Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

22 MAYIS 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 ANKARA Kaldırdığımız her taşın altında nur yüzünü gördüğümüzden hemen her gün istemeyerek sözünü ettiğimiz Çankayalı Bay TÖ'nün bir iki gündür hangi kaynaktan aldığı bılinmeyen cesarete sığınarak sıraladığı son cevherieri, dünkü grup toplantılannda muhalefet partileri rakamANKARA (Cumhuriyet Bttrosn) tılmalannı istemiyorlar. Bu dersi iktidar diyoriar" dedi. Inönü, çeltik Üreticisinin yonu karanna da değindikten sonra şu larla, seçilmiş sözcüklerle yeterince yanıtladılar. SHP Genel Başkanı Erdal tnönü, hal grubuna hediye ediyorum" dedi. de aynı durumda olduğunu, "Üreticiyi görüşler üzerinde durdu: önceki gün neredeyse muhalefetten hesap sorulmasını kın iktidar ile coşkusunu bile paylaşmak terbiye edeceğfct" diyerek ithal politika Çankaya Köşkü'nde geçen günlerde "Türldye, işkence yapddığı için kınaisteyecekti. istemediğini vurgulayarak, yurt gezile bir ekonomik zirve daha yapıldığmı, ye güdüldüğunu ifade ederken, "Herhalde nıyor. Bu başvuruyu yapanlar şitndi serOysa hesap sorulacaklar, başta Çankayalı Bay TÖ ile rinde kendisine verilen "üç mesaj"m, ni bir istikrar paketi bile çıkanlamadı ABD'Ii ureticUeri destekliyorlar" diye best. Başvurunun ne için yapıldıgı dahi ANAP hükümetleri, hatta ANAP grubu üyeleriydj. Halkımız "seçim yapdması, hanedan yönetiminin ğını vurgulayan SHP lideri, "Hflift «n konuştu. Sanayide yatınmların durdu unutulacak. Ama komisyon böyle bir gitmesi ve besap sorulması" olduğunu layamaâıkian ekonomiyi düzeitecek .gunu, sanayiciierin "koro halinde" er karar alıyor, Çiinkü temel nedenler hâbu gerçeğin bilincinde. Çankayalı dilediği kadar inanmasın, • ANKARA (UBA) söyîedi. Inöntt, Türkiye'nin "işkence Oİ8B kapsamlı bir vergi reformudur. ken seçim istediklerini belirten SHP li tâ devam ediyor. Çünkü gözalb süresi, ama gerçek şu: Sosyaldemokrat Halkçı saçlusa" ilan edilmesinden de iktidarm Vergüerdeki gereksiz bagsşddıkisr ve is deri özetle şöyle dedi: Miüngierde Itderjarin konuyu açmaiannt bekiemsyen halk avukstb şorgulama gibi çağdsş baksk Parti Genel Sekreter sorumlu olâsğusu ifade ederek, bâlâ foasisr kaidsrüroaiidtr. Vergi reiorma sloganlar atiyor. Uderler, iktidar dsğiştminde ANAP îktîda"tşçöertn darumlan facia haMode devleti düzesleBtekd hfiâ yapıhnadı. Yaıdjmcişs Cevdet Selvi, çağdaş hukuk devietine yaraşır düzen yaprimaiıdır. AIBS bana yapabitecek, gs&desae geliyor. Eregli'de oîaalar d« Komisyon, Taryye'ji kıaanacak bir ülnndan hesap sorulacağım söyiediki&n an mitsng alanlars a^hüicümetin özeüeştirme lemelere geçilmediğins anlafU. balka dayasau bir iktidar aerede" di rurken, işçiler çıkanlırken, C&nsb&rbaş ke yapıyor. ÎÜbanBUn ka»cak bir kınaktşten iniîyor. poliiikasısiü "döyanu önceki gece sona eren Karadeniz ge ye sordu. înönü, açıkiaaaa çay fîyatia kasi Özal. 'Tam iscihdam bizim poüü ma yapsyor. Ba çagdsşı düzeniemeieri Ikîidarlan yjllardir izleyenler böyîesi bir seklz yil yaşamaum\iTsi>e"yi hataiatüğıtu ztsinden sonra düs sabah topianan grup najs da DÎE'nis iscc hesaplarla ortaya kamız değil' âlyor. Bu arada 2826 m&~ götünsenia sonimlöso iködardır, Getsövledi. Sanian ve saıüacak ui. YoJsuzluk, hifSiziîk hiçbir ikîidar dönemmde by denlî aytopiantısında koauşan htönü, Samsus çıkardığı ytizde 70'lik eniîasyonas ya îis İstlhdam Haftas5' Bas edfilyor. G6r difjaj yerierâe baik üç mesaj verdi. AsKFFÎeria SHP iktîöarmda y^kaçfkmadj. "Aile", sokağin dilsne duşmedi. Köşeyi 66nspor'ua 1. Uge çıkışHan coşktt&umm ya» rsîm karşüayabüdiğini aaîaürkeıı, "Ta kemii tdreüierie kaüanıyor, Ba tam bir geri almacağım öne süren mek, jş çevirmek için rüşvet, uç kağstç&k, adam kayjfîöSJk bil r bu para verilecek mi sonıass d» var. kara mkaa örae^s. l ö ö tişfflt bir iş içis şandığj Samsun Stadı'sda, kuîlama îelgSeJvi, işçi çıkanaaiann bu kadar uSuorta konuşulmadi. tafı göaderea Deviet Baksnı Kemaî Ak> Geçmiş yâiarâa peşls oaeme 5 apmsdj 5 bia kiş! başvaraj or. Stadvumiarda sı sftjian verdi: Haaedaa > ösetinü bir «8 derfcal durduruînjassni ve ÖzeS söyieşîienmizde Slderler, hssap sorma sorununda kaya'nm seyircüer tarafsndan protesto \as, Maiiye Bakaaı, 'Oeak İ992'de aa nav yapüıyor. Boyklikk baîktmız oya ewe! gitiöeHdir. S«çim yapılmahdtr ve iştes atsian jşçilerin geri haiksn partileri geride btraktiğin; kabul ediyorlar, Haikta yacak yüzde «O'hk bölümüsü ödeyebiikk' laaıyor." edildiğine dikkat çekti. îsönü, "Yani aiaanasınj istedi. SHP i şayan gerçeği bildikleîinden Çankayafe'nın muhalefete hsbugüs hükasîetia, cofkuistnas böe ka diyor. Yaıö Ç&y üreticisi bu işi bjraksm' Geseî Sekreter Yardanası înönö, Avrapa tnsas Haklan Komissap sormaya varan sözierins fena haîde tuîuimuş olatakCevdet Seivi, hükümetm iar ki, dün grupiannda terbirinden ayn saaîîerde iki ikjer özelleştirme poliükalan ve aynı noktaya atsş ediyor, baştan aşa§iya ANAP'a a§sr bijşçi çıkansaiarla ilgils çimde yükieniyor. oîarak UBA jnuhabsrine Oemirel'e göre, Çankayah'ran seçîm meçim oimadigı haîgörüşieriş! açiklarken de Uderlsrin, partiierin meydaniarda olmastm yadstyan sö2hükümçtin özeifeştirme feri Türkiye'nin tçJnuzakSajtsnimasmdan sonra ui her kesimden insaıüarın "ferpoîitlkasissn "Düyasa ~ DMP Geneî Başkam Bedrettin Dalan, Inönü de buiunduğu koşuU kenin uğradsğı tahribatı duzei yat" seslerini dinlediğîni anîaLtaumiye"yi asımsattiğinj ve Demirel'e çağrıda bulunarak "Yürekleri îarla çelişiyordu. Ml Özei söyleşiierimizde tecek bir "restorasyoa tan Dalan, "Halisıde& membelktti. yarsa, miiletten korkmuyorlarsa, üç ay hâkumeti" kurulsnasım da nunum diyene rftsüaiBadtiB" tingler, seçîm mi Uderler, hesap sorma önerdi. tlnglen değildi. "Se sorununda hatkm partileri içinde bir erken ara seçime gireîim" dedi. dedi. çim oimazsa haiktn geride bırakitğmi kabul Üç gun suren Adaaa gezisiNe SHP Genel Başkanı Erönüne çtktimayacak ediyorlar. Haikta yaşayan bildirerek "GeJin, dorder mii ai Cuînhuriyet'e değeriendiren dai înönu ne de DYP Genel • ANKARA (Cuntburiyet MEHMEY VAPICI mıydı? AsUnda TöçDMP Geneî Başkanı Bedrettin Başkanı Süleyman Demirel'in Bürosa) Cumhurbaşkam kiye'de hele TV'nin gerçeğl bildlklerlnden ADANA DMP Genel iki mUktvekiHmiî var, etsiıüer, Dalan, ANAP iktîdanmn yan saıaimi oiarak seçim istedikieIbrgut özaî başkanlığmda muhaiefete kapalt Çankayalı'nın muhalefete Başkam Bedrettin Dalan, mu Erken geaei seçim olsun ve îsş ekonomi poistikasj yüzün rini savunan Dalan şunları söytopianan Milli Guvenlik haîefet liderleri înönu ve Demi ÖzaJ'dan da, ANAP'tan da den ülkenin bu bölgesinin de ledî: oiduğu bu dönemde hesap sormaya varan Kurulu (MGK) rel'e "Özaî Ue ANAP actîds millet ve memieket kurlulsun" âdeta "yangın yerine" dönüş m'rtingler halkia si sözlerine fena halde "Hükümetten kurtulmak topîautısmda, genel nndan gerçekien kartuimak is mesajım verdi. Dalan, Cumhu tüğunü söyledi. Tanm kesimi içia anayasanıa 78. maddesi yasetçiler arasında güvenîik ve asayiş durumu, tiyoriarsa bunun meydaniarda riyet'e yaptığı açıkiamada üreticisi başta olmak üzere üç onutnüzde duruyor. tnonu ve fikir aiışverişinin tutulmuş olacaklar ki, dün Irakh stğıamacüara yönelik konuşmakla olamayacağını" ANAP iktidarının işbaşından gun boyunca gittiği her yerde 4 i&iHetvekîlî, Denürel ve 4 milgsrçekteştiği" are grupiannda 'blrbirlnden çahşmalar ve dış olayiar nalardı. ayn saatlerde iki lider ietvekiif istifa edecek. Bizim de değerlendirildi. Çankaya iki miüetvekiiimiz var, oniar da Köşkü'nde dön Qöstert hakkıntn aynı noktaya ateş ediyor, istîfaîarını vereeek. Üç ay içiavar olmadiği ülkeler baştan aşağıya ANAP'a yaklaşsfc 4.5 de mecburi oiarak hem de âiz de demokrasinin ağır biçimde yükieniyor. saat suren toplanüdan çokturmek şartıyia iktidan bir vartiğından kuşkusonra MGK Genel ianmak gerekttgine Sekreterliği'nden yapılan ANKARA (Cıunbttriyet Bürosa) DSP Bakashğı da benim dış temaslanmla ilgili yirci kaiıyorlar. Böylece, TRT'nin ayıbını erken genel seçime getirirstniz. ve kanunsuıluğunu payiaşmtş oluyoriar. Başka hiç kimse hiçb'r şey araaçıkiamada, toplanUda, Genel Başkanı Bülent Ecevit, Irak'a gide hiçbir bBgi istemiyor" diye yanıtladı. yine değiniyordu Demiret. Anarşinin yeniden hortiayacağı Irak ve Ortadoğu genelinde Seyirciligin de otesinde SHP, öıeüikle masın ve boşuna da meydanrek Deviet Başkanı Saddam Httseyin'ie gööne surülerek bir ara mitingierin hızı kesitmek istenmişti. ANAP ve SHP'ye eleştiri iarda konuşmasın. Yasaiar mcydana gelen geiismelerin rüşecek. Ecevit, Körfez savaşı sonrasmda DSP'nin açıklamalanna yer verSmemesi Oysa on binterce insan son bir aydır mitingtere koşmuş, tek içinde tek olacak iş bu. Bunu DSP lideri Ecevit, önceki akşam TV 1 'de İÇİR TRT'yi baskı alünda tutuyor, tehdit de ele ahndığı bildırildi. Saddam'a görüşecek ılk Türk siyasetçisi bir evtn tek bir camı kırıimamtştı. Toplantıya Başbakan olacak, başta Türkmenlerin sorunları ol yayımlanan haber büiteninde, SHP Genel ediyor ve TRT, iktidarm baskıstna oldugu kulianmadıkian muddetçe Demirel, kürsüyü neredeyse yumruktayacak. Oön geceTurkiye'deki bu yanltş gidişin Yıidmm Akbuhıt, mak «2ere, ceşitJi konularda göruş alışve Başkanı Erdal tnönü'nün, "DSP'yi sosyai gibî, SHP'nin de baskısma boyun eğiyor. ki TV haberlerinde yer aimayacağını btliyordu elbette, ama Genelkurmay Başkanı rişinde bulunacak. demokrat oylan bölen bir parti oiarak BeUi ki DSP'nin TRT'den sesini duyur tek musebbibi ımıbaiefel olacak, daha açıkça soyluyorum, "Meydaniarda halk tek şey istiyor: Hesap soruimasınıl Kör Orgenerai Doğan Güreş, Ecevit, dün yaptığı yazıh açıkiamada, gösteren" sözlerine yer verildiğini kaydet naası, iktidar kadar Meclis'teki muhaJeîet tnonu olacak, Demirel olacak. kuruşun hesabı sorulacak, kör kuruşun" diye bağırtyordu. Mıih Savunma Bakanı ANAP ve SHP'nin DSP'den korktuğunu, ti. DSP'nin sosyai demokrat oylan sürekli partUerini de korkutuyor. Fakat TRT yöKimse Özal'a iftira etmesin. inönü, kaçamaksiz ifadelerte hesap sorulacağım söyteMehmet Yazar, Içişieri SHP'nin, özellikle DSP'nin açıklamalan çoğaltan bir parti olduğunu savunan Ece neticilerinde biraz görev haysiyeü, hukuk Yürekleri varsa, miiletten dikten sonra bir gerçeğin altını çi2iyordu: "Biz hesap sorBakanı Abdüikadtr Aksu, na yer verilnjemesi ıçın TRT'yi baskı altın vit, şunları söyîedi: saygısı ve adaiet duygusu olsaydı, bu kor korkmuyodarsa gdstaler TürkJmazsak halk btzden hesap soracak!" Doğruydu, görkemll kuvvet komuianian, da tuttuğunu söytedi. Cumhuriyet'in Irak "Kendi açıkiamalanna iki saniye eksik kak partiterin baskdanna boyun egmezter ye'de % ay ictade bir erken a n bir oiay bu denli basitti. Jandarma Genel Komutanı gezisiyîe ilgili sorusunu yanıtlayan Ecevit, yer veriise kıyameti koparan, batta geçen di, onların çtkarlan&a aiet olmaziardı. Bir seçime girelim, öneelikle bu ve MGK Genel Sekreteri ve Bir yıi içinde akaryakıta yüzde 140, göbreye yüzde 350, ziyaret tarihinin henuz kesinlesmediğini bü lerde SHP örneginde görüldügü gibi TRT anayasa kuruluşunun başında bu niteükieryanlış idareden kurtuiahm, gegtindem maddeleri ile ilgisi tohuma yözde 100 zam. Buna karşın hükümet, Ocak dirdi. Irak gezisi öncesinde Dışişleri Bakan Genel Müdürtügü'nii basmaya kalkışan den yoksun kimseterin butunması, demokrekiyorsa bir restörasyon hükü^nedeniyie Devtet Bakanı 1992'ye kadar üretici paralarınm ancak yüzde 60'tnı verelığı yeikılıieııyle görüşup görüşmeyeceğı so mubalefet partileri de TRT'nin parlanıen ratik bukuk devieii açısıadan bir taiihsizmeti kuralun." ' Vehbi Dinçerler katıldı. bileceğini açtkiıyor. Enftasyon ise dört ayda yüzde 23, lyimrusunu Ecevit: "Httkümet de Dışişleri to dtşmdald partilere vaotı&t haksızhga se liktir." " ' ser tahminle yılda yüzde 70. Demirei ise işçiden tüketiciye, oralardan AT üyehğine kadar bu ay içinde basında çıkan olumsuz haberleri sıralıyor. İkVRK Ki R MIRKly.l ACIKIIAVA l'OFKAl'l ST. AVITAN tidara, Fikret'in "Bu hanı işti.\^".•\ iKi\f Y!"K s.\s.o\ ",K SAI.OM Kİİ.İSÜS! R MİKKr./.l •|'h"ATR()Sr SARAM ha sizin" dizesi eksik, "bitmeHantan I'<tara>ul ucvlct Senionı yrk / (20 00 i den, tükenmeden, gitmeden I Hagjtanurt Korosu ' ' yiyin" diye seslenıyordu. DYP lideri ayrıntılarıyla anlattığı siyasalekonomik manIst Devl Kİ T Muz Korosu 17 Ha/ıran • zaraya "bütün bunlartn sonun17 H^zıran Ingılız O d i OrkeMrjsı Melos Dortlusu 18 30 Manhatun Transfer 2130 2Î3O 2130 N Allığ/M Utandı H Gnffiths/F Uovd/N Blıtck P<UAU.M jpj/artLj>ı da Çankayaiı'ya basan öfkeyi" İsl Devl Opera ve Baiesı 18Ha7iran 18 H.ı/ır.ın Sıngjpur Stnfonı OrVeslrası 2130 2130 2130 Hillıard Topluluğu 18 30 Manhittan Transter ekliyor. Hangi nedenle? AraşIV Mural CHoe)/SSIctı1k>r \A Venedjk Sohstlen 19H.ızıran tırma yaptırmış, ANAP yüzde 19 Ha/ıran Sema GosteriM 18 30 18 ÎO Mrsamba G Guglıeltno 14 çıkmış. "Başka ne ümit ediVenedık Sohstlen 20 Hazıran 20 Hazıran Sema Govlensı 18 30 Lyon Opera Balesı 2130 18 30 yordun? Yüzde 14'ü öp, öp de G Guglıelmo Perşembe Turk Klasık ve Tas Mus Top] başına koy!" 21 Hazıran 21 Hazıran 2130 Lyon Opera Bjlesı 2130 iki muhatefetin irdelemelerini İnönü, "halkın verdiği üç önemli mesaj" başlığı altında özetliyor: (1) Hanedan yönetimi gitmeti, (2) Bir an önce seçim yapılmalı, (3) Bu iktidardan hesap sorulmalı! Tersini söyleyecekler varsa mmmmmm •••••••••••••1 ••• | Kubbeahı Turk Mus Korosu Turk Musıkısı Icra Heyetı 27 Hazıran Bolşoy Balesı Yıldızlan 2130 18 30 213Oİ Demirel'in çağnsına uysunlar. Nıkıta Magalotf pıyano Ömurlü R Rtl/1 Cmırh/R Btr/nt ferscmbc 2130 c.l.LUANH l'ARKI Buyursunlar bir meydana, TV Üskudar Musıkı Cemıyetı 28 Hazıran Sovyet Fılarmonı Orkescrası Bolşoy Balesı Yıldızları 21 30 18 30 2130 ekrantna, boylarının ölçüsünü İMH ••• alsınlar! Halk üç ıııesaj verdi 1 Erken seçim yapılsın 2 Hanedan gitsin 3 Hesap sorulsun Türkiye'nin 'işkence suçlusu' ilan edilmesinden iktidar sorumlu diyen tnönü: CÜNEYT ARCAYÜREK Ya Hesap Sorarsınız Ya da Hesap Soranz... YA2TTOB Selvi: KİTler geri alınacak Dalan, restörasyon hükünıeti önerdi MGK toplandı Ecevît Saddanıi a görüşecek 19. ULUSLARARASIISTANBUL FESTIVALI 14.6 25.7.1991 : Pa7artesı Salı 1 Temmuz Goran SolLscher, gttar Strasburg Vurmaçalgılar Topl Strasburg Vurmac^aigılar Fopl Turkuaz Dans Topiuluğu 2130 i l ı ı M../.IİV ,1, l ı . ı k M ' i . l'ipl İÇayırh İst Devl Turk Muz Topl 18 30 N Ymar 18 30 18 30 1... 2130 Joshud Bell, keman tean Y Thıbaudet. pıyano 2130 Flandem Kralıyet Balesı 18 30 Flandern Kralıyet Balesı Zawınuî Syndıcate Intı Illımanı/ I Wıllıams/P Pena Intı lllımanı/ J Wıllıams/P Pena 21 30 ] 2130 | 2 Temmu/ 1 2100 2100 1 Temmuz 2 Temmuz 3 Temrm^ 4 remmu? KOIU'KlVr Carthimhj 3 Temmu/ Per>c nıbe 21 30 Kii\i;i \ s v ) \ \ ı n < i \ i : / i 21 30 Bolşoy BIK BaleM 2130 Bolşoy Buz Balesı 4 Temmuz Cuma SHP Konak'ta devir^teslim 5 Temmuz m Cuma 5 Temmuz 8 Temmuz PaıaneM Salı 9 Temmuz Çdrşambd P^njumlıc Bulgav TVRadyo Korosu Boris Godunov Bulgar TV Radyo Korosu Boris Godunov 18 30 Elektronık Muzık 21 30 / Mımaroğlu 18 30 18 30 Betty Carter ve Uçlusu Benny Carter1"! "SwınE Amertta1 Avrupa Topl Oda Orkestrası 18 30 EAaManJ/t Oystrah Avaıpa Topl Oda Orkesıusı 18 30 Jethro Tull H AadLıyıd/l Civstrah 2130 Bolşoy Buz Balesı 2100 2100 8 Temmuz 9 Temmuz Salı Çurümba 21 30 Bolşoy Buz Balesı 10 Temmu/ Juan Martın, flamenco gıtar 11 remnuız 12 Temmuz Pau! Taylor Dans Topluluğu 10 Temmuz U Temmuz Bolşoy Buz Balesı 2130 Bolşoy Buz Balesı 2100 2100 Perşembe 2130 12 Temmuz SPOR THSIS1. 15 Temmu/ I'iKjrioı lö Iemmu? Kw? Pahs, ıptar SJII İÜ T M Araşt ve Uyg Grubu R O Guvetu, 2130 18 30 Ofra Harnoy, ınyolonsel Mıthael Duteek, piydno Israıl Oda Orkestra'ii S Mintz İsraıl Oda Orkestrası i Mıntx 18 30 18 30 18 30 Ornette Coleman & Prıme Tıme 2130 Bolşoy Bu7 Balcsı Bolşoy Buz Balesı 21 00 Los Angeles Gıtar Dortlusu 2100 21 30 15 Temmuz Pa/artesı Salı 16 Temmuz 17 Temmu/ ^arşamhd Per» mlx .Cy/ıu. 17 Temmu? 18 Temmu? Çjrfrdmb ı Pcrsemht. 18 Temmuz 19 luınıııuz Kudsl Frguner Fasıl Topluluğu 18 30 , , , ,..,. L 19 Temmuz •••a wmmmmmmmmmmmmmmmmm •• 22 1 emrnu* Pa/^nesı 231 emmuz Bılkenı Gem,lık henfonı Ork salı G Avhal/E.ŞenS Kan/R 6Une$ 24 Temmıi7 2% Temmu/ Pctşıml» Cuma amm Gıl S h a h a m B e m a n ^ ^ ^ ^ 18 30 Azerbaytan Halk Dans Topl 2130 Gerhard Opjpıtz, pıyano 22 Temmu7 PuırİLM 18 30 Carmen McRae 2130 23 1 emınu/ Salı UrMmba 24 Temmuz 2 '1 a n u 6 Trans Workl Theatre Bt»ı ofBroadıuav 2130 25 Temmuz Ptr^enıtx 26 Temmuz Cuma tZMİR (AA) SHP Konak llçe Başkanı Selahattin Gürsoy, kurultayda Genel Başkan Erdal Inönü'yu destekleyeceklerini belirterek "Saym tnönu'yü, parti içi demokrasinin güvencesi oiarak göruyoruz" dedi. Pazar günü yapılan kongrede SHP Konak tlçe Başkanlığı'na seçilen Selahattin Gürsoy, görevi Ersoy Dinç'ten devraldı. Gürsoy, devirteslim töreninde yaptığı konuşmada, bir kitle partisi olan SHP'de grup ve kanatlann her zaman bulunacağım, önemli ve sağlıkh olamn, bu grup ve kanatlaşmaların düşünce temeline dayanması olduğunu söyledi. Yönetim oiarak dar kadroculuk ve hizipçilikten uzak duracaklarıru anlatan Gürsoy, "Kongrenin en önemli yanı, parti içi demokraside atılım kongresi olmasıdır. Kurultaya yönelik bir kongre olarak, parti içi demokrasinin güvencesi olarak gördüğumüz, Genel BaJkanımız Sayın tnönü'nün destek aldığı bir kongre olmasıdır. Parti birlik, beraberlik ve bütünlüğünün sağlandığı bir kongre olmasıdır" diye konuştu. JAPON GULU 29 Tcmmur P4/.ıatsı 30 Temmu/ Sj], • Trans World TheJlre Bt'tt ot Broaclum Trans World Theatre Besl o/ Braadu'ay 21 30 2130 ... 29 Temmuz 1'az.mı.sı Sılı İlhanSelçuk 30 Temtıuu Doldunjlmuş rezervasyon formlan 18 Mayıs 1991 Cumaıtesı gunu saat 9 OO'dan ıtibaren 22 Mayıs 1991 Çarşamba gunu saat 19 00'a kadar AKM gışelennden teslım alınacaktır Bılgı ıçın 160 45 33 152 99 66 67 Cad 3941 Cağaloğtuhtanbul Ödemeli gonderilmez. 5 bası 10 000 lıra (KDV içinde) Çağdaş Yayıhlan Turkocağı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog