Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

OMAYIS 1991 *••* den biiyük işler başarması için artık bu geçiş dönemini tamamlaması ve her mensubundan azami istifade eden bir demokratik kitle partisi halinde kurumlaşması gerekiyor. Ne pahasına olursa olsun kazanmak hırsında değilim. Genel başkanlık yarışını bugune kadar olduğu gibi partime zarar vermeden, şahsi polemiklere girmeden götürmeye kararlıyım. Dileğim bu yarışta devletin yara almaması, aksine yetenekli siyasi kadrolar kazanmasıdır. Düriist ve eşit şartlarda yapılacak bir yanşta kim kazanırsa kazansın, asıl galip ANAP olacaktır. Dolayısıyla yanşın cereyan şekli en az sonucu kadar önemlidir. Delegelerin serbest iradeleriyle yapacakları tercihin kamuoyunun beklentilerine de uygun düşeceğine ve partimize yeni kan getireceğine inanıyorum." HABERLERİN DEVAMI (Baştarafı 1. Sayfada) bekleyişine son verdiği basın toplantısında benzer bir soruyu kaçamak sözlerle yanıtladı: "Hiçbir il kongresinde hiçbir kişinin il başkanlığını desteklemedim." CUMHURİYET/19 filmaz sahnede Baştarafı 1. Sayfada) ;in geçiş dönemini tamamlalasının kaçınılmaz olduğunu avunarak kongre yarışının "ceeyan şeklinin en az sonucu kalar önemli" olduğunu kaydetANÂPgehef başkan adaylaından Mesut Yılmaz, ANAP ;rup toplantı salonunda 500'e rakın ANAP'lı ve 63 ANAP nilletvekilinin katılımıyla düxnlediği basm toplantısında, ;enel başkan adaylığının parti eşkilatlarında ve kamuoyunda iestek gördüğünu belirterek 'Naçiz şahsıma açıian bu siyasi krediyi ANAP için kullanmaya kararlıyım" dedi. Yılmaz, alkışlarla ve "Biiyük başkan", "Başbakan Yılmaz" sloganlarıyla sık sık kesilen konuşmasında, "Politik riske girmeme" konusunda uyanlar almasına rağmen aday olduğunu kaydetti. Yılmaz şöyle konuştu: Dönüşü olmayan yol larda, "Genel başkan olursanız Türkiye'yi erken seçime gotürecek misiniz" sorusunu da yanıtsız bırakıyordu. Yılmaz, ANAP programında 'bazı ayarlamalar' yapılması gerektiğini savunurken ANAP programının uygulanmasındaki yanlışlardan yakındı. Kendisinin farklılığının da bu noktada olduğunu vurgulayan Yılmaz, bir soru üzerine ANAP'ın 4 ilkesini nasıl anladığını tek tek sıraladı. Bu ilkeleri sayarken salondaki partililer sosyal adaletçilik ve serbest piyasa ekonomisi ilkelerini hiç alkışlamadılar. Muhafazakârlık ilkesi partililerce gönülsüz şekilde alkışlanırken milliyetçilik ilkesinin daha coşkulu alkışlanması dikkati çekti. Partide hiç kimseyi feda edemeyeceğini söyleyerek birleştiricilik rolüne soyunan Yılmaz, acaba partide bozulan dengeleri onarırken bu kez muhafazakârlık yerine milliyetçilik mi ön plana çıkacak? Mesut Yılmaz, gazetecilerin "Bugün içinde bulunduğu sorularını yanıtlarken de genel muz milli ve siyasi şartlarda başkanlık için Başbakan YıldıANAP genel başkanlığına talip nm Akbulut ile Hasan Celal olmanın ne biiyük bir riske ta GUzel'in de aday olduklarını, lip olmak olduğunun idrakinde Akbulut 'un başbakan olması yim. Ancak öyle zamanlar var nedeniyle yanşın eşitsizliklerle dır ki şahsi hesaplarla hareket başladığının kabul edilmesi geetmek ya da çekimser kalıp kö rektiğini söyledi. Yılmaz konuşşeye çekilmek partinin gelecek masını şoyle surdurdü: teki ciddi sorunlanndan kaç"Partinin bugünkü durumak anlamına gelir. Daha da kötüstt, partimizin kaçınılmaz mundan memnun olmayan, bebiçimde Türkiye'ye de yansıyan nim gibi duşünen ANAP'ın bugüç kaybına seyirci kalmak de günkü durumunun iyi olmadığını duşunen, bunu içine sindimektir." remeyen butun arkadaşlanmı ya Yılmaz, ANAP'ın Türkiye' bana destek vermeye ya da aday de kendisinin yarattığı değişimin olmaya davet ediyorum. Çegerisinde kaldığını ve sadece ik kimser kalmanın, köşeye çekiltidar gücüyle ayakta durmaya menin ANAP'ın sorumluluklaçalışan bir parti görünümünde rını yerine getirme ile bağdaşolduğunu belirterek 83 ruhuyla mayacağını düşünuyorum. Hebirlikte yeniden yapılanma ge le bu partinin kurucu üyelerinrektiğini kaydetti. Genel baş den birisi olarak benim için bukanlık sorununa partili herkes nu n bir büyük ayıp olacağını le birlikte üstlenilebilecek bir düşünuyorum. Bu kongrede görev olarak baktığını ifade Türkiye'nin içinde bulunduğu eden Yılmaz, ANAP'ın demok zor şartlan göze alarak parti içeratik bir kitle partisi olduğunu risindeki başka faktörleri göze benimseyen her grup ve eğilim alarak çekimser kalabilirdim. ile birlikte çalışmaya hazır oldu Bekleyebilirdim. Yaşım buna ğunu söyledi. Yılmaz, "Giıçlen müsait. Ama benim siyasetteki mek zorunda olan partimizde en önemli iki ilkem; ahlak ve sofeda edilecek, hizmetten alıko rumluluktur. Bana göre uygun nulacak tek bir fert bile yoktur. zaman, en şanslı olduğu m zaPartimizin ve ülkemizin çıkar man değildir, sorumluluğun gelan için kişisel duygularımızı aş rektirdiği zamandır." mamız gereken kritik bir dönemden geçiyoruz" dedi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı ANAP'ın yıllardır her karar için liderin ağzına bakan bir lider partisi görunümü sergilediğini de vurgulayan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdurdu: "Halbuki bugün rUştünü ispat etmiş ANAP'lılar olarak meselelerinıize ve gündemimize taflkim olmalıydık. Bcnim anlayışıma göre bir lider partisi olarak kurulup gelişen, biiyük reforntiftr başaran ANAP'ın yeni Mesut Yılmaz'ın basın toplantısına 63 milletvekili ile 500'e yakın şümu kendisine de arz ettim. deri olduğunu tekrarlayarak, Takdirlerinin ne olacağını bilmi şunları söyledi: yorum. Ama eğer Sayın Cum"Türkiye'de maalesef kuhurbaşkanımız bu genel başkan rumlaşmayı devlette de partilerlık yarışında taraf olursa bu el de de sağlayamayadık. Bunun bette ki benim kazanma şansı en önemli nedeni, 10 yılda bir mı etkiler, ama aday olma ka tekrarlayan askeri darbelerdir. rarımı etkilemez." Bunlann en önemli sonucu parYılmaz'ın bu sözleri alkışlar tilerin partileşmesi ve süreklileşla kesilirken "Büyük başkan" mesini engellemek olmuştur. sloganları atıldı. Yılmaz, sözle ANAP bir askeri darbeden sonrine alkışlar arasında, "Eğer Sa ra yeni bir siyasi dönemin başyın Cumhurbaşkanı bana karşı langıcında kuruldu ve biz 83 setaraf olursa, bir başka adayı çimlerinde o sloganı kullandık. desteklerse ve buna rağmen ben 'ANAP, Özal'ın partısidir'. büyük kongreyi kazanırsam, Özal bu partinin hem kurucu kendisiyle en iyi uyum içerisin genel başkanı hem isim babası hem fikir babası hem felsefe bade çalışırım" dedi. Yılmaz, Istanbul il kongresin basıydı. Bütün bunlann kendide Semra Özal'ı desteklediği ha sine sağladığı mutlak otoriteyi tırlatılarak, "Şimdi Semra Özal Türkiye'de çok büyük atılımlagenel başkan adayı olursa ne n gerçekleştirmek için kullandı. yapacaksınız" sorusunun yönel Biz ANAP'lılar olarak kendisitilmesi üzerine, böyle bir destek ne müteşekkiriz, ama inanıyote bulunmadığını söyledi. Yıl rum ki gelecek kuşaklar kendimaz, "Hiçbir il kongresinde sine parti ayrımı yapmaksızın hiçbir adayı desteklemedim. müteşekkir olacaklardır. ANAP'ın hiçbir adayı arasında Ama Sayın Özal bugün cumhiçbir ayrım yapmadım. Bunu hurbaşkanıdu ve biz ANAP yapmam doğru da olmazdı, si olarak artık kendi meselelerimiyasi de olmazdı" dedıkten son zi kendimiz çozmek zorundayız. ra şoyle konuştu: 8 senelik partiyiz. Politikada 8 "Bir partinin genel başkanlı sene ruşlunu ispat için yeter diğa aday olan bir insanın partili ye düşünuyorum. Eğer herkes arkadaşları arasında kendisini Sayın Özal'ın parti genel başkasevsin sevmesin ayrım yapması nı olduğu zamanki gibi, tembelmumkun değildir. Doğru da de ci bir suskunlukla, kendi üzeriğildir. Ben eğer bu partiyi sade ne düşen sorumluluğun idrakince beni sevenlerle yönetmeye de olmaksızın niçin bu Meclis'e kalkarsam bu, partiyi kttçült gonderildiğinin, bu partide belli mek anlamına gelir. Ben genel gorevlere seçildiğinin bilincinde başkan olarak beni sevmeyenle olmaksızın her konu için, her ri de kazanmak zorundayım. adım için gözünü yukarıya diBunun yolunu da biliyorum, kerse bu parti, parti olamaz." anahtarını da biliyorum. Yılmaz'ın bu sozleri de alkışANAP'a adalet getireceğim." larla kesildi. Yılmaz, Özal'ın Yılmaz, bir başka soru üzeri cumhurbaşkanı o I mas ı n ı n ne^üzil'ın ÂNAP'ı döTTir ANAP için bir gurur ve şans ol Özal'ın bir başka adayı desteklemesi halinde tavrının ne olacağının sorulması uzerine once "Beni terletmek istiyorsunuz" esprisini yaptı. Ydmaz daha sonra şöyle konuştu: "Açık açık söylüyorum. Sayın Özal ANAP'ın doğal lideridir. Bu gerçeği anayasa ile dahi değiştirmek mümkün değildir. Sayın Özal'ın bu yarışta taraf ohnamasım diliyorum. Bu görü Peki Semra özal'a politika yolunu Hüsnü Doğan mı açtı? Zaten Yılmaz'ı desteklemek için dün ANAP grup toplantı salonuna gelen 63 ANAP milletvekilinin önemli bir bölümü, Istanbul kongresi kulislerinin en fazla terleyenleriydi. Semra Özal'a ANAP zirvelerinin yolunu açan bu milletvekillerinin dun Mesut Yılmaz'a destek vermelerinin dışındaki başka bir özellikleri de geçen yıl aynı salonda genel başkan adaylığını acıklayan Hasan Celal Guzel'in de basın toplantısına katılmış olmalarıydı. Necmettin Karaduman, Haydar Özalp, Zeki Yavuztürk ve Mehmet Çevik gibi ANAP'h katıldı. (Fotoğraf: Barış BU) isimler, aradan geçen bir yılın Program açıklamayarak kaduğunu da ifade ederek Bülent Atasayan, Ergin Koçak, ANAP saflannda gerçekleştirdiği değişikliği vurgulayan ör muoyunun beklentilerine yanıt "ANAP'ın bugünkü genel baş Selahattin Mumcuoğlu, Şukrü veremeyen Yılmaz, liberallik takanının da yarınki genel başka Zeybek, Fenni tslünyeli, Kudret nekler oldular. Geçen yıl Güzel, nımını yaparken "Bizim liberalnının da ANAP felsefesini ya Bölükoğlu, İhsan Nuri Topka bu yıl Yılmaz... lik anlayışımız Amerikan sakıratmış, Türkiye'nin ufkundaki ya, Erkmet Çelebi, Orhan ErgüMeclis'teki salonu Istanbul, zı çiğnemek ve kola içmek meseleleri görebilen ileri goruş der, Cemal Özbilen, Erkan Rize, Bursa ve Ankara ANAP değildir" dedi. Böylece Yılmaz, lü bir liderden istifade etmeme Yüksel, M.Fuat Yazıcı, GUrbüz il örgütlerinden gelen partililer Davidüff purosu icen ve Bulgari si, onun goruşlerini almaması Sarkanlı, Yaşar Albayrak, Ha ile milletvekilleri doldurdular. marka kol saati takan Güneş kendisi açısından bir buyuk ka lim Araz, Rıfat Diker." Salonda gazeteciler azınlıkta kaTaner ile arasındaki liberallik yıptır. Eğer Sayın Özal cumhurlınca Yılmaz'ın toplantısı basınfarkını da ortaya koydu. Yıldıbaşkanı olmasaydı, ben buraya Güzel yalnız kaldı dan çok delegelere seslenmeye nm Akbulut'u destekleyeceğini 1 gelip size ANAP genel başkandönüştü. Bülent Akarcalı, MusBu arada Yıldırım Akbulut acıklayan Taner'in dışında lığına aday olduğumu soyleme un genel başkan seçildiği olağa tafa Kalemli, Safa Giray, FahANAP'ın liberal tiplerinden Işın yecektim. Ama ben ANAP ge nüstu kongrede Hasan Celal rettin Kurt ve Yaşar Okuyan giÇelebi de dün Yılmaz'dan nasinel başkanı ve hükümetin baş Guzel'i destekleyen ANAP mil bi yakın çalışma arkadaşlarınbini aldı. Çelebi'nin Starl'de bakanı olursam icraatın sorum letvekilleri, Guzel'in "bir araya dan oluşan 30 kişilik bir grupla yayımlanan açıkoturumdaki luluğunun da bende olduğunu gelme" çağrısını reddettiler. Ha birlikte salona girişinde dakikasözlerini 'talihsiz bir beyan' olaunutmayacağım" dedi. larca alkışlanan Mesut Yılmaz, san Celal Guzel, dun olağanusrak niteleyen Yılmaz, bu konu'Büyük başkan', 'En büyük YılMesut Yılmaz'ın basın top tu kongrede kendisine destek daki bir soruyu "Ekonomiyi yömaz', 'Başbakan Yılmaz' slolantısına katılan ANAP millet olan milletvekillerini arayarak netenler, bir doktora talebesinin ganlanyla moral buldu. "Sayın toplantıya çağırdı. Ancak milletvekilleri şunlar: akademik rahatlığı içinde genel başkanımızı burada basın "Cahit Aral, tsmet Oktay, vekilleri Güzel'in çağrısına uyolmamalılar" diyerek tamamlamensuplarına teslim ediyoruz Göksel Kalacıoğlu, Kâzım Çağ mayarak TBMM'deki Insan dı. Böylece Yılmaz, Çelebi'nin arkadaşlar" diye bağırılırken layan, Fahrettin Kurt, Mehmet Hakları Komısyonu'nda bir topDPT'de hazırlanan bir raporu bir yandan da eski MHP yöneSağdıç, Ramiz Sevinç, Mehmet lantı yaptılar. Meclis'teki topsunarak doktora alması olayını ticilerinden Yaşar Okuyan'ın Akdemir, Mustafa Nazikoğlu, lantıya katılanlardan Eyüp da anımsatmış oldu. sahibi olduğu İMBAT Fuaralık Mehmet Ali Karadeniz, Haydar Aşık, Alpaslan Pehlivanlı, Gökşirketinden mini etekli bayan Gözler basın toplantısında Özalp, Huseyin Özalp (bağım han Maraş ve Burhan Kara, Gugörevliler de Yılmaz'ın konuşMustafa Taşar'ı aradı. Ama Issız), Mümin Karaman, Şadan zel'in buyuk yanlışlar yaptığını ma metnini dağıttılar. Başlantanbul kongresinden bu yana Tuzcu, Yılmaz Altuğ, Ismail ve grubun dışında hareket edegıçta 4 sayfalık metni okurken Yılmaz ile yolları ayrılan Taşar, Üğdül, Necmettin Karaduman, rek lıderlik şansını kaçırdığını Yılmaz'ın sözleri sık sık,'bravo' gelmemişti. Birsel Sonmez, Nuh Mehmet ifade ettıler. Guzel'in korfez krisesleri ve alkışlarla kesildi. AlKaşıkçı, Ledin Barlas, Mehmet zi ile ilgili yabancı asker çağrılYılmaz, toplantının sonunda kışlar bitişik salonda toplanan Gedik, Bülent Akarcalı, Meh ması ve Korfez'e asker gönderilDYP grubundan da duyuldu. kapıda durarak partililerle tek met Çevik, Temel Gundoğdu, mesi için hukumete yetki karaBu sırada kürsüden partili mil tek tokalaştı. Salondan çıkarken tbrahim Çebi, Nabi Poyraz, rına ret oyu kullanması da eleşletvekillerine seslenen DYP Ge milletvekilleri ve partililer " N e Yavuz Koymen, Mukerrem tırıldi. nel Başkanı Süleyman Demirel, kadar guzel konuştu. Tam birTaşçıoğlu, Avni Akkan, Bahri Hasan Celal Guzel, Cumhu konuşmasını keserek "Komşu devlet adamı" diye konuşuyorKarakeçeli, Pertev Aşçıoğlu, riyet muhabirinin sorusu uzerilarda hareket var gaHba" dedi. lardı. Ünal Yasar, Mustafa Parlak, ne, genel başkan adaylığının surBasın toplantısı boyunca kenBir milletvekili, "Seçim kararı Mustafa Kalemli, tlker Tunçay, duğunu belirterek, "Ben kimsealıyorlar galiba" diye laf atın disini, 'ileride bağlayacak ifadeErkal Kemaloğlu, Abdullah Te ye dayanarak politika yurütmeca Demirel, "Yok yok, namzet ler kullanmamaya' özen göstenekeci, Hasan Çakır, İhsan Be dim. Bazı arkadaşlarla yine belit koyma olayı var. Seçim ka ren Yılmaz'ın toplantısımn en dirhanoğlu, Rauf Ertekin, Kâ raberiz, eski arkadaşlardan baran alınsa hiç böyle ses çıkar mı önemli noktası, Özal'a rağmen mil Tuğrul Coşkunoğlu, Seçkin zıları ise değişik bir yol orada, olü sukutu olur" yanıtı adaylıktan çekilmeyeceğini beFırat, Burhan Cahit Giındüz, izliyorlar" dıye konuştu. Guzel, lirtmesi oldu. Böylece Yılmaz, nı verdi. ZekjYavuzturk, Safa jGİ£ajv, bugun bir basın toplantısı duartık politikada dönüşü olmaHDmi özen, Muhlis GÖrentaş, zenleyecek. Nitelcim Yîlmazdaâynı siFa yan bir yöla"ğîr3n " " " "^ lclerinden Biri Anadolu S i a o r t a ' l ı . Türkiye'de her yıl binlerce ev ve işyeri hasara uğruyor. Bunlann bir bölümü Anadolu Sigorta güvencesi altında. Yangından hırsızhga, cam kırılmasından do^al afetlere kadar pek çok nedenle uğradıkları zararlar karşılanıyor, en kısa sürede eksiksiz ödeniyor. Anadolu Konut Sigortası, evinizi ve eşyalarınızı 22 ayrı riske karşı; Anadolu İşyeri Sigortası, işyerlerinizi, kâr kaybınız dahil 24 ayrı riske karşı tek poliçeyle güvenceye alıyor. Anadolu Sigorta, yurdun dört bir yanına yayılmış 519 acentesi ve 922 Iş Bankası Şubesi aracılıyıyla hizmetinizdedir. ANADOLU SİGORTA Anadolu Sıgortabır T Ü R K İ V E İ Ş B A N K A S I kuruluşudu Eksiksiz öder. H e m e n öder.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog