Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/10 Irak petroltine yasak • BtRLEŞMlŞ MİLLETLER (AA) BM Güvenlik Konseyi Yaptırımlar komitesi'nin, Irak'ın ihtiyaç maddeleri satın alabilmek için petrol satmasına izin verilmesîne ilişkin isteğini reddettiği bildirildi. Komitenin, Irak'ın, ambargonun kaldırılması yolundaki isteğini bildiren mektubu Uzerinde anlaşmaya varamadığı kaydedildi. Yaptmmlar Komitesi'nin Avusturyalı Başkanı Peter Hohenfellner, komitenin dün yaptığı toplantmm ardmdan gazetecilere yaptığt açıklamada, "Irak'm petroî satması için yeşti ışık yokn dedi. DIŞ HABERLER 22 MAYIS 199, Gandi, seçim kampanyası için bulunduğu Sriperumpur'da uğrvdığı suikast sonucu yaşamını yitirdi Rajiv Gandi'ye bombah saldırc Polis yetkilileri saldırıda uzaktan kumandah bir bomba kullanıldığını belirtirken Kongre Partisi'nden bir yetkili, bombanın Gandi'ye verilen bir çiçek buketinin içine verleştirildiğinin oeîiriendiğim öne sürdü. önce, kendisi gibi bir suikast sonucu öldürülen annesi Indira Gandi'nin heykeîine çeienk koyduğu duyuruldu. Bu arada, Gandi'nin öldürülmesi üzerine Hindistan'm başkenti Yeni Delhi'de polis muhtemel şiddet olaylarını engelleyebilmek amacıyia üst düzey alarm durumuna geçiriîdi. Seçimier ertelendi Gandi'ye düzenienen bombah suikast, seçimlere devam ediiip edilmeyeceği sorusunu gündeme geürdi. Hindistanh yelkiiiier, saidırı sonrasmda seçimîerin üç hafîa süreyle ertelendiğini biidîrdsier. Hindistan'da pazartesi günü başîayan üç aşamaJı seçimlerm, pazar günü sona ermesi bekieniyordu. Gandi, öldürüîmesinden bir buçuk saat önce bastn menstıpiarma, pariamento seçim kampanyalan sırasmda büyük şiddet olayları bekîedîğini söyîeRajiv Gandi, "Bu seçimier sırastnda birçok şiddet oiayı olacaktif. Şii ana kadar ötenJerin sayisı halen yiiksek" demişti. Seçimierde oy verme işiemi pazartesi günü başiamışü. Seçimlere, 2326 mayıs tanhierinde devam edtîmesi planlansyorâa. Hindistan'da yapdan kamaoyu yoklaiRaian, Kongre Parüsi'nin seçimlerden tek basına iktidar oimaya yetmese bile birinci parti olarak çikacağsnı gösteriyordu. iîîİŞt!. Yugosiavya karmakanşık • Bış Haberier Servisi Hırvaîistan'da pazar günü dü2«îiensii referandumda bağımsuhk için oy kuilanılması, hemen ardından Federai Başkanhk Konseys'fîdeki Hjrvat temsifcinin devlet başkanhfsnj iian etmesi, Yugoslavya'dafci krizi daha da derinîeştirdi Hırvatistan temsilcîsi Stipe Mesiç*in bu hafta içinde Federai Başkanhk Konseyi'ni topiama kararı tepfciyie karşıîandı. Başkanbk Konseyi Sefcreteri de Mesiç'in açikiamassnin "resmi oknadığmı" duyurdu. İngiliz elçiliğinden açıklama • ANKARA <AA> Kuzey Irakhlara yapüan yardımlann dağıtümasmda "Türk yetkiîilerîn muttefiklere yardimcı olmadıklarına" iiişkin îngiliz basınmda yer alan iddiaiarın doğru oimadığı biidiriîdi. tngikere*nin Ankara Büyükelçiliği tarafmdan dün yapıian açıkSamada, "tngiltere hükümeti son zamanlarda tngiiiz basınında çtkan makalelerde yer alan ve Kuzey Jraklı sığınmactlara yardım ve güvenlik sağiama çabalars konusunda Türk yetkiliîerin müttefiklere yardimcı oimadıkları şeklindeki iddialann doğru oimadığmı ifade etmek ve Türkiye ile muttefikleri arasmdaki ilişkilerin her zamankî gibi çok iyi olduğunu özelltkle vurgulamak istiyor" denüdi. Denktaş'tan Cııellar'a ' • NEW YORK (Cumhuriyet) BM Genel Sekreterliği ile Kıbns Türk tarafı ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı temsücileri arasmdaki görüşmeler, önceki gün New York'ta KKTC Cumhurbaskam Rauf Denktaş'tan, Genel Sekreter Perez de Cuellar'a iletilen bir mektupla başladı. Denktaş'ın gizli tutulan mektubunda, siyasi eşitlik ve garanüler konusunu bir kez daha vurguladığı bildiriliyor. Dış Habetter Stervisi distan'da eski başbakan ve Kongre Partiss üsders Rajîv Gaai\, dün uğradsğs bombais saldin sonacu öidü. Rajiv Gandi'nis öiüma, tüm dünyada nefretîe kmamrkea, Hindistan'da polis güçîeri en üst düzeyde aîarma geçiriîdi ve iki gündür süren seçimler ertelendî. Ülkede faükümet bir günlük yas iian ederken resmi daireierin ve okuliarm da kapah kalacağî biidiriidi. Rajiv Gandi'nin annesi İndira Gsndi de 5984 yjlında Sih korumasımn saldınsı sonuca öîmüştü. Rajiv Gandi, annesmia öiümünden sonra başbakan oimuş ve görevini 1989 ysbna kadar sürdünnüştü. Gandi, Hindistan'da pazartesi günü başla KARISIYLA Rajiv GandPnin yirrai kasar yılhk haiyan asıllı kansı Sonia, 1984 yılında Indira Gandi'ye yaptian suikast ssrasıads» onun yanındayds, yan seçimlerin en büyük favo îizerise kapaoarak kaymvsHdesiai korumaya ça»şmışjı. Sonia, Rajiv'e yapıiau suikastta ise orada yoktu. (Fotoğraf: AP) riss olarak gösteriîsyordu. duğunun beiirîendiğini öne sür dan gerçekleştiriidiğine dikkat lemlermi önlemek amacıyia po paîiama sonucunda ölenlerle Reuter'in haberine göre, Ra iis güçkriniîi aiarma geçiriidiği birlikte, yüzükoyun oiarak ve Bomba nastl patiadı dü. çekiyorlar. jiv Gandi, dün ülkenin güneyin ni belirttiler. parçaianmış bir şekilde yattığıSuikastı, gazetemiz baskıya Poîis yetkilileri, Rajiv Gandeki Tamil Nadu eyaietinin nı haber verdiîer. di'nin ölümüne yol açan bom veriiirken üstîenen oimadı. An Annesinin mezanna Madras kentine bağlı Spirenım Polis (anıdı Hindistan Haber Ajansı'na bamn uzaktan kumandah oia cak, Rajiv Gandi'nin Sih mili çiçek pur'a gifti, Ajans, Gandi'nin, Sriperumpur kasabasmda dayanarak haber veren Reuter rak patlatıîdığmı öne sürdüier. taniann ve Sri Lanka'da üsleotomobilinden iner inmez bü meydana geien patlama sonra ve AFP, Gandi'nin suikasta uğ Gandi'nin Jiderîiğini yaptığj nen Tamiî gerillalannın öiüm Gandi 'nin Tamiî Nadu eyaleyük bir patlama olduğunu bil smda, Rajiv Gandi'nin kimliği radığj kente gelmeden önce çok Kongre Parîisi'nin sözcüsü Fra listesinde olduğu büiniyordu. tinin güneyindeki Madras kendirdi. Eyalet Haber Ajansj nin üst düzeyde bir polis yetki neseli olduğunu ve Madras ken nab Mukharjee ise, Gandi'yi öi Ajanslar, Tamil Nadu eyaletin tine 40 kilometre uzaklığındaki PTÎ'ye dayanarak haber veren lisi tarafmdan teşhis edildiği bil tinde annesinin heykeîine çeienk düren bombanm, kendisîne ve de düzenienen saldınların birço Sriperumpur kasabasındaki seReuter, patlama sonucunda Ra dirildi. Ajansîar, Gandi'nin, koyduğumı bildirdüer. rilen bir çiçek buketine konul ğunun Tamil geriiiaiari tarafm çim kampanyasma geimeden jiv Gandi'yle birlikte 14 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Gandi'nin îialyan asılh eşi POKTRE / RAJİV GAPÖ Sonia iie iki çocuğunun saldırı sırasında Spirerumpur'da buiunmadiklan kaydedildi. Hindistan Hükümet Sözcüsü 47 yaşında öldürülen Rajiv Gandi, gördü. J965'lerde piiot olmayı seçimlerin sonunda, Rajiv, ülkenin Ramaroohan Rao da, TSİ Hindistan tarihine damgasım vuran kafasma koyarak ülkesine döndü ve başbakanıdır aıtık. Parti içindeki 18.30'da meydana gelen olay bir hanedanm üçüncü kuşağını Aii" India'da uçmaya başladı. yolsuzluklarla giriştiği mücadele dan yaklaşık 2 saat sonra yap oluşturuyordu. 1968'de, Cambridge'te okurken sonucunda halktan büyük sempati tığı açıkiamada, Gandi'nin öl Bağımsız Hindistan'm ilk başbakanı tanıştığı İtalyan arkadaş: Sooja ile toplayan Rajiv, bir süre sonra dürüldüğünü doğruladı. Sözcü, olan dedesi Nehru'dan ve 1984 ev.endi. 1980'e kadar, kafasmda bürokrasiye ve yolsuzîuklara yenik Gandi'nin Tamil Nedu eyaletin yıhnda yine bir suikasta kurban düşerek, 1989'daki seçimlerde politik hiçbir hedef olmadan, pilot de düzenienen saldın sonucu öl giden annesi Indira Gandi'den iktidan yitirdi. Seçimleri olarak çahştı. Aynı yıl, "ülkenin dürüldüğünü belirtmekle yetin sonra iktidara gelen üçüncu Gandi kaybetmesindeki en büyük etken yeni lideri oimaya aday" gözüyîe di, ayrıntı vermedi. oian Rajiv, 1944 yıhnda Bombay'da olan Sih militanlar, annesi gibi bakıian kardeşi Sanjay bir kazada onun için de buyük bir tehdit ölünce, politikacıhğa soyundu. Bölge polis yetkilileri de sal doğdu. Liseyi, kardeşi Sanjay ile birlikte, Hindistan'm en saygın Başbakan olan annesi Indira Gandi, oluşturuyorlardı. 1989'daki dınnın sorumluluğunu üstlenen ükulu sayılan, Himalaya Dağı'mn yenilgiden sonra mücadeleyi 1984'te Sih muhafızları tarafmdan oimadığmı, olaym ardından en bırakmayan Rajiv Gandi, önceki tist düzeyde aJarma geçiidiğini eteklerindeki Donnschool'da okuyan öldürülünce, "blrlik" uğruna Rajiv, daha sonra Cambridge'de partisinin genel başkanlığma seçildi. gün başlayan seçimlerde, iktidara en bildirdiler. Ajanslar, başkent Bu olaydan birkaç ay sonra yapıian yakm aday olarak görülüyordu. Yeni Delhi'de de olası şiddet ey makine mühendisliği öğrenimi En kanh seçim Gandi'ye karşs düzenienen suikast, 44 yıldır bağimsız olan Hîndistan tarihinin en kanh seçimlerine rastiadı. Hindistan'da genel seçimlerin ilk turunun ardından, Hinduiar ve Müsîümanlar arasmdaki çatışmalar sürüyor. Sokağa çıkma ' yasağına rağmen, üç şehirde meydana geien çatışmalarda dün ölenlerin sayisı 92'ye ulaştı. Hindistan'da altı hafta önce . seçim kampanyalannm basîamasmdan itibaren çıkan çatış j maiarda ise toplam 200 kişinin , oldüğü kaydedildi. j Hindistan'm UNI haber ajan, si, ülkenin kuzeyindeki Kanpur ; kentinde altı kişinin öldürüknesi' üzerine askerlerin şehre girdik j terini ve sokağa çıkma yasağına , karşın gelenleri gördükleri y.er,yj de vurmaian emri aldtklarını t bildirdi. J Halen sokağa çıkma yasağı nin sürmekte olduğu Meerut ve Varanası şehirlerinde de çatsş • maların hâlâ sürmekte olduğu belirtiidi. Annesiyle aynı kaderi paylaştı GANDrYLE YAPILAN BİR SÖYLEŞİ Tehdit, devlet adaıııuıuı yaşamında bir parça' Dış Haberier Servisi "Tehdit aitında yaşamak hükümet ve devlet başkaniarınifi yaşamlarının bir parcası haline geliyor. Ben bu korkuyu duymuyorum." Rajiv Gandi, 1988 yılı temmuz ayında, Hindistan Başbakanı olarak Türkiye'ye yapacağı ziyaretten önce, Genel Yayın Müdürümüz Hasan Cemal'e Yeni Delhi'de böyle diyordu. 17 Temmuz 1988'de Türkiyeye gelen Gandi, 28 yıl aradan sonra ülkemizi ziyaret eden ilk Hindistan Başbakanı oluyordu. Dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafmdan "sıcak" bir biçimde karşılanan Gandi, devlet konükevinde onuruna verilen yemekte, "Atatürk, bizim için özgürlük uğruna savaşma fikrini veren önemli bir örnektir. Öyle ki dedem Nehru, hem kendine hem de bütün halkına Atatürk'ü örnek gösterdi" diye konuşuyordu. Rajiv Gandi, Türkiye'ye gelmeden önce, Ankara ile Yeni Delhi arasında bir soğukluk yaşanıyordu. Ankara'nın, Hindistan Pakistan ihtilafmda İslamabad'ı, Yeni Delhi'nin de Kıbrıs sorununa ilişkin olarak Yunan tezlerini desteklemesi, bu soğukluğun en büyük nedeniydi. İki ülke ilişkilerindeki soğukluk, Gandi'nin, Türkiye'de yaptığı temaslar, hukuki, adli ve ticari alanlarda imzalanan aıılaşmalarla yeniden normf»'c dönüyor, hpVd dedesi Nehru'nun, başb .Kan olnıak Türkiye'ye geldi^ı 19f S yıhndaki canlılığı ye"İLLU kazanıyordu. 6 Hizbullah'a yeni Itder • BEYRUT (AA) Lübnan'da Iran yanhsı Şii Hizbullah örgütünün genel sekreterliğine Şeyh Abbas Musawi'nin getirildiği bildirildi. Fransız haber ajansı AFP, örgütün Beyrut'taki merkezine dayanarak verdiği haberinde, Musawi'nin, bundan yaklaşık iki yıl önce bu göreve getirilen Şeyh Suphi Tüfayli'nin yerine getirilmesi karannın, örgütün şura kurulu üyelerinin seçimi için toplanan kongresi sırasında ahndığını duyurdu. masına yardimcı oidu. Demokrasi ve laiklik kavramlannın ilişkimizin ana dayanakları olacaklannı kesiniikle düşuniiyorum." Hindistan seçimlerinde başbakanhğın en güçlü adaylanndan biri olarak gösterilen Rajiv Gandi, ölümüne yol açan etnik çatışmalara ilişkin olarak da Cumhuriyet'e şunîarı söylüyordu: "Burası alt bir kıtadır. Bizim kadar çok değişkenlik ve farklılığın bulunduğu her heterojen topluımın birliğini korumak için esnekliğe gereksinimi vardır. Geçen yıllarda aynlıkçı akımlar olmuştur ülkede. Bizim bu teröristlere karşı güçlii bir biçimde mücadele kararlüığınuzda hiçbir gevşeme oimadı. Ülkenin bütünlüğiinü hedef alan ve laik ilkeleri yıkmaya çalışanlarla herhangi bir uzlaşmaya varmak söz konusu olamaz. Sorunlara anayasanın sınırları içinde çözüm butacağız." Gandi, bu sözleri söyledikten yaklaşık 1 yıl sonra yapıian seçimleri kaybetti ve başbakanhk görevinden ayrtldı. Hindistan'da ise etnik ve dini çatışmalar giderek büyüdü, anayasa çerçevesinde çatışmalara çözüm bulunamadı. Hindistan'da iki gün önce başlayan seçimlerde de ülkenin etnik çatışmalann ne denli pençesine düştüğü açıkça görüldü. iki gün içerisinde onlarca kişi öldü, birçok kentte sokağa çıkma yasağı konuldu, geniş güvenlik önlemlerine karşm olaylar durmadı. Ve 21 Mayıs 1991'e gelindiğinde Rajiv Gandi, öldürülmeden yalınzca bir saat önce gazetecilere, "Bu seçimier, etnik çatışmalann ne denli yükseldiğini gösterdi. Seçimier nedeniyle eminim çok sayıda kişi ölecek" diyordu. LÎDERLERDEN TEPKİ 'Dünya nereye gidiyor?' Dış Haberier Servisi Hin sağlıgı dilerim." distan eski başbakanlarından ve ABD Başkanı George Busb, Kongre Partisi lideri Rajiv Gan olaydan büyük üzüntü duydudi'nin suikast sonucu ölümü, ğunu belirterek, "Gandi ve katüm dünyada üzüntüyle karşı nsı, Barbara ile benim çok yaîandı. kın arkadaşlanmızdı. Bu bir Cumhurbaskam Turgut Özal, trajedidir. Dünya nereye gidiyor Hindistan eski başbakanların anlamıyorum" dedi. dan Rajiv Gandi'nin öldürülmeIngiltere Başbakanı John Masiyle ilgili olarak bir mesaj ya jor da Gandi'nin ölümüyle dünyımladı. ya politika sahnesinden çok ceCumhurbaskam Özal'ın me sur bir adamın "çalındıgını" sajı şöyle: söyledi. "Hindistan eski başbakanlaFransa Başbakanı Editb rından, dünyaca tanınmış dev Cresson Gandi'nin ölümünü delet adamı ve dostumuz, Kongre mokrasi için büyük talihsizlik Partisi Başkanı Sayın Rajiv olarak nitelendirdi. Gandi'nin terörist bir saldırı soCresson, Gandi'nin ölümü nucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. konusunda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suikast her zaBaşbakanlığı zamanında man korkunçtur. Şimdi, herkes Türkiye ile Hindistan arasmdaki Hindistan siyasi sistemindeki isilişkiierin gelişmesinde olumlu tikrar konusunda endişelenmekatkıları bulunan ve üstlendiği ye başfayabilir" şeklinde konuşher görevde Ülkesine hizmet tu. eden bu değerli devlet adamının Hindistan'm ezeli düşmanı kaybından ötürü üzüntumüz büyüktür. Şahsım ve Türk mil Pakistan'ın Başbakanı Nawaz leti adına, Gandi ailesine ve Şerif, Rajiv Gandi'nin ölümünHindistan milletine içten baş den şok olduğunu kaydetti. FKÖ'den Suriy^ye ziyaret • TUNUS (AA) FKÖ'nün üst düzey yetkililerinden oluşan bir FKÖ heyetinin, cumartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'a bir zıyarette bulunacakları bildirildi. T\ınus'taki FKÖ kaynaklarının dun yaptıkları açıklamada, FKÖ Siyaset Dairesi Başkanı Faruk Kaddumi'nin başkanhk edeceği heyette, FKÖ Yürütme Komitesi üyeleri Süleyman Necip ve Yaser Abed Rabbo'nun da bulunduğu kaydedildi. FKO heyetinin Şam'a yapacağı gezinin, örgüt ve Surıye arasında 1983 yıhnda bozulan ilişkiierin normalleştirilmesini amaçladığı ve 1986 yılından bu yana yapıian ilk ziyareı olduğu belirtildi. Gandi, Türkiye Hindistan ilişkilerine ilişkin olarak Hasan Cenıal'e verdiği demeçte de şunları söylüyordu: "Türkiye ile Hindistan arasmdaki ilişkiler yıllardır gerektiği gibi gelişmedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temelinde yatan laiklik, demokrasi ve çağdaşlık gibi ilkeler, bizim cumhuriyetimizin de temelinde yatar. Başbakan Turgut Özal'ın Aşağıdaki Lee Cooper mağazalannda bundan böyle, her perşembe gece saat 23.00'e kadar gönlünüzce alışveriş yapabilirsiniz. 1986 yılında Hindistan'a yaptı• Istanbul: Şişli I Moda I Şaşkınbakkal I Atrium I Ataköy Marina I Galleria I Printemps I Rumeli Cad. I Büyük Çekmece' izmit ğı • Gölcuk • Gemlık • Yalova • Bursa: Heykel Altgeçit I Altıparmak • Çorlu • Adapazarı • Karadeniz Ereğli • Adana • Mersin: Pegi ziyaret, iki ülke arasında düzenli diyalog kurulmasına ve ti• Tarsus • Ceyhan • Diyarbakır • Erzuru'm • Batman • Gaziantep • Ankara: Kızılay Gama I Tunalı Hilmi I Emek 8.Cad.» Konyacari, kiiltürel, ekonomik ilişki• Kırıkkale • Sivas • Avanos • Eskışehir • Izmir: Alsancak Peppy • Antalya • Kaş • Kemer • Alanya • Bodrum • Edremit • Balıkesir ierin gelişeceği orlamın yaratıl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog