Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

MAYIS 1991 **** HABERLERİN DEVAMI UĞURMUMCU (Baştarafı 1. Sayfada) CUMHURÎYET/19! Istanbul Haber Servisi Güvenlik güçlerinin geçen pazar gecesi Kadıköy Hasanpaşa'da Baştarafı 1. Sayfada) gerçekleştirdikleri operasyon sınekya da öfkelenip kızjmak, bu rasında Hatice DUek Arslan ile ışamadan sonra bir işeyarama tsmail Oral'ın ölümüne ilişkin vacaktır. Türkiye mademki Av olarak ortaya çeşitli iddialar •upa Insan Haklan Komisyo atıldı. tu'na "kişisel başvuru" hakkıtstanbul Emniyeti'nin, baskın v tammıştır; bu yolda verilecek kararları önceden kabul etmiş düzenlenen apartman katını "hücre evi", Ismail Oral ile Haiemektir. tice Diiek Arslan'm "örgüt Yapılacakiş, Türkiye'deki ya üyesi" olduklan ve "çatışma saları ve uygulamaları "Avrupa sırasında" öldükleri yolundaki fnsan Haklan ve lemel özgur açıklaması, ölenlerin yakınlannUikler Sözteşmesi"nin koşuüan ca reddediîdi. Hatice Diiek'in ne uygun bir çizgiye getirmek bâbası Ibiş DUek, "îjoîisleria tir. dognıd&B kızaa vsrmaî a gîtükBu ciâdi bir iştir, leri", îsmaö Oraî'ıa amcası Dsşanya karşı "însan Haklan Bftrbaros Oral da "Baskıa, poSözleşmesi"ni kabul etmiş gö y â a iufazıdsr" iddialannda burunmek ve içeriâe bildiğmi oku hssduiar. ÎHD Gesel Başkaaı makia bu iş yürüyemeyecektir. Ne*z»t Helvseı, "BevteÜa tereCumhurbaşkam OzsL Avustral rist gibi davrsaajaya bakkı ys gezismde, Turkiye'nin dişa y A t e r " dedi. Esmiyet yetkiiinya işkenceci oiarak îamtıtma ieri ise bu iddialarla iigili sorusını içerhdeki "ispiyoncuiar"a lart yamtîamaktan kaçtndüar. bağlaımk istemiştk ancak görüBa arada operasyonîar svraliiyor ki konu ayakiisiü konuşu ssnda gözaltsna alman İsviçre iacak, tartışilacak ve karars bağ uynsfciu kadsnsn Barhara Aaoa ianscak hafıfiikte değildir. Kisüer olduğu ögrenildi. DGM Batt'da kurulan mekanizmalar işliyor, yargıçlar ve uzmaniar çaitşıyor; Türkiye'deki olaylar titizlikie araşunlıp inceleniANKARA (Csmhsriyet Büyorf Avusturya'da yakaiaIMF'nin Türkiye ekonomisini incelemesini doğal bulanlann nan eroin şebekesi ik bir miiletAvrupa İnsan Haklan Komisyo vekiünin ilişkisi olduğu iddiaîanu'na söyleyecekleri bir söz ol nnın sadece, yakalananlardan birinm üzerinde ANAP îstanbui masa gerektir. Mffietvekili AMiilbski Aîbayrak'sn adımn ve teîefon numarasHun çıfcmasjna dayandsğı açıklandı. tçîşieri Bakani Abdüikadir Aksu, miUetvekiünin şebeke ile ilişkisi olduğu iddiaîannj yaianladı. Albayrak da, iddiaian ANAP Mecîis grup toplantismda, "Benim blnlerce tanıdiğım, akrabam var. Birinin ANKARA (Camharlyet Bü üzeriiiiie teiefon numarası çıkarrosu) Geneîkurmay Başkan sa, bu ne aolam taşır? Hürriyet hgj, Köıfez savaşı sonrasmda Gasetesi aieyhine 50 milyar llraKuvcyt'te bulunan Birleşmiş lık (azminai davast açacsğınt" Mületler (BM) Barış Gücü'ne diyerek yanıtladı. asker gönderdi. Geçen hafta içinde Milli Savuntna Bakanı TBMM Başkanı Kaya ErMe&met Yazar tarafından ka dem'in olayı aydıniatması isterarnameleri imzalanan 7 subay, miyle iki kez telefon görüşmesi BM Banş Gücü'nde görev yap yaptığı tçişleri Bakans Aksu, mak üzere önceki gün Kuveyt'e olaym gazetelere yansımasından hareket ettiîer. üç gün sonra dün bir açıklama Askeri kaynaklardan edinilen yaptı. Aksu, ANAP Meclis grubügiye göre Kuveyt'e gönderilen bunda bir konuşma yaptıktan 7 subaydan yalnızca birisi ba sonra TBMM kulisinde bir babarış gücüaün denetiminde ça sın toplantısı düzenledi. lışacak. Diğer subaylar ise "IrAksu, Albayrak ile iigili haÖb« sabayı" olarak görev ya ber üzerine "sustugu" değerlenpacak ve çalışmalar konusanda dirmelerinin de doğru olmadığıGeneîkurmay Başkanhgı'na sü nı savunarak, "Cuma günü rekli olarak rapor sunacaklar. Noryec'ten dönunce İstanboVâa Gönderilen subaylar Kuveyt'te bavalimanmda gazeteci arkada^ ay süre i k görev yapacaklar. ŞIB biri sordu, 'Konuyu incele GERÇEK OLAYLARIN \RDENDAKI Kadıköy baskını bilmece yetkilileri, polisin Kistler için gözetim izni aldığmı bildirdiler. Ancak, gözerim süresinin ne kadar olduğu belirtilmedi. Hatice Dilek Arslan'ın annesi Cemile Dilek, babası İbiş Dilek ve eski kocası Mustafa Arslan ile Ismail Oral'ın amcası Barbaros Oral ve kızkardeşleri, avukatlarıyla birlikte dün tHD îstanbul Şubesi'nde ortak bir basın toplantısı düzenlediler. tHD Şube Başkanı Ercan Kanar, baskınla, polisin ikinci bir Tuzla oiayı yarattığmi öne sürdü. Kanar, "Emniyet giiçlerine h&kim oiaa öç aJma mastığı, dogradan îiüi isîazîsnss yösem b» eytesuür. Zint Hatke Asîas'm S yüdır ottırdağa ev herkesç« biîinen bir ytrdir. Evin koaaıaaaa göre peiis, bu kişiieri rahatiıkia sağ jakaiayabüecekken İ 6îü ele geçirmişür*, Aifeierine baber büe verSmeâes apar topar otopsi yapdmıştir" dedi. Kssss, ökiörüfea Hatice Diiek ve tsmaii ö r a l ' m avukatianyla birîikte Kadıköy Camhuriyet Savahğı'na poîisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklannı bildirdi. Kanar, " G ü venlik güçleri hem savcı hem yargıç hem de infazcı olarak insanlann yaşama hakkını tehdit etmeye devam etmektedir. İnsan haklanndan ve demokratik hukuk ilkelerinden yana olan herkesi bu tür organize devlet terörtt karşısında sessiz kalmamaya çagınyoruz" diye konuştu. Hatice DUek Arslan'ın cenazesinin bugün Kartal Gülsuyu Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Galsuyu M e ^ r h | ı ' nda toprağa verüeeeğj beSirfsldi. Ismail Oraî'ıs cesazesinis sse yafcısian tarafmdan Adii Tıp morguadan ahnarak Iznıit'te toprağa verileceği öğrenüdi. Hatice Diiek'ten 6 ay kadar önce aynian Mastaîa Arsiaa, oğiu Özgiir Cihaa Asîaa'm olay sonrası şok geçirdiğini ve hiç konuşmadsğsm söyîeyerek şöyle deds: Hatice Dilek Arslan'ın annesi Cemile DUek, kızuun daha bir hafta önce kendisinin trafik kazası geçirmesi Uzerine Kartal Gülsuyu'ndaki eve geldiğini kaydetti. Dilek şöyle konuştu: "Kızım, çevresi tarafından çok sevilen hir insandı. tşi gücü vardı. Yıllardır aynı evde otunır ve herkes tarafından bilinen bir işte çalışırdı, bemşirelik yapıyordu. Örgüt üyesi olması mümkün değii. Torunum Özgiir Cihan'a çoğunhıkla ben bakardım. KaçtikkeB benim diEinün dibiadea aynimazdı." Hatice Diîek'in babast t b ^ Düek de "Çatışma îalaa >ok. Musfafa Arslan, Hasanpaşa* Evde sfiab yokta. Baalann bepdaki evi esi Hatice Dilek'ie bir si yaiss. Doirudan ktanu vuriikte tutf uklarms ve yıliarca burada oturduklanns beîirterek kamuoyana "PoB^er her öaemli olsy oida şik&yetçiyim. Kızjmıs örgütie ğoada beujaj ve Hatiee'fliR iş öişkisj oisa, bu kadar imm içiy«rt«ri»c geierek biıi kontrol ae çtksbtttr miydi? Kesdîsi mederdi. Patroa \ey a ntadürieri rekü çocuklara dürast oimaiarı mize 'Buniara karşı dikkatiı içia aasibaüarda baJunarda" oiun' diye uyanrlardt. Polîsia, dedi. OlayUt iîgili geüşmeler konuda, İJİç ağzısi açmıyordii. 'Bir eviBiiâ ve işyerierimizi yıliarâir şey söylemeyeceğim* diyorda. çok iyi bildigf bir yerfn örgüt evj sunda polis yetkü^eri suskunluDireiügim hside Sk aalar ko olmasaıa imkân var B U ? " dedi. ğunu sördöröyot. nuşmadı. Daha sonraları, rahatlayınca, önce 'Eve hırsız girdi, polis amcalar geldi, beni alıp götürdüler' dedi. Bir süre sonra 'Silah sesleriyle uyandım. Annemi başını bacaklannın arasına sokarak kapıdan dışanya çıkanyorlaı;dı. Annem bana, 20 bin lira vererek 'Içeriye gir babana telefon et, seni gelip alsın' dedi. Ben telefon etmeye gittiğimde polis amcalar izin vermediler. Sonra da poîisler beni götürdüler' dedi. Şimdi, halen üzerinden atamadığı bir şok var. Konuşmayor. Bir psikoloğa götüîüp keadiae geiraesiai GOZLEM rısına ateş ile karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada Hatice Dilek ve Ismail Oral'ın öldürüldüklerini açıkladı. Baskın yapılan evde Tunceli dogumlu, isviçre pasaportu taşıyan bir kadın da ele geçmişl Soruşturma sürüyor. Bu gibi olaylarda kuşkulanılan kişilerin ya da sanıkların sağ olarak ele geçirilmeleri amaç olmalıdır. Polis, bu tür operasyonlarda örgüt üyelerinin sağ olarak ele geçirilmeleri konusunda eğitimini de görür. Böyle baskınlar sonunda örgüt üyelerinin ya da kuşkulanılan kişiterin sağ olarak ele geçirilmeyip öldürülmeleri, •yarg/sız intaz' anlamına gelir. Bu da polis ve yasadışı örgütler arasında bir 'kan davası'na yol açar. Bu siyasal kan davasından, başta devlet olmak üzere, hemen hemen herkes zarar görür. Kan davalars tiksi kabiieiere özgü öç alma yontömldir. Hukuk devietinde sanikiar, suçiart ne olursa olsun, bağsmssz mahkemeierde açtk duruşmaiarda yargilanıHar. Cezays mahkemeier vertr. "Tsrör örgütiBrinin acımastz yöntsmterim karşı poiîs ne yapsfn?" diye düşünulebiîk Evet; görev baştnda kurşunlanan polisler de vatan eviatlar«i»; ortîarın da yoftannf gözieyen analan, babalan, eşieri, çoiuk çocukîari var. Arkadasiart görev baştnda kurşunianan poüsierin iç öünyalannt da aniamak gerekir. Onlar da etten kemikien insanfardır. Olayi görmeden, yaşamadan bu gibi konuSarda kesin yargt sahibi oHmamaz. 8 u tör çatîşmada polisier beiki kendiîerînite>rurrtakbelki de arkadaştennm oçledni almak için ateş de eimisierdir. Bilemiyoruz. Polissn görevi, sanıkian ya da kuşkuiamian kişileri sağ otarak ele geçtrip suç kanrtian ile biıiikte bu santkian savcıhkJam te^tm e t t ^ t i r . Bımian yaparten de elden geldiğince adam öldürmekîen kaçtnmaktir. lerör örgüîierinin art arda cana kiydikSan, bîrer 'intikam örgötö' gibi actmastzca ev basıp, arabalara ^ s ş açip, insanSan pusuya döşürup adam öldürdükleri Törkiye'de ne yaztk ki şu aniayış da henüz yerSeşmsdr. Ka$a, )Ğeoiqlsi, amacı, siyasalgöfüşü içinröfbede verilemez.ft^'' dnapet hoş g&ö/m&r Kaiii, ks&dir! Bir yandan, Ideoiojiier, cinayet gerekçest oîarak kulianh iiyor bir yandan da bu tur baskınîarta yargısız infaz' sistemi yerfeştyor. Bu, çok tehltkeii bir oiuşumdur. Bu tehiikeü oluşum, yeni başiamtş da değitdir. Bu 'yargtsız infaz sisiemi' 12 Mart döneminde 'Kızıldere oiay»'nda da uyguiandı. Çayan ve arkadaşian, 30 Mart 1972 gunü bombalanarak öldürüidöier. Kıziidere'de kuşatıian Mahir Çayan ve arkadaşlan ne kadar dtrenebiürlerdi? Çayan ve arkadaşlan, rehirt aidtklan biri Kanadah, ikisi ingiliz teknisyeni bu çatışma sırasında kendileri acımasızca öldürmüşlerdi. Beklenseydi, sabredtiseydi, beiki de bütün bunlar otmayacaktı. Kızıldere operasyonu bir 'siyasal kan davası' yaratmışiı. Bugünkü terör eytemterinde bu kan davasının izlerint de görüyoruz... 12 Marftaki 'Nurhak Dağı operasyonu'nda bir başka uygularna yaşanmışttr. Bakm nastl: 1971 yılt mayss aytnda ODTÜ öğrencisl Sinan Cemgi! ve arkadaşlan Nurhak Dağian'ndadtr. Cemgil ve arkadaşlan, Inekü k&yu çobanh tarafından görülürler. Muhtar, durumu, Götbaşt Jandarma Komutanlfğt'na btidirir. Cemgil ve arkadaşfarı, bir astsubay komutastndaki jan»darma timi ile silahlı çatışmaya tutuşurtar. Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alpaslan özdoğan, bu çatışmada öidürülörler. Mustafa Yaiçıner, yaralı olarak eie geçer. Hacı Tonak, Ahmet Erdoğan ve Metin Güngörmüş, olay yerinden kaçarlac "•" V *~ • Daha sonra dağda operasyon baştar. Operasyonda iki seçenek vardır. Ya öldürülecekler ya sağ olarak ele geçirilecekterdir. Yörede görevli jandarma Binbaşısı Yıimaz Erkekoğiu, THKO üyelerini teker teker sağ olarak yakalar. Bir tanesinin burnu bile kanamaz. Yıllar sonra Mustafa Yaiçıner, Erkekoğlu'nun kendîlerini "yakalamak istediğini, ancak öldürülınelerinden kaçındığım' söyleyecek, Hacı Tonak, Erkekoğlu'nun 'sağduyulu, makul tutumunu başından sonuna kadar sürdürdüğünü' açıklayacaktı. (Yıimaz Erkekoğiu, Nurhak Ey Nurhak, Tekin Yay, 1988, s. 108 ve 118) Bu örnek, herhalde düşündürücüdür. Bu kan göllerinden ve terör ile ekilen bu kin tohumlarından ne zaman kurtulacağız, ne zaman? Eroin oiayi Suçlamaya tek kanıt: Telefon ıııunarası yeceğiz, gerekirse konuşuruz' dedim. Ertesi giis sei böigesi&i doiaşsp geidim, dan de partiısizin karalaş yüdöaümü töreaieriae katıldııa" diyerek bugüne değsn açıklama yapamamasımn "aedealeriai" anîatts. ANAP gnıbunda partüi miiietvekiBerine bilgi verdiğiai beiirten Aksu, şu açıkîamays yaptı: "• tlk baber 21.12J990'da yayımisadt. Ba baber çikmadaa önce Avusturya laterpolii bize bir faksla Avustarya ve Aiman polisiain maştcrek operasyoau sosaca yakaianan eroin şebekesi Ue ügüi bilgi vcrdi. Bu haberden önce. Akabiade yine bir gazete bu operasyonu yazıyor, ancak yine berhaide Avusturya potisine izafeten, 'Bu işin içerisinde üst düzey bir yetkUi de var' şekiîBde beyaaat >syırohyor. Baaü& üzerine biz 21.12.1990'da bu gârdiiğfiBüz faksla Avasturya Interpolüne sonıyonıı, diyoraz ki, 'Bakm böyle bir operasyonvomz var, biı şebeke yakalanjsşsımz, bunun bir üst düzey yetkîli iîe irtiban oîduğu söyiennıektedir. Lötfen oîayla iigili ölkenizde meydana geimiş tüm yakaîamalar hakkmda ayrıntıü bügi gönderin; • Tam bundan bir gün sonra zaaaedersen), Hürriyet Gaxetesi'nin ba tıaberi çıktyor. Ba baber çıkiitca biz bu faksa iiaveten ikinci bir faksJa hemen durumu sorayoraz. Diyoraz ki, 'Yine çıkan gazetelerde sizin bir yetkilinizin Avusturya Salzburg jandarmasından bir kişiye istinaden bizim basmda bu şebekeyle bir milietvekiiiain iigiis olduğu soy• Akabînde bJz bu îaksa rağlenmektedir. Bu konu hakkmda mea buniara tekrar, 'Yukanda lütfen detaylı biigi veriniz, oium söz konusu olan olayla ilgiîi olaiu cevap vernseniz haîinde mil rak detay biigi verin. Varsa iîişletvekiüısin adı olmak üzere her kileri, miîietvekiliyie bunlar arasmda bir bağiantı, buniarı türlü bilgiyi gönderiniz! • Bu iki Cakstmtzdan sonre ni açsklayın' diye bir faks daha hayef Av&sturya poiisi cevap ve göaderiyoraz, Buna bir cevap riyor, bize diyor ki, 'Evet. Ope gelmiyor. Sadece iik fakslannrasyonda yakalananlardan biri dan babsedtyoriar, diyoriar ki, nin üzerinde telefon defterinde 'işte size yaidık, sadece adres bir müîetvekilinm ismi ve teîe defterinde ismi ve telefoau var. fonu çıknuştır. Bu yakalananlar Başka bir iHşkinin varlığs her16 kişidir. Kendisine soruldu halde tespit edilememiştir! ğunda yine o şebeke içerisinden Aksu, "Söz konusu müietvebirisinin ağabey diye hitap etti kiii Abdüibaki Aibayrak a n ? " ği Abdülkadir Satır diye isîm sorusuna, "Zaten gazeteler hep iendirdiği kişi, 'Bunu bana ver yazddar. Bagünkü gazeieierde di, adı defterinde bulunsun. Ta var" yanıtını verdi. Olay hakkmnıdığımdır, arkadaşım olur. Ben da bundan sonra soruşturma yabunu tanınıam bilmem' dedi pjlıp yaptlmayacağı sorusunu da diyor. "Takipçisiyiz" diye yanıtladı. Bariş Gücii y Tıirk sııbayı 4 1 I VEIİEFENDİ HİPODROMU1NDAN FtKRETDAGuoCuj Zii mrüthan ı nıAkıııeşe müeadelesi 1. Ayak: Bir yanş gören Mister Mo, bu yarışı için yaptığı galobunda iyi göründü. Bize göre kazanacaktır. Kendisine rakip olarak çahşmalarında aşama kaydeden Shetland ve son yanşım beğendiğimiz Toruntay l'i görüyoruz. Kuru pisti seven Akar, sürpriz yapabilir. 2. Ayak: Bu mesafeyi seven Altulşah ilk şansa sahiptir. Çahşmalarında göz dolduran Kamer 18, daha sonra düşünülebilir. Müsait grupta Hatip'i sürprizde öneririz. 3. Ayak: Son yarışında güçlü rakiplerle mücadele eden Aslangülü, formunu muhafaza ediyor. Giderek düzelen Timurhan son yaptığı 42, 28, 14 rahat sprintinde iyi göründü. tlk koşusunda başarısız olan, ancak çahşmalartnda beğenimizi kazanan Cankut birinciliğe uzanabilir. iyi bir tay izlenimi veren Keyfim sürpriz yapabilir. 4. Ayak: Uzun mesafeye ve çim pıste yatkın olan Sözlü'yü, son yaptığı 25, 12.5 rahat sprintinde de iyi gördük. Rakip olarak Yıldıray ve önde rahat bir tempo kurması halinde Donnehri'ni görüyoruz. Uzun mesafeyi seven ağır kilolu Cino sürprizde düşünülebüir. 5. Ayak: Çahşmalarında aşama kaydeden Zümruthanım ve son birinciliğinden sonra formunu muhafaza eden Akme$e arasındaki mücadele yanşm birincisini belirleyecektir. Bir yanş gören Akın 1 ve Snoopy ile Kings Cote'yi bahis için öneririz. OTORtTELERtN GÖRÜŞLERİ 542 F. Dağltoğlu 536 Nalp Ytimaz 2345 52 53 245 Orhan özsu 124 Ender Yıimaz 325 . , „, , , Istanbul'da bazı gazetelen zıyaret eden bır kışının Anadolu liseleri smav sorularınra çaiındığını, buniann kendi elinde olduğunu öğrenen bakanlık yetkilileri, "ihtimal vermiyoruz" dediler. ANKARA (Cumhuriyet Bü hk yetkilileri, "Sınav sonılanrosu) Milli Eğitim Bakanh nın çahnmasına ihtimai ğı, bu hafta sonunda yapılacak vermiyoruz" dediîer. Anadolu iiseleri smav sorulanİstanbul'da bazı gazetelen zinın çalmdığı yolundaki savlar yaret eden bir kişinin, Anadolu üzerine soruşturma açtu Bakan liseleri sjnav sofuJanntn. çaandığını ve bunlarm kendi elinde olduğunu ileri sürdüğünü öğrenen bakanlık yetkilileri konuya ilişkin şu bilgiyi verdiler: "Elinde sorular olduğunu iddia eden kişi, gazeteiere belii 6. Ayak: Sevdigi bu mesafe ünlte başlıklan vermiş. Zaten de iyi durumunu koruyan Do iiniteier belii. Bu ünitelerden soğanbatur, ilk şansa sahiptir. rular çıkması doğal. Ancak biz Çelikoğlu ve pazar günkü ko bakanlık olarak, gazetelerde çışusuna inanmadığımız Canca' kan haberleri ihbar kabui edip yı rakip olarak görüyoruz. gerekli soruşturma ve araştırForm tutma yolunda olan maya başladık. Çahndığı ileri ömerağa'yı sürprizde tutuyo sürüiea iiaitelerle sınavda sorulacak sorulan birbhiyle karşüaşruz. tıracagız. Şu anda smav sorulan giivenlik güçlerinin sıkı denetimi altında basdıyor. Sınav sonuçtannut çahnnuş olmasına ih1028 61 79 139 timal vermiyoruz." 67 210 62 62 Bakanlık yetkilileri, böylesi 6 28 263 133 smavlardan önce kimi spekülas2 6734 13 76 yonlann yaratıtdığmt bildirdiîer. Velîlerde heyecan EVET/HAY1R OKTMAKBAL Sınav sorulan çalındı mı, çalınmadı mı? (Baştarafı 2. Sayfada) nı yıpratmak uğruna göze atdıkları deneme itkin oniarı ürküttü. Karşılarında dimdik Atatörk gençliğini bulmuşlardı." Ama çok partili yaşama geçiiince yent bîr taktiğe başvurduiar böyieteri!.. O da Atatürk'ün adtnı kultanarak adtm adım hedeflerine yürömek... "Bu hedef, Turkiye'nin yönünü tersine çevirmekti. Ne demekmiş çağdaş uygarlık? Ne demekmiş vicdan özgürlüğü? Ne demekmiş fikir özgürlüğü'?" diyorduJ4adir Nadi o tarih«el yaztönda... Şuntao da ekliyordu:" ' "' '• "Çağdaş uygarlığa sırt çevirmek Atatürkçülükse, biz Atatürkçü değiliz. Hayatta en hakiki mörşit ilim değilse biz Atatürkçü değiliz. Vicdan ve fikir özgürlüğü doğruyu aramak, doğruya inanmak, inandığımızı savunmak hakkmı bize vermiyorsa biz Atatürkçü değiiiz. Uiusai bağımsızttk başkalarının uydusu halinde yaşamak anlamına geüyor ve halkçılık ilkesi halkın bir mutlu azınhk ettnde cennet vaatleri ife ömrü bitlah sömürütmesi saytiıyorsa biz Atatürkçü değifiz." Yıtın, yılların, bütün bir yaşamın Atatürk devrimcisi Nadir Nadi plaket ve beratı alırken çok duygulandı. Bütün ömrünü verdiği düşünce savaşımında çabasının boşa gitmediğini anlamanın sevinçli hüznü idi bu. En umutsuz, en karanlıkgünlerde bile büyük bir ışık sisler içinden doğuyordu. Yüksel Çakmur ve onunla birlikte İzmir'den gelen SHP'ii, DYP'li, ANAP'lı belediye mectis üyelerinin, Ege Üniversitesi yüksek görevlilerinin oy birliğtyte Nadir Nadi'yi 'Ytim Atatürkçüsü' seçmelerinin büyük bir anlamı vardır. Bu ülkenin bir adt da Cemal Süreya'nın bir yaztstnda beiirtttği gibi, 'Atatürkiye'dir. Nadir Nadi, Velidedeoğlu gibi insanlartn tüm yaşamlarını Kemalist devrtm ükelerine, Kuvayı Militye anlayışına duydukları inanç, gerçek uygarlığın, demokrasinin savunuculan genç kuşaklara güç vermelidir. 85 Model Station Reno 12 TS Tel: 512 05 05 / 485486 Kablolu yayınlar için televizyon değiştirmeyin! Televizyonunuzun özellikleri ne olursa olsun, Telefunken Video kablolu yayınları hem gösterir, hem kaydeder! "Televizyonunuz daha birkaç yıllık. Kablolu yayınlar için yenisini almak işinize gelmiyor. Ama kablolu yayınları kaçırmak da istemiyorsunuz. Çok haklısınız!.. Peki, size bir önerim var: Gelin Telefunken Vıdeo alın. Şimdi video da nerden çıktı, demeyin... anlatıyorum1 Telefunken Videolarda "S Band tunşr" var... Yani kablolu yayınları alır. Siz de Telefunken Video'yu alıcı gibi kullanır ve televızyonunuzdan kablolu yayınları izleyebilirsiniz. Üstelik izlemekle kalmaz, kayıt da yapabilirsiniz. İşte bu kadar basit! Ben sizin kablolu yayınları kaçırmanıza razı olamam. Her türlü kolaylığı gösteriyorum. Seçim sizin!" Telefunken VHS Videolar pek çok üstün özelliğe sahip. işte bir örnek: Telefunken 6158 VHS Video • 40 kanal hafıza • Lıkıt krıstal ekranlı uzaktan kumanda • On screen dısplay • Stowmotıon gosterme • Indeksleme ile aramadan kayıt bulma • Ayrı hızlarda resım arama TAHMtNLER 1. Koşu: F.Mirdasbey (1), P.Tara (2), PP.Serenad (7), S.Buse (3). 2. Koşu: F.Mister Mo (5), P.Shetland (3), PP.Toruntay (6), S.Akar (2). 3. Koşu: F.Altulşah (5), P. Kamer 18 (4), PP.Boray (1), S.Hatip (2). 4. Koşu:F.Aslangülü (10), P. Timurhan (8), PP.Cankut (2), S.Keyfim (6). 5. Koşu: F.Sözlü (6), P.Yıldıray (2), PP.Donnehri (7), S. Cino (1) 6. Koşu: Z.Zümrüthanım (13), P.Akmeşe (4), PP.Akın (7), S.Snoopy (9), S.Kings Cote (3). 7. Koşu: F.Doğanbatur (7), P.Çelikoğlu (5), PP.Canca (9), S.ömerağa (1). Hepsi Hemen Teslim Telefunken 32 DFD VHS Vıdeo Telefunken 5930 VHS Vıdeo Telefunken 6158 VHS Vıdeo Türkiye Genel Dağıtıcısı Grünberg Tıcaret AŞ Turkıye nın neresınden ararsanız arayın ucretsız goruşebılecegınız telefonlarımız (Ek numara çevırmenıze gerek yoktur) 900164024 ve 900164025 Dığer telefonlarımız (1)174 65 90/91 1 Peşin, 6 Taksit 455 000 482 000 503 000 Toplam 3 185 000 3 374 000 3 521 000 Peşinat 455 000 482 000 503 000 İ 1 9 Taksit (9ay) 335 000 355 000 369 000 Toplam 3 470 000 3 677 000 3 824 000 Peşinat 455 000 482 000 503 000 Taksit (11 ay) 291 000 309 000 322 000 Toplam 3 656 000 3 881,000 4 045 000 Kablolu yayınları gösteren Telefunken Televizyonların fiyatlarmı ille de öğrenmek istiyorsanız... Telefunken 37 Telefunken 42 Teleiunken 51 Telefunken 55 Telefunken 56 Ekran TV Ekran TV Ekran TV Ekran TV Ekran TV 370 408 482 560 521 000 000 000 000 000 2 590 2 856 3 374 3 920 3 647 000 000 000 000 000 370 408 482 560 521 000 000 000 000 000 272 299 355 412 382 000 000 000 000 000 2 818 3 099 3 677 4 268 3 959 000 000 000 000 000 370 408 482 560 521 000 000 000 000 000 236 261 309 358 333 000 000 000 000 000 2 966 3 279 3 881 4 498 4 184 000 000 000 000 000 a 1 0 1 1 9 10 11 8 12 13 V» 19 14 12
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog