Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

22 MAYIS 1991 HAVA DURUMU tMeteoroto)ilşlenGenelMüdürtCığü'nden venlen bılgıye göre. bütun bölgeler parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, iç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu ıle Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışls geçecek Yağışlar yağmur ve yer yer sağanak, Karadenız'ın ıç kesımlerı nın yükseklennde yer yer karla karışık yağmur şeklınde olacak. HAVA SICAKLIĞI Azalmaya devam edecek. RÜZGÂR Ooğu Akderoz^ de gunbatısı ve lodos Oığer denızlerde gunbatısı ve karayelden 7 kuvvetinde saatte 1021 yer yer 27 zaman zaman Karademz'de 33 deA 25° 14° Dtyarbakır Adapazan Y 15° 9°E*me Mıyaman B 23° 12° Erzmcan Adana r CUMHURÎYET/17 TURKIYE'DE BUGÜN 22° 10° Mamsa 18° 10° K Maraş 15° 6°Mersın 10° 3°MuJla B 13° 5 Ei7urum Atyon 13° 5°MU5 Y 15° 4 " Estaşehır Ajn 21° 11° Nde Ankara Y 12° 6"Gaaantep 12° 7°0rdu A 23° 16» Gırosun Antakya A 23°10°GümuşhaneY 14" 6°Rıze Antaiya Artvin Y 16° 8°Hai*an Y 16° 6°Samsun B 20» 10° Isparta A 1S° 5° Snrt Aydın B 16° TMstanbul Y 16° 10° Smov Balıkssır 21° 12° Sıvas Y 13° 8°iznw B Bılecık 11° 3°Tekırdaj Y 16° 7°Kare Y Bmgftl Y 16° 6°Kastamonu Y 10° 4°Tratam Bıöıs 13° 5°Tunceli Y 11° 4°Kaysen Bolu 17° 8°Uşak B 16° 8° Kırktarelı Bursa 14° 4° Van Çanaklole B i ^ i y K o n y a 13° 5°Yozgat Y 14° 6°KutaM Çorutn 20° 10° Zonguldak B 19° 8°Malatya Denızh Aaçık Bbu(uthı Gguneşiı Kkarlı Ssıslı Yyaömurlu DUNYA'DA BUGUN (Osjo £ f \ ^ S l n k nız mılı hızla esecek Dalga yükseklığı 0515 yer yer 23 m zaman zaman Karadenızde 4 m dolayında olacak Van Gölunde hava, Yağmurlu geçecek Rüzgâr güney ve batı yunlerden orta kuvvette esecek Göl kuçük dalgalı, görüş uzaklıfjı 10 km yağış anında 24 km dolayında bulunacak. ;Çj: açık bulullu ^yagmurfu B 19° 11° A 20° 10° A 24" 15° B 18° 7° Y 17° 6° Y 13° 5° Y 17" 12° Y 18° 13° Y 16° 12° Y 22° 11° Y 15° 11° Y 13° 5° B 18° 11° Y 18° 13° Y 18° 8° B 14° 6° Y 15° 6° Y 12" 4" Y 14° 11° ' J ı Lenıngrad Moskova Kopenhag J1 ^Berlın bPans . . . . «Vıyana * a ."Q:» Ziırıtı ondr, Madntl.,, p ^ { ^ : ^ B e l 9 r a d Ankara J. Cezavır Tunus Kahıre'' • Şam /jf karlı Amstertjm A 17° Lenıngrad Y 8° A 22° Amman A 28° Londra A 22" Atma A 21° Madnd A 22° BaOdat A 34° Mılano Barcelona A 20" Montreal Basal Mosküva A 15° B 12° Belgrad Münıh A 15° A 12° Berfin A 16° NevvYMk Bonn Oslo A 21° B 12° Pans A 20° A 17» B 13° Budapeşte A 20° Prag A 36° Rıyad Cenevre A 16° A 23° Roma A 22° Cezaytt A 12° A 35° Sofya Cidde A30° A 36° Şam Oubaı Frantfurt A 20° TelAviv A 24° Tunus Gıme Y 7° Varşova A 15° HglsinU A 20° A 34° Venedik Kahıre A 16° Kooenhag B 16° Viyana A 21» Vtashmgton Utosa A27° Zünh A 15° POLITIKA VE OTESI MEHMED KEMAL Cennet ve Cehennem... Cennet ve cehennem, masallarda vardır. Bir düş ürünüdür. Hikmet Saim kitabına bu adı koymuş: Bir Gazetecinin Cennet ve Cehennemi... Gazetecilik çok hareketli bir meslektir. İrtsan, her gün yenı ve değişik bir olayla karşılaşır. Gazeteci olaylann içinden süzülüp çıkar, elinde kalanlan da okurlara verir. Gazete, ömrü 24 saat bile olmayan bir kâğıttır. Geriye dönüp bakıldığında insan birçok şeyleri görür. Ama vakti olacak da gerilere bakacak... Bizim gibi ömrü yazmakla geçen kişiter, geriye dönüp bakacak vakit bulabitirler mi? Hikmet Saim bulmuş, buna da cennet ve cehennem demtş.. Hikmet Saim'inki 45 yıl, bentmki 50 ytlt aşıyor. Bunca yıf nefer neier yazmadfk ki? Hikmet Saim'$e Habip Törehan'in çıkardjğs mavi başffkli Yeni fstanbul'da çalişîik. Bu gazeîenin alengirli bir çîkîş» vardi. Her gazsts BabiâS'de çsktîğî halde bu gazeîe Şişhane'ds çikiyoftJu, Her gazstsnin başiıği ktrmszs iken, bunun başii§! maviy<ji, Babiâii'de ne kadar sivîi ve öniö Mş\ varsa bunlan böyük paralar vererek transfer etmişîi Hani bir zamaniar gazeîscîiar hatvst parasi alarak bir gazeteden ötskins geçiyoriard* ya, bunun ağababası Habip Edip'îî. Gazete yaytn yaşamina I948*de Şişhane'de başlamsş*!. Ben 1951'de bu gazetenin Anlafa muhabin oldum. 1960 y t e a kadar da kaldim. On yt\ içinde kimler geiip geçmemişîi gazetedsn. Oemokraî Partl'nln yiksma doğru giîîiği bir dönemde {birtakim ticari Işlerden dturü) partiys ssmsıks sarıimsşî}. 196Q'tan sonra da bafağa bîr kez saplandi, bir daha çikamad». Ağjf ağsr erîyîp söndü. Iö^jtak't yaslar sadece Yenl İstanbul'da çskanlar değil, Hikmet Saim çaiişfi§s öteki gazeteierdeki yazıiarins da aJmiş. Çal?ştî§i öîeki gazeteler de şunlar; Gün, Günaydsn, Haber, HörriyBt, Mtüîyet, Son Havadis. Kişi Babtâii'ye düşer de bunca gazete değiştirmez mi, elbette değiştirir. Hikmet Saim, gazetecîiigin hangî daitnda çaltştrsa ça!$şsm gözü röportajdadir. Ha, yapar yapar, bir pundunu yakaiar, bir dizi röportajin peşine döşer. 1953 y&nda Yeni İstanbui gazetestnin tstihrabat şeîiyken Yugoslav Hava Yoiiarı (JAT) tarafından Belgradîstanbu! seîerinîn açtiıştna katiltyor. Gözö bu yoiculuktan yarartanarak Ttto tte görüşmekte... Basm ataşesine bunu açıkityor, 'olmaz' yantt! alıyor. Ama Belgrad'a varışının tkinci günü allem ediyor, kallem ediyor Ttto'dan demeç almayı başarıyor. İkinci başarıs» da Paris'te Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı M. Coty taraftndan kabul ediiişidir. Hikmet Saim'in serüvenleri bu kadar değiidir. Çattştığı gazeteterde görüp yaşadıklannı yazmıştır. Dünyanın iiginç yerierinden röportajiar yapmantn ustast Hikmet Feridun Es'ti. Ondan adaşı Hikmet Saim'e geçmiştir. O da ustalıkia sürdürmüştür. Gazete yazılarının ömrü 24 saattîr dedik. Ama bu yazıiar sonra topianfr, bir kitaba çevrilirse ömür uzar. Ya da uzama oianağt bulur. Porto Rico'yu görmüş. Dünyanın en sert içkisinin burada yapiidığmi söylüyor. Bir genç kız rom fabrikastn! gezdirirken içki üstüne şunian söylüyor: "Burada beş türiü rom çsksyor, Şeker kamışından yapıian rom törlü adlar alıyor. Rom Anejo 80 derece. Rom Plata, o da 80 derece. RomCattavar. Bir de Rom Spesiyel var, derecesi 151'dir. Çok lüks lokantaiarda müşterinin önüne bu romlar konur. Müştert hangisint isterse onu içer." Röportaj vaktiyle gazeteler ve dergilerde ilgi ile okunurdu. Bugün bu tür röportajiar yapîlmsyor. Dünya öyte küçüldü kt artık olaylar eskisi gibi iiginç gelmiyor. Bir yerde bir olay o!du mu, bakiyorsun birkaç daktka sonra dünyanın öteki yerterine yayılmış... Gazeteci yetişemiyor. BULMACA SOLDAN SAĞA: 1 2 3 4 5 1/ Hastakk derecesiîide yaisn söyienıe eiifiıai. 2/ Su kıydanada yetişen ve kököhekimliktekuîîansîan otsu bir bîtkL. Kâğit üretimiyle ügiii iktisadi devlet kuruiuşumuzun kısa yazüışs. 3/ Ustalsk, hüoer. 4/ Uyka... İspanyoliarîn sevinç ünîemi. 5/ Yardusnuzda turisiik bir gdî~. Kayak. 6/ înîems, inilti... Y6n göstermek içis belii ycrlere konulan işarct. 7/ Bir tör çaha... En büyük ustass Montaigae oîan yazı türü. 8/ 3aponiara özgu kâğst katlama sanat:. W Ululuk... Türkçede Ugi adıfaYÜKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ " mukassi görttnür taşradan amma / Bîr başka ferah, başka letafet var içimdtf' (Nedim). 2/ Pamuk, yün gibi şeyieri eğinnekte kuliaıutan araç... Siyah, sert ve ağır bir tahta. 3/ Bakırdan yapsîan, küre biçhninde bir tür davui... Radyumun simgesi. 4/ "Oyer" aıüatntnda kuilamlan sözcük... Büyük makamdaki kimseieri hoş sözierle, fvkra vc Cykülerle eğjendiren ktmse. 5/ Motorlu taşıtîarda direksiyon iîe tekeriek arasmdaki bağlanttyı sağlayan mil... Bir çocuğu koruyan, işterine bakan ve her türlti davranışjndan sorumiu olan kimse. 6/ Soylu... özenli, düzgün. 7/ Tekke edebiyatı şiir türterinden biri... îîaç. S/ ABD Başkanı Eisenhower'm lakabı... Gülünç. 9/ Eski Yunan'da iki büyük heykcltsraşhk okulundan birî. Atatürk'ün "insan" yönti ve "insanüstü" yönü diye iki ayjrı yönü zaten yoktur. O, tarihi ve şahsi bir bütündür, Bir bütün içinde gdrülmeli, aigılanmaiıt yazüroalıt filme almmaiıdır. 6 0 YIL ÖNCE CumhuHYet Türkiy^deki Rumlar bir yaraigıdır» ayrıca haksızlıkî». Zira Ataîuîk'ün "insati" yönti ve "insaaüsta" yönü diye iki ayn yösli zatea yoktar. O, tar&i ve şahsi bir büîundür. Bir büîte içinde görüîmeii, aîgılanmah, yazıimalî, fiîme aîsRmaİO Kasım 1938, İstanbuJ. Saat 9'M 5 geçe ruz. öysa> onun her köşe baştnda putîaş hdır. Hayatmdan ahnan ksnk dönük, asDoJmabafeçe'de bir kalp sessî^e danır. As mak, tannlaşmak, baştas aşaği aiundan bir îamsız, yetim parçaîarla onu anlatmaya kalya'run Avmpa*ya değdiği bu yaman nokta kabirde uyumak gibi hevesîeri oimadîğsBi ksşmak eksik ohsr, iyi satan bir Ysşifçam fiimi oiur, yazık olur. da İ5 yaşıada îaptaze bsr cusnhuriyet en bti hepjmiz büiyoruz. yük evladjnî yitirir Cumhariyefin çocuğu, Mustafa Kemai kimdir? Yüzyüis başm Atatürk'ün eöen, kemiktaı bir ölünüü oîuiusus babasi bu îsavi göziü sanşm dev, ai da giderek eziîen ve hor görüîen "barbM", d\jğö doğruduî. Yorgas duştüğü, sinkîennındaki derin çizgüerde çetin bir iRücade "Avrapft'am hasta adamı" "ikiaci ırk" gi diği, bir başma kaîdığı, hatîa aîkoîe sığınîenin, omuzîannda ağır bir yükun izierini bi yakıştırmaîara marua kalrajş, işgai aîtın dığı zamanlar oirauştur. Ama dönya şahitbirlikte göitrür. Atatürk geride yaşb göz da inleyen bir msîletin bağrjndan çjkardjğı tir ks o, fsrsatçj, gözü dönmüş. bir iktidar lerle beraber, dipdin zihinier, umutlu yürek bir îiderdir. Etnik bir mozaiki, dağuuk bir düşkünü dsğiidir. Her zaman mazksraisnii ler, yenl başlangıçlar bsrakır. ümmeti başj dik bir miiiete dönüştürerefc yarunda yer aîraaya yerais etraiş, karda kışAtatürk kimdir? Bugüae kadar rtiçin ye bayrakiaşan biı efsanedir. Karizması ve ze ta, cephede ve kışlaâa, içeride ve dışanda tsrince mcelesmeraiş, araşünlmanüş, sami kâsı sayesinde haîkın inascı, direnci ve itî insanİannın vebalîni yüklenmiş bir kavga miyeüe tartişjlıp eleştiriîmemjştlr? Soğuk barinj bir tek eksende toparlamays bOsnlş, adamıdsr. Tüm buniann ucunda, bekiediği taşlara oyuian gayri estetik heykellerie gi kenetlendiği halkjn varbğını simgeiemiştir. haniar, hamamiar, sarayiar değiidir. Küçük derek biı tabu, ölüınsüz bit iasaîvüstü ya Akilh, duygulu ve kişüikli, gururiu, inatçı konforîarı, düzenli bir özeî hayatı oîamaratihnıştır. Ataîürk ideoîojisi, ilke ve dev ve azimiidir. Politik, askeri, iktisadi, kültü raışür. Muhtemelen buna zaman da ayırarimleri, Atatürk bireyi ve şahsiyeti niçin bâîâ rel, yoî göstericidir. Cesaretin adı odur. Ça mamsştsr. Bu nedenie, bir gün Latife Haen bakir konulardan birsdsr? Düzeyîi, ger ğsna damgasini vurarak üstüne duşeni yap Biat bir eş olarak Velet Çetebi'ye iiettiği hakçeğe bağlı, tarihi akışı beigeJeyen ciddi bir mış, bitmez tükenmez tartîşmaiar, yanlış ve k yakmmalaruıa şu cevabı ahr: "Kıam! Sen Atatürk fîlmi yaptlraası, uiusal ve uluslara doğrular, ama iüe de ışıkb. ufuklar bıraka bir kocayla değjl, bir kapianla evlendİB. rası platformîara sürüîmesi için daha ne rak göçup gitmiştir. Bu isim, ansiklopedi Kaplana gem vunıliBjtt" (Şevket Süreyya bekJenmektedir? Günümüzde toplumlar, sayfaiarında zamanla tozianacak sıradan bir Aydemir, TEK ADAM, III. Cilt) geçmişlerine katkıiarı olan sivii, asker, sa devlet adarmnın elbette ötesindedir. Soya natçı, ozan, bilim adamı, tüm neferlerine dayaij, feodal bir düzenden çoğuicu demok Demek ki Gazî bu aile babasi, kansma sahip çıkarak, onlarm anılannı en tanmrruş rasiye, sosyal devlete, çağdaş hukuka giden ait bir kocadan çok hepimize mal olmuş koaktörler, en iyi senaryolar, en pahalı yapım yolun ilk küometre taşi olarak daima anı lektif bir kişiliktir. Gazi ile Latife'nin aşkı, Leyla ile Mecnua veya Jackie ile Kennedy larda yaşatmakla bir çeşit milli borç öde lacaktu. hikâyesi ile karıştmlmamaüdır. 18811938 mektedirler. Bizler ise her ofise, her odaya, Bugün iyi niyeüi girişimlerle hazırlanboş bulduğumuz her duvara asuğımız kö makta olan "AtatüA ve Latife*' filmine im arasmda geçmiş harcıâlem bir ömür değiitü basks Atatürk portreleri ya da kasaba zalarını koyanlara kanımca büyük sorum dir. Onunki, tarihin aktşma karşı koymuş meydanlarında beton bir ayak üstüne iğre luluklar düşmektedir. Atatürk'ü "tosarf' yö bir önderin belki de ölümsüzlük boyutudur. tice kondurduğumuz Atatürk busüeriyle nüyîe tanıtalım derken zibinlerde zayıf, Dr. ZAHtDE CÖMEIfT BESNİER onu tanıdiğirmzı, anladığunızı zannediyo mutsuz, tutarsız bir kişilik imajı yaratmak tstanbui TARTISMA 4 Atatürk ve Latife* 22 MAYIS 1931 Cenevre'den geien tdgrafiara nazaran Türkiye Hariciye Vekili Tevfık Rüştü Bey Atîna Ajansı müdürüne beyanatta buiunarak TürkYunan itilâfmdan, bu itilâfm yalnsz iki millet arasında muallâk olan mes'eieleri hal ve tanâm etmekle kalmıyarak ticarî ve iktisadî sahada ve beynelmilel büyük siyasî mes'eîeier karşısuıda büyük ehemüiiyet kazandığından ve temin ettiği iştirakî mesainin Cemiyeti Akvam mehafilinde pek iyi ud tesirler husule getirdiğinden, bu vaziyetin her itibarla iki memtekeün mevküni yükselttiğinden bahsetmiştir. Tevfik Rüştü Bey vuku bulan sual üzerine tstanbui'daki Rum akalüyetinin mevkiinden bahisle TÜTkiye'nin, dinî mahiyeti dahilinde, yalnız ortodoks patrikanesini tanımakta olduğunu ve bu halin devletin lâikliği ile bir tezat teşkü etmediğini, mübadek suretile Türkiye'den Yunanistan'a giden ve artık Yunan tabiiyetine girmiş bulunan Rum'lann kısa müddetler için Türkiye'ye gelmelerine müsaade edileceğini söylemiştir. TURK HAVA YOLLARI A.OMan Ortakîığımız, depo stoku ihtiyacı oîan 54 kalem evrak kapah zarfia tekîif alma usuîü ile bastınlacaktır. Anılan !4 kalem basıh evrakın topiam tahmini bedeli 160.000.000 + KDV TL. oîup konuya iîişkin geçici teminat tutarı 6.400.000r TL'dır. Kapalı zarfia verilecek teklif mektuplan en geç 29.5.1991 günü saat 17.00'ye kadar îstanbul, Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok Asma kat adresinde mukim Sat. Alm. ve Stk. Kont. Başkanhğı'nda bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta iîe gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. Konuya iüşkin ihale 30.5.1991 günü saat ÎO.OO'da yukandaki adreste yapılacaktır. Tahmini bedeii aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerinin ibrazı gereklidir. Şartnameier yukanda beürtüen adresten temin edilir. Ortakbgımız 2886 sayıh Devlet îhale Kanunu'na tabi olmayıp ihale konusu işi dilediği firmadan tamamen veya kısmen alıp almamakta serbesttir. VEEAT Cevahirzade Merhum Abdüllatif Bey ve Şecaat Hanımefendi'nin kızları, Merhum Hüseyin Temiztaş'ın kardeşi, Emniyet Sandığı Hukuk Müşaviri Belediye Reis Vekili ve Beşiktaş Kulübti başkanlarmdan Merhum Abdülkadir Karamürserin çok sevgili eşi, Arın Karamürsel, Aiım Karamürsel, Umay Acar'm biricik anneleri, Merhum Sezer Güven Tuğrul Acar'ın değerü kaymvalideleri, Nil, Kerim, Banu, Ayşe, Zeynep, Çağrı'nın anneanneleri, Oğuz Gürsoy'un kaymvalidesi, HAYDARPAŞALILAR «Pilav güKbnde bulufrhm" 30 YIL ONCE Cumhuriyei Kasım Gülek meselesi 22 MAYIS 1961 îstanbul tl fdare Kurulunun CHP eski Genel Sekreteri Kasım Gülek'in Haysiyet Divanma verilmesi hususunda aldığı kararın metni, Çenel Merkeze henüz gelmemiştir. Bildirildiğine gört eğer karar sureti yarın Genel Merkeze gelmiş olursa Merkez Kasım Gülek Idare Kurulu toplanacak ve meseleyi tetkik edecektir. Ancak sızan haberler, Merkez Idare Kurulunun acele bir karara gitmiyeceği ve şimdilik Gülek'in tutumunun takip edileceği merkezindedir. Hanımefendiyi 21 Mayıs 1991 Salı günü kaybettik. Merhumenin cenazesi bugün (2251991) Teşvikiye Camisi'nden öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Çelenk gönderilmemesi, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfj'na bağışta bulunmalan rica olunur. AZADE KARAMÜRSEL 26 Mayıs 1991 Pazar Ha Saat: HAYDARPAŞA ÜSESİ 1934 aşa Lısesı lan Demeği GEÇEN YIL BUGUN Cumhur.Yet Cumhuriyet kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. HA YRt ARSLAN Özal'a tepki 22 MAYIS 1990 Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın, önceki gün ANAP Başkanlık Divanı üyelerini kabulü sırasında yaptığı konuşmaya tepkiler sürüyor. SHP Genel Başkan Vekili Deniz Baykal, Özal'ın rejim değışıkliğı zorlaması içınde jbulunduğunu savunurken, DYP Genel Başkan ;Yardımcısı Esat Kırathoğlu, Cumhurbaşkanı'nın anayasa u işledığinı söyledi. AŞIK NESİMİ VE CURASIYLA YARDIMCI BAYAN Anne, baba ve yedi yaşındaki çocuktan oluşan aile, yatdı kalabilecek, beden ve ruh sağhğı yerinde, Teferans verebilecek tecrübeli hizmetçi veya genç bir kız aıamaktadır. Ücret niteliğe göre belirlenecektir. Başvurulann şahsen yapüması gerekmektedir. A d m : Spor Cad. Kent Apt. 149/3 MAÇKA/İSTANBUL ; 15854741589449 (ZehraHanım) TEORI MAYISHAZIRAN 1991 1718. SAYI ÇIKTI Nuruosmaniye C*d. No: 19 3 34410 Cajalogiulslanbul Tel: 513 83 52S3 SOSYAÜST FARTİ \AYINOf)GANI AÇIKLAMA jazetenizin 9 Nisan 1991 tarihlı nüshasında yayımlanan 'PTT GENEL MÜDÜRLÜĞİJ'NE" başlılı yaz! ncelenmıştir. Telefon faturalannın dağıtımındakı aksaklık ve ;ecikmelerın önlenmesıni ve faturaların abonelere son ideme gunünden önce ulaştırılmasının sağlanmasını emın ıçın faturalar ağustos 1989 ayından itibaren ıbonelerıne adi (kayıtsız) olarak gönderilmeye >aşlamlmış ve telefon faturalannın bizzat abonenin cendisine teslimine özen gösterilerek abonenin adreste julunmaması halinde posta kutulanna, yönetici ya da capıcıya bırakılması sağlanmaktadır. \ynca on değişik son ödeme tarihi venlen telefon raturalarının son ödeme tarıhlerını gosterır tablolar her ıene abonelere gönderilmekte, faturanın aboneye jlaşmaması durumunda suret faturanın temin rdilebileceği modem bulunan merkezlerimizin isimleri de ıbonelere duyurulmaktadır. îuna göre faturası eline geçmeyen veya son öderne arihinden sonra geçen abonelerımız borçlarını modemlerden suret fatura çıkarttırmak suretıyle von Sdeme tarihınden önce ödemeleri mumkün >ulunmaktadır. Ayrıca telefon abonelerimizin posta çeki iesabı açtırmaları ve bu hesapta gereklı meblağı )ulundurmaları halinde tahakkuk ede<ek telefon 'aturalan bu hesaptan ödeneceğınden, bu lur ıksaklıkların meydana gelmesi söz konusu olmayacaktır. îununla birlikte faturaların dağuımında gecikmcye leydan vermemeleri konusunda ilgılı unitemi/ yanlmıştır. PTT GENI.L MİIDÜRLUGU • MEHMET BEDRİ GÜLTEKİN SOSYAÜST FARTİ MERKEZ KARAR KURULU'NUN Parti Kongrelerinin Tartışmasına Sunduğu RAPOR TASLAGI 50 YIL Nilgün AKKUŞ İzzet ALTINMEŞE Ali Ekber ÇİÇEK Güler DUMAN Ahmet GÜNDAY Arif SAĞ Karaca Ahmet Semah Ekibi AntiEmperyalizm ve Kürt Ulusal Sorunu 3 Körfez Sava$ı İle llgili Aydınlar Deklarasyonu • SÜHAOĞUZERTEM "Aydınlanma" ve "İlerleme" Kavramları Üzerine Tartı^ma J MAHMUT ÇİĞDEMAL Kadına "Yardım" mı? ü SAİM GÖZEK Yanlış Tejhis: "Öznelcilik" ve AŞIK NESİMİ ÇİMEN Konuşmacılar: Zülfü LİVANEÜ Onat KUTLAR Yöneten: Abdullah Nevzat ÖZTÜRK Sunan: Gülsüm ÇINAR Yer • AÇIK HAVA TIYATROSU Tarıh 26 Mayıs Pazar DEVREN KİRALIK DÜKKÂN 23 Mayıs 13 Haziran tarihleri arasında Topkapı SarayıAlay Köşkü'nde düzenlenen "5 GENÇ RESSAM" sergisini ziyaret ettnenizi dileriz. Kullur ve Sanat Varlıklarını Koruma ve Tanıtma Vakfı KUSAV Saat. 19.30 Üst Göztepe'de hediyelik eşyaoyuncakkırtasiye1000 kasetlik video kulübü Grafık tasanmı yapabılecek, yapügı tasanmı tıtızlvk ve suratle uygulayabüecek, en az 2 yü ajans deneyınüı Tel: 350 75 59 ADAPAZARI ÇARK CADDESİ'NDE 2 ADET YENİ, SÜPER LUX DUBLEX DAİRE Telf: Adapazarı: 12606 İstanbui: 160 29 54 GRAFİKER Suratlı çalışabılen, Whz; en az 2 yıl deneyımlı P İ K A J Ö R ARIYORUZ 1 t > I v A \ HEKLAMCILIK VE HAl KLA ILISKILER ilgılenenlenn 140 84 74130 21 87 numaralı telelonlardan NURŞEN DEMIR ıle ılışktye geçrnelen nca olunur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog