Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK 188 24 24 IŞLEM :TAMAM! ALO24 Cumhuriyet 68. Yıl; Sayı: 23976 Borsa, faiz, dövizjbireysel kredi Istediğiniz işlem temam: Rajiv Gandi öldüriUdü BOMBALI SUİKAST Hindistan'm eski başbakanlarmdan ve Kongre Partisi lideri Rajiv Gandi, seçim kampanyası sırasmda arabasından indikten hemen sonra düzenlenen bombalı saldın sonucu öldü. RAJIV GANDI Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL <KDV daM) 22 Mayıs 1991 Çarşamba AHNESI DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ ~~ Üç kuşaktan beri Hindistan politikasında söz sahibi olan Gandi ailesinde anne Indira Gandi de 1984'te Sih korumasmm saldınsı sonucu öidürülmüştü. Tehdit yaşamın bir parçası EN KANL1 SEÇİM , Genel seçimlerin ilk turunun ardmdan Hindular ve Müslümanlar arasmdaki çatışmalar sürüyor. Üç şehirde meydana gelen çatışmalarda ölenler 92rye ulaştı. 10. sayfaia PORTRE. ANNESİYLE AYNI KADER10. SayMS ANNE VE OGUL Indira Gandi'nin posteri önünde secmenlerini selamlayan Rajiv Gandi de annesi gibî bir suikast sonucu öldürüldü. (Fotograf: AFP) 1988 temmuzunda Genel Yayın Müdürümüz Hasan Cemal'le yaptığı söyleşide Rajiv Gandi şunian söylüyordu: "Tehdit aitmda yaşamak hükümet ve devlet başkaniannm yaşamlannın bir parçası haline geliyor. Ben bu korkuyu duymuyorum." Gandi dün öldürülmeden bir saat önce ise gazetecilere "Bu seçimler, etnik çatışmaların ne denli ytikseldiğini gösterdi. Seçimler nedeniyle çok sayıda kişi ölecek" diyordu. lO.Sayiada Memurların kara Silahlı Kuvvetler maaştan rahatsız Genelkurmay Başkanhğı Genel Sekreteri Tuğgeneral Hurşit Tolon tarafından yapılan yazıh açıklamada, 'Son yıllarda Silahlı Kuvvetler mensuplarının maaşlarının önemli ölçude değer kaybma uğradığı ve dengelerin Silahlı Kuvvetler aleyhine değişmiş bulunduğu bir gerçek olmakla birlikte bu hususun düzeltilmesi için ciddi çalışmalar başlatıldı' dendi. Açıklamada 'Orgeneral Doğan Güreş'in maaş boykotu haberinin' gerçeği yansıtmadığı bildirilerek 'Genelkurmay Başkanı aylıklannı muntazaman almaktadır' goruşü yer aldı. Ekonomide Çok düşük olan maaşlara yüzde 20 zam yapılacağı haberi tepki yarattı Para,baş döndürüyor at fazla mesai dahil ayda 520 bin lira ücret ahyor. 17 yılhk tren şefinin 650 bin lira olan aylığı giydirilmiş 800 bin lirayı ancak buluyor. Demiryollarının memur çahşanlan ister istemez kendilerinı aynı işi yapan sözleşmeli arkadaşları ile karşılaştınyorlar. 15 yılhk sözleşmeli makinistin net 2 milyon 800 bin lira, 6 yıllık makinistin 2 milyon 300 bin lira, büro memurunun 800 bin lira almasım çok görmeseler de kıskançlıkla karşılıyorlar. Toplu pazarlık haklarım kullanabilen demiryolu işçilerinin ücretleri ise 650 bin hra ile 1 milyon 300 bin Hra arasmda değişiyor. Sağlık işkolunda SKK hastanelerinde çalışan hizmetliler (Arkast Sa. 16, Su. I'de) Aynı eğitim düzeyinde aynı işi yapan sözleşmeü ve sendikalı işçiye oranla çok daha dtişük ücret alan memurlar için bu yıl da iyileştirme yapılması düşünülmuyor. lşSendika Servisi Memurların umut bağladıkları temmuz zamrnının yüzde 20'yi aşmayacağı haberleri büyük tepki yarattı. Meslek örgutleri ve kuruluş aşamasındakı sendıkalar, hukumetin tavır değiştirmemesi hahnde etkili protesto eylemlerine başyuracaklarını belirtiyorlar. Orneğin, 17 yılhk tren şefinin 650 bin lira, universite mezunu buro memurunun 531 bin lira, 26 yılhk öğretmenin ek derslerle 1 milyon 350 bin Hra olan maaşında iyileştirme düşünülmemesi nedeniyle memurlann durumu sözleşmeh ve sendikalı personele göre daha da kötuye gidiyor. Aynı eğitim düzeyinde aynı işi yapan sözleşmeü personel ile sendikalı işçiden hatta kendılerinden daha alt duzeyde olanlardan ücretleri çok daha dtişuk olan memurlar, hukümetin kendileri ile alay ettiğini söyluyorlar. Kamu işletmelerinde çok değişik iş alanlannda çalışan memurlar ve örgut temsilcileri ile yaptığımız goruşmelerde, memur sözcüleri 'Canımız burnomuza geldi', 'Bizden iş beklenmesin', 'Sokağa dökulmekten başka varemiz kalmadı" turunden öfke cumlecıkleri kullanarak, duştukleri çok zor durutndan çarpıcı örnekler veriyor, 'Sendikalaşmaktan başka çaremiz yok' dıyorlar. Devlet Demir Yolları'nda lise mezunu olarak çalışan 10 yılhk bir makinist net 650 bin lira aldığını açıkhyor. Dokuzun ikinci kademesinde çalışan 17 yılhk bir bekçinin ayhk geliri ise 670 bin. Dokuzuncu dereceden 10 yılhk buro personeli 490 bin lira, lise mezunu gişe memuru 450 bin, 12 yılhk yol bekçisi ise yan ödeme, kilometre primi, 21 sa Bankası ve Vakıfîar Bankası'nın Devlet Bakanı Güneş Taner'in talimatıyla faiz oranlarını indirme uygulamasına dün Emlak Bankası da katıldı, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın da bu karara uyması bekleniyor. Faiz oranlarında 15 puana kadar varan farklılıkların oluşması bankacıhk sektöründe değişik yorumlara yol açarken, bazı bankacılar kademeli olarak faiz indirimine gideceklerini, bazıları ise faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmayacaklannı belirttUer. cephesindeki gelişmeler Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda hisse senedi fıyatlannı çıldırttı. önceki gün 3652.47 puana yükselen ÎMKB endeksi dün de yüzde 8 oranmda prim yaptı. Borsa uzmanları, hisse senedi piyasasının en önemli rakibi olan reponun artık çekiciliğini yitirdiğini, borsa endeksinin 4200 sınırını aştığı takdirde 5 bin puana kadar hız kesmeden yükselebileceğini söylediler. Dttviz endlşesl Bankacılar, yaz mevsiminin hem turizm gelirlerini hem de işçi dövizi girişini başlatacağını, aynca dış ticaret açığının kapanma eğilimi göstermesinin, yüreklere su serptiğini belirttiler. Tahtakale'de ık gözlenmezken,MerkezBankası ABD Doları'nın döviz alış kurunu 17 lira düşürdü. Ekonomide Faiz fiytmmyı kanştnrdı İş Borsacılar keylfll Faiz GENÇLİKYENİ ARAYIŞTA İnsan Haklm Korrüsyonu raporu DGM Başsavcısı Demiral uyarıldı Hâkimler ve Savcüar Yüksek Kurulu, 'daha müspet ve insancü' dayranması için Ankara DGM Başsavcısı Demiral'ın dikkatini çekti. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, görevi sırasında daha "müspet ve insancıl" bir tutum içinde olması için Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral'ın dikkatini çekti. Kurulun kararı, TBKP liderleri Nihat Sargın ve Haydar Kutlu'nun kişisel başvurularını sonuçlandıran Avrupa tnsan Haklan Komisyonu'ndan gelen şikâyet uzerine aldığı öğrenildi. DemıraFın yakın bir tarîhte Adalet Bakanhğı Musteşar Yardımcılığı'na getirileceği de öne sürulüyor. Cumhuriyet'in Adalet Bakanhğı yetkililerinden aldığı bilgilere göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Demiral ile ilgili kararı, geçen aylarda aldı. Hakkmdaki 20'yi aşkın şikâyet başvurusu, yıllardır Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku(Arkası Sa. 16, Su. 6'da) 8 0 sonrası gençlik için 'dünya görüşünden yoksun, bireyci doyum peşinde marka düşkünü' denıyordu. Acaba bu eleştinler doğru rau? 'Kitap okumayan kültürle ilgilenmeyen, kola, hamburger, Adidas kıskacına alınmış yoz gençlik' değerlendırmeleri günümüz gençliğine uyvıyor mu? Günümüz gençleri ise şöyle diyorlar: Eski kuşaklar kimliklerini toplumsal hareketlerde arıyorlardı. Bugünün genci ise kendi kimliğini kendi gelişiminde arıyor. • ERDAL ATABEK arastırdı, yazdı | Bugün 15. Sayfada OLAYLAREN ARDENDAKI GERÇEK Dışa AçılmaL tlettşım devrımı çağında dünya küçülüyor ve bütünleşıyor; yurttaş, Anadolu'daki köyden, Almanya'dakı hısım akrabasıy la konuşma olanağı buluyor; de iletılen bu rapor cıddı bir ıçeuydularla yayılan televızyon rık taşımaktadır. 100 sayfayı programlan, ulusal sımrlan aşa aşan rapor, 23 yargıan yoğun rak her eve gırıyor. çalışmasıyla düzenlenmiştir. Böyle bir dünyada yalnız dış Türkıye, gözaltı suresi ve işkentıcaretin büytimesiya da ihracat ce uygulamaları bakımmdan artışı ile övünmek eksik kala suçlu bulunmuş; Avrupa İnsan caktır. Çıinkti dışa açılmamn ül Haklan Sozleşmesi'nin çığnenkemıze yükleyeceğı faturalar, dığı sonucuna varılmıştır. yalnız dışalımsatımdan çıkanlKarar, "Türkiye aleyhine mıyor; olayın başka boyutlan da uluslararası platformda yıllann var. silemeyeceği bir leke olarak" deAvrupa İnsan Haklan Komıs ğerlendırilmektedır. yonu, TBKP lıderlerı Nihat Sar Avrupa İnsan Haklan Komisgın ve Haydar Kutlu'nun başvu yonu raporuna sert tepki gosterrusu üzerine, Turkiye içm bir ra• •• por hazırladt. Türk hükümetine (Arkast Sa. 19, Su. Vde) • 'Kasaba milllyetçial' Yılmazcılar, tavnnı sertleştiren Yıldmm Akbulut'u eleştirdiler. Akbulut, 'Ben sadece partinin tüzüğünü okudum, bu mu sert geldi' dedi. 4. Sayfada • 'Bir kuruşun hesabını soracağtz' Süleyman Demirel, grup toplantısında iktidarı halkm önünde tartışmaya çağırdı. 4. Sayfada m Tibet'ln en lyl W r filmlerinden Kartal Tibet'inf ' yönettiği 'Sultan' ftlminde, Ttirkan Şoray başrolde. Film, TV2'de saat 23.05'te yayımlanacak. 6. Sayfada Kx • ölüm yıldönümünde Sunay Cumhurbaşkanlanmız belgeseli, Cevdet Sunay'ı konu alan bölümle 23.25'te ekrana geliyor. Yapıma Osman Stnayuç. 6. Sayfada • Davul eşllğlnde Mozart Berlin Senfoni'nin AKM konserine aşağıdaki salondan gelen davul sesleri kanştı. 7. Sayfada • İDSO'dan cazbahar söleni İDSO'nun 199091 sezonu Erol Erdinç yönetimindeki Bahar Konserleri'yle sona erdi. 7. Sayfada • Kendi küttürünün özsuyundan Ahmet Adnan Saygun'un 'Kerem' adlı operasım Aydın GUn sahneledi. 7. Sayfada • RıdvanTanju yara açtı tki yıldız futbolcunun transfer görüşmeleri kulüpleri arasmda gerginlik yarattı. Sporda • Nostaljl trenlnde 4 saat HaydarpaşaSapanca arasmda tur yapacak tren pazar sabahı 8.35'te hareket ediyor. Arka Sayfada • Daztak daha mı 'erkek"? Dazlakhğıyla övünen erkekler de bulunuyor. Arka Sayfada UĞUKMUMCU GOZLEM Yargısız Infaz... istanbul'da biri emekli üç polis görevlisinin teröristlerce öldürülmelerinden sonra İstanbul Kadıköy'de polis tarafından basılan bir eyde İsmail Oral adlı bir genç ile Hatice Dilek adlı bir hemşire yedi yaşındaki çocuğunun gözü önünde Öldürüldü. Polis, basılan evin bir 'örgüt m' olöuğunu, teslim o/' çağ(Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog