Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

M MAYIS 1991 CUMHUKUJiı/y FVE GÖRÜŞ Gül yaprağı Bir şiir kitabı yayımlamak, derin bir uçuruma gül yaprağı atarak gelecek sosi beklemektir. Don Marguis HAYVANLAR tSMAİL GÜLGEÇ İNSANLAR F Ü SU N Ö Z B Î L G E N TÜRKİYE'NİN TEK KADIN PARTİ BAŞKAN1 POLİTİKAYl SEVMİYOR Ben çoban değilim "BİZ geleneksel partilere altematifız. Çiftlikteki koyunlan idare eden çobanlar gibi merkezden yönetime karşıyız. Biz politikayı sevmiyoruz zaten; Türkiye'yi kirleten de, mahveden de politikalar. Bizim yaptiğımız sevimli siyaset ama kirli değil!' Yeşiller Partisi'nin 16 şubattan beri genel başkanlığmı yürüten BOge Contepe böyle özetliyor kendilerini. Oy peşinde koşan tabela partisi olmak yerine çevreye duyarlı yeşil in Bilge Contepe san kazanmak istediklerini anbaşkaldındır" diyen Yeşiller latıyor. Partisi Genel Başkaru ConteDiğer partilere alternatif ol pe arkadaşımız Ayşe Yıldmmduklarını sık sık vurgulayan ın sorulannı şöyle yanıüadı: Contepe kendisi de alternatif Partinizin genel politikagenel başkan. Bodrum'da ya sını anlatır mısınız? şıyor ve sürekli blucinle dola"Siyasetimizin dört temel şıyor. Bu yüzden kendisini unsum var: Ekolojik, toplum1 'MudnU başkan', leydi başkan sal, taban demokrasisine dayaya da 'bayan yeşil' diye çağıb ve şiddetsiz politika. ranlar çoğunlukta. öncelikle sömürü iktisadı"Mücadelemiz, eşit, özgür na, doğal varlıkların ve hamve yaşangsı bir gezegen için so maddelerin israf edilerek tükekaklarda demokratik bir tilmesine ve doğal düzenin dengesel dolaşımına yönelik tahrip edici müdahalelere karşı kapsamlı bir reddi ortaya koyuyoruz. Kesin kanınuz, hayatın sürekli ve ciddi biçimde tehdit edilmesini engellemek için doğanın ve insanın, insan tarafından sömürulmesine karşı çıkmanın gerekli olduğudur. lnsanlann ve gelecek kuşaklann hayati ihtiyaçlarmı gözeterek doğanın korunmasına ve doğal zenginlikleri tasarruflu bir biçimde kullanmaya dönük olarak saptanan bir ekonomik sistemden yanayız. dileri verirler. Merkezle hiçbir bağlantıları yoktur. Bir üye bile basına açıklama yapabilir veya kendisi bir eylem yapabilir. Bireysel inisiyatifini kullanabilir yani. Biz partiyi bir çiftlik gibi duşünmüyoruz, hiçbirimizm bir çobana ihtiyacı yak. Politikayı sevmiyorsunuz ama muhalefet partileri ve ikÖdar partisinin politikalannın bir değerlendirmesini yapabilir misiniz? PtKNİK PtYALE MADRA Piyale Madra, yıllık izninin bir bölümünü kullanacağından çizgîlerine bir süre ara verecektir. H I Z U GAZETECt NECDET ŞEN flOİP UALBUKı YETeHEKHSiN a*? P E K A U KHYORK KARlVER/N, YuKSBK & . ÇÜNKu &Ü «bNUPA . BU Y U Z P E N SAVAŞ »/« ÖLÜM Ç YoK. GÛLHANEDEIRAKU SIÖNMACILARA YARDIM ŞOLENİ Sevinç İnönü, Ferdi dinledi IRAKLI sığınmacılara yardım için pazar gunu İstanbul'da Gulhane Parkı'nda düzenlenen muzik şöleninin ızleyıcıleri arasında SHP Genel Başkanı Erdal tnonu'nun eşi Sevinç lnonü ve lstanbul Beledıye Başkanı Nurettin Sö/.en de bulunuyordu. Bınlerce kişinin izledığı konserde arabesksever dmleyiciler çoğunluğu oluşturuyordu. 50 bın kışının uzerinde katıhmın olduğu şölende yer alan Ferdi Tayfur program akışına göre saat 17.30'da sahne alacaktı, fakat çoğunluğunu arabesk dinleyıcilerin oluşturduğu bınlerce kışı saatler oncesınden başlayarak "Ferdi, Ferdi" tezahüratları ile diğer sanatçıların moral bozukluğuna duşmelenne neden oldular. Grup Gundoğarken sahneye Biz politika yapmıyoruz, Taban demokrasisi ve bi biz bir misyonuz. Guzel bir hareysel inisfyaüf sizin partinizin reketi başlattık ve bunu götürişleyişinde de en belirgin özel mek istiyoruz. Yeşil hareket lik, bunu biraz daha açar için çalışıyoruz. Şu andaki iktidarla bağdaşnuyoruz. Kararmısınız? lar tepeden, kapalı kapılar arBiz devlete karşı yerel yönedında alınıyor. Bunlar yaşayan timleri savunuyoruz. Herkes bireylere çok zarar veriyor. Liyaşadığı yörede söz sahibi olderlerin hiçbiri çevreye duyarmalıdır. Devlet o yerel yönetib değil, göstermelik yapıyorlar me karışmamalı. Bizim örgütlenmemiz de böyle, otonom Mesela 56 aylık bir hikâye: dur, diğer partilere alternatif Bergen Bakanlar Deklarasyoolarak. Kendi kararlarım ken nu. Vehbi Dinçerler gitti ve imza attı. Buna göre, o yörede yaşayan insanın onayı alınmadan o bölgede hiçbir şey yapılamaz. Aliağa'da da kimse termik santral yapılmasını istemiyor. O maddeye göre bu santral iptal edilmelidir. çıktığında da binlerce kişi Seçimlere girmeyi dttşü"Ferdi'yi isteriz, Ferdi Tayfur'u isteriz" dıye tempo tutunca niıyor musunuz? Seçime girmemiz için bir Grup Gundoğarken'in bir soUsti "Ne yani, biz bu vatanın sürü yerde örgütlenmemiz geevladı değilmiyiz. Şimdi bîz rekiyormuş. Tabela partisi olsahnedeyiz ve biz sizleri eğlen mak yani. Ben de Türkiye'yi dirmeye çabahyoruz. Daha dolaşıp her yerde örgüt kurasonra istediğiniz sanatçı da bilirim ama bu çok yanhş. Biz çıkacak" dıye sıtem etti. Bu hiçbir yere gidip örgüt kurmanun üzerine arabesk rruzikse yız. Bize orada gereksinme verler susmak zorunda kaldı. varsa haber verirler. Oraya gideriz eylemlerle birlikte oradaki insanlara yardım ederiz. Isterlerse onlara yetki belgesi veririz ve partiyi kurarlar. Ama olaya sahip çıkıp çıkmayacağıru bilmediğimiz insanlara gidip de örgüt kuralım, tabela partisi olahm diyemeyiz, buna karşıyız. Kaç örgütünüz var? . t). Üçe kanjık 36 örgütü, rnüZ yar."Ama dedtğim gibi'biz politika yapmıyoruz ve oy peşinde değiliz. Ben hiçbir zaman çoban değilim. Politikada taban belirler. Meclis'e girip de ne olacak? Türkiye'yi tehdit eden felaketler neler? Ekolojik felaket, açhk ve savaş. Tarım alanları yok ediliyor, kısa vadeli çıkarlar ugruna babklar ve hayvanlar yokediliyor. Yüzde 9 kalkınma hıa veren yetkililer acaba gelecek nesillerin yaşamına bir ipotek koymuyorlar mı? Kadın genel başkan olarak Semra Hanım'm U başkanlığını nasıl degerlendiriyor sunuz? Semra Hanım'ın bir kadın olarak il başkanı olmasına destek vermedim ama olabilir dedim. Olsun il başkanı, o kadar bağnaz, tutucu erkeklerüı arasında yine de bir kadındır. Ama bir beiediye başkanlığım falan kesinlikle onaylamıyorum. Genel başkanhğı da beni ilgüendirmez, partiye girsin ne olursa olsun ama beiediye başkanlığım kesin onaylamıyorum. Hiçbir şekilde çevreye faydalı olacağına inanmıyorum. Semra Hanım'ın bugüne kadar çevreyle ilgjli en ufak bir çahşmasun ve duyarhhğını izlemedim ve görmedim. eNDl Ö2UMU TANIMA \K. i ç UVVMUMU &ULMA ÇtZGİLİK KÂMİL MASARAC1 AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GVRSES Ferdi Tayfur protokolün önünde şarkı söyledi. (Fotoğraf: Muharrem Aydm) KADINIM PSIKOSOSYAL KIMUGI GARFIELD JM DAVtS Işkadınlan manken gibi GEÇEN hafta Basın Muzesi'nde "Kadının Değişen Toplum Karşısında PsikoSosyal Kimliği" üzerine bir konuşma yapan Prof. Günse) Koptagel, ortam ve koşullann kadmı nasıl etkilediğine ilişkin bazı ılginç gözlemlerde bulundu: tamamen bırakırlardı. Karşı taraftan böyle bir istek gelmemesine karşın kendileri bırakmak isterierdi. Burada da guçlulbk kavramı çıkıyor ortaya. Erkek nasıl kadının kendisinden daha guçlu olmasını istemiyorsa, kadın da birlikte olduğu erkeğin ken"Eskiden mesleğinde ust du disinden daha pasif olmasını zey bir gbreve gelmiş kadınla istemiyor. Yani kadında da gizra baktığımı/da çoğunun be li bir 'erkeğin guçlu olması' kâr olduğunu görürdük. Gi kavramı bulunuyor. yim ve davranışlannda bir cinBugune bakarsak artık messiyetsizlik vardı, hatta erkeğe daha yakındılar. Cinselligi leğinde ust duzeye çıkmış kayadsımışlardı. Genellikle. de dınlarda cinselligi yadsıma dikoyu renk tayyör giyerlerdi. ye bir şey yok. Sabah ilk uçakBen bunlara 'kravatlı kadınlar' İa İstanbul'dan Ankara'ya giderdim. Bunların büyiık böhi derseniz erkekten daha çok kamü de evlendiklerinde ya mes dın gorursunuz. Hepsi de leklerini ikinci plana atar ya da manken gibi guzel ve şık. Akşam yine uçakla tstanbul'a dönerler. İş kadını olduklarını da ellerindeki iş dosyalaruıdan anlayabilirsiniz. Orta ve alt sosyokültürel düzey kadınlannda kimlik biraz daha değişiktir. Daha çok geleneksel yaşam kalıpları hâkimdir. Kadınlarda cinsel kimlik çatışmaları ortaya çıkar. Genellikle kadının ekonomik bağımsızlığı engellenir. Engellenmediği zaman da çalışmrj ortamının vereceği kimliğe buriinmesi istenmez. Kadın işinde etken bir gorevdeyse evinde edilgen olmak zorundadır. Çifte kimlik taşımak durumunda kalan kadında zamanla tepkiler başlar. Bunun sonııcunda sosyopsikoîojik rahatsızlıklar ortays» <ıkar." t ARİHTE BUGÜ1S MUMTAZ ARIKAN •fSSSTS BU6UN, VARŞOV/İ PAKTI S BtetlĞı, Ğ 14 Mayıs VARŞOVA PAKTI /MZAtANIYOR.. , M/)CAMtS7XN, Si/"OCSTROMAMYA'M/M " AUlTAÇMASt, XT. LUK VE ASKEIZl Ku£ULAAt PÜNYA GtB/Y&İ. && VVZ//V DOĞa &LOKUMPAM Ğt OEV/S£, LET BAŞtSAMt K&UŞÇEV 'İN, OOĞU SLOKU UZ££İAtOE GEGÇEK 8f6 £6£fi*eNUK fO/BMA 4AAACt BUYÜK /eoi. OYNAMIŞTİ. ÇÜMKÛ, ÇOK G£ÇM£D£AJ Bu uı.K£t£#e sot/Ysr ASKEKÎ Bteuıa.Ei& reeLEŞrtRrLEREIC OZĞUflCUKÇÛ HA/e£e£TtEA SA/SEİ.tetJMt?r/. vAeşavA pAkrı, GOKSAÇOV 37 yıldan beri MUHASEBE veya DAKTİLO kurlarında Orta ve ilkokul mezunlanna bile ÜSE MEZUNLARI, BEKLEMEÜ ÖĞRENCİLER, İŞSİZ GENÇLER : AYLAR, YILLAR CEÇİYOR; Sİ2 HÂL BOŞ MU BEKLİYORSUNUZ ?.. HİÇ Olmazsa BİLGISAYAR Ö Ğ R E N İ N ; İ N C İ Ü Z C E N İ Z İ KURTARIN «... KELEPİR Mecidiyeköy'de hasta'.tktan dolayı devren faal bakkal dükkânı ortak da olunabılır. Fiat: 11.000.000. (On bir milyon ile) Tel.: 173 15 06 ICKÛtffiSîaSiüs İŞ ÇOK; ELEMAN YOK !.. NtNOA C£&S GeCErfe llSTANBÜL DEVLET sahasında DÜNYA ŞAMPİYONU olan TIYATnOSU SÖĞÜT ASLİYE CEZA MAHKEMESt HÜKÜM ÖZETt Esas No: 1991/13 Karar No: 1991/18 Hâkım: Mustafa Kemal Kısaak 25646 C.Başsavcısı: Tbna Güngör 24059 Kâtip: Gülden Odurgahoğlu MüştekiMıidahil idare: Bilecik ili Defterdarlığı, Müdahıl idare tem.: Muharrem öztürk: Söğüt Mal Müdürü Sanıklar: 1 Fatma Çobanoğlu: MehmetHafize kızı, 1959 Klu Söğüt üçesi, Balaban Mahallesi nufusuna kayıtlı, Söğüt'te özçoban Ekmek Fabrıkası işletir 2 Gülten özal: Osman kızı, Zelihe Güzin'den olma, 1961 Klu Söğüt ilçesi Küre Köyü nüfusuna kayıth olup Söğüt Orta mah, Mukim, Söğütte özçoban Ekmek Fabrıkası'nı işletir. Suç: 213 sayıh Gelir Vergisi Kanunu'na muhalefet. Suç tarihleri: 2.2.199016.3.1990 Yukanda açık kimliği yaah sanıklar hakkında mahkememizde açüan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Samklann suç tanhleritıde ıkı kez ödeme kaydedici cıhaz fişi düzenlemediklerınden subut bulun eylemlerine uyan 213 sayılı yasanın 360, 647 sayılı yasanın: 4, TCK'mn 94, 95. maddeleri ve 647 sa. 6. maddesi gereğince, SANIKLARIN AYRIAYRI 3.375.000 TL'si AĞIR PARA CEZASI İLE BİR AY MÜDDETLE TtCARET SANAT VE MESLEK İCRASINDAN MAHRUMtYETLERlNE, Sanıklar hakkında verilen cezaların TECİLİNE. Masraflarıran sanıklardan tahsil edilerek durumun gazete çıkan yerlerde gazete ile gazete çıkmayan yerlerde ise olağan vasıtalarla ilan edılmesine karar vevılmiştir İlan olunur. AMPİYON OZEL DftKTILO SEKRETER VE BİLGISAYAR KURSLARI ® OZEL BORA SÜRÜCÜ KURSU • 60 DÛMEM • 2 2 mayıs hafta içi 25 mayıs hafta sonu Eğıtıme başlayacaktır t > Kayıtlar 18 mayıs sondur Merkea sıstemle test %79 Dıreksıyon sınavında %95 Dersane Uskudar 343 67 82 Pıstlerımız Kozyatağı 362 47 33 Tarabya 162 08 18 SEZONUNSONOYUNU Aleksander Gelman Mevzuatın izin verdiği sürelerde • isterseniz İŞE YERLEŞTÎRME OLANAKLARIYLA Hiçbir bağlayıcı odeme zorunluğu olmaksızın BONOSUZ + TAAHHÜTSÜZ va da veya ÖNCE ÖÖREH; SONRA ÛDE USUİÜYle ÖNCE ÖCREN; SONRA ÇAUŞ; daha sonra da ÜCRETİ TAKSİÎLE ÖDE AİLENE YÜK OLMA; KENDİ KAZANCINLA ÖCREN seçenekleri v e h e r t ü r i u ö d e m e kolaylıRiarı ile YÜZYÜZE AKM ODA TİYATROSU Gişe tel: 151 56 0 0 / 2 5 4 Yöneten: Çetin İpekkaya Çeviren: Belgi Paksoy Oynayanlar: DENİZ GÖKÇER • ZAFER ERGİN 141516171819 Mayts Suareler: 19.00, Mat: 15.00 Merkezi Kadıköy Beşilrtaş Şişli Bakırköy Beyazıt, Mithat Paşa Cad. 14/1 Altıyol, Kuşdili Caddesi, 6/8 Çırağan, Asariye Cad. 7/23 Abidei Htirriyet C. Hasat Sok. 15 Hüsrevıye S. 18/4 (Migros sırası) Tel Tel Tel Tel Tel S17 338 158 130 571 92 57 S17 92 08 42 336 11 24 97 158 24 90 37 176 43 31 31 561 29 58 50 98 14 06 Nüfus hüviyet cuzdanımı kaybettim, hükümsuzdür. ÜMÜTFIRAT Dikkat Bu 5 adresten başka ŞAMPIYON adıyla çalışan hiçbir Daktılo Sekıeteı ve Bılgısayar kursu şubemız değıldır Orduevi girış kartımı kaybettim, geçersızdir. SOYDAN ERSOY Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hukumsüzdur. ŞEYHO EROL Nüfus cuzdarumı kaybettim. Hukumsüzdur. CEMAL ŞAHtN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog