Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

ÇUMHURÎYET/8 BUGÜN ~~ GAZETECİLER CEMÎYETİ'NDE PANEL • "Temel Hak ve özgürlükler" konulu Anayasa Forumu, saat 10.00'da İTÜ Maçka Kampusu G Anfisi'nde sürüyor. Giriş serbest. • DYP İl Balosu, saat 19.30'da Hilton Convention'da yapılacak. KENTYAŞAM JT J.ri.J~M.M. AkJ 'Terör \asası çelişkîlerle dolu' İstanbul Haber Servisi Ga netene olan güven sarsılır" dedi. zeteciler Cemiyeti'nce düzenle Yasanın "kanun yapma tekniği" nen panelde, "Belirsizlik, şiiphe, açısından birçok hatalar ve aykıçelişkilerle dolu, Terörle Miica rılıklar içerdiğine dikkat çeken dele Yasası'nıu" anayasadaki Erman, yasa maddelerinin ken"eşitlik ve cezaların kanunüiği" di içlerinde birbirlerini ilga ettiilkelerine aykırı olduğu ve bir ğini söyledi. Prof. Dr. Duygıuı Yarsuvat da devlet terörüne yol açacağı savukonuşmasında, "Tiim diinyada nuldu. Gazeteciler Cemiyeti Burhan terörün artmasına karşı gündeme geürilen teFelek Salonu'nda yapılan "Te Demirkent: Basınuı rör yasalanna rörle Miicadele görev yapmasmı paralcl olarak, güçleştiren maddeler Yasası" konulu Türkiye'de de paneli TGS var. terör yasası yaBaşkanı Orhan Prof. Erman: Kanun pılmıştır. AnErinç yonetti. cak yasa kendi yapma tekniği Açvlış konuşiçinde yanlışlıkaçısmdan bir çok lar taşımaktamasını ise Cehatalar içeriyor. dır", görüşünü miyet Başkanı Prof. özek: dile getirdi. Nezih Demirkent yaptı. De Gazeteci, alacağı para Prof.Dr. cezasım hesaplayarak mirkent, yeni Uğur Alacanasıl doğru habercilik yasanın, basıkaptan, 141, nın görev yap142 ve 163'un yapabilir? kaldırılmasını masını guçleştiren maddelerle dolu olduğunu aldatmaca olduğunu, söyledi. Gazeteciler Cemiyeti'nin pasöyledi. Konuşmacılardan, Prof. Dr. nelinde Prof. Çetin Özek de, gaSahir Erman, yönetilenlerin ge zetecilere getirilen para cezalarırektiğinde yoneticiler için canla na değinirken, "Gazeteci karşınnı bile verebildiğini, buna kar laştığı bir olayda yeni yasaya göre şıhk, "adaletle yönetilmeyi" ta başına neler geleceğini, alacağı lep ettiklerini vurgulayarak, "Bu para cezasım hesaplayarak nasıl gerçekleşmezse yönetki ile yöne doğru habercilik yapabilir?" ditilen araanda uçurum oluşur, yö ye sordu. Kısıntı sürecek Susuzyaza devam İstanbul Haber Servisi İSKİ Genel Müdürü Dr. Ergun Göknel, önümüzdeki yaz da su sıkıntısı çekileceğini, ancak sonbahardan sonra yatınmların devreye girmesiyle su kesintilerinin ortadan kalkacağını söyledi. Yıldız Parkı Pembe Köşk'te bir deterjan şirketince dün düzenlenen "Suya, Çevreye, Hayata Saygı" panelinde konuşan Göknel, önümüzdeki yaz mevsiminde de su sıkıntısı yaşanacağını anlattı. Halen süren yatınmlann devreye girmesiyle bu sıkıntımn sonbahardan başlayarak atlatılacağmı belirten Göknel, "su ve cevre" konusunda da şunları söyledi: "Su kaynaklarını korumanın yolu çevreyi korumaktan geçer. "İstanbul'da su ve atık su antma yatınmlannda harcanan her kuruşu tstanbullular ödiiyor. Bu nedenle harcanan paralara sahip çıkmalan lazun" dedi. Panelde suyla ilgili sağlık konularma değinen tstanbul tl Sağlık Müdürü Dr. Temel Dağoğlu, tüm önlemlerine karşın su yoluyla yayılan " AIDS kadar tehlikeli viral hepatit, kolera, sanlık ve tifo gibi hastalıklara rastladıklannı" açıkladı. 2 bîn yeni polis İstanbul Haber Servisi tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, güvenlik ve terör açısından Istanbul'u ayrı bir paket proje olarak ele aldıklannı ve emniyet teşkilatmı personel, araçgereç bakımından takviye ettiklerini bildirdi. Bakan Aksu, dün Cağaloğlundaki İstanbul E.mniyet Müdürlüğü binasuıda, Emniyet Müdürü Mehmet Ağar, bazı emniyet müdür yardımcıları ile Trafık ve Siyasi Şube yetkilileri tarafından, terör olaylan ve trafik sorunları konularında yaklaşık 4 saat süreyle bilgilendirildi. Vali Cahit Bayar'ın da bulunduğu toplantıdan sonra gazetecilere açıklama yapan Aksu, hükümet olarak vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanması konusunda kararh olduklannı söyledi. Aksu, "Bunun en son örneği de çıkarmış olduğumuz Terörle Miicadele Kanunu'dur. Ayrıea bu kanunla birlikte 'Terörle Miicadele Fon Yasa Tasansf nı da Meclise sevk etmiş durumdayız. BUtiin bunlar, başta İstanbul olmak üzere, Güneydoğu Anadolu ve diğer illerimize terörle miicadele edecek birimlerimize yeni imkânlar, yeni kaynaklar sağlayacaktır. Güç verecek, moral verecektir. Biz aynca İstanbul'u ayrı bir proje olarak ele aldık" dedi. tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Istanbul'da emniyet teşkilatının ihtiyaçlarının en başında personel geldiğini belirterek geçen yılın son ayları ile bu yılın ilk 4 ayında 1500'ü polis okullarından olmak üzere 1700 polisi lstanbul'a atadıklarını kaydetti. Aksu, personel yönünden aynca Doğu'ya tayini çıkan uzman elemanlann büyük bir kısmının yine tstanbul'da bırağını söyleyen Aksu,, bunların Güneydoğu'ya gönderildiğini, daha sonra geleceklerin de İstanbul emniyetine verileceğini bildirdi. IstanbuVun güvenliğine özel önem CJEREKLÎ TELEFONLAR • Polls inmat: 055 • tMalye: 000 • Jandanna: 056 ,'. 'i ; • Zabrta M«UMu$u: 527 57 00 • Mczarlıklar Müdürlujü: 172 13 73 7475 ve 088 • İSKİ anıa: 068 • SAĞUK: Hızır Acil: 077 Saglık MGduriüiü: 511 89 18 Cerrahpasa.Tıp: 588 48 00 Çapa Tıp: 525 92 30 Marmara Tıp: 340 01 00 Haydatpssa NumıiM: 345 46 80 Styl Etial: 131 22 09 Takslm llkyardım: 152 43 00 SSK Samatya: 588 44 00 SSK Okımydam: 132 30 00 SSK Göztepe: 358 67 60 • TRAFİK: Traflk Sube Mtf.: 176 24 14 (ist). 356 04 8586 (Kadıköy) BMge Tnrtlk: 377 22 07 (E5), 356 04 86 (Sehırıçı), 314 36 (B Çekmece) • THY: Iç Hatlar: 573 13 31, Dıs Hatlar: 574 23 00 (25 hat), Saırtral: 574 73 00, Rezervasyon: 574 82 00 (45hat) • DDY: Slrkacl Danışma: 527 00 50, H.Pasa Danısma: 336 20 63 H.Pasa Saırtral 348 80 20 • VAPUR: Şehlt Hatlan: 526 40 20, 144 42 33, • METEOROUMİ: (Hava tahmını fjğrenme) 573 89 80 • EUKTRİK M U U : Istanbul: 526 62 74, FatihTaMakata 526 62 74 Beyoglu: 150 83 50, Kadıköy: 348 71 40 ii Bombaya bastı, yaralandı • tstanbu) Haber Servisi Kasımpaşa'da bir evin kapısı önüne konan bombanın patlaması sonucu evsahibi kadın ve kocası yaralandı. Kasımpaşa Ağaçlaraltı, Piyalepaşa Caddesi 13 numarada saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, evsahibi Huri önsöz, misafirlerini uğurlamak üzere eşiyle birlikte kapı önüne çıktı. Huri önsöz'ün kapı önünde bulunan bir pakete basmasıyla büyük bir patlama meydana geldi. Okmeydanı SSK Hastanesi'ne kaldırılan Huri önsöz'ün bacaklarının parçalandığı, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kocası Hasan önsöz de hafıf yaralandı. önsöz ailesinin komşuları, olayın siyasi boyutunun olduğunu sanmadıklannı söylediler. Emeç suikasti "Kentin birkaç vilayete ayrılması düşünülüyor mu?" sorusuna Aksu, "O konuda çalışma bitmedi" yanıtını verdi. Abdülkadir Aksu, Istanbul'daki asayiş olaylarına ilişkin emniyet çalışmalarının sürdüğünü kaydederek gazeteci Çetin Emeç'in öldürülmesiyle ilgili olarak bir soru şu yanıtı verdi: "Arkadaşlanm üzerinde çalışıyortar. Öbiir olaylar üzerinde de ekipler halinde çahşıhyor. Ama çok yakın bir zamanda arkadaşlar söz verdiler, inşallah bir takım olaylar aydınlanacak." İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'ya dün İstanbul'da bir brifîng verildi. Aksu, İstanbul'un ayrı bir proje olarak ele alındığını söyledi. kılacağını, Doğu'dan dönenlerle de yine İstanbul takviyesi yapılacağmı söyledi. Aksu, eylül ayında 15002000 polis okulu mezununun da îstanbul'a verileceğini bildirdi. lcişleri Bakanı, personelin yanı sıra İstanbul emniyetinin güçlendirilmesi için araçgereç, otomobil yönünden de takviye yapıldığını ve bunun süreceğini bildirdi. Yeni satın alınan helikopterlerin yurda gelmeye başladı Norveç'e gittı tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan 4 saatlik toplantıdan sonra tstanbul'dan ayrüdı. Bakan Aksu Mahalli Idarelerden Sorumlu Bakanlar toplantısına katılmak üzere Norvec'e gitti. Mahalli Idarelerden Sorumlu Bakanların toplantısı 1419 mayıs tarihleri arasında yapılacak. • TEK:069 • SU ARIZA: istanbul: 522 97 03, Beyo(ta: 147 51 10, Kadıkoy: 333 02 20, Sinema • Tlyofr© • Gösteri SOVEREIGN SUNAR GLENN CLOSE RON SILVER 1991 EN İYİ EBKEK OYUNCU OSCArYl JEREMY IRONS4 146 97 38 • 132 64 26 RDBEKT DENlfO RDBINi ¥İLUAM5 ORTAOYIICIILAB U t i k l a l Cad. Ho. UOTel.151 18 6566 Hlçbir mucize yalntzca mucizetlen ibaret degitdir. FERHANGİ ŞEYLER Çarşamba 21.00 650. OYUN N ö >i T Ç T T T Y AT1 O Ferhan ŞENSOY TAÜHİN DÖHÜŞÜ 3 DALDA OSCAR^ADAYI • EN IYİ ERKEK OYUNCU • ENİYİ YÖNETMEN • EN IYİ UYARIAMA SENARYO UYANISLAR Gerçek Bir Oykü JOHN TRAVOLTA KIRSTIE ALUY Ferhon Şensoy'un Mikey yine bizMe ı Bu kez hayatmın en buyük rakıbı ile karşı karşıya Küçük bir kızkardeş!!! İSTANBULU SAT1Y0RUM Münir özkul Erol Günaydın 14 Mayıs 21.00 350. O Y U N Raymond Queneau Arzu Bigat Baril Yönetmen: BARBET SCHROEDER 1 OSCAR ÖDULU 10CESAR ODULU 2 CANNESÖDULU • ENİYİFİLM • EN IYI YONETMEN • EN İYİ ERKEK OYUNCU • EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU • EN İYİ FİLM MUZlul • EN IVİ SORUNTU •ENİY VEN İYİ COSTUM OESIG N • EN IYİ SES • EN İYİ KIJRftU Itlbaren i7Mayi8'tan ÖNÜ İÜKLENMEMİŞ TRAMVAY Çarfamb» 21.00 STANDARD FILMCILIK KKLAM FllMl DAAtTIMINO* umuT f«n«T TEL 130 40 41 12 0014 1516 3016 4S21 12 1514 3016 4519 0021 Ankara AKUN B.kııVSy 74, Ç <•% ŞAFAK SlmmUtnnOt (144 84 39) (2142 61) 17 MAYISTASİNEMALARDA «.PHHİPKAUFMANM MHM UMATOMAN MARıAIMHEROS KONÜŞUYOR! Bruce Willis, Roseanne Barr ve Damon Wayans'uı sesleriyle^ \KIK \ Kl'IU)s.\W,\ 5. HAFTA 0 K M Oercboyu Cad \\Q Orukuv 158 69 87 1 i İO • 1 G 3O 2O OO 149 50 33 Erkek, masumiyeti kadın, güzelliğlslmgeliyordu. JOHNNY DEEP WIN0NA RYDER EDWRB0 SCISSORHANDS DIANNE WIEST • Erotik bir şahaser. Philip Kaufman kadının cinsel uyanışı ile ilgili muhteşem bir film Yön: TIM BUfiTON 8 BeyoiluFİTAŞ (1*9 01 86) 12 0014 1516 3018 452115 Kadıkfty YILDIZ (346 51 24) 11 1513 1515 1517 1519 1521 30 Ç.İMŞAFAK (5162660) 11 0013 001500^17 00^190021 00 ş.fll NOVABARAN (140 35 58) 12 0014 3017 0019302145 44 ÎAnharaBATI (118 83 23)12 1514 3016 4519 002115 W¥) IzmlrÇINAR (144861) 10 3012 1514 3016 451900 Zjk AdanaMETDO (146996) 12 0014 15164519 002115 m» Sinema • Tiyatro Götteri DUYinUlAMNa İÇİN 146 97 38 • 132 64 26 »"İS E H İ R 13 Mayıs P.te«l sOSÎANCı sieeping wrth the TİYATROLARI yapmış. Movieline Magaıine PATRICK BERGIN KEVIN ANDERSON 16 YAŞINDAN KÜÇUKLER SEYREOEMEZ KONSER Füsun Şendil IKeman) Serdar Yalçm {Piyano) 20 Mayıs. 19.00 IR.K.M. Oda Tlyatro*u| 7. GENÇLİK GÜNLERİ (631 Mayıs) 12.00 Fllm "TEHLİKELİ İLİŞKİLER" Yön. Stephen FREAflS SoyİBşi "BEYOfiLUBEYOfiLU"' Vltıll HAKKOJak OELEON 17.30 Happening 19.00 Paldır Kultür Tlyıtrnu "Saygılı Yosıtıa" Yaz: Jeın Paul Sanrt (Harblys M.Ertuğrurda) 12.00 Fllm "KUMSALDAKIŞARKI" fon: Gırry MARSHM. 15.00 Sfiytasi 'SALAH BİBSEL SÖYLE5İSİ" 17.30 Hagpenlnrj 19.00 Marmara Unl Iktlsadl Blllmlar Fak. Tiyatro Kulubu "BÜYÜK BOMULUS" Yaz: F.Durrenmffl IHarbiye M.Ertuğrul'a» 12.00 Fllm "İNSANUB YAŞUIKCA" Yön Fred ZtNNEMAN 15.00 Konser "GRUP CABARET' 17.30 DlaFaruk AKBAŞ "ANAOOLUYUM BEN" 19.00 Tlyairo Tlyatora "SavgiYabM" Yaz: Sam SHEPART IHarbiyt M Ertuğrul'dal 12.00 Fllm YURTTAŞ KANE" Yi)n:ıOrıon WEILES 15JM Bale "ItlÜnl Dtvltt Konsırvaluırı" 17.30 DlaNevzat CAKIR "ASILACAK FOTOfiRAFLAR" 19.00 İstanbul Tıp Fak Tiyatro Topluluğu "WQYZECK" Yaz: G.Büchner (Harblye M.Ertuğrul'dıl 1 2 A 0 Film KYVAI KOPRUSU" Yön: Davlt LEAN 15.00 SoyleçlTURlZMVE GENÇLİK" Nel Holdlng. Lapls. TDrtab. Rehherler Darntgl 17.30 OHAyçe GONULLULEROGLU 15.00 Üniversite Sanat Tlyatrotu "DÜŞLER" Yaz: GUnter EICEK IFatlh Rasat Nurl'de] 19JM) Gençler Tiyatro Topluluğu "KahuaıtıdM Once" Yaz: Eugene 0 NEIU (fatlh RmtıNurl'dl) 12.00 Fllm "GÜNAYDIN VİETNAM" Ybn: Barry LEVINSON 15.00 Söylesi "KURŞAT BAŞAR SÜYLEŞİSİ" 15.00 İst Dev Opera ve Balesi Gençlik Korosu Konseri Şei. Yucal ELMAS IKadıküy HıtdunTanır'd*) 15.00 Adlle Naslt Deneme Sahnesi "BİR ŞANSSIZ OYUN" (Fatlh Beşal Nuri'de) 17.30 OiaMerih AKOGUL "DÜŞLER.. ANLAR..ANIUR" 19.00 istanbul Sahnesi Tiy.Toplulu&u "EKMEK KIME Pl$ECEK" Y«Z: Bertolt BRECHT (Fatih Resat Nurl'del 1 & 0 0 Film CAMDAN KALP" Yon Fehmi YAŞAR 15.00 Soylesl "Camdan Kalp" Fehml YA$Afl 17.30 DlaSaygun DUHA "BU DUNYA'OAN Wl?' 19.00 Şehir Tlyıtroları "BARIŞA ŞANS VERIN" YazYünaten: Can ÜOGAN (Harbiye M Ertuğrul'da) 18.00 Ikısi/Ziyaretçi Dlno ile Ceren/ Kadın (Kadıköy Haldun Tanar'de) 15.00 JOSEPrTİÛİEN film (İ47M47) 11 00 U 00 İS 15 17 30 19 452145 ( S l » \î\ 12 00 14 1516 30 16 45 î ' 15 BerOâlU I19IU40) 12 00K 15 '830 1900 İl 15 Ç.UttAFAtt l*1»M»> HO0U0O150O1T0O «900 21 15 ( i n n u ı 110013.001500 170019.002100 EDDIE MURPHY "17 MAYISTA" O V ( CANNES J 1990 CANNES EN İYİ YÛNETMEN ÖOÜLÜ© 1. GENÇLİK GÜNLERİ 1824 Mayıs '91 Kadıköy Haldun Taner Sahnesi İ S M a r u 15.00 19 K U y u 18.00 istanbul Dtvlet Dptra «a Bılesl Gençllk Korosu Konseci Şel Yıicel Elmas İKISİ bale Koreogral Sıbel Kasapoğlu ZlYARETCIbaleKoreogral Haldun Yedlcan DİNO İLE CEREN bale Koreogral favın Ozdtl K U I N bale Koreogıal Nil Berkan Ittınbul Oevlet Oçera ve Balesi Gençlik Korotu Kmuerl Şel Yucel Elmas BİR UZAY MASALI pop opera Muzlk Timur Selçuk Sahneye Koyan Sumtray Arıman 14 Mayıs Salı TAXIBLUES ?\o\r Mamonov • Piotr Zaitchenko Natalip Koliakanoya MAYIS7A SİNEMALARDA ^ " ^ PAVEL LOUNGUINE 15 Mayıs Çar» 20 M « r u 18.00 21 M a y u 18.00 Cınema Paradıso'nun unlu yönetmenı STANDARD RIMCİÜK GIUSEPPE TORNATORE HERKESİN KEYFİ YERİNDE "STANNO TUTT1 BENE" BAĞLA BENİ YÖN: PEDRO ALMODOVAR Htrblye AS K.dıköy OCAK OLAY FİLM DEVAM EDİYOR îJİftÖ^ MARCELLO MASTROUNNI 5. HAFTA Vlctorla Abril »> Antonio Banderae 16 yaşından Turkiye işletmesı STANDARD FİLMCİLİK küçükler giremez (147 63 15) 11 0013 0015 0017 1519 3021 45 (336 37 71) 110013001500170019002130 22 M»yı» 18.00 Oda Muzigi Ufamı Sebnem Kartal Imezzoıapranol.Oklav KBrlmoğlu Ikeman Sadako Yokoyama |flut) Anl Incl Ivlyolal Ihsan Kartal |çello| Jan Salay Ipiyanol 23 M a y u 18.00 Keman Resitali fımın Sendll (keman), Serdar Ytlçın Iptvıno) 24 M a y u 18.00 MUZlKALUnDEH SEÇMELEH Mülgan Özçay (toprano). Lynn T Çağlar |mezzotoprano| Tımur Doğsnay (lenor), Nurten Tezmen Kolçak Ipiyanol 16 /17 /18 /19 /20 Mayıs 21.00 18 /19 Mayıs 16.00 Giseler.BOSTANCI GÖ8TERİ MEBKEZİ VAKKORAMA Taksim 151 15 71 VAKKORAMA Suadiye 360 90 90 BUetFiyatları: 25.00035.00040.000 • YerUnmu numaraitdır (tht Bottancı Lunapark yarui 16 Mayıs Per« • GÖsterUerticretalzdlr• 20 Mayıt 1991 tarihli konıerin bilerleri A.K.M. gifelerinde satıtmaktadır. Gi»« t«l: 1S1 10 23 / 151 56 00 (7 hat) 254 17 Mayıs Cuma Kadıkfty KSM (349 09 83) 12 00 14 1516 3019 0021 15 UMUD'A YOLGULUK Ankara USM (229 96 10) lZ.lb1 4.3016.4519.0021 1 5 Kocaeli KÜLTÜR MEBKEZİ (1 55 767) PENTft FİLM CATPICS & CONDOR Featııres 1991 En İyi Yabancı Film" O S C A R 1 ! Yönetmem XAVIER KOLLER CEMALRESÎTREY KOMU 17 Mayıs Cuma Saat 19.00 15 Mayıs Çarşamba Saat 19.00 18 M a y ı s G.tesi İSTANBUL KONSERLERİ 22 23 MAYIS 1991 21:00 TAKSİMAÇIKHAVA TİYATROSU Yarfer Numoralıdır PURCELL "The Faıry Queen" Operası'ndan I ve II. Süıtler BOTTESINI "Paasıone Amoroso" Reyent BöMkbaşı Çello Melih Balçıh Kontrabas MOZART Kuçuk bu gece mıizığı MOZART Dıuertırnento, Fa majör BOĞAZtÇt ODA SOLİSTLERÎ "GRAZMARIATROST" ORKESTRA ve KOROSU ŞEF: PROF. LIPPE "Avusturya Kiiltür Ofisi Katkılanyla" 19 Mayıs Pazar 16 Mayıs Perşembe Saat 19.00 BİLETLER DünyaSineması: 1499361 Vaktorama:151 28883609090 Toplu Bilet Satıçr. 513 73 69 SCARLATTI Beş Sonat SCHVBERTDbrt Empromptu, D.935 DEBUSSY "Estampes" Pagodes, La Soırie dans Grenade, Jardms Sous La pluıe CHOPIN Sonat, op 58 Sımınör "Britiah Counril Kathüarıyla" Grup Indlrtml yapılır. Bllet Saiıs terleri Konser Salonu 148 53 92 Gallena Danışma Burosu 559 95 60 Vakkorama Taksım 151 15 71 Vakkorama Sjadıye 360 90 90 PETER KATIN Piyano Resitali 20 Mayıs Pazartesi Saat 19.00 DMITRI ALEXEEV Piyano Resitali LISZT Bach'ın bir teması üzerıne çeşıtlemeler PROKOFIYEF "lOVisions Fugıtıve" op.22 RAHMANINOF "3 Moments Musıcaux" op 16 CHOPIN 4 Mazurka, op.67 Sonat,rao3 Sı mınör * Grup «atıtlan yapıldığından yerierimlt tmırlıdır. Bllet Satış Yerlerl Konser Salonu 148 53 92 Gallena Danışma Burosu 569 95 60 Vakkorama Taksım 151 15 71 Vakkorama Suadiye 360 90 90 S E R G İ L E R (631 Mayıs) Harbiye M.Ertufirul'da RESİM: Okan 8 Kılıç Selçuk Cında« FOTOeMF: Ayı< eünıillularoğlu. UJur Bıtırın Grup Carıımba. Mıtımut faı Bratlk «e SEMERMI: Atatt t « ETKİNLİKIER HARBİYE M . ERTUÖRUl TİYATROSUNDA OtUP, İZLEMEK ÜCRETSİZDİR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog