Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

2 MAYIS 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 YAZIYOR Başbakan'ın isteği sonucu bakanlıktan istifa etmişti Kurftan Akbulufa suçlama Vesile arıyordu Birlikte çahşmamızın birtakım sıkıntıları olacağını ikimiz de biliyorduk. Azerbaycan gezisi vesile oldu. Kasaba politikasıyla bir yere varamazsınız. Akbulut'un yapacağı en doğru hareket, 'Ben geçiş döneminin başbakanıyım' diyerek partiyi kongreye götürmektir. lç Polilika Servisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan istifa eden ANAP Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurl, istifasının Başbakan Yıldırım Akbulut'la son bir yıldır sürtüşmesinden kaynaklandığını belirtti. Kurt, Akbulut'un yapacağı en doğru hareketin "Ben geçiş döneminin başbakanıyım" diyerek partiyi adaletli ve sağlıklı bir şekilde, demokratik usulleı içerisinde kongreye taşımak olduğunu vurgulayarak "Etrafındaki insanların tavrıyla yeniden aday olmaya kalkması kendi bilecegi KURT 'Mücadelemiz bundan sonra başlıyor.' iştir. Dogal da hakkıdır labii" arada alıp golurme şansını da bazındaki ya da ortak hedeflerşcklindc konuştu. yaratabilmemiz la/ıın. Tabii bu deki birtakım zaaflarımızdan Başbakan Yıldırım Akbulut' da görevin yapılmasında onem kaynaklanıyordu. Çiinkıi Tiirun istemiyle Enerji ve Tabii Kay li noksanları beraberinde getîri kiye'nin meselelerini geniş çerçenaklar Bakanlığı görcvinden is yor. /.aten benim duşiınccm de vede düşünemezsep'', kasaba tifa eden Fahrettin Kurt, dün Başbakan'ın düşüncesi de aynıy politikasıyla ya da günlıik çöAtaturk Havalimanı'nda bir ba dı. İkimi/ de /aten bir vesile arı zumlerle meselelerin üzerine gisın toplantısı düzenledi. Toplan yorduk. Son Azerbaycan seya dcrseniz bir yere varamazsınu. tıda Başbakan Yıldırım Akbu hatim vesile oldu. Birlikte ealış Ilem zamamnm öldıirürsünüz lut'un da kendisinın de istifa için mamızın birlakıın sıkıntıları hem de nelice itibarıyla fa/.la bir bir vesile aradığına dıkkat çeken olacağını ikimiz de biliyorduk. şey yapamazsınız. Derler ki Kurt, "Biiyorsunuz biz son bir Ama o sıkıntı, dedigim gibi şah 'Odıın odunu yarar, yigit kendiyıldır zaman zaman birtakım si yapılardan kaynaklanmıyor ni yorar'. Oduna nasıl vuracagıkonuşmalar yapıyoruz. Üstlen du. Taa başından beri koyduğu nızı bilmezseniz, habire budağa ıniş oldugumuz görevi de bu muz sislemdeki veya diişünce vurursanız, hem yorıılursunuz CUNEYT ARCAYUREK Vatandaşkktan çıkanlar • ANKARA (ANKA) Kendi isteğiyle Türk vatandaşlığından çıkanların yeniden vatandaşlığa dönebilmelerine ilişkin yasa teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. ANAP lstanbul Milletvekili Bülent Akarcalf nın 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na iki fıkra ve 1111 sayılı Askerlik Yasası'na bir fıkra eklennıesine ilişkin teklifi, komisyon da aynı içerikteki SHP lzmir Milletvekili Birgen Keleş'in teklifiyle birleştirilerek görüşüldü ve benimsendi. Teklife göre Türk vatandaşlığından çıkanlar 2 yıl içinde başvurmaları halinde vatandaşlığa kabul edilecek. Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek devletlerde askerlik görevini yaptıklarını kanıtlayan kişiler de yeniden askerlik yapnıayacaklar. da sendikal hareketlerde de bir başıboşlıık vardır, direnen, koparabildiğini koparan ve ideolojik kavramlarla da pompalanan. Bunun böyle devam etınesi I ıırkiyc'nin gelecegini yeınesine baglıdır." Baştan Sona Iktidar Şaşkın!.. ANKARA Birinci futbol liginin 18 takıma çıkarılacağı söylentisi seçim yatırımı diye yorumlanıyor. Ufak tefek kimi işaretler hemen erken seçime bağlanıyor. Erken seçim beklentisi her çevreyı öylesıne sarmış ki, belli belirsiz kıvılcımlar sandık umudunu alevlendiriyor. Erken seçimi, lütfen bir dakika için geçiniz. iktidar sahibi olduklarını sananlar, acaba büyük kongre olacak mı sorusuna doğru dürüst yanıt verebilirler mi? Büyük kongre, erken seçim gibi artık yaşamsallığı yadsınamayan ana konular bir sis perdesi gerisinde. İktidardakiler bıle ellerini uzatıp gerçeği yakalayamıyor. Olur olmaz yerde yüksekten atan övgülerle örülü "kişiye özel" büyük adam öykülerine fazla inanmamak gerekiyor. ANAP'ın bitişine ekonominin raydan çıkışı eklenince, TÖ dahi kongre ile erken seçim konularında sağlıklı yargılara varamıyor. Sayesinde devletin, partinin, siyasal ahlakın çivisi çıkmış, motor jaçka. Dar zamanlarda "salım kararlar almakla övünen" TÖ, bir ıkı aydır stop! Ülkeyi rahatlatmaya yarayacak herhangi bir olasılık yok mu? Kuşkusuz, var! Muhalefet partileri Çankaya'ya seçimden sonra "yermden etmeyecekleri" güvencesini resmen verseler, TÖ'deki devinimlere yetişmek olanaksızlaşır. Erken seçim kararının erdeminden söz eden günlük nutuklar mı istersinız, ıçine düştüğümüz açmazlardan birlik ve beraberlik içinde sıyrılacağımızı haykıran demeçler mi? Seç, seç al! Birini bırakır ötekini kullanır. ANAP'ı bir kalemde harcar, gelecek ıktıdarla gül gibi geçineceğini ilan eyler. Son günlerde 15 ^ ^ . hazirana değin yapıl v//7oı/Wo rnU unnlü Pevirteslim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na atanan Erzurum Milletvekili Togay Gemalmaı, bu görevden istifa eden Fahreltin Kurt'tan görevi dün düzenlencn törenle devraldı. İzinsiz gezi Akbulul gazetecilerin bir sorusunu yanıtlarken Kurl'un istifa dilekçesinde gerekçeye yer verilmediğini vurgulayarak "İstifa nedenini kendine soruıuksını/" dedi. Akhıılııt, şunları söyledi: "Azerbaycan gezisinin neden oldugu doğrııdur. Bir bakan yurtdışına kimscye haber verıııeden giderse, bakanlığı birisinin lemsil etmesi gerekmez mi? Bi/ de onun yerine vekil tayin ettik. Bakan çekmiş yurtdışına gitmiş, kimsenin haberi yok. tşte oradaki sekretaryaya bildirmiş 'Ben gidiyorıım' diye. Niye gidiyorsun? Belli degil, bir resmi işin mi var? Bilmeın. tşteözel teşebhiıs ile gitmiş. Ne olacak şiındi? Yerine bir vekil tayin etmeyeeek miyiz? Vekil tayin ettik, gelince de dedik ki 'Bu olarak iş degil'.. Öyle de demedik... Yani bunda ne gariplik var? Her olayın bir değerlendirilme sebebi vardır, ona göre degerlendirilir, bir karar verilir. Makııl sebepler olur, gidilebilir, ama hiçbir şey yokken 'Canım istedi gidiyorum' l'alan olma/." HocaoğluAgagil davası • ANKARA (AA) TBMM başkanvekillerinden Yılmaz Hocaoğlu'nun, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle SHP Milletvekili Erol Ağagil aleyhine açtığı 40 milyon liralık tazminat davası reddedildi. Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki bugünkü duruşmada, Hocaoğlu'nun avukatı Bilgin Yazıcıoğlu, söz konusu birleşimde SHP Milletvekili Ağagil'in sarf ettiği sözlerin, müvekkilinin kişilik haklanna yönelik olduğunu söyledi. Ağagil'in avukatı Cüneyt Taner de sarf edildiği ileri sürülen sözlerin haraket unsuru taşımadığını, davanın reddedilmesini istedi. Mahkeme başkanı, milletvekili Ağagil'in sözlerinin hakaret nitcliği taşımadığını kararlaştırarak davayı reddetti. Hoeaoğlu, geçen yılın ekim ayındaki bir Meclis birleşiminde, Ağagil'in, "utan, biraz yüzün kızarsın'" sözleri Ü7erine 40 milyoh liralık tazminat davası açmıştı. hem de bir iş yapmamış olursunuz" dedi. Türkiye'nin bugün personel rejiminde buyük bir adaletsizlik yaşadığuıa dikkat çeken Kurt şunları soyledi: "Türkiye'de insanlar degişik, kaııunlara göre istihdam cttirilir. Kapsam içi, kapsam dışı, 657, sözleşmeli personel gibi. Ve bunların arasında bıiyiik bir dengcsizlik vardır. Bunu çözerek yerine gelirmek bizim görevimizdir. Başkası aydan gelip bunları çözecek degil. Bunun yanııı ması yasal açıdan ge rUZeyae ÇOK yOMU, rekn oian büyük kong ama yüreâinde her renin "az biraz" ya da ' AkiAmı. S t ^ ^ r g S bir yıl ertelenmesiyle Zaman ANAP II, daha ilgıh tartışmalardan doğrUSU TOİZIT1Cİ a iu sağlıklı köprü kuran olanlar, kongreyi alıp inand,klan Mesut ANAP'lH Sîî^hSTaSna indinde yeniden kadar ertelenebihr. ran yerel seçimleri ne Yllmaz'la Şartlı tahliyeye ikinci dava Ankara 4. Kolordu Komutanhğı Askcri Mahkemesi, ana DevYol davasında, 146. maddenin kapsam dışı tutulmasmı anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bularak iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Ankara 4. Kolordu Komutanlığı (2) No'lıı Askeri Mahkemesi, Terörle Mücadele Yasası ile şartlı tahliye konusunda hükümlü ve tutuklular arasında ayrıma gidilmcsini anayasanın eşitlik Ukesine aykırı bularak bu düzcnlcıncnin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Askeri mahkemc bu kararı Ana DevYol davası için verdi. lstanbul (2) No'lu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi de benzer yönde bir karar almıştı. Askeri mahkeme, halen Askeri Yargıtay'da bulunan 723 sanıklı Ana DevYol davasının tutuklu sanıklarınca yapılan ba$vuruyu inceleyerek karara ba&ladı. Askeri mahkeme, TCK'nın 146 vc 125. maddelerinin şartlı tahliye konusunda kapsam dışı tutulmasını öngöreıı geçici 4. maddenin anayasada öngorulen eşiılik ilkesine aykırı olduğu sonucuna vardı. Bu kararın gerekçesini dun öğleden sonra hazırlayan askeri mahkemc, geçici 4. maddenin iptalinc ilişkin bu istemini Anayasa Mahkemesi'ne iletilmek üzere akşam saatlerinde askeri savcılığa gönderdi. Askeri savcılığın, bu istemi bugün Anayasa Mahkemesi'ne ileteceği öğrenildi. lstanbul Sıkıyönetim Komutanhğı Askeri Mahkemesi de aynı şekilde geçici 4. maddesini anayasaya aykırı bularak iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurnıa kararı almışıı. Askeri mahkeme yetkilileri, Ana DevYol davasının tutuklu sanıklarınca kendilerine iletilen anayasaya aykırılık savlarını ciddi bulduklarını, yaptıkları inceleme soniında kendilerinin de aynı görüşe vararak iptalini isteme kararı aldıklannı söylediler. Ana DevYol davası avukatları, Ankara ve Istanbul'daki askeri ınahkemelerin, suçlar arasında ayrım gözeten geçici 4. maddeye ilişkin anayasaya aykırılık tespitlerinin ciddi olduğunu anımsatarak "Mahkemelerce bu duzenlemenin anayasaya aykırı oldugu acıkça görüldügüne göre, bu suclardan tutuklu ya da hükümlü bulunanlann, yasanın geçici 1. maddesindeki sııreleri doldurmalan halinde tahliye edilmelcri, magdııriyetlerini önleyeceklir" dediler. Aske ri mahkemelerin bu tespitleri karşısında hiç olma/sa Anaya sa Mahkemesi'nin konuya ilişkin kararı açıklanıncaya değiıı bu tutuklu ve hükümlülerin tcdbir niteliğinde de olsa salıverilmeleri gerektiğini belirten avıı katlar, askeri mahkemeye bu is teınle başvuracaklarını da açıkladılar. Ana DevYol davasında TCK'nın 146/1. nıaddesiııclcn idam ve ömür boyu hapis cc/ası alan 44 kişi halen tutuklu bu lıınuyor. Bu 44 kişinin tıımu, ce zacvinde 10 yılı aşkın bir suıedir kalıyorlar. Bu siııe, geçici 1. maddede şartlı tahliye için öııgörülcn sure koşuluna uyuyor. Bu madde idam cezası alanların 10 yıl, ömür boyu hapis cezası alanların ise 8 yıl cezaevinde kalnıaları koşulımu içeriyoı. Geçici 4. madde ise TCK'nın 146/12, 125, ırza lecavu/ vc uyuşturucu kaçukçılığı suçlan için farklı biı düzcnleme ongo rüyor. Buna göre şartlı tahliycden yararlanabilmeleri için bu maddelerden idam cezası alanların 20 yıl, ömür boyu hapis cezası alanların ise 15 yıl ce/aevin de kalmalan geıekiyor. Öte yandan TBMM Içişlcri Komisyonu, terörle mueadelc fonu kuıulmasıua ilişkin yasa tasarısını kabul etti. Tasaıı uzerindc konusaıı SHP Erzincan Milletvekili Muslafa Kul, gö/altına alınan vatandaşların işkenceye ıığradığını ve bunlar arasında kaybolanlar olduğunu önesürdıı. Polisin sııçluyu adaletc teslim etmek yeliııe, ce/asıııı kendisi veımek istcdiğini beliıten Kul, l'onun ycııi işkeııce aletleri getırmek için kullamlacağını ıddia ctti ve tasarıya karşı olduğunu açıkladı. TBMM'de tören "• ANKARA (AA) Ankara'da ölen eski Tunceli Milletvekili Hüseyin Yenipınar ile TBMM çatısını temizlerken düşerek hayatını kaydeden temizlik işçisi Bilal Aygür için bugün TBMM'de tören düzenlendi. 63 yaşında hayatını kaybeden eski Tunceli Milletvekili Hüseyin Yenipınar için TBMM önünde saat 12.00'de tören düzenlendi. TURKIYE İŞ BANKASI Sizi Türkiye'nin En Güçlü Bilgisayarlarının Bulunduğu En Yüksek Teknoloji ile Donatılmış Ankara Bilgi İşlem Merkezi'nde Yazılım Uzmanları Arasına Katılmaya Çağırıyor. zaman ANAP'lı, daha ; o * ; 1 / / ~ r / o r doğrusu TÖizmci olan ISUyOıiar. lar, kongreyi alıp götüreceğıne ınandıkları Mesut Yılmaz'la ANAP'ın halk indinde yeniden yükseleceğine inandıklarından Eylül 91'de erken seçim istiyorlar. Akbulut ve çevresi, tersine, reddediyor. Ya asıl karar merkezi TÖ? Hem ıstiyor, hem istemiyor. istiyor; çünkü, ekonomik durumun gelecek yıl daha beter olacağını biliyor. Bu yaz, çiftçiyı, memuru, işçiyi yeterince memnun edebilir. İktidarı kazanamaz ama ANAP'ı daha diplere düşmekten belki kurtarabilir. iyi ama, para ddğıtması için para gerekiyor. Dışardan umduğunu örneğın ABD'den iki milyar dolar bulamıyor. Düne kadar ağzı fermuarlı yüksek bürokratlar çözülmüş, artık gazetelere demeç vererek hem geçmişi hem geleceği karalıyorlar. Alınan etkili kararlar, hükümete, iktidara güvensizlik havasıyla psikolojik açıdan felç oluyor. Ne hallere düşmüş iktidar; kendi kuralını kendi kaldırıyor. Üreticiye peşin ödeme tarihe karışıyor. Kaldırmasa' ne yapacak, elinde para yok, TMO öteki önemli kurumlar gibiborç içinde. Geçen yıl dış ülkelerden 1.5 milyar dolar borç almış, içerde bankalardan kredi. Buğdayı tonu iki yüz dolardan toplamış, dışarda fiyatlar 100120 dolara kadar düşünce. ürün stoklarda kalmış. Ofisin sadece Türk bankalarına bu yıl ödemesı gereken faiz, 650 milyar! Varın ötesini hesaplayın. Ekonomik durum, siyasal hava, böyle olunca; TÖ, gece gündüz kara kara düşünüyor. Seçime gitmek zorunluk, gitmemek zorunluk! İktidar ne yapacağını bilemiyor. Baştan sona iktidar şaşkın. Zamgam, halimiz duman, işte yaşıyoruz. ama yüreğinde her Qf<je erken SeÇİffl S ç y J ; ; inandıklanndan Eylül ClNDÖRUK TRT'den dava • ANKARA (AA) Güneş gazetesinin pazar ekinde yayımlanan bir yazının TRT Kurumu'na hakaret niteliği taşıdığı gerekçesiyle gazete aleyhine dava açıldı. Cumhuriyet Savcıhğı'nca Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Güncş gazetesinin yazının yayımlandığı tarihteki Sorumlu Yazı Işleri Müdürü Nihat Buk ve muhabir Ncjat Bayramoğlu hakkında, TCK 4821 son maddelerine göre 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Gazetenin pazar ekinde geçen yılın cylül ayında yayımlanan, "Editörun notu, TV kuşu" başlıklı yazıda yer alan bazı nitclemeler nedeniyle TRT, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ozal, ANAP'ı haremine aldı ANKAKA (Cıınıhııriyet Burosu) ÜYP Genel Buşkan Yar IİIISH(İ1I1KISI ÖzaFa 10 rnilyon tazminat • Türkiye İş Bankası Bilgi Işlem Sistemi; IBM ES 9021/Model 580, MVS/XA, IMS DB/DC, 560 On line Real time Şube, 380 Bankamatik, öOOOTerminal, 400 PC, 15 İletişim Merkezi, Londra, Frankfurt, Berlin, Münih, Girne, Lcfkoşa şubeleri ile online bağlantı ve bu sistemlerin çahşmasını sağlayan uygulama programlanndan oluşmaktadır. Bütün bunlann idare edildiği ve uygulamalann geliştirildiği Ankara Bilgi İşlem Merkezimizde çalişacak uzman kadrolarda aşağıdaki özellikler aranacaktır. * Sınava katılacak olan adayların; T.C. vatandaşı olmalan, Sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış bulunmalan, Yüksek okul mezunu; (Tercihan biri COBOL olmak üzere en az iki üst dlizey bilgisayar programlama dilinin bilinmesi), Son sınıf öğrencilerinin atanacaklan tarihte okulu bitirmiş olmalan, İyi derecede İngilizce bilmeleri, Askerlik görevini yapmış ya da erteletmiş olmalan gerekir. * Yetenek sınavı 11 Mayıs 1991 Cumartesi günü saat 9.00 12.00 arası, yabancı dil sınavı ise aynı gün saat 14.00 18.00 arası Ankara'da yapılacaktır. k Sovyet pilot • ANKARA (AA) Sovyet hava kuvvetlerine ait Ml8 tipi bir helikopteri 24 nısanda Ermenistan Cumhuriyeti'nden Erzurum'a kaçırarak siyasi iltica talcbinde bulunan Sovyet pilotun iade edilmeyeceği öğrenildi. I. Giınatov adlı pilotun sığınma isteminde bulunduğu ABD'ye gitmesine, izin verilip verilmeyeceği kcsinlik kazanmadı. Sovyetlcr Birliği, iltica olayından hemen sonıa Ankara'daki büyükelçiliği kaııalı ile pilotun iadesini istcmişti. Pilotun kaçırdığı helikopleı ise daha önce Türk makamları tarafından alınan karar uyarınca bugun Sovyetler Birliği'ne iade edildi. Sınava katılacak adaylann, dilekçelerini bir fotoğraf ve telefon numaralan ile açık adreslerini içeren aynntılı özgeçmişleri ile birlikte en geç 7 Mayıs 1991 Salı günü mesai bitimine kadar ulaşacak şekılde aşağıdaki adrese postalarnalan veya elden getirmeleri gerekmektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. Bilgi İşlem Müdürlüğü Eskişehir Yolu 8. Km. 06530 ANKARA Tel: (287 38 20/11 31) nıettiıı Ciııdoruk, ıktıdaı paılisinin "milli.ulçiınııhara/akâr" nile ligiııi vılİKİip.iııi heliılerek "Arlık kıırdili lıica/kâr bir ANAP var" dedi. Cindoıuk, Senııa özal'ın ANAP lstanbul il başkanı scçilmesmı elcştirirkcıı de "Böylece Cumhurbaşkanı parlisini haremine aldı" diye konuştu. IskciKİeıımCİ/ıe haıtının ABI) askeılennin konlrolune geçtiğiııi öne sııreıı DYP Genel Başkaıı Yardınıcısı Cindorıık, ANKAKA (Cumhuriyel Bii "Kıı/ey Iraklılarıı yardım adı alrosu) Cumhurbaşkanı Tıır tında lıırk toprcıkliirıııda ABI) gut Ozal, iki ayrı tazminat da mandası olıışlurııldugıınu" söyvasından 10 milyon lira almaya ledi. lıak ka/andı. Cumhurbaşkanı lliisumctlin Cindorıık dun Özal'a SHP İznıir Milletvekili dıı/enledigi basın loplanlısında Ahmet Krsin ile Sabah ga/elesı ekouominin lıkannıa noklasıııa 5'er milyon lira tazminat öde gekliğini, Şekeı ŞJrketi, Tekel, meye tnahkum edildi. TMO ve Bağ Kııı'ıın ıflasııı eşi Cumhurbaşkanı Ö/al ile eşi gıııclc bulıınduğuııu bildiıdi. Semra Özal'ın, TBMM'de ken Cindoıuk, bu paııık ekonoınısı dilerine hakaret ettiği geıekçe yasanılığını heliılerek Başbakan siyle, SHP l/mir milletvekili Yıldırım Akhıılııl'ıı "prole/ Ahmet Krsin hakkında açılan 40 haşhakan" diye niieledı ve kenmilyon liıalık tazuıinal davasın disinin de soıuuuın gekliğini da, nıahkcnıe Krsin'ın cıımhııı goıclıığıınıı soyk'dı. başkanına 5 milyon lira la/miKl'e O/al'ııı duğunıı ve Seııınat ödemesine karar vcrdi. An ra O/al'ııı Istanhııl ıl başkanı sekara 22. Asliye Hukuk Mahke çilnıesı ile "aile haılası"nın somesi, davayı Semra ö/al yo na eıılığinı anlalan C ımloııık, nunden reddetıi. "HtT lıalla lıavai t'iscklrr ularak TBMM Genel Kuııılu'ının gıindcın hclirlcııu)! çalışaıı geçen kasım ayında yapılan bııleşimindç SHP'lı Ahnıel l.r Çaııksıvu, lişfkloriııi hıı ke/ sin'ın "Özalları kavıraına/şını/, SvvissOlel >v llilton'da allı. Mil hırsı/lara kalkan olmayın, Ö/al li oglııııııı/ mihrai'e dııgunııyle ların peşindeyi/" so/leri için da evlendi. Mitli valide de il başkanı oldu. Bo>lt'(T Cııınhıırhaşkava açılmıştı. Sabah ga/elesi de, geçen ey ııı, ııarlisiııi lıarcıııiıu' aldı" de lııl ayında (iııngor Mengi ıııı/a ıli. ANAP ınillelvekilleı ıııııı ve sıyla "Dogrıı, yanlış Kİ I duşmanlıgı" başlıklı va/ıdan Meilis'in issı/ kaklığını, luınuıı olurıı, "Cıımhıırhaşkuııı'nın ki oıiaya bu ılevlel boşluğu çıkaışilik haklanna hakarel cdildif>i" dığıııı da anlalan ('ıııdoıuk, sogerekçesiyle 5 milyon liıa la/nıi iiııuın .o/ııınıı ıçııı hemen eıken ı oneıdı ( in nal odeyecek. 1 doruk, "Bu Meclis bunu en kısa /amanda yapıııazsa, halkımız gerekeni yapacaktır" diye konusiu. Cindorıık, halkın ne yapacağma ilişkin bir soru ü/erine de "Biz hodri meydan ıııitingleri yapacığı/. Halk ise feııa halde bıııııılınışlır. Meydanlıını dolacaktır. Bu ya/ ayları halkın sokaga çıkacagı aylar olacaklır. Halkın Koınanya'daki gihi yapacağından korkarız. Özal'ın yerinde olsam, 'yiğitlik bcndc kalsın' derim. Nasıl olsa gidecek, ıısııliiyle gilse" dedi. ) ANAF 'ın milliyetçi ve ıııuhala/akâr nilelığiııin kalınadığını bildııeıı Cindoıuk, milliyetçi ve nıııhafazakâı ANAP'lılara bu durıımu dikkalc almaları çağrısıııda bulundıı. Cindorıık, "Artık kiirdili huazkâr bir ANAP var. Arlık ınilliyelçi ve mıılıafazakâr bir ANAP vardır denileıne/." dedi. Cindoıuk, bir soru uzeııııc de O/al'ııı ışlediğı suçlaıdaıı yargılanabıleceğini bildirerek gorevı olınayun konularda lasaıııılıa bulıınmanın yııksek ıhaneı kapsamında olduğunu anlallı ve "sıı işlerse katuııılar kendisini kovalayacaktır" diye koıuıştu. Kıı/ey lıaklı sıgııımacılaıa yardım olayıııa da değıııen Cindorıık, bu koıuıda şöylc dedi: "Tiirk topraklarında; ABI) mandasında, kontrolsü/, ö/erk holge olııştııı ıılclıı. Sayın Özalııı bııyuk becerisiyle ABI) ile koınşıı oldıık. Turkiye'nin hükumranlık hakları çiğnendi. Sayın Ü/al bunun olagan bir şey olduğunu süylüyor. Ama şiındi çok sevgili arkadaşı Bıısh'u arayar.ık 'Si/iıı conileı bıııada ne aııyoı?' <li>c sorıııalı. Buslı da hemen (oplanarak hu işe clıır deıni'li. ABI) doslıımıızdur, ama ABD'nin doslluga yakışmayan lıırk loprjklarıııda işgal ve siliilı aklsırınıılıırı onleııııu'li. AltU'yc lıırk lopraklarını ılik'gi f>ibi kııllaııınii hakkı veri'incviz."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog