSÜZ Z); RtMOAN M.KOSrA" GAV&4£'/M AYM/ AOU FfiMfAtE KOA/U OL MUÇTU. YILLAG SGA'GEÇ £ A " İ MİSTAN Galeri . SANAT Atölye m^ lanok BÜLENT ÇETtNOR Suluboya Resim Serglsi II Mayıs 15 Haziran Nlspattya Cad. 44/2 Etller 169 18 39 146 97 38 • 132 64 26 Ç ÇOPERA) SANAT c « l E « ı S ı Destek Reasürans Sanat Galerisi Otümmı z y amlan LambrakiS, AKA GÜNDÜZ TEMUR 8 Mayıs31 Mayıs'91 Abdl Ipekçi Cıd Ko 48/1 GALERİSİ 141 04 56 Fi<' 148 67 88 Saglık Sok Opcra Han 43/16 (The Marıtıara Olall Ytnı) TaKsım 149 92 02 Hesım sergısı 6 Mayıs 25 Mayıs ALP BARTU Cevdet Batur SuluboyaYağlıboya Resim Sergisi 14 Mayıs7 Haziran Abdı İpekçı Cad No 75 Ma«ka 131 28 32 T.C. KÂHTA SULH CEZA MAHKEMESİ Esas No: 1988/488 Karar No: 1990/229 tmal edip sattıkları ekmeklere etiket yapıştırmayıp gıda maddeleri tüzüğüne aykırı olarak taklit ve tağşiş edilıniş ekmek satmak suçundan sanıklar Kâhta ilçesinde fırın işleticisi Abuzer ve Ayşe'den olma 1946 D.lu Adıyaman ili Kâhta ilçesi Damlacık köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa Alptekin ile İbrahim ve Rahiroe'den olma 1960 D.lu Adıyaman ili Kâhta ilçesi Çobanlı köyü nüfusuna kayıtlı Seyfettin Altuntaş hakkında yapılan yargılama sonunda TCK'run 398,402/12, 59, 72, 647 S.K'.nun 4. maddeleri gereğince 26.666. TL. ağır para cezası ve 2 ay 15 gün süre ile cürme vasıta kıldığı meslek ve senaatın ve ticaretin tatiline, ilçe için hayati önem taşıdıgı anlaşıldığından işyeıinin kapatılmasına yer olmadığına Kâhta Sulh Ceza Mahkemesi'nin 30.11.1990 tarih, 1988/488 Esas, 1990/229 Karar sayılı ilamıyla karar verilmiştir. TCK'nın 402/2 maddesi uyaruıca ilan olunur. 8.4.1991 Basın: 26723 İZMİR ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davacı Tamer Özçoban tarafından, davalı Zeynep Ülker Dingil aleyhine açılan satış iptali davasının yapüan yargılaması sonunda; tzmir Asliye 2. Hukuk Mahkemesi'nin 13.3.1991 gün ve 1989/1091 esas, 1991/164 karar sayılı httkmü ile muvazaalı olarak mal kaçırmak kasü ile davalı Zeynep Ülker DingU'e ait 28.9.1989 tarihinde Fahri Erdem'e satılan Dikili Çandarh Kanuç raevkii 516 ada 15 parsel ile aynı yerde aynı mevkide 527 ada 7 parselinde ve lzmir Güzelyalı Mah. Ç. 60 Sf. 6330 pafta 393, ada 6210, parsel 6'da kayıtlı taşınmazların satış işlemlerinin tasarruflarının iptaline, 90.000= TL. harç ile 237.820 TL. Mahkeme gideri 365.OOOr TL. ücreti vekâletin davalılardan tahşiline karar verilmi; olup davalı Zeynep Ülker Dingilin adresinin bilinmemesi sebebiyle daha önce davetiye ilanen tebliğ edilmiş. kararın dahi ilanen tebliğine karar verilmekle davalımn İS gün zarfında temyiz talebinde, bulunması aksi takdirde hükmün kesinleştirileceği ilam yerine kaim olmak Uzere ilan olunur. Basın: 26668 . FlKRET İSLÂMOĞLU Resim SerflİBi NECMİ MURAT Heykel Serglsi Hnlmn'9t HOBİ s«nat falerisi TEMSAH&TG&LERİSİ MEHMET ÖZET V«llkoıuO> CM. P»»«l 65 Nl».nl.», 146 72 81 ADNAN VARINCA Resim Sergisi 25 Hisan 25 Mayıs 1991 VoSkmo,; Cod W 0f OH». Eruk Sol 41/2 M«Mııf. 80200 l.lmb.1 T.I. (1] M7 08 » LENA KAP Resim Sergisi 20 Mayıs8 Haziran I U I CALERISİ Vapur l«k«l«tl Sok. No: S Ortaktty 159 19 11 1» Mayıs l» Resim Sergisi 2 Mayıs28 Mayıs Td; 158 81 41 Sutçü Ali Sok. No: 1 (Iskele Meydanı) OrtakOylST. 7 28 Mayıs 1991, 11001800 tsıiklal Caddesi 141 Resim Sergjsi ARKEON "STAUFEN GÜNLÜGÜ" Patlel Scriıi 15 Mayı» • 15 Haıiron '91 &eyogjuistanbul ıtl 152 16 98 MUSTAFA ASLIER ! GA RA NT İ S A N A T G A L E R İ S İ MUSTAFA ATA SANAT GALERİSİ EDIS TEZEL Resim Sergisi 3 Maps25 Mayıs JM.Tekstilbank Sa Galerisi AEDPA Sanat ATİLLA ATAR Ozgün Baskı Resim Sergisi 4 Mayıs23 Mayıs Hutrev Gerede Cad. 126 Tesviklye Tel: 138 12 79 ATATURK K U L T U R MEHKEZİ tLAN T.C. FOÇA SULH HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 1989/195 Davacılar Bilgi Çeşmeci ve vekilleri tarafından davalı Atilla Gök aleyhlerine mahkememizde açılan izalei şuyuu davasının yapüan açık duruşmasında verilen ara kararı gereğince; Davalı Oğuzlar Sok. No: 95 Yenimahalle Ankara adresinde mukim Mualla Daş bütün aramalara rağmen bulunmamış ve davetiye tebliğ edilmemiştir. Yukanda isim ve adresi yazılı bulunan davalımn duruşmanın bırakıldığı 11.6.1991 günü saat 9.00'da hâkimliğirnizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, ibraz etmek istediği delilleri de var ise duruşma gününe kadar ibraz etmesi, aksi takdirde durusmaların yokluğunda yapılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliği olunur. Basın: 26662 İLAN T.C. FOÇA SULH HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 1989/192 Davacılar Bilgi Çeşmeci ve vekilleri tarafından davalılar Atilla Gök vs. aleyhlerine mahkememizde açılan izalei şuyu davasının yapılan açık duruşmasında verilen ara karan gereğince; Davalı Oğuzlar Sok. No: 95 Yenimahalle Ankara adresinde mukim Mualla Daş bütün aramalara rağmen bulunmamış ve davetiye tebliğ edilmemiştir. Yukanda isim ve adresi yazılı bulunan davalımn duruşmanın bırakıldığı 11.6.1991 günü saat 9.30'da hâkimliğirnizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, ibraz etmek istediği delilleri de var ise duruşma gününe kadar ibraz etmesi, aksi takdirde duruşmaların yokluğunda yapılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 26660 Ukele Cad. Salhan. Sk. No: 19 Ortakö r T.fc I59 92S7 Sanat Galerlsi • 151 56 00/318287 M e h m e t Resim Sergjsi 6 27Mayıs 1991. \1.0018JX (Pazargunlendışında) G ü n e ş galeri • atölye 146 97 38 • 132 64 26 Antika Onarım Antika eşya onarımı. Eski yapı ıç kaide onarımı ve Modern Sanat lrii Altın varakta özenli çalışma Valikonağı Caddesi No. 117/2 Nişantaşılstanbul Tfcl: 130 39 80 312 38 91
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog