Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 HABERLER l\J Kamer Genç 10 milyon ödeyecek • ANKARA (AA) TBMM başkanvekillerinden Yılmaz Hocaoğlu'nun, bir oturumda kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle SHP milletvekili Kamer Genç aleyhine açtığı 40 milyon liralık tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Genç'i 10 milyon lira tazminat ödemeye mahkum etti. Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dünkü duruşmada karannı açıklayan mahkeme başkam, Kamer Genç"in nıeclis oturumunda • sarfettiği sözierin hakaret niteliği taşıdığını belirterek, 10 milyon lira tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme başkam, paramn davanın açıldığı tarihten itibaren yüzde 30 faizle ahnmasını da kararlaştırdı. öte yandan Genç'in ANAP'l Mahmut Orhon aleyhine açtığı 35 milyonluk tazminat davası da sonuçlandı. Mahkeme Orhon'u, Kamer Genç'e 4 milyon lira ödemeye mahkum etti. Danıştay 123 yaşında • ANKARA (UBA) Danıştay bugün 123 yaşına basıyor. Danıştay'ın kuruhışunun 123. yıldönümü nedeniyle Danıştay Başkam Ekrem tspir başkanlığındaki Danıştay mensupları yarın •Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulunacaklar. Saat 10.00'da Türkiye Ortadoğu Amme tdaresi Enstitüsü Salonu'nda kuruluş yıldönümü nedeniyle bir tören "düzenlenecek. Törende TBMM Başkam Kaya Erdem, Danıştay Başkam Ekrem Ispir ile Türkiye ^arotatJSiriŞi Başkam Onder Sav bir konuşma yapacak. . Gazetecilere soruşturma • ŞANLIURfA (Cumhuriyet) Dicle Üniversitesi'ne bağlı meslek yüksek okulunda bir süre önce meydana gelen olayları izleyen üç gazeteci hakkmda soruşturma başlatıldı. Okul Müdür Yardımcısı Mehmet Kırbıç'ın, "öğrencileri ; kışkırttıklan" yolundaki başvurusu üzerine dün •cumhuriyet savcılığına çağırılan gazetemiz muhabiri Mehmet Faraç, AA muhabiri Ali Kaşka ve Sabah gazetesi muhabiri Sedat Atilla'nın ifadeleri alındı. Gazeteciler, 'okulda eylem yapılacağı yolundaki ihbar üzerine toplu olarak gittiklerini, basının haber ialma özgürlüğünün '.anayasanın teminatı altında '.olduğunu bu nedenle ^alışmalarının engellenemeyeceğini Ivurgulayarak haklarındaki 'suçlamanın utanç verici 'olduğunu" söylediler. Şanhurfa Gazeteciler Çemiyeti ile Anadolu Basın Birliği şubesi tarafından yapılan açıklamalarda gazetecilere yöneltilen Suçlanıa kınarrdı. I * \feni anayasa arayışı Yeni Ülke'ye soruşturma • İstanbul Haber Servisi •* Yeni Ülke Gazetesi yetkilileri hakkında "Terörle Mücadele Yasası"nın 6 ve 8'inci maddelerine aykırı davrandıkları savıyla İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Savcıhğı'nca soruşturma a&ıldığı, Terörle Mücadele Yasası'nın yürürlüğe girmesinden sonra, Kurtuluş Dergisi Yazı İşleriMüdürü Cemal Türan'ın 3 mayısta tutuklanmasınm ardından, Yeni Ülke Gazetesi yetkilileri hakkmda da 5 ayrı yazıdan ötürü DGM Savcılığı'nca soruşturma açıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında, gazetenin 511 mayıs tarihli 28'inci sayısında yayımlanan iki ilan, iki okuyucu mektubu ve "Apo Röportajı" ile ilgili yazılar bulunduğu kaydedildi. SHP'nin hazırladığı 'Çeyre Raporu'nda kamu ve özel eğitim kurumlannda çevrebilimin tanımmın, öğelerinin, çevre sorunlarının 'çevrebilim' adlı dersle öğretilmesi öneriliyor. Günümüzde çevrecilik giderek önem kazanırken SHP'nin hazırladığı 'Çevre Raporu1 bu nedenle ilginç. Sanırız, yakınBaşbakan Akbulut, 650 bin lira ile ğünü serbestçe söyleyebilmesi, lantıda, koStukların ilk sekiz sı diye bağırarak kestiler. Bir öğda kitapçık halinde basılıp dağıtılacak. yayabilmesi, çizebilmesi için rasının protokole ayrılmasını renci ise, "Sayın Özal söyledi" geçinemediğini belirten ve 20 yılda SHP Genel Merkezi bugünlerde yoğun bir hazırlık içinTCK'nın 141, 142 ve 163. mad eleştirince, diğer öğrenciler tara diye seslendi. Akbulut diğer sode. Genel Sekreter Hikmet Çetin, 'enflasyon' konusundaki emeklilik hakkı verilmesini isteyen bayan delerini kaldırdıklanm söyledi fından uzun süre alkışlandı. Ak ruya da, "Hukuk fakültesi Erraporun son düzeltmelerini yapıyor. Bir yandan ilçe kongrememura 'Dışarıda daha iyi iş imkânlan ği toplantı sırasında öğrenciler, gül, Akbulut'a, "Time dergisi zurum'a yapılacak diye bir kaileri öte yandan bilimsel çalışmalar sürüyor. var. Oralarda bulabilirsin' karşıhğını yuhalayanlan ve soru soranları ne göre Türkiye'nin Körfez sa de mi var? Bir fakülte de ErzinKonuçıuz; çevre sorunlan ve SHP'nin bu konuya yaklaşıgöruntüleyen polis kamerasının vaşındaki kaybı sekiz milyar do can'da olsun, ne var yani" diye verince öğrenciler tarafından yuhalandı. mı... salondan çıkanlmasını istediler. lar. Bir koyup üç almak nasıl yanıtladı. Başbakan toplantıyı terk etmek zorunda kaldı. Akbulut'un, konuşmasına "Sev oluyor" ve "Erzincan'a da yatıBugün okullarda 'çevrebilim' dersi yok. Eğer SHP iktidar Akbulut, "Üniversitemiz olursa ilk işi Milli Eğitim'de* 'çevrebilim' dersini programına gili öğretmenler ve öğrenciler" rım yapın, ama Erzurum'daki 1957'de kurulmasına rağmen sa atanmış insanlar mı idare almak. GÜNSELİ ÖNAL diye başlaması da öğretim üye polis koleji ve hukuk fakültesi asistanlarla, araştırma görevlileedecek?" diye sordu. Salt okullarda mı? Hayır. Halk eğitiminde de yaygınlaştıleri tarafından tepkiyle karşılan ni neden buradan alıp Erzin riyle ders görüyoruz. 32 yeni MUSTAFA GÜLTEKtN Atatürk üniversitesi'nin, öğnlacak çevrecilik. can'a kurdunuz?" sorulannı yö üniversitede kimler ders vereERZURUM Başbakan Y rencilerini TBMM'de grubu bu dı. U SHP'nin 'Çevre Raporu'nda ilginç gördüğümüz bölürnlerÇok daha fazla gencin üniver neltti. Yanıtına, "Gençliğin ver cek? İşsiz dolaşan binlerce ünidırım Akbulut, lrak'ta bağımsız lunan siyasi parti liderleriyle den kimi alıntılar yaptık... öğrencisine ne karşı karşıya getirmek için dü sitede eğitim görmesi ve yuzâe diği tıeyecanı makul karşılıyo versite bir Kürt devletine karşı olduk• Çevre bilincinin arttırılmasında bilinen yaygın halk eğilarını belirterek, "İç meseleleri zenlediği toplantıya katılmak 17 olan üniversitelileşme oranı rum" diye başlayan Akbulut, vereceksiniz" biçimindeki sorutimi yöntemleri en hızlı ve etkin olarak kullanılmalı, gönüllü yu yanıtlarken, "Üniversite meoldugu sürece söyleyecek sözii üzere dün Erzurum'a giden Ak nın yüzde 47'lere çıkartılması sözlerini şöyle sürdürdü: çevre koruma örgütlerinin eğitim programlarının halk eğitimiiz yok, ama özerklik verilme bulut, öğrencilerin sorulannı ya gerektiğini, bunun için 32 üni"Burada protokol yok. Ba zunları işsiz gezmiyor" dedi. Bu mine ve ortaeğitime daha çok katılmasına başta Milli Eğisine de prensip olarak taraf tar nıtladı. Toplantıya Devlet Ba versite daha açacaklarını anla kanlar, milletvekilleri, idareciler söze öğrenciler kahkahayla gültim Bakanlığı ve TRT olmak üzere devlettn çeşitli eğitim ve değiüz" dedi. Erzurum Atatürk kanlan Kemal Akkaya ve İsmet tan Akbulut, "Bu potansiyel var. Bunun, tenkit edilecek mi düler. Akbulut, işsizlik oranının yayın kurumları olanak, destek vermelidir. Gerek Çevre BaÜniversitesi öğrencilerinin katıl Özarslan, Bayındırhk ve İskân var. Çocuklanmız için çalışaca yoksa övülecek tarafı mı var? yüzde sekiz olduğunu söyleyinkanlığı öncülüğündeki devlet kurumları, gerekse gönüilü kudığı toplantıda konuşan Akbu Bakanı Cengiz Alünkaya, Milli ğız. Hocalarımız da gerektiğin Bu, size verdiğimiz ehemmiyeün ce de ıslık çalarak karşılık verrumlar dünya ölçeğinde etkin çalışan örgütlerle gelecekte lut, zaman zaman yuhalandı. Eğitim Bakanı Avni Akyol, de, şahsi fedakârlık yapıp fazla ölçüsiidür. Körfez krizinden et diler. Akbulut, "Peşin hükümdaha sıkı işbirliği yapmalıdırlar. Halk eğitiminin önemli bir Akbulut, ad vermeyerek Yekta Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka çalışacaklar. Bu icraatı biz baş kilendik, doğru. Ama yalnızca lerle konuşmayın. Bir dakika parçası olarak sendikalar, esnaf kuruluşları ve diğer mesGüngör Özden'in, Anayasa m Togay Gemalmaz ve Erzurum lattık, sonunu da biz getirece işin bu yanını alırsanız, politika gençler, bir dakika. Siz ne yalek örgütleriyle birlikte "işyeri ortamı ve çevresi" konulu çaMahkemesi Başkam olmasını da milletveküleri ile birlikte katılan ğiz" dedi. Akbulut daha sonra yapmış olursunuz. Biz 'bir ko parsınu? tş bulursunuz beğenmezsiniz, iş seçersiniz, yerini belışmalar yapılmalıdır. i eleştirdi ve "Yargı seçilmiş değil, Akbulut, salona girerken bazı öğrencilerin soruiarını yanıtladı. yup üç alacağız' demedik." Erzurum'un bir atanmış insanlardan teşekkül öğrenciler tarafından yuhalandı. Ertuğrul Akgül adlı öğrenci, • SHP, çevrekalkınma ilişkisini niceliksel ve niteliksel geÖğrenciler hep bir ağızdan ğenmezsiniz. verince gitmeyeniediyor. Ülkeyi seçilmiş mi, yok Akbulut'un, herkesin düşündü öğrenciler için düzenlenen top Akbulut'un sözünü "Dediniz" köyüne görev lışmeyle birlikte değerlendiren çağdaş bir yaklaşımla ele alniz oluyor" dedi. Akbulut, araşmaktadır. Yalnızca gayri safi milli hasıla artışıyla ölçülen iktırma görevlilerini yurtdışına tisadi gelişme başlı başına bir hedef olarak görülmemektegöndererek yetiştirme yönünde dir. Parti daha temiz bir program uyguladıklannı söyleyince öğrenciler bu kez de ve sürdürülebilir bir büyüme ve kalkın SHP Genel Sekreter "Geri gelmiyorlar" diye sesmadan yanadır. Bu Yardımcısı Gürseler, lendiler. yaklaşım içinde ekoAkbulut, DPT ile Merkez lojik kararlarla eko Çevre Bakanlığı'nın Bankası'nın cari ödemeler dennomik kararların bügesi rakamlar arasında büyük tünleştirilmesi temel kurulmasını gerekli fark bulunduğunu söyleyen bir ilke olacaktır. göruyor. SHP'nin öğrenciye de, "Gençler, Türkiye • Bu amaçla çevbüyüyecek. Büyük düşünmek re kirlilik envanteri hazırladığı çevre durumundasınız. Küçük rakamçıkarılmalı, çevresel sorunlan ve larla düşünmeyin. Türkiye'yi kaynaklar ve kirlilik lıangi gözlükle görüyorsunuz derecesi saptanma çözümüne ilişkin bilmiyorum ama geniş bakın" lıdır. Kirlilik kaynak politik öneriler, karşıhğını verdi. Akbulut, 650 larının fiziksel ve bin lira olan maaşıyla geçinemekimyasal ölçümleri Türkiye'nin geleceğine diğini söyleyen ve kadınlara 20 yapılmalı, kalıcı or dönük önemli bir adım. yılda emeklilik hakkı verilmesini tam bazında kirlilik isteyen bir bayan meriıura da şu değerleri saptanmayanıtı verdi: lı, 10 yıllık bir dönem için kirlilik projeksiyonları çıkarılmalı"Neden 20 yılda emekli oladır. Çevre maliyetinin en büyük bölümü arıtmatemizleme caksınız? Devlete hizmet edeyatırımları ve bu tesislerin işletme giderleridir. Bu nedenle ceksiniz tabii. Yoksa Türkiye günümüzde önce kirletip sonra arıtmak yerine daha az kirgenç emekliier ülkesi olur. Dıletmek temel seçim haline gelmiş ve yatırımlar da arıtmaşarda belki çok daha iyi iş imtemizleme yatırımlarından daha az kirlilik yaratan 'temiz kânlan var. Oralarda iş bulabirteknolojilere' kaynaya başlamıştır. SHP, yeni yatırımlar için sin." bu ölçütün esas alınmasından yanadır. Kamu yatırımlarınBu sözleri üzerine Akbulut, da, özel sektör yatmmlarımn teşvik ve kredilendirilmesinde tQl*Çlfl Anayasa Mahkemesi Başkam masına yönelik hizmetlerinin hızlı bir biçimde sürdürülecegini be öğrenciler tarafından uzun süre hep bu ölçüt esas olacaktır. lirtti. SHP lideri İnönü de son yıllarda anayasanın küçümsendi yuhalandı. Akbulut, çok sayıda l a r a ı ı Yekt *G ü n g ö r p ^ n başka*Bllğa ğini, dikkate alınmadığını ifade ederek 'Bu çerçevede Anayasa öğrenctnin kürsünün önüne yıSHP'nin hazırladığı çevre sorunlarına ve çözümüne ilişseçilmesinin "Cumhurbaşkanı ya da siyasi bir kişiye karşı Mahkemesi'nin yeri en büyük değeri ve önemi kazanıyor" dedi. ğılarak soru sormak istemesine kin politik öneriler, Türkiye'nin geleceğine dönük önemli bir zıtlaşma" biçiminde yorumlanamayacağını söyledi. Özden, "Bize TBB Başkam Önder Sav ve Ankara Büyükşehir Belediye Başka karşın, "Devam etmek nıümkün adım. göre adaletin tarafı, yalnızca adalettir" dedi. Özden, kendisini nı Murat Karayalçın da Yekta Güngör Özden'i makamında zi olmayacak" diyerek toplantıyı Bugün sorunlann önde gelen nedenlerinden bir tanesi^ ziyaret eden SHP lideri Erdal İnönü ile görüşmesi sırasında, Ana yaret ederek kutladılar. (Fotograf: AA) bitirdi. b'u konudaki yetki kargaşası. Asıl sorumlu ve yetkilinin açıkça yasa Mahkemesi'nin, demokrasinin çağdaş ntteHğe kavuşturulbelirlenememesi. Bu konuyu SHP Genel Sekreter Yardımcısı ve TBMM ÇevToplumda Diyalog Forumu ve MüMyeliler Birliği çevresinde toplumsal uzlaşma' ettânlikleri* re Komisyonu üyesi Güneş Gürseler'e sorduk ve şu yanıtı aldık: Öncelikle politika uygulayabilecek, politika oluşturmada siyasi katkısı olabilecek, bakanlıklar ve diğer kurumlarla koordinasyonu sağlayabilecek en üst birimin oluşturulması gerekmektedir. Gürseler, "Nasıl olacak?" sorusunu ise şöyle yânıtlıyor: Bu üst birim 'Çevre Bakanlığı' olmalıdır. Çevre bakanının yanında yüksek düzeyde bir bilgi alışverişi, tartışma, göYarın, Basın Konseyi ve Türk Mülkiyeliler Birliği istanbul Şubesi tarafından Toplumda Diyalog Forumu adıyla oluşturulan rüş oluşturma platformu olarak koordinasyonu sağlamada Parlamenterler Birliği'nin dükatkıda bulunmak, danışmanlık yapabilmek için 'Yüksek düzenlenen 'Anayasa Forumu'nda, yeni bir eylem grubu 'çoğulcu demokrasinin zenlediği anayasa sempozyuÇevre Kurulu' kurulmalıdır. anayasanın 'demokrasinin temel çerçevesini kökleştirilmesi ve sivil toplumun munda TBMM Başkam Kaya Çarpık sanayileşme ve kentleşme bugün ülkemizde taçizmesi' gereği üzerinde durulacak. Basın güçlendirilmesi' amacıyla anayasa değişikliği Erdem, Adalet Bakanı OHan rım alanlarını yok etti. En elverişli tanm alanlanna sanayi Sunguıiu, Meclis'te grubu buluKonseyi ile Türk Parlamenterler Birliği'nin üzerinde çalışmalar başlattı. TÜSES'in de tesisleri kuruldu ve kuruluyor. Şöyle Çukurova, Ege ve Marnan ANAP, SHP, DYP'nin panelinde de anayasa değişikliği tartışılacak. desteğiyle açılan tartışmalar yaygınlaştınlacak. grup başkan vekilleri ya da ge mara'ya yolunuz düşerse bu acı gerçeğe tanık olacaksınız... Gökova yok oldu, Aliağa ve Foça'da balıkçılık öldü. ÇevHaber Merkezi Türkiye' nun ikincisi yarın İstanbul Yıl3. Bu çabaların temel amacı rak, bu toplumda diyalog eğili nel başkan yardımcıları birer remiz her geçen gün kirleniyor. Ama siyasal iktidar bu gerde daha demokratik bir toplum dız'daki Şale Köşkü'nde yapıla çoğulcu demoltrasinin kökleşti mine ivme kazandırmanın yol konuşma yapacaklar. çeği görmezlikten geliyor. kurulabilmesi için uzlaşmaya cak. rilmesi ve sivil toplumun güçlen ları araştırılacak." Prof. Çetin Özek, Prof. Kaçıyor... dayalı yeni bir anayasa oluştuMurat Belge, Münir Ceylan, dirilmesidir. Dolayısıyla tüm siMülkiyeliler Birliği İstanbul rulmasını amaçlayan çevreler ve Zülfi Dicleli, Üstün Ergüder, yasal, sosyal ve kültürel farklı Şubesi'nin '1982 Anayasası Nurkut Inan ve Prof. Bakır Toperv Cumhurbaşkanı, Başbakanhn gruplar çeşitli etkinlikler düzen Bülent Eczacıbaşı, Hüseyin Er lıklar için demokratik bir çerçe değişmelidir' çalışmaları çerçe Çağlar soruluyanıtlı bir panel düzeninde anayasa değişikliğini liyorlar. gün, Korel Göymen, Coşkun vede Türk halkının sağduyusu vesinde şimdiİci anayasa ve ön tartışacaklar. katılmasını uygun buldu İstanbul'da 'Demokratik Ka Ozdemir, Burhan Şenatalar, Er na güvenmek ve 'hakemliğini' cekilerin olağanüstü dönemlerin tılımcılar Girişimi' adlı eylem dal Talu, Nevzat Yalçıntaş, Fik kabul etmek gerekir. İlk toplantısını önceki gün ürünu ve toplumun tümünün grubunun önceki gün The Mar ret Toksöz ve Memıluh Yaşa'Düzenleme Kurulu adına değil, belli kesimlerinin görüş The Marmara Oteli'nde yapan mara Oteli'ndeki toplantısının nın Düzenleme Kurulu'nu oluş Cumhuriyet'e bilgi veren TÜ birliğini yansıttıklarına işaret ve 'Sivil Demokratikleşme ardından 1318 mayıs günleri turduğu 'Toplumda Diyalog SES Vakfı Başkam Korel Göy edilerek, şu gereklilikler üzerin Program Önerisi'ni açıklayan arasında Mülkiyeliler Birliği İs Forumu' şu noktalarda fikir men grubun düzenli olarak haf de duruldu: 'Demokratik Katılımcılar Giritanbul Şubesi'nce 'Anayasa birliği sağlandığını açıkladı: şimi'nin kurucuları şunlar: ta sonu toplantıları düşündüğü"Bu yeni anayasa içerik baForumu' düzenleniyor. 1. Türkiye'de farklı göruş ve nü belirterek şunları söyledi: kımından şu özellikleri taşımaHaluk Arığ, Mustafa Aysan, ANKARA (Cumhuriyet Bü lü Times Alanı'ndaki lüks MaTÜSES'in de desteğiyle 'Top değerleri benimsemiş insanlar, "Toplantılar, katılmak iste lıdır: Hikmet Binak, Aydın Boysan, rosu) New York'ta 25 mayıs riott Marquis Oteli'nde yer aylumda Diyalog Forumu' adıyla birlikte yaşamak ve birbirlerire yen her kişi ve kuruluşa açık 1. Temel hak ve özgürlükleri Nazar Büyüm, Kırhan Dadaş ta yapılacak "Türk Günü" yüoluşturulan eylem grubu da 'ço 'katlanmak' zorundadırlar. Bu olacak. Toplumdan hiçbir ke güvence altına almalı, kısıtla bilge, Naci Endem, Tarhan Er rüyüşü için Cumhurbaşkanı nldı. Cumhurbaşkanı Özal, daha ğulcu demokrasinin kökleştiril da sık ve yaygın bir diyalog su sim, hiçbir gerekçe ile dışlanma malara açık kapı bırakmamalı dem, Bora Günenç, Nijal Gür Tbrgut Özal ve eşinin yerine önceki New York'a gidişinde mesi ve sivil loplumun recinin hazırlayabileceği bir hoş yacak. Bu konuda toplumda dır. soy, Gündüz Hatipoğlu, Zeyyat Başbakan Yıldırım Akbulut ve kentin ilk siyah Belediye Başkagüçlendirilmesi' için çalışmalar görü ortamında gerçekleşebilir. yaygın bir ilgi olduğunu gayet 2. Ayrıntılara inmemeli, yö Hatipoğlu, Erdoğan Kotan, Na eşinin gideceği açıklandı. nı David Dinkins'a "Türk Gübaşlattılar. hit Kumbasar, Ufuk Muhsinoğ2. Bu nedenle toplumun tüm iyi biliyoruz. Bu gereksinim, sa netmeliğe benzememelidir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bu arada Basın Konseyi ile kesimlerine önyargısız ve derin dece bu listedeki isimler tarafınlu, Kemal Önen, Erdoğan Öz Kaya Toperi, Avustralya'da yap nü Yürüyüşu için 5. Cadde'yi 3. Birinci sınıf bir demokratahsis edersen, ben hem mehTürk Parlamenterler Birliği'nin liğine bir düşünce alışverişi ve dan duyulmadı. Doğaldır ki, bu sinin temel çerçevesini kurmalı, damar, Osman Nuri Torun, tığı açıklamada şöyle dedi: ter takımını gönderir hem de düzenlediği 'Son Anayasa Deği tartışma olanağı sağlamak ya temel amacı destekleyen her tür gerisini toplumun kendi dina Aydın Uğur, Dinç Üner ve Özer "Sayın Cumhurbaşkanı, kendim gelir, bizzat katıhrım" şikliği Önerileri' sempozyumu rarlı olacaktır. lü platfornıla da işbirliği yapa mizmine bırakmahdır. Yelçe. Türk yürüyüşüne katılma ko demişti, nusunda henüz kesin karannı Ankara'ya ulaşan bir habere vermediğini, katılmayı duşün130 21 87 • 140 84 74 LOKANTA • BAR düğünü ve arzuladığım çeşitli göre Belediye Başkam Dinkins, Özal'ın "ricasını kırdı" ve buvesilelerle açıklamışlardı. nun yerine Madison Caddesi'Ancak son zatnanlarda bölgemizdeki vaki gelişmeler, ülke ni, o da ancak belli bir bölümüJAZZ CLUBtCAFE mize muhtemel bazı ziyaretler nü açabileceğini Türk Başkon218 Mayıs ve yoğun meşguliyetleri nede solosluğu'na iletti. Buna göre \ niyle, ABD'deki Türk yürüyü Madison Caddesi ile 56. SoKEDİ BAR GÜZEL Boğaz yabsında TRESGUİTARRES" şüne Sayın Başbakan'ın katıl kak'ın köşesinde başlayacak TEMIZ Suyumuz kesilmez masını uygun bulmuşlardır." yürüyüş, 47. Sokak'tan 1. CadUCUZ Soğuk AÇIKBUFE RUSSEL KIRK Bununla birlikte Ankara'ya de'ye dönecek ve BM yakının• 15 Çeşıt Meze + 3 ara sıcak PAUL RHODES gelen haberlere göre iptale, New daki Türk Evi'nin yanında bu• GÜNÜN BALIĞI CÜNÜN TATLISIJ York Belediye Başkam David lunan BM eski genel sekreterIKRAMLARIMIZ DAMİAN DARUNGTON KDV dahil 35.000. TL. ^ 4 I PAZAR MANTI Dinkins'ın, Ozal'ın ricasını ka liğinden Dag Hammerskold NOT CUMACTESI AÇIK BUFE bul etmeyip "5. Cadde"yi Türk Alanı'nda sona erecek ve buraFLAMENCO / JAZZ I P.TESİSALI GECE: Servısımız Yoktur Günü yürüyüşüne açmayışı ve da çeşitli konuşmalarla noktaİŞKEMBE ÇORBASI GİTAR TRİO SULTAN SOFRAS1 ARNAVUTKÖY I güvenlik sorunu neden oldu. lanacak. Tel. 163 32 34 Karakol Karşısı Tel 163 32 34 Türk Günü'ne devlet bakanMozart'ın 'Saraydan Kız Açılış 16.00 Kapan/ş 01.30 lan Güneş Taner, Işın Çelebi, Kaçırma' Operası ve 'Türk ARNAVUTKÖY DERESİ SOKAK NO: 1 Cemil Çiçek ve Ulaştırma Ba Marşı' gibi bestelerine ilham »RNAVUTKÖY R M 163 05 ?8 kanı Cengiz Tuncer de eşleri ile kaynağı olan Mehter Takımı ve baCajnâ2 katılacak. Cumhurbaşkanı Özal'ın yerine SHP ve DYP'nin Türk Gü Akbulut 23 şubatta New York'nü'ne katılmama kararı alma ta "Türkiye'nin Amerikalı • CAFE ^ J B A R sından sonra 80 ANAP millet Dostları" adlı bir kuruluşta ve CAFEUAR Cvm&rle.şi 15.3? 70]arra ılK f»c vekilinin çoğunun bedava uçak ertesi günü de Ahmet ErtegünRESTAURANT ve otel sağlandığı için eşlerini ün başkanlığını yaptığı ve daGümüşsuyuTaksım de New York'a götürmeye ha ha çok iki ülkenin işadamlarıHer Cuma Akşamı nı bir araya getiren "Türk zırlandığı belirlendi. 5ancaT<s.ci Güney'den esintiler ( ANAP'lı milletvekilleri ve eş Amerikan Topluluğu"nda leri ile "Türk Günü Türkiye'deki son gelişmeler ve •Yerli ipkiduble 10.000.TL" Rer 144 47 87 Otopark 19 0024 00 arası UnıversıleBatıçesı Yürüyüşü"ne katılacak oteki Ortadoğu'daki olaylar konuModa Cad No 239 yetkililere ise New York'un ün sunda birer konuşma yapacak. Tel 345 84 74349 12 01 Akbulut'a protesto Üniversitede konuşan Başbakan'ı öğrenciler uzun uzun yuhaladı POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Çevre Bakanlığı Kurulmalı... Türk Günü'ne ÖzaPın yerine Akbulut gidiyor m *> MODAHAN • ristorante ROSA Şarkıh Fasıl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog