Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

r CUMHURtYET/8 KENT3ASAM • Boğazlçl Üniversitesi Dış tlişkiler Araştırrna ve Uygulama Merkezi'nce hazırlanan Hayat Sigortası .... n ! • D, Semiaeri, üniversite rektörlük binası konferans köy Belediyesi'nin düzenlesalonunda saat 09.30'da diğî Uluslararası Gençlik Tibaşlayacak. Seminer yann da rağını yağmalamaya yönelik ol yatro Festivali 112 haziran tstanbul Haber Servisi duğunu savundular. Mimarlar, sürecek. Türkiye'nin dunya çapında un çarpık kentleşmenin topluma tarihleri arasında gerçekleş• istanbul Üniversitesi lü üç mimarı Hayati Tabanlıoğ maliyetini de şu başhklar altuı tirilecek. Festivale "5'i yaKadın Sorunları Araştırma bancı, 5'i Türk olmak üzelu, Doğan Tekeîi ve Doğan Have Uygulama Merkezi'nce re konservatuvar ve üniversol, Türkiye'de siyasi iradenin da özetlediler: düzenlenen "Kadına Yönelik "Toplumsal mutsuzluk, çev sitelerin tiyatro oyunculuk hiçbir zaman planlı kentleşmeŞiddet ve Fuhuş" konulu yi göze alamadığını savunarak re kirlenmesi; tarihsel, kttltttrel bolümleri katılacak ve çeşitli konferans, saat 14.30'da değişen yönetim kadrolannı, ve dogal degerlerin yok olması, "Workshop"lar düzenÇemberlitaş Basın daha önceki bilgi ve deneyim bi verim kaybı, kaynak isrsıfı, biz lenecek. Müzesi'nde başlayacak. 250 tiyatro Öğrencisi ile rikiminden yararlanmak yerine metlerin aksatnası, asayişsizlik, Konuşmacılar, Prof. Dr. yeniden fikir üretmeye çalış gttvensizlik, devlet dttzeninin Hollanda'dan De Toonel Türkan Saylan ve Uzman makla suçladılar. Mimarlar, îs kuruiamaması, büyümeyle ıdo School'la gelen Meral Tay• *"»•*•« A « ı ı t Hemşire Mttcella Soydan. gun, genç Avrupalı yönetI B Ç u ı • a»*»****» . • istanbul Marmara Rotary tanbul'da çarpık kentieşmenin ı ya£malanaıası." mealer, îngiltere'den 3aae ciddi boyuliara uiaşüğmı da beKulübtt'nün düzenlediği, Türkiye nufusunun 2025 yrt CoSiss, Prof. Dr. Özâemir lirterek önîem almmadiğı tak"Uiusiararass Çevre dirde 702$ yıî soara büyük sonra yüz müyorsa ulaşmass ha Nutku, Prof. Cüaeyt GökSonmian Sempozyumu" saat keaöerin yaşanamaz hale geie lîade fcentienn aüfusunun da çer, Prof. YüĞız Kenter, bsgüsklnin iki buçuk katma Doç. Msişfik Kester ve ZeÎO.OD'da AKM'de. ceğjni vurguîaddar. ulaşacafuu sözicrine ekieyes Haliç Rotary Kuiübu tarafm raimarlar Tabanhoğiu, Hasoi ve iiba Berksoy'u IstanbuFda dan dun Bassn Mözess'sde dü Tekeîi, gelişimia yahttzca eko buluşturacak oian 1. U5uszenienen basm toplastmnda nossik kalkmma sîogamyla yü îararası Gençlik Tiyatro Doç. Dr. Yuk. Mâm, Hayati Ta rütülmest, buna paralel oîarak Festivaü üe ilgili düıı düzeabanhoğia, Yük. Müh, MİKiaı sosyal kalkmmamn sağlanama îeaen topîantıöa, Bakırköy Doğan Hasol ve Doğan Tekeîi, ması halJndeTurkJye'nin kaiks Belediye Tiyatroîan Geseî Sanat Yonetmeni Zeliha namayacağjni, böyk bir ortam asiiz Korkanç Miras: Çarpık içinde 100 miiyoıüik bir nüfu Berksoy, "B» fesüvaÜB ^ r • Haik otobösleriadeki Keatfcşme" konusundaki gö sun ancak varh|mî ve geçroişi çekleştiriimesinde tiystro de&eümsizlik, iasasa Tüşieraıi açikladsiar. Konuşma sıj yok edeceğini söylediîer. Mi tutkusu ve piri yardtmct oisaygıstzhk biâ çsfedefi larmda Türkiye'de hukumetie roarîar bir an önce msiU kenöeş da. Etit'tm düzeyisde bir tjçskanyor. Birkaç îazîa yofca rin doğru ve gerçekçi yerieşmeme poSitikasmm saptanmassns, yatro alışverişini amaçladık, aimak. içss duraklarda yavaş kararSan aîama&ğsnı, uyguîaya bu politikamn değişen iktidar ve Bakirköy Seiediyesi projeye yavaş davranan, içemisıi nıadığiBî ve göçti zorlaştıracak kişilerce değişmeyecek miüi ka sahip çsktı" dedi. Berksoy ükiım iıkiım dolduran bu " Avrapa'yı biam gençleiarma özendirdiklerini vurgaia rar nîtelignde olroasi gereküpöi otobftsierin, daha etkin bir rio ayakiansa getiriyoruz" yan mimarlar, göçün artık iş ve bîçimde deneüerımesini dedi. aş amacı taşunaâsğmı, kent topistiyoruz. GÖKHANSEVİM TTTr Tiyatro festivali hazirandaBakırKültür Servisi Bakırköy U MAYIS 1991 l EREKLl TELEFONLAR \Y • Polh hrnlat: 055 • İtfatye: 000 • Jandama: 056 • lahrta MMArttia: 527 57 00 • Mazariıklar MfMArtSta: 172 13 73 7475 ve 088 • İSKİ a n n : 068 • MfiLIK: Hnıt Acll: 077 Sajhk M M O l t t t i : 511 89 18 Cerrahpaşa Tıp: 588 48 00 Çapa Tıp: 525 92 30 M a m a n Tıp: 340 01 00 Hayriaıpaşa »umattt: 345 46 80 Şlşll Ettal: 131 22 09 Taksim llkyartım: 152 43 00 SSK SMMtya: 588 44 00 SSK Okmeyüam: 132 30 00 SSK Gfiztspe: 358 67 60 • TRAFİK: Tradk Ş«b« «M.: 176 24 14 (Ist), 356 04 8586 (Kadfköyi B6I98 Ttafflt: 377 22 07 (E5), 356 04 86 (Şehmçıj. 3 « 36 {B ÇeSsmscs) »THr: tç Hatttft 573 13 31, §tş 8«8«n S74 23 00 (25 i Belediye 3 m , Rtfst Bgsz's; HüseyİB «rdi. Sa«fcafe 574 73 0D, » s a « M » « : 574 82 00 ^ S s i ) MEKTUP~~ Halk otobüslerl denetlensin az'a ornır plaketi bey ile aysı masads kitap İJ zahyer olasaktsa çok jnutlsyum" dedi. öte yasdart Seyoğia Kitap Günieri kapsammda bugun saat 13.00'te Beyoğlu ilkokulîanadan seçiJnîsş 200 öğrenciye BeyoğJu Belediye Başkam Hüseyin Aslars tarafındaa kitap günkrirân anısma kitap armağan ediîecek. (Fotoğraf: îbrahim Günei) IV8% JrtOt S^te: 526 40 28, 144 42 33, 9utı t « 8 w (fc**«t|: 145 53 66, 144 25 82,149 t 8 96 SMtiz ««Mffc 149 15 58 & 573 ^ b t a ı * * : 526 S2 74, 158 83 »T«;06S «SÖARtt*: bianM: 52Z 37 83, UfHlm 147 51 10, KafcfcS»; 333 02 20, 5& 5S, yazıldı. KülJür Servisi Cumhuri sokaktabasa çokBu açidaa bu piaket gâzei şeyJer yet Kiîap Kaiöbö ile Beyoğîu çagnşörseak" dedi. KiîapianBeiediyesi'nin işbiriiğiyle Mis aı imzaiayas ve okurianyla Sokak'ta ger^kieştirifen "Be söyleşen ligaz, Mis Sokak'tn yo|ta Kitap Gütüeri '91" kap bir "kötar sokağı"na dönöşsamında dün şairyazar Rıfat mesinin kendisine mutîuluk Bgax'a onur plaketi venidi. verdi^ni ve bu tür etkinllkîeFiaketini Beyoğiu Beiediye rin sürdürtihnesi gerektiğini Başkam Hüseyîn Aslan'dan belirtti. Rıfat ligaz ile birîikte alan Rıfat ilgaz, bir Eâiaanîar imza günüae kaüian şairyazar Mis Sokak'ta yaşadığms söy Cevat Çapss da "Rıfat ajafeyerek, "Hababam Sıaıfı bu 80 34S 71 40 Tiyatro • O»«t«»l MEL GIBSON ROBE8T DOVVNEY JR. «31 l i M t Ptoduoüoo 146 97 38 • 132 « * 22 Mayıs Çarşamba Saat 19.00 GENÇ YETENEKLER SERÎSÎ \ BEETHOVEN Sanat, op. lll, no. 32 SCHUMANN îkinci Sonat, op. 22 DEBUSSY "Estampes" DEBUSSY "L'isle Joyeuse" Neşeli Ada PROKOFİYEF Sonat, op. 28, no. 3 ZEYNEP YAMANTÜRK Piyano Resitali tfs <0 C£SAR OOU1.U ATE§ ALTINDA FJtMİNİN YONETMENİ ROGER SPOTTISWOODE IAFAK ve KENT Sinemahrında bedava 38 juyı» CmsutMİ 18^00 AYSira&ALlKOCATEPE 25 Mnyıs Cunartet! 21.00 î 0 U » y ö Psrssoü» 21.00 27 Mayıs Pazartesi Saat 19.00 rufflur >MUR tik gun, >ik seons, iik sonşm kız KiîfiSİTıî 24 MAYISTA 31 lUyııCuıa» 21.00 1 H*ar«n Cumartesi 16.00 ve 21.00 2 Hulr»a ? u « r 16.00 "TRIO HERMANOS SERRANO" | AĞIZ ARMONİKASI ÜÇLÜSÜ | Stephe Foster, E. Cardoso, Scott Joplin, Stevie Wonder, SchuberU Granado», M.Falta, Joaguın Rodrigo, Bach, Chopin, Mozart u.6. bestelermden s«çm«l«r. Bltel 6»tı* Y*r1eri Koriser Sslonu 148 53 92 Gellerıa Osmşrna Surosu 559 85 60 Vakfcorama Taksım 151 15 71 Vakkorama Suadıye 360 90 30 JOHK T I U V O I U KIRSTIE k l l l l HiçbU' mucize yalntzca mucizcden MOcey yine bUerie! Bu keı hayatj»m e» büyüic rakibi ilf karşı karşı\i Küçük bir kı^kardeş'!' b t dpdir temanpn HARBİYE AÇ1KHAVA TİYATRO'ÎU MAZHAEFUATOZKAN 7 E M I T M Cusaa 21.00 8 E k z l m Cujsartetl 16.00 ve 21.00 8 B&ursn Pazsr 16.00 VB 21.00 (7810U T i m b s u Û T a k ı t t 18113 71 VUKORUIA Suıâtra 360 80 »0 İJŞ E H I R 7. GENÇLİK GÜNLERİ (631 20 M«|lt 1991 ?u*rt»i UYAN151AR *AWAKENINGS" Gerçck Bir Öylcu Moy») 28 MAYIS 1991 SMT: 21 0 0 , 1 . . . m « € T l u riıuctcst Vtat rAıuAl UU1TIT »M»Tİ» CİL«H»! «tn Clalrtl SMITU 1SÜO&0YUSİ XUZtU2(MZM «MM( SUl» tsüO'.roız ımt««sınsı OYU«CUL*«I SMknotvKiı Hvlllv «tun. CMkı» BUKTR IFdlh AttH Hurj Sıtınjıil 'xy^t\A\,vrx ;; ; i ; : . a vdkııuma Smflıv» 3611 90 90 • • »dj Stnenıjsı 33? (H Î 8 Guıuv Bcsıjuıanl 130 44 I I u Oaoıs.M !69 9S 60 1104 IBıte! Satıs t3OtM19:00 »as S'Krifiy^tıan ?0D00 »000 30000 \9JOO KONÜŞÜYOR! Bruce VV'illi», Roeeannc B a r r ve Damon VVayans'm seslcriyJe »»• SMt NOVA BARAM J»tBYILDlZ r I MUnBATI |M» «1 ••) (140 3JM) (3U 81 M ) llitatll (172 04 44) (11><J23) (14 4S«1) (14M«İ (1U M) 12 0014 1S16 301S «5îl 1S «00K301? 0018 »21 ii 111S131515 151T 15191521M «X»t30015001700190OÎ1 00 11 0O13O015OO17OO19OO21 15 12 1514 3016 4519 0021 15 10 3012 15H 3016 451800 12TO1415 1645 «002115 12 0014 3018 0021 00 139t'İN 3 ÖÂIOA OSCARK AOAY! „,, (144 «4 3») 12 00141516 3018 452115 lımirlZMİR (21 42 81) U 1514 3016 451» 0021 15 OctK^I HaftK KwMc«y REK8, AnkMt* AKÜH » | , ^ . YERLER NUMARALIDIR. ttULTtjH »£SK£Zİ rlrATÜD KÜLUBÜ Bilfduıo 8ro»o Yızin frhw 60K6UCÖ her tjiiete filmfe onjinat afiş' \j\nı \ı\ u>\ı nıı \ı •'<P''' ADRİAMYM 21.Ha»l».l99l S»ll B:Flm IC*RMTM* «CEUHI Ym Yuıırt »MÇ£»U D: BİTM «0K8ES1 î«»»mın £ « » t: FAH6HTİ ÜStSt » « X X£Tİ«*US IF« ( 018KIS1 TİXHTI>« S«l)8« » « Kumtl (FaU* «ttai 018IS »ort Sıkııull 17.30 «îopenlın 19i» JUÜA ROBERTS .H'OK/.l/ lAXTASrlK tehltkeVı adam olan koccısından kurtulnıak ıcin; odını, göıünüsunu. hoyatı™ degistircii. Yatağimdakİ DÜŞtnan se pn wllh the e a y l e l g nm wm SOVEREIGN GLENN CLOSE RON SIIVER SUNAR JERİMV IRONS < t » 1991 £N İYİERKEK OYUHCU OSCAR'<| | • Erotik bir şahaser. ilip Kaufman kadının cinsel uyanışı ile ilgil muhteşem * bir film M yapmış. WA Movielinef Magazine 16 YftŞlNDAN KUÇUKLER SEYREDEMEZ I İİ6«ffii !inH)(5\l»U!H\« M.1K0T, II 30 U » '»»1500 21 30 4WkABA KKTMrOl PATRICK BERGIN • KEVIN ANDERSON mss^şs) B R JOSEPH RUBEN Filmi İ *«* 9İŞİISİTE (147»» 47) 11 0013 M15 1517 3019 4521 45 KadlkSyREKS (336 0112) 120014 1516 3018452115 Bey<H)luBEYOĞLU (15132 40) 120014 1516 3019002115 Ç.\m ŞAFAK (S1« M M ) 11 0013 0015 0017 0019 0021 15 BMurtıBy HENK (572 1» 63) 110013 0015 0017 0019002100 Dehşetin Nefeî TIM ROBBISSEUZABETH PENAMACM 24 MA YIS TA. 1.KIK TALİHİN DÖNÜŞÜ 3 DALDA OSCAR'ADAYI • EN İYİ ERKEK OYUNCU • ENİYİYÖNETMEN • EN İYİ UYARLAMA SENARYO Güneş batar, onlar doğar.. 1.GENÇLİK GÜNLERİ 1824 Mayıs 1991 Kadıköy Haldnn Taner Sahnesi I5K2JMI 11 OH31H6 1S1I4S 21 15 e I1ZS 74 <8) l?K»l»ı|ıs?l3> HarMy* AS2 (147 «3 15) 11 3014 0016 3019 Ç l«| ŞAFAK4 (S1« 2« M ) 11 0013 3016 0016 0021 30 3021 15 İSTANBUL KONSERLERİ 23 MAYIS 1991 21:00 TAKSlMAÇIKHAVA TİYATROSU Ycricr Numorolıdır 8KJETLER OunyaSmemasr.1499361 Vaktofama: 151 2 8 8 ^ 3 6 0 9 0 9 0 AçıkhavaTıyatrosu Toplu BHet Satıçı: 513 73 69 KMıkOy U*l<Hr BeyoöluIALE ANKAB» »Umn toıöii (Ü.740OI 1100 U »16 00TB30?1 30 (1492SZ4) 1200141&16 301B452» 1^ I1267«6| 12 00H M17 00191H130 • M H U f M 18.00 19 M ı y ı ı 18.00 İstanbul Devlet Opırı ve Bılnl Gençlik Korosu Konserl $el YOcal Elmu İKİS1 bale KDreogrK SHıal Kuspsulu ZlVHflETÇIbıleKorsojral Hıtdun Yedlcan 0İH0 İLE CEREHb»> Kormgral Yjvuz ftzdal. KAOIHbale Kortograi NII BerVan lıtanbul Devlel Opıra ve Bıletl Gençlik Korosu Konterl Şef YOcal Elmas 20 M a y u 18.00 21 ftUyu 18.00 BİR Ü2K1 MkSALI pop optrı MUzlk. Tbnur Selçuk Sıhneye Koyın SOmefay krıman 12. M » n « U.00 Odı MUzlil Ak»ımı Şatınam Katial |mezzo»opr»nol Oktay Kerlmoğlu (kemjnl. Sıdnka Yokoyama (IIUI. Anl Incl Ivlyolı). llıtifl Kartal (çallol. Jan Salay Iplyıml kımııı Rnltall Füstın $endll {keman). Sertır Yıiçııı |plyaıw| Mbzifcallerdcn Stçmeler Mfilgan Ozçav |sopıano|, Lynn T Cağlar |menaıoo.rsıiQl Tlmur Dgğanay (lenor|. Hurttn Tezmefl Kolç«k |plyano| YALNIZ 1 HAFTA İÇİN Kahkahadan bayıltan fılm Yönetmen: JAMIE UYS J M O D A SİNEMASi'NINİ SEÇTİKLERİ ÖRÜMCEK KADININ ÖPÜCÜGÜ Yön: H. Babenco 14.1519.00 BAGDAT CAFE Yön: P. Adlon 21.30 ROSA LUXEMBURG Yön: M. Von Trotta 12.00 CAMDAN KALP Yöıv. F. Yaşar 16.30 Moda 23 M a y u 18.00 24 M » y ı ı 18.00 IKiiıMU Hıüttın Tıosr SltatJll imiiZi TtTATSO TOPlULUeU l«rlıt f . ilt ino Ycın «iiiiım SHÜOYMt IFıtlh «t(it Muri Sılıımı) 1 2 i » : FtLM SM( L08f KZ8 SECElEfli Ç»r»»n*« Ytonm. p»t»vt««it TMlMtt 15.00.SÜYÜSİ 81» İSTAK8UL D* « Z M S S«»»Tr OoçOr ihsmTÜMAY ISJW:S*RIYER HALK ESITIM MERKEZI Dluııttuzlır Ymrı MfAltı C ı v M »HÜVf IFHIh »ıııt Nurl Sılmnl) 1730:01» MınDMDH tBÜO.ODk MÜZia M ^ M I IKmıkt« Hılıtan Tmtr t ı l o ı o t 1SÜB: KAKTAL OEKEME SAHNESİ MltllSlbır Yazın »ntonlo SCARMET* (Fallh Rtflt Nurl StHnısll 23.HMII.199! 12.00: FIIM KlftMIZI PAZAHTESI Ytn Frmenct ROSI P*rMinlM 15.00:KDMSER MARMARA ÜN)VF.RSITESİ »BAŞTIBMA DF.NEME UY6ULAMA 6RUBU OİHLETİSİ İ k i MlHnM «IIOZBEMİR Tımr OEHİBALP 17.30:01*. «Q«1ln ÛZuEKU Onjl 18.0D:KEKAKRESlTALl Ftun ÇENOİL IKımtnl Sırılır YALÇIN IPtyınol 19.00TİYATRO INSAH K M l v m Y u l n PHB TEB80» IFDUı «oaı HUTI Sabnnll 24.Kayn.i981 1 2 . W : f l L « miSSlSIPl YAHIYORY» Man PMKE« CWM 15.00.KOKSEa THE CHWA BMD 15.00 :MAfl»AHA UMİVERSİTESİ BASM YAYI» YÜKStK OKULU TİYATRO ODASI Dikfca Ktpık Vır MC AKDAt eUGalDoltp M*roW PIMTER IFıtm n«ı» Hmi Tiymnu) 17.30:01». Atfl ASÇI Atyı 4ın G k M l l ı r 18.00 ŞAHK.OMSERI Muigan OZÇAV ISoprınol Lynn TCAfiLA» |MK2Dupranııl Canalıdln RURU6ULLU ITtnorl Jın SAUY IPIyınol |K>dık6v flılDun Tınn Sılmnl) 19.flO:8ULUNMAZTUHATK0 SM 6 « ı Otjllun Yızın Azll «ESİN IFulh ««(iı Nurl SaDnnll 2S.MaYlt.1M1 1 £ M : FİLM BEROEL Yön Alll YILMAZ CUKMIİMİ 15.00.S0YLE5IBERDEL Atıl YILMM 15.00:rlYATBOSOS Tınn YalKl Naoft ALLEN [Fallh Rtsıt Nurl Sthnnll 17.30'OIA KımilFIRAT Portfolyı 19.00. İSTAN8UL UMİVERSİTESİ FLORANCE »IGHTINGAU HEMŞİRELİK Yl)K OKULU p«lıov v« KarıktıtliTl IFlilh RltK Nurt %Mn\\ Z S . M a i n . i a e i «2.00 FİLM SISTEH 6QRİUER YM Mldinl APTEO P«ur 15.00: KOKSER NIIKu Raymın ERAY DMIalltl 19.00: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜEVIET KONSEHATUAHI [Fıllh Rısal Nurl Sıdnnll 17.30:01* Mahmul SUNER 19.00:KA6lTHANE BELEDİYE TİYATROSU Içardıkllır Y«ın Ktllh CavM AKOAY IFKIh Bl(« Huri Sthnul) •EANBILAB. CrLDIBMIŞ OLMALIII NIXAU LENA FARUGIA Bcyoğlu SİNEPOP (143 70 71) 1200)415163018 45 2100 REKLAM HLMİ 0A6ITIMIM0» * Gösterller ücretsizdir * O i w . * s j 1990 C N E E İYİ Y N T E ÖOÜLüO A N S N Ö E M N I TAXIBLUES Piotr Mamonov • Piotr Zaitchenko amo l Klik Natalia Koliakanova Tkıye v v PAVEL LOUNGUINE B A Ğ L A BENİ ATAME! 16 yaşından küçükler glreme» B«yotlu LM.E2 (149 2S 24) 120014 15163018 4521 15 1589 61 3») 11 3013 3015 3017 3019 3021 OLAY FİLM DEVAM EDİYOR YÖN: PEDRO ALMODOVAR Vlctorla Abrll • Antonlo Banderas • >^«« o. HAFTA Turkıye işletmesı STANDARD FİLMCİLİK 30 FiDfi 149 50 33 nım ANILAR REUNION JASON ROBARDS CHR1ST1EN ANHOLT • SAMUEL VVEST Z 21 UIV1UD A YOLCULUK Yönetmen: XAVIER KOLLER I BEV09İU flTAS CEP |H9 01 66) M 001* 15 16 30 1! 4521 15 (SON H«FT»i AnkaraDSMI229 961»)12 1 5 U 3 0 16.A519.0Ö21 15 " k 1991 "tn lyi Yabancı Film" O S C A R ' I Yönetmen: JERRY SCHATZBERG g" S A D R T N A D 2 4 Kanınıurse!EAS{?a.WAnlalvaUlUSDY H H . 1 J J 1 337 O1 28 Slneması M A Y I S T A N İTİBAREN ^ : PENTA FİLM CATPICS & CONDOR Fealures FİTA9 CEP StNEMASINDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog