Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

IMHURİYET/14 • "Klinlk Pislkofarmolojlde Yenllikler" konulu sempozyum, saat 09.30'da GATA Haydarpaşa Eğititn Hastanesi Konferans Salonu'nda başlayacak. • "Irza Tacavüz" konulu panel, saat 14.00'te Cağaloğlu tstanbul labip Odası'nda izlenebilir. • isvlçre'nin 700. kuruluş yıldönümü kutlamaları nedeniyle Türkiye'deki tsviçre kökenli şirketlerin vereceği kokteyl ve toplantı saat 18.00'de Swiss Otel'de başlayacak. UGUN KENTYAŞAM Yeni bügisayar sisteminin hatalan yüzünden binlerce kişi itiruz kuyruğunda ISKTden çıldırtan fatura Abonelere gönderilen milyonlarca lira tutarındaki faturalara itiraz etmek için Aksaray'daki merkez binada sabah 08.00'de başlayan sıra kapma yarışı 16.00'ya dek sürüyor. Her ay 1 milyon aboneden 50 bininin itiraz ettiğini söyleyen İSKÎ Abone Işleri Dairesi Başkanı Ersin Ertekin, sayaç okuma memurlarının yaptıkları hataların da söz konusu olduğunu belirtiyor. sıra kapma yarışı, saat 16.00'ya dek sürüyor. Her gün yüzlerce kişinin başlstanbul'a su sağlamak için milyarlarca liralık yatırımlarla vurduğu itiraz servisinde vatanuğraşan İSKİ, abonelere gön daşların şikâyetlerine 4 kişi cederdiği hatalı faturalara engel vap veriyor. Günde ortalama 3 olamıyor. İSKİ yetkilileri abone bin kişinin itiraz için başvurdulere gönderilen milyonlarca lira ğu bu servis, lSKl'nin abonelertutarındaki faturalann yeni bil le kurduğu ilişkilerin "can dagisayar sisteminden kaynaklan man". İSKİ Abone tşleri Daire Başdığını belirtirken, yurttaşlar "çıldırtan faturalara" bir çözüm bu kanı Ersin Ertekin, abonelerin faturalan ile ilgili en küçük şüplunmasıııı istiyor. helerinde itiraz veznelerine başGönderilen hatalı faturalara vurarak şüphelerini gidermeleri itiraz etmek amacıyla özellikle gerektiğini belirtti. FaturalarıyAksaray'daki İSKİ merkez bina la başvuran her abonenin itirasındaki kalabalık, gün boyu ha zının değerlendirileceğini belirtalı faturalarına itiraz etmek için ten Ertekin, yanlış faturalann sıra bekliyor. bügisayar programlarındaki bir kaynaklandığını Sabah saat 08.00'de başlayan hatadan • Kadıköy, Eminönü gibi vapur iskelelerinde görevliler, gemi kalkmadan • önce, turnikeden gcçenlere demir kapıyı öyle bir hızla kapıyorlar ki eğer bir tarafınızı kaptırırsanız yandımz. Geçen gün ben de vapura yetişeyim diye turnikelerden hızla geçtim ve kapıya yöneldim. Görevlinin büyük bir hızla, kimse var mı yok mu bakmadan çektiği kapı, yüzüme çarptı. Kendimi zor kurtardım. Iskelc görevlilcrinin, bu demir kapıları kapatırken, daha dikkatli davranmaları gerekmez mi? Vedat Keler RMEKTUP Tiırnike görevlileri REMZİ GÖKDAĞ mış oluyor. Bu durumda mec ce kişi çekiyor. İSKİ hem yanlış söyledi. kıyas faturası fatura gönderiyor hem de yapa1 milyon aboneden her ay 50 buren cağımız itiraz için 2 bin lira bin kişinin itiraz için başvurdu gönderiyor.uz" dedi. ğunu ifade eden Ertekin, "AboİSKİ abonelerinin yüzde istiyor. nelere gönderilen anormal fatu 6'sına her ay kıyas yöntemiyle Sabahat Albulak: 7 senedir ralara vutandaşlar haklı olarak fatura gönderiyor. İtiraz için tstanbul dışında olmama karşın itiraz ediyorlar. Nedenini bulup başvuran yurttaslar, kıyas falu her ay fatura gönderildi. Son düzeltiyonız. Her başvuran abo ralarının sayacı okumakla gö olarak 500 bin Uralık fatura gelnenin itirazı heınen kabul edil revli memurların sorumsuzlu di. Sayaçların kontrol edilmemiyor. İtiraz bölümiindeki nıe ftundan gönderildigini belirtiyor. mesi sonucu binlerce kişi işinden mur, hatalı faturayı bilgisayar İtiraz veznesi öniinde "çıldırtan gücünden fedakârlık edip buradan araştırıyor. Geçmiş fatura faturalardan" payına diişeni da kuyrukta bekliyor. Sayacı lar inceleniyor. Faturada bir alan Zihni Can, kendisine gön kontrolle görevli memur işini yanlışlık varsa sayaçların tekrar derilen faturanın sayaç okunma yapmıyor. Kahvede oturup çay okunabilmcsi için faluranın bir dan gönderildiğini ve sonuçta içiyor. kısnıı aboneden tahsil ediliyor. eline 1 aylık ücret olarak 1 mil Bayram Ulanmış: İSKİ, vaTahsil edildikten sonra sayaç yon 600 bin liralık fatura geldi tandaşla alay ediyor. 2 milyon likontrol ediliyor ve doğru fatu ğini belirtti. Sayaçları okumak ralık fatura geldi. Bu kadar su ra aboneye gönderiliyor. Ödenen la görevli memurun alt kattaki harcayabilmem için gunde 1 ton miktar faturadaki miktardan sayaca bakarak apartmana kıyas su kullanmam gerekiyor. İtiraz fazlaysa, faıla olan ucret daha faturası yazdığını belirten Can, ettim. ltirazınız incelendi şeklinsonraki faturedan düşülüyor" sayaçları okumakla görevli me de bir yazı ve yeni fatura geldi. dedi. murların bu görevini yerine ge Ancak bu faturada da 2 milyon liralık su harcadığım gözüküyor. Abonelerin sürekli yakındık tirmediğini savundu. ları bir konu olan kıyas yöntelSKt merkez binasında kuy Yine itiraz edeceğim. miyle fatura gönderilme olayı rukta beklerken görüştüğümüz Mustafa Şahin: 1.6 milyon likonusunda konuşan Ersin Erte bazı aboneler, hatalı faturalar ralık fatura geldi. Nornıalde 100 kin, "Aboneye kıyas nedeniyle hakkında şunları söylüyor: bin lira geliyordu. Bu fatura 93 fatura gönderilmesinin nedeni, Gülseren GUlcemal: Son ola günlük harcamaya karşılık gönmemur tarafından sayacın rak 1.5 milyon liralık fatura gel derildi. İSKİ, bu konuya bir çöokunmamasından kaynaklanı di. Bundan önce S kez itiraz et züm bulmalı, her gün yüzlerce yor. Sayaç boıuk olabiliyor, üze memize karşın bir şey değişme kişinin çektiği çileyi durdurri açılamayacak şekllde kapatıl di. Bilgisayarın hatasını binler malıdır. Süper yagış sevindirdi İstanbul Haber Servisi istanbul'a su sağlayan barajlardaki su miktarı artmaya devam ediyor. Son yağışlarla birlikte barajlardaki su miktarı son 48 saatte 4.4 milyon metreküp artarak 460 milyon metreküpe ulaştı. lSKl'den yapılan açıklamada, barajlardaki doluluk oranının yüzde 62'ye yükseldiği belirtildi. Son 24 saat içinde kente verilen su miktarı da 1 milyon 275 bin metreküp olarak gerçekleşti. En fazla su kapasitcsine sahip ömerli Barajı'ndaki rezerv bir önceki güne oranla 1 milyon metreküp artarak 160 milyon metreküpe ulaştı. Terkosta 116 milyon metreküp, Büyükçekmece'de 84 milyon metreküp, Darlık'ta 75 milyon metreküp, Alibeyköy'de 13 1 milyon metreküp, Yeni elmalı da 9 milyon metreküp, Eski elmalı'da 617 milyon metreküp su bulunuyor. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri 3 gün silren yağışlar boyunca lstanbul'da metrekareye 28 kilogram yağış düştüğünü bildirdiler. 2 MAYIS 1991 (JEREKLÎ TELEFONLAR : 056 kfa(irt:0O0 056 527 57 00 172 13 73 7475 ve 088 • İHd « m : 068 T*: 588 48 00 Çapa T«: 525 92 30 Manura T*: 340 01 00 077 mmnk 5n 8918 I t o y t o H H N M M K 345 46 80 1W HM: 131 22 09 Takıta kkyartMi: 152 43 00 m laantya: 588 44 00 I » MuMytaaı: 132 30 00 SSK Mztf: 358 67 60 • TMFİK: Tralk Şmbt IM.: 176 24 14 (Ist), 356 04 8586 (Kadıköy) •««• Traflk: 377 22 07 (E5), 356 04 86 (Şthirici), 314 36 (B.Çekmaca) • 00V: HrttMİ D * M « M : 527 00 50, U.Hşa D M « n : 336 20 63 ILPaia SaMral 348 80 20 • VVUH: frtlr lta«ton: 526 40 20, 144 42 33, Dmb YttUn ( A M M ) : 145 53 66, 144 25 02. 149 18 96 DMb OtaMıA: 149 15 58 • MtTBMOUUİ: (Hava tahmlni öOrenım) 573 89 80 526 62 74. MlkTaMakal* 526 62 74 150 83 50, p 348 71 40 • TBÜ069 522 97 03, 147 51 10. r. 333 02 20. BnrriKU HABERLERtN DEVAMI (Baştarafı 1. Sayfada) ö z a l ile komisyonun 11 ANAP'Iı üyesi, bu hafta sonunda 16 günlük ABD gezisine çıkacağından yetki tasarısının bu yasama yılında Meclis'ten çıkanlması güçleşti. Cumhurbaşkanı Turgut özal, yetki tasarısının kapsamının TBMM Genel Kurulu'nda verilecek öncrgclerle genişletilmesini sağlamak amacıyla önceki gün Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Yusuf özal ile komisyonun ANAP'Iı başkanlık divanı üyelerini Çankaya Köşkü'ne çağırdı. Yusuf özal, Köşk'e çıktığında güvenlik görevlileri üzerini ve makam arabasını aramak istediler. Bunun üzerine Yusuf özal sinirlenerek Çankaya Köşkü kapısından geri döndü. Ancak Plan Bütçe Komisyonu'nun ANAP'Iı Başkanvekili Hazım Kutay, Çankaya Köşkü'ne çıkarak Özal ile görüştü. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı özal, Hazım Kutay'dan yetki tasarısının hükü'metten geldiği ilk biçimiyle yasalaşmasını, komisyonun kabul •ettiği metnin hazırlanacak önergelerle TBMM Genel Kurulu'nda genişletilmesini istedi. Kutay, önergeleri alarak Yusuf Özal'ı aradı. Yusuf özal, yetki tasarısının Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği biçimiyle yasalaşmasını doğru bulduğunu ifade etti. Yusuf özal, dün toplanan TBMM Genel Kurulu'nda da tasarıyı geri çekti. Yusuf Bozkurt özal, tasarının geri çekilmesi üzerine Cumhuriyet muhabirinin sorularını yanıtlarken Cumhurbaşkanı özal'ın isteği üzerine hazırlanan önergeleri görmediğini söyledi. Özal, temel ekonomik düzenlemelerin kararnamelerle yapılmasının anayasaya aykırı olduğunu savunarak "Milyonlarca kişlyi ilgilendiren ve bir anlamda vergllendirme niteliği taşıyan bir BagKur Yasas'nda ve özelleştirme konusunda yetki kararnamelerine dayanarak düzenleme yapamazsınız. Bu, anayasaya aykındır. Bu tttr yasal dttzenlemelerin puriamentodan çıkarılması lazım" dedi. Yusuf özal, yetki tasarısının kapsamının genişletilmesine karşı olduğunu da sözlerine ekledi. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Yusuf Özal ile komisyonun 11 ANAP'Iı üyesi, 4 mayıs cumartesi günü 16 günlük bir gezi için ABD'ye gidecekler. Yusuf özal, komisyonun cuma günü Sayıştay Başkanını seçmek üzere özel gündemle toplanacağını, bunun dışında komisyonu olağanüstü toplama kararları bulunmadığını söyledi. Komisyonun bu hafta yetki tasarısını gündemine aJmaması halinde, yetki tasarısının özal'ın istediği biçimde genişletilerek bu yasama yılı içerisinde çıkanlması güçleşti. Yusuf özal'ın ABD gezisi sUresince komisyona ANAP'Iı üyelerden Reşlt IJIker başkanlık edecek. Başbakan Yıldırım Akbulut, TBMM'de gazetecilerin sorusu üzerine yetki tasarısının komisyon tarafından geri çekileccğini önceden bildiğini belirterek "Bir iki konunun daha ilavesi gerekiyor. Onları saglayabümek için geri çektik" dedi. Akbulut, "Bu değişiklikler genel kurulda yapılamaz mıydı?" sorusu üzerine "Komisyon öyle takdir etİniş. Ben Yusuf Bey'in ne istefligini bilemem, onu kendisine soracaksınız. Komisyon çalışpialanm yapar asağı indirir" yanıtını verdi. ; Akbulut, "TBMM'ye yetki lasarısının göriişiileceği ıımutiuyla gelmemiş miydiniz?" sorusuna da "Hiç öyle bir umutia gelmedim. Umutlannız hep kendi mesleki istekleriniz Uoğrultusunda" karşılığını verdi. OzaPa tavır Cezaevinde 46 yıl ANKARA (AA) Işlediği sıralıyor: suçlar, cinayetler ve karşılığında "1966 yılında çıkan aftan da büyük bölümU cezaevinde geçen yararlandım. Cezam 36 yıla inbir yaşam. Dört kişiyi öldürmek di. Sinop Cezaevi'nde kavga etsuçundan hakkında iki kez idam tiğim nıilli boksör Erol Gürsecezası verilen Abdullah Palas, ren'i bıçuklayıp 8 yıl daha ceza şartlı tahliyeyi öngören Terörle aldım ve Edirne Cezaevi'ne gönMücadele Yasası'ndan yararla derildim. Cezaevinde kıımar oynıp ürdu Cezaevi'nden tahliye natılıp, esrar satılıyordu. Bıına edildi ve özgürlüğe yeniden karşı çıktım diye bana saldıran 'merhaba' dedi. bir mahkumu daha öldiirdiim." Daha önce de aJtı cinayetten Abdullah Palas, bu olaydan hüküm giyen ve 1950, 1961,sonra 1974 yılında çıkarılan af1966 ve 1974 yıllanndaki aflar tan yararlanarak tahliye edildidan yararlanan Palas, verilen ğini belirtiyor. son şansı iyi kullanmak amacınPalas, "dışandakl günlerinln" da. Af rekortmeni Abdullah Pa birinde en büyük çocuğu Ali'yi las, "Artık cezaevine donmek is nasıl kaybettiğini de şöyle anlatemiyorum. Hükiimet bu yasay tıyor: la bizi ınezardan çıkardı" dedi. "Gaziantep'te bir gün büyük 68 yaşındaki Abdullah Palas, oglum All ile gazlnoya gittik. son yasayla birlikte bugüne ka Eve döndiiğümü«le gece yarıdar 5 aftan yararlandığını belirt sıydı. Evin önünde bizi yaylım ti» Tbplam 46 yılını cezaevinde ateşine tuttular. Ali öldü, ben de geçirdiğini söyleyen Abdullah agır yaralandım. Bizi vuranın Palas, işlediği cinayetleri şöyle yegonim Ali Yazgan oldugu tesTOPKAPI SARAYI'NDA Iran Cumhurbaşkanı Rafsancani, Topkapı Sarayı'nda mehter takımının yaptıgı gösteriyi izledi. (Fotograf: tbrahim Giinel) anlatıyor: pit edildi. Kızımı vermedigim "İlk suçu 1942 yılında ijfle icin yapmış. dim. Maraş'ııı Pazarcık ilçesin Bu olaydan bir süre sonra Isde kavga ettigim bir kişiyi öldür tanbııl'da yegenimin eniştesi, diim. Olaydan sonra bir süre kızkardeşi ve iki yakını öldürüllosluğu ziyaretinden sonra saat maktan geçer. Mutlulugun yo rurnu, sığınmacıların sorunları rulmasına karşıyız. Irak'ın top kaçtım, ama yakalanıp cezaeviy dü. Bu olayı ben yapmadım. BeS İ N A N GÖKÇEN 13.15'te, 17. yüzyılda yapılmış lu, İslamiyetin mutlulııga eriş ve geleceği, bölgenin güvenliği, rak bUtünlüğiiniin korunmasın le tanışmış oldıım. 1950 yılında ni sevenler yapmış. Ancak yarCumhurbaşkanı Turgut özal olan Mercan'daki "Iranlılar mesi, camilerden ve namaz kıl ikili ilişkiler ve ekonomik konu dan yanayı/.. Irak'la hiir ve de aftan yararlanarak çıktım. gılandım ve iki kez idama mahile birlikte dün İstanbul'a gelen Camii" diye anılan Valide Han Cezaevinden çıktıktan sonra kum edildim. 1977 yılından bemaktan ve böyle ibadetierin ye ları ele aldıklarını anlatan Raf mokralik bir sistemin işbaşına Iran Cumhurbaşkanı Hasinti Mescidi'ne geldi. Konuk Cumrine getirilmesi ve Allah'a yakın sancani, Türkiye ile Iran arasın gelmesini istiyoruz. Tüm etnik nakliyecilik yapıyordum. Gazl ri cezaevindeyim. Bu son yasayla Rafsancani, sloganlar atılarak hurbaşkam'nın eşi İffet Rafsanirtibat kurulmasından geçer. da bir doğalgaz boru hattı dö gruplar da böyle bir yönetimde antcp'te 1953 yılında kamyonu tahliye edildim." ve kurbanlar kesilerek giıdiği cani de bir süre sonra aynı yere mu yaktılar. Saldırganlardan Hangi me/hepten olursa olsun, şenmesi konusunda mutabaka yerlerini almalı" dedi. Valide Han Mescidi'nde imam geldi. Kendisini Türkiye cezaevleriikisini öldiiriip rezaevine tekrar ister Şii, ister Sünni, ister dlger ta vardıklannı, konunun teknik lık yaparak namaz kıldırdı. Rafnin "en kıdemlisi" olarak nitegirdim. Cezaevinde kamyonumu Rafsancani, Iran'a kaçan Irak Rafsancani, caminin etrafın mezheplerden, biriik ve beraber ayrıntılarının görüşülmekte olsancani, daha sonra düzenledisavaş uçaklarına ilişkin bir so yakanlardan ikisini daha öldiir lendiren Palas, 46 yıllık "mahlik içinde olunuz. Inşallah bir duğunu belirtti. da toplananlar tarafınflan sloği basın toplantısında, Anıtkapusluk hayatında" 36 ayrı cezalik içinde olacaksınız ve biz, Rafsancani, Irak'ın toprak ruya da bu uçak sayısının abar dttm. Dört kişiyi öldürme su evinde kalmış. bir'i neden ziyaret etmediği so ganlar atılarak ve kurbanlar keçundan müebbet hapis cezasına tildığı karşılığını verdi. RafsanMüsliimanlann daha ileri gitmebütünlüğünün korunması gerusuna, "Bu bir protokol mese silerek karşılandı. Bunlar arasınçarptırıldım. 1961 yılında çıkaslnin ve başarısının beklentisl rektiğini ifade ederek bölgede cani şöyle devanı etti: lesidir. Bunun altında baska şey da, "Ne Dogu ne Batı, kurtuluş rılan afta, cezam 15 yıla indi." 'Toplum bize içindeyi/. Gosterdiginlz ilgi ve bir Kürt devleti kurulmasına İslam'da", "Hasimi, Haşimi, "Bunlar Irak'a aittir. Şartlar ler aramamalıyız" yanıtını vermuhabbetten dolayı samiıni karşı olduklannı söyledi. Yaban uygun oldugıında onları geri Ruhu İmam Humeynl" slogandostça yaklaşsın' di. Yabancı guçlerin Irak'ta kalduygular besliyorum." cı guçlerin bölgede varlıklarını göndereceğiz. Ta/minatla ilgisi Cezaevinde yerli masını istemediklerini kaydedcn ları dikkat çekti. Tüm cinayetler ve suçları geRafsancani, öğle namazını Iran Cumhurbaşkanı Rafsan sürdürmelerini istemediklerini yoktur. Savaş tazminatının mik yabancı ayrımı... Rafsancani, bölgede bir Kürt ride bıraktıgını belirten Palas, tarını da Birlesmiş Milletler bedevleti kurulmasına karşı olduk kıldırdı ktan sonra yaptıği ko cani, akşam da kalmakta oldu belirten Rafsancani, "Tiirkiye 1963 yılında cezasını çektiği bundan sonrasına ilişkin düşünnuşmada şunları söyledi: ğu Çıragan Oteli'nde bir basın ile tran'a sıgınan miiltecilerin bir lirleyeccktir." larını kaydetti. Konya'da bazı mahkumların celerini AA muhabirine şöyle "Camilerin dolu olmasından toplantısı düzenleyerek gazeteci an evvel evlerine dönmclcri geKonuk cumhurbaşkanı ve beanlatıyor: Konuk Cumhurbaşkanı Raf mentnunum. Sizlerin nama/ kürektigi konusunda Cumhurbaş raberindekiler, bugün Şanlıur kendisine çok kötü davranması lerin sorularını yanıtladı. "Artık memleketime, devletlve onun anlatımıyla "yerlisancani, dün İstanbul'a gelerek masıııı teşvik için buradayım. Cumhurbaşkanı özal ile yap kanı Özal ile göriiş birligine var fa'ya giderek GAP hakkında bil yabancı mahkum" ayrımı, yeni me yararlı olmak için çalışacabazı temaslarda bulundu, tarihi Mutlulugun yolu namaz kıldık. Biz de bir Kurt devleti kugi alacaklar. tıkları görüşmelerde, Irak'ın dubir cinayeti daha getirdi. Palas, gım. Yeter ki düşmanlanm bave turistik yerleri gezdi ve lranbu yüzden çıkan kavgada da bir na rahat versin. Cezaevine bir lılar Camisi'nde öğle namazı kılmahkumu öldürür, 9 kişiyi de daha dönmck istemiyorum. Httdırdı. yaralar. Abdullah Palas'ın bu kumet bu yasayla bizi mezardan Cumhurbaşkanı Turgut özal ANKARA (Cumhuriyet Bü toplantısı düzenleyen Abramo törlerden biridir. Geri çekilme Türkiye'nin "anahtar unsuru" olaydan aldığı hapis cezası ise çıkardı. Onlara şükran borcuile birlikte dün sabah bazı sanabir insan ömrünün çok üzerin mu/ var. Bunu da iyl vatandaş yi tesislerinde incelemelerde bu rosu) ABD'nin Ankara Bü vvitz, koalisyon güçlerinin Ku nin ne zaman olacagı konusun olduğunu vurguladı. olmakla ödeyecegiz." Irak'ın toprak bütünlüğün dcdir: 135 yıl... Iunmak amacıyla Ankara'dan yükelçisi Morton Abramowitz, zey Irak'taki yardım operasyo da herhangi bir şey söylemek Yaşına rağmen dinç görünen den yana olduklannı söyleyen Izmit'e özel bir uçakla hareket bölgenin güvenliği saglanmadan nunu en kısa sürede BM'ye dev mümkiin değil." Kendisinin "Antep canavarı" eden Rafsancani, kötü hava ko Kuzey Irak'tan çekilmeyecekle retmeyi planladığını belirterek Abramowitz, bölgede istikra Abramovvitz, Kuzey Irak'ta bir olarak tanındığını, çeşitli olay Abdullah Palas, bunu her gün şulları nedeniyle uçağın Izmit rini söyledi. Abramovvitz, Irak' şunları söyledi: rın saglanması için bazı olumlu KUrt devletine ilgi duymadıkla larda 8 kurşuna hedef olduğu yaptığı 2 saatlik "cezaevi spo"Ancak BM'nin devreye gir gelişmeler gözlendiğini, sığın rını belirtti. Abramovvitz, nu ve bunlardan birini hâlâ vü runa" bağlıyor ve toplumdan Köseköy Havaalanı'na ineme ın toprak bütünlüğünden yana mesi sonucu İstanbul'a geldi. olduklannı vurgulayarak "Ba mesi için öncelikle bölgenin gü macılardan bir bölütnünün ken ABD'nin yanı sıra diğer mütte cudunda taşıdığını anlatan Pa şunu bekliyor: "Bize destek olBurada ilk olarak Cumhurbaş gımsız KUrt devletine ilgi venllginin saglanması gerekli. di istekleriyle dönmeye başladı fik ülkelerin de bu konuda pa las, sonraki gelişmeleri de şöyle sunlar, dostça yaklaşsınlar." ralel düşüncede olduğuna dikkanı özal ile birlikte Güneşli duymuyoruz" diye konuştu. Güvenlik şartları oluşmadan ğını söyledi. deki Altınyıldız dokuma tesisle ABD Büyükelçisi, KUrt gerilla koalisyon güçlerinin geri çekilBasın toplantısında Türkiye' kat çekti. ABD BüyUkelçisi, rine giden Rafsancani, ardından lara koalisyon güçlerinin silah mesi mümkiin degil. Irak'taki nin sığınmacılara sağladığı yar Kuzey Irak'taki Kürt gerillalaANKARA (Cumhuriyet Bü hodri meydan mitinglerini, maIran'ın İstanbul Başkonsoloslu sağladığı iddialarını yalanladı. gelişmeleri de i/.liyomz. Saddam dıma da değinen Abramovvitz, rına koalisyon güçlerinin silah rosu) Anayasa değişikiiği ve yıs ayı içinde yoğun şekilde sürKuzey Irak'taki son gelişmeHüseyin'le Talabani arasındaki müttefik kuvvetlerin yardım sağladıkları yolundaki iddialağu'na geldi. erken seçim girişimierinin askı dürecek. Cumartesi günü AdaHaşimi Rafsancani, konso lerle ilgili olarak dün bir basın anlaşma dikkate alınacak fak operasyonunun başarısında rın da asılsız olduğunu söyledi. da kalması üzerine muhaîefet na'ya gidecek olan Demirel, da Rafsancani: Kürt devletine karşıyız Abraıııovvitz: ilk amacımız güvenliği sağlamak Muhaîefet meydanlara çıkıyor meydanlara çıkıyor. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, bugün Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu illerini kapsayacak 5 günlük gezisine çıkarken DYP lideri Süleyman Demirel, cumartesi günü Adana'da hodri meydan mitinginde erken seçim çağrısını yineleyecek. Akbulut: Büyük kongreyi 15 haziraııda vapmak istiyoruz Semra özal'ın il başkanlığına bir gazetecinin, "Bu sormanıza geçilmesinin ANAP'a güç ka gerek olmadıgınız anlamına mı zandırdığını söyleyen Akbulut, geliyor?" sözlerini de "öyle de"Biz İstanbul il kongresinden miyorum, bu bclli bir yoldur. Bu güçlü çıktık" dedi. Akbulut, Ba artık tabii bir oluşumdur. Buyan özal'ın demokratik yöntem nun aksi düşünülemez. Bana lerle il başkanı seçildiğini belir açıkça neden söylettiriyorsuBaşbakan Yıldırım Akbulut, terek ANAP'ııı huzıraıı ayında nuz?" diye yanıtladı. dün TBMM kulisinde gazeteci yapılacak büyük kongresinden' lerin sorujarıru yanıtlarken, "Se de güçlü çıkacağını kaydetti. çim gündemden çıkıyor mu?" ANAP Merkez Karar ve Yöne ANAP'ta kongre sorusuna, "Ben öyle bir şey mi tim Kurulu'nun 6 veya 7 mayıs beklentisi dedim? Yine tekrarlıyorum, se ta toplanacağını belirten AkbuANAP içerisindeki eğilimler, çim 1992'de" karvlığını verdi. lut, "Bizim tekliflmiz kongrenln Anayasa değişikliğine ilişkin bir 1516 haziranda yapılmasıdır. kongrenin en geç 15 ya da 16 hasoruya da Akbulut, "Anlaşma, Ama merkez kararda belki da ziran tarihinde toplanması yöuzlasma sağlanabilirse her za ha erken, belki daha geç bir ta nünde bir engel bulunmadığı man yapabiliriz" diye yanıtladı. rih belirlenir. Ama haziran ayın görüşUnde birleşirlerken, Mesut Yılmaz ve arkadaşları, kongreCumhurbaşkanı özal'ın ken da bir tarih tespit edilebillr" de nin ertelenmesi olasılığını önledisinin ANAP istanbul il kong di. mek için Başbakan Akbulut'u resinde Semra özai'ı destekleyen Akbulut, "Kongreye bu kabl ve ANAP yönetimini zorlama konuşması için "Bu kadarı da ne ile mi gitmek istersiniz?" so kararı aldılar. fazla" dediği yolundaki haberin rusunu, "Dogal olanı odur, ama ANAP genel başkan adayı "yalan olduğunu" kaydeden sürpriz olaylar olursa ona göre Mesut Yılmaz, ANAP'ın iki il Akbulut, "Belki bir düzenleme hareket ederiz" diye yanıtladı. dışında kongrelerinin tamamyapmak lazım. Yalan haber ya"Genel başkan adaylıgı konu landığını belirterek "Haziran ayı zana 'Sen nereden duydun, ispat sunda manevi lideriniz olan içerisinde büyük kongre toplanet' diye sonılmalı" dedi. Basını Cumhurbaşkanı'nın görüşünü ması yönünde hiçbir engel yokuzun uzun eleştiren Akbulut, aldınız mı?" sorusuna da Akbu tur. Haziran ayı içerisinde kongSemra özal kazanamazsa ANAP lut, "Genel başkan olarak tek renin toplanması için çalışıyoİstanbul kongresini feshedeceği rar aday olmam ve seçildigim ruz" dedi. yolundaki haberlerin de doğru takdirde bu isi yürütmem dogalYılmaz'a yakın kaynaklardan dır" karşılığını verdi. Akbulut, alınan bilgiye göre liberaller erolmadığını söyledi. (Baştamfı 1. Sayfada) yasa değişikiiği önerisine bir hafta içerisinde yanıt verilmesi istemi yanıtsız kaldı. Böylece anayasa değişikiiği ve erken seçim gundem dışına itildi. ken seçim ve anayasa değişikiiği önerilerinin ANAP kongresinden sonra ortaya çıkacak yeni tabloya göre değerlendirilmesi görüşündeler. Akbulut başkanlığında gidilecek seçimde ANAP'ın yüzde 20 oy almasının bile ıtıümkün olmadığı görüşünü dile getirerek Türkiye'nin ekonomik durumunun da seçim için uygun olmadığını savunuyorlar. Semra özal'ın İstanbul il başkanlığına karşı çıktığı için Milli Savunma Bakanlığı'ndan azledilen Hüsnü Doğan da büyük kongrenin haziran ayında yapılmasında fayda olduğunu söyledi. Doğan, konunun MKYK'da tartışılacağını belirterek "Kongrenin ertelenebilecegi yönünde bazı rivayetler var, ama ertelenmesi hiç konuşulmadı. Bize bu konuda bir şey söylenmedi" dedi. Güzel, genel başkan adaylığından çekilmesine rağmen ANAP grubunda desteğini yitirirken milliyetçi eğilim de kendi aralarında bölünmüş durumda. Olağanüstü kongrede Güzel'e destek olan milliyetçilerin bir bölümü Akbulut'un yanın ha sonra İzmir, Manisa, Bursa, Samsun, Trabzon, Kayseri ve Sakarya mitinglerinde koda yer alırken, bir bölümü de nuşacak. özal'ın tavrına göre kongrede Cumartesi günü özel uçakla anahtar rolü oynamayı hedefliAdana'ya gidecek olan Demirel, yor. saat 16.00'da düzenlenecek miANAP kongresinde İstanbul tingde ANAP'a erken seçimi de 11 Başkanı Semra özal'ın içeren anayasa değişikiiği öneriMKYK üyeliğine özal'ın destek lerinc imza verilmesi için son SHP lideri inönü'nün bugUn kez çağrı yapacak. Demirel, mivereceği genel başkan adayının başlayacak gezisi Doğu Karadelistesinden aday olması beklcnitingden sonra Adana Barosu, yor. Semra özal'ın MKYK'ya niz ve Doğu Anadolu bölgele Hukukçular Derneği ile Mimar seçilmesi halinde Cumhurbaş rindeki altı ili ve ilçelerini kap ve Mühendis Odalan'nı ziyaret kanı Özal'ın ANAP üzerindeki sıyor. İnönü, bugün Erzincan ve edecek. etkinliği daha da artmış olacak. Erzurum illerinde örgütü ziyaDemirel, 5 mayıs pazar gttnü Özal, böylece ANAP yönetimi ret edecek ve halka hitap edecek. Adana'da bir basın toplantısı 3 mayıs günü Sankamış'a geçeni Semra özal aracılığıyla doğdüzenleyecek ve bazı sendikalar, rudan kontrol altında tutma ve cek olan SHP lideri, geceyi çiftçi örgütleri ve Ziraat Odası yönlendirme olanağına kavuşa Kars'ta geçirecek. İnönü, 4 ma ile toplantılar yapacak. DYP liyıs cuma günü Kars'tan Ardacak. han'a hareket ederek Şavşat'ta deri, pazar günü Adana'nın KaANAP Teşkilat Başkan Yar partisinin düzenlediği mitinge rataş ve Yumurtalık ilcelerinde dıması Ercan Vuralhan, MKYK katılacak ve Artvin'de konakla de konuşacak. Demirel, aynı tarafından önce Atatürk ve Se yacak. 5 mayıs pazar günü Ho gün esnaf ve işçi örgütleriyle dülim Sırrı Tarcan spor salonları pa'daki "Çay Miüngi"nde halka zenlenecek toplantılara da kayöneticileri ile görüşerek, hazi hitap edecek olan SHP lideri, tılacak. ran ayının tüm hafta sonlarını Rize üzerınden frabzon'a geçe6 mayıs pazartesi günü Gaze"bloke eltiklerini" söyledi. Vu rek Karadeniz Üniversitesi'nde teciler Cemiyeti, vilayet ve beleralhan, böylece MKYK'nın be "Deglşen Dünyada Türkiye'nin diyeyi ziyaret edecek olan DemiIirleyeceği tarih için sa|on bulun Yeri" konulu bir konferans ve rel, Karaisalı, Saimbeyli, Tufanması sorununun ortadan kalk recek. İnönü, 6 mayıs pazartesi beyli, Kadirli, Kozan ve Imatığını kaydetti. Vuralhan, günü Ordu'dan Ankara'ya moğlu ilçelerine giderek, buraANAP'ın 20 mayıstaki kuruluş dönecek. larda halka seslenecek. Demirel, yıldönümünün de Atatürk Spor pazartesi gunü ayrıca Sanayi ve Salonu'nda düzenlenecek törenDYP lideri Demirel geçen Ticaret Odası ile borsayı da zile kutlanacağını açıkladı. hafta Eskişehir'de başlattığı yaret edecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog