Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

(Bıi)tarafı I. Sayfada) ustelik, bu borçlanmaya karşın uretıcıye veımesi gereken bedelı dc tam olaıak ödeyemiyor. Türkiye ijcker Fabrıkaları AŞ Genel Müdurü Ertan Yulek'in ANKAKA (Cumhuriyet Büverdiğı bilgiye görc ^u anda kurosu) Cumhurbaşkanı Turgul ruluşun bankalara taın 1 trılyon özal, bugünden itibarcn e^i 300 milyar lira, şeker pancarı Semra özal ile birlikte Singapur, ureticileıine de 850 milyar lira Yeni Zelanda, Avustralya ve Maboıcu var. ltzya'yı kapsayan 10 günlük bir tpra çıkıyor. 2 bakan ile 42 işaPetrol: Petrol urunlerine yadamımn da katılacağı gezinin pılan zaııımın gerekçesi ise doYeni Zelanda ve Avustralya ların Turk Lirası karşısında deayaklarının "resmi" nitelikte, ğer kazanması. Körfez kri/i boSingapur vc Malezya ayaklarıyunca sürekli artan hampetrol nın ise "gayri resmi" nitelikte fiyatları, akaryakıta ve diğer olacağı bildiriliyor. Bu ülkelerpetrol ürünlerinc yüzde l(X)'e yade "ekonomik ağırlıklı" temaskın /am yapılmasına neden ollarda bulunacak olan özal, aynıustu. Bu yıl ise savaştan sonrlı zamanda Avustralya ve Yeni ra dunyada hampetrol t'iyatlan Zelanda'yı resmen ziyaret eden surekli duşmeye baslamış, ancak ılk Türk Cumhurbaşkanı bu kcz de dolar değer kazanmaolacak. ya başlamıştı. Petrol ürunleıi maliyetınde, hampetrol fıyatlaEdinılen bilgiye göre Özal'a rına olduğu kadar dolara da ge/isinde Dışişleri Bakanı Ah'endeksli' çalışmak zorunda karnet Kurtcebe Alptemoçin ile Tklan Tupras, doların artısını gerım Orman ve Köyişleri Bakanı lekçe göstererek 9 nisanda ılk Lütfullah Kayalar ret'akat edeGAP'a benzer bir girişimi bıı /anımım yapmıştı. Bu zammı GAP'a ben7er dev projeler gercekler. Gczi hakkında bilgi velunduğuna da işaret eden yet dun ikinci biı fiyat artışı izledi. ren yetkili kaynaklar Cumhur çekleştirmekte olduğunu, bu ne kililer, bunun da teknik bilgi Gerekçe yine doların değer kaclenle Turkiye ile ozellikle tarım başkanı özal'ın bugün Türkiye"know how" değişimine ve or zanmasıydı. Bu yılııı başında den ayrılarak Sıngapur'a gidece sanayii, sulama ve enerji ureti tak yatırım projelerine elverdi 2927 hra olan ABD Dolaıı, dun ğini bildirdiler. 5 mayısta Yeni mi alanlaıında işbirliği yapmak ğıni kaydettiler. 3916 liraydı. Ancak yılbasında Zelanda'ya geçecek olan özal, ıstediklerini bildirdiler. hampetrolun varıl l'ıyatı dunya Türkiye'nin Avustralya ve YeBir yetkili bu konuda şunları Genel Vali'nin konuğu olarak borsalarında 40 dolara kadar ni Zelanda ile mevcut ticarct habelirtti: burada 3 giln süreylc resmi te"Türkiye, ticaretinı ekonomik cimleri ise halen çok düşük du çıkmışken şu anda 20 dolar cımaslarda bulunacak. Daha sonvarında. Bu nedenle Tüpraş'ın ra Avustralya'ya gidecek olan açıdan çok hı/lı gelişme göstc zeylerde bulunuyor ve yılda bir yaptığı zamma dolar artışını gekaç yuz milyon doları geçmiyor. ren Uzakdoğu ve Pasifik hav?aözal, üenel Vali Vekili Sir Walrekçe gösteımesi, çok inandırıter Canıbell tarafından ağırlana sına göturnıek istiyor. Avustral Türkiye iki ulkeden, başta hah cı değil. Petrol zammının bir cak. Avustralya Genel Valisi Bill ya ve Yeni Zelanda da Türkiye yapımında kullanılan yun ol 'gizli' gcrekçe.sı dc, Rörfe/. krizi Haydon, yurtdışında bulunma için bu bakımdan öncmli birer mak üzere deri ve kömılr gibi sırasında petrol ürünlenndcn alsı nedeniyle Cumhurbaşkanı kapı oluşturuyorlar. Aynı şekil urünler ithal ederken bu ülkelere dığı vergiyi düşüren devletin, daözal'ın ziyareti sırasında hazır de bu iki ıılke de Avrupa'nın ya kuru yemiş, tütün, kauçuk ve ha sonra bunu yine arttırması. bulunamayacak. özal II mayıs nı sıra Akdeniz bölgesi ile Sov tekstil ürünleri ihraç ediyor. Anta Avustralya ziyaretini tamam yetler Birliği ve Doğu Avrupa cak her iki ülke ile olan genel tiPetrol urunlerine yapılan layarak Malezya'ya geçecek ve ya açılmak istiyorlar. Bu nedenle caret hacmi ağırlıklı olarak zammın onemi, bu urunlerin 12 mayısta Türkiye'ye dönecek. daha önce olumsuz bir unsur Türkiye aleyhine işliyor. otobus, uçak, dolınuş, taksi giolan Ulkelerimiz arasındaki meTürkiye ile Avustralya ve Ye bi ulaştırma yollarından kimya, safeleri avantaja çevirmek istiyoni Zelanda'yı yakın kılan bir di ilaç ve kozmetık sanayiıııe, teCumhurbaşkanı Özal'ın Yeni ğer unsur ise Çanakkale savaş mizlik ürünlerınden plasiik Zelanda ve Avustralya ziyaretle TU7'.' Avustralya'nın "Snowy ları. iki ülkenin "Anzak" diye araçgereç üretimine kadaı uza rinin önemi hakkında bilgi veren yetkililer her iki ülkenin Mocuntain Project" adı altında bilinen ortak bırlik çcrçevesinde nan sonsuz bir zincirdc ağırlıkÇanakkale'ye gönderdikleri as lı bir girdi olarak kullanılması. kerler Türklerle savaşırken ağır Demirçelik: Türkiye Demir kayıplar vermişlerdi. İngiltereye bağlı olan ve o güne kadar Çelik Işletmeleri, bu yıl ürünle(Baftarafı t. Sayfada) yor. Bu bakımdan sıkıyönetım heıhangi bir savaşa girmemis rine birçok kez zam yaptı. Onun yan maddelerine konan bazı en mahkemelerinin Anayasa Mah o lan Avustralya ve Yeni Zelan da zam gerekçesi 'maliyet yükgeller nedeniyle yakluşık üç bın kemesi'ne başvurulan olumlu da'da bu gelişme bir "tıltısal sekliği.' Bu ürünler de makine solcu bugün cezaevlerinde, sağcı dur. uyanışa" yol açmıştı. Avustral sanayiinden inşaat scktörüne eylemciter ise dışarıdadır. On binlerce mahkumun ve tu ya Başbakanı Bob Hawke ve Ye kadar sayısı? alanda girdi olarak Bilindiği gibi solcuların çoğu, tuklunun salıverildiği Türkiye ni Zelanda Genel Valisi Sir Pa kullanıhyor. Turk Ceza Kanunu 'nun 146/1 ve de yalnız sol eylemcilerin ceza u l Rebves Çanakkale savaşlarıElcklrik: Turkiye Elektrik 125 'inci maddelerinden tutuklu evlerinde kalmast, yalnız huku m n 75. yıldönümünü anma tö Kurumu'nun bugune dek 'her ya da hükümlüdurler; sıkıyöne ka değil, kamu vicdamna sığa renleri çerçevesinde resmi ziya ay yüzde 3 *am' ilkesiyle yaptıtim savatarı dava açarlarken 12 cak bir iş değildir. tçeride kalan ret için geçen yıl Türkiye'ye gel ğı kademeli fiyat artışı sistemi, Eylül'ün siyasal görüşünü be lar arasmda cinayet işlememiş, mişlcrdi. Cumhurbaşkanı özaU istikrar tedbirleriyle mayıs ayınnimseyerek solcu ve sağcı eylem yalnız örgüt üyesi olarak yargı m bu ülkelere yapacağı ziyare da değişti ve bu ay yüzde 9'luk ciler arasmda ayrım gözettıkle lanmış, hiçbir eyleme katılma tin ise bu ziyaretleri iade etmek bir artışla TEK, üç aylık fiyat rinden bu sonuç ortaya çıkmış mışçok kişi bulunmaktadır. Bu ve ikili ilişkileri gcliştirmek ama artışını bir aya sığdırdı. Görevitır. ANAP iktidarı 12 Eylül fei na karsın, kanlı katliamlara en cını taşıdığı belirtiliyor. ne dün başlayan yeni Enerji Basefesini benitnsediği için sol ey önde katılmış olanların, sağ gööte yandan 1967 yılında iki kanı Togay Gemalmaz, AA'ya lgn\ç\lerm. şartlı sahverme işlem: rüşlü oldukları için şartlı salıve ülke arasmda imzalanan göç an yaptığı açıklamada, 'Elektrige lennın dışında kalmaları için ge rilmeden yararlandıklan veşim laşması çerçevesinde bugün zam sislemini t»A/.den rekli ayrımı yapımştır. di dışartda dolaştıkları da bir Avustralya'da 100 bin Türk ya geçireceğim' diye söz verdi, ama Ortaya çıkan sonuç, siyasal gerçektir. şıyor. Almanya'daki Türkler gi bu, evlerinde elektrik kullanan görüşlen bukımmdan bir zuınBu adaletsizliğin düzeltilme bi bunlar işçi statüsündc değil tuketiciden fabrikasında elekreye "imtiyaz tanmması" ile olu si gerekiyor. tum haklardan yaraıianan trik kullanan sanayiciye kadar san adaletsizliktir. Anayasanın Sağ ya da sol ayrımı yapma Avustralya vatandaşı statüsüne bir anda yu?de 9'luk bir zammı 10. maddesındekı esıtlik ilkesi dan butun tutuklulara ve hu sahipler. Yetkililer, özal'ın bas sıneyc çekmek zorunda kalanlar ne açıkça aykırılık göze çarpı kümlulere eşitlikle davranabile kent Canberra'daki temasların için durumu değiştirmiyor. Buyor. cek bir devlel anlayısına gerek dan sonra ülkenin en tanınmi) tun ekonomıyı derinden etkileŞartlı salıvermenin, hukuk sınme bulunmaktadır. Eğer kenti olan Sydney'e geçip bura yen bu KİT zamlarınm dışında, mantığına denk düsmesi ıçın, Tilrkıye'de demokrasiyı kurmak da Türk toplumunun önde ge dun de özel scktör kervana kasuçlar arasmda bir ayrım yap istiyorsak, bu mantığı benimse lenleriyle buluşacağını bil tıldı. Beyaz eşyacılar ve otomobilcileı, yılın ikinci /.ammını madan gerçekleştirilmesi gereki mek zorundayız. • * • dirdiler. Avustralya'ya gidiyor Ozal, \eni Zelanda ve Zamlar yağmur gibi iniyor Eskl flyat Yeni flyat DMilrçtllk (1 mayıs) Kutuk demir (ton) DÜ7 yuvarlak d (ton) Kuşebent demir Pık demır OAkOm koku Elektrik Ev (120 kvvh'a kadar) Ev (120 kwh'nın ustü) Sanayi Beyaz esya AEG Ot AEG çam. mak. 3.700.000 1 989 000 1.314.000 3 432 000 2.400.000 3 250 000 2.890.000 1 450 000 1.200.000 525 000 3 450.000 20.653.800 29 629 800 32.428.800 37 420 800 35.947.800 46 222 800 54.841.800 60 151 800 3000 18000 4000 22 500 4200 22 600 2401 2689 2046 1904 4.300.000 2 287 000 1.502.000 3 608 000 2.650.000 3 550 000 3.000 000 1 600 000 1.300.000 560 000 3.650.000 22.267.800 32 251 800 34.981.800 40189 800 38 065.800 50 335 800 58.531.800 66 655 800 4200 19 500 4400 24 500 4500 24 500 2660 2980 2066 2072 1033 1.100.1001.150.000 1.180.0001.240.000 1 280 000 1 290 000 600 000 710 000 470.000 370 000 1 380 000 650 000780 000 490.000 1.370 0001.600.000 1.460.0001.720.000 5 MAYIS 1991 * • * • *• HABERLERİN DEVAMI CUMHURÎYET/17 G O Z L E M U Ğ U R MUMCU (Baftara/ı I. Sayfada) maları ise 30 saat 53 dakika tutmuş. SHP Genel Başkanı inönü, radyoda 5 saat 40 dakika, televizyonda 6 saat 51 dakika konuşmuş. Aynı dönemde DYP Genel Başkanı Demirel'in konuşma süresi radyoda 4 saat 49 dakika; televizyonda 5 saat 10 dakikadır. ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Akbulut'un, aynı on aylık dönemde 8 saat 20 dakika radyoda ve 13 saat 50 dakika da televizyonda konuşması var. Toplayalım: özal, Akbulut ve parti sözcüleri televizyonda toplam 40 saat 42 dakika konuşmuşlar SHP'nin televizyondaki toplam konuşma süresi 8 saat 56 dakika; DYP'nin de 7 saat 7 dakikadır. ANAP, televizyonda SHP'nin beş katı; DYP'nin de neredeyse yedi katı çok konuşmuş. Semra Hanımefendi'nin radyoda 21 dakika 20 saniye ve televizyonda da 28 dakika 15 saniye tutan konuşmaları var. Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi vakıf bu ayrıcalığa sahiptir? Hiçbiri! Seçimlere yaklaştıkça bu eşitsizlik daha da artacak ve hem TRT hem Ahmet özal'ın Magic Box'ı birer "ANAP borazam" haline getirılecektir. Çoğulcu demokrasimiz ne kadar güzel işliyor! *•• İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesi'nden sonra Ankara 2 No'lu Sıkıvönetim Askeri Mahkemesi de "Terör ile Mücadele Yasas/"nın 4. maddesinin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu savıyla Anayasa Mahkemesı'ne başvurdu. Her iki sıkıyönetim mahkemesi savcısını ve mahkeme üyelerini bu kararları nedeniyle kutluyoruz. Sıkıyönetim mahkemesi, başvurusunda anayasanın eşitlik ilkesini temel almıştır. Anayasa, sanık ve hükümlüler arasmda "siyasi düşünce, felsefi inanç ve benzeri sebeplerle" ayrım yapılamayacağını yazıyor. Yazılıyor, ama göz göre göre bu ayrım yine de yapılıyor. Bu ayrım, 12 Eylül sıkıyönetim mahkemelerınce daha önce yapılmış; silahlı sağ eylemcıler Ceza Yasası'nın 313; sol eylemciler de aynı yasanın 146. maddesi uyarınca ağır hapis cezalarma çarptırılmışlardı. Bu uygulama başlı başına bir eşitsizlik ve adaletsizlik kaynağıydı. Bu eşitsizlik ve adaletsizlik "Terör ile Mücadele Yasası" ile giderileceğine, sürdürüldü. Anayasa Mahkemesi, bu yasanın anayasanın eşitlik ilkesine aykırı maddelerini iptal ederse, 12 Eylül'ün açtığı yaralar geç de olsa sarılmış olacaktır. * * * Güneydoğu'da yaşanan terör olaylarına toplum olarak yabancılaştık. Bu olayları, neredeyse, Lübnan'daki olaylar gibi izliyoruz. Kamuoyundaki bu kayıtsızlık korku verıci bir duyarsızlığı gösteriyor. 1984 yılı ağustos ayından bu yana bölgedeki çatışmalarda 2315 kişi öldü. Bunların yalnızca 958'i PKK'lı. 1987 yılında 94.. 1988 yılında 120.. 1989 yılında 175.. 1990 yılında 313 PKK'lı öldürüldü. 1991 yılının ilk üç ayında öldürülen PKK'lı sayısı 90. 198491 arasmda bölgedeki çatışmalarda sivil halktan 879 kişi PKK tarafından öldürüldü. Bu çatışmalarda 30 subay.. 34 astsubay... 376 er ve erbaş, 38 polis, 97 köy korucusu.. 23 öğretmen.. 14 muhtar, 8 yuksek mühendis, bir cumhuriyet savcısı, bir kaymakam ve bir orman bölge şefi PKK'lı teröristlerce şehit edildiler. Bingöl Solhan'da kaymakam, cumhuriyet savcısı ve orman bölge şefinın yapılan baskın sonucunda öldürülmeleri, PKK terörünün ulaştığı son noktayı gösteriyor. Zam oranı 7.5 7 7 92 4.2 9 9 9 16 14 5 10 9 4 10 8 7 6 7.81 8.85 7.87 7 40 7.39 8 90 6.73 10 81 15 188 293 5 236.6 205 320 258 14 ayak buzdol AEG Turbo S fırın Phılıps TV 55 ekran Afçelik buzdolabı Arçelık çam mak Arçeltk TV Arçelık fırın Arçellk kurut. mak. Arçelık elek sup Arçellk bul. mak. Otomobll (Tofas) Serçe Şahın (5 vıtes) Kartal (5 vıtes) DofianL Tempra SX Tempra SXA Tempra SXAK TOpgaz Piknlk (Izmlr flyatı) 12 kg'hk (İzmır fıy ) 2 k g i ı k pıkn. (Ank.tiy) 12 kg'hk (Ank fıy) Piknlk (Ist. Rumeli Y. 12 kg'hk ( Petrol (30 nlsan) Benztn Süper KartalL 40 8 10 9 7 8 11 11 1 9 8 5 3 G a z Motorın Kalorlter FuelOıl (5) FuelOil (6) Şeker Kristal (50 kg) 959 915 746 960 768 OLAYLARTN ARDEVDAKİGERÇEK 16 2 3100 Toz şeker 2800 11 Kupşeker 4600 4800 4 Şirketler, bu artışın nedeni olayapmayı kararlaştırdılar. Otomobil: 1991 yılının ilk rak 'girdi fiyatlarının ve işçi mazammını yuzde 8 ile martta ya liyetlerinin sürekli artmasını' pan otomobil ureticileri, yeni gösterdiler. Firmalar ayrıca, bazammı başlattılaı. Tofaş urunle yilere uyguladıkları aylık faiz rine, dunden geçerli olmak üzere oranlarını da yüzde 5.5'ten yüzyüzde 7.58 zam yaptı. Oyak Re de 6.5'e çıkardılar. Beyaz Eşya naulı'nun bu hafta içinde zam Sanayicileri Derneği Başkanı kervanına katılması bckleniyor. Necdet Sunay, bazı bayilerin vadeli satışlarda bu oranı fiyatlaTofaş Oto Genel Müdürü ra küçük oranlarda yansıtabileUgurman Yelkencioğlıı, yılba ceklerini söyledi. şından bu yana enflasyonun ayİstikrar tedbirlerinin halka lık yuzde 45 gibi yuksek oranIarda seyrettığını, otomobil fi anında yansıyan 'zam' furyasıyatlarının ise toplam yüzde 16 nın önümuzdeki günlerde özel arttırıldığını söyledi. Renaull sektordeki diğer ürünlere de Mais Basm Danışmanı Erol yansıması bekleniyor. öte yanDallı ise bu hafta içinde zam dan hem iki gün sonra açıklanaoranını açıklayacaklannı, ama cak olan nisan enflasyon rakabu oranın yıllık enflasyon ora mının hem de son zamların yannının 1015 puan gerisinde kala sıyacağı mayıs enflasyonunun hayli yuksek çıkacağı şimdiden cağını belirtti. belli oldu. Beyaz eşy^a: Korfez krizi bunaMarmara hattında lıınını ve MhSS grevi dalgasınzamlı seferler dan sonra 1991'ın ılk zammını •jtıbat sonıında yapaıı beyaz eşTurkiye Dcnizciiik J^letmelcya (buzdolabı, çamavr makine ri'nin verdiği bilgiye göre, ocak sı, fııın, bulaşık makinesi, vb) ayında 30 bın lıraya çıkarılan uretıcileıi de dun yaptıkları yuz IstanbulAvşaMarmara seferlerı de 4 ile yüzde 16 arasındaki dunden itibaren 50 bın liraya zamla zıncırc katıldı. yukseltildi. Marmara hatlarınKörtcz savaşından hemen daki diğer seferlerde de yolcu ve sonra kampanya başlatan beyaz araç taşıma ucretlerine yüzde 60 eşya ureticileri, kampanyalı sa oranında zam yapıldı. Daha öntışların bitmesine yakın yeni ce 25 bin lira olan Sirkecizamlarını yaptı. AEG ürünleri Bandırma seferlerine yapılan 15 yüzde 1416, Arçelik ürünleri bin liralık zam ise "şimdilik" uyyuzde 410 oranında zam gördü. gulanmayacak. 102.608 94 737 119.25 Kupşcker (25 kg) 96 725 (Haştarafı 2. Sayfada) |u engel olmasaydı sıralayabilirdım. Kaldı ki "Vurgun" adlı kirto tabımızda, kötüler yanında sayıları az da olsa iyılerin de var . • olduğunu belırtmiş, eleştırılerimızi devlete yöneltmiştik... Yürekten savunduğumuz kooperatifçiliğı amacından sapT ; tıran, çıkar aracı olarak kullanan birkaç çapulcuya, soygun •: cuya, vurguncuya fırsat verilmemesi ve kooperatifçiliğe ger .. çek anlamda sahıp çıkılması dileğimize ne yazık ki, devlet ,• kesimi sağır ve duyarsız kalırken, Konut Birlik, alınganlık gös . • tererek karşılık veriyor. Yine de Konut Bırlik'i, böyle de olsa konuya gösterdiği il • • giden dolayı kutluyor, bu ilgiye devlet duyarlığını da katarak başıboş giden kooperatiflere "dur" demelerini ve bir çeki ' düzen vermelerini rica ediyoruz." Mobilya Tasarımından, 'Farklılaşan Bir Hayat'a "Estetik Akılcıhk" Kantın, kafeterya, bekleme bcilonu gıbı toplu yerler, ışyerlerı, evler, yazlıklar Selene Stadio hepsı ıçın ıdeall Selene Stadio, ileri bir tasarım ve üretim anlayışının özgün ürünleri*... Benzerlerinden çok farklı bir estetiğe; tasarımdan ve malzeme kalıtesınden kaynaklanan çok üstün bir performansa sahıp. Bir mobilyaya ödenen bedelın karşılığında, kullanım faydaları kadar şıklığı ve prestiji de arayanlar için, şimdi Türkiye'de de modern mobilyanın iyisi var! * Selene Stadio, ünlü Italyan tasarımcı Vico Magistretti nın gelıştırdıgı bir urun dızısının sandalye ve masasıdır Artemide (Italya) lısansı ile, en gelışmış Camelyafı Takvıyelı Plastık turu Hazır Kalıplama Blleşimi nın çok yuksek basınç ve ısıda kalıplanmasıyla uretılmıştır Turkıye'nın her bolgesıne yaygın olarak dagıtılmaktadır Bazı özellikleri: Berttır, guneşte, sıcakta yumuşamaz OBıçım degiştırmez.egılmez, kırılmaz UÇok uzun omurludur l IÇok ozel ve seçkın renklerı vardır nGüneşte solmaz l JPaslanrnaz Çurumez nLeke tutmaz, yuzeyde oluşabılecek lekeler su ve sabun ile kolayca çıkarılır LlStadio Masa ıkı farklı boyutta uretılır nDemonte edılebılır Yuzeyı puruzsuz ve çok dayanıklıdır I lYuksek sıcaklığa dayanıklıdır I IGuvenle örtüsüz kullanılabılır Hemen arayın, bilgi alın, sipariş verin: Camsar Sanayi Ara Malları Pazarlama A. Ş. Istıkldl Cjddosı No 314 Kat 7, 80050 Beyoglu İstanbul Tel 152 3 4 ? 3 152 32 64Fax 1 5 2 2 5 1 7 Telex 25181 Pres tr Şifacam Danifma Markazl: Buyukdere Cad No 7880 Akabe Tıcaret Merkezı Mecıdıyekovlstanbul Tel 175 20 50 Zıyaret gun ve saatlerı Sa'.ı, Çarşamba Perşembe, Cuma 10 00 19 00 Cumartesı 9 00 14 00 Pazar, Pazartesı kapalı ŞİŞECAM şl»EC*M B(i Kur ukışufltır SELENE /STACKO SAT1Ş UÇLARI. ADANA G.l.ı Erdogsn (2545481 S«kan Tıc«foH17OBa9 1426361 Alpal P»; AŞ (1950101 Pırlaklm A Ş (3?9?WI Esoncnn Mob.lv» (1429411 AFYON KuJev Moftdyn 114252! AKÇAY EDBEMIT Mobısan A Ş (46712). Tem«l l u ı l l (449071 ALANYA Qalı|im Muhandalık (124631 R«ut SadulHhMlu (140971 ANKARA BI8ERCI TİCARST / D.mlrh.nd.k C«d No 134/B SITELER/ANKARA 1349 09 401 D«ml« T,, r carB( 1117 58 901 Eıhan Mutfak I | 182 6'631 Frhnıı Mullok II (126 93 751 Oba Mdıuıat I13B Jl J8I M .R Supm M«o«î«ı 1346 37 67] Borseı Eleklronık AtoşMnl rus«1 J2I1 7H eaiErcıyBs Bambu ANAMUR Guven Mot)<v« (38601 O » n Lld Şiı^ 11020) ANTALYA GAlfRI IKİBİN /30 Aguatoa Cad. 38/B ANTALVA I127S7SI AYVAUK Inagöl Mobılva 1158781 P«r«ırı Mobıly» (I2?58) Kanjarcı Tıc (12299) BAUKESIR Doflon Mobılv» (19134) Er söller Mohılyıı (110611 Çö<nl»k Mobılya (313061 BANDIRMA GaHrı B.ngdl (12/911 BODRUM Sılhoull» Mobılya I2S63) Oıtop» Ltd 5tı IU'İOIBURSA MOBİSAN A Ş Mobilya Sanayi va Oanal Paıarlama Çakırga Cad Intam 101 1362814) Burosan A S 1159810) Ertalık. Motnlya (110743) Ş«nyuf1 MobJya I2269J9) CEYHAN Annydın I c ( I I 0 9 3 ) ÇANAKKALE Galorı Kösom II1865) ÇEŞME Nılı»! Akdouan (694&) DENIZLİ Irgunduî lıcaret 1128081 Lamınal Mutlak 136746) ^engıın Mobilya (132361 ERDEMLI Alı R.za Turıtol (1067) ESKİŞEHIR Uoflınmacılar A ^ 1)152521 Abacı Halı I142OO6I EZINE Ibfahım labak 11043) FETHİYE Nurullan Koyuncu (2070) OAZIANTEP Elap Tcarel (183294) Sonmej Tıcatel (162657) Zekı Dokorasyon 1123286) Safçolık E>ya 11406771İSKENDERUN SERDAR ÇELİK EŞYA LTD ŞTI / Zıya Oftkalp Cad No 38(11687 14687) H « i Flokltonık (568521 Bınbaylar Koll Ştı 1119141 Azal Tıc 118400) İSTANBUL Arradata Mobilya 1300 69 97) Arva Çallk E|ya 1622 96 32), ATELVE DERIN Kuadılı Cad No 59 Kadıkoy 1337 29 66) \Z TASARIM Erankoy. Elh.m Elandı Cad Fırın Sok No 4 M Kadıkoy 1380 63 201, Koyunlu Paıarı (622 51 381. KUZEY MOBİLVAOORUK TIC LTD ŞTİ Ablda I Hurrıyaı Cad Polat Calll AJa lahanı Macldlyaköy ( 1 M 70 46) METRO GROSSMARKET GürMall Mevkii, Kocman Cad. Güna»lı/Bakırkö ¥ 1660 60 60). Orbaı Mobilya 1367 66 60), PABETLAND 1176 26 50) İZMIR Ar ka Tıcarat 1325877), BİLGE TICARET LTD ŞTI Mıttiatpaaa Cad 324/A GÛZTEPt 1164693 247401) Gamn Bulenı (230615) Glntaı Tıcarat 1218762). GOknamTıcaraı I5302I6I Nuratlln Alav (276482), Ûjçayır Lld Şll 12841121. Toroa Mobilya 1243(87), Toprak Tlc (262524), Unay Halı Ltd Sıl 13229961 Vldomak Tic 1212922) Ya« l l 1235682) S tI I2>MJJI KARAMURSEL Karamrsel M b ^^ a (2743) KAYSERI B : k a n Tcaral I10H6HI KUŞADASI As Ev Galm 1120421 Oba Tcaıat (170441 MARMARIS Yon Uakorasyon 11398) MERSIN UgsanAŞ 114390) Vaıol Ko» Şt 113854) KaıanflarAŞ 1117191 SAMANOAÖ K d a l l K l l Şt 11017) SİLİFKE E T I119841 Ö l H l M b l 1124471 TARSUS 1212922), « O Oalarl 1 2 3 5 2 ) KAHRAMANMARAŞ A Ş S,k l T Ş Çagla Tıcarat 116327) GOkhan Tıcarat 114178) TRABZON Yavuz Tıcareı (15892) UUJÇINAR/ARSUZ. Karacaylı Supar Markat |l 160) Va butUn Paaabahça Patakanda Sarı» Magaıalan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog