Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

14 MAYIS 1991 HABERLER CUMHURÎYET/S YAZIYOR Anayasa ıızlaşma sağlamalı K o i i l Çağdaş, demokratik, bireyi özgürleştirici, sivil toplum kurmaya yönelik, katılımı geliştirici bir anayasa olmahdır. Ulusal uzlaşmayı sağlayacak, laik toplum biçimimize uygun, ideolojik tercih içermemelidir. Cindoruk Türkiye'de sivil toplum değil, resmi siyasi toplum var. 1982 Anayasası'nı yapan Evren'in bundan şikâyeti, akraba evliliği yapan bir çiftin doğacak sakat çocuğundan şikâyeti gibi olur. rumu"nun açış konuşmasını Mülkiyeliler Birliği Îstanbul Şubesi Başkanı Hüseyin Ergnn yaptı. Emekli Büyükelçi Semih Günver'in yönettiği acıkoturuma "Uluslararası Anayasa Hukuku" konusunda bir tebliğ sunan Prof. Dr. Bakır Çağlar, Yirminci yüzyılın son günlerinin anayasal Darvvinizmin ilk günleri olduğunu söyledi. Çağlar, yeni anayasa hukukunun Marksizm ve klasik liberalizm dışında "insan hakları yeni ideolojisinin" pozitif temellerini kurdu Mülkiyeliler Birliği îstanbul Şubesi'nin Anayasa Forumu'nda ortak görüş:CUNEYT ARCAYUREK S a k a l l ı o g l u Yeni anayasada insan hak ve özgürlüklerini smırlayan değil, pnların korunup kullamlmasım sağlayan hükümler yer almalıdır. Aksi takdirde çağdaş bir anayasaya sahip olamayız. cünde kararnamelerle yönetilmekte, parlamento ikinci planda kalmaktadır. Yeni hazırianacak anayasa ulusal iradenin ürünü olmahdır. Ulusal uzlaşmayı sağtamahdır. Çağdaş demokratik, bireyi özgürleştirici, sivil toplum kurmaya yönelik, katılımı geliştirici olmahdır. Laik toplum biçimimize uygun olmalı, ideolojik tercih içermemelidir." ANAP Milletvekili ve TBMM insan Hakları tnceleme Komisyonu Üyesi Ayhan Sakallıoglu da anayasalarda giderek insan hak ve özgürlüklerinin önem kazandığıru söyledi. Sakallıoglu insan haklannın bugün dışandan şırınga edilen mesajlar halinde olduğunu ifade ederek "Artık insan hakları ve vazgeçilmezliği ortak sohbet konusudur. Hem yasa koyucn hem de hâkim, iç hukuk normları ile evrensel normları birbirine iliştirmek zorundadır. En katı rejimler bile bu durumdan etkilenmektedir" diye konuştu. Biri Diğerini Tutmayan Bilgiler... ANKARA Sabık Maliye Bakanı, taze genel başkan aday adaylanndan Ekrem Pakdemirli, Bay Çankayalının "arkasında bir boşluk bıraktığını ve yerini dolduracak kimseyi bulamadıklarını" söylüyor. Bu demeciyie ya beceriksizliği kabul ediyor ya da aralarında lider olacak bir adam bulamadıklarını itiraf ediyor. Gerçeğe yakın yorumların yanı sıra Pakdemirli, bir noktada yanılıyor. Bay Çankayalının "bıraktığı boşluğun doldurulmasını engellemek için elinden geleni yaptığını" unutuyor. Pakdemirli ve bugünkü açmazlara onun gibi mazeretler arayanlar önemli bir gerçeği gözlerden kaçırmaya çalışıyorlar. Bay Çankayalının pervasız tek adam yönetimini pekiştirme çabalarını önleyecek hiçbir hareket yapmadıkları gibi, uzun süre devlet ve parti yönetiminde tek söz sahibi olmasına göz yumdukları bütün canlıhğıyla belleklerde yaşıyor. Bulunduğumuz noktada Bay Çankayalı başsorumlu ise Pakdemirliler, Yılmazlar, Güzeller sorumluluğun başlıca ortakları. Bay Çankayalıyı anayasa çizgisine çekmeye söz veren siyasal beyannameler, bu sorumluluğun yükümlülüklerini ortadan kaldırabilir mi? Kuşkusuz hayır! Anayasayı paspasa çeviren insan, yurda dönerken "sosyal demokratların ülkeye vereceği bir şey olmadığını" soyleyebiliyor. Türkiye'de dışlanan bir siyasal kader, uçakta söylediğine göre yurtdışında başüstünde taşınıyormuş. "İstikrarı temsil ediyor"muş, o nedenle "dışarıdakiler sağlığıyla yakından ilgileniyor"muş! Bay Çankayalının sağlığıyla başka nedenlerle içeride "meşgul olanlar" var olmasına var. Oysa dışarısı "Türkiye1 de dilediğini yaptırabileceği tek siyasetçi" gördüğünden, siyasal ve ekonomik • » » » « » » „ „ » « « » « » » „ Kaymakama suçlama • ANKARA (ANKA) HEP Kars Milletvekili Mahmut Ahnak, üç gün öne PKK'mn baskın düzenleyerek PTT binasını ateşe verdiği Bitlis'in Güroymak ilçesi kaymakamı Cengiz Kalkandere'nin kontgerilla tarafından yönlendirildiği iddiasında bulundu. Mustafa Ahnak, Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanhğı'na verdiği soru önergesinde, Güroymak Kaymakamı'nın PKK'mn ilçeyi basmasmdan sonra beraberinde özel tim olduğu halde ilçe halkını kadm erkek ayırımı yapmadan küfürlerle yere yatırarak süründürdtiğünü, yüzlercesini de gözaltına aldığmı öne sürdü. tstanbul Haber Servisi Mülkiyeliler Birliği tstanbul Şubesi ve Mülkiyeliler Vakfı tarafından düzenlenen "Anayasa Forumu"nda, anayasanm değiştirilerek uluslararası anayasa hukukuna uygun hale getirilmesi ve yeni anayasanm "ideolojik tercih" içermemesi gerektiği savunuldu. TBMM Başkanvekili Aytekin Kotil, "Bireyi özgürleştirici, sivil toplum kurmaya yönelik bir anayasa oluşturulmalı, ancak, ideolojik tercih içennemeli" dedi. DYP Genel Başkan Yardımcısı Hüsamettin Cindoruk da Türkiye'de sivil toplum yerine "resmi siyasi" toplum bulunduğunu söyledi. SHP'li tsmail Cem, anayasa değişikliği konusunda toplumda uzlaşma sağlanması gerektiğini ifade ederken TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi ANAP'U Ayhan Sakallıoglu da yeni anayasada, insan hak ve özgürlüklerini koruyan ve kullamlmasım sağlayan hükümlerin yer almasmı istedi. Îstanbul Teknik Üniversitesi Maçka kampusunda başlayan ve 5 gün sürecek "Anayasa Fo ğunu vurguladı. TBMM Başkanı Kaya Erdem yerine foruma konuşmacı olarak katılan Başkanvekili Aytekin Kotil, kendi görüşlerini açıklayacağını belirtti. Kotil, 1982 Anayasası'mn özgür olmayan bir ortamda, dayatmacı bir tutumla halka kabul ettirildiğini ifade ederek şöyle dedi: "1982 Anayasası ulusal irade ve TBMM'nin üstünlüğü ilkesini zedelemiştir. Parlamentonun etkinliği ve üstünlüğü azalmış, yasama organı icra karşısında zayıflamıştır. Devlet kanun gü !? n ! ? £ S S £ £ Bulunduğumuz hasına Bay Çankaya noktdLÖdi Evren'e protesto • ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu) Mimarlar Odası, 1519 mayıs tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Yapı Yaşam 91 Fuar ve Kongresi'ne, eski Cumhurbaşkam Kenan Evren'in de davetli olması nedeniyle katılmayacağım bildirdî. Mimarlar Odası Genel Başkanı Yavuz Önen, dün yaptığı yazılı açıklamada, fuarı düzenleyen Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin, Evren'i davet etmesini eleştirdi. Menderesin heykeli • AYDIN (Cumhuriyet) tsabeyli beldesinde yaptırılan Adnan Menderes'in heykeli Bayındırlık ve Iskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın katılacağı bir törenle açıhyor. tsabeyli Belediye Başkanı Ertuğrul Karadağ'ın yaptırdığı 2 metrelik dökümden Adnan Menderes heykeli bugun açüıyer. Yapımına belediye meclisi karanyla başlanan heykelin çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Isabeyli Belediyesi yetkilileri heykelin Nazilli'de Mimar Şükran Korkmaz tarafından yapıldığını ve belediyeye "hibe" olarak verildiğini belirttiler. Bakan Altınkaya'nın açacağı Adnan Menderes heykeli bir aydır üstü kapah bekletüiyor. SHP PM üyesi ve tstanbul Milletvekili tsmail Cem de konuşmasında Türkiye'nin, ekonomik meselelerinin çözümlenmiş, işsizlik sorunu ortadan kaldırmış olsa bile 1982 Anayasası ile çoğulcu demokrasi topluluğuna katılamayacağım kaydetti. tnsan haklan konusunda bugün hiçbir ülkenin tek başına kendi işlerini yönlendiremediğini savunan tsmail Cem, "Avru Konuşmacılar anayasanm ideolojik tercih içermemesini istediler. (Fotoğraf: Sabahattin Bostancıoğlu) pa'da yeni bir oluşum var. Avrupa'da milli devletlerin aşılması süreci başladı. Milli devlet yavaş yavaş etkisinden, gücünden, konumundan uzaklaştınhyor. Uluslararası anlaşmalar giderek önem kazanmaya başladı. Ülkemizde anayasa konusunda uzelanna, devletin taahhütlerine uygun olma delesini yapıyoruz" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) DYP rinde anlaşılacak, ayrışılacak Yekta Güngör Özden de Anayasa MahGenel Başkanı Süleyman Demirel, hedef sı gerektiğine değinerek şöyle konuştu: "Kanunlann anayasaya uygunluğu kâfi kemesi'nin anayasa ile belirlenen görevleri noktalar olmasına karşın uzlaşlerinin Türkiye'de gerçek hukuk devleti ve ma sağlanmalıdır. Ortak bir gerçek demokrasıyı kurup, yaşatmak oldu değil, insan haklanna uygunluğu gerekir. ni, yine belirtilen sınırlar içinde yaptığını consensuse gidilmelidir" diye ğunu söyledi. Demirel, ülkede her şeyin iyi Kanun, anayasaya uygun olabüir, ama ana söyledi. özden şunları söyledi: konuştu. "Adalet nasıl devletin teraeli ise yargı da gitmesi durumunda, bunun önümüzdeki yasa hukukun Ustünlüğüne uygun değilse, o zaman bukukun üstünlüğü korunnıamış çalışmaları ile toplumsal barışa, ulusal düDYP Genel Başkan Yardım810 yıl içinde gerçekleştirilebileceğini belirtti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta oluyor. Zaman içinde Anayasa Mahkeme zene ve ulke bütünluğune en büyük katkı cılarından HUsamettin CindoGüngör Özden de kendilerine güvenilme sî'ne, yüksek mahkeme, yani sadece anaya da bulunur. Hukuku temel edinen bir de ruk da konuşmasında Türkiye'sini isteyerek "Biz, siyasal yemekleri başka saya bakan değil, hukukun ustünlüğüne ba mokrasiyi ulusumuza kazandırmak isterken de sivil toplum değil resmi siyasi larına sunan siyasal aşçılar gibiyiz" dedi. kan bir müessese huviyeti kazandırmak la insan hak ve özgürlüklerini de anayasamı toplum olduğuna işaret ederek zın tacı olarak görüyoruz. Buna önem ver askeri bürokrasinin Türkiye'de DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, zım." dik ve son yıllardaki 14 kararımızda, insan anayasalan yaptığını söyledi. Anayasa Mahkemesi Başkanhğı'na seçilen hak ve özgürlüklerini anayasal denetimde Cindoruk şoyle konuştu: Yekta Güngör Özden'i, dun makamında zi Demirel Kanunların "Siyasi iktidar 82 Anayasasf ölçut olarak kullandık." yaret etti. Ozden'e, "Sirin seçilmeniz bu bii anayasaya uygunluğu kâfi Özden, Demirel'in görüşlerine karşılık ve m uygulamamaya başladı. Başyük muesseseye güç katmıştır, fevkalade bakan Cumhurbaşkanı oldu. rirken de şunları söyledi: memnun oldum. Sizi ve arkadaşlannızı teb değil, insan haklanna rik ederim" diyen Demirel, "Bu müessese, uygunluğu gerekir. "Sizden hukukun üstünlüğü konusunda Anayasamızda yan başkanlık bizim yıllardır çırpındığımız hukukun üs ö z d e n Sizden hukukun çok ısrarlı açıklamalar, tanımlamalar duyu sistemi yoktur. Ama dörtte üç tünlüğüne, mutlaka devleti hâkim kılmak yoruz. Bunlar çok önemli gelişmelerdir. yetkiler Cumhurbaşkanı tarayolunda büyük onem taşır. Bu müessese, bi üstünlüğü konusunda çok Ama Anayasa Mahkemesi'nin işlevi siyasal fından kullanılmaya başlandı. zim devlet yapımıza getirildiği gunden beri ısrarlı açıklamalar, kimi yanlış anlamalarla, bazen kişilikleri Siyasi iktidar bu konumdan razaman zaman tartışma konusu da olmuş tanımlamalar duyuyoruz. miz, bazen kararlarımız yönünden ele alı hatsız değil. Siyasi bir bürokrasi tur. Bu gayet tabiidir. Zaten tartışıla tartınarak kurumlar yıpratdıyor, gölge düşürül ortaya çıkmıştır. Parlamento şüa doğndar bulunacaktır" şeklinde konuşGerçek hukukun devletini ve gerçek de meye çalışıhyor. Biz, siyasal yemekleri baş anayasalarla ilgili aynntılarla tu. mokrasiyi birbirinden ayırmanın mümkun kalarına sunan siyasal aşçılar gibiyiz. Hiç uğraşıyor. Her şeyi zamana bıHukukun olmadığı yerde ot bitmeyece olmadığıru belirten Demirel, "tkisini birlik birimiz siyasi bir evlemin, eğilimin içinde rakma gibi bir kargaşa içindeğini belirten Demirel, "Ben hukukçu değil, te kurmak ve yaşatmak gerekir. Bu da Av değiliz. Önemli olan siyasetçilerimizin yo yiz. 82 Anayasası'nı yapan Evren'in bu anayasadan şikâyeti mühendisim. Refaha giden yol hukuktan rupahlann hoşuna gitmek için değil, kendi lunu açmaktır." geçmiyorsa bu kendi kendimizi aldatıp, za vatandaşlarımızın insan gibi yaşayabilmeÖte yandan Eskişehir Barosu, Anayasa akraba evliliği yapan bir çiftin man kaybetmekten başka bir şey değildir" lerini sağlamak, hukukun teminab altına al Mahkemesi Başkanı YektaTjüngör özden'i doğacak sakat çocuğundan şikâyeti gibi olur. " dedi. DYP lideri, anayasalarm; insan hak mak için kaçınılmazdır. Biz bunun miica yılın hukukçusu seçti. S a nin hükümetin yönetimde bir santimetre ğ ğ biienier dün Çankaya Köşku'nde yaptlan geniş çerçe Çankayalı başsorumlu jse Pakdemirliler, Yılmazlar, Güzeller sorumluluğun baslıca O/TâK/3n. ö a y B&y X Çankayahy, anayasa 'Hedefimiz gerçek demokrasr DYP lideri Demirel Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden'i ziyaret etti Ömeğin, iki muhalefet waran o/ı/aeo/ partisindeki ekonomi VöfBn Siyasai uzmanları yaptıkları b&yannaiT)6İGr, OU incelemelere dayana Q o r / / m / , . / . , ^ , , n rak iki gündür bize SOrumiUIUgun uça beküyoriardı. çızgısıne çekmeye soz "ekim veya kasım ay6 yÜkÜmlÜIÜklehnİ şanacağını" söylüyorlar. Döviz stoklarındaki başaşağıya gidişin bu aylarda daha hızlanacağından söz ediyorlar. Bugün lıderliğe, laikliğe, devletle parti işlerini birbirinden ayırmaya, cumhurbaşkanlığını anayasal sınırlara çekmeye soyunanlann yıllardır izlediğimiz vurdumduymazlıkları sayesinde, bugün hem kendileri hem de basın dahil pek çok çevre şaşkın! ANAP kongresinden neler çıkacağını, neler tezgâhlandığını yatak odası dışında kimsecikler bilmiyor. Her gazete, todı sanı bilinmeyen "bir çevre" yakalamış, buralardan işittiklerine dayanarak yazıyor da yazıyor. Öyle haberler uçuyor ki... ANAP kongresinde Bay Çankayalının delegelere genel başkanlığa kimi emredeceğini içeren bırbirıne zıt haber1 lerden geçilmiyor. Dün büyük bir gazetemize göre Mesut Yılmaz, Tö nez' dinde ağırlık kazanıyormuş. Bir başkasında TÖ'nün mavi boncuğu Akbulut'a verdiği manşetteydi. Bu haberleri satanlar, üstelik TÖ'ye hayran "çevreden gazeteciler"di. Ne var ki mantıksal kimi hatalar haberlerin içinde yatıyor. Yılmaz'ın ağırlık kazandığını öne süren bilgiler arasında, "ANAP'ta bir başka güç odağı oluşmasına TÖ'nün izin vermeyeceğinin her halınden belli" olduğu da yazılıydı. Parti başkanı ve başbakan olursa üstlendiği "sorumluluğu başkasıyla paylaşmayacağını", ufak büyük karar aşamalarında gözlerin "yukarıya" çevrilmesıne izin vermeyeceğini, kadro yönetimi getirerek tek adamlığa paydos çekileceğini söyleyerek '.'bir başka güç oluşturacağım" açıklayan Mesut Yılmaz, tek adamlıktan asla ödün vermeyeceği bilinen Bay Çankayalı nezdinde nasıl oluyor da ağırlık kazanıyor1? Bay Çankayalı adayı açıklayıncaya kadar haber spekülasyonu sürecek, öyle anlaşılıyor. S^irCremya °rtadian kaldırabilir mi? Bayrampaşah DSP'lîler Ecevitle görüşemedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) DSP Bayrampaşa örgütünden belediye meclisi başkanı Aydın Balık ve meclis Uyesi Ibrahim Sezer'in partiden ihraç edümeleriyle başlayan huzursuzluk büyüyor. Bir grup partili dün genel merkeze gelerek Bülent Ecevit'le görüşmek istedi. Ecevit'le görüşemeyen partililer yöneticilerle bir sure tartıştı. İstanbul'dan Ankara'ya dün gelen yaklaşık 40 kişilik bir partili grubu parti genel merkezi önünde sabahın erken saatlerinden itibaren beklemeye başladılar. Genel merkez yöneticileri Ecevit'in işlerinin yoğun olduğunu belirterek kendileriyle görüşemeyeceğini duyurmalarına lu (MYK) üyesi Doğan Köprükarşın Bayrampaşah DSP'liler lü ve Atilla Ballı ellerinde Eceuzun süre parti binası önünden vit'e sunmak istedikleri çiçek seayrılmadılar. tstanbul il ve Bay petiyle bekleyen partilileri, "Gerampaşa örgütü ile görüştükle nel başkanımıan işleri gerçekten rini ancak sonuç alamadıklan çok yoğun. Sizinle görüşemeyeSorunlarınızı biz nı belirten partililer atılan iki ki cek. şinin ifadesinin bile alınmadığını dinleyelim" uyarısında bulunmalarına karşın olumlu yanıt söylediler. DSP Merkez Yönetim Kuru ' alamadılar. ORTAKFON BANKALAR BİRİNCİ ORTAK MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (31.12.1990) Arap Türk Bankası A.Ş., AvrupaTürk Yatırım Bankası A.Ş.~ Eurotürk Bankt DışbankTürk Dış Ticaret Bankası A.Ş., Etibank, Osmanlı Bankası A.Ş., Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş., Türk Merchant Bank A.Ş., Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 35 ila 44. üncü maddelerine dayanılarak kurulan Bankalar Birinci Ortak Menkul Kıymetler Yatırım Fonu katılrrîa belgeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.8.1990 tarih ve KB 68/593 sayılı iznine istinaden 27.08.1990 tarihinde halka arz yoluyla satışa sunulmuştur. Galeri • Atölya TE!>\lKl\fc. 146 97 38 • 132 64 26 31.12.1990 TARİHÜ BİLANÇO AKTİF BANKALAR MENKUL KIYMETLER CÜZDANI BONOLAR Hazıne Bonoları Finansman Bonoları TAHVİLLER Devlet İç Borçlanma T. GENEL TOPLAM 2,903,811 48,017,576,973 31,847,451,660 29,519,928,654 2,327,523,006 16,170,125,313 16,170,125,313 48,020,480,784 SANAT AKA GÜNDÜZ TEMUR Resım Sergısı 8Mayıs31 Mayıs 91 ftbdl Ipekr.i Cad No 48/1 Teçvikiye 141 04 58 F« 146 67 68 GMERİSİ AYŞE NUR KOCATOPÇU Suiuboya Resım Sergısi 13 Mayıs 31 Mayıs '91 Türkiye I? Bankan Scmat Galerisi Istıklâl Cod ^Acselık Sok YureUı Han K 2 • 144 20 21 ESTETIK AEDPA Güzel Sanatlar yetenek sınavlanna hazırtık kayıtları başlamıştır. I Jı.U> Cod. lılule Çıkmaa Sk. 1/B Bakırkoy $42 40 72 SANAT EVt ATİLLA ATAR Ozgun Baskı Resim Sergisi 4 Mayıs23 Mayıs Hutrev Gerede Cad 126 Tesvlkıye Tel 1361279 fcifcTekstilbank Galerisi Sanat S» YAZ KARMASI Avni Arbaş Ali Atmaca Şefik Bursalı • Turan Erol Bedri Rahmi Eyüboğlu Eren Eyüboğlu Hamit Görele Tuba Inal Komet Alev Mavitan Bihrat Mavitan Fikret Mualla Orhan Peker Mustafa Pilevneli Burhan Uygur Eşref Üren Utku Varlık 14 Mayıs14 Haziran PASİF KATILMA BELGELERİ ALIM SATIM ÖDENECEK FON YÖNETİMİ UCRETİ KATILIM BELGELERİ DEĞER ART1Ş/AZALIŞ 40,972,254,113 635,862,829 1,727,798,246 CARİ YIL GEÜRİ 4,684,745,596 VVINSOR & NEWTON RESİM BOYALARININ S A N A T A V E SANATÇIYA KATKILARI İLE jMtTKTS' MATERIALS * TÜRK KÜLTttRÜNE1 HİZMET VRKFI GENEL TOPLAM 48,020,480,784 2. BEŞİKTAŞ KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞt Ünlü Reşsamlarla Birlikte Duvar Resimleri Fuat ACAROĞLU Mevltit AKYILDIZ Elvan ALPAY Resul AYTEMUR Aytül Bubi Şirin tSKİT Yusuf KATİPOĞLU Argun OKUMUŞOĞLU trfan OKAN Hakan ONUR Doğan PAKSOY Şahin PAKSOY Aka Gündüz TEMUR AsafZekiYÜKSEL Yer : Devlet Konukevi Yanı Açık Otopark Tarih: 15 Mayıs 1991 19 Mayıs 1991 Saat : 15.00 BEŞjKT BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞ1 CAHİT GÜZEL GÜRAYDIN SANATLARA Resım Sergısı 27 Nıson 18 Mayıs NUpatiye Aytar Cad. Nil Apl 24/6 ttvant 149 80 14 Caferağa Medresesı Sultanahmet 513 18 43 '27.8.1990 31.12.1990" HESAP DÖNEMİ İÇİN GELİR TABLOSU GİDERLER HİSSE SENEDİ SATIŞ ZARARLARI HİSSE SENEDİ DEĞER AZALIŞLARI FAİZ GİDERLERİ ' 71,617,443 375,404,880 2,253,766,147 GELİRLER MENKUL KIYMET DEĞER ARTIŞLARI MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI 8,438,840,721 510,895,809 Kurs Kayıtlarımız i Başlamıştır. | HAZIRLIK 7 28MayıS1991,1100 1800 Isnklal Caddesı 141 Beyoğlu Istanbul 161 152 16 98 Resim Sergisi MUSTAFA ASL1ER U A R U T S \ \ AT G A L E R İ S İ Vapur Utcolesi Sk. No: 3 Ortaköy Te):15»51 55 ADTfeAN EDIS TEZEL Resım Sergısı 3 Mayıs 18 Mayıs DİĞER GİDERLER 1,564,202,464 İlan Giderleri 84,645,000 Aracılık Komisyon Giderleri 79,201,831 Noter, Harç ve Tasdik Giderleri 487,517,495 Fon Yönetim Ücretleri 892,707,038 Katılma F. Basım Giderleri 20,131,100 KÂR TOPLAM GİDERLER 4,684,745,596 8,949,736,530 TOPLAM GELİRLER 8,949,736,530 M e h m e t Resim Sergsi 627 Mayıs 1991,110018.00 (Pazargunlen dışında) G ü n e ş Yonca Modern Sanat Galeria »<sw*s> 31.12.1990 TARİHİ İTİBARİYLE FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU CİNSİ FİNANSMAN BONOSU HAZİNE BONOLARI DEVLET TAHVİLLERİ • FON PORTFÖY DEĞERİ TL. DEĞERİ 2,327,523,011 29,519,928,649 16,170,125,311 48,017,576,971 PAY% 4,Ş5% 61,48% 33,67% 100,00% vahkonağı Caddesı No. U7/2 Nışantaşı Îstanbul Tfel 130 39 80 ATATÜRK KULTÜR MERKEZt Sanat Galerisi 151 56 00/318287
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog