Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Kapalıçarşı'da opemsyon Sahıbı Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecılık Turk Anonım Şırketı adına Nıdlr Nadi Q Genel Yayın MUdürU H»s«n Ctnul, Müessese Müdürü Enüne Işaklıg», Yazı tşlen Müdürü Ok«y Göntnsin. £ Habcr Mcrkczı MUdliru Yalçın Bayer. Sayfa DUzem Yönctmenı Ali A n r 0 Temsılaler ANKARA Ahmet Tan, İZMIR Hikmel Çetinkaya, ADANA ÇMIn Yljtnojlu İC Polıtıka Cctal B«ta«tK. Dı s Haberler Eifi» Dafcı, Ekonomı Ctafil T u t M . is Snıdıka Ş t k ı u Ktttact. KMHK Cttal Usm, lstanbul Haberlen Ketnal Kufak, E8«ım Gtaçay Ştylan, Yurt Haberlen Necdet Dotaa. Spor Danı;mam AMalkadir Yuedmaıı, Du, Yszılar Kenm Çahakan. Arasıırma Şaala \lp», DlUeltme AMallak YazKı 0 Koordınaıoı Ahmet Koreltan 9 Malı Isler Lrol Erknl £ Muhasebc Batal taf 0 Buıçe Planlama Stvıi Ounaııb<t«>«lu 0 Reklam Ayf Toraıı 9 Ek Yayınlar Hülya Akyol 0 tdare Hnseytn Gurer 0 Ulelme ÖBder Çdlk 0 Bılgı Ulem Nıil tml 0 Personel Scvgi BouaMtoflıı ttyın Afunı/lı Bajkan Nadlr Nadl Oklay Akbal, Vılçın Baycr, Hasan Ctmal. Hlkmıl Çellnkaya. Okay GOıuarfn. H » t Mtmuu, tlh>n Sclculı. All Sinaea, AaaM T ı . Auan ve Yayan. Cumhuriyet Matbaacılık ve Gszetecılık T A Ş TOrkoctgı Cad 39/4! Cata 34334 Ist PK 246 hlanbul Tel 512 05 05 (20 hal). TePra 22246, F « (I) 526 60 72 BUralar Aakara. Zıya GOkalp Blv InkılapS No 19/4,lcl 1JJ 11 4141, Teta 42344, F u (4 05 65 0 Izmlr H Zıya Blv 1352 S. 2/3, lel 13 12 30. Telex 52359, Fajı (51) 19 5 % Adaııa Inünu Cad 119 S No 1 Kal 1, lel 19 V 52 (4 tıal), leleıc 62155, Fax (71) 19 2 TAKVİM: 22 MAYIS 1991 tmsak: 3.43 Güneş: S.34 öğle: 13.05 tkindi: 17.03 Akşam: 20.28 Yatsı: 22.10 Antika mafyasına dar Hsber Merkezl Aralana ist kendüeriîie eski eser getiren da Türkiye anüka raafyasmm döröst vatandaşîara geçcn ysl"bmBker" i sie "sikkecöik aı dan beri bekkyen borcunun yimasj"ns!5 da bulunduğu bir ne ! mîîyar lira olduğuna dikgnsp tarihi eser kaçakçısî bir kat ^kiîiyor. operasyosia yakalandî. Soa yakaiaaanîardaa biri de, çcyrek yüzyüda îik kez Mali Kapahçarşj esnafmdan ve ayta Po&s, "aotika taJam"nm bey zamanda Fuat t)zülmez% karni Kapakçarşt'ya bu olayla cid deşi George Üzüisnez. Süryani dî olarak stzabildi. DeğerM ta baba Farac Üziütsez'is ise Karihsel eserin yam sıra poîisin paîiçarşî'ran ük "kurt**lannTürk antîka snaîyastmn daa biri oidağu ammsatıîıyor. "iagtan&ian" ile ilgüi olarak Bu arada yakalanasiardan soa yüiann en önemH istihba Sisıejîtof El'in Kapahçarşı'da rat biigiierüii eide ettiği bildi bir kuytascu dükkâr» buîunuriîiyor. >yor. Baş, kol ve bacaklan baianAataiya Mali Şubesi geçen mayan ve Efes yöresinden geî ay ortaya çskardığı 3000 Roma diğj belirlenen bir menner hey gümüş sikkesînden oîaşan dekcİ, SiüvTİ'den geien Roma dö fine kaçakçshğs oîaysnda Sinetnine aiî, üzerinde çeşîîiî ka mentof El'in dükkânsna kadar barîmalar bulunan bir mezar iz sünaüş, ancak kendisine uiasteü, aym dönemsn 4 altsn ve şamamıştı. îstanbaî MaS PoSisi 569 gümüş sikkesi. Bizansbla bu olayda bu ünîü kişiye alaşrm sîandart ve kaiite bildirimi mtş oluyor. niteliğindeki 42 adeî kurşun Musîafa Kai'm ise başta mühör, çeşitîi dönemlere ait Brükseî oîmak üzere Avnıpa'süs eşyas! ve gözyaşj şişeleri ek ya eski çeşme taşları kaçırdığı geçirildi. saptandı. Poiisin, bu arada sağladiğı Olayla ilgili oiarak polis Şemsetün Soğnkoğlu, George bügilere dayanarak kısa vadeÜzttimez, Arif Dogao Güneş, de sadece bu olayla ilgili bazı Abdmrahim TanseS, Simentof kişüeri aradığı ve ayrıca Türk H, M«süıf« Kal, Şinasi Kal ve antika mafyasınm uzantıları, Davud Göksu adh kişikri $öz gruplaşma ve çalışma yöntemkri hakkmda uzun vadeli bir aHına aîds. Emniyetten sszan haberlere programlamaya girîştîği bildigöre yurtdvşına kaçırümaya ça riliyor. lıjılan bir grup tarihi eser hakTarihi eserlerin, Fuat Ozüikında bir duyum ahndı. Mali mez'in Münih'teki galerisine Şube MUdürU Haiuk Gözen'in gönderüme hazsrlığı yapıldığı yönetimînde ekipler, eserleri ve sırada ele geçirildiği öğreaildi. bir grup kaçakçıys Istanbul'da yakaiadı. 10 günlük sorgulama sırasında bu kişiier bazı önemii açiklamaiar yaptı. "YüzyıUn Definesi" olarak tammlanan Elmab Defınesi kaçakçüığı olaytmn mimarlanndan ve Münih'te antika gaierileri bulunan Fuat Üztiimez ve Edip Telli'nin Türkiye'deki ödcmcJerini yapan Kapalıçarşı'da "Abdl" diye tanınan Abdurrahim Tansel adlı kişiyakaiandı. Kapalıçarşı, Abdi'yi ''mafyasın kasası" olaıak tanunlıyor. l< Abdl"mn, Telli ve Üzülmez'in adamlanna sadece bir telefon talimatı ile ve herhangi bir borç senedi olmaksızm Türkiye'deki eski eser kaçakçıiarına bir milyar liraya kadar anında ödeme yapma gUcUne sahip bir kişi olduğu belirlendi. "Abtfl"nin 1984 yılmda Elmalı Deflnesi'nin satın alınmas! sırasında da o zamamn çeyrek milyar lirasını aşan bir rakamı bir çırpıda satıcıiara ödediği öne sttrüidü. "Abdi"nin bir anda Teüi ve Üzülmez'in Türkiye'deki adamlanna bir çupıda i milyar lira ödeme gücüne karşıhk İstanbul Arkeoloji Müzelerinin Nostalji trenînde 4 saat HaydarpaşaSapanca arasında tur yapacak tren, pazar sabahı saat8.35'tehareket ediyor. 1926 yapımı buharh lokomotifin çektiği iki vagonun yolculannı, demiryolu çaî^anlan ve onlann aüeleri oiuşturuyor. MERT A1İ BAŞARIR Devlet Deîîîîryollan'nm her cunjartesi sabahi O8.35*te "Haydarpaşa Sapaaca" arasmda tur yapacak nostaiji treninin ilk sefermdeyiz. 1926 yaptmt baharh lokomotifin çektiği iki vagonun yolcularau demiryohı çalsşanlan ve onlarm aSeîeri oluşturuyor. Krapp marka buharh trenin tenderinde yazan tarih ise 1932. Trenlere ait böyle parçalar sökülup satıldığ$ için başka bir trenden takildjğs belli. Seyrüsefer cetveîinde 51Î4 sayıh oiarak geçen buharh lokomotifimiz pazar sabahı 08.35'te Haydatps^a Gan'ndan Sapanca'ya gitmek üzere acı acı çahyor düdüğünü. Nostalji yolcuiarı 2. petonda biriken kuru kalabalığa raendil ve balon saihyor yanya kadar açılmış ayyüdızîı camlardan. Durmadan düdük çalmakta ısrar eden buharh lokomotif hat boyunca oturan çoluklu çocuklu, pijamah, sabahhkiı insanlann "kim geçiyor bu saatte?" bakışlanna maruz kalıyor. Bir yandan da megafondan siren sesi çıkanhrken teypte çalan "Tren gelir hoş gelir" türküsü bu megafon yardımıyla pazar mahmurluğunu henüz üzerinden atamamış ahaliye ulaştınhyor. Yük ve ekspreste çalışan buharh tren SîrkeciKapıköle haı İlk hacı kafilesi • ANTALYA (AA) Türkiye'nin ilk hacı kafile! dün akşam Antalya'dan karayolu ile hareket etti. Pamfilya Seyahat Acentesi tarafından organize edilen 135 kişilik hacı kafilesi, dün akşam 3 otobüsle Antalya'dan lstanbul'a yol çıktı. Hacı adaylan yarın da tstanbul'dan hava yoluyla Suudi Arabistan'a hareket edecekler. Pamfily. Seyahat Acentesi bu yü, Türkiye'den toplam Wb kişiyî hacca götüruyor. Acente yetkiîiîeri, hacı adaymın az oluşuau, karayolu lle gidişin sağianamamasmdas kayîsaklandsğssı söyledîler. Kolektör korkusu • İstanbal Hsber S«rvisâ BebekBaîmumcu arasmda sürdürüîen ÎSKİ'nin kolekîör snşaats, çevîe binaiarda çatlafclara rteden oldu. Olay serat sakinleriiîde heyecart ve korku yarattı. Koîektör çahşmalanms gerekli kontroüeîisin yapılmasi için iki gün önce durdurulduğu öğrenildL Konuyla ilgîîi oiarak görüştü|timüz semt sakinleri, birçok evde meydana gelen çatlaklar nedeniyîe yetkilileri uyardıkiannı belirterek tehlikeli bir durum olup olmadığı konusunda kendilerine bilgi verihnesini istediler. f laBsriı iokomotifin m iuuü giHsğimtzi sorduğamuzda yola baktp, KARŞHADI 45 kiîometre karşıbğı&i veriyor, Hreskslz Sapanca'ya vardığında folklor ekibi karşüıyor. tmdan '75 yıhnda emekli olup söyîemeye başhyor gitarıyla. avuçianndan anne ve babalan dakikada bir 45 kürek kömür Çerisericöy'deki depoya ahnmış. Derakyolu elektrikçisî trerderde nın eîlerine geçip sıkmtı gideri atıhyor. Sapanca'ya gidiş gelişDenıiryollan 1. Bö5ge Başmü daha çok lamba patlamalanrun yor, Mostaîji treninin çocukları te ski üç ton kömür gidecek. dürtt Ahmet Muzaffer Timur, ya da kayış atmalann olduğunu şef garson Laöf Akçiçek (40}'e Tren şefs İsmail UZHS da "Tteher an bu lokomotif gibi faaî ifade edîyor akor basarken. "padişah kthki) adam" lakabs nîn ön tampondan son tampoduruma getiriîebüecek bir trerün "Mavi gözlü sanşın kız"ı söy m takıyorlar. Latif Akçiçek ol nuna kadar her şey benim emPendik'teki depoda bulunduğu lerken de trenlerden akülerin ve dukça tiyatral bir garson Kızı rianle" diyor. Bir diğer demirnuaçıklıyor. 12atmosferbuhar lambalann çalındığîns açıkiıyor. nm saçîanndan keserek yapnğı yoîu insam ise kondüktör Salih basmçh lokomotifin çektiği vaÇocukiann vagondan vagona pala bıyıkîannı uhuyla yapıştı Aydın (36). Üç gün yoi, bir gün gonlardan 904 numarah oianı koşturup trende ip atlamaSan rıyor sık sık. ömrünün 24 yıh ev şeklinde programı. Hırsız ve 1915 Alsancak/lzmir yapımı. nm yam sıra "Sen ellerini böy raylar üzerinde geçmiş şef gar sarhoşlardan nefret ediyor. Dört çocuk babası kondüktö2058 numarah ise yîne aynı ta le yapamazsın", "Anne çişim sonün. rihte Györ'de imal edilmiş. geldi", "Ragıp bana vurdu" "Eskiden cebinde parası ol rün maaşı 1 miîyon îira. Saat 12.30'da Sapanca'ya Çay ikram edüirken gazetele bağnşlarma, aileierinin "Erkan mayas restorana getmezdi. Garrinî, dergilerini okuyan yolcula kapat çabuk şu camı'% "Emei son, diyet yazan doktor gibi sof ulaşıldıgmda en mutiu olan yolnn çocukJan henüz aktif duru gel bakayım burnunu sjkyim" ra adabiBt öğreten bir egitmen cular, Sapanca tstihkâm Bölü£ii'nde askerîiğini yapan oğulma geçmiş değılleT. 358 oyna çıkışian kanşıyor Hereke'ye ge dir" diyor. yan bir masa göze çarpıyor res lirken. Artık börek, çörek ve Makinist Bltal Pıtırtı ise 19 larını görmek için bu nostaîji toranda. Bir süre sonra, Demir kurabiyeler de poşetlerinden yıidır Demiryolları'nda... Bir trenine binen Yılmaz ailesiydi. yoilan'nda 6 yıidır elektrikçi başhyor çıkmaya. Patlamama yandan kazana su çekerken yo Yılmaz ailesi, iki kişi 50 bin liolarak çaitşan Erdoğan Alkılıç yı başarmış balonlar ise 4 x 100 la bakıp 45 kiiometre hızla git ra vererek nostalji trenine binen gö <37), "Ayva 0çek açmış"s bayrak yanşt gibi çocukiann tiğimizi söylüyor. Kazana on parah yolculardı. Su kesintisi • tstanbul Haber Servisi ömerli Barajı istasyonları ve ana isale hattmdaki onanm çahşmaları nedeniyîe lstanbul'un çeşitli semtierine 24 saat süreyîe su verilemeyecek. İSKÎ yetkîîîlerinîn yaptığı açıklamaya göre 23 mayıs perşembe günü Kurtköy, Şıhlı, Kaynarca, Tuzla, Bayramoğlu, Danca, Gebze, Pendik, Kartal, Maltepe, Küçükyah, Bostancı, Göztepe ve îçerenköy semtlerinde 01.00'de başlayacak kesinti 24 mayıs cuma günü saat 23.00'e kadar sürecek. Barajın onanm çahşmaları kapsammda Asya yakasında Koşuyolu, Acıbadem, Hasanpaşa, « • Moda, Feneryolu, T Fenerbahçe, Fikirtepe, Ümraniye, Kadıköy ve Üsküdar ile Avrupa Yakası'ndaki KaraköyOrtaköy Sahil Kesimi, ' Eminönü, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Kocamustafapaşa, Yedikule, Zeytinburnu, Merter, Fmdıkzade, Şehreminî, Çapa ve îbpkapı semtleri 23 mayıs perşembe günü 01.00'den başlayarak 25 mayıs cumartesi gunü 24.00'e kadar su alamayacak. Dazlaklar daha mı 'erkek' ? Stern dergisine göre yalnı^ca Almanya'da 7 milyonu aşkm erkeğin saçları dökülmekte. Kimi bilim adamları, saç dökülmesini erkeklik hormonu testosteronun aşırı üretim yapmasmdan kaynaklandığını savunuyorlar. Saçları döküimeye başlayınca, geri kalanını da usturaya vurup dazlaklıklarıyla övünen erkekler de var. Yul Bryner ve Teliy Savalas dazlak olduktan sonra sinemada üne kavuşanlardan. Dış Haberler Servisi Kuşakiar boyunca istatistikler erkeklerin zaaflannı acımasızca gözler önüne sermişlerdir. Kadmlardan ortalama yedi yıl önce ölüyorlar, daha hızh yaşlanıyorlar, daha kötü işitiyorlar, vücut kokusu ve akneye erkeklerde daha sık rastlanıyor, sevişme sırasında kalpten ölme olasıhkları kadınlarmkinden altı kat daha fazla ve kadınlar 35 yaşında seksüel olarak doruk noktasına ulaşırken, aym yaşlardaki âsıklanmn yavaş yavaş solukları kesilmeye başhyor. Ve hepsinden daha da kötüsu, erkeklerin saçlan döküluyor. Haberi veren Alman haftalık "Stera" dergisine göre yalnızca Almanya'da yedi milyonu aşkm erkeğin saçlan dökülmekte ya da tümüyle dökülmüş. Yüzyıllar içinde erkekler bu illetten kendilerini korumak için kafalanna neler sürmüşler neler! Kedi pisliği, inek sümüğü, bira, kayın ağacı suyu, ısırganotu, kirpi kanı vs. Sonra kimya keşfetmiş dazlakhğı ve Birleşik Amerikada tansiyon düşürücü "Minoxidil" ilacının saç çıkarttığı anlaşıttnış. Bundan üç yıl önce^de dazlak Japonlar "mııcizevi bir üaç"la tedavi görmek üzere Pekin'e akm etmişler. Universite bölünmesine tepki tstanbul Haber Servisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ögretim üyeleri, dun düzenledikleri toplantıda, Istanbul Üniversitesi'nin bir bUtün olduğunu belirterek bölünmesine karşı olduklarım açıkladılar. öğretim üyeleri yaptıklan ortak açıklamada şu görüşlere yer verdiler: • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin, tstanbul Üniversitesi'nin diğer fakülteleri ile tarihi bağlantılarını kopararak Fatih'in kurduğu tstanbul Universitesi bünyesinden aynlmasını asla kabul etmiyoruz. • tstanbul Universitesi bir bütündür. Bölünemez ve parçalanamaz. tstanbul Universitesi Fatih'in üniversitesidir. Kurulacak Fatih Universitesi ise adı bakımından Fatih'e ithaf edilse bile "Fatih'in kurduğu değil, Fatih'e ithaf edilen kimliğinde kalacaktır". • Yeni üniversitelerin sartları gerçekleştirilerek kurulmasma karşı değiliz. Türkiye'deki ilk universite olan îstanbul Üniversitesi'nin bölünmek istenmesi, Fatih'in vasiyetine de aykırı buluyoruz. Üniversiteler her politikanın üzerindedirler. Politika adamları üniversitelere baskı yapmak şöyle dursun, ondan irşad ve ilham almalıdırlar. Bu yolda menfaatlerini ön plana alıp hukuk prensiplerinin sınırları dışına çıkan kım olursa olsun, Türk milli vicdanımn kahir darbesi ile karşılanacağından emin olmalıdır. Bu inancımızı gerçekleştirme yolunda ihnin, aklın, hukukun gereklerini vicdanlarımızda duyduğumuz mes'uliyetle gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır. 1969'DA 28 YAŞINDA 1960'Jı yıllar Bob Dylan'ın en görkemli dönemiydi. "Blowin' In the Wind" ile 1960'lara damgasını vuran Bob Dylan'ın konserleri hâlâ çok büyiik hayran kitlesi tarafından izleniyor. (Fotoğraf: Reuter) Yine Almanya'da kırkın üzerinde saçlan döküimeye başla yan her iki erkekten bm, dışanya karşı "Dökiilürse dökülsün, umunımda değil" diye aldırmaz bir tavır takınırken, gizliden gizliye saç dökülmesini önlemek için başvurmadık çare bırakmıyor. Piyasaya sürekli sürülen yeni ilaçlardan, ot ve bitkilerden üretilen doğal ürünlere, saç ektirmekten gıda rejimine kadar çeşitli yollan deniyor. Kimi mevcut saçlarmın bir kısmını uzatarak kel olmuş yerleri örterken rüzgârh havalarda gezintiye çıkmaktan ısrarla kaçmıyor, kimi de peruk kuîlanmaya başhyor. Orneğin "Dallas" dizisinin J.R!ı Larry Hagman'in peruksuz sokağa adım atmadığı iddia ediliyor. Ancak saçlan döküimeye başlayınca geri kalanını da usturaya vurup dazlaklıklarvyla övünenler de var. Yul Bryner ya da Telly Savalas, dazlak olduktan sonra, belki de dazlakhklarından ötürü beyazperdede üne kavuşanlardan. Dazlakhklanıu gururla taşıyan bu erkekler, sayıları 100 bini bulan saç tellerinin yıllar içinde dökülmesini erkeklik hormonu testosteronun aşırı üretim yapmasmdan kaynaklandığıru ileri sUrüyorlar. Bu görüşü destekleyen bilim adamları da var. Bunlara göre dazlak bir kafa, normalin Üstünde boyutlara sahip bir penisi anımsatıyor... Memura 1 milyar • tstanbul Hsber Servisi Milli Piyango Idaresi'nin 19 Mayıs çekilişinin büyük ikramiye talihlilerinden Günay özesen ikramiyesini dün Bahçekapı şubesinden aldı. Bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışan 2 çocuk babası 25 yılhk memur GUnay özesen (51), "944550" numarah çeyrek biletine isabet eden 5 milyar liradan, 1 milyar 250 milyon lirahk cekini Milli Piyango ldaresi'nin Bahçekapı şubesine gelerek şube mUdürU Hulusi Doğru'nun elinden aldı. Efsaııe 50 yaşını kutluyor ve müziğinde "benzersiz" bir şeyler olduğunu herkese hissettirdi. Sesi, gitan ve armonikası, Bob Dylan markasının üçlü simgesi oldu. Toplumdaki haksızlıkların lanetlenmesi, çılgınhklarm karabasan dolu imgeleri Dylan'ın şarküannın sözlerine döküldü. 1961'den sonra çok parlak övgüler toplayan Bob Dylan, şarkılarını yayımlamak üzere Witmark ve Oğulları'yla bir sözleşme imzaladı. gelen Robert Allen Zimmerman, daha Bundan sonraki üç yıllık dönem, belki çok Katolik madencilerin yaşadığı 17 de Amerikan müziğinde bir müzisyenin bin kişilik Hibbing kasabasında yaşadığı en bereketli dönem oldu. büyüdü. Sekiz yaşında piyano, 10 Dylan, Witmark için tam 237 şarkı yaşında gitar ve ağız armonikası yazdı. A Hard Rain's Gonna Fall, çalmaya başlayan geleceğin Bob Masters of War, With God On Our Dylan'ımn baş kahramanları Hank Side, It Ain't Me Babe, Don't Think Williams, James Dean, Little Richard Twice It's All Right hep bu yıllarda ve Wood Guthrie idi. doğdu. Kolej yıllannda blues, country ve folk çalan mavi gözlü, sıska genç çok Bugün Bob Dylan her turnesinde, her geçmeden fark edildi. 1961 ocağında konserinde hayranlanmn ciddi bir New York'ta verdiği ilk konserle merak konusu. Gişelerin önünde uzun dikkatleri çeken Bob Dylan, kendisinde kuyraklar oluşturan Dylan tutkunları Kültür Servisi Blovvin In the Wind, Mr. Tambourine Man, Subterranean Homesick Blues... 1960'lann "efsane" müzisyeni Bob Dylan, yaklaşık otuz yıidır ününü koruyor. Onceki yıl Uluslararası tstanbul Festivali'ne de katılan Dylan, 24 mayıs cuma günü elli yaşında olacak. Bundan tam elli yıl Önce Minnesota'da Yahudi bir tacirin oğlu olarak dünyaya Bob Dylan hâlâ ele avuca sığmıyor, hâlâ kışkırtıcı J Türk denizaltısı ağa takıldı ANZ1OROMA (UBA) ttalya'nın Anzio sahillerinde, balıkçıların ağlarına takılan bir Türk denizaltısı şaşkınlık yarattı. Bir süre denize sürüklenen îtalyan balıkçı teknesindeki bahkçılar, iri bir balina yakaladıklarını sanıp sevinirken, karşılanna çıkan Türk denizaltısını görünce şaşkma döndüler. ttalyan Haber Ajansı ANSA, Anzio sahillerinde Îtalyan bahkçılarının ağına takılan Türk denizaltısıyla ilgili haberi, abonelerine "Turk denizaltısı ttalyan karasularında ne anyordu?" diye geçü. Genelkurmay Genel Sekreterliği Basın ve Halkla tlişkiler Daire Başkanı Kurmay Albay Halil Kalaycı,"Butur olaylarsık olmamakla beraber normal bir olaydır" dedi. f: hep nasıl Bob Dylan'la karşılaşacaklarını soruyorlar kendi kendilerine: Hüzünlü mü olacak, yoksa öfkeli mi? Eski parçaları mı döktürecek, yoksa yeni şarkılarla mı çıkacak karşımıza? Şarküar aym olsa da ses ve yorum farklı mı acaba? Geçen mart ayında "Bir ömür Boyu Başan" Grammy'si alan Bob Dylan, ödül töreninde "Masters of War" adh şarkısım söyledi. "Mezannın başında dikil, öldüğünden emin oluncaya ÇOK VEREN MALDAN... kadar" diye sona eren 1963 tarihli parça savaş karşıtı bir şarkı olmanın da ötesinde nitelikler taşıyor, savaşlardan ceplerini dolduranlardan oç almaya çağıran bir marşa dönüşüyordu. Müziğin tecimseUiğinin kutsandığı bir ödül töreninde Dylan bir kez daha Dylan'hğını göstermiş, otuz yılhk meslek yaşamında hep yaptığı gibi tecimsel çekiciliğe bir kez daha yüz çevirmişti. Elli yaşında hâlâ kışkırtıcı, hâlâ ele avuca sığmayan bk Dylan'dı o... A2 VEREN CANDAN !..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog