Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

22 MAYIS 1991 TİYATRO Ertem: l î y a t r o özerkleşsirî • MERStN (Vahap Şebitoglu) Oyun yazarı ve yönetmen Yücel Ertem, "ödenekli tiyatrolanmız, özelleştirme yerine özerkleştirilsin" dedi. Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı (TOBAV) ve Mersin Eğitim Kültür Sanat Vakfı (MEKSAV) tarafından düzenlenen "1. Mersin Uluslararası Tiyatro Yönetimi ve tşletmeciliği Sorunlan" konulu seminerde Türk tiyatrosunun içinde bulunduğu olumsuz koşullar tartışıldı. TOBAV çalışma grubunun görüşlerini açıklayan oyun yazan ve yönetmen Yücel Ertem, 1936 yılından bu yana sürdürülen tiyatro eğitiminin halen planlamadan yoksun olduğunu "Âdet yerini bulsun" anlayısı ile yapüdığım söyledi. Son günlerde ortaya atılan 'özeHeştirmtf görüşüne dt değinen Ertem, "Bir moda eğilim olarak ortaya çıkan bu düşüncenin hatta düşüncesizliğin yalnızca ödenekli kurumlanmız açısından değil, tüm tiyatro yelpazemiz, sanat yaşamımız, kültür dünyamız, sosyal hukuk devleti anlayışımız hatta toplumsal kimliğimiz ve varbğımız için sakıncab bir yaklaşım olduğunu vurgulamak görevimizdir" diye konuştu. KÜLTÜRSANAT MUZIK/FtLtZAIİ CUMHURİYET/7 Berlin Senfoni'rün AKM konserine aşağıdan gelen davul sesleri kanştı TURSAV'da görev bölümü • tSTANBUL (AA) Türk Sinema Vakfı'nm yönetim kurulu başkanhğına yapımcı Şerafettin Gür seçildi. TÜRSAV'ın yedi kişiden oiuşan yönetim kurulunda yapılan görev dağılımma göre oyuncu Hülya Koçyiğit ve Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cevdet Türkeroğlu yönetim kurulu başkan yardımcılığına, yönetmen Tunç Başaran da muhasip üyeliğe getirildiler. Yönetim kurulunda aynca, ANAP tstanbul Milletvekili Bülent Akarcah, oyuncu Türkan Şoray ile Avukat Çetin Yıldırımakın bulunuyor. Davul eşliğinde Mozart Berlin Senfoni Orkestrası'nın AKM'deki konseri sırasmda aşağıdaki konser salonundan gelen davul sesleri bardağı taşıran son damla oldu. Sonuçta Mozart'ın Piyano Konçertosunu "davul eşliğinde" dinlemek zorunda kaldık. Mayjs ayı oldu rau dokuz ayın çarşarabast bir araya geür mö2İk ve sanat dunyasmda. îsîanbuî Şehir Tiyatrolari'njn 7. Gençîik Günîeri'ne bu ysl Istanbuî Devlet Opera ve Balesi'ain i. Gençlik Gönieri ekiendi. Biri biterken öteki başhyor bu gençîik günkrkım. Öte yandaa î. İstanbul Ttyaüo Festivali Î9 mayısta başiadı biîe. Onun ardsndan Baksrköy Beledsye Ti yatrosu'nun Uîusiararası Tiyatro Akademileri Festivaii gerçekîeşecek. Bütün bu etkiniikler oladururkeo çesitli üniversiteîere bağk konservatuvar ve müzik okuBan da yıl sonu etkinîiklerini roayss aymda yaparîar. Bu arada Ceraaî Reşit Rey Konser Salonu'nun da mayıs programmda hemen her gün bir müzik oîayı var. îstanbui Devîet Senfoni Orkestrass ise 2025 mayıs tarihleri arasmda bir Gençiik Senfoni Or Moustaki tstanbıılida S Kültür Senisi 196019») gençliginis öahj Fransız şarkıa George Moustaki, Galatasaray Derneg!*nin düzealed^i baloda Türk izlevkinin karsısına çıkacak. 24 mayjs cuma akşamı Hiîton Convention Center'da saat 19.30'da başîayacak gecenin sunucuhığunu Korhan Abay üstleniyor. • lüBJör Servisi İ99Gİ995 sezoau Avni Döiigü Tiyatro Başar: ödüîü'nü kazananiara piaketieri önceki >| gece Taksüs Venüs Sansesi'nde düzertfcnen bir löreade ; dağıüldı, Başkaniiğım Nüzhet Birserin yaptiğı ve Diknsen I Gürüa Uçarer, Hayatî Asıîyazıa, Yaşar lîksavaş, Hami * Çağdaş, Seçkin Selvi, Haluk Şevket Ataseven üe Kârai Suverea'dea oluşan seçici kuruhm ödüie değer gördüğü ' eser ve sanatçtiar şöyle: Başanb Çevînsen: Gencay Giirto (Çıigm Sohbahar adîı oyunun çevîrisjyle), Başanlı Yönetmes: Oben Güney (GorüsmeKutiamaÇağn oyanuyla), Başanh Kadıs Oyuncu: Nevra Serezli {Çügm r" Sonbahar oyunundaki roiüyle), Aliye Uzunatağan: <Bay Hiç oyüimyia), Başarüi Yardana Kadın Oyuncu: Jülide Kural (Kan Kardeşleri oyunusdaki rolüyle), Başanlı Erkek Oyuncu: Zafer Ergjn (Yüzytize oyunuyla), Başarıh Yardtmcı Erkek Oyuacu: Taner Birsei (Danton'un ölümtt oyuaundaki rolüyle), Başanh DekorKostum: Naz Erayda (Faustofeîes Bir Anarşistin Kaza Sonucu ölümü adh oyumıyia), Başanli Işık: Önder Ank (Danton'un ölöraü oyunundaki ışık düzeniyle). Avni Dilügii Tiyatro Başan ödüiü seçici kurulu aynca Ankara Devlet Tiyatrosu'na "Kafesten Bir Kuş Uçtu" adh oyunundan ötürü Jüri özei ödüiü, "Faustofeles" ovunanun yazımından doiays Kerem Kurtoğlu'na Jüri özendjrme ödülü ile Müşfik Kenter'e Jüri Onur ödülfi verdi. Başanh çevirmen ödültinü kazanan îstanbui Befediye Şehir Tiyatroian Gcnel Sanat Yönetmeni Gencay Gürün yurtdışmda oîduğu için ödülünö adına Erhan Yazıcıoğlu, Jüri Onur ödülüne değer görülen Müşfik Kenter Cannes'ta olduğu için plaketini kendisi adına Mehmet Baydur aîdı. Jüri Ozel ödülü'nü "Kafesten Bir Kuş Uçtu" oyunuyla ekip olarak kazanan Ankara Devlet Tiyatrosu adına plaket tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç*a verildi. Avni DU%il (MüiJeri BERLİN SENFONt'YLE ÇALDI Beröa Seafosi Orkestrası'nm Atarürk Kültür Merkezs'sdeki konseriade Taansever, Moıart'iB Piyaao Koaçertosu'ua yonımladi. kestralan Ffestivaîi düzenlemiş. Bu festivaîe BHkent Senfoni Orkestrası, îstanbısl Devlet Senfoni Orkestrasî, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Böîümti Orkestrasj, îstanbuî Üniversiteşi Devlet Konservatüvarı Senfoni Orkestrasî katıhyorlar. Sevda Cenap And Vakfs'nm düzenlediği Ankara fetivali'nin bazs konserleri de Istanbul'a kaymış bulunuyor mayıs ayında. Bu konserier kapsammda 18 mayıs cumartesi akşarm Atatürk Kültür Merkezi'nde Berlin Senfoni Orkestrası'nm bir konserine gittik. Orkestrayj Alun Franeis admda bir şef, yönetiyordu, solist ise Türk piyanist Beaai TannsCTer ids. Programda Adnan Saygun'un !, Senfonisi, Mozart'ın KV466 Rs Minör Piyano Konçertosu ve Beetfaovea'm Op. 6? Do Minör 5. Senfonisi vardı. Orkestra iyî bir orkestraydt, soiist Benal İannsever ise Mozart'm porselen biblolaria özdeşleştirebileceğimiz rokoko stil aniayışma epey uzak kaîas, ancak 20. yüzyıl güçiü kuvvetlj, çağdaş bazı esenerine daha uygun sayslabilecek piyaaktlik özeSlikSeriyle dikkaîi çekiyordu. Atatürk Kuitür Merkezi'yle ügili duygu ve düşüncelerimi şöyle böyle bir yüdır bastırmaktaydjm. Konser sjrassnda kulîsten yükseien sesleri duymazlıktan gelmeye, orkestra kabuğunun eğri büğruîü|ünü, tavandan sarkan ipîeri, kulis'perdekrinin geIjşjgüzel savruîuvermesini gör Benal mezlikten geîmeye alîştırmıştsm kendsmi, Ancak Berîin Senfoni Orkestrasi'run konseri strasmda aşağîdaki konser salonundan gelen davul sesleri bardağı taşıran son damla oidu. Bu ne biçim njimari dehaydi ki ayn! mekânda iki konser salonu yapsp ses yalîtîrnım hiç düşanmeraişti? Sonuçta Mozart'ın Piyano Konçertosu'nu davuî eşliğinde dirsiemeye zorlanmjştîk bizler dinleyici olarak. Yok mudur bir Aîlah'm kulu şu binaya sahip çıkacak? Loffredo kon§erînde • Kültür Servisi Italvan caz sanatçısı Carlo Loffredo ve The Roman New Orleans Jazz Band topluJugunün konseri hava muhalefeti nedeniyle Mimar Sinan Üniversitesi Rssim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleşecek, Daha önce Fenerbahçe Turing tesisleriiide yapılacagı bildirilen konserin günönde bir değişikîik olmayacak. 26 mayıs günü saat İ9.0Û'da baslayacak konser "Caz Müziğinde 50 YU" başîığını taşıyor. İDSO'rmn 199091 sezonu Eroî Erdinç yönetintindeki Bahar Konserkriyk sona endi İDSO'dan cazbahar söleni îstanbui Devlet Senfoni Orkestrasî, 199091 sezonunu 1718 mayıs günleri veriten bahar konserleri ile sona erdirdi. Bahar Konseri'ni bütün aynntılanyla şef Erot Erdinç planlamıştı. Hem şef hem piyanist hem de düzenlemeci kapasitelerinin tümünde başanlıydı Erdinç. Genç kuşak orkestra şefleri arassnda hafıf müzik tabir edilen pop ve caz müziğine en yatksn muzisycu olarak Erol Erdinç'i gösterebitirizı Doğalîüeteneğine dayanarak ister caz olsun, ister oyun havası, ister makamsal taksimler, ister caz doğaçlaması, ne arzu ederseniz calar size. Kendi kafasma göre oluşturduğu birtakım teorileri de vardır müziğimizin geleceği hakkında. Bu teorilerini, yapımcıhğmı ve sunuculuğunu üstlendiği TV programmda kamuouna sunmayı da sürdürmektedir. Erol Erdinç'in teorileri ile yüz TİYATRO FESTİVALİ tşte Baş, tşte Gövde, îşte Kanatlar • Kttlıttr ServM Uluslararaa 3. İstanbul Tiyatro Festivali'nde Bilsak Tiyatro Atölyesi, Sevim Burak'm yazdığı "lşte Baş, îşte Gövde, tşte Kanatlar" adh oyunu bugUn saat 20.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sahneleyecek. Nihal Geyran Koldaş, Ceysu Koçak, Alp Giritli ve önder Güvenç'in yer aldığı üç pcrdelîk oyun Burak'm düş ile gerçeğin buluştuklan ve çekiştikleri oyurdanndan biri. Bahar KonserPnin sürpriz yıldızı. Erol Erdinç Turaîı kadar başkemancı Gülden Turah'ydı. Turah, Şehnaz Langa'da aiaturka kemancüara taş çıkaran, Çigan kemancüara parmak ısırtan bir taksim geçti. Erol Erdinç de yüz hemfıkir olmak zorunda değiliz elbet, hatta karsı bile çıkabüiriz bu teorilere. Ancak şurası da bir gerçek ki içinde yaşadığımız alabildiğine kitlesel zevksizlik, bilgisizîik, kültürsüzlük, bilinçsizlik, dünyadan habersizlik ortamında kendisi gibi yetenekli olan Türk rhüzisyenleri için çıkar yollar aramaktadır Erdinç. Kendisine başarılar dilerken eleştirilere açık olmasını, eleştirilerin iyi niyetli olanlarma kulak vermesini arzularız. Bahar Konseri'nin sürpriz yıldızı hiç kuşku yok ki Erol Erdinç kadar başkemancı Gülden Turah'ydı. Turah ve orkestranın bütün hanım üyeleri Bahar Konseri dolayısıyla çiçek gibi rengârenk giysiler giymişlerdi. Gülden Ibrah, Ero! Erdinç'in senfonik orkestra için duzenlediği "Şehnaz Longa"da aiaturka kemancıîara taş çjkaran, çigan kemancılara parmak ısırtan virtüoz nitelikli bir taksim çalarak dinleyenlere iyi müzisyenin her tür müzikte ustabğını sergileyebileceğini kamtladı. Erol Erdinç, Şehnaz Longada bir çeşit müzikli parodi, müzikli kolaj yapmayı denemiş ve cok dabaşarüı olmuştu. Keman ve piyano taksimleri yanı sıra Bizet'nin Arlesienne Süiti'ne göndermeler, bakır üflemelerin makam djşına çıkmadan gerçekleştirdikleri koral, Erdinç'in düzenleme konusundaki hayal gücünün zenginliğini gösteriyordu. Erdinç'in "Burası Muş'tur" düzenlemesini bundan birkaç yıl Önce Izmir'de dinlemiştim ve bence o ilk versiyon şimdikinden daha doğal, daha taze idi; sanı SERGİ Kkgtirltik Aınblemlerr • BERN (ANKA) Avrupa Konseyi'nin "21'ind Avrupa Sanat Sergisi" 31 mayısta Bern'de açıhyor. "özgürlük Amblemleri 1620. Yüzyulardaki Sanatta Cumhuriyet'in İmajı" konulu dev sergide, özgürlük ve cumhuriyet kavramlarıru işleyen yapıtlara yer veriliyor. Sergide, Rembrandt, Goya ve Van Gogh gibi ünlü ressamların yapıtlan da yer alıyor. Bern'in iki ayn müzesinde düzenlenecek sergi, 15 eylüle kadar açık kaîacak. Serginin açılışma lsviçre Konfederasyonu Başkanı Flavio Cotti ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Catherine de Lalumiere de katılacak. Avrupa Konseyi'nin 1992 yıhnda açmayı planladığı 22'nci serginin konusunu "Vikingler ve Orta Çağ Avrupası"nm oluşturacağı belirtiliyor. Sergi Paris, Berlin ve Kopenhag'da gösterilecek. nm bazs parçalara yeniden geri dönmek, onlann o ilk baştaki tazeliğini yitirmesine ve zorlanmasma neden olabiliyor. Bu arada "Burası Muş'tur" gibi parçalarda, orkestramızın vurma çalgslar bölümü üyelerinden Cezuıl Basegmez, hayatının eminim en mutiu anlannı yaşıyordu. Orkestranın önünde, piyanonun ve eîektrogitarm yanı ssra veryansm ediyordu bütün gücüyle batensine, . . . . ... ^^ . Programda, orkestramızın uzun yıllar obua grup şefliğini yapan Celal Akatlar'ın "Tarantella"si ile trombon grup şeil levent Çoker'in içli "Ballade"ı yer alıyor, konserin ikinci yarısmda orkestranın genç üyelerinden bir başka yetenek daha keşfediliyordu. Çeüo grubu üyelerinden Kent Mete, aynı zamanda iyi bir caz piyanisti ve düzenlemecisi olduğunu kanıtlıyordu dinleyiciye. Orhan Velf sahnede • Kültür Servisi Ümraniye Orhan Veli Ortaokulu Oğrencilerinden ve îstanbui Teknik Üniversitesi oğrencilerinden bir grup, Caner Günışık yönetiminde "Orhan Veti'nin Ardından" adh sahne uyarlamasmı meıan' olduklan okula kitaphk kurmak amacıyla yarın saat 15.00'te Beykoz Belediyesi Düğün Salonu'nda oynayacaklar. 4 Almelek'te karma • Kültür Servisi "tnsanların acılarını sanatın sunduğu guzellikler dengeleyebilir" sloganıyla yola çıkarak Almelek Sanat Galerisi'nde Cüzzamla Savaş Vakfı'nm duzenlediği karma resim sergisi geçen günlerde açıldı. AhmedAdnan Saygurtun 'Kerem9 operasını Aydın Gün sahneledi de son olarak tstanbul'daki sahnelenişine yönetmen olarak imzasını atan Aydın Gün yapıtın tasavvuf yanını şöyle değerlendiriyor: "Tasavvuf, 'varuk'la insan arasında ilişki kurulabUeceği fikrine davanan bir inançtır. Eflatun'dan beri 'Tann kaüna ulaşmanın ancak sevgi yoluyla mtimkün olacağına' inananlar birbirini izledi caglar boyunca. Dogu nüstisizminde sufilik, YahudUikte kabala, Hindistan'da pantakalı, Hıristiyanlıkta teosofi, Müslümanlıkta tasavvuf bu inancın birbirinden çok uzak olmayan örnekleri." Aydın Gün, Saygun'un tasavvuf felsefesine dayandırarak yarattığı "Kerem" operasının izleTJC yicilerin alıştığı opera türünden çok uzak olduğu inancında: "Eserin kahramanlan ne veremden ölür, ne kaleden atlayıp intihar eder, ne sevdiği kadını hançerler ne de kılıcını bir sallayışta üç kişiyi öldüren kahramanlara yer verir. Saygun'un Kercm'i ne eglendiricidir, ne çarpıcı sahne numaralan sergiler ne de sanatsal değerleri hasıraltı edip dinleyicinin içgüdülerine ve duygusalhğına avuç açarak ucıız ve kestirme yollara sapar." Aydın Gün "Kerem" operasını geleceğin ulusal Türk operasının çıkış noktası, yol göstericisi, modeli olarak değerlendiriyor. "Saygun'un her eseri gibi 'Kerem' operası da kendi dllinin. tarihinin ve kültürünün özsuyundan yaraülmıştır, özgündür, sahicidir, sevgi ve heyecan yüklüdür." Gün, operadan söz ederken "dil" üzerinde ısrarla duruyor. "Her dil kendine özgü bir kültür yaratır. Özgün ve özgür olmanın tek dayanagı, tek kaynağı dildir. Her toplum kendi dilinin olanaklan ölçüsünde külttirlüdür. Her sanatçı da kendi dilini bilmesi ve onu zenginlestirmesi ölçüsünde yaratıcıdır. Her kttltürün bem öznesi, nesoesi dildir" diyor ve görüşlerini«şöyle aktanyor: "Prozodi hatalanyla dolu olan bir operamn oynanmasına izin vermek, inşaat hesaplan vanlış yapdmış bir mimari projenin realize edilmesine izin vermek kadar tehlikelidir. Kendi kültürünün özsuyundan ANNA TURAY Bu durumda yıkıntmın altında kalan kültürümüzün ve benliğimizin yaratıcısı olan Türk dilidir. Ulusal kültüıün en büyük düşmanlan bile kalitesiz sanat' kadar zarar veremez ulusal sanata, hem ulusalbgı hem de sanatı çökertir kalitesiz ulusal sanat." Adnan Saygun'un "liriktnistik dram" olarak tanımladığı "Kerem"i tstanbul Devlet Operası'nca önümüzdeki mevsim başında yine Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenecek. Orkestrayı Fedor Guluşenko ile Serdar Yalçm'ın dönüşümlü olarak yönetecekleri yapıtta Kerem'i Erol Uras, Ash'yı Ruhsar Öcal canlandıracaklar. TJC BüGÜN • MSÜ'de konser MSÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Muzik Eğitimi Bölümü Orkestrası'nm konseri saat 17.00'de MSÜ Oditoryumu'nda. • Sanat bayramı BÜ'deki etkinliklerde lsa Çelik'in dia gösterisi saat 12.00'de, Ergin Inan'ın Sanat Görüşü söyleşisi saat 14.00'te, Erol Keskin'in Tiyatro'da Oyunculuk söyleşisi saat 17.00'de. • Dialarda Nepal îzzet Keribar'm Nepal konulu dia gösterisi saat 18.00 ve 19.00'da Fransız Kültür Merkezi'nde. • Kültür Servisi Beyazıt Devlet Kütüphanesi geçen günlerde görkemli bir sanat olayvna sahne oldu. 46 tamnmış kadın sanatçının.bir araya gelmesiyle "tarihi" bir gün yaşayan kütüphanenin konferans salonunda konularında "ilk" olan kadınlara tstanbul tl Kültür Müdürü, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Başkanı ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi tarafından onur plaketi verildi. tlk kadın spikerimizden kanun sanatçısına, ilk Türk müzikoloğundan opera sanatçısına dek farkh dallarda öncülük yapmış kadınlann arasında fotoğrafta görülen ilk kadın spiker Emel Gazi Mihal, seramiğe çimentoyu katarak elde ettiği ekolün öncüsü seramik sanatçısı Lerzan öke ve piyanist Nihal öğet de bulunuyor. PLAKET 'tlklere plaket tstanbul Devlet Opera ve Balesi mevsimin son günlerinde dillere destan bir aşk masahnı sahneledi: Ahmet Adnan Saygun'un 'Kerem' operası. Böylelikle Saygun'un 1952 yıhnda tamamladığı, prömiyeri 22 Mar.t 1953 yıhnda Ankara Büyük Tiyatro'da gerçekleştirilen "Kerem"i 38 yıl sçnra ilk kez Istanbullu izleyicilerin karsısına çıktı. Anadolu'nun her yöresinde, yaygın bir aşk masalı olarak yüzyıllar boyu, ağızdan ağıza dolaşıp duran Kerem ile Aslı'nın serüveni Saygun'un eserinde dünyevi aşktan sıyrıhp ilahi aşka dönüşmüş. "Kerem"e hem Ankara' daki prömiyerinde hem Dünü, bugünü, yarmı... yaşadıklarımızı yakınlarınıza tanıtmak, yannın Darüşşafakasını tanımak için "DARÜŞŞAFAKA" fılmini mutlaka izleyiniz . Darüşşafıka Lisesi Konser Salonu 24 Mayıs 1991 Cuma Saat: 20°° Darüşşafakalı bestekarların eserlerinden oiuşan TÜRK MUSİKİSİ KONSERİ İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Musikisi İcra Heyeti Şef: Rıza RİT Duüşşafaka Lisesi Konser Salonu 24 Mayıs 1991 Cuma Saat: 20>° Davctıyenızı bugun temın edebilusiniz. Aşağıda özelliklerı belirtilen kapalı zarf ile teklif alma yöntemindeki ıhale ile ilgilenenler, ihale dosyasım İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atıksu Arıtma tnşaat DAİRE BAŞKANLlCl'nda görebilir ve dosya bedelini İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ merkez veznesine yatırarak alabilirler. tsteklilenn şartnameye uygun hazırlayacaklan kapalı teklif mektuplannı aşağıda belirtilen tarihte saat 11.00'e kadar aşağıda belirtilen adreste GENEL EVRAK MÜDÜRLÜGÜ'ne giriş, taıih ve numarasmı içeren alındı makbuzu karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Teklif zarflan saat 14.00'te thale Komisyon Başkanlı|ı'nca açılacaktır. Iskı No K 3425 tşin Adı Kadıköy tlçesı 111. Kıiim Atıksu Kanalizasyon Şebeke Inşaaü i;i Keşıf bedeli 6.000 000 000. İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZAŞYON İDARESİ GENEL İVIÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZAŞYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aşağıda özeilikleri belirtilen kapalı zarf ije teklif alma yöntemindeki ihale ile ilgilenenler, ihale dosyasını İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SU, İNŞAAT, ONARIM DAİRE BAŞKANUGI'nda görebilir ve dosya bedelini İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ merkez veznesine yatırarak alabilirler. İsteklilerin şartnameye uygun hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını aşağıda belirtilen tarihte saat 11.00'e kadar aşağıda belirtilen adreste GENEL EVRAK MUDURLUĞÜ'ne giriş, tarih ve numarasını içeren alındı makbuzu karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Teklif zarfları saat 14.00'te İhale Komisyon Başkanlığı'nca açılacaktır. iskı No S2017 Keşif bedeli İşin Adı ÇeliktepeAyazağa 28.000.000.000 B.Dere Maden yirmisekiz İsale Hattı Pom milyar pa ist.lan Su De poları İnş. ve çev. düzenlemeleri Teklif verme Geçici Teminat Tarihi 06/06/1991 1,4x10" Ihale Dosya Tarihi Bedeli 11.06.1991 1.000.000 Teklif verme tarihi 10.6.1991 Geçici Ternınal .300.000.000. Ihale Tarıhı Dosya Bedelı 12.6.1991600.000.TL ÇAMLICA KIZ LİSEÜLER Geleneksel "tafaş günü" 26 Mayıs 1991 saat 14.00'te okulumuzun bahçesinde. Tüm mezunlarımız beraber olalım. ÇAMLICA KIZ LİSESİ OKUL AtLE BİRLtĞİ NOT: 1 Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 2 İSKİ, 2886 sayılı Devlet Ihale Kanunu'na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yaptnamakta, dilediğine kısmen veya tamamen yapmakta, uygun bedelin tespit ve takdirinde serbesttir. ADRESt: ISKt GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aksaray Meydanı 34410 AksarayİSTANBUL Tel . 5883800 (35 Hat) Telex: 31293 1SUTR 23923 1SUTR Fax : 5883894 5883883 5883918 İDMMA Galatasaray Mühendislik Yüksekokulu'ndan aldiğ\m, 1977/557 tarih ve numaralı okul çıkış belgemi yitirdim. Geçersizdir. ALAA TTİN ŞAHİN YXRGl OMJTSDE SAVUNMA Abdullah Baştürk 5.000 lira (KDV içinde) Not: 1 Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 2 İSKİ 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen yapmakta, uygun bedelin tespit ve takdirinde serbesttir. ADRESİ: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aksaray Meydanı 34410 AksarayİSTANBUL Tel : 5883800 (36 Hat) Telex: 31293 ISUtr Fax : 90 (1) 5883918
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog