Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

JMHURİYET/JO DIŞ HABERLER 11 itterrand on yıldır zirvede • PARİS (Cumhuriyet) Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand, dün iktidara gelişinin onuncu yılını kutladı. Mitterrand, önümüzdeki eylül ayında, cumhurbaşkanlığı koltuğunda en uzun kalan Fransa'nın tarihsel lideri General Charles De Gaulle'Un iktidar süresini eşitleyecek ve dört yıl sonra ikinci dönem başkanlık görevi tamamlandığında, ülkenin en uzun süre başında kalan demokrat devlet adamı rekorunu kıracak. Son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre Mitterrand, bugüne değin kendisinden en hoşnut kalınan cumhurbaşkanı. On yıl sonra halkın yüzde 55'inin desteğine sahip olan Sosyalist Parti Genel Başkanı, anketlere göre bugün yeni bir seçim olsa, oyların yüzde 51'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilebilecek. Ermeni çeteler Kızılordu'ya karşı Azerbaycan'm Kazak bölgesinde antigerilla operasyonunu sürdürürken yaralanan biri binbaşı dokuz Sovyet askeri Gence'ye sevk edildi. Taraflar dün ilk kez karşılıklı süahlı çatışmaya girdiler. Sovyet birliklerinin AzeriErmeni sınırında gerçekleştirdiği operasyonlar yeryerkanlı çatışmalara dönüşüyor FRANSA Dış Haberler Servisi Sovyet birliklerinin AzerbaycanErmenistan sınırını silahlı militanlardan arındırma operasyonu sürerken bir Ermeni köyündeki militanların teslim olduğu, üç köyde ise çatışmaların sürdüğü bildirildi. Azerbaycan'm Kazak bölgesinde antigerüla operasyonu yürütürken yaralanan biri binbaşı dokuz Sovyet askerinin Gence'ye sevk PARtS (Cumhuriyet) Karabağ'daki Eredildiği bildirildi. Ajanslar, son çatışmalarmeni milislerin silahsızlandmlması için Sovda ilk kez taraflann karşılıklı silahlı çatışma yet askeri birliklerinin sürdürdüğü operasyoniçine girdiğine dikkat çekiyorlar. lar, Fransa'daki Ermenilerin büyük tepkisiAzerbaycan'a bağlı ancak nüfusun çoğunne yol açtı. Paris'teki SSCB Büyükelçiliğiluğunu Ermenilerin oluşturduğu Yukarı Kanin önünde toplanan yüzlerce Ermeni, Gorrabağ bölgesindeki Ermeni Arizvaşen köyü baçov ve Mitterrand aleyhinde gösteriler yaönceki gece Sovyet birlikleri tarafından kupıyorlar. şatıldı. Sovyet birliklerinin komutanı, hoparSöz konusu göstericilertn ileri sürdüklerilörle köylülere seslenerek silahlarım teslim etne göre Fransa'da yaşayan ve sayıları gizli tumelerini aksi takdirde zor kullanacaklarını tulan bazı genç Ermeniler, Karabağ'daki miaçıkladı. Bunun üzerine Ermeni köyündeki lislerle birlikte çarpışmak üzere Ermenistan'a militanlar ellerindeki makineli tüfekleri ve el doğru yola çıkmış bulunuyorlar. Yine adı vebombalanm Sovyet birliğine teslim ettiler. • NEW YORK (AA) Köydeki Ermeni polis şefi "On kadnr tank rilmeyen Ermenilerin radyo ve televizyondan yayımlanan konuşmalarına göre Fransa'da BM Güvenlik Konseyi köyü uşattı, on kadar heükopter de köyün Yaptınmlar Komitesi, üzerinde dolaşıyordu. Teslim olmazsak kö yaşayan Ermeni diasporası, bölgedeki milisdaha da gönderiIrâk'ın yurtdışındaki mal yü tahrip edeceklerini söylediler. Teslim ol lere "silah gönderildiğini,çatışmalardan beri leceğini, bu silahlann ilk varhğmın dondurulmasıyla masaydık, tahrip edeceklerdi de" dedi. toplamaya başladıklan Ermeni yardımlarıyilgili uygulamanın Köydeki Ermeni polis şefi, Sovyet birliği la gerçekleştirildiğini" açıklamış bulunuyor. yumuşatılmasına karar nin silahlann teslimi için tanıdığı süreyi aşFransız Ermenilerinin öfkesi, özellikle son verdi. Böylece Irak'm maları üzerine, Sovyet tanklannın uyan ate Sovyet operasyonunun başlamasmdan bir dondurulan mal varhklarını şi açtıklarını da bildirdi. Ermeni traktör şo gün önce Mosİcova'da Gorbaçov ile görüşen kullanarak ilaç ve gıda förü Pavlik Demirciyan da "Silahlannuzı tes ve Sovyet liderine ve perestroykaya "kayıtsız maddesi satın alabileceği lim edersek hayatımm güvence altına alacak koşulsuz destek olduğunu" açıklayan Mitterbelirtiliyor. Komite Başkaıu larını söylediler, aksi takdirde köyü ezip rand'a yöneliyor. Paris'teki Ermeni camiasıAvusturya Büyükelçisi Peter geçeceklerdi" dedi. nm önemli kişilerinden, tanmmış sinema yöHohenfellner'in, Güvenlik Sovyet birliklerinin Manashit ve Uzlu köy netmeni ve yapımcısı Henri Verneuil, FranKonseyi'ne üye 15 ülkenin SOVYET ZAFER GÜNÜ Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ile Savunma Bakanı Dimitri Yazov, Sovyetler Birli oybirliğiyle aldığı bu kararı gi'nin Nazilere karşı kazandığı zaferin yıldönümünde "Meçhul Asker" Amtı'nın önünde bir araya geldiler. Iki Sovyet Hder bağımsız lerini de kuşattıklan bildirildi. Ancak bu köy sız televizyonunun üçüncü kanalı FR3'e yaplerde olay çıkıp çıkmadığı öğrenilemedi. tığı konuşmada, Mitterrand ve Fransız hüküilgili hükümetlere bildirmek lık yönünde adımlar atan Ermenistan'ı yola getirmek için ortak hareket ediyorlar! (Fotofcraf: Reuter) AP'ye bir açıklama yapan bölgedeki Sov metini ikiyüzlülükle suçladı. Ermenistan'da üzere görevlendirüdiği yet birlikleri komutan yardımcısı, köylerin petrol olmadığı için Ermenilerin kıyılmasıkaydsdilcM: Kararda, Irak'a na ses çıkarılmadığını öne sürdü. tanklarla kuşatıldığını reddetti. ait fonlarm serbest Ermeni yetkililer dün sabah da Sovyet birbırakılmasının ilgili Verneuil, zaman zaman Türkiye aleyhinliklerinin sınırdaki Tatly köyüne saldırdıkla de yazdığı makalelerle ve aktif olarak rol alülkelerin kendi kararlarına rını duyurdular'. Ermenistan Içişleri Bakan dığı Ermeni lobisinde, "1915 soykırımı" idbağlı olduğu da ifade lığı'nın bir sözcüsü iki helikopterin Tarvar iialarının etkili bir savunucusu. edildi. kar üzerinde uçtuklarını, yanm saat kadar yanlısı" haber ve yorumlarının gerçeği tam ateş açtığını sonra da Sovyet birliklerinin köKızılordu'nun Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki olarak yansıtmadığını belirten diplomatlar, yü kuşattığını bildirdi. anlaşmazlığa müdahalesi Batı başkentlerinin sert tepkisine yol son durumu şöyle değerlendiriyorlar: Öte yandan Reuter, Azerbaycan'm kuzey "Kızılordu, ErmeniAzeri suurında düzeni doğusundaki Kazak bölgesinde Ermeni köyaçarken Ankara bunu 'zorunluluk' olarak değerlendiriyor. sağlamak ve bir kez daha kanlı çatışmaların lerine operasyonu yürüten Sovyet askerlerinSon bir yıl içinde Azeri başkenti Bakü ile yaşanmasını önlemek istiyor. Moskova, ye den dokuzunun yaralandığını, bunlarm araYASEMtN ÇONGAR Ankara arasındaki ilişkilerin özellikle kültur ni bir gerginliğe izin verir ve Azerbaycan, ge sında bir de binbaşımn bulunduğunu duyurANKARA Tarihsel ve kültürel bağlar ve ekonomi alanında yaşadığı büyük geliş çen yıl olduğu gibi bUyük baskı görürse bu du. Ajans, yaralı askerlerin helikopterlerle nedeniyle Ankara'nuı "büyük sempati" bes me, Türkiye'nin zaten 'taraflı" olduğu cumhuriyetin aynlma istegi bu kez çok da Gence kentine (eski Kirovabad) taşındıklannı lediği Azerbaycan Cumhuriyeti ile son dö ErmeniAzeri anlaşmazlıklarında izlediği tu ha gtiçlü biçimde ifade edilebilir. Sovyet mer belirtti. AP'nin haberine göre, Sovyet birliknemde yakınlaştığı Ermenistan Cumhuriye» tumu da etkiliyor. Ancak gecen ay başında kezi yönetimi bu teblikeyi göriiyor ve Azer leri 11 zırhlı araç ve 6 helikopterle ErmenisVVASHINGTON (AA) TürkAmerikan ti arasındaki gerginlik, Türkiye'de Erivan'da Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi baycan gibi zengin bir cumhuriyetin birlik tan sınırları içerisindeki Paravakar köyüne Dernekleri Kurulu (ATAA) New York'taki El"yakmdan" izleniyor. Türk diplomatik çev Volkan Vural'm Ermeni yetkililerle yaptığı ten kopmasını önlemeye çalışıyor. Azerbay saldın düzenlediler. Ermenistan Içişleri Balis adasına Ermeni propagandasını yansıtan releri, Batı başkentlerinde Kızılordu'nun Er görüşmenin yarattığı "olumlu hava" da bu can'ida bağımsızhkçılar çoğunlukta, ancak kanlığı yetkilileri birkaç saat sonra düzenlebir fotoğrafın yeniden konmasını protesto etmenilere karşı harekete geçmesine duyulan taraflıbğın dozunu ve ifade biçimlerini bir öl komiinistlerin etkisi de tümüyle bitmedi. nen bu saldınnın Sovyet askerlerinin yaralanMoskova bu etkiyi korumak ve birlik karti. buyük tepkinin aksine, "Sovyet askerlerinin çude yumuşatıyor. masına karşı tepki olarak gerçekleştirildiğimüdahalesini bir zorunluluk" olarak görüSovyetler Birliği'ndeki gelişmeleri yakın şıtlannın güçlenmesini önlemek istiyor. Er ni ileri sürdü. ATAA tarafından yapılan açıklamada, foyorlar. Ancak sorunun Türkiye sımnna ya dan izleyen Türk diplomatlan, Moskova'nm menilerin tam bir çete savaşı yürüttUkleri ve toğrafın Türklere hakaret anlamı taşıdığı ve tki araba içinde Tatly köyünün yakımndan ABD tçişleri Bakanhğı'na bağlı Ellis adası kın bir bölgede iç savaşı andıran çatışmala 1990 yüuun ocak ayında iç savaşm eşiğine ge birçok köye saldırdıklan düşünülttrse Kızıra yol açmasından duyulan "tcdirginlik" de len ErmeniAzeri gerginliğinden ders aldığı lordu'nun oradaki rolü 'zorunlu' sayılabilir. geçen Sovyet askerlerine aniden makineli tü yönetiminin böyle bir konuda tavır alamaya• PALM BEACH (AA) dile getiriliyor. cağı belirtildi. m belirtiyorlar. Batı basınımn "Ermeni Ancak Türkiye'nin dilegi, sorunun bir an ön feklerie ve el bombaları ile saldınld'.ğını açıkSenatör Edvvard ce Ermeni ve Azeriler arasında görüşmeler layan Sovyet yetkililer, "askerlerden beşinin ABD'ye gelen göçmenlerin ilk ayak bastıKennedy'nin yeğeni William yoluyla çözülmesi ve yeni catışmalann yaşan ağır yaralandığını ve durumlarının kritik ğı nokta olan ve New Yok Limanı'nda buhıKennedy Smith "ağır cinsel mamasıdır." olduğunu" bildirdiler. nan Ellis adasındaki göçmen işleri binası ressaldırıyla" suçlandı. Bu değerlendirmelerin henUz Ankara taÜst düzeydeki Sovyet askeri yetkililer de tore edilerek 1990 sonbahannda ziyarete acüABD'nin Florida mıştı. rafından "resmi" bir açıklamaya dönüştü Sovyet birliklerinin Kazak bölgesinde bir eyaletindeki Palm Beach'te rülmemesi ise Erivan, Bakü ve Moskova ile antigerilla harekâtı yürüttüklerini vurgulailk göçmenlerin sağlık muayenesi ve kayıt bugün yapılan duruşmada, TASS'ın bildirdiğine göre Muttalibov Ba ilişkilerin ayrı ayrı "hassas ve önemli" olu dılar. Siyasal gözlemciler Sovyet birliklerinin işlemlerinin yapıldığı binada sergilenen fotoğMOSKOVA (AA) Azerbaycan Devlet savcı, Smith'i, bir ay kadar Başkanı Ayaz Muttalibov, Sovyet ordusunun tüı gazetecilere "aynlıkçı Ermeni güçler ta şuyla açıklanıyor. Yetkililer, Türkiye'nin Ermeni köylerine karşı yürüttükleri harekâ raflardan birinde, daraağacında asılı insan önce 29 yaşmdaki bir AzeriErmeni suurında sürdürdüğü operas rafından bir savaşın içine sürüklenen Azer SSCB'nin iç işlerine müdahade etmekteri tın, Kafkasya'daki Sovyet bölge komutanh görüntüleri yer almış ve bunun sözde Ermekadına karşı şiddet yonları kastederek "SSCB bükümetinin baycan balkının sabnnın taşmakta olduğu "özenle" kaçındığını vurgulayarak "Ancak ğının, "Ermenilerin Sovyet birliklerine karşı ni soykırırmm yansıttığı iddia edilmişti. kullanmak ve tecavüz Batı'nın öznel yaklaşımı ve propagandasına saldırılan ve hakaretieri sürerse kesin önlemABD'deki Türk kuruluşlarından gelen tepAzerbaycan haikına karşı sorumluluğunu ye nu" söyledi. etmekle suçladı. Yargıç Ayaz Muttalibov, çatışmaların başladığı sı karşı, gerçekleri yansıtacak odaklara da ge ler olacağız" açıklamasından sonraya hızlan ki üzerine Ellis adası yönetimi, fotoğrafı ocak rine getirmeye başladığını gönnekten memayrıca tecavüze uğradığını rada aynı uyarıyı yaptığını hatırlatarak böl reksinim var. Bunlardan biri Türk basını dığma ve sertleştiğine dikkat çekiyorlar. ayında indirmişti. Ancak daha sonra Ermenun olduklannı" bildirdi. iddia eden kadımn adını ni lobisinden gelen baskı ve Ermenilerin müMuttalibov sınır bölgesînde Ermeni çete gede huzur ve güvenliğin ancak suurdaki köy olabilir" sözlerini kullanıyorlar. Bu yaklakendi arzusuna dayanarak Ermeni yetkililer ise Sovyet birliklerinin ze fonuna 1 milyon dolar bağışlamasının arlerine karş» sürdürülen operasyonlan izleyen leri askeri üs haline getiren Ermeni çetelerin şım da Ankara'nın şimdiÜk "gayri resmi" açıklayarak Florida eyaleti Batüı gazetecileri kabul ederek onlann çeşitli temizlenmesi ve bu köylerin silahsızlandırıl kanallardan görüşlerini iletmeyi yeğlediği bi saldırılarının sürdüğünü söylediler ve Batı' dmdan, fotoğrafın yeniden sergileneceği açıkyasalanna karşı geldiği için çimde yorumlanıyor. ması ile mümkün olabileceğini yineledi. nın moral yardımını istediler. landı. sorularını cevaplandırdı. "The Globe" gazetesi hakkmda soruşturma açılmasına karar verdi. 29 yaşındaki kadın, 30 yaşındaki tıp öğrencisi BEYAZ ŞARABIN YENÎ ADI: William Kennedy Smith'in, bir barda tanıştıktan sonra VÎLLA NEVA '88 gittikleri evinde kendisine Şarapseverlere birbiri ardından eşsiz seçenekler sunan DOLUCA, tecavüz ettiğini iddia etmişti. atılımlarinı sürdürüyor... Şimdi de yapısı, karakteri ve hatta Sovyet karşıtı^ gösteri Yaptırmılar yumuşatılıyor Ankara, ErmeniAzeri çatışmasından tedirgin Müdahaleye ılımlı yaklaşım Enneni fotoğrafına protesto Yeğen Kennedy suçlanıyor Azerbaycan memnun Körfez gtivenliği I SHANNON (AA) ABD Savunma Bakanı Dick Cheney, yedi Körfez Ulkesi ile ülkesi arasında bölgede savaş sonrası güvenlik konusu hakkında görüş birliğine varıldığını açıkladı. Körfez ülkelerine yaptığı ziyareti tamamlayan Cheney, ülkesine dönerken yolda basın tnensuplarına verdiği demeçte Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ülkesi arasında bölgesel konularda "geniş bir görüşbirh'ği" olduğunu ve "bu ziyaretler sırasında güvenlik düzenlemeleri hakkında büyük ilerlemeler kaydedildiğini" belirtti. Anneler Günü'nde dünyalar O'nun olsun. etıketiyle de yenilenen 1988 üriinü VİLLA NEVA'yı sunuyor... Her türlü yemeğin lezzetinı arttrıa. mükemmel dengeli, kolay içimli VlLLA NEVA 1988, beyaz şarabın yeni adı... DOLUCA Y I L L A R B O Y U N C A ŞARABINIEI ADIYLA ISTEYİN VİLLA NKYA H8 BEYAZ PİYASAYA VKRİLMEYK BAÎjKANMIŞİ1R GAYRt MENKULÜN AÇIKARTTIRMA İLANI TERME tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Satılmasına karar verilen taşmmazın cınsı, k\ymetı, adedı, evsafı, 1 Terme Kumcağız köyü Kumcağız mevkıınde kaim tapunun 581 parselinde kayıtlı taşınmazın tamamı 34250 m2 olup 6/64 hissesı 3210 m2 olup 9.630.000 TL. muhammen bedelle açıkarttırma ile satılacaktır tamamı çeltıklıktır. 2 Aynı köy aynı mevkıde kayıtlı 584 nolu parsel 31322 m2 olup 6/64 hissesı 2936 m2 olup tamamı fındıklık olup 8.808.000. TL. muhammen bedelle, 3 Aynı köy aynı mevkıde kayıth 582 parsel nolu taşınmaz 44011 m2 olup 6/64 hissesı 4126 m2 olup 12.378.000. TL. muhammen bedel ile satılıktır. Fmdık bahçesıdır. ., „ , , , 4 Aynı köy aynı mevkıde, 574 parselde kayıtlı taşınmazın tamamı 174545 m2 olup 6/64 hissesı 16363 m2 mesasında olup tamamı fındık bahçesıdir ve tamamı 49.089.000. TL. muhammen bedelle açıkartürma suretiyle satılacaktır. l'satış 10 6 1991 günü saat 14.00'ten 15 00'e kadar Terme tcra Müdürlüğü'ndt açıkartürma suretiyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmin edilen kıymetın %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bır bedeUe alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak sartıy'e 20.6.1991 Perşembe günü aynı yer ve aynı saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttıtmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve ftlO satış masranarını geçmesi şartıyle en çok arttırana ihale olunur. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerm, tahmın edilen kıymetın %20'sı mspetinde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankamn temınat mektubunu vermelerı lazımdır. Satış peşin para ıledır, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebılır. Dellalıye resmi ihale pulu, tapu harç ve masranarı alıcıya aittiı. Birikmış vergıler satış bedelınden ödenır. KDV Belediye Dellalıye alıcıya aıttır. 3 lpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgilılerın ( + ) bu gayri menkul üzerindekı haklarını hususıyle faız ve masrafa dair olan iddıalanm dayanağı belgeler ile on beş gun içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicıli ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4 Satış bedelı hemen veya verilen muhlet içinde ödenmezse lcra ve Iflas Kanunu'nun 133. maddesi geregınce ihale feshedılır. lkı ihale arasındaki farktan ve %50 faizden alıcı ve kefillerı mesul tutulacak ve hıçbir hükme hacet kalmadan kendilerınden tahsıl edılecektır ,,•.••. 5 Şartname, ilan tarihınden ıtıbaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verıldığı takdirde ısteyen alıcıya bir örneğı gönderılebıhr . 6 Satışa ıştırak edenlerın şartnameyı görmuş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bılgı almak ısteyenlerın 990/60 T sayılı dosya numarasıyle memurlu|umuıa başvurmaları ılan olunur. ( + ) llgıliler tabırine irtifak hakkı sahıplerı de dahıldır Basın: 46995 Başkent tartışması • BERLİN (AA) Berlin Belediye Başkanı Eberhard Diepgen, Almanya'nın başkentinin Bonn mu Berlin mi olacağı tartışmasının çözüme kavuşturuhnasmda, Türkiye'nin örnek ahnması gerektiğini söyledi. Diepgen, AA'ya verdiği demeçte, hükümet ve parlamento merkezinin Bonn'dan Berlin'e taştnmasının Almanya'nın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Bir dünya markasıdır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog