Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

F CUMHURİYET/18 SPOR 22 MAYIS 199i RıdvaııTaııju yara açtı Rıdvan 4, kulüp '2.5 milyaf dedi Spor Servisi Fenerbahçe tç transîerde yıîdız futbolcusa Rıdvan tle aBİaşamadi. Feaerbahee transfer komitesi öncekı gün Fenerbahçe'den başka bir yerde futbol oynamayacağsnı açıklayaiî Rsdvas ile yaptiği uzun süren görüşjne sonucusda Rsdvan'Hi 4 sıiSyar lirafak transfer tefcjifini kabul etnıedi. SanLacivertİi yöneticiîer yüdu futbofosran teklifme karşîhk Rıdvan'a 2.5 milyar lira önerdiier. SanLacîvertîi yöneticîkrin bu tekîîfî karşjsmda Rjdvan sinirli bir şeksîde kuiupies aynidı. Fenerbahçeii yöneticilerden Mehıaet özbek Rıdvan'm asıroaomik teklifi karşısmda mîiîi futbolcu ifc anlaşmanm zor olacağtna işaret ederek "Rıdvaa*tB kafasmdaki teklif iie btzim tekkTuniz arasmda çok fark var. AnlaşacağtffliH tahmis etıaiyoram" dedi. Bu sezon çeşiüi sakathklan nedeniyle İÖ lig maçmın 12'sinde fonna giyen Ridvan'ı transfer etmek isteyen kulüp, yıldız futbolcunun bonservisini almak için Fenerbahçe kuiübüne 2 milyar 700 müyon lira ödemek zorunda. Bu yüksek bonservis bedelini Fenerbahçe'ye ödeyecek oian kulüp Rıdvan Dilmen'itransfer edebüecek. Thmsfer görüşmeleri ikiyıldızfutbolcu ile kulüpleri arasında gerginlikyarattı HAFIALIK ABDÜLKADIR YÜCELMAN FENERBAHÇE GALATASARAY Yalman: 3.5 milyan veren Tanju'yu alır Bulanık suda MUSTAFA ERSOY Gaiatasaray'da Ta&i» stirprizi devaıs ediyor. Galatasaray'SB Avrupa gol kraöîgiBa aday fatboicusu Tasjü'nun Fenerbahçe ile gönişnıesi, SanKırmmls casniada üzüntü yarattı. önceki gün Fenerbahçe Y6netim Kuruhı üyesi MehmeJ Öasbek'ie göruşen Tanju'nun durumu için Başkan Aip YaîmaR, "3.5 atöyan getirsia istediği y«re gîtsia** derken tüm yöseüm kurulu üyeleri gokü futboîcunun bu tutumunu eteştirdiler. rinden sonra Yurdaş«n Karsbasaa, Tan}u için "Kariyeriai zedeledi bizimfc gönişmesi iaztmdK Niye böyle bir yola deaedi aBlamadık" şeklinde konuştu. Karahasan'm dışmda Tanjvt'nun Fenerbahçe iîe görüşmesine diğer yöaeüm kurufeı uyeîeri de öfkeleadiier. Yösetim kuruiu üyeieri Taaju'nun Feserbahçe üe görüşmesini öfkeyie karşüadüar. Yönedmde isnanis açıkianmasınt isiemeyen bir yönetici "Her itnza îamam Tanju bsaa yaptyor. Akimca fiyatisı yükseltecek. Yiae gelip bizimk imzasjm atscak. Kisa verir ona 3.5 milyar bonservis bedeliBi" dedi. Bu arada yönetim kurulunun dün yaptiği topîantıda Tanju*ya en fazia 2.5 müyar lira veriîmesi kararlaşürüdı. Yönetim kurulu üyeieri kulübün mali durumunun pek iç açıcı olmadiğıns, bu yüzden Tanju'ya 2.5 miîyar iiradan fazia veriiirse diğer futbolcuiaria arada büyük uçurum olacağını biidirdiler. Tanju'ya verilecek diğer rakamîann ise fedakâr yöneticüerden çıkacağııu söyleyen SanKırmızıhiar "2.5 milyann üstüBe çıkmamız mümkün degjl" dediler. öte yandan bonservisi biten K.Bülent'e ise en fazia 1,5 milyar verileceği, Tanju'da olduğu gibi "fedakâr" yöneticilerin beklendiği açiklandi. S! olabiür ki? Lig bitmiş, att aian üsködar'f geçmiş, düşecekier beMi olmuş, Beşiktaş Trafcronspor maçının kiymeÜ harbiyesi kaimamfş. Ns oiacak yani, Beşiktaş istanbuiöa turunu atea îsna rm olur? Peki asna ya prensipSer? Ya lederasyonun ortaya koyduğu kurailar? dat iie Fenerbahçeii yöReüciier fcam bir anlaşmaya vardıiar. Mujdat'jn isteği doğruîtususda hareket edea yöseticiier Majdaî İ3e S00 nsilyoB lira ve 190 Mercedes otomobil karşısında tasa bir anlaşmaya vardsîar. Anîaşma geregiace Möjdat'a lîk taksit oîarak 250 mâyon lira ödenecek. öîe yasdan kuîübe gelea Ümit Miîii Takım kaîecisi Tokatsporîu Habib'le de görüşen Feserbahçeli yöneticiîer gesç kaieciyie anîaştslar. Bu arada ftBerbahçeli yönetici Sait landoğan'jn Erdaî Keser'ie görüştüğfi öğreaiIdL Erdai kulübüyle aniaşamazsa Metm Aşık'ıa taîimatı üzerine ne oîarsa oîsun F.Bafaçe'ye transfer edileceği öğrenilâs. Sftsket gOfÜ balıkavlamak adamlan v» tkaret sahiplert dükkinîannm ya§ma «Jlîmasinden kortouyoriar" diye maçsn Rotîerdam'dan başka yere afmmasmı istemiş. Sonuçta ht^jirdeği^klikyapjlmadı ve maç UEFA'nsn saptadtğt Rctterdam'da oynarsds. ite İstanburda oynsssn ÜEFft'ya, "Taatftarfer R B eşiktaş, Trabzonspormt? caret Odass da başvurrnuş Oynasın, bunun ne satenca Yalroaa ae diyor? Galatasaray Kulübü Başkans Aip Yaiman, Taniıı'nun Fenerbahçe iie görüşmesiyle iîgili şunlan söyledi: "TaaJa'Bun ük öace bizimfe konuşmast gerekiyorda. Ama madem gidip kendisine pazar anyor, buna bir şey demiyonız. İsteyen istediği yere gider, esgeiieyen yok. Bizim istedigimiz booservis bedeli oian 3.S milyan getirmesi. Bunu getirsîn istediği yere gîtsin. Bundan sonrasma kanşmayız. Biz yöoetim olarak futbolculanmızia tek tek görüşüp tekiifierimizi Heteceğiz. Böylesioe ortaiığı kıztştıran, bulandıran eykmlerp gerek yok." Başkan Aip Yalman'm sözlef Fenerbahçe basketbolda iç transfer sorununu çözumledi. Transfer komitesi ile görüşen Levent iie Hüsnü 550'şer, Can 400, Atiço 275, Kemal 160 ve Gtlray 125 milyona "evet" diyerek kulüplerinde kaldılar. SarıLacivertliler, daha önce de iç transferde Laryy ile 190 bin dolar, dış transferde Cenk ile 250 müyon, Antrenör Çetin Yıimaz'ia da 300 milyona anlaş 2.5 MtLYARA YANAŞMADI KuSübüyle diin masaya oturan Ridvan'ia kulübe gelen MUJ mışlardi. Rıdvan, 2.5 milvarhk teklife yanasmadı. ( Galatasaray'da rulu Tanju'ya öfkelenirken Teknik Direktör Mustafa Denizli "gayet normal" dedi, Denizli dün yaptiği acıkiamada "Futbokular madem ki protesienmesi gerektiğini kaydetti ve Mudürlüğü'nün ilgilendi|ini be yonel bir meslek seçmişter, ber Alş» Yalman (G.Saray Başkanı): Kaçak kuittple görüşmeieri normal" "tigüiler elektroseyırciye engel olamıyoruz. Eîektronik turnike şöyle konuştu: ei atsınlar. Aksi Spor Servisi Bu yü 27. 'si nik turaikeye "Sahte bilet" konusunda dedi. takümaması halinde maç yapmanın bir anlamı halde satılan biietin bir anlamt da güvenlik güçlerinin yetkili ol Galatasaray Kulübü'nde yapılacak oian geieneksel 'Turkiye Spor YazarJan Derkaimıyor. kalmıyor. Ve tribtinlerde bir duğunu belirten Atasü, kuiüp Tanju olayı devam ederken neği {TSYD) Kupası'nın kura Arlf Ertnnga (Beşiktaş Asbaşkanı); Parasım anarşi, bir keşmekeş yaşamyor. lerin turnike konusunda daha SanKırmızıhlann Cumhurbaşları önceki gece çekildi. Parasım verip bilet alan seyirci girişimci olmaları gerektiğini kanltğı Kupası çahşmaları başverip bilet aları seyirci tribünde koituğuna o koituğa oturantazsa niçin tri kaydederek "Bilindiği gibi stat iadı. Pazar günü oynanacak 141718 ağustos tarihlerin oturamıyor. Statlarda keşmekeşyaşanıyor. lar sezonluk kiralanıyor. Kulüp oian maç için Denizli Erdal'm büne gelsin?" de tek devreli lig usulüne göre Mesut Dİzdar (F.Bahçe Genel Sekreteri): Besiktaşlı yönetici Şevket Bel ier konu ile ügileolp turnike işi oynamayacağını söylerken kuyapılacak turnuvanın ük magin de, bedavacılar nedeniyle ni ç»^>i«Thr" dedi. Gençlik lüp doktoru Şanver Ercan çında çekilen kura sonucu Ga Kulüpier kaçak seyirci nedeniyle maddi açıdan zarar ettiklerini ve turnikeye ge Spor İî Müdür Yardımcısı trfan "oynayabinr" dedi. latasaray Bcşiktaş karşı kar büyük zarara uğruyor. Denizli dün yaptiği basın topçilmesi için bir an önce çahşma Karakaş ise turnike ihalesi açşıya gelecek. Bu maçın Ali Salara başlanması gerektiğini söy tıklanm, ancak hiçbir firmanm lantısında "Kupayı alarak sezomi Yen Stadı'nda oynanması mevcut statlarda kaçak seyirci ledi. F. Bahçe Genel Sekreteri konu ile ilgiienmediğini belirtti. nu iyi bir şekilde kapatmayı u günlerde İstanbul'da antrenörler teknik direktöt kararlaştınldı. 17 ağustos gü ARtF KIZILYALIN lere engel oiamıyoruz. Etektro Mesut Dizdar da, G. Saray ve Beylerbeyi'ndekt Futbol oiabitmek için 2 ay ter dökeistiyonız" dedi. Denizli şöyle nü F.Bahçe Stadı'nda oynanaKarakaş, "Bedeli firma tara devam etti: "Sezon boyunca Federasyonu'nun Eğitim Mer cekler. Dersieri veren bir dizi Üç büyük kulübün başkan ve nik turnike takılmaması halin Besiktaşlı yöneticilerle aynı göcak ikinci maçta ise F.Bahçe yöneticileri, statlara "turnike" de maç yapmanın bir anlamı fından beîirienmek iizere ihale üzüntülerimizin dı^ında sevinç kezi'nde Teknik Direktörtuk proîesörün ders konularma ilk maçın mağlubu ile karşüa takılmasının zorunlu hale geldi kalsnayacak. Çünkü boşuna pa rüştt paylaştiğını belirtti ler açtığımız halde gereken ilgi lerimlz de oldu. Bir yanda iigi Semineri sürüyor. A dîplomalı bir göz ataiım: "Solunumffacşacak. G.Saray ile Beşiktaş ğini söylediler... Galatasaray ra harcaytp boşuna oynamtş Kura çekimine Futbol Fede yi görmedik. Biz de beklemeye kaybetmenin uzüntusunü yaşar, yolojtel, boşattım «zyokjjlal, arasındaki ilk maçın berabere Başkanı Aip Yalman, Besiktaşlı olacağız" dedi. Besiktaşlı yöne rasyonu adma katılan Turgay koynlduk. Elbette Inönu, Ali ken kupayla coştuk. Üzerinıizmerkezl »inlr sistemi, dolabitmesi halinde ise F.Bahçe' yöneticiier Arif Ertunga, Şevket tici Arif Ertunga da acil olarak Atasü ise "bilet ye turnike" ko Sami Yen ve F.Bahçe statlanna deki stresi atnuş olduk. Sezonun şım, sindirlm, kan, k u flznin rakibi Beşiktaş olacak. Belgin, F. Bahçe Genel Sekre "turnike" sorununun çözüm nularıyla Gençlik Spor Genel turnike takılsın isteriz" dedi. son m»çında Beşiktaş ile son kez yolojisl, metabollzma ve Turnuva 18 ağustosta İnönü teri Mesut Dizdar ve Mehmet karşı karşıya geleceğiz. Bu maç hormonlar, hücre ve bloeStadı'nda oynanacak üçüncü özbek, kulüplerin en önemli gebüyük bir mücadeleye sahne ner)«tik, hareket anallzl, maçla sona erecek. tir kaynağı oian maç hasılatlaoiacak. Federasyon Kupası'anatomi,psikololl,fizyo nnın "bedavacılar" nedeniyîe ndan sonra Cumhurbaşkanlığı'terapi" ve daha daha yart yarıya düştüğünü ve bu dunı da kazanmak istiyonız. Ganiceleri. rumun sürmesi halinde maii açılatasaray iigi kupanın dışında dan darboğaza gireceklerini beTanju sevinci iie kapadt. Gon"Futbotun billmsal yanı lirttiler. iümüz Tanju'nun Galatasaray yoktur" diyeniere duyuruiur. forması alünda ikinci kez aitın Eğer hâlâ ısrar ediyorlarsa • TSYD Turnuvası kura çekiayakkabıyı kazanntasını istiyor. tzin almak btzden lütfen gitmine katılan üç büyüklerin başŞu durumda en kötü ihtimalle sinler, Beylerbeyi'ndeki eğiANKARA (AA) Gençlik kan ve yöneticiieri, statlara Tftnju bronz ayakkabıyı alır." tim merkezinde biraz kulaklave spordan sorumîu Devlet "kaauasoz" yollardan giren berının pasını siidirsinler. Başkanı lsmet Özarslan, 4 ha davacıların hem kulüplerden SanKırmızılıların dün yapziranda düzenienecek jübile hem de devletten para çaldığını tıkları yönetim kurulu toplantımaçı ile faal futbol hayatmı ve bu konuda Gençlik Spor tl sında yabancı bir kaleci de günnoktalayacak oian Schumac Müdürlüğü ile bakanlığtn zademe geldi. Romanya'nın Steher'e, "Her türlü yardımı man yitirmeksizin önlem almaau Bükreş takımında oynayan olcümüz Tanju, Avrupa Diyeceğimiz şu, Tanju'ya sı gerektiğini vurguladılar. Gayapacağız" dedi. 27 yaşındaki Stingaçin ile yönegol kralltğında bir kez da kimse laf uzatmasın. Çünkü latasaray Başkanı Aip Yalman, ticiier önümüzdeki hafta Bük ha kürsüye koşuyor. 2 rakibi Tanju'nun işî gol atmak ve Dün Ankara'da Toni Schu statlara turnike takılmaması hareşt'te görüşeceklerini söyledi var, birisi Danek, diğeri Pan Tanju bunu hep yapıyor. Bumacher'i kabul ederek istekle linde maçlan "boykot" edebiler. Yöneticiier, iç transferin 28 rini djnleyen özarslan, Der leceklerini söyleTken, "Seyirci, SORUN BÜYÜK Üç kulüp yöneticileri, stat mafyasına çözüm bulunması için statlara turnike mayıs salı günü kulüpte görüşü çev. Tanju, Aydınspor maçın nun yadırganacak, laf edileda tam 5 gol attı ve 31 golle cek tarafı olur mu? wall ile Türk futbolunda bi kulüplerin gelir kaynağı. Ama takılmasının kaçınılmaz olduğu fikrinde birleşti. (Fotograf: Kerem Kaçarlar) leceğini söylediler. ligi noktaladı. Şimdi ötekilerin limsel olarak hareketlenme ne yapacaklarını bekliyoruz. başladığını, Schumacher ile de YAZ SPOR OKULLARI Tanju şu anda bronz ayakkaTürk futbol kalelerinde bir bıyt garantiledi. renklilik oluştuğunu söyledi. Tanju, Aydınspor maçında 5 gol attı, üçü penaltıdan. MilBaşbakanlıkKupası let "Aydınspor'la anlaşma mı vardı" diye Tanju'nun golSiyahBeyazlı takım, bu maçta 13.922 kişiyi triHtLMt TÜRKAY Spor Servisi Sabri Sadık artan bir destekle devam edece leri üzerine dedikodu yapıyor. büne çekti. Daha sonra artan seyirci sayısı ZeyTanju daha önce de gol kralı lar, TSYD'nin Cağaloğlu'nda ğini belirtti. Şampiyon Beşiktaş, bu yıl seyircinin büyük tinburnu, Adana ve Gençlerbirliği maçları ile bir olmadı mı? Tanju daha önce düşme gösterdi. Ancak şampiyonlukta iddialı ko ki bürosunda düzenlediği basın desteğini gördü. SiyahBeyazlı taİcımın IstanbulKayıtların, il müdürlüğüne 39 gol atarken kimse sesini toplantısında, il spor okullarıSpor Servisi Trabzonspor da oynadığı 21 maçı toplam 382.900 seyirci izle numa geldikten sonra yeniden artış gösterdi. nın "yaz dönemi" çahşmaları bağh bütün tesislerde ücretsiz çıkarmadı da şimdi 31 gol ile AnkaragücU bugün Anka di ve gişelere 8 milyar hasılat bıraktı. yapılacağını ve yalnızca "spor atınca mı laf ediliyor? Beşiktaş en fazia seyirciyi Şampiyon Kulüpier hakkında bilgi verdi. Beşiktaş, 199091 futbol sezonunda diğer tara 19 Mayıs Stadı'nda Başbacu tanıtım kartı" için bin lira Kupası'nda Malmö ile Istanbul'da oynadığı maçAydınspor maçını biz de izİl spor okullannın asıl gaye almacağını vurgulayan Sadıkkanlık Kupası için karşılaşıyor. kımlara göre oldukça şanslıydı. Çünkü kendi sa ta buldu. 22 sonuçlanan bu karşılaşmada tribünsinin, çocuklan sporun içine lar, bunun dışında hiçbir şekii ledik. Penaltı ise penaltı, gol hasında ortalama 18 bin seyirciye oynadı. Ligin 28. kez oynanacak oian Başde 34.120 biletli seyirci vardı. Bu, bir bakıma yıise mükemmel. Hatta bir tabakanlık Kupası'nı 3 kez kaza Îstanbul'daki ilk maçmı Karşıyaka ile oynayan lın rekoruydu. Lig maçlannda ise en fazia hası sokmak, geniş kitlelere yay de ücret alınmayacağmı ve her mak, sporu okullaştırmak, on türlü araçgerecin devlet tara nesini de 2 metreden Eser çınan Trabzonspor ile iki kez lat Bakırköyspor ile oynadığı ikinci maçta göz ların yeteneklerini ortaya çıkarkardı, girseydi yılın golü olur1990991 Futbol Sezonu fmdan karşılanacağını söyledi. müzesine götüren Ankaragülendi. Kartal'ın Bakırköyspor karşılaşmasında mak ve gelecekte onlardan milli du. Beşlktaş'm Istanbııl maçlannda seytrci ve hasılatı cü'nün maçı saat 17.00'de baş' 33.017 kişi vardı. En az seyircinin olduğu maç takımlar seviyesinde faydalantl Spor okullarında, "yaz layacak. lar içinde Gençlerbirliği (8.125) ve Trabzonspor HASUT SMUÇ SEVM •uç mak olduğunu söyleyen Sadık dönemi" çalışmalan 29 haziran (8.892) karşılaşmaları yer aldı. 318 390 000 TL 11 Karşıyaka 13922 lar, 618 yaş arası çocuk ve tarihinde Burhan Felek Spor TOTO TAHMtNt Bursaspor 300 795000 TL 20 13 328 gençlerin bilinçli olarak spor Tesisleri'nde başlayacak ve 15 lstanbul takımları ile yaptiği maçlar seyirci ve BakırMıyspor 21 707 • 490 000000 TL 20 eğitim programlarından yarar branşta, 18 tesiste, yaklaşık 150 eşiktaş şampiyon oldu Milnö'ye bir zaman neler yapmadık lY.MilasY.Dınar : 10 hasılat açısından doyurucuydu. örneğin, en fazia Malmö ( * ) 34120 680 970 000 TL 22 lanmasıru sağlayan il spor okul fahri antrenör ve doktor kontya, Sinop'tan mutlaka bir Adama gıtmesı tçin saldırdık 2B.PaşaBozüyük : 20 seyirci Bakırköy ile oynanan iki maçta gözlendi. Zeytınburnu 9 980 266 920 000 TL 00 lannın, faaliyetlerine bu yıl da rolünde faaliyet gösterecek. mektup gelir diye bekliyor Sanırım hatayı çabuk anladık 3BigaKaracabey :1 Bu iki maçı toplam 46.547 kişi izledi. Galatasa11 Adanaspor 9 728 212 020 000 TL duk. Bektaş Ağa köyünden Şimdi tüm camia tapıyor KARTAL. 4S.MerinosTHY :1 ray ile yapılan iki maçı 44.084, Sanyer maçlarıSençlerbırtıiı 8185 184 255 000 TL 00 Yaşar Kandemir uzun süredir Oyuncun yatmadı milyartar alıp 5EdremitS.Filament: 012 nı 43.403, Zeytinburnuspor maçlannı 42.997 kiGalatisaiiy 24 308 537120000 TL 11 sessizliği yaşıyordu ve biz Belki eleştirdi o gün darılıp 6M.K.PaşaÇanakkale : 1 şi izlerken, en az seyirciye Fenerbahçe maçlann10 557 Saııyeı 274 435 000 TL 10 onun mutlu sonu beklediğini Utandırdı bizı şampiyon yapıp 7Ü.AnadoluÜmranıye : 1 da rastlandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin iki maFenerbahçe 17 893 437 520 OOOTL 11 8T.B.EdirneB.Beyi : 10 de biliyorduk. Nihayet posta Kim boyle adamı satıyor KARTAL. çına toplam 35.964 seyirci geldi. Trabzonspor 8 892 207 350 000 TL 32 9T.LinyitS.Sotes :1 cı getirdi Sinop damgalı zarROMA (Cumhuriyet) Avrupa ülkesi ile birlikte saat Gazıantepspor 20 549 325 230 000 TL 30 10KaramanIsparta : 02 En çok hasılatın sağlandığı karşılaşma Şampi UEFA Kupası, bu gece 85 bin 21.15'ten itibaren TVl kanalın fı. Milne'den başlayıp taraftar Coşkulu, bilinçli taraftar sende Aydınspor 9365 159 270 000 TL 42 11BilecikBalıkesir : 10 yon Kulüpier Kupası'ndaki Malmö maçıydı. Bu kişilik Roma Olimpiyat Sta dan canlı yayımlanacak. Ro da biten şampiyonluk dizele Kendmı gösterdi en kötü günde Taş yerıne gül attı üzüldüğünde Boluspor 12 754 224 310 000 TL 10 12BartınAdapazarı :1 maçta toplam 680.970.000 lira gelir sağlandı. Lig dı'nda sahibini buluyor. Roma ma, iki hafta önce Milano'da rini birlikte okuyalım Yaşar Stres bu takımı yıkıyor KARTAL. 42 BakırKAyspor 24 840 613 360 000 TL 13KüçükköyZonguldak : 1 maçlannda ise en çok hasılatın olduğu maç Ba ile Inter takımları arasında oy 9 dakikada yediği iki golle In dostumuzun. 33 017 2eytınburnu 498170 000 TL 50 14AkyazıGebze : 10 kırköyspor ile yapılan karşılaşmadan geldi. Yönetımde Kalkavan mutlak kalmalı nanacak finalin ikinci ayağı 35 ter'e sunduğu şansı bu gece 90 inanç, arkadaşlıK, uyum başardı Konyaspor 15 748 274 720 000 TL 30 15Darıca G.B.Düzce : 1 dakikada, belki 120 dakikada Yine yüteeklerden uçuyor KARTAL. Takıma super bir golcü bulmalı 613.360.000 TL SiyahBeyazlı takımın yıl rekoAnkaragOcü 23 315 400 550 000 TL 30 Tertip, duzenıyle bize uymalı 16MalkaraVefa :1 ya da penaltılarda geri almaya ruydu. En az hasılat lstanbul'da oynanan ve sa TV^DE SPOR Yurdu şampiyonluk sevinci sardı Galatasaray 19 770 32 608 735 000 TL çalışacak. Maçı futbolseverle Bir mutlu an daha yaşıyor KARTAL. Artık Avrupa'ya çıkıyor KARTAL. dece 8 bin seyircinin bulunduğu Gençlerbirliği LOTO TAHMİNİ Sarıyer 496 460 000 TL 1 0 32 846 TVl rin GalatasarayNeuchatel karmaçından toplanan 184.255.000 liraydı. SonuçSorarsan köylüyu, bugün pürneşe Bunalımlı gtınler olmadı değıl 18 071 F Bahçe 514 635 000 TL 20 ta Beşiktaş, lstanbul takımları ile para böluşü20.40 GünUn Spor Haberleri şılaşmasından anımsayacakla Yine de Kımseye vermedık meyıl 3591617273236 Selam eder eşe, dosta, kardeşe T0PUM 382 901 8 025 275 000 TL rı Fransız hakem Quiniou yö Yönetim hanka, onunde eğıl müne karşın en fazia geliri sağlayan kulüplerin 21.25 RomaInter UEFA 4561622293234 İstiyor ki bu coskuyu üleşe netecek. başında yer aldı. 27141825283035 ( * ) Avrupa Şampiyon Kulüpier Kupası maçı Kupası Finali Söylerken sozünu, tartıyor KAFÖAL. Sana varmak onu aşıyor KARTAL... TSYD TURNUVASI tlk maç GalatasarayBeşiktaş 'Statlara turnîke istiyoruz' Üç büyük kulübün başkan ve yöneticileri bedavacılar dan şikâyetçi Spor, kuraliar ve disipiinie İyi ama her iki kuiüp anlaş yürötüiür. Herkes diisdiği glmiş, maçsn hasiiattnt trabrorvspor'a wrmiş Beşfkötş, o da ki çfkar. istanbufda oynamayt kabui BeşiktaşTrabzonspor maetmjş. çında da bir kuraiiar zincirl Peki ama aynı mantikia ha vardır. Fikstörler bunun îçin rekst edeitm; Federasyon Ku yapıiır. Fikstürü kimse bozapası'ntn finat maçı İzmir'dey maz. Tabii oiağanüstü haSier di. Fsdsrasyon daha sezon dışmda. Futbol Federasyonu başında tian etmiş maçm ye kendtsine yapılan başvuruyu, rini. Finale kaian iki taktmdan "Fikstür ne dlyorsa aynen birisi Galatasaray, diğeri An uyguianacaktır" şekiinde karagücü. Galatasaray, "Ma yanıtiadı. "Vsy efendim naçı isianbui'da oynayaiım, aıi olurmuş." Kimsenin bir maçın glşe geliri şey dediği yok, fikstür ne diAnkaragücü'nün" deseydi yorsa o oiuyor, başka bir şey veya aksi Ankaragücü Gaia yok. tasaray'a "Gel Ankara'da oy Ve iştn ifgtnç tarafı Futbol nayaiun, hastiat senin" de Federasyonu Başkanı Şenes seydi de iki taraf aniaşsaydt Erzik yurtdışında oiduğu için maçm yeri değtşebilir mlydi? öneri federasyonun asbaşkaOlacak şey miydi bu? ntna geiiyor. Asbaşkan da Bir de ufustararasi örnek ProT. Turgay Atasü. Atasü Bevereiirrt. Geçen yıl ÜEFA ka şiktaş Divan Başkanı. Ama rar vermiş, "Avrupa Kupa "Olmaz" diyor, "fikstür beGaliplerl Kupası'nı finalS tirtenmistir, bunu kimse deRotterdam'da oynanacak." ğlştlremez." Atasü doğma büyüme BeOysa finale kalan 2 takım Manchester Unrted ve Barce şiktaştı, ama Futbol Federaslona. İki kuiübün öe taraftart yonu'nun da asbaşkanı. Göateşii. Nitekim Hotlanda UE revi tarafsız otmak. O da öyFA'ya başvurarak dedi ki: le yaptyor. Bir spor adamt olduğunu bir kez daha kanrtta«Ben bu maçın başka yere yan Turgay Atasö'yö kutiuyoabnmasını istiyorum. Çun ruz. Çünkü Atasü gibi spor kü taraftartar olay çıkara adamlanna gerçekten ihtiyacaklar." Üstelik Hollanda Ti cımız var. Ş Futbol bilimdir Özarslan'dan Schumacher'e destek Tanju bunu hep yapıyor G Trahzon A. Gücü Taraftarda da şampiyon Beşüctaşin îstanbul'daki maçlanru 382100 kişi izledi Sadıklar: Sporu okullaştırmatf istiyorum İşte Beşiktaş B Romada büyük final Romatnter UEFA Kupası için kapışıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog