Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/J2 DÖVİZ KURLARI Mvran Cinsı 1 ABD Ooları 1 Alman Markı 1 Avustralya Ooları 1 Belçıka Frangı c 1 Fransız rangı 1 Hollanda Flonnı 1 isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 100 Italyan Lıretı 1 Japon Yenı 1 Sterlın 1 S Arabistan Rıyalı Dövız Alış 4006 97 2332.35 3109 81 113.45 687 95 207186 65102 2760 00 314 52 2913 6928 06 1068 58 Oflvız Satış 4015 00 2337 02 3116 04 113.68 689.33 2076 01 652 32 2765 53 31516 2919 694194 1070 72 Efektıf Alış 4002 96 2330 02 3056 94 11152 687 26 2069 79 644 51 2757 24 309 17 28 84 6921 13 104187 Efektıf Satış 4027 05 2344 0 3 3125 39 EKONOMİ 22 Mayıs 1991 ÇAPRJÜKIM 22 MAYIS 199, 114 02 69140 2082 24 654 28 2773 83 31610 29 28 6962 77 1073 93 $ $ $ $ $ $ $ 5 1 7179 Alman Marttı 5 8244 Fr Frangı 1 9339 Hol Flonnı 1 4518 Isv Frangı 1273 99 Ital Lıretı 137 55 Japon Yenı 3 7498 S Arab Rıyalı 17290$ Orduda maaş huzıırsuzlıığu ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Genelkurmay Başkanlığı "Son yıllarda Silahlı Kuvvetler mensuplarının maaşlarının önemli ölçüde değer kaybına ugradıgını ve bu hususun düzeltilmesi için ilgili makamlar ve hUkümet tarafından çalışmalar başlatıldığını" blidirdi. Açıkiamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'in kendi maaşmı maksath olarak almadığına ilişkin basmda yer alan iddialann gerçeği yansıtmadtğt vurgulandı. Bu arada Tttrk Silahh Kuvvetieri mensuplannın maaşiarmda yapıiacak yeni düzenîemeye ilişkîn yasa taslağînın iki aydır Başbakanhk'ta bekiediği biîdirildi. Gcnelkarmay Başkanhğı Geneî Sekreteri Tbğgeneral Harşit Tolon îaraftndan dün akşam saaderinde Türk Siîahlj Kuv^tîeri mens\3pian yazıh açıkiama şöyie*. "Bugiin bir basın organında maaş boykotu olarak yayımlanan bir haberde, Genelkurmay Başkanı'nın iki aydır kendi maaşını maksatlı olarak almadığı iddialanna yer verilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetieri mensupları gibi Genelkurmay Başkanı da geçimini maaşı ile sağlamakta ve aylıklannt muntazaman almaktadır. Bu nedenle soz konusu haberin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Son yıllarda silahlı kuvvetler mensuplarının maaşlarının önemli ölçüde değer kaybına uğradiğı ve desgeierin silahh kavvetfcr aieyhine değlşmış buîanduğu bir gerçek oisıskia birllkte, bu hösusun «iazeUiimesi yöaünde ügttt makamJans ve hükümet taıaîmdan ciddi ve olum!a bir şekiide çahşmalar başladoğru olduğunu kaydetti. Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkia tlişkiler şubesi konuyla Ü9t UdVtl ilgili olarak yöneltilen sorulara, Başbakan (Emekli aylığı almayan) (1 5 0 0 x 3 2 0 = 1 8 0 . 0 0 0 ) 11.387.000 "Sayin komutanımızın maaşını 11.227.000 Bakan (Emekli aylığı almayan) ( 1 0 0 x 3 2 0 = 3 2 0 . 0 0 0 ) boykot ettiği ya da almadığı yoMılletvekılı (Emekli aylığı almayan) 10.907.000 lundaki haberierin gerçekle ilgisi Milletvekıli (Emekli aylığı alan) 13.161.000 yoktur. Hayal mahsuliidur" deGenelkurmay Başkanı 3.840.000 nildi. Üst duzeyde bir askeri yetKuvvet Komutanları (KKK, Dz. KK, Hv. KK) 3.513.000 kili, ordudaki maaş düzeyinin Orgeneraller ve Oramiraller 3.383.000 arttırılması için gerekli çalışmaBaşbakanlık Müsteşarı *(ikramiye dahil) (Derecesi 1/4) 6.254.732 lann yapıldığını belirterek "hüHazıne ve Dış Ticaret Müsteşarı* (Derecesi 1/4) 4.347.887 kümetin kararı ne olacak bilmiBaşbakanlık Musteşar Yardımcısı* (Derecesi 1/4) 3.823.750 yoruz. Ancak sıcak bir yaklaşım 3.828.177 Haane v e Dış Ticaret Müsleşar Yardtmcısı* (Derecesi 1/4) içinde çalışmalar sürdürülmekBaşbakanlık v e Başbakaniık'a bağlt kumluşlarda tedir" dedi. Genei MödürSer* (Oerecesi 1/4) 3.530.333 Üst düzey askett kaynaklar SeaeS Mâdür Vaîöimcssı (Oereces 1/1) 3.392.135 dan edinüeıı biigiye göre Genel Dasre BaşRanta (Derecesi 1/1) 3.291 . « S kurmay Başkanhğı ocak ayt ba Şsfce m&atm (öerecess V1) 2.810.810 şmdaiî itibaren, maaş düzeyiniruiü uyeliterıden duyuîan rahatsızîsğî hükü«OT: n % « * ^ m u issaösfeş^susiaaaöayifi&m v « ^ deassm te t mete iietti. Bu rahatsszlık Canî<i« şSfsvteiifeinve nesSem^e ortaisn^! 5 «Syöfi Î L ayt* siave ğdenet aimaktadtfiîf hurbaşkans Tbrgut Öısi'a ve sm ve Halkia îlişkiier şubesin ki haberierin gerçekle iigisi bu Başbakan Yddınm Akbstat'a den bir yetklîî, Orgenerai Gü lunmadığmı belirtirken üst dü birçok kez sö2Îü oiarak büdiriîtara devam edümektedtr. " Geneîkurmay Başkanlsğj Ba reş'in maaşmi almadığî yotonda zeyde bir askeri kaynak oiayıa di. Askeri kesimin bu isteği üze Genelkurmay son yülarda ikret kaybına uğmdıkUmnı açıkladı UST DUZEY MAAŞ TABLOSU BORSADA " M * y ı * 1 M 1 \#m Mlktan: 19.264.755.5 t f l M t Hacml: 184.533.621.725 ***** H h f k «tftks: 3845.15 Ma» » M t t r . 3332.59 Sınal eırteks: 4322.97 (öncela) Bileşik endeks 3652 47 Malı endeks 3115 60 Sınaı endeks 3983 27 tflk «ndeks: 3923.93 MaH mttkr. 3308.47 S I M I en#ekı: 4303.62 (öncekı) Bıleşık endeks: 3593 74 Malı endeks 3076 62 Sınaı endeks 3912 24 Ûncekıseans kapan BugunM Bugunkü en duşuk an yuksek 197000 4108 MM M 4ÎM «90 17158 3230» 4tM »08 Bugunku kapanış 107000 15000 44S0 7000 işlem mıktan 307U 40010 1(0178 14100 1437U 1202» En çok sbt yapıtoı fıy 107*00 01*8 1K» Afyrilklr ortiıy S47827 1*8878 3473* 4308 (017 172M «2481 «*S a**? 34*7 1*440 K1» (OM ttMB 4SM t?MO M9OO •m 17*90 1OSİ 4408 Î702K »İS4» vsm MM» MSS 1«O* 1ST» rine ise yeni maaş düzenlemesi için Başbakanlık'ta çahşmalara başlandı. Edinilen bilgiye göre ordudaki maaşlara ortaJama yüzde 3035 oranında artış getiren yeni düzenleme 2 aydan bu yana Başbakanlık'ta bekliyor. Başbakan Yıldınm Akbulnt Türk Silahlı Kuvvetleri'nde maaşları yeniden düzenleme yönünde bir çahşma sürdürüldüğünü bildirdi. Akbulut, TBMM'ye gelişinde gazetecilerin Genelkurmay Başkanı'nın düşük olması nedeniyle iki aydır maaşını almayı protesto ettiğini anımsatmalan üzerine şuaları söyiedi: "Kendisiyie koauşmadna, bliemsyormn, Kenöisîae sormautm da. Yaloiz siJahlt kavvetter ile ilglii bir çaSışmamız var. riiyomz. Kesâüerl ue ba çaisşmalartn içerlsi&â& Diizeîtete ntet 13*» »a» 7586 vm «3» »a» «a» 229» MIS8 tsa» 7»» 122S8 «M «M «•« «380 tm «24(18 tao8 8S1İ8 &738B 415» «H7S «see •4*8 1ÖS8 4SN 4H» *M( 4»» «3*8 »90 Î1S5 •SS2S8 s» 1»00S 1008 ZH8 2S8H 1*8*8 «toe SovyeÜer kredi darboğazmda Hükümetlere ve finans kuruiuşianna olan borçlanmn vadesi bu yıl dolan SSCB, büyük bir kredi darboğazına girdi. SSCB, ABD'den İ,5 miiyar dolarhk tanm kredisi, Japonya'dan birkaç miiyar dolarlık yardım bekîiyor. Ekonomi Servisi VVashington'da görüşmeierini sürdüren ABD Başkanı George Bush ile Almanya Başbakanı Helmut Kobl, Sovyetler Birliği'nin aci3 yardım çağrısma olumlu cevap vereceklerini açıkladılar, ancak yardımın nasıl ve ne zaman verileceği konusunda somut bir bilgi vermediler. Büyük bir ekonomik darboğaz içinde bulunan Sovyetler Birliği, acil dış kredi arıyor, En son olarak SSCB, ABD'den 15 miiyar dolarhk bir tarım kredisi istiyor. Ayrıca Mihail Gorbaçov, Japonya'dan da milyarlarca dolarlık bir yardım paketi bekliyor. Uluslararası Para Fonu'nun yaptığı bir incelemeye göre, Sovyetler Birliği bu yü 2030 miiyar dolarlık biı dış krediye üıüyaç duyuyor. IMF'nin raponmda, krediye ihtiyacs var. Öte yandas, Bafsh bankaiara ve hükömetîere olan botçlarm da vadesi geidiğînden, SSCB bösbülün darboğaza girmiş durumda. SSCB üe sıkı ekonomik iiişki içinde olan Atmanya'nm en büyük özel bankaianndas Deutsche Bank'm haarladsğı bir rapora göre, bu yıl îçinde Sovyetîer Birliği'nin 40 miiyar dolarhk ticari borcunun vadesi doluyor. Raporda ayrıca, Ölkenin döviz rezervi açısından tarihinin en kötü dönemini geçirdiği de ifade ediliyor. öte yandan, başka kaynaklarda Sovyetler Birliği'nin tahsilinde geciktiği borçlanmn miktarının 5 miiyar dolara çıktığı da iddia ediliyor. Sovyetler Birliği, ABD'den acil gıda ihtiyacını sağlamak için 1.5 miiyar dolarhk bir tanm kredisi istiyor. Ayrıca Japonya'dan da birkaç miiyar doiarlık bir yardjm istendi. International Herald Tribune*de yayınlanan bir yazıda, Gorbaçov'un ekonomi danışmanlanndan Oleg Ozherelyev, SSCB'ye verilecek oîan kredinin ABD'nin de işine yarayacağım hatırlattı. Ozherelyev, ABD bu tanm kredisini vermezse, SSCB'nin bu parayı Avrupa'dan da sağlayacak kaynaklara sahip olduğunu da sözlerine ekiedi. Ancak, uluslararası finans piyasaları da, ülkeler de, SSCB'ye kredi vermek konusunda büyük tereddüt içindeler. Bugüne dek Sovyetler Birliği'ne en çok kredi açmış olan ülke olarak tanımlanan Almanya, artık bütun kapasitesini Doğu Aimanya'ya adamış durumda. Üstelik Alman uzmanlar, Sovyetler'deki gidişattan yana da pek umutlu değiller. Deutsche Bank'm uzmanlanndan Norbert Walter, Herald Tribune gazetesine yaptığı açıklamada, "Şimdiye dek bir felakei olmadjğına şükretmeliyiz" diyor. «S ts S» ssaas 1(0*3 1S7S1 *t7* 2235 8000 1481 5220 «009 S5O0 2941 171» 241» 11290 2M1 10M8 («92 30000 7237 171*1 1*»** 3*218 3173 743* 34» 1145» » «777» U3t 1*00 12141 4SM (S* 114*» 1001 197» 1*07 ö* 3»* 8800 92SS «006 8583 1886 10*111 909» 2S0D 141100 J718S Ktta 4874S 38*70 1M0» 30*992 72(88 600 (1(88 1t(48O WU 1*1929 13SSM 70(00 2*2*90 »000 2A14H 07720 15000 270900 (7(00 2188073 217000 44S9S7 100(00 »J75 10*00 20440 52000 14742S 2(0750 7300 782M 12200 2200 1500 3*700 1*»K 14» m» Erdanir işçileri yürudu SÜLEYMAN SAB1LAR Kdz E8ÖİLJ Erdemir'de işten çskartnîaîara karşı protesto eylemleri boyutlanarak sürüyoT. Erdemir işçöeri, dün kaytnakamhktan aldıklan izinîi yüniyüşie işten atslmalan protesto ettiler. Yaklaşık 6 bin işçi ve ailelerinden oluşan uzun kortej, fabrika önünde toplanarak şehir içinden sendikaya kadar yürüdüîer. Işçiler, "Turhao O&ur dışan, işçilcr içeri", "%iler el ele, geael greve", "İşçiyiz, giiçlüyüz, kazanacagtz", "Kıyımlara karşı omuz omuza" gibi sioganlar atarak, "tşçi, köylü, memur, esnaf el ele" ve "tşçi kıyımma son" yazıh pankartiar taşıdıîar. Bu arada önceki gece işten atılanlar genel müdürlük binası önünde oturma eylemi yaparken, fabrikada çahşan işçiler fabrikayı terk etmeyerek *fiili işgal' eylemi yaptılar. Karadeniz Ereğli'nin ekonomik yaşammda en önemli geçim kaynağmı oluşturan Erdemir'de bugüne kadar 674 işçinin atumasmı protesto etmek için dün büyük bir yurüyüş yapddı. tşten atılanlarla ailelerinden oluşan bir grup 16.30'da sendikada toplanarak oluşturdukları kortejle fabrika önüne geldiler. Burada 16.30 vardiyasmdan ve 13.30 vardiyasından çıkan işçilerle birleşen yaklaşık 6 bin kişilik kortej yürUyüşe geçti. 'İşçi kıyımına son' yazıh pankartı çocuklann taşıdığı kortejde en önde Türk bayrağı, arkasmda büyük boy Atatürk portresi ve 'işçi, köylü, memur, esnaf el ele' yazıh pankart yer aldı. Bir kamyonetin üzerine kurulan ses düzeniyle, işçilerin bağlı bulunduğu Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Süleyman Kamış ve işçi komitesi başkanı Bayram Döner, kamyonet üzerinden çeşitli sloganlar attırdılar. 12M İF.B 12» İZSM ZSK 17» ttS* *WO 2400 «îsa 28» 1«3M 30000 7M8 17000 Î7S0S 3000 7300 rtao 21» 100000 34M t<00 11790 «00 tsge 1750 1100 110O 1KH 2M00 Î55S 2500 506637.5 ssae 13M 23008 ÎS» 179» 1(90» İ209 249» 11250 MM 104*8 1100 30000 71*8 17250 32» 74*0 11900 22K 349* 1*98 12150 11500 1000 1M» 119* 2S0O 10300 1(50 48» 1*9* 5256 «088 58OC <4O0 2*90 11250 MOO «400 0100 30000 7M8 17298 32» 7500 3900 11500 3490 1M8 122» 4*M »75 11500 102S 1S00 15508» 1200 »00 10300 1(90 40» 1(00 Moe «25 1900 19W 4450 m» I» I7M tm 30000 HM 1KM m 0100 30000 7180 17IM 1(008 79M 3000 11900 1200 1M0M 3490 1000 M»0 4*00 «75 11586 1015 1«M 1190 M İMO 1«*« «700 1200 MM 1U» UM *M 1«7» «25 1J» «St 5200 «sooo 17» moo 17M M« 4«M stoo tnt HM İJMO 50500 r» «80 1BOO *W> 775 17M tr«a 4J5O n» ttoo MW T.8MB8S. T.6T •»•*• m T«*t« 129U 3)00 4790 tNt 2300 2KO »00 94000 10800 ısoo» «700 13*50 5100 1*H aoM TrUtyıCa» IV M*CMI T.ULI. (W| Tunca Tekstil ffit T. Tatatf Tutbk Vatetf Kitalara 1.0. Mkfaı TK8 \vm MM 2JS0 MOO 5000 1400 2MO 4100 1490 7*00 6300 1*00 II» YATIRIM FOHLAffl iş Vitınm1 iş Yatınm3 İş Yatınm4 lnterton1 interton2 intefton3 !nterfon4 tntBffon5 ıktisst Vst*1 İktisat Yat2 IkHsat VSW İktisat Yat4 İktisat Aülım Fon Garanti Yatnm1 Gararti ¥stınm2 Garantj Yatnm3 GarantJ Yatının4 Gsranfi Vâtınn>5 EsbankFoni Esbank Fon 2 Esbank Fon 3 YKB •taam F. YKB SekBr F. YKB Hisse F. YKBKamu F YKB Likit F. YKB Karma F. YKBDovızF YKB Kapital F. YKB Aktif F. Vakıf Fon1 Vakıf Fon2 Vakıf Fon3 Vakıf Hlsse Vakıf Dünya Fon Vakıf Fon6 Dışbank Mavi Fon Dışbank Beyaz Dışbank Pembe Tutün Fon1 Tütun Fon2 Mttsu) Fon1 Mltsui Fon2 Finans Fon2 Finans Fon3 Pınans Fon4 Rnans Fon5 Ziraat Fon1 Zlraat Fon2 TJraai Başak Fon ZSreat Fon4 Halk Fon1 Halk Fon2 PamukFon PamukHissa Emlak Fon1 Emlak Fon2 lmpex Fon1 Impec Fon2 Töbank Fon Sumer Fon Denız Fon Ege Fon Kalkınma Fon Demir Fon Tartş Fon Ortak Fon Türkbank Fon Net Fon EnFon 7500 2200 2800 11000 3790 2400 0200 1490 3100 4050 1900 8200 6000 1090 Z300 2800 ( ta» MM 10300 1098 40» 1700 MM «25 10S0 »50 4450 0000 »00 ÎMO 3S000 10800 10MC S20O 13500 3850 23M 5150 2090 27900 8700 2300 2700 18250 1790 2000 0200 1800 3100 «00 1550 8400 6300 2O9O Z39B. ZM8 eaoo MOO 9100 ÎMO 35000 10800 10800 9100 13500 3(90 2350 5150 2090 27900 ««00 2300 2700 15250 3750 2000 0200 1550 3100 4100 1550 2090 Î350 2050 trm 173242 3141(0 11OTIS0 19750 11550 1(800 714(0 1241(2 14205 113300 19*0 6000 257500 70(70 39400 300707 250 22033 97700 50280 1(700 2500 *MM 147*2» 115» 2377 1»2*t 1(41 4843 1(57 (421 •0* 1(00 1(74 »50 M7S 4450 4407 9*42 (tM 22» iMft 349OS 10600 10600 10800 10*45 »100 9037 13500 13440 38» 23S0 »44 5tM 2050 2C1« 27000 2*447 «004 İ1M 2232 2200 2(77 2700 1(290 182M 1790 1790 2909 2900 »200 0290 19M 3100 4100 1990 «400 6100 2090 2390 iMfli 14*9 11*0 4031 1544 *K1 6144 2040 2J»3 2*W Sovyet maden işçUeri sık sık grev ysparak Gorbaçov'u sıiuşünyor. Sovyetler Birliği'nin yeni kredi almasının giderek zorlaştıgmı, çünkü yabancı şirket ve fınan* kuruluşlannm Sovyetler Birliğine duyduklan çekinceler giderek artıyur. . ... . Financiaî Tnnes'da yaymlanan bir habere göre Mihail Gorbaçov, ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, İngiîtere ve Italya'dan oluşan yedi büyük üikenin oluşturduğu Yediler Grubu'nun (G7) temmuz ayında yapıiacak olan zirvesine katıi mak istediğini de bildirdi. Ancak Helmut Kohl ve George Bush bu konuda Gorbaçov'a kesin bir cevap vermediler. Sovyetler Birliği'nin şu anda gıda ürünleri ve yaşamsal sanayi maddeieri ithal etmek için Taner,Sovyet ihalesinin peşinde EkoBomi Servisi Devlet Bakaru Güaeş Taner, Türk müteahhitlerinin Sovyetler Birliği'nde Alman kredisiyle yaptınlacak olan asker konutları ihalesinde karşılaştığı darboğazı çözmek üzere Almanya'ya gitti. Cumhurbaşkanı Turgut özal'm da yakından ilgilendiği bu konuda Güneş Taner'in temaslanm, Türk müteahhitleri umutla bekliyor. Sovyetler Birliği'nde, eski Doğu Almanya'dan çekilecek olan Sovyet askerleri için Federal Almânya'nın sağladığı 7.8 miiyar marklsk kredi ile 38 bin konut yapılması kararlaştınlmıştı. I>rojenin 4 bin konutluk ilk bölümü için açıian uluslararası ihaleye başvuran 128 fîrmadan 24'üne yeterlilik veriürken, bu firmalar içinden de en ucuz teklifte bulunan üç Türk fîrması kontrat imzalama aşamasına gelmişti. 4 ayrı bölgede yapılması kararlaştınlan ilk 4 bin konutun, iki bölgesi için Finlandiyalı Puolimatka ile konsorsiyum kuran Emlak Konut ve Mesa'nın, üçüncü bölge için ise Baytur'un Alman müteahhitlik firmalanm geride bırakacak şekiide ucuz teklifte bulunması, konutlann finansmanuu üstlenen Federal Almanya'da büyük tepki yarattı. İlk 4 bin koıuıtun yapımı dışmda ihalenin 28 bin konutluk ikinci bölüm için yeterlilik kazanan firmalar arasmda çok sayıda Türk müteahhidinin bulunması, Sovyetler Birliği'ndeki projeyi Türkiye için önemli bir konuma getirdi. Körfez krizi sırasında büyük darbe yiyen Türk müteahhitlerinin savaştan sonra Körfez böîgesinde umulan miktarda iş alamayacağının or•taya çıkması da Sovyetler Birliği'ndeki projenin önemini arttırdı. Bu koşulları değeriendiren Cumhurbaşkanı Turgut özal'm dün Federal Aimanya'ya giden Devlet Bakanı Güneş Taner'e talimat vererek ihale konusunu mutlaka Türk müteahhitleri lehine çözmesini istediği öğrenildi. Devlet Bakanı Güneş Taner'in, Sovyet MHN 21MAYIS1991 Ç*oş Çfcı 10800 20.000 10500 10.000 1OJ00O 10661 9560 9559 11.200 10.000 9.764 9596 9390 10.000 9576 9731 10.437 9536 9.209 10319 10.000 10000 10477 9.785 9.713 9.795 9.693 9328 9.294 10.000 9542 10.000 48.279 10444 9594 9374 10000 10557 20556 10511 11.021 10.000 40.000 10.000 9556 10428 9556 10.000 10100 10.000 1O000 11397 10357 10.724 10469 10.000 10.000 10086 9562 1O000 1O000 10308 1O000 10.000 10.006 10.000 10500 10000 1O0O0 SMk» 77.401 491311 20.452 17333 14JS73 59.005 50347 26.285 23.600 11.222 49.243 40279 19.178 19374 14.472 60478 26322 14524 11.292 9947 61.067 20283 14.199 56.029 41425 43.125 36312 43305 18.763 14.048 13336 43.719 111.759 20503 13.798 17.234 11401 38549 52010 14527 43152 12.060 155.242 16306 22552 19.497 11.688 12300 22445 17X197 17585 16507 22009 16517 223S4 15504 14310 17735 12348 15369 17.749 18.643 15486 15570 15:022 15.209 13.420 13056 12907 12457 77508 49.699 20477 17353 14577 59074 50906 26316 23327 11343 49310 40334 19.204 19.400 14512 60560 26397 14544 61168 20330 14.242 56.114 43.478 64.764 43.177 43.418 18722 14.095 13.415 43.768 111390 20531 13,934 17.243 13416 38.683 52109 14589 43.205 12594 155.462 18331 22.989 19526 11.739 12317 22325 17.143 18504 16525 22.143 17.011 22542 15583 18729 14330 17761 12592 15390 17.767 18.662 15503 15598 15.042 15.237 U434 13.100 12523 12.472 0.14 079 0.12 012 0.03 0.12 0.12 0.12 0.11 158 014 0.14 014 013 028 014 028 014 028 0.20 017 023 030 015 012 351 012 0.13 0.26 022 033 059 011 012 014 059 005 0.11 035 019 043 012 012 014 013 016 0.15 044 013 030 027 011 011 0.61 056 0.25 051 016 014 015 112 013 0.10 010 011 0.18 013 018 010 034 0.12 012 i ^ 6 14.03B9 09.1089 17.0150 04.0690 19.0957 14.12B7 27.02B9 07.0659 09.0150 1&0957 1O0239 0B.02JB9 28.0239 111239 22.1037 10.03B9 12.0250 30.0590 29.0351 16.1127 31.1089 110750 02 11.87 0703B8 070338 070338 0703S8 070338 020139 19.0650 190650 090538 240439 181039 22.0330 26.0350 140650 280638 100439 280650 040738 10.1250 150738 20,1039 20.0739 18.1239 20.0350 051150 091039 140250 140250 200650 011139 06.0150 02.0150 28.0650 22.0150 184750 020290 040550 28.03.90 12.02.90 16.0450 040550 08.0550 07.0550 11.0650 27.0850 030950 051150 01.1190 konutlarıyla ilgili sorunu çözmek üzere Federal Aimanya'ya gitmesini "son derece umut verici bir geüşme" olarak değerlendiren Mesa Yönetim Kurulu üyesi özhan Akçah, Güneş Taner'in "isi kopanp gelmesini" beklediklerini söyiedi. Akçalı şöyle konuştu: "Tttrk müteahhİÜeri olarak kendimizi artık yalnız hissetmiyoruz. thaleye konsorsiyum oiarak katüdıgımu Finlandiyauiar hiikümet düzeyinde girişimde buluıımııştu, sıra bizdeydi. Ben Güneş Taner'in temaslanndan çok umuüuyum. Çunkü proje MB ıdaslararası ihaleye çıkıldı. En ucuz teklifi Çöle su damlatmak veren flrmalann kazanması gerekir. Almanya'mn bu aşamadan sonra dnromu, öte yandan Uluslararası Pakapalı kapüar ardında biten bir ihale ha ra Fonu ile Dünya Bankası da vasma sokmasi prestiji bakıımndan fankâayayımladıkları raporlarda, Sovsız. thale uluslararası hukuk kurallaruut gö yetler Birliği'ne kredi vermenin, re yürttyecekse kontratm da gecikmeden çöle su damlatmaktan farksız imzalanması gerekiyor." olduğunu belirtiyorlar. THEGUARDIAN Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Teftiş Kuruluna sınavla Müfettiş Yardımcıları alınacaktır. İyi derecede İngili?xe bilen, fiili askerlik görevini yapmış, 30 yaşını aşmamış, İktisat, tşletme, İdari İlimler, ݧ İdaresi ve Hukukla ilgili yüksek öğrenim görmüş erkek adaylar ayrıntılı bilgileri kapsayan açıkiama yazısı ile başvuru formunu, Ankara, İzmir, İzmit şubelerimizden İstanbul'da Teftiş Kurulu Başkanhğımızdan, yazı ile veya şahsen sağlayabileceklerdir. 1516 Haziran 1991 tarihlerinde yapıiacak sınav için adayların belgelerini en geç 5 Haziran 1991 günü saat 18.00'e kadar "Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı Meclisi Mebusan Cad. 35 Fmdıklı 80040 İstanbul" adresine ulaşürmaları gerekmektedir. Yapıiacak inceleme sonucunda sadece şartları uygun bulunanlara "Sınava Giriş Belgesi" gönderilecektir. 'Özal, Kremlin'e kur yapıyor' LONDRA (Cumhuriyet) Liberal eğilimli Guardian gazetesinde yayımlanan bir değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'm, dış siyaset ve dış ticarette Sovyetler Birliği ve Balkanlar'da atmaya başladığı adımlarla Türkiye'yi "Balkanlar'ın en önemli gttctt durumuna getirebileceği, Yunanistan'ı yalnızuğa itebilecegi" kaydedildi. özal'm Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında "yeni bir tiir işbirliği" kurmayı amaçladığı belirtilen değerlendirmede, özal'ın Kafkâslar'daki Sovyet cumhuriyetlerine gösterdiği ilgiyi Moskova'nm memnunlukla karşıladığı, örneğin "Türkiye'nin, Azerbaycan'ın sevilen lideri İtibar Mehmedov'u sakinleştirici etki yaptığı" kaydedildi. Özal'ın Kafkasya siyasetinde başlıca unsurun Azerbaycan olduğu, Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini en çok Azerbaycan'ın hissettirebileceği savunuldu. Moskova ile Ankara'nın Ermenistan'ın bağunsızlık girişimleri konusunda da görüş birliği sağladıkları ve bunu "bir felaket" olarak gördükleri kaydedildi. Türkiye'nin geçen hafta sonunda Sovyetler Birliği'ne 218 milyon dolarlık kredi açarak 1 milyon 750 bin tonluk yiyecek, ayrıca 1 miiyar dolar tutarında tıbbi malzeme satmaya hazırlandığını yazan Guardian, bunun iki ülke arasında ticari ilişkinin en verimli bir dönemine rastladığını, ticaret hacminin daha da artmasının beklendiğini kaydetti. Ticari ilişkideki yakınlaşmanın siyasal etkilerinin incelendiği makalede, "Ankara'mn kredi olanaklaıuu genişletme arzusu, karşılıklı ekonomik çıkarlann ötesine geçiyor. Ankara'nın açık seçik siyasal beklentileri var. Özal'ın gözüpek dış siyaseti, ticari kredilerle birleştiğinde Türkiye'yi Balkanlar'ın en önemli gücü haline getirecek. Bölge kargaşaya doğru kayarken Özal'ın haklı çıkması umulur" dedi. Türkiye'nin Balkanlar ve Sovyetler Birliği ile ilişkilerindeki yeni tutumu irdelenirken "özal bir yüdan fazladır ülkesinin stratejik hesaplarının birbiri ardından boş çıkuğını göriiyor. Körfez savaşının etkileri, Kiirt sorununun yeniden alevlendirilmesi, Balkanlar'da kargaşa, Yunanistan ile giderek kötülesen ılişkiler ve SovyeÜer Birliği'ndeki bunalımla yttzyüze. Ancak onu en çok meşgul eden konu, Kafkasya' daki sorunlar" denen makalede, "Kafkasya, Türkiye için hem olanak hem de tehlikelerie doludur" görüşü savunuldu. Azerbaycan'ın, Türkiye'nin etkinliğini tüm bölgede hissettirebileceği, Gürcülerin de iyi ilişkiler kurabilecekleri, Ermenilerin ise Türkiye'ye karşı derin düşmanlılc hisleri besledikleri kaydediidi. mooo mooo TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog