Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

16 MAYIS 1991 GÖRÜŞ Suç HAYVANLAR ISMAtL GİJLGEÇ CUMHURİYET/9 İNSANLAR F Ü S U N Ö Z B İ L G E N Bir kimse sizi ilk defa aldatırsa suç onundur, fakat ikinci defa aldatırsa bilin ki suç sizindir. Sarah Bernhard DALAN'IN DA6ITT1GI K00PERAT1F ARAZILERINDE DURUM Çerden çöpten konular Ustyapı projeleri tamamlanmış. Yol, su, elektrik, park, bahçe, sosyal ve ticari tesisler plan üzerinde aynlnuş. Mevcut çöp yeri ise yeşil alan ve sosyal tesis olarak gösterilmiş. Arsa tahsisleri belediye tarafmdan mevcut kooperatiflere arsa bedeli karşılığında yapılmış. Fiyatlar ise Mesken Gecekondu Müdürlüğü Takdir Komisyonu'nun tespiti, belediye encümeninin kararı ve valilik onayı ile belirlenmiş. Kooperatiflerin avam projeleri Büyükşehir, mimari ve statik projeleri ise Kartal Belediyesi'nce onanmış. Yer ise çoğunluğunu öğretmen, öğretim üyesi, yazarlar, sanatçüar, İSKİ çalışanlan, belediyeciler olmak üzere kamu ve özel kuruluş calışanlarımn oluşturduğu toplam 86 kooperatife verilmiş. Halen 12 bin 400 konut olarak inşaatlar devam ediyor. Yapüan binalarla çöplüğün arası ise 810 metre. Bir tarafta inşaatlar devam ederken diğer tarafta ise hâlâ çöp dökme gerçekleşmekte. Çağdaş Kooperatifler Birliği Genel Başkanı Murat Yağan. dımımun vahametini 1990'da bir yazıyla Başbakanhğa, Maliye ve Gümrük Bakanhğı'na, Sağhk Bakanhğına, Çevre Müsteşarlığı'na, ıstanbul Valiliği'ne ve Kartal Kaymakamhğı'na başvurarak anlattıklanm belirtiyor. "Yakacık çöpliiğünde bir degil birkaç büyük tehlike var. Çöp dağları her an kayabilir. Çöpliiğün isnat duvarlan olmadığı için her an bir heyelan olabilir ve bölgeyi baştan aşağı sUip süpürebilir" diyen Yağan, bu konuda Pendik Sulh Hukuk Mahkemesi'nde tespit davası açtıklanm ve idari mahkemeye başvurduklarını ve bilirkişi raporuyla tehlikeyi tespit ettirdiklerini de vurguluyor. Çöplüğün inceleme komisyonu raponında ise şu görüşlere yer veriliyor: "'Söz konusu çöp toplama alanı Aydos ormanjarının bi KİM KİME DUM DUMA BEHtç AK tKİ hafta önce bu sütunlarda Prof. Kriton Curi'nin bir panelde yaptığı konuşmaya yer vermiştik. "Çöplükte ev yapan açıkgözler" başlıkb yaada Cujri "Yakacık çöplüğünün etrafında ev yapanlann büyük bir bölümünün açıkgözce davranıp çöplüğü "bile bile arsa aldıkîarını" anlatıyordu. Söz konusu çöplüğün etrafında ev yapan kooperatiflerin bazılan çöplüğü bile bile arsayı alnuşlar, fakat asıl açıkgözlülüğü kimin, nasd yaptığım anlatalım. Yakaak çöplüğünün de içinde bulunduğu 125 hektarhk bölge 80'li yıllarda Soğanlık 2 nolu gecekondu önleme bölgesi olarak ilan edilmiş. 1988 yıhnda ise aynı bölge, tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'ın isteği, lmar ve Iskân Bakanhğı'nın sakınca görmeyişi ve valiliğin onayıyla toplu konut alanı olarak ilan edilmiş. Yıldız Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi'nce alt ve timinde bulunan yoldan itibaren başlayıp, doğu, batı ve güneyinde kaba inşaatı taraamlanmış 1112 kath binalarla tamamen çevrili, tahminen 500600 dönümü kaplayan meyilli bir alandır. Yapılan binalarla çöplüğün arası 810 metredir. İnceleme anında çöp döken kamyonlar, çalışan çöp toplayıcüan, gnıplar halinde köpekler ve yapümakta olan binalar yan yuna devam etmektedir. Çöp alanmda yer yer birikmiş çöp suyu ve gölleri mevcuttur. Çöp alanı için çevre saglığını önleyici hiçbir tedbir alınmamıştır. h<jtn Zeırrtmn..... BARBAROS BULVARI'NDA BİR KATA YERLEŞTİ Mevcut çöplüğün içindeki organik maddenin çüriimesi sonucu başta metan gazı olmak üzere hidrojen, karbonmonoksit, karbondioksit, hidrojen ve sülfiir meydana gelir ve durum yıllarca sürer... Metan gazının havaya karışma oram yüzde 515 arasında olduğundan infilak etme özelligi vardır. Zaten kirli olan çöplerin sızıntüanyla yüzey ve yeraltı sulanna kavuşmasıyla suyla bulaşan hastalıklar salgın yapabüecegi gibi agır zebirlenmelere de neden olabilir." Bölgeye yapılan yatınm 1 irilyonu bulurken çöpün kaldınlması için gerekli miktar ise 100 milyar lira. Dalan'ın bol keseden arsa dağıttığı alanda milyonlarca lira ödeme yaparak konut sahibi olmaya çahşanlar, bugün çöplükle iç içe yaşamamak için mücadele veriyorlar. HIZLI GAZETECt NECDET ARfıK KALMAPlâlMl. KOLAJ 0R ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI Demirel'in aldıgı yeni dairenin manzarası. (Fotograf: Gündüz İmşir) Demirel de İstanbullu oluyor i ;<DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel senfelerdir Ankara'da Güniz Sokak'taki evinde oturur. Yazları da Istanbul'da Tlızla'daki yazlığına gelir. Eskiden istanbul'a senede bir iki kez gelen Demirel, siyasi rakipterinin bir ayaklarının tstanbul'da olduğunu gördükçe yavaş yavaş tstanbul'u daha fazla dolaşmaya başladı. Sonunda yan yarıya îstanbullu olmaya karar verdi. Geçen yıl Barbaros Bulvarı'nda yapılmakta olan bir sitede yeni bir daire alan Demi rel'ia evi tamatoiandı. Içi dejdöşcndi vc gegen hafta Demirelter ilk "kez yem evlerinde tefcldılar. Aydın Sitesi'ndeki dairenin dubleks 400 tnetSON günlerde ANAP dışmrekare olduğu, çatı katının korumalara ayrıl da hemen herkesin isteği erken dığı, sitenin ortasında yüzme havuzu ile sauna seçim. Meşrubat sever bir genç ve cimnastik salonları bulunduğu bildiriliyor. meraklı da minik bir kolaj deAncak Demirel'in siyasi temaslardan bu olanak nemesi yaparak sevdiği meşruları kullanmaya zamanı kalmayacağı bilinen bir batm reklamını erken seçim isşey. teği ile birleştirmiş. erke: Acil seçim AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES Galeri • Atölye TESVİKİVE 146 97 38 • 132 64 26 «NA İ SANAT GALERİSİ HOBİ sanat BİRSEN SELAHİ SA.MFA SANAT GALERİSİ ÇOPERA) SANAT G A I E» I S I AKA GÜNDÜZ TEMUR Resim Sergisi 8 Mayıs31 Mayıs'91 Abdi Ipekçi Ca«. No: 48/1 lesvlklye 141 04 58 F»x:148 67 68 MEHMET ÖZET VülFkonağı Cad. P«M| 85 Nl»«nla»ı 146 72 81 RESİM SERGİSİ Resim Sergisi 2 Mayıs28 Mayıs Na9l TUĞRUL SELÇUK Heykel Sergisi 8 MayıS 4 Haziran OERISHO* IHIAMUR MamurCO »tîıltımenSk 27NISAN25MAYIS 199) jANAT/ »ĞÂLİRİST Modo Coaaes !!C«!6 81300 Moansıonaıi Sağlık Sok Opera Han 43/16 (The Marmsra Otell Y»nı) Taksjm 149 92 02 Resim Sergisi 6 Mayıs 25 f/ayıe ALP BARTU TEMS&NATGUERİSİ ADMAN VARINCA Resim Sergisi Sanat AÎÂTekstllbank Saı Galerisi AEDPA ATLAR... GORBON ÎSLEEİSL Heykel Sergisi v ATİLLA ATAR özgün Baskı Resim Sergisi 4 Mayıs23 Mayıs Hüfro» Oerede Cad. 126 Teçvlklye Te(:136 12 79 25N'ısan25Mayu1991 " 5 0) 4 Nisan 31 Mayıs '91 Yedlkuyular Çıkmjzl 6/7 |Şan Tiyalrosu Arkası) BILGEHAN UZUNER EDIS TEZEL Resim Sergisi 3 Mayıs25 Mayıs Elmadag 132 59 59 SERAMIK SERGİSİ 9 Mayıs 9 Haziran 1991 ATATURK KÜLTÜR MERKEZt Sanal Galerisi 151 56 00/318287 O J M A I J ) SMttT CM.ERİSİ DADYADOST SANATEVI GARFIELD JM Resim Sergisi • 15 Mayıs4 Haziran Kmdili Cad D»regoıino Sok. No: 4 (Eskı Alı.r.elleri Kodıköy 345 40 30 345 40 28 KADİR AKORAK Bosperd Resimler Sefgisi 17 Ma.yıs5 Haziran Şakayık Sok. 45/4 Nlşantaşı 148 31 65 DAVIS BAYRAM GÜMÜŞ Resim Sergisi • 10 Mayıs10 Haziran Göztepe Rıdvan Paşa Sk. No: 21 Tel: 385 00 15 ÇIPLAK MAYA k t a m I a r 2 30 Mayıs ' Doğan Haluk Gedik Arzu Bafaran Fuat Acaroğlu s m e t URART SANAT GALERİLERt YAZ KARMIASI Avni Arbaş Ali Atmaca Şefik Bursalı Turan Erol Bedri Rahmi Eyüboğtu Eren Eyüboğlu Hamit Görele Tuba Inal Komet Al«v Mavitan Bihrat Mavitan Fikret Mualla Orhan Peker Mustafa PilevneM Burhan Uygur Eşref Üren Utku Varhk 14 Mayıs14 Haziran /// / / . ^^L 1 AltTflHl t jnîu Abdi lp»kçi Cad. No: 18 NifontafiUt. 141 21 83 M e h m e t ResünSeıgisi 627 Mayıs 1991,11.0018.00 (Pazaıgünleri dışında) G ü n e ş GALERİ LEBRİZ ÇEŞİTLEMELER BERlL ANILANMERT Seramik Sergisi 7 Mayıs 1 Haziran SANAT GALERİSİ Büyükdere C d No. 38 MecldlyekAy 175 09 10/20 Hat TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ AR1KAH s LC 16 Mayıs It valikonagı caddesi No. U7/2Nişamaşıİstanbul 161:130 39 80 ıPazar tunkn dışında) IstıklafCaddesı 141 Beyoğlulstanbul Rl. 15216 98 7 28MayısW91,11.0018.00 Resim Serejsi MUSTAFAASLIER CARANTl SANAT GALERİSİ Levent Aralray Ergln Atlıhan A» Atmaca Ne«'e Erdok Murat M o r o v a Kemal Önsoy Tü»n ö ı t ü r k Hale Sontas Zühtü Müridoğlu 10 Mayıs5 Haziran Eyfom Cad. Açıkhava Apt. No; 16 Ni»antn»ı 140 22 82 SOYAH A? K/Z SONRA.ALMAN YOLCU UCAKLARI LONORA'DA.. yrLD/G İLK K£Z /M6>LTE££'y£ S£P£R y/)PM/Şr/. IT. DÜA/y4 SAVNŞf W£>/İA/ y£A//K ÇIK4M ALMAMYA, ÛENEYİMU PİLOT EKSİKUĞİMİ İHSti.T£RE t'LE (ŞgifZLİĞİ ? Ç gt/Sl£ÇİK D£VLB7Z£fiU"HOEN ş. 8u £A/ OCS ARKEON "5TAUFEN GÜNLÖĞÜ" Pattel Seriıi 15 Mayı» 15 Haliran '91 Itkol. Cad. Solhara Sk. No: 19 Ortoköy Tel: 159 72 57 MUSTAFA ATA SANAT GALERtS! Vapur l.keleıi Sk. No: 3 Ortnköy Tel: 159 51 55 ADTföAN . &ÖBT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog