Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

l . CUMHURİYET/4 HABERLER 22 MAYIS 1991 Yılmozcılan tavnnı sertleştiren Akbulufu eleştudi 'Kasaba milliyetçisi' Başbakan Akbulut da Yılmazcılar'a "Ben sadece partinin program ve tüzüğünü okudum. Bu mu sert geldi" yanıtını verdi. in milliyetçiliği, kasaba milliyetçiligidir" diyerek Akbulut'a sataştı. Akbulut da Yılmaz grubunun bu eleştirilerine, "Ben sadece partinin program ve tiizüğünü okudum. Bu mu sert geldi" yanıtını verdi. ANAP grup toplantısında da bazı kongrelerdeki uygulamalan ve kamuoyuna yansıyan demeçleri eleştiren milletvekülerine Akbulut'un, "Şahss tatmin için konuşmayın" diye çıkışması da tepki gördü. ANAP'ta 8. kuruluş yıldönümü kutlamalarmın yankıları ve tartışmaları devam ediyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Turgut özal, dün öğleden sonra ANAP Kurucular Kurulu'nu kabul etti. Kurul üyelerine 1983'ten bu yana yapılan işleri anlatan özal, tek bir yumruk gjbi çalışmalanm istedi. özal, şöyle devam etti: "ANAP içinde liberal, muhafazakâr ve mflliyetçi ayrımından yana degilim. Yumnık gibi birlik olmak mecburiyetindesiniz. Liberalmiş, milliyetçimuhafazabârmış.^yok öyle şey. Bunu kaldınn. Bugün önünüzde bir sınav var. Sonucu ne olursa olsun, tekrar birlik olmak lazım. Kongrede şu veya bu seçiür, onu ben de bilmiyorum. Tavsiyem olursa söylerim. ANAPın kaderi, milletin kaderiyle paraleldir." Konuşmasmda, diğer parti liderlerini de eleştiren özal, "Biz birleştiriciyiz. Demirei ayırma peşinde, İnörtü de profesör httviyetine rağmen onun kötü bir POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMETÇETtHKAYA Adam tabağındaki tandır parçasından alıp götürdü. Ardından rakısını yudumladı. Tandır tabağını temizlediğinde bir şişe raktyı bitirmişti. Kürsüdeki konuşmacıyı dinleyecek durumda değildi... Çevresindekilere döndü, sataşmaya başiadı. Masadatek erkek olan oydu, diğerleri kadındı. Bu memlekette okunacak gazete kalmadı kardesim, dedi... Kadınlar şaşırdı: Ya öyle mi, o zaman siz ne yapıyorsunuz? Adam, rakı kadehinden bir yudum daha aldı... Ben, dedi cuma ve cumartesi geceleri RTL'de seks filmi seyrederim... Sordular: Gazete okumamanızın nedenini öğrenebilir miyiz... Adam yanıt verdi: Ismarlama haber ve yazılarta dolu gazeteler... Yok ANAP iniyormuş, yok SHP, DYP çıkıyormuş, yok DSP büyüyormuş. Hepsi ısmarlama. ANAP ve özal Türkiye'yi bu hale getirdi. Var mı ANAP'ın ve özal'm altematifi? Söyleyin var m$? ÖfkeSenmîştl. Gözlert açılip kaparnyor, suraîi tezanyordu; Baksn hanifntar, dsdi. SHP'nİn şu ar>da ekonomik prograrra biie beiU degii... Masadakiier güSüstü. KadeNer ANAP ve Özal için kalkarksn, adam ve yamrsdaki kanst tek başına kafdi,,. Adam konuşmaciyj dlniemiyorâu. Oysa, Güneydogu'da yaşanan oiayiart anlattyordu bir önemli kisi... * Adam ayakta, kanssna döndü: Şekerim, bu yrt turizm iyt geçecek, sen de böige müdüriüğünden genei müdüriüğe yükseiecekstn. Havaiar şöyte bir jsjnsrsa ben de elimdeki soğutucutann hepsîni satarsm... Beş gön önce "Nosîalji Çuf Çuf" ge2lsîndeydi tandırla raki içen adam ve kansı, öyle eğlenmişierdi ki sormayın. Papatya hammlar vards çevresinde. O gece kirmfzt şarabi yudumîarken çevresine neşe saçıyordu. Genç gazeteci sordu: Erdemir'den ay sonuna dek 1500 işçi çıkanîacakmiş ne diyorsunuz? Nostalji Çuf Çuf.v Çakmıırım girigimi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yedi partinin genel başkanlan 30 mayıs tarihinde Ankara'da "Türk Belediyecilik Haftası, Güncel Sorunlar ve Çözüm Yoiları Toplantısı"nda konuşacaklar. Türk Belediyecıler Derneği Gencl Başkans ve îzmir ^Bttyükşehir Belediye Başkans Yükseî Çakmur'un , açjş kosüşmasından sonra ," sırasıyia Akbuluf, Inönü, İDemirei, Ecevit, Erbakan, Törkeş ve Edibali söz ,.aîacaklar. TopîaaUlann ^kinci gününde de çeşitli ' belediye başkanlan konuşacaklar. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Yüdınm Akbulut'un ANAP Büyük Kongresi'ne 25 gün kala genel başkan adaylarından Mesut Yılmaz'ı 'hedef alarak üslubunu sertleştirmesi, parti içindeki gerginliği tırmandırdı. Yılmaz yanlısı eski Enerji Bakanı Fahrettin Kurt, "Bu, seçimlerden umudunu kesmiş kişinin, 'Benden sonra tufan' taktigidir. Yıldırım Bey' ANAPKURULUS Muazzez Abacı, Yılmaz'ı seçti FARUK BİLDİRÎCİ TUNCAY ÖZKAN YILDÖNÜMÜKOKTEYLİNDENNOTLAR Gensoraya ret m ANKARA (Cumburiyet Bürosu) DYP Genel Başkans Sükyman Demirei ve aîkadaşlanmn dış politika konusunda hükümei hakkmda verdiği gensoru önergesi, ANAP'lsîann oylanyîa reddedildi. Tartışmah geçen görüşmelere Demirei'in talimatt üzerine DYP'lüer ,tam kadro katthrken, ANAP ve SHP • miHetvekilleri iigi göstermedi. •» Semra Ozal'ın ztyaretleri • îç Polftika Servisi '^ANAP tstanbul İ! Başkarn Semra özai, dün *İstanbul'da gazete idare metkezlerini ziyarete •başladı. ANAP genel c başkan adaylarından Hasan «Celaî Güzel'in de .bulunduğu uçakia Atatürk Havaalam'na inen Semra Özal, doğruca Sabah'a ıdaha sonra da Tercüman gazetesine gitü. Burada yöneticilerle görüşen Semra ,Ozal ziyaretlerini çtamamiadıktan sonra Çjrağan Oteli'ne gitti. semra Özal gazeteleri ziyaretterini bugün de sürdürecek. ANKARA ANAP'm 8. kuruîuş yıldönümü kokteyfiaâe uzun bîr eî Öpme kuyruğu oiuştu. Kuyruk, "fiüi genei başkan" ve Cumhurbaşkam Turgut Özal, Cumhurbaşkaiü'rîm eşi ve ANAP Istanbuî îî Başkan} Semra Özal, "ANAP Genei Başkam" Yıldsrım Akbuiut iie eşi, Deviet Bakam Mehmet Keçeeiter sîe diğer ANAP büyükİerinin önünden yavaşça üerledi. Özal, ANAP'lüaria biriikte mutlu görunüyordu. Bir yandan el öptürürken bir yandan da önündeki tabaktan şantili çilek atıştırdı. Akbulut da yakasında kırmızı karanfille etrafa gülücükler dağıtü. Sanatçı Muazzez Abacı, el öpme kuyruğunu yanp, özaîlarla biriikte söyledi şarkılannı: "Beni unutnıa... Beni unutma..." Ardmdan Abacj, "Sen gSdeli kaibim bir kuş gibi kanatlı" diyerek başka bir şarkıya geçti... Özal mınldandı, "Sen benim ber şeyimsin..." özal'm en sevdiği ve tümünü mmldandığı şarkı da "Sana oyle hasretim ki..." Abacı, şarkılara sahnede devam ederken kalabahk arasmdan Mesut Yılmaz'ı seçti ve e!indeki karanfili fırlattı. Yıîmaz, karanfili havada yakaladı ve kokladıktan sonra eşîne uzattı. Az sonra Mesut Yılmaz'ın kartı iliştirilmiş bir çiçek de Abacı'ya öetildi. Yılmaz, gecenin etrafı en kalabahk kişilerindendi. Çevresini" saran birirfci grup, taklitçisi haline geldi. Bir fikir getirmiyorlar. Yok da onun için söyleyemiyorlar. Siz eskilere benzemeyin" diye konuştu. Mesut Yılmaz, Kurucular Kurulu'nda yer almasına karşın, "kongre öncesi yanlış aniaşümaması için" Köşk'e çıkmadı. Köşk'e çıkmayan ANAP kurucuları arasında Hüsnü Doğan da vardı. ANAP kulislerinde kuruluş yıldönümu törenlerinin üç noktayı açığa çıkardığı vurgulanıyor: • "Akbulut'un il başkanlanmn da katıldığı genel merkezdeki kutlama töreni sırasında yeniden yapdanmaya gerek olmadıfıaı betirtirkert sertteşmesi, • Semra ÖzaJ'ırt il başkam oîffiasısa karşsn, öbür H başkanisrutis katiidiği Aaıtkabîr'dekî ve genei merkezdeki töreniere katümamast, ama Cumburbaşkani'mn eşi oiarsk akşam HiltöB Otelî'nde düzentenea kokJeyîe gelmesi, • Cumhurbaşkam Turgut Özsi'ın Başkanljk Divam ile yaptığt görüşmede hükümeti eieştirmesi, kongre kuHsine egeaaea olatast." Akbnittt atakta Başbakan Yıldınra Akbulut ise Yjimazcüarm konuşrftalarım sert bulmalan konusunda ii başkanlarmı kabulü sırasında şunîan diie getirdi: "Ben sadece partinin program ve tüzüğünü okudum. Bu mu sert geldi? Sakin olmalan, partiye zarar vermekten herkesis kaçiBiaası gerek." Mardin Miîietvekili Abdüi Vahap Dizdarogiu, Mardin il kongresinde usulsüzîük yapıldığını belirterek, "Haksızhk ve tahrifat yapüdı. tlçe kongrelerine itirazlar var. Usuisüz üye yazımı yapılmış. İl kongresi iptai edilmeH, bu yapıldıktan sonra büyük kongre gere&rse ertelenerek yapılmalı. Bu hükümet koalisyon hükümeti gibi" diye konuştu. Başbakan Yıidmm Akbulut ise konuşmasmda, "Kimse şahâ tatmini için buraya çıkıp konuşmasın" deyince Recep Ergun ayağa kalkarak "Bu tür sözlerinizi kemalt erdemle reddediyorum" diye bağırdı. Akbulut, konuşmasmda devamla şunları söyledi: "Partimizin her zamankinden daba çok birlik ve berabertige ihtiyacı var. Adaylık yangioda çekip giderim diye konuş. tnak yaniış olur." giymiş, saçiannı bir 60 yti geriye git u u e s K miş, siyah giystleri " fe rf e ? ÖZAL VE YILMAZ ANAP'm kuruluşunun 8. yü kokteyHnde Cumhurbaşkanı özal ve Semra Özai, başkan adayı Mesut Yılmaz'Ja tokaJaştılar. (Fotoğrâf: AA) Bülent Akarcatı, Şadan Tuzcu ve Mustafa Kalemii gibi miHetvekiileri ile koruma görevi yapan partililer. îkinci grup ise Yılmaz'ın Akbulut ve Özal ile öpüşmesini görüntülemeye çaîışan foto muhabirleriydi. Yılmaz, o kadar çok kişi ile tokalaşıp öpüştü ki sonunda hızım alamayıp, saiona biriikte girdiği Yaşar Okuyanın da elini sıktı. Hasan Cetal Ciizel ise Yılmaz ve Akbulut'un tersine salonda yalnız dolaştı. Adayhğım henüz açıklamayan Ekrem Pakdemirü de gecenin yalnızlarındandı. Pakdemirli, "Neden böyle sessizce" sorusuna, "Biz alçakgönüllü kişUeriz" yanıum vjrdi. özal gefene değin salonoâ'en çok hareket, yiyecek ve içecekîeryı stralandığı masaîarın önünde oidu. Ama Özal, eşî iie el ele saiona girince dakikalarca alkışlatvdı. Yozgat Milletvekili S. Ahmet Dalkıran, " Allah için aikışlayın. Büyük insansm" diye bağirarak aikışiann sürmesini sağladı. özal, sahnede'yaptığı konuşmasmda bazı gazetelerin kokteyîe katıîmasmı yadırgamalarını eieştirdi. Sanki eleştirilen sadece Cumhurbaşkanı'nsn kokteyîe katılmasıymış gibi davranan özal, günlerdir ANAP'hlarla görüşmeler yapıp, partinin yönetimini belirlediğini unutmuş göründü. özal'm suuuculujjunu yapan Deviet Bakanı Müstafa Taşar, bir ara Başbakan Akbulut ile sohbet etti. Akbulut, ABD'deki Türk Günü yürüyüşüne katılma görevini verdiği Taşar'a, "Amerika'ya git de biz de senden kurtulalım" dedi. Mesut Yılmaz'ı destekleyen Taşar da "Giderim, ama orada da George (Bush) İie konuşurum. Güneş Taner konttşur da ben konuşamaz mıytm?" karşshğın! verdi. Akbulut da "Onunla üst düzey temasta bulunabilirsin, ama bizim koagre meselelerimizi konuşamazsın" diyerek gülümsedi. Akbulut da Taşar da gülerek konuştu, ama Başbakan'm kendisinin gitmediği yürüyüşe katılmak için Taşar'a görev ver,mesı bile sevgisıai açıkça ortaya koydu. Demmly grup toplantısında iktidan halkın önünde tartışmaya çağırdı Özal, Haig'i kabul etti 6 Bîr kunışun bile hesabım soracağız' DYP lideri, Ttirkiye'yi yönetenlerin tarihe damga vurmaktan söz ettiklerini hatırlatarak,' 'Tarihe damga vurduklarını zanneden zavallılara tarih damga vurmuştur. Tarih bunlara haksızhklar, hırsızhklar, halkı inim inim inlettikleri, milletin 10 senesini yedikleri için damga vurmuştur" dedi. ruşun bfie" hesabmı soracağını bildiren Demirei, son günlerde yaptıkları gezilerin seçim gezisi olmadtğını belirtti ve meydanlardan halkın sesinin yükseldiğini söyledi. Demirel, 'bu iilkede halk yoktur' diyenlerin, bu durumdan utanması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Halk bizün çağnnuza çok güzel bir yanıt vermiştir, 'buradayız' demiştir. Halk, bugünkü idareden bıkmıştır, bugün değil, dün, önceki gün bıknuştı. 'Türkiye'yi idare ediyoruz' diye cüret ve cesaretle koltuklarda oturanlar, milletin 10 kişisinden 9'u sizi reddediyor. Ne hakla orada otunıyorsunuz? 'Gitmeden yiyebildiğiniz kadar yiyin' yerine 'çıkm' demeli bunlara. Bu üîkede halk vardır ve baklanna sataip çıkacakür." Mayıs ayının partÛerin kuruluş ayı olduğunu belirten Demirei, partilerin, henüz 8 yıhnı doldurduğunu vurgulayarak bunun ükokul birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen çocuk yaşj olduğunu söyledi. Türkiye'de siyasette istikrarm allak bullak edildiğini, I983'te parlamentoya giren üç partinin de siyasetin kurallanna aykırı olarak tepeden kurulduğunu anlatan Demirel, 1991 mayısmda Türkiye panoramasını çizerken şöyle dedi: "Gazete haberteri ortada. 'özgürlükte küme düştük' özgüriükterde Türkiye'nin yeri 66. sıra Buyrun övünün bakalım. Çıksınlar 'böyle değüdir' desinler. Buna rağmen bunlara alkış tutanlar Türkiye'nin insan hakJannda 66. sırada olmasma alkış tutmaktadırlar. 5 ayda 9 polis, birçok vatandaş öldüriildü. Böyle bir yerde huzur, güven, istikrar ve can güvenliğinden bahsedttemez. Bugünkü iktidann bunlardan söz etmeye hakkı yoktur." Türkiye'yi yönetenlerin tarihe damga vurmaktan söz ettiklerini hatniatan Demirel, "Tarihe damga vurduklanru zanneden zavalblara tarih damga vurmuştur. Tarih bunlara, haksızbklar, hırsızhklar, halkı inim inim inlettikleri, miiletin 10 senesini yedikleri için damga vurmuştur. Allı güllü damgalı olmuşlardır. Taribi siz yazmıyorsunuz. Başkaian yazıyor. Onlar da böyle yazacak" diye konuştu. • ANKARA (AA) Cumhurbaşkanı TUrgut özal, eski ABD dışişleri bakanlarmdan Alexander Haig'i saat U.OO'de Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Görüşme 45 dakika sürdü. Haig'in, Ankara'da bulunduğu süre içerisinde • Başbakan Yıkhnm Akbulut ve Milli Savunma Bakanı Mehmet Yazar tarafından kabul edilmesi, Savunma Sanayii Müsteşarlığt yetkilileriyle de görüşmeler yapması bekleniyor. TSK'nın açtığı "200 adet genel maksatlı helikopter ahrrn" ihalesine katılan United Technologies adlı .Amerikan firması hesabına çahşan Haig, Ankara'ya önceki gün gelmişti. r 1 • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) DYP Genel Başkaru Sülcyman Demirei, iktidaıı halkın önünde sorunlan tartışmaya çağırarak, "İsterlerse halkı biz toplayalım. Eğer birilerinin yüregi yetiyorsa, Çankaya'dan başlayıp nereye kadar gidiyorsa... Yanlanna yabancılan da alsınlar. Biz de takımımm alahm, satranç oynar gibi Türkiye'nin sorunlanm tartışahm" diye konuştu. Demirei, dün partisinin TBMM grubunda yaptığı konuşmada, son günlerdeki çeşitîi gazete haberlerini de okuyarak, '1991 mayısmda Turkiye' panoraması çizdi. Cumhurbaşkanı Turgut özal'a 'gaflet, dalalet ve hıyanet içinde' dediği için hakkmda açılan tazminat davasma bugün başlanacak olan Demirei, konuşmasmda ülkeyi yönetenlerle ilgüi 'gaflet ve dalalet' iddialannı da yineledi. DYP'nin ilk genel seçimde tek başına iktidar olacağını ve 'bir tek kör ku yantinte arkaya tara dönya umrunda değildi. y ğ mıştt... Genç gazetecinin canı Boşver cantm, sıkıldı. Uç aydır maaşını dedi, bize ne ondan, gel seninte nostaijik alamıyordu. uç gön önce takıialım, bak kara çocugu hastalanmsş, bir tren ne güzei gidi arkadaşından borç alarak yor. Nostaljî çuf doktora götürmüştu. Ama, çuf... o bu ülkenin insantydı, Enflasyon tırmanıyor, hükümet sorulannı sördurdü: sıkı para poiitikast Demokrasi, insan tzleyecekmiş, tanm hakiarı, Antiterör Yasası, da destekteme kai Kürt sığınmacılar, grev, kıyormuş. KİT'ierde lokavt bir süru sorun var, tşçi ktyımt baştayacakmtş, haberiniz siz ne diyorsunuz? var mı? «» Aman sen de kafanı nelere takmışsın genç gazeteci dostum, dedi, hem de nelede uğraşıyorsun... Boşver bu gibi şeyiere, gel seninle nostalji çuf çufun tadını çıkaralım... Herkes aiabildiğtne eğleniyordu. Kimsenin dünya umrunda değildi. Genç gazetecinin canı sıkıidi. Üç aydır maaştnı alamiyordu. Üç gün önce çocuğu hastalanmış, bir arkadaşından bocç alarak doktora götürmüştu. Ama o bu ülkenin insanıydı, sorularını sürdürdü: Demokrasi, insan haklan, Antiterör Yasası, Kürt sığınmacılar, grev, lokavt bir sürü sorun var, siz ne diyorsunuz? Göz bebekieri büyümüş adam, sendeleyerek ayağa kalktı... Boşver canım, gel seninle bu gece hayatırmzı yaşayalım, sen gençliğin tadını çıkar, ben gençliğimi yakalayayım... Nostalji treni bir istasyonda durdu. Kadınlar 60 yıl öncesinin giysileriyle çok ştktı. Beyter siyah smokinler içindeydi. Hafif yağmur çiselemeye başlamıştt... Karşı köşede bir simitçi duruyordu. Sokaklar gecenin karanlığında ışıl ışıldı... Ben de senin gibi gençtim bir zamanlar, dedi. Şu sokaklarda afişleme yaptım, marşlar söyledim... Genç gazeteci yutkundu: Ben hiç marş söylemedim, afişleme yapmadım, yapmaya fırsat bulamadım çalışmaktan... Koluna girdi, yalpalıyordu: Bak dedi, bugün ANAP ve Özal bir nimettir ülkemiz için. Çağı yakalayan kişidir o. Söyle bakalım, İnönü mü, Demirel mi, Ecevit mi, yoksa Özal mı? Sonra bir marş mırıldanmaya başiadı: Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak... Genç gazeteci gözlerine baktı adamın... Gözleri kan çanağıydı. Yağmur hâlâ çiseliyordu... eglenıyordu, alabildiöine smDHmgme Kimsenm Çiller: İktidann kredisibitti tç Politika Servisi DYP Genel Başkan Yardımcısı Tansu Çiller, halkın daha fazla kemer sıkmaya tahammülü kalmadığını belirterek "Milletin ANAP iktidarına verdiği kredi bitmiştir. Millet 'bir beş yıl daha' avans tamyacak durumda değildir" dedi. Çiller, Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve iktidan seçimden kaçmakla suçladı. Tansu Çiller, dün basın mensuplarıyla düzenlediği kahvaltılı toplantıda DYP'nin yeni "Ulusal Dinamik Denge Modeli" (UDÎDEM) adlı ekonomik programı konusunda bilgi verdi. Çiller 24 yerli ve 7 yabancı uzmanla 8 ay çalışılarak hazırlanan ekonomik paketin öncelikle enflasyonu önlemeyi hedeflediğini belirtti. Tansu Çiller, kendi programlannda bunun kamu açıklannı ve uretim darboğazını kapamada getirilecek reformlarla sağlanabileceğini bildirdi. Çiller daha sonra şöyle dedi: "Şu an ekonomide bir geçiş dönemi önlemleri alınabilir. Ancak Türk halkı 68, bilemediniz bir yıl içinde sonuç bekler. 5 yıl gibi bir süreye tahammül edemez." BILGISAYAR DERGISI 8. TURKIYE BILGISAYAR KONGRESI VE UYGULAMA GÖSTERİLERİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ, THE MARMARA OTELİ, TÜYAP İSTANBUL SERGİ SARAYI 2730 MAYIS 1991 İSTANBUL Aynntılı bilgi ve dokümcın için: ISTANBUL Tel: 151 88 00 ANKARA Tel: 134 22 36 İZMİR Tel: 22 02 90 BILGISAYAR DERGISI. B1R Y AS A Y AYINCIUK SANAT VE KULTÜR HİZMETLER! A.Ş. YAYINIDIR.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog