Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makale



Katalog


«
»

Para yatırırken... Anında işlem tamam! MMUKBANK Cumhuriyet dokJurmaksızın a K24İ Ş L E M T « M A M ! 67. Yıl; Sayı: 23935 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. 9 Nisan 1991 Salı Almanlar kaçırmıştı Troya Hazinesi Kremlin'de117 yıl önce Çanakkale'den kaçırılan eşsiz hazine 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Berlin'deki müzede birden bire kaybolmuştu. Sovyetler, Troya kralına ait olduğu söylenen dünyanın en ünlü hazinesini Almanya'ya geri vermeye hazırlanıyor. Troya Haanesı'nı bukıp Canakkale'den 1873'te kacıran Heinnch Sctıüemann Hazinenin gerçek sahibi Türk hükümeti bugüne kadar Moskova nezdinde bir girişimde bulunmadı. Üç yıldır Troya'yı kazan Alman Profesör Korfmann Cumhuriyet'e "Hazine Berlin'e değil Istanbul'a geri verilmeli. Bu ahlaki zorunluluk" dedi. tki hafta önce Leningrad'- da uluslararası arkeoloji toplantısına katılan ünlü Amerikalı profesör Mellink Cumhuriyet'e "Hazinenin Moskova'da oluşu doğrulanıyor"dedi. Moskova'daki Türk büyükelçiliğinin hazine için girişim yapması zorunlu. Nazilerin Sovyetler'deki yağmasına karşılık Kızıl Ordu'nun da savaş sonrasında Berlin Leipzig, Dresden, Bremen, Rotterdam ve Weimar'dan binlerce tablo ve sanat eserini birlikte "Tazminat ve Ganimet" olarak Moskova'ya taşıdığı belirlendi. ÖZGEN ACAR'ın haberi 14. Sayfada 2020YILINDATÜRKİYE Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M Geleceğimiz Avrupa'da mı, yoksa bölgemizde mi? Dış ilişkilerimizde AT mi, yoksa ABD mi ağır basacak? Tarihin Türkiye'ye yüklediği bir misyon var mı? Türkiye dış Türklere rehber mi olacak? T Ü R K İ Y E ' N İ N E K O N O M İ D E , S İ Y A S E T T E , K Ü L T Ü R V E B İ L İ M D E Ö N D E G E L E N K İ Ş İ L E R İ N E D Û Ş Ü N Ü Y O R ? Ş A H İ N A L P A Y T Ü R K İ Y E ' N İ N G E L E C E Ğ İ N I A R A S T I R D I Hazinenin gravürü 1 4 S A Y F A D A Ba tı*ya sert eıkışTürkiye, 23 ülkedenKuzey Iraklı sığmmaalann kabul edilmesini istedi 'Batl'Va T ü m B a t l ülkeleriyle ABD, Kanada, Japonya, incani A v u s t r a ! v a v e Y e n i Zelanda başkentlerinde dün üst lüSaill düzey bir diplomatik girişimde bulunan Türkiye, f Iraklı sıgınmacıların Batı ülkelerine kabulünün 'insani bir görev' olduğunu vurguladı. Ankara göçmen kotalarının ve kabulün ne kadar zamanda başlayabileceğinin duyurulmasını istiyor. tılm Ş Ş r i Bakanlığı kaynakları böyle bir kabulün ^a ^ı c ı m ültecilik' statüsü çerçevesinde gerçekleşebileceğini belirtiyorlar. Yetkililer Türkiye'nin bu girişiminin Batı'da ilgi görmemesi halinde sınırdaki yüz binlerce insanın yaşamının tehdit altında kalacağını ve bunun sorumluluğunun da tüm dünyaya ait olacağını'vurguluyor. 17. Sayfada Barış Gücti ısınıyor Türkiye veîtm smırlarırun güvenliğiyeniden dünya gündemi Çukurca Köprüden geçmek ömre bedel Çukurca'mn karşısında Irak tarafında, Sorti Köprusu'nün öbür yakasında toplaşan Kürt sığınmacılar, bu yana geçmek istiyorlar. Geçenler memnun, gözleri yaşlı. Kürt dramı bütün çarpıcılığı ile sürüyor. IŞIK KANSU'nun izlenimleri 3. Sayfada Uludere Milyarder sığuımacı ne istiyor? Irak sınırlan içindeki Suryani sığınmacı, astteğmene banka cUzdanlarını gösteriyor. Hesabında bulunan 1.5 milyar ile Kanada'ya gitme isteğinde. Ancak Türkiye'ye geçmek kolay değil. MEHMETAKA'nın notlara Sayfada ker dünyayı YARD1M GELİYOR KARGAŞA SÜRÜYOR 17. Sayfada Akbulut disini kırdı ABD Dışişleri Bakanı Baker. ile yemek yerken ön iki dişini kıran Başbakan Akbulut, gece dişçiye giderek protez yaptırdı. 5. Sayfada AT Genel Sekreter Perez de Cuellar, Özal'ın 'tampon bölge önerisi'nin imkânsız olmadığını ancak zor olduğunu ifade etti. ŞEBNEMATİYAS'ın haberi 10. Sayfada Lüksemburg'da toplanan zirvede İngiltere Başbakanı John Major'm 'tampon bölge oluşturulması' önerisi kabul gördü. Major'a en büyük desteği Mitterrand verdi. SABETAYVAROl'un haberi i a Sayfada ABD BAKER KURTLERLE — ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Dışişleri Bakanı Alptemoçin'le Irak sınınnda toplandıkları böh geye giderek Kürtkrie göniştû. Baker, uluslararası yardım konusunda elinden geleni yapacagını söyledi. (Fotograf: AFP) 'Tampon bölge önerisi' tartışılıyor. Önerinin daha ilerideki aşırı Kürt taleplere basamak teşkil etmesinden kuşku duyuluyor. UFUK6ÜL0EMİR'in haberi 11. Sayfada DIŞİŞLERİ: ASKERİ MÜDAHALE GÜNDEM DIŞI 11. Sayfada OZAL'INÖNERİSİNE BATI'DANİLGİ 11. Sayfada ÖZAL BULGARİSTAN DEVLET BAŞKANI JELEV'LE GÖRÜŞTÜ 14. Sayfada Izmir'de çatışma Karşıyaka Girne'de bir apartmanda bu sabaha karşı güvenlik kuvvetleriyle bir grup arasında çatışma çıktı. Yaklaşık 2 saat suren çatışmada bir kişinin olduğu, bir kişinin de yaralı olarak ele geçirildiği oğrenildi.Polisle çatışanların bu eve bir hafta once taşındıkları öğremldı. 17. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKI GERÇEK Dünkü Bilança.. Diyarbakır'da gösteriler ya- pıldu Gösteriler sözleşilmiş gıbi kentin beş ayn merkezinde dü- zenlendi Gerçekte gösteri bir demokratik ulkede doğal sayıl- mah ve halkın eğilımlerini yan- sıtması bakımından değerlendi- nlmelu Ancak "Olağanüstü Hal BölgesVnde düzenlenen izinsiz gösteri polisçe engellendi. Gös- tericiler "Saddam'a ölüm, Yaşa- sın Kürdistan, Halklara özgürtiik " diye yürümeye çalış- tılar. Polisle çatışma sonucu 70 yaralı, 200 gözaltı. Güneydoğu sınırımızdaki kaynaşma dun de sürdü. Gün- de en az 20 kişinin ölduğü ha- ber veriliyor. Yüz binlerce Irak Kürdü, Türkiye'nin ekonomik, etnik ve guvenlık dengelerini bozabilecek bir eyleme itılmiş- lerdir. Ankara'nın Vaşington ile birlikte Kuzey Irak'ta yaşayan- lan kışkırtmasımn da bu sonuç- ta payı vardır. Kurt sığınmacılar için çadır kentler kurulmasma çalışılıyor. Ancak olayın boyut- larını şimdiden kavramak güç- leşiyor. 12 Mart'ın unlu ısimlerinden Emekli General Memduh Ünlu- turk ölduruldü. Teröristler, ge- neralın Üsküdar'daki evinin ka- pısını çaldılar; ıçerı girdiler, iş- lerını bıtirdikten sonra kolları- • • • (Arkast Sa. 17, Su. lde) TeciP ANAP'ı zorluyorTasar% Anayasayerine Adalet Komisyonu'na gönderildl Grup Yönetimi tasanya karşı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — TBMM'ye sunulan cezaların tecilini de ıçeren terörle mucadele yasa tasansı, dün ANAP Grup Yönetım Kurulu en- geli ile karşüastı. ANAP Grup Başkan- vekili Onural Şeref Bozkurt, yönetim kurulu kararını açıklarken "Göruşme- leri çabaklaşüracağız, ama bu da bazı sakıncaiar yarabr" dıyerek tasanda de- ğişiklikler yapılabileceğini söyledi. ANAP Grup Yönetim Kurulu'nun tepki gösterdiği tasan, bugün grupta ge- ce yansına kadar tartışılacak. Tasan, bir yandan da TBMM Adalet Komisyonu 1 nda ele alınacak. Komisyondakı gö- ruşmelerin yarın tamamlanması halin- de TBMM Genel Kurulu perşembe gü- nü sabaha kadar çalışacak. Yıldırım hı- zıyla Meclis'e sunulan tasarı, dernek, vakıf ve sendikalann "teröre destek olduklan" gerekçesiyle kapatılabılme- lerine olanak sağlıyor ve devlete karşı ışlenen suçlar, ırza geçme suçlan ile va- tana hıyanet suçlan dışında kalarılann cezalarının tecilini öngörüyor. Bakanlar Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu'nda kapsanu daraltılarak kabul edilen tasan, Içişleri Bakanı Abdülka- dir Aksu'nun imzası son anda alınarak dun öğleden sonra TBMM'ye sunuldu. TBMM Başkanı Kaya Erdem'in girişi- mi ile Danışma Kurulu, ic tüzükteki 48 saatlik bekleme süresini asarak, tasan- yı Adalet Komisyonu'na gönderdi. Ta- sarının komisyona sevkinden önce ko- misyon uyelerinin evlerine metin, önceki gece dağıtıldı. ANAP grup başkanvekilleri sabah Adalet Komisyonu Başkanı Alpaslan Pehlivanh ile tasanmn göruşülme Uk- vimini belirlemek uzere bir araya geldi- ler. ANAP Grup Yönetim Kurulu da öğleden sonra toplandı. Toplantıya (Arkası Sa. 14, Su. 4'de) 1920'LERDEN 1990'LARA 'AF' TARTIŞMASI BETÜL UNCULAR'ın haberi 4 Sayfada • İki saatlik bir düş TV3'te saat 22.30'da 'Çıkıs Yok' adlıfılm vayımlanacak. Filmde Kevın\ Costner ABD Denız Kuvvetleri'nde görevlı bir yarbay rolunde. 6. Sayfada • Rock'ın Türkçesi ekranda TV2'de saat 20.15'te vayımlanacak 'Yarım Elma'mn konukları 'Bulutsuzluk Özlemı.' 6. Sayfada • Vtfoody'den sihirli feminizm Woody Allen 'ın yenı fılmı 'Alıce'te Mıa Farrov/ yine başrolde oynuyor. 'Mavı Ay'dan Cybıll Shepard da oyuncular arasında 7. Sayfada • Kubbe ve kubbealtı sorunları Ayasofya 'nın nasıl korunacağı konunun uzmanları tarafından tartışıldı. 7. Sayfada • THY uçaklarından vazgeçiyor THY kıra surelerı dolan ıkı B-707 uçağının mukavelesını tekrar uzatmayacak. Ekonomide • Akaryakıt zamda başı çekti Korfez krızı suresince akaryakıt zammının gerekçesı olan 'ham petrol fıyatları'mn yertnı bu kez de 'dolar' aldı. Ekonomide • Anahtar takım Fenerbahçe San- Lacıvert/ılerın G.Saray ve Beşıktaş maçları şampıyonluk duğumunu çözecek. Sporda • Kadın beyni konuşkan Kadmlarda konuşma becerısı dahayuksek. Arka Sayfada • PTT'den 100 bin kişiye 'bib bib' Halen 31 bın kişinin kullandığı çağrı cihazının 100 bine çıkması hedeflemyor. Arka Sayfada • Melankoli, beynin sağında Amerikalı uzmanlar huznun adresını buldu. Arka Sayfada GÖZLEM UGUR MUMCU Erteleme... Cezalan erteleyen yasa tasansı, anti terör yasa tasansı ile birleştirılerek sunuldu. Erteleme yasa taslağına Milli Güvenlik Kurulu'nda son biçimı verilırken Ceza Yasası'nın 125 ve 146 maddelerın- den ağır hapıs cezalanna çarptırılanlarla ırza gecmekten hükum giyenler ve "askerı suçlar" kapsam dışı tutuldu. <4rkoii Sa. 17, Su. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog