Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

22 MAYIS 1991 SERBEST PİYASADA DÛVlZ Alış ABD Doları AlmanMarkı isviçre Frangı Hollanda Florini Ingiliz Stertini Fransız Frangı 100 l.üreti S.A.Riyali Avus. Şilini 4095 2380 2810 2100 7070 700 320 1100 335 Satıs 4105 2390 2820 2110 7140 705 325 1110 340 EKONOMİ Para fınldak gibi F a i z Körfez krizinin etkisiyle yükselmeye başlayan faiz oranları, daha sonra dövizin etkisi sonucu Merkez Bankası'nın uyguladığı politikalar nedeniyie tam bir yarışa girmişken, devlet müdahalesiyle frenlendi. 95.00 'Serbestfaiz' dönemiyine bitti, sım borsada MERAL TAMER T U K E T I C I Yoksa siz de işyerinizde ya da aracınızdaki yangın söndürücüsünü süs diye görenlerden misiniz? Evinizde yangın söndürücünüz var mı? Eğer işyerinizde ya da evinizde varsa bunlann çalışıp çalışmadığını denetlemek hiç aklımza geldi mi? Antalya'dan yazan diş doktoru okurumuz Cezml Taner hatırlatıncaya kadar doğrusu bizim de aklımıza gelmemişti. Hele evde de yangın söndürücü ne demek? Doğrusu ben kendim bugüne kadar hiç düşünmemiştim. Ama şu andan itibaren evimde bir yangın söndürücü neden yok diye düşünmeye başlayacağım. Fakat sorun bununla da bitmiyor galiba... GOZUYLE CUMHURÎYET/13 Yangın söndürücüsü süs mü? ALTIN GÛMÜŞ Alış Cumhuriyet Reşat 24 ayar altın 22 ayar bilezik 900 ayar gumuş Vakıfbank Altını Ziraat Altını Halkaltın 311.000 330.000 47.250 42.100 589 242 000 242.000 241.000 Satış 314.000 345.000 47.400 48.500 616 247 000 247.000 246.000 M.BAHKAS» PİYASALARI Tt Ott.Faiz i%) 77.78 2182.2 4135 53.65 3S6.S5 342 Denıirçelik yine zamlandı • ANKARA OJBA) Demirçelik ürünierine 15 gün içinde ikİBCî zam geldi. Demirçeîik ürünfcrini yüzde 59,8 oramnda zamlaadi. Türkiye Deıak ve Çeük îşletmefcri (TDCÎ) Genel Müdürlüğü'ne bağh Karabük ik Iskenderun Demîr Çelik fabrikalannda üretüen kütük demir, düz ve nervürlü yuvarlak demirleri ile köşebent ve profil demirîerin fiyatlan ürerim girdiîerindeki artışlar nedeniyie yeniden ayarlandı. Maliyemn ftdemeleri • ANKARA (AA) ~ Maliye ve Gümrük Bakanhğı yıtın iîk 4 aymda 12.6 trilyon lira personel gideri, 2.6 trilyon lira betediye ve özel idare payı, 1 trilyon lira ücretîiye vcrgi iadesi ve 305 miiyar lira da ihracatçıya KDV iadesi ödedi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca nisan ayı sonu itibanyla hazırlanan kamu hesapian verilerîne göre, yıUn ilk 4 aymda 24.6 trüyon lira geür sağlanırken 28.8 trilyon lira gider gerçekleşü. Giderler içinde en büyük yeri 12.6 trilyon lira ile personei ödemeleri oluşturdu. Personel giderleri geçen yıl 7.7 'trilyon lirayken bu yıl î d 79,5 oramnda arttı. Petkim'de eylemier • İZMİR (Cumhuriyet Biirosu) Toplusözleşmeleri Yüksek Hakem Kurulu'na giden Petkim işçilerinin eylemlcri sürüyor. Aliağa Petrokimya Tesisleri'nde çalışan 2 bin işçi dün de iki saat geç işbaşı yaptı. lşçiler önceki gün de yürüyüş yaparak durumu protesto etmişlerdi. DİSK içîn haşvuraı • İşSendika Servisi Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun 7. Olağan Genel Kurulu'nun, DtSK'in açılmasının ve malvarlığınırî geri verilmesinin engellenmesi halinde, AT ile Türkiye ekonomik işbirliğinin durdurulması için aldığı karar Türk yetkililere ulaştırıldı. ASK'ya 22 ülkeden 39 konfederasyon ve 45 milyon işçi bağlı bulunuyor. Şişe Cam işçileri • IşSendika Servisi Sosyalist Birlik Partisi (SBP) tstanbul il yöneticileri dün 8 gündür grevde olan Paşabahçe Şişe Cam işçilerini ziyaret ettiler. SBP İl Başkanı Atilla Coşkun ziyaret sırasmda grevcilere yaptığı konuşmada, "Uygulanan hükümet politikaları bahar eylemlerinin, SEKA grevinin, Zonguldak eylemlerinin intikamını almak ister gibidir. Toplu işten atmalar kazanılmış haklan geriletme çabaları bu tespiti doğrular nitcliktedir" dedi. Tekel işçisinin eylemi • ADANA (AA) Tekel Adana Sigara Fabrikası'nda çalışan 1700 işçi, toplusözleşme görüşmclcrindc uyuşmazlığa gidilmesi Uzerine işvereni protesto amacıyla dün sabah işe yarım saat geç başladı. Tek Gıdalş Sendikası 1 No'lu Şube önünde saat 08.00'de toplanan sabah vardiyası işçileri burada bir süre bekledikten sonra, yaklaşık bir kilometrelik yolu topluca yürüyerek yarım saat gecikmeyle işbaşı yaptılar. değil de işlevi oiduğu İçin aldığımı hatırlatmama karşın..." İnterbaıtk faizi düşüyor Okurumuzun bu mektubu bizim için uyarıcı oldu. Sizlerin de bu konuyu hiç değilse düşüneceğinizi umuyorum. Antalyalı okuru90.91 muz Taner, kullanmak gerektiğinde işe yaramayan yangın söndürücülerinden söz ediyor. İstanbul'dan bizi arayan bir başka okurmuz ise, durup dururken dağılan ve içindeki tozların tüm işyerine yayıldığı yangın söns s s dürücüsü nedeniyie bir süre önce bizi ara« m « 1 mıştı. Okurumuz Başar Güroi bir sabah FındıkIt'daki işyerine geidiğinde etraft toz duman 10 15 16 1? 20 içinde görünce ne var diye araştfrmış ve yanMayıs Okurumuz evine de işyerine de aractna da gm söndürücüsünürs ksndi kendsne dağtldıyangsn söndürücü koymuş. Geiin görün ki bu ğfns aniamsş. Söndüröcönün üzeriride yazıh Faiziere iniş Borsa tırmanışta yangirs söndürücöîerlmn hemsn hemen îu tetefondan üretici ürma TUPAŞ aranm^. TÛsinyali veriidikten mü çaiişmîyormuş. Mektubu hep birtikte oku PAŞ'tan gelen eleman öîür dtiemiş, yarsgsn iium t Sistemdeki degışikliklere da yalınr. söndürücusünün yenisîn! öcretsîz geörmsş. sonra borsada uzun yaît to operasyonlar, önceki gün "Gözömön önünde cereyan eden gerek Sorunun vana hatasmdan kaynaklandığtns, bir stiredir iik kez Devlet Bakans Güneş Taner'in lş araç, gerekse bina yanginiannda hemen hîç hataii vana nedeniyie aîetin karbondioksit Bankası ve Vakıfiar Bankasj'na kimsenin olaya yangm sondürüeüsüyîe ba gazt kaçirdiğsni ve sonunda da dağsidiğinf beyeniden canlanma verdsğı "Mevdust faiz or»slwıiîrtmtş. "Hata blzde değil, yan sanayide, başîadı. Cuma Bizi isdirin" talimatıyla sürdü. sanis mödahaîe ettiğine tanfk olmadsm. Bu vana iyi yaptlmarms" demiş. nu ben dahll deneyenler oldu, hiçbsimizin gümmdenberi îki banka bu ^ t e f e " uyarak fa8 yjkian bu yana bu köşayi yaziyoruz, Yaniz oranlannda 48 paan indirim söndürücüsü çafcşmadi. gsn söndüfücüsü kosürekii yükselen Yangm söndürücüyapmak için Merkez Bankasınusuna eğilen okuf endeks, 4 Ö smırma ÖÖ na başvurduİM'. Dün de Emlak Serin işleri, baslangıç uyanlarma tik kez bu Bankasi faiz oranlarmı bu iki hatindaki yangınian yeniden yaklaşü. Cama P iess SaSi C a ş Perç C«ma P tesı S a i Carç Perş Cuma P ?«ss ysi rastSadik. Üstelik büyümeden söndürbankanm düzeyine indirme kaAntaiya'daki mektupmekttr. Bu çok değerii rarı aldı. Dövi* Faiz ia, İstanbul'daki oiay ilk sanîyelerde yangınhemen hemen aynı indiriminin döviz 4105 Bu üç bankanm faiz oranla lara müdahafe ediiebiiDoiar yükseiiyor 4095 zamana denk düştü. nnı düşürmesi ve i yıllık vadeii se yangıniann büyük kurlarmı çok fazla Belki d e "denk mevduata uygulanan faiz ora bölümü facialara yoi etkilemeyeceği d ü ş t ü " demek yanmnda 15 puana kadar varan açmadan önlenebiltr. 4055 4055 4050 SerbesS piyasa belirtilirken dölar 4045 lış... farklüıklann oluşması, bankacı Ülkemizde gerek satıTahtakale'de önceki lık sektöründe değişik yorumla cmtn, gerekse tükettci40,19,92 ra yol açtı. Bazı bankacılar bu n'tn yangın söndürücügüne göre 10 lira Bize göre tüketicileuygulamanın etkili olacağmı iîe ter kadar ilgisiz, lakayt değer kazanarak 4 bin rln kendi haklanna sari sürerek karara kademeli ola oiduğu başka bir üre397? 3977 htp çtkttkiarı konularda 3972 105 îiraya çıktı. rak uyacaklannı açıklarken ba tim maddesi var mı bilartık işier daha kolay zıları da herhangi bir indirim miyorum. Çünkü yanMerkez Bankası ise yürüyor. Soruniarın yapmayacaklarım belirttiler. gın söndürücüler, salt resmi kuru 17 lira çoğu daha bize ulaşBankacılar, faiz indirimi konu belediyeterin uyguladığt birtakım yaptınmiar 13 düşürdü. sunda Ziraat Bankası'mn tutu nedeniyîe bürolara konuluyor. Eviere hemen madan tüketiciyle üretici arastnda çözülüyor. Tüketici de nasıl davranacağını, üretici vemunun beklendiğuıi, bankacılık Mevduat faiz oranlan geçen 13 mayısta Çankaya Köşkü'n sektörtinün yüzde 70'ini temsil hiç konmuyor. Bürolara konulduğunda ise ya satıcı da ne tür bir tepkt göstereceğini biTAYFUN konulduktan hemen sonra unutuluyor. yüiîi ağustos aymda başlayan de yapjlan ekonomi zirvesinde liyor veya öğreniyor. Bu nedenle yangm sönlş ve "Faiz operasyona" maii piya Körfez krizinin etkisiyle tırma 1991 yılı enflasyon tahmininin edensektörü Ziraat Bankası'mn Sattcılar için de bu durum çok büyük ko dürücü konusunun yeni gündeme geimesi tüm peşlerinden çekecesayı kanştııdı. Devlet Bakanı nışa geçmişti. Hem ihracat ola "yüide 60'h rakamlar" olarak ğini söyledüer. laylık oluyor. Kimse bunlar çahşıyor mu ga belki de rastlantt değil. Dtğer konularda arttk Güneş Taner'in talimatıyla, !ş nakiarının azaiması hem deyeniden revize edümesi, üzerine rantist var mı yok mu diye sormuyor. Satıcı sorununu hailedebilen tüketici, bugüne kaBankası ve Vakıflar Bankası'nın "tehîikeli boigede" olan Türki mevduat faiz oranlan 1 ay vadePamukbank Genel Müdürü lar bunu sanki sakıı gibi durağan, işlevi ol dar pek iigüenmediğimiz, ama aslında çok faiz oranlarım 48 puan düşür ye'ye yönelik kredi musluklan de yüzde 59'a, 3 ayda yüzde Büient Şenver Hazine bonosu daha hayati ve önemli konulara da ilgi duymelerinden sonra Emlak Banka nın aniden kapanması döviz re 69'a, 6 ayda yüzde 72'ye, 1 yıl faizlerindeki gerilemenin mev mayan bir ürün gibi satıyorlar. maya, bu konu.arda kamuoyunun uyarılması da 16 puan arasında faiz in zervlerinde 2 miiyar dolarlık bir vadeiide ise yüzde 76'ya kadar duat faiz oranlannda indirim Ben gerek evimdeki, gerekse büromdaki sını sağlamaya çalıştyor. dirimine gitti. Halk Bankası ve delik açmıştı. Son iki yıldır kay fırladı. yapılmasını gündeme getirdiği yangın söndürücüleri zaman zaman deniyoZiraat Bankası'nın da faiz indi naklanmn büyük bir bölümünü Bu arada yüz miiyonlar mer ni söyleyerek önümüzdeki haf rum. Bir kez dışında etkili otduklarını hiç görEvet, artık yangm söndürücüler ve onlar rimî konusunda çalışmalar yap sendikasyon kredileriyle sağla tebesindeki birikimler için yapı tadan itibaren bu uygulamanm medim. işin ilginç yanı, Antalya'da sürekti gibi aslında çok önemli ama bugüne kadar tığı öğrenüdi. Bankacüık kesinü yan küçük ve orta ölçekli ban ian repo işiemlerindeki 1 ayük tüm sektöre yayılacafını belirttalimatı "piyasa kcndi dengele kalar mevduata yönelince faiz faiz oranı da ytizde 70'lere otur ti. Faiz indiriminin döviz kurla alışveriş ettiğim yangm söndürücüsü satıcı dikkatimtzi çekmeyen konuları da eie almarini kendi kendine kursa daha oranlan önceki örnekkrdcki gi muştu. Piyasadaki en belirleyi nna etkisine de değinen Şenver, sını ciddi olduğuna dair yeni yeni inandırma mızf sorumlu tüketici olarak gündeme getiriyi olurdu" diye yorumluyor. bi çılgınca olmasa bile yavaş, ci faktörlerden biri olan Hazine "Yabaneı sermaye girişi tekrar ya değil de hisse^irmeye başladım. Her de memiz gerek. Bu konuda sizteri fikir cimnasfasında yangın söndürücüsünü süs olarak tiğine davet ediyorum. Geçen yıî sonlanndan itibaren a n » istikrarh bir çizgide yükseî bonosu ve devlet tahvili ihalele bız kazandı. İşçi ve turizm fcaymeye başlamıştı. istikrarh bir yükselme trendine rindeki faiz oranı da yüzde naklı dövizlerin artmava başlagiren mevduat faiz oranlan indığı bir döneme girdik. Bu araGeçen şubat ayında ise döviz 72'lere varmıştı. terbank faiz oranlannda yeni le savaşmak için lira süahmı devHazine ile Merkez Bankası da ihracat artarken, ithalat azaden kotasyon uygulamasına ge reye sokan Merkez Bankası, bu nı, sanayicilerle bankacılan bir lıyor. Tüm bu gdişmelerin ışıçilmesi, devlet ulıvüi ihaieierıu piyasadaki kotasyon uygulama birine düşüren bu yarışı durdur gmda, doviz cephesiode çok deki faiz oranımn sımrlandml smı kaldırarak faiz yanşına ça ma çabaları yaklaşık 10 gün ön önenüi hareketler beklemiyoması gîbi sisteme dayalı önlem nak tuttu. lnterbank'ın da artık ce başladı. Döviz kurlarmı dur rum. Faiz indiriminin en olumHepimizin bildiği gibi tüm memektedirler. Fakat üişikte lerin yanı sıra, toplam mevduat "el yakmaya" başlama&ı yarışı durmak interbank piyasasında lu etkisi ise hisse senedi piyasabankalar, tanıdıklart müşterile gönderdiğim makbuz fotokotan öncmli ölçüde pay aian ban iyice kızıştırdı. sınds görtiiecek" dedi. ki faiz kotasyonunu kaldıran ri dışında banka havalelerinde pisinden de görebileceğiniz kalara zoraki faiz indirimi yapherkesten "provizyon" adı al gibi Yapı Kredi Bankası Bodtırüarak frenlenmeye çaltştUyor. ttnda 15 bin ile 25 bin lira ara rum Şubesi mektup havaielş Bankası ve Vakıflar Bankasında bir telefon ücreti almak sinden 10 bin fira ücret alarak sı bugUnden itibaren 1 ay vadetadır. Bu uoret, telefon kullanıl bu konuda yeni bir uygulama li mevduata yüzde 49.3 ay vadeBankaların faiz indirimine yönelmeleri bor ğı prim yüzde 13.5'i aşarken, iki seans içinde madan bilgi işlem ağıyla yapıl başlalmaktadır. Banka müdüliye yüzde 57.6 ay vadeliye yüzsayı 'çıldırttı*. önceki gün yüzde 5.11 oramn kaydedilen işlem hacmi 400 miiyar lirayı aştı. sa bile alınmaktadır. Yapılan rünü arayıp 500 lira pul parade 60, 1 yıl vadeli mevduata ise havalenin aynı gün yerine var sı için istenen bu meblağın da değer kazanan hisse senetleri dün de yüzde yüzde 61 faiz oramnda uygulaFaiz indiriminin serbest döviz piyasasını na ması açısından baktığımızda hangi hizmetlerin karşılığı ol8.01 prim yaptı. İMKB bileşik endeksi 3945.15 maya başladı. Daha önce tş puana yükselerek 4 bin puana "merdiven da sıl etkileyeceği ise merakla beklenen konular bu paraya karşı çıkmamamız duğunu sorduğumda gelen Bankası sırasıyla yüzde 50, yüzarasında. Bankacılar, dış ticaret açığının kapan gerekir. Ancak mektupla yapı yanıt, "Vallahi beyefendl biyadı". de 61, yüzde 64 ve yüzde 65, Vakıfbank ise yüzde 53, yüzde 63, Piyasa çevreleri faiz indiriminin borsada ola ması, işçi ve turistik döviz girişlerinin başlaması lan havalelerde herhangi bir zim bankanm âdetl böyle" Sizin köşenizden edindiyüzde 65 ve yüzde 67 faiz uyguğanüstü iyimser bir hava yarattığmı ve borsa nedeniyie Tahtakale'de çok önemli hareketle zaman garantisi verilmediği oldu. ğim bitgiier doğrultusunda için bankalar masraf tatep et Yaman OlgaçBodrum luyordu. Emlakbank ise 1 ay vanın en büyük rakibi olan repo faizlerinin duş rin olmayacağını ileri sürüyorlar. ben de bir yerde hakkımı deli mevduat faizini yüzde mesiyle, piyasaya taze para akışmın gerçekleşGeçen hafta sonunda serbest piyasada 4 bin arayarak 13 ay kuliandtğtm 50'den yüzde 49'a, 3 ay vadeliyi tiğini söylediler. üzmanlar, bu hafta sonuna 55 lira düzeyinde bulanan ABD Doları dün akKJkurumuzun bu mektubunu )fapı Kredi Bankası bulaşık makinemi değiştiyüzde 62'den yüzde 57'ye, 1 yıl doğru kâr realizasyonu kaynaklı satışlar başla şam 4 bin 105 Îiraya yükseldi. Merkez Bankası Genel Müdürlüğü'ne itettik. Oradan geten yanıtîa birebildim. 1990 martında alvadeliyi de ytizde 65'ten yüzde madığı takdirde yükseliş trendinin süreceğini be ise ABD Dolan'nın bugun geçerli olan döviz ahş ze 1 Mayıs 1991 tarihinden itibaren geçerli komisyon dığım Arçeiik bulaşık maki61*e çekti. lirttiler. Hisse senetlerinin iki gün içinde yaptı kurunu 17 lira düşürerek 4006.97 Îiraya indirdi. ücretleri gönderildl. Bu tabioya göre Yapı Kredi şehir nemin bir yı) süren araştıriçi havaleierden 8 bin lira, mektupla şehir dtşt hava malara rağmen arızası gilelerden 10 biri lira ve üstu, telefon havaleferinden derilmedi. Sonunda geçen ise 25 bin lira ve üstu ücret alıyor. Tabloda bu asgari ay Çukurova Bölge rakamların 10 miiyon îiraya kadar geçerli oiduğu, 10 Şefliği'ni aradım. Şef Ozmilyon liranın uzerindeki havalelerde komisyonun bek Göçmen çok ilgilendi yükseleceği de belirtilmiş. Banka işlemlerinden alıve sonuçta makinem sağnan ücretler bir bankadan diğ&rine, hatta aynı banlamıyla değistirildi. Ekonomi Servisi Devlet Bakanı Gü burada. Dört puanlık indirim iyi, ama bu karşdaru" diyerek şunlan söyledi: kanm bir şubesinden diğerine bile değişebiliyor. Do Nlmet ParmakK.Maraş "Ekonomide devlet seri kararlar almaneş Taner'in mevduat faiz oranlanna mü ne kadar sürecek. Yarın bir başka bakan layısıyla bankada işlem yaptırmadan önce bankalan dahalesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Bir çıkıp faizleri arttınn diyecek mi, demeye lıdır diyoruz. Körfez krizi sırasında psikodolaşıp küçük bir araştırma yapmakta yarar olabilir. liği'ni ve sanayicileri şaşırttı. cek mi? Bu konuda bir hükümet programı lojik olarak kacan paranın yüksek faLde geri dönüşü bir ölçüde saglanmış ki bu uyTOBB Başkanı Yalım Erez, üç ay önce olması gerekir." gulamadan vazgeciliyor. Ancak unutulmaCumhuriyet Ege Bürosu'ndan Banş Ku malıdır ki bir sorunu çözerken yan sorunfaizleri serbest bırakanlann şimdi müdahale ettiklerini belirterek "Ben Tttrkiye'de ne dar'ın haberine göre sanayici ve işadamla lara yol açılmamalıdır. Burada serbest pa5 yıl önce tamamı dö16 mart günü Bakırköy'de yin nasd yapudığına şaşırdun. tnanın her n "müdahaleyi" değişik yorumlarla kar zar ekonomisinden bahsetmiyonız. Zaten Apllke Çeyiz adlı mağazadan küm ECA soba aldım. Soşıladılar. TOBB Sanayi Konseyi Başkanı Şi uygulanmıyor." gün yapılan program deglslkliklermden babam, bir yıl garantiliydi. Lale Tekstil'in yüzde 100 panasi Ertan "Enflasyon hedefleri yüzde sım dönüyor" dedi. Mükemmel dizayn edilmiş Mevduat faizlerinde 45 puanlık bir in muklu bebe battaniyesini pa60'lann üzerine çıkmışken mevduat faizlebu sobadan azami yararladirimin enflasyonda bir değişiklik yarata zarftk sonucu 60 bin îiraya alUBA muhabirinin sorulannı yanıtlayan rindeki bu indirim etkili olmaz" dedi. mayacağını savunan Izmir Ticaret Odası dım. İlk söylenen fiyat 65 bin nırken beşinci yılda ön dolErez birlik olarak yüksek faize her zaman Uygulamanın Cumhurbaşkanı Turgut Yönetim Kurulu Başkam Halit Şarlak ise liraydı. O gün işimin çok olmadurma kapağının kenarınkarşı olduklarını hatırlatarak şunları söyözal'a Avustralya dönüşü verilen brifing "Btttçe açığma çözüm bulunamıyorsa, ka sı nedeniyie hediye almak için ledir dak) emayeler dökülmeye "Bundan üç ay önce kalktılar faiz ser sırasında alındığını, ancak Güneş Taner' mu açıklan sürüyorsa bunlar için kaynak fazla zaman aytramadığımdan başladı. Bu durum, sobabesttir dediler. Şimdi de müdahale ederek in Kore gezisi nedeniyie dönüşünden son yaratmak üzere iç borçlanmaya gidiliyor değişik mağazalardan fiyat dan yararlanmamı etkilefaizleri indirin diyorlar. Her bakanın arzu raya bırakıldığına değinen EBSO Yönetim sa ve faiz ödemeleri sürüyorsa 4 puanlık bir mukayesesi yapmadan mali medi, ama görüntüyü bozsuna göre bir ekonomik program uygula Kurulu Başkaıu Ugur Yüce ise "Uygulama indirim hiçbir şeye yaramaz. Enflasyonda almıştım. 1015 gün sonra olduğunu, perakendecilerin du. Ben de durumu firmanıyor. Zaten Türklye'nin asü sıkınbsı da para maliyetini ucuzlatırsa olumlu hir anlık saşkınlık yaratır, o kadar" dedi. Mensucat Santral'm Şişli bu fiyat üzerine yüzde 1020 ya yazıyla bildirdim. Kısa mağazasında aynı malın sa gibi bir fark koyabildiklerini, sürede firmadan beni çok KISA KISA tış fiyatı 34 bin 500 liraydı ve kendilerinin perakendecilere memnun eden bir yanıt alindirimde oldukları için yüz fiyat empoze etmediklerini, dım. Bu mektupta doldur• VESTEL Şirketler de 25 de iskonto ederek 25 benim 60 bin îiraya almış ol ma kapağındaki emaye döGrubu'nun Müşteri Sigortacılık gün gectikce gelişiyor.Her gün yeni yeni bin 875 îiraya satıyorlardı. in mama ise üzüldüğünü söyle külmelerinin otmaması geTemsilciliği'ni gazeteci Levent güvence ihriyoçlan doğuyor, yeni teminatiar, sanı enayi yerine koyacak di. Toptan 24 bin 300 îiraya al rektiği belirtitdikten sonra, Evkuran yürütecek. yeni poliçeler üretiliyor... kadar farklı bu fiyat uygu dığı bir mali 60 bin liraya sa "Bu durum rastlamadığıMediaLand Basın Halkla lamasına çok üzüldüm. Lale tarak yüzde 247 gibi bir kâr m a bir olaydır. MektubuSigortacılık artık bir bilim dalı olarak Üniversitelerimizde îlişkiler'in ekibine katılacak Tekstil'in toptan satışı ve fiyat marjıyla çalışan Aplike Çeyiz, nuzdan anlayablldiğimiz okutulmakta... Gençlerimiz için cazip bir meslek... Evkuran, MediaLand'de ları hakkında bilgi edinmek haksız kazanç elde etmiş ol kadanyla doMurma kapahazırlanacak olan çeşitli İmtaş acentalan olarak bizlerin, bu geiişmenin için 558 21 82 numaralı tele muyor mu? Battaniyeyi hedi ğındaki sorun imalattan yayınlann yazı işleri önünde olmamız gerekli. fondan Nuran Hanım'la görüş ye olarak verdim, o yüzden kaynaklanmış olabilir. Kaeditörlüğünü de üstlenecek. Hepimiz bu gerçeğin bilincindeyiz... tüm. Benim aldığım battaniye mağazaya geri de götüremiyo pağınızı alıp Incelettiği• YUTAV 91 Uluslararası mizde bu durumla karşınin mart ayında KDV'Iİ toptan rum. İ m t a f , acenlalanna teknik ve mali abnlarda Tavukçuluk Fuarı bugün laşıldığı takdirde sobanısatış fiyatının 24 bin 300 lira Güldem Demirelİstanbul verdiği de&ieği, eğitim alanında da veriyor. başlıyor. Mecidiyeköy FM zın doldurma kapağı ücTüm geli$meleri, yenilikleri, günü gününe Fuar Merkezi'nde Tarım fArkadaşlanmız bu mektup üzerine Aplike Çeyiz retslz olarak değiştirlleOrman Köyişleri Bakanı izleyebiliyoruz. Bu yüzden rahatlıkla mağazasının sahibinin kardeşi olarak kendini tanıtan cektir" deniyordu. Nitekim Lütfullah Kayalar tarafından " İ M t a f Acentalan bilgilidir" diyoruz. Mehmet Yaşa ile görüştüler. Mehmet Yaşa, "O/aya Slnop'taki yetkili servis bu açılacak olan fuar üç gün çok üzüldüm. 1520 bin lira için müşteri kaybetmektubun ardından bizi sürecek. mek istemeyiz. Yeni gelen elemanlar pek fiyat aradı ve doldurma kapağıbilmiyorlar ve zaman zaman kanştınyorlar" dedi. • MUHASEBECİ HAFTASI nı ücret talep etmeden yeBu olayı araştırdıktan sonra yeniden bizi aradı ve 17 haziran tarihlerinde nisiyle değiştirdi. Sobanın mağazada 15 gün için çalışan bir eleman nedeniyie kutlanacak. 1989 yılında garanti süresi dolalı 4 yıl oibu fiyat yanlışlığının meydana geldiğini söyledi. Meh duğu halde ECA firmasının kabul edilen Mali Müşavirlik SEIAHATTIN KAZAZ ve Yeminli Mali Müşavirlik met Yaşa, "Okurunuzu mağazamıza befcffyoruz, gösterdiği bu sorumlu dav15 yılık İmtaj Sigorta Aconknı Yasası dolayısıyla kutlanmaya hem zararını telafi edeceğiz hem de özür ranışın örnek olmasını diBankalar Cai. Ünyon Hoo Kal 5 No. 503 başlanan hafta boyuhca dileyeceğiz" dedi. Okurumuzun telefonu olmadığı liyorum. Namık Şükrü Tal: U 9 39 43149 3» 35 Fac 149 39 43 İSMMM Odası çeşitli için mektup yazmıştık. Umarız gitmiştir. KaramanSinop 'Bu Gücü Kullanın' etkinlikler yapacak. Merkez Bankası, nisan ortasından beri yapılan tahvil itfalanyla yüzde 80'lere kadar düşen faizi, kotasjon uygulamasına tekrar başlayarak kontrol altına aldı. Operasyonun ikinci ayağı ise bugün yapılacak olan devlet tahvili ihalesiyle ilgili bankalara yollanan bir teleks notu ile başladı. Notta, bugün yapılacak ihaleden itibaren satışa çıkartılacak borçlanma senetlerinin miktarımn açıklanmayacağı belirtiiiyordu. Ayrıca bundan böyle ihalelerdeki faiz oranlarına üst smîr geüriîeceği, bügönkü ihaledeki faîz oranmm da yüzde 66 olacağs bîldiriîiyordu. T TÜKETİCİtlİN SESİ ÜRETİCİYE TEŞEKKÜR Mektupla banka hawalesi Faiz indirimi borsayı çddırttı Arçelik üzmedi Işadanunın başi döndü Tezgâhtarın hatası ECAhep garantili IMTAŞ ACENTASI BILGIL1DIR îmtaşSigorta
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog