Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

r CUMHURİYET/16 14 MAYIS 1991 1 metre çapındaki kist BALTIMORE (AA) ABD'de 321 kilogram olan bir kadından 9.5 saat süren bir ameliyat sonucu 81.5 kilogram ağırhğmda bir kist alındı. Baltimore'da Johns Hopkins Hastanesi'nde jinekolog Doktor John L. Currie tarafmdan gerçekleştirilen ameliyat sonucu, 81.5 kilohık over kisti başarıyla alınan 40 yaşındaki hastanm sağhk dururnunun iyi olduğu bildirildi. Currie, ismi sakh tutulan hastanın kistinin varhğırun normal bir doktor kontrolü sırasmda ortaya çıkarıldığını ve bunca yıl fark edilmeden böyle büyümesinin çok şaşırtıcı olduğunu söyledi. Currie, bunun nedenini anlayabilmek için hastanm geçmişinin araştırıldığını kaydetti. Paketiemedç kolaylık NEW YORK (UBA) Paketleri istenilen uzunlukta kablo görünümlü, sağlam naylon bantlarla tutturan minik bir gereç üretildi. "Tackit Handy Bundler" adı altında piyasaya çıkanlan bu paketleme gereci, kolayca elde tutulabiliyor. Kullanan kimsenin yavaşça tetiğine basması ile gereç ortaya istenilen uzunlukta bant kesip kablo gibi paketin çevresine geçirerek tutturuyor. Kullanana bağlantının uzunluğu ve sıklığı açısından tam kontrol olanağı da sağlayan bu çok yönlü gerece naylon kablonun sanh olduğu makara ve tutEKİN ZAMANI Tayland'da geleneksel ekin zamanı şenliklerle karşüanıyor. Yerel giysüi res turucu klipsler, kolayca ve hementaküabiliyor. mi görevliler ökttzler ve sabanlarla ilk tohumlamayı yapıyorlar. (Fotoğraf: Reuter) ^ •! • *^ •"• "" ™ •* " " • •• DENİZDEN KAÇIŞ Üç Kübalı, minik bir plastik botla 42 mü yolu katederek Florida'ya sığındılar. Bu KiibaJılarla deniz yolu ile iilkelerinden kaçanlann sayısı 584'e ulaşü. (Fotoğraf: AFP) HABERLERİN DEVAMI TürkiyeMısır ilişkileri mükemmel tekim Mübarek'in savaşı yalnız ekonomik avantajlar açısından değerlendirdiği sık sık dile getiriliyor. Nasır'ın ideolojik yaklaşımından, Sedat'm muzaffer romantizminden çok uzak olan bu tutum. Mısır'ın değişen iklimini tüm çarpıcıhğıyla ortaya koyuyor. Mısır'ın ABD müttefikleri içinde en kazanch çıkanj ülke olduğu yaygın olarak pay laşılan bir görüş. Savaşın ardından çıkanlan faturayı ödemek durumunda olan ve kutsal topraklardaki "gavurlann" variığına tahammül etmek zorunda kalan Suudi Arabistan'ın aksine Mısır, savaştan Amerikan imparatorluğu içindeki yerini guclendirerek çıkmış bulunuyor. (Baştarafı 1. Sayfada) Semra Özal aday olursa çekilmem Hem o var'hem de kamuoyun(Baştarafı 1. Sayfada) AKBULUT Cumhurbaş Özal, partinin manevi lideyona doğru atdmış herhangi so Ülkeleri arasmda anlaşmazhk ğız. Karşı kıyıda Avrupa böylesiBaşbakan Akbulut ve berabe da çok irdelendi. O nedenle de kanımız partimizin kurucusu ri dediniz, ama cumhurbaşkanı çıkmıştır. mut bir adım var mı? ne büyük bir bütünleşmeye ve rindekiler Uzakdoğu gezisinin gitmeyi uygun bulmadım. dur. Bir manevi Uderliği söz ko olması nedeniyle kongreyle bu GHALt Evet tabii. GörOysa 1950'de imzalanan refah artışma giderken bizim ilk durağı Hong Kong'a 14 saat Bu geziyle ilgili gönülsüz nusu olduğu kendi beyanlann kadar ilgilenmesi anayasal kodüğünüz gibi Arap Birliği topda var. Kongrede de müdahale numu açısından sizirahatsızetlantısı ilk kez Kahire'de yapıl Arap Güvenlik Anlaşması, At böyle kendi aramızda iç çelişki süren bir uçuştan sonra vardılar. dünüz? AKBULUT Sayın Cum edip etmeyeceği konusunda miyor mu? mıştır. 10 yıldan beri ilk kez lantik lttifakı modeli Üzerine lerimize hapsolup kalmamız söz Akbulut, THY uçağında gazeArap Birliği Kahire'de bir ara imzalanmış bir anlaşmaydı. Do konusu olamaz. Balkanvari bir tecilerin sorulannı yamtlarken hurbaşkanı beraber gidelim de' onun adına benim konuşmam ya gelmiştir ve bu toplantıya layısıyla şimdi zaten arkamızda milliyetçUik anlayışından mutla Cumhurbaşkanı Özal'ın ANAP mişti, biz o nedenle geziye katı doğru değil, ama kendisi bu ko Özal'ın müdahalesi tüm Arap ülkeleri katılmıştır. böyle bir gelenek var. Bunun ka kendimizi kurtarmamız gere liderini belirlemek konusun lacaktık. nuda ne karar vermiştir, nasıl AKBULUT Cumhurbaşöte yandan Şam Deklarasyo yanı sıra şimdi bir de bölgede kecektir. Aksi takdirde Batı ve da "Şaka yaptım" dediğuü anım Cumhurbaşkanı'nın ağan hareket eder bilemem? kanımız kurduğu partinin bir güvenlik gerekçesiyle bulundu Doğu arasında yıkılan duvarın satan bir gazetecinin "Siz de nu vardır. Bu deklarasyon Mı Kanşmazsa parti bölünür milletvekiliyle partisi için sohbet dan Kaya Toperi'nin açıklamasır, Suriye ve Körfez ülkeleri rulacak yabancı güçler sorunu yerini kuzey ve güney arasında böyle şakalar yapar mısınız" so sı vardı sizin gitmeniz için. Bu diyorlar. etse, partiyle ilgili görüşünü söyvar. Şimdi eğer güvenliği pekişrusuna, "Ben daha b noktaya Çankaya'yla bir sürtüşme değil arasmda kurulacak bir güvenlik lese anayasaya aykırı olur mu? tirmek için bölgede böyle ya inşa edilen bir duvar alacaktır. gelmedim" karşıhğını verdi. Mesut Yılmaz'ı eleştirdi Organik bağı yok, ama duyguişbirliğinin ilk adımlan olacak Mısır savaş sırasındaki mi? bana güçlere ihtiyacımız olatır. Şimdi biz, savaşm yarattığı Özal politikalarını nasıl değerAkbulut ve beraberindeki il AKBULUT Yok canım, AKBULUT Parti bölün sal bağı kalmadı denebilir mi? ivmeyi ciddi bir banş sürecine caksa, biz bunun BM güçlerin lendirdi? başkanları ile milletvekilleri yol zannetmiyorum. Problem ola mez efendim. Parti niçin bölun Beraber parti kurduğu insanladen meydana gelmesini tercih dönüştürmeye çahşıyoruz. FilisGHALt Mısır'la Türkiye boyunca ANAP genel kongresi cak iş değil. sün? Adaylar bu yanşta zarar ra şöyle olsa, böyle olsa daha iyi tin sorununa barışçı bir çözüm ediyoruz. Yörede BM güçleriy arasmdaki ilişkiler mükemmel ni ve çekişmeleri konuştular. İl Ankara'dan ayrılırsam bir verici girişimde bulunabilirler. olur derse bu anayasaya aykın le yapılan işbirliğinin örnekleri bulmak için bu ivmeden yararvardır. Nitekim hâlâ da bölge dir. lki ülkenin de birtakım or başkanları, adaylar arasmda he şeyler olur korkusunda mısınız? Ama milletvekillerinin delegele mı olur? lanmayı umuyoruz. rin onlara iltifat etmemesini söy Kongrenin iradesini etkilede BM gözlemcileri bulunmak tak hedefleri vardır ve ülkeler nüz bir karara varmadıklarını AKBULUT Yoo, yoo, ne ledik. Parti kolay kurulmaz, ko yecek ölçüde olursa... Kısacası Körfez savaşınm böl tadır. Golan'da, Taba'da halen arasmdaki işbirliğinin güçlendi söylediler. Başbakan Yıldırım Akbulut reden çıkarıyorsunuz. Bak bir lay da ayakta durmaz. Bölünür gede, II. Dünya Savaşı'nın so BM gözlemcileri vardır. Bölge rilmesi hem Mısır'ın hem de AKBULUT Onu kimse bilafı, partiyi güçlendireceğini lemez. Sayın CumhurbaşkanıMısır'ın Dışişlerinden Sorum nunda Avrupa'da yaraülan deki bu çokuluslu güçlerin var Türkiye'nin yararınadır. önu Hong Kong'a uçarken uçakta hafta aynlıyorum. ABD'ye niye gitmiyorsu söyleyen insanlann edeceği laf mızın kongre üzerinde veya gölu Dçvlet Bakanı Boutros Gha "birllk" havasıru yaratmasım lığı da başka bir teamül biçimi muzdeki kasım ayında Istan gazetecilerin sorulannı da şöybul'a çok önemli bir sular top le yanıtladı: değü, partimiz bölünmez. Kong rüşlerinin tasvip görme ihtimanuz? H, bu görüşü kesinkes yadsıyor. umuyoruz. Büiyorsunuz 1945 dir. lantısı yapılacaktır. ABD gezinizi Sayın CumAKBULUT tşte biraz ev reden güçlü olarak çıkar, şahıs li bana göre de büyüktür, ama ö/.etle "En zararlı çıkan biziz. Avrupa için yeni bir başlangıcın Evet böyle bir teamül var. Bufikriilk kez bundan 34 yıl hurbaşkanı ile görüştünüz mü? vel söyledim. Kamuoyunda eleş lar neticeyi içine sindirebilmeli ölçüsünu ben de söyleyemem. Mısır'ın güçlü liderlik konumu ilk adımını oluşturmuştu. 1992 Ama söziinii ettiğiniz bu geleAKBULUT Daha evvelce tirildi. Haklı ya da haksız. Ne onun için, böyle hükümeti düise zaten bu ülkenin doğal AT'si Atlantik lttifakı oluştur nekler şimdiye dek ne dereceye önce Washington'da ben orta Özal sizin dışuuzda bir. ya attım. İlk toplantı burada de kendileri gitmeyince gitme den bu kadar rmuetyekili gidi şürürüz gibi tehditler basmda çı adayı desteklerse, çekilir misihakkıdır" diyen bakan, Mısır' muştu ve Marshall Plam hep kadar etkin oldu? Kahire'de yapılmıştı. Toplântı mem gerektiği şeklinde bir dü yor, gereği yok diye. Bir de Sa kıyor. Eğer bunlar söylenmiş niz? Yoksa mücadele eder misiın Körfez savaşında sadece ulus 1945'in sonucudur. Biz de işte GHALt Geçmişte etkin lararası prensipleri korumak şımdi savaşın bölge için benze olamaması gelecekte etkin ol yı duzenleyenler gelecek toplan şüncem vardı. Düşün.cemi daha yın Cumhurbaşkanı sarfınazar laflarsa doğru değil. Bir parti niz? için üstüne düşen görevi yaptı ri bir ivme oluşturmasım umu mayacak anlamına gelmez. Gö tının nerede yapılması gerekti evvel telefon görüşmesi sırasın etti, biz de birlikte gidecektik. de genel başkanhğa soyunan inyoruz. da da belirtmiştim. Şimdi de be Hem o var hem de bir haftahk sanlann edeceği laflar değil. Ge Adayhktan çekilmem ğını iddia ediyor. rüyorsunuz ki, çokuluslu guçler ği konusunda fikrimi sordular. Bu şimdilik sadece bir Kuveyt'in kurtanlmasında bu Ben de Asya'da yapılmasını lirttim, ama rriilletvekili arka bu geziden sonra bir hafta da nel başkan olacak kişi partiyi Mısır'ın ulke yönetiminde AKBULUT Ben adayhkdaşlarımızdan muayyen sayıda ABD'de kalmayı kongrelerimiz hep etkin olmuş, ünlü ve eski ai umut... kez etkin blmuştur. Geçmişte söyledim ve Türkiye'yi öner gidebilir. Ben gitmiyorum. ileriye götürüp toparlayacak, hi tan çekilmem. Devam ederiz. ' GHALİ Umuttan biraz çokuluslu güç formulünün so dim. Çünkü Türkiye'nin çok yaklaştığı için dikkate alıyorum. lelerinden Ghali Paşa'nm soTabii Curnhurbaşkanımızın et Sayın Cumhurbaşkanı git Diğer adaylar kongrede ziplerden uzaklaşacak. Partinin kisi büyüktür. Böyle bir mücayundan gelen Boutros Ghali; daha fazla. İlk gerçek Şam Dek nuç vermemesinin nedeni o dö önemli bir su sorunu olduğunu iyi gününde kötü gününde gtiçlarasyonu'dur. îkinci gerçek de nemin soğuk savaş yıllannda büiyordum ve bu konuda görüş meniz için ısrar etti mi? Cumhurbaşkanı'nın tarafsız kal lenmesi için gayret gösterecek. deleyi veririz, kim kazanırsa neMısır dış politikasının HıristiAKBULUT Hayır. masını istiyor, aksi takdirde paryan Batı'ya dönük olan yüzü. min sözUnü ettiğim Arap Birli aranmahdır. Soğuk savaşın so lerinin önemli olduğunu düşüfer gibi çahşmaya devam ederiz. Gitmemeniz kongre öncesi tinin bölünebileceğini söylüyor Yoksa onun haricinde tehdit giGene pragmatik bir yaklaşım ği toplantısıdır. Amerikahlar ve na ermesinden bu yana BM'nin nüyordum... AT'yle Filistin sorununa barış yeni ve çok daha önemli bir rol Türkiye'yi bir Asya ülkesi delegelerin temaslanyla da ilgi lar. Cumhurbaşkanı kongrede bi laflarla netice almak mümla Hüsnü Mübarek, Arap dunkün değüdir. O yolu secmek hat Semra Özal aday olsa yiolarak mı görüyorsunuz? Tür li mi? yasına karşı Müslüman Dışişle çı bir çözüm bulmak için çok ifa ettiğîni görmekteyiz. size göre nasıl bir etkinlik gös ta düşünmek katiyen yanhştır. ne aynı şekilde davranır mısınız? AKBULUT Gayet tabii. termeli? kiye'yi Avrupa'ya ya da Ortari Bakanı lsmet Abdülmecit'i çı ciddi bicimde calışmaktayız. AKBULUT Prensip mese 642 grubuna geri dönekartıyor. Nüfusun yüzde 20'sini Ayrıca AT ile Akdeniz'in kuzeyi lim. Bu, bölgedeki yeni güven doğu'ya değil de Asya'ya mı lesi, yine aynı şekilde davranınz. ve güneyı arasında gelistirilecek temsil eden Kopt Hıristiyanla Genel başkan ile başbakan lik işbirliğinin çekirdcğini oluş yerleştiriyorsunuz? GHALt Mısır'da bundan rından gelen Boutros Ghali ise işbirliğini kurumsallastırmayı turacak. Bu çekirdeğin etrafınayn formülünü destekliyor muaynı görevi Hıristiyan Batı dün da ciddi bir biçhnde düşünüyo da nasıl bir güvenlik işbirliğinin 200 yıl önce Hidiv tsmail "Düsunuz? ruz. yası nezdinde ifa ediyor. oluşturulmasım öngörüyorsu şümuz bir gun Avrupa'nın parAKBULUT Hayır, ben çası baline gelmektir" diyordu. Bu çift dengeli ya da çehreli nuz. evet demem, bana göre bizim ulBir yanda AT, diğer yanda Mısır dış politikası Körfez krizi Arap dünyasını kapsayan bir kemizde iktidar partisinin genel GHALİ Ayrmtıları bilmi Büyük yazarlarımızdan Tahsın "Mısır'da Kültürün döneminde iyice kendini belli et kurumsal yapı düşünüyoruz. Si yoruz. Şimdilik 6 + 2 grubu ıçın de başkanı aynı zamanda başbamiş. Müslüman Abdüünecit, ze sözünü ettiğim bu kurumsal kabul ettiğimiz bir yanda Mısır Geleceği" adlı ünlü kitabında kandır. Güvenoyu için gerek. Bu Arap dünyasının kulağına hoş yapı projesi ilk kez 1989 aralı ve Suriye'nin diğer yanda da Mısır için tek umudun Avrupa'bir gelenektir. Tüzük gereği degelen konuları dile getirirken ğında Paris'te AT dışişleri ba Körfez ülkelerinin bulunacağı nın parçası olmak olduğunu ğişebilir, ama ben şahsen tavsiBatı yanlısı gerçek Körfez poli kanlanyla, Arap ülkeleri dışiş prensibidir. Bu nasıl olacakur? söyler. Fakat bu görüşler ye etmem. O zaman işleri tam tikasım Hıristiyan Boutros Gha leri bakanlan arasmda yapılan Ne gibi bir anlaşmaya day^na 1940'larda yaşanan dekoloniyürütmek, Meclise, gruba hâzasyon yıllarıyla darbe yemiştir. li saptamış. kim olmak zorlaşabilir. toplantıda ele ahnmıştır. Şimdi caktır? Nasü bir altyapıya sahıp Aynı zamanda Israil ve Mısır savaşın sommu, bu işbirliği ru olacaktır şeklindeki soruların Neticede biz Mısır'da bizi fark Listenizde Semra Hanım h yapan unsurları öne çıkartıyoarasmdaki Amerikan banşını çi hunu geliştirmek için, çeşitli cevabı henüz verilmemiştir. yer alacak mı? zen "Camp David"in başmi yönlerde kullanmayı istiyoruz. Mısır ve Şuriye'nin yanı sı ruz, ama Üçuncü Dünya'ya ait olSemra Hanım'ı listeme marlarından biri olarak da ta lyimser misiniz? Körfez rra Türkiye ve tran da savaş son duğumuzu da kabul ediyoruz. nınıyor Ghali. 67 yaşındaki ba savaşının gerçekten Ortadoğu' «s' ortamda söz sahibi olmak Bence maalesef her iki ülke de alınm gerek Türkiye ve gerekse de Mıkanın hesaplı, ihtiyatlı, mesafeyu farklı bir yer yapacağına ina istiyorlar. Sizce savaştan sonra sır birer Ücüncü Dünya ülAKBULUT Ahr, yalnız li, soğuk, kuru kişüiği; hiç akbu ülkelerin bölgede oynayacakongrede ilkin genel başkan sesamayan profosyenelliği hemen nıyor musunuz? Ortadoğu ger ğı rol nedir? Türkiye ve İran'a kesidir. çilecek. Genel başkan seçildikgöze çarpıyor. Bu özelliklerinin, çekten değişecek midir sizce? bölgedeki yeni güvenlik işbirli Türkiye'yi Ortadoğu'nun GHALİ Bilmiyorum. Bu ten sonra kaybedenlerin liste kendi sözleriyle "14 yıldır yapbir parçası olarak görmüyor ğinde ne gibi bir rol düşecektir? yapması çok zor. Pek uygun detığı bu iş"te ayakta kalmasını çok kişisel bir soru. Fakat hiç GHALİ Şam'da benimse musunuz? Türkiye'yi bir Asya şüphesiz karşımıza çıkan bir fırğil, seçilen genel başkanın listesağladığı besbelli. ülkesi olarak mı tanımhyorsusattır. Bu fırsatı değerlendirmek diğimiz prensiplere göre biz her si söz konusu olmalı. Mısır politikasında "devam bilgeliğini gösterebüirsek yeni şeyden önce bölgede bir Arap nuz? İlk defa ANAP.il başkanlüığı" simgeleyen bakan Türki bir sürece girebiüriz. Aksi tak güvenliği oluşturmak istiyoruz. GHALİ Biri Asya'da, dilannı böyle bir seyahate götüriiye'yi ne Avrupa ne de Orta dirde son 45 yılda jyitirdiğimiz Kolektif Arap güvenlik sistemi ğeri Afrika'da olan iki ülkeyiz yorsunuz kongre öncesinde, neDoğu'ya sığdırıyor. Ve "Üçüntüm ftrsatlar gîbT.buTfır üe bölgedeki diğer bazı ülkeler biz. Ama aramız^aki ortak payden? cü Dünyalı bir Asya ülkesi" ola satı da yitireceğiz. Ama ben arasmdaki güvenlik işbirliği da da ikimizin de Üçuncü Dünya AKBULUT Bundan sonrak tarumladığı Türkiye ile Mı iyimser yapüı bir insarum. Ve si ha sonraki aşamalarda geliştiri ülkesi olmasıdır. ra hep böyle götüreceğiz. Bu bir sır'ın ilişkilerini "mükemmel" yasi istek, düşgücü ve çaba ile lecek bir şeydir. tkinci aşama Deminki soruma cevap : başlangıç. Bundan sonra bütün y , şg ç sıfatıyla özetliyor. geliştirilecek bu işbirliğine vermediniz. Özal'ın Körfez poseyahatlerime il Başkanlannı da pek çok şeyin yapılabileceğine da gş Doutres Ghali ile görüşmemiz hiçbir itirazımız olmayacaktır. litikasuu Mısır'ın nasıl değerlen PAPA MUCİZELER KENTİNDE Papa II. Jean Paul, 10 yü önce Mehmet Ali Ağca'nın kur götüreceğim. inaıuyorum. şunlarından kendisini kurtardığına inandığı "Fatima Meryemi"ne şükranlarını iletmek için Por Irak'ın geleceğini nasıl gö dirdiğini sormuştum? Erken seçim Türkiye'nin Ortadoğu için nasıl bir banş GHALt Bu konuda her tekiz'e gitti. Papa, Mucizeler Kilisesi'nde Fatima Meryemi için dua etti. (Fotoğraf: AFP) Savaş Körfez savaşı sonra düşünüyorsunuz? Sizce böyie rüyorsunuz? gündeminde mi? sı duygulan nasıl özetleyebttiriz? bir barıs Camp David gibi bir GHALt Irak'a karşı olan hangi bir mülahazada bulunmaAKBULUT Hayır. Seçim Bir Arap ülkesinin yenilgisi için dizi ikili anlaşmalar çerçevesin politikamız belli bazı temel ilke ya cesaret edemem. Bu tama1992'de yapılacaktır. Tabii biz men sizin ülkenizin içişlerîyle ilhissedilen eziklik ve zafer sevinkazandığımız takdirde bu progde mi, yoksa bir uluslararası lere dayanmaktadır. Bunlardan gili bir sorudur. Başka bir ülkecini dengeliyor mu? ilki Irak'ın toprak bütünlüğükonferansın çatısında mı gergelnuş uidbüeceği sık sık vurgu o görüşme sırasında Papa'ya ram yürüyecektir. Belki diğer ROMA (Cumhuriyet) PaGHALİ Bu konuda benim çekleşmeli? nün korunmasıdır. Ikincisi nin, özellikle Türkiye gibi dost "Nasıl oldu da ölmediniz? Ben adaylar erken seçim yapabiürler, seçtiğim sö4er farkhdır. Söz koIrak'ın siyasi bağımsızlığının bir ülkenin, dış politikası hak pa'ya suikast girişimin 10. yıl lanıyor. tam hedef aldığımdan emindim. kazanırlarsa, basmda böyle hakında yorum yapmak istemem. dönümü nedeniyle olay tüm nusu olan Mısır'm zaferi ya da GHALİ Biz çok pragma korunmasıdır ve üçüncüsü de Suikasün 10. yüdönümü ne Tabancamdan çıkan kurşun Öl berler var. Ben yapmayacağım. Irak'ın yenilgisi değildir. Söz tiğiz. Ortadogu'da yeni süreci Irak'ın içişlerine müdahale edil Sizce Ortadoğu'daki banş ltalyan gazetelerinde geniş bi Özal seçim kazanacak bir deniyle ortaya çıkan ikinci dürücüydii. Siz (mucizevi biçimkonusu olan uluslararası kural başlatacak olan yol ne olursa ol memesidir. lrak, Arap Birliği Kıbns sorununu da kapsamalı çimde yer alıyor. aday diyor... Haberler ve yazılarda ilk dik önemli husus kilisenin bunu, de) ölmediniz. 'Fatima' ne deların ve temel bazı prensiplerin sun, bunu destekleyeceğiz. Ama nin üyesidir. Ve biz gelecekte şu mı? Bu Ortadoğu konferansı AKBULUT Seçim kazanazaferidir. Zafer BM sısteminin daha ziyade uluslararası konfe ya da bu şekilde Irak'la gene iş projesi ortaya atddığında Kıb kat çeken nokta bu suikast gi Katoliklik için büyük bir reklam mek?" dediğini bildiriyor. ve tanıtma kampanyasına döİlk kez 13 Mayıs 1917'de Por cak aday benim. Çünkü çok sedir. ns sorununu da böyle bir kon rişimi nedeniyle Papa ile birlikbirliğine gireceğiz. rans formülünü yeğliyoruz. çim kazandım. Yeniden başka Sizce Saddam daha uzun feransın çattsı altında ele alma te Mehmet Ali Ağca'nın da ta nüştürmesi. Suikasttan kurtulu tekiz'de iki çobanla bir rahibe smı denemeye gerek yok. Kurul Ama ben Mısır'ın havasıÇünkü uluslararası konferans rihe geçmiş olması. Katolik eği şunun 10. yıUnda Portekiz'de ye görünen "Fatima" Meryemi duğundan bu yana iyi gününde nı nasıl değerlendirdiğinizi ög bu yeni banş sürecinde yer al süre iktidarda kalabilecek mi? yı önerenler çıktı. Sizce böyle GHALt Bihniyorum. Mı bir "paket" formül söz konu limli "tl Tempo" gazetesi ki kutsal kent "Fatima"ya gi Katolik inanışa göre, üç büyük kötü gününde partide görev alrenmek istiyorum? Savaş sonra makta çekingenlik gösteren fak"Mehmet Ali Ağca hedefi vu derek Meryem'e dua eden Pa sır ifşa etmiş bulunuyor. Sırla dık. Kötü günde de iyi günde de sır'm resmi pozisyonu Irak'ın su olabUir mi? sında Mısır'daki genel havayı törleri teşvik edici bir gelişme rabilseydi Polonya ve Doğu Avpa şu anda tüm spot ışıklarının rın Uçü de Vatikan'da Papa'nın mücadele etmesini bildik. Sayın nasıl özetleyebilirsiniz? GHALİ Ben sorunlann teolacaktır. Fakat biliyorsunuz ki içişlerine karışmamaktır. çekmecelerinden birinin Sizce Filistin sorununa or ker teker çözümünden yanayım. rupa'nın şu son 10 yılhk tarihi odaklandığı kişi haline geldi. yazüı olarak bulunuyor.içinde Cumhurbaşkanı ile başbakanlığı GHALt Mısır'daki genel gene böyle bir konferans da bu Merta vadede bulunacak çözüm ne 14 yıldan beri bu görevdeyim. farklı olacaktı. Eğer Papa ölsey Ağca'nın kurşunlanndan kendi yem'i gören rahibenin uzun ya döneminde de şimdi de uyum hava da budur işte. Kazanılan çatı altında ikili tarafm yer aldi bugün değişik bir dünyada sini "Faüma" kenti Meryemi'Edindiğim tecrübe bana sorunzafer, banş arayısı için kazanü dığı alt komiteler biçiminde ça dir? çahştık. nin koruduğunu iddia eden Pa şayacağını ve dinsizliğe sapan içindegünde deBiz iyi günde de rruştır. Bölgeye istikrar getirmek lışır. GHALt Filistin için orta lar arasında bağlantı kurmaktan yaşayacaktık", diyor. partinin probRusya'nm yeniden dine dönece kötü pa şimdi bu mucizeyi tüm Katoiçin kazanılmıştır. Bölgede sağFakat gerçekçi olalım, bizim vadeli bir çözüm yoktur. Filis kaçınmayı öğretmiştir. Nitekim ğini açıklayan bu sırlardan iki lemlerini göğüslemiş, bugüne Benzeri görüşlere yer veren lik dünyaya bir inanç tazeleme lanabilecek ekonomik kalkınma için önemli olan bugünkü duru tin için tek bir çözüm vardır. O Iraklılar Kuveyt'ten çekilmek si Vatikan tarafından çoktan if kadar gelmişiz. Bundan böyle de ve entegrasyon için önce istik mu düzeltmek; mevcut duru da Filistinlilere selfdeterminas için Israü'in de işgal edibniş top diğer ltalyan yayın organlan vesilesi çıkararak duyuruyor. şa edilmiş bulunuyor. Bir zarf öyle olacak. raklardan çekilmesini istedikle Doğu Avrupa rejimlerinin yıkü Bir 13 mayıs günü Fatima Mer içinde bulunan ve yalnız Papa'rarı sağlamak şarttır. Biz de yö mun kötüleşmesini önlemektir. yon hakkının tanınmasıdır. Bir şeye daha cevap vereyim. rede ekonomik entegrasyona Batı Şeria ve Gazze'deki duru Olayı kazananlar ve kay rinde; hepimiz buna çeşitli ne masma yol açan "89 devrimin yemi'nin Katolik inananlara gö nın bildiği üçuncü sırrın ise Pa Bazı arkadaşlar 83 ruhunu canründüğünü yayan Katolik KUidoğru gitmek ve bunu düşün mun kötüleşmesini önlemektir. bedenler diye koymak tabii ki denlerden ötürü "hayır" dedik. de Papa'nin oynadığı anahtar pa'nın bu çok reklamı yapılan landıracağız demekteler. Bir bumek mecburiyetindeyiz. Bunun baş nedenlerinden bi role" dikkat çekiyorlar. "Bul sesi, şimdi Papa'yı Ağca'nın onuncu yıl "Fatima" haccı sı çuk yıldır görevdeyim. Bu 83 ruBir başka deyişle yeni banş sü biraz basite indirgemek oluyor kurşunlanndan San Pietro Mey1992'de Akdeniz'in karşı ya recinin önşartı Filistin sorunu ama şurası muhakkak ki bu sa r i olayın büsbütün karmaşıklaş gar tezi ne önem veren bu görasında açıklanması umuluyor. hu ne zaman kayboldu. Benden ısmda tamamen bütünleşmiş vastan durumunu güçlendirerek m a s ı y ( i ı . Bu tip sorunlara, tekil rüşler Sovyet gızlı servısı dam'nda yine aynı Meryem'in Vücudundan çıkan tek kurşunu, önce mi benden sonra mı? Ben kasmda tamamen bütünleşmiş nun çözümüdür. ^formülü pratikte &.Z"üTkeİer w . Dı^andanba öirrak7le"alındıWari"za^an"bî KGB'nin Bujgarlar aracılığıyla koruduğu inancını yerleştirme suikast teşebbüsünün birinci yü göreve geldiğimde birçoklarına bir ekonomik realite ile karşılaşacağız çünkü. Bu bütünleşmiş nasıl Işleriik v«»nnacak? kudıöında Mısır bunlardan biri i e b a n s c , c ö z ü m bulmak çok Papa'yı ortadan kaldırmak ıste ye çahsıyor. Papa da buna kengöre partinin durumu hiç iyi deAvrupa gerçeğînin karşısında GHALt Şimdilik kabul ^ ^ " " ^ kazanacak? ^d^NefeKaİmSe^^^^^^^ disinindeinandığımsöyleyerek dönümünde giderek "Fatima'i ğildi. Yüzde 10 barajı aşamaz biz kendi içinde bölünmüş, çe edilen bir dizi prensipten ibaret 8""*. r, Hayır ben mese 'hirden tek bir şemsiye altında lar. KGB'nin gelmiş geçmiş pa söylenceyı mamlmasını özendı ya bırakan Papa ayrıca bura deniliyordu. Gruptan çoğu arkabirden tek bir GHALt ^ . lişkileriyle yaşayan 20 ayn Arap tir. Ve henüz aynntüara girilme leye dış borçlar, Arap ligi gibi çözüm bulmak.semsive altında palar içindeki "tik Slav ve riyor. Teşvik ediyor, hatta bu da "Doğu Avrupa rejimlerinin daş da aym kanıdaydı. Bunu yüSedat'la birlikülkesi olarak varhğımızı devam miştir. Büiyorsunuz 1950'de im boyutlardan bakmıyorum. Size te Camp David'e giden benim. Polonyalı" olarak tanınan Ikin amaçla bundan 8 yıl önce Papa yıkılması" için dua ediyor. "Fa zümüze söylediler. Partinin çizettiremeyiz. Biz de artık kendi zaladığımız bir Arap Güvenlik önce de söylemiş olduğum gibi Camp David banş görüşmeleri ci Jean Paul'ü "DoğuBatı iliş ve Ağca arasmda geçen konuş tima"daki dualarıyla Papa II. gisi öyle yukanlarda değildi gö•kileri açısından büyük birdes malar da kullanıhyor. Anımsana Jean Paul, "Doğu Avrupa'dan reve geldiğimizde. 83 ruhu o döaramızda minimum düzeyde de Anlaşması zaten vardır. Fakat her şey bu savaş somjcunu na ni baştan sona izledim. olsa bir ekonomik entegrasyon gene hatırlayacaksınız, sonra sü değerlendirdiğimize bağlı olaGeçen yıl ise, bütun bir yıl tabilizasyon unsuru" olarak de cağı gibi 27 Aralık 1983 yılmda Huıstiyanhğm ifasını engelleyen nemde değerlendirilmeliydi. O ve işbirliği gerçekleştirmek zo dan Arap dünyası 1955'te Bağ caktır. Bunu yeni bir başlangıç Moritanya ve Senegal arasında ğerlendirdiği de açığa çıkıyor. Papa, Ağca'yı "Rebibbia" Ha dinsiz ideolojilerin çıkartüması zaman başbakan ben değildim, rundayız. Bu sıkı ekonomik iş dat Paktı yuzünden ikiye bölün yaratmak için doğan bir fırsat ki bir anlaşmazlığm çözümü için Bu nedenle 1980 yılmda Polon pishanesi'nde ziyaret etmiş ara nı" da kutsuyor. Hatta bu ne ama o bakanlar kurulunda göbirliğinin ilk şartı da istikrardır. müştür. Bağdat Paktı'na üye ül olarak değerlendirirsek o zaman uğraştım. Barışçı çözüm son de ya'da patlak veren "Dayanış İarında oldukça uzun bir konuş denle bazı Portekiz gazeteleri rev alan arkadaşlarımız, kendi kelerle; bu anlaşmayı "bizim gerçekten hepimiz kazanacağız. rece de komphke bir olaydır. ma" hareketine destek veren ma geçmişti. O zaman bu ko Papa'nın bu gezisinin "Fatima icraatları ile 83 ruhunu kaybet Araplar arasında bu sözü zaten ortak bir güvenlik anlaş Fakat bu fırsatı kaçırmamız ha "Paket" çözümden yana deği "tehlikeli" Papa'nın ortadan nuşmanm içeriğini açıklamayan Stroyka" olarak adlandırıyor tirdiklerini söyleyebilirler. kaldırılmasınm KGB'nin işine Katolik kilisesi, şimdi Ağca'nın lar. nü ettiğiniz ekonomik entegras mamız var'' diye yadsıyan Arap linde hepimiz yenümiş sayılaca lim. Papa'ya suîkast gîı^înıininlO.yılı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog