Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

22 MAYIS 1991 DIŞ HABERLER CpMHURİYET/11 Eski D. Alman pöneticilere tııtuklama • BERLİN (AA) Eski uemokratik Almanya'mn oaşbakanlarından Wüli Stoph ve savunma bakanlarından Heinz Kessler'in tutuklandığı bildirildi. Stoph ve Kessler'in tutuklandığını açıklayan polis yetkilisi, bu konuda ayrmtıh bilgi vermekten kaçındı. Erich Honecker'in devlet başkanhğı döneminde, 1986'da savunma bakanı olan General Kessler hakkında görevini kötuye kullanmak ve yolsuzluk suçlanndan soruşturma açılmıştı. Stoph da 19641973 ve 19761989 yülannda başbakanltk yapımşü. Etiyopya lideri kaçtı Mariam'm ülkenin kuzeyini denetim altında tutan Eritre ve Tigrean gerilla gruplarından gelen baskılar sonucu kaçtığı bildiriliyor. Etiyopya devlet radyosu, Mariam'm yerine yardımcısı Tesfaya Gaber Kidan'm atandığım duyurdu. Dsş Haberter Servisi Efsyopya Devlet Başkan! Mesgists Haite Mariam, ulkesîni terk etü. Eüyopya Radyosu, Mariamm görevînden sstifa ederek ulkeutn aynidsğim ve yerme yardimCÎS! Tesfaya Gaber Kidan'm getiriidiğım bildirdi. Haiîe Mariam'm Kenyaya giuîğî ve daha sonra Zimbabwe'ye geçmesinin beklendiği bildiriliyor, Ajan&lar, Mariam'm, ulkeıun kuzeyindeki geriiia gtuplarmdan gelen basktlar sonucunda Etiyopya'dan kaçüğsns duyurdular. Eüyopya'da Mariam'in Marksist yonetimine karşj sava>an Eritre ve Tigrean geriîla grupîan, son gunierde ulkensn kuzeyinin buyuk boiumunu denetim aitma aSmjşiar vç başkent Adıs Ababa'ya yönelmışlerdi. Reater'in haberine göre, Mariam'm ülkesini îerk ettiği, Eüyopya Başbakam Tesfaya Dinka tarafsndan dun Baîsh diplomatiara açıklands. Daha sonra htfkömetçe yapilan açskSamada ise Mariam'm Kenya'nm başkenti Nairobi'ye giîiiği büdirifdi. Gözlemciler, Devlet Başkanı'nıa Zimbabwe'de büyük bir çîftîiğinîn olduğuna ve karssıni bir süre önce bu ülkeye gönderdiğine dikkat çekerek, Mariam'm da Kenya'dan Zimbabwe'ye gidebileceğini savunuyorlar. Mengîstu HaiSe Mariam'm ulkeyi terk ttiğinin duyuimasmdan sonra, yonettme karşı savaşan geritla gruplan, bu geiişmenin uikeyi etkisi aîtma a!an savaşın sona ermesi için yeterii oimadığım bildirdiler. Reuter'in haberine gore Eüyopya'nın kuzeyindeki Eritre bolgesinin bağımsızhğı için yıllardır yonetime karşı savaşan Eritre Halkının Özgurluğu Cephesi (EPLF) (Eritre gerillalan) tarahndan yapılan açıklamada, Mariam'ın yerine göreve geldiği açıklanan Gaber Kidan'ın, eskı Devlet Başkanı ile aynı paralelde bir politikacı olduğu, bu nedenle de mucadelenin sureceği belirtildi. Etiyopya'daki Batüı diplomatlar, Haile Manam'm görevden ayrslmasma karşın, gelecek hafîa yapslmas! planlanan banş goruşmeîerme süşksn umutlu olmadsklarm! beHrtiyorlar. Geriila grupîars da goruşmelere başiamaya haziî oSdukiarsni biidirirken masada yeni bir yonetimle bir araya gelmek isıediklerim kaydediyorlar, Mengis?u Haile Marîam yonetİOTindek! Enyopya, ozeHîkîe SSCB'ye yakm bir poİitika szlsyordu. SSCB'nin J989'dan başîayarak bu uîkeye yaptiğt yardimîari azaîtmasi, uîkenin içinde bulunduğu ekonosnık bunaijmj daha da yoğuniaşnrmişn. ABD Dişişleri Bakanliğî Sözcusu Msrgaret Tutwjler, Mengistu Haiie Mariam'm Etiyopya'dan kaçtığı yohındaki haberîer üzerine bir açtklansa yaparak, devlet başkasmui ülkeyi terk etîîiesinin, Etiyopya'nm açhk sorununun aşılmast için çok olnmlu bir gelişme olduğunu söyiedi. Marksist Başkan Mengistu Mariam istifa ettiğini bildirerek ortadan kayboldu POLITIKADA SORUNLAR ERGUNBALO POR ri?£/MENGISTU HAİLE MARİAM Açlığı inkâr eden lider Mengistu Haile Mariam, kendi ifadesine göre bir çiftçinin oğlu olarak doğdu. Doğum tarihi kesin olarak büinmemesine karşm 5254 yaşîannda oidugu samhyor. Etiyopya'nsn sabik îisparatoru Haiie Seîasiye'nin ikîidan döneminde ord« içinde htzla yükseîdi. 1974 yıîına gelsndiğinde împarator Selasiye'nin devrilmesiae yol açan ordu darbesinde etkin rol oynadı. 1977 yılmda darbeyi yapan askeri konseyin lideri oldu. Ülkenin feodaî yapısmı kmp Marksist iîkeler dogrultusunda blr rejun oluştarmaya çaîsşîı. Mubaîefeti, sert yönetimjyte susturdu, 50 milyonluk Etsyopya'mn tek hâkimi oiarak SSCB ve Küba destegiyie komşusu Somaii'ye karşı savaşü. îktidarmm 7. yılında, Etiyopya'da büyük bir açhk tehlikesi başgösterdi. Haiîe Mariam, yapüğs açîklamalarda böyle bir tehlike olmadjgını söyiedi ve BM raporlanna göre on binlerce kişinin açhktan öldüğü 1984 yüında, devrimin 10. yıldönümü için büyük kutlamaîar yapıLfnasınj emretti. Bu aedenle tüm dünyada deştirüdi. Mengistu Haiîe Mariam, 1987 yıîmda yeai anayasa uyarınca devlet başkanhğı görevini üstlendi. SSCB ile ilişkilerini sürekli sscak tuttu. Silahsîziannıa görüşmeleri • WASHINGTON (AA> ABD ilc SSCB arasmda, Avrupa'da konvansiYoneî sîlahiarm indirimi konusundaki anlaşmayia iîgîîi gorüş aynîsklarmı gidennek amaayla yapdan öst dtizey göröşmeierde üerleme saglanamadığî badködi. ABD Başkant George Busfe, Washijigion'da buiunan SSCB Geneltoiîmay Başkanı Mihail Moiseyev'in önceki gön ABD'li yetkilüede görtişmesinden sonra yaptığı açıklamada u Fazla ikrleme sağlanamamiştir" dedi. İsrail'e BMden kmama « WASHINGTONNEW YORK (AA) BM Genef Sekreten Javıer Perez de Cuellar ve ABD yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaşayan dört Fiiistiniiyi geçen cumartesi günü Lubnan'a göndererek smırdışt etme karannı kmadüar. ABD'nin yeni stratejîsi Sovyet tehdidinin ortadan kalkmasından sonra Beyaz Saray» dikkatini 'yöresel kriziere* çevirdi. Silahlı kuvvetlerin sayısı azalülırken yöresel kridere müdahaîe edecek bîrîikler artürüacak. Diş Haberier Servisi Sovyetler Birliği'nin gucunü yitirmesi ve Körfez savaşında ABDnin başaniı askeri operasyonundan sonra Bush yönetiminin yeni bir askeri strateji oluşturduğu bildiriliyor. "International Heraid Iribune" gazetesinin birinci sayfada manşetten verdiği habere göre yeni stratejide ABD, "bölgesel krizlere" müdahaîe eımek üzere bUyük askeri birlikleri hazır tutaçak. Heraid Tribune, Başkan h'un yeni stratejinin ipuçlannı geçen yıi 2 ağustosta yaptığı bir konuşmada verdiğini, ancak Kuveyt'in Irak tarafindan işgal edilmesınin yarattığı heyecan içinde Bush'un açıklamasının gözden kaçtığını bildiriyor. Bush, bu konuşmastnda ABD'nin bundan böyle dikkatini "yöresel tehditler" üzerinde yoğuniaştıracağuu ve Avrupa'da "Bir Sovyet lehdidine" karşı oluşturulan geieneksel stratejinin terk edileceğini açıkiamıştı. Yeni askeri strateji uyarınca Avrupa ve Asya'dan önemli sayıda Amerikan birlikieri çekilirken bir dizi us de kapanacak. Bu arada dünyanın herhangi bir yerinde çıkacak "yöresel kririere" müdahaîe edebilmek için ABDL deki özel birlikier takviye edilecek. Böylece iyi siîahlanmış, hareketli ve kalabalık birlikier gerektiği anda müdahalede bulunabilmek üzere hazır bekletilecek. . 'e göre kriz böigelerine müdahaîe için askeri güç kuruluyor Ürdünlü bakan Ankaralda • ANKARA (Cumhuriyet Btirosu) Körfez savası sonrasmda Türktye tle Ürdün arasındaki iiişkıierin yeniden canlandınlmasma yönclik görüşmeler Ankara'da başiadı. Kriz boyunca 'ttaVa yakın* bir tutum «leyen Ürdün'un DHişleri Bakanı Tahir Ei Masri, dün saat 17.00'de resmı bır zıyaret ıçın Ankara'ya geldi. Huzursuzluk yarattı Heraid Tribune, Bush yönetiminin yeni stratejisinin bir dizi yabancı liderde huzursuzluk yarattığını bildiriyor. Bu liderler halen dünyanın tek süper gttcü konumundaki ABD'nin askeri gücünün 3. Dünya'nın çıkarla nna ters doğruîtuda kullanılma otduğunu bildiriyor. Soğuk sasmdan korkuyorlar. vaş döneminde askeri strateji "komü&izm tehîikesine" karşı ABD'de ise askeri yetkililer oluşturuimuştu. Şimdi îse ABD Körfez savaştndaki başandan "tehdit" tanımı konusunda gesonra Amerikan Silahiı Kuvvet niş bir özgurluğe kavuşmuş oluieri'nin caydıncı gücünün arttı yor. ğım, ba nedenle birlikieri fiilen kuüanmaya fazla gerek kalma Pentagon raporu yacağım öne sürüyorlar. GenelPentagon {Savunma Bakanlıkurmay Başkans General Colin Powetl söyle diyor: "Yeui dö ğı) tarafından mart ayında yanemde sadece biz caydıncı rol yımlanan raporda 1990'larda oynayabiliriz. Büyük bir gücü olası "yöresel tehditlerin" neler müz vstr ve bunu gerektiğinde olabileceği şöyle açıklanıyor: knlianmaktan kaçınmayacagt "Büyük yöresel krizler doğuda, Irak'ın Suudi Arabistanla Kumuı gösterdik. veyt'i teiusr tehdit etmesi ya <Ja Ancak Heraid Tribune, soğuk Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye savaş sonrasında ABD'ye karşı saidırmasi sonucunda patiak vetehdidio tanımını yapmanın zor rebiür." Yugoslavya, 1918'de Sırbistan Krallığı, Slovenler ve Hırvatların birleşmesi ile ortaya çıktı. Birleşme, bu toplumların ortak tarihsel gelişmesinin sonucu olmaktan çok "mantık izdivacı" idi. Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan kurşun Balkanlar'da atılmıştı. Bölgede yeni bir istikrarsızlığı kimse istemiyordu. Sırplarla Hırvatlar, savaş sonrası karmaşasında büyük devletlerin oyunlarına sahne olmaktan, yeni çalkantılara sürüklenmekten korkuyorlardı. Sırbistan birleşmeden önce de bağımsız olduğundan, yeni devleti yonetecek bürokrasi ve idari yapılara sahipti. Böylece Sırp, Hırvat ve Slovenler, eşitliktemelinde birleştiler. Ancakyeni devlet, 1929'da Sırplartn diktatörlüğüne dönüştü. Bu tarihte adı "Yugoslavya Krallığı" olarak degişen ülkede Kral Alexander, Sırp olmayan topluluklara karşı yoğun bir baskı politikası uygulamaya başiadı. Kral Alexander'in 1934'te bir Makedonyalı militan tarafından öldürölmesı üzerine kral oian Prens Paui, Nazt Almanyast ve faşist İtalya'ya yaktnlaşma polttikasi iziedi. 1941 'de ise Yugosiavya Kralijği, Aîmanya, italyave Japonyaarasmdaki üçiü ittîfetekatiid). Anlaşmanm tmzalartmasindan iki gün sonra da hökümet darbe ile d«*rdeîek Kral Paul sörgürte gönderildî. İktidara geien Kral P&ter, Sovyeüer Bırilgl \\& Utşkllsn galiş^rms yanfisi idi. Krai Paiar, bu tercihin bedslins ağır bufjmds ödeds ve başa geçökîer! 10 gön sonra Nazi ASmanyasi iie faşist İtaiya, Vugosiavya'ya ssidifdilar Strbistan payîaşiSsrken Hsrvatistan'da Mihver ysnltst faşist devlet kuruldu. NazJisre karss dirertme iki grubun çevresinde odaklaşiyordu: "OrazaMihaito/tç'in" başkanHgsndate S»p "Çetnikler" ve bir H*rvat olanTHo'nun Ğnderliginîteks "Partlzanlar". Haikm büyük sevgisine sahtp oian, 1943'te İngiiters'nin d« desteğini sağla^an Tito, Nazifefe karşt kurîuiuş savaşjr»fcazand).Tıto, sawaştan sonra Yugosiav birtiğmi, oiuşîuröuğu iederal yapt ve kuriuluş savaşs kahramant olarak tar'thssl kişHîğt sayestnde kurabildi. Yetkilsr cumhuriyetier arasmda dağföimışîı. Tspede ise tüm güç Tıto'da topSarayofdu. Sovyet tehdîöi ve StaJin'in Yugosiavya'va karşs izSediği düşmanca potitika ise Yugosiav haiklarm) btrltkte tutan d;ş etkeni oiuşturuyordu Yugosiavya'da çeşitlt topluluklan bir arada tutan bu üç öğe de günümuzde mevcut değit. Birlik ve bötöniöğun simgesi Tîto1 mın tarihsel ktşttiği sahneden çektlmiş durumda. Haikm kenstienmesine yoi açan dış tehlike, Sovyat tehdidi artık yok. Baik't hepsinden önamiisi, Ttto'nun kürduğu ve kîştsel otoritesi iie devam ettirdtği eşitçi, cumhuriyetferin hakiarına saygt gösteren federat yapı yozlaşarak verini güçiö Strbtstan'm diğer currthuriyetieri egemenfiği afttna almjüt istediği bir ststeme terk etti. En zengin cumhuriyetier oian Slovenya ve Hırvatistan, kendi ürettikieri zengintiğin fakir cumhuriyetier arasmda paylaşhnlmasından zaten tedirgindtier. Sırbistan lideri Sfobodan Mitoseviç'in Sırp mtltiyetçiliğini ve Sırbistan'ın önderliğinde otoriter bir federal yapıyı savunması, bu tedirginliği busbütün artttrdı. Demokratik kurumlann oluşturuiduğu Stovenya ile Hırvatistan, gevşek bir tonfederasyon modeif {son zamanlarda,tonfederasyonunötesinde bağımsızhk eğilimi giderek göçleniyor), ptyasa ekonomisi ve Avrupa Toplutuğu ile yakın ilişki istiyoriar. Subayiarının yüzde 70'i Sırp olan ordu ise Miloseviç'ın otortter federasyon modelıne yatkın görünüyor. Ordu, parçalanmanın ancak bu şekılde önlenebileceğine inanıyor. Karadağ cumhuriyeti de aynı görüşü paylaşıyor. Makedonya ile Bosna Hersek cumhuriyetierinın bu sürtüşmede hangi taraft tuttuklan henüz betli değit. Ttto'nun özer k böige statösü tantdığt Kosova ise Sırbistan taraftndan fiiien iihak ediimiş durumda. Bu ortamda, üç otastltk akia getiyor: Ns gibi sonuçlar doğuracağı bıiınmeyen kanlı bir iç savaş. federasyonun parçalanması ve Slovenya ite Hsrvatistan'ın ayrtlmaiarı. Bu durumda Strbistan, Makedonya iie Karadağ'a egemen olabtlir. Kosova yüzünden de Strbistan'la Arnavutluk ar astnda savaş çtkabılir. Ayrtca Yugoslavya'ntn parçaianmas!, Çekosiovakya'da Çeklerin egemeniiğinden huzursuzoian Slovakiar için kötü bir örnek oluşturabiiir. Son ve herkesin tsrcih ettiği olasılık da gevşek bir konfederasyon yapısı içinde Yugoslav bıriıgmın devam etmesıdır. Bunun için ise Sırbistan lideri Slobodan Miloseviç'in, miüiyetçi ve Sırbistan'ın önderliğinde otoriter federasyon modelini öngören politikasından vazgeçmesi gerektr. Yugoslavya İkisinin de yol koşullan aynı... Ama görüyorsunuz, Bri, her an hazır, diğeri değil. Bri, yolu tutmuş... diğeri henüz yolu kavramaya çalışıyor. Bri'ne bu üstünlüğü sağlayan, yepyeni bir teknoloji, RCOT teknolojisidir. Yani hareketsiz dizayndan "hareket halinde" dizayna geçiştir. Bridgestone'un, "hareketsiz hali" ile "hareketli hali" arasındaki basınç farklılığı RCOT teknolojisi ile en aza indirilerek, denge ROLLING CONTOUR . ,.. , OPTIMIZATION optımum duzeyde TER HO Y korundu. RCOT teknolojisi ile lastiğin fren performansı, direksiyon hakimiyeti, dar açıda dönme yeteneği arttınldı: Lastiğin güvenlik performansı yükseltildi. Lastikte hareket yeteneği çoğalırken, aşınma oranı düştü, yakıt tüketimi azaldı. Ekonomi sağlandı. curape Lastiğin hareketsiz ya da hareket halinde, bütün yol koşullarına her an hazır olma özelliği... yani RCOT teknolojisi Bridgestone'a, en sert darbeleri bile yumuşak karşılama yeteneği kazandırdı. Ses ve gürültüye karşı süspansiyon oluşturdu. Sadece Bridgestone RCOT'ludur. Hareketsiz ya da hareket halinde her koşula, her an hazır lastik, Bridgestone'dur. Aklın yolu Bri... Y o I u n u B i I i r... ZtMUÜESTUIIE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog