Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Ömür boyu işlem tamam! PAMUKBANK Cumhuriyef Türkiye'deki sadece Banl "son kullam nda ıftı'nfn Ü2 ^ ^ ıi: ö%Qt boyu" yazan 6ANK24İ Ş L E M : T A M A M ! 67. Yıl; Sayı: 23934 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. <KDVdahu>% Nisan 1991 Pazartesi încirlik'ten kalkan ABD uçakları, bu kez gıda maddesi attılar Kürtlere İrak'ta çadırkent200 bİn Türkiye-Irak sınır kesiminde bek- leyen 200 bini aşkın Kürt, Çukur- ' k l S ğ l b l y ş , Ç Cukurca'da c a 'ya aktanlıyor. Sığınmacılar, böl- yuıuırud ua gC y£ ge je n yardımlarla 49. sınır ta- şınının Irak kesiminde kurulacak çadırkentlerde barındırılacaklar. Geri dönmeye ret Çukurca'ya kamyonlarla taşınan Kürt sığınmacılar, Irak toprakla- rında kurulacak olan çadırkente götürüleceklerini anlayınca tepki gösteriyorlar. Günde yaklaşık 20 kadar kişinin öldüğü kaydediliyor. İncirlik Üssü'nden havalanan ABD 20 toîl u c a kla .r ı paraşütlerle 20 tona yakın uiuorolr hazır yiyecek ve su paketlerini sınır- yıyeceK d a b e k l e y e n Kürtlere attılar. AT'nin de Kürtlere yönelik yardım kam- panyasına katılacağı açıklandı. Haber Merkezi — Irak ordu birlikle- rinden kaçarak Turkiye sınırına ulaşan Kürtlere yönelik uluslararası yardım kam- panyasına ABD ve AT de katıldı. Dun İncirlik Üssü'nden kalkan ABD kargo uçaklanndan smır boyunda bekleyen Iraklı Kürtlere paraşütle, paketlenmiş 20 tona yakın gıda maddesi atıldı. AT'nin de çadır, tıbbi malzeme ve gıda yardımında bulunacağı açıklandı. Vatikan'da bir ko- nuşma yapan Papa 2. Jean Paul de dun- ya liderlerini "Kürt halkı için adil bir ço- züm bulmaya" çağırdı. Sınır kesiminde bekleyen 200 bini aş- kın Kurt sığınmacının Çukurca bölgesi- ne aktarımı sürüyor. Sığınmacılar bu böl- gede bulunan 49. sınır taşının Irak kesi- minde kurulacak çadırkentlerde banndı- rılacaklar. Bulundukları yerlerden, gü- venlik güçlerinin kontrolunden 49. sınır taşının olduğu bolgeye yurüyerek veya sağlanabüen kamyonlarla göturülen sı- ğınmacılar, yeniden Irak topraklarına dönmeye karşı çıkıyorlar. Sınır uzerinde keşıf uçuşu yapan Turk uçak ve helikop- terlerinden çekilen fotoğraflarla Turkiye yönune gelen sığınmacıların sayısı belir- lenmeye çalışılıyor. Korfez savaşının surduğü yaklaşık bir buçuk aylık sure içinde bomba taşıyan uçaklar Kuzey Irak yonune bu kez "acil yardım" maddesi taşıdılar. Avrupa'daki Amerikan Kuvvetleri Komutanlığı'nın ka- ranyla yardım kolilerinin göturulmesı amacıyla başlatılan harekâtta da tıpkı sa- vaştaki gibi önce tanker uçakların hava- landığı bildirildi. Ardmdan C-130 ve MC-130 tipi kargo uçaklan, bir süre sonra da guvenlik amacıyla F/15, F/16 ve A/10 tipi savaş uçaklan havalandı. Savaş süresince binlerce ton bomba atan uçaklar bir ara şu içerikte İngilizce ve Arapça yazılı bildiriler de atmışlardı: "Biz bugun sabah kaynamış yumurta, tereyağ. bal yedik. Ögle yemeginde kızar- mış tavuk, salata ve portakal suyuyla ida- re etük." Bu kez uçaklarda bomba da yoktu, bu tur bildiriler de. Yapılan yardımın "anla- nu"m dünyaya gösterebilmek için 16 Türk gazetecısini de uçağa aldılar. Cumhuri- yet adına uçağa ahnarak ABD yardımını izleyen Çetin Yiğenoğlu'nun haberine gö- re, Inrirlik Üssü'nden Türk-Irak sınırın- daki sığınmacılara acil yardım maddesi taşıyan C-130 ve MC-130 tipi dört uçak dün 12.00 sıralannda havalandı. İçinde 16 gazetecinin de bulunduğu 2 kargo uçağı da öğleden sonra 14.00'te hareket etti. Yaklaşık iki saatlik uçuştan sonra Türkiye-Irak sınırına varan uçaklann içindeki gıda maddesi, su, çadır ve çama- şırdan oluşan koliler paraşütle sığınma- cıların bulunduğu bölgeye bırakıldı. (Arkası Sa. 19, Su. l'de) BAKER ANKARA'DA ABD, sınırda askeri önleme sıcak bakmıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Washington, sivil halk üzerindeki baskıya son verilmesi için Irak'a karşı bu aşamada askeri önlem alınma- ması, ancak yapılacak insan, yardıma mudahale edilmesi durumunda bunun hoşgörü ile (Arkası Sa. 19, Sü. 51e) ULUDERE Açlık, dağdan yola indiriyor Insanlann bir lokma yiyecek için verdikleri savaş, dehşet verici. Dağ yolundan inen binlerce kişi, Habur çayım geçerek Çukurca yoluna çıkıyor. Kamyonlardaki yiyecekler bir anda talan ediliyor. CELALBAŞUMGIÇ'ınnotlan 3. Sayfada ZAKHO Önce zafer, sonra olum Irak'ın kuzeyindeki kentler peşmergelerin denetimine geçtikçe açhk unutuluyor, zafer konuşuluyordu. Sonra 'kimya' atan uçaklarıyla Saddam ve askerleri geldi. Zafer sevinci, yerini yüzbinlerin göçüne bıraktı. «DATYEMERER'innotları 3. Sayfada 1 MİLYAR DOLAR ELEKTRİK DÎREĞt KÖPRl — Yekmal'da Irak ile Turkiye lopraklarını Habur ça>ı leştirilen elektrik direği kopru gorevi goruyor. Vekmal'a gelen sığınmacılar, en şanslıla- ayınyor. Çayın hemen üstunde Uludere-Çukurca >olu var. Irak Kürtleri, topraklarımn n. Böigeye tek milletvekili beyetiui SHP gonderdi. SHP'li Ateş ve Keskin, Irak topraklanna sıfır noktasına kadar inmişler, Türki>e'ye geçmek için bekleşiyorlar. İki kıyı arasına yer- geçerek sığınmak isteyen Kürtlerle görüştiıler. (Foloğraf: Cclal Başlangıç) Diyarbakırda polisle çatışma Kürtlere saldırıyıprotesto için düzenlenen gösterileri polis dağıttu 70yaralı, 200gözaltı Turkiye, 10 Patriot sistemi alacak ANKARA (AA) — Turkiye, ABD'den dünyanın en gelışmiş füzesavarlarından olan "Patri- ot" fuzeleri alıyor. Patriot fü- zelerinin üretici firması Ragthe- on'un Uluslarararası Patriot Geliştirme Programı Türkiye Müdurü Tbomas Peterson, ge- çen hafta bu konuda görüşme- lerde bulunmak için Ankara'ya 3 güıı süren "sessiz bir ziyaret" yaptı. Peterson'un Ankara'dan ay- (Arkası Sa. 19, Su. S'de) DİYARBAKIR (Cumhuriyet) — Saddam Huseyin'in Kürtlere yönelik saldırılarınıpro- testo eden binlerce kişi kentin beş ayrı mer- kezinde yurüyuş duzenledi. Polis yaklaşık 1.5 saat kadar suren ve sığınmacı Künlerle PKK lideri Abdullah Öcalan lehinde sloganların atıldığı izinsiz gosteriye cop, panzer ve silah kullanarak mudahale etti. Gazetecilerin de polisçe engellendiği olaylar sırasında 70 kişi yaralandı, 200'ün uzerinde kişi gözaltına alındı. Siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve sendikaların Irak yönetimini protesto et- mek amacıyla dun yapmak istediği izinli gös- teriye Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nce izin verümemesi üzerin? kentin beş ayn bölgesin- de gösteri yapılmak istendi. Ilk gösteri için Diyarbakır eski belediye btnası önünde yak- laşık 1500 kişi toplandı. Polis yürüyüş baş- lamadan kısa süre önce kalabalığı cop kul- lanarak dağıtmak istedi. Göstericiler bunun üzerine "Bimre Saddam" (Saddam ölsün), "Biji Kürdistan" (Yaşasın Kurdistan) ve "Halklara Özgürlük" diye sloganlar atma- ya başladı. Çıkan çatışmada kalabahktan 30 kadar kişi cop darbeleriyle yaralandı. Polis- ler o sırada belediye binasında bulunan Sı- ğınmacılara Yardım Komitesi üyelerine karşı göstericileri kışkırttıkları gerekçesiyle cop kullanarak saldınya geçti. Polisin oldukça sert davrandığı olayları görüntüJemek iste- yen gazetecilerin çalışmasına da engel olun- du. Belçikalı ve İtaJyan TV muhabirlerinin kameralan akndı. Cumhuriyet muhabiri Os- man Yıldız ile Sabah gazetesi muhabiri La- mia Torunlu da polis tarafından dövuldü, el- lerindeki fotoğraf makinelerine de el kondu. Kentteki ikinci gösteri aynı saatlerde Dağ- kapı semtinde yapıldı. Yaklaşık 600 kişiyle başlayan yürüyüşe, çevreden yeni katılanlar oldu ve kalabauk kısa sürede 1500 kişiye ulaştı. Polis kalabalığı panzer ve cop kulla- narak dağıtırken çatışma sırasında 18 kişi- nin yaralandığı göruldu. Üçüncü ve en bü- yük gösteri Buyük Postane'nin önünde ya- pıldı. Burada toplanan yaklaşık 3 bin kişi çe- şitli sloganlar attı ve kent içinde yüriimek is- tedi. Ancak polis gösteriyi önlemek için ön- ce havaya daha sonra kalabahğın üzerine ateş açtı. Buradaki olayda açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı ve yere düşer düşmez polisler (Arkası Sa. 19, Sü. 4'te) Özal: Mudahale olmazsa trajedî olur İngiliz televizyonu ITV'ye demeç yeren Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Irak'a karadan ve havadan mudahale edilmesi gerektiğini, ancak Birleşmiş Mirietler'den böyle bir karar çıkarmanın zor olduğunusöyledi. Özal, BMgücü kurulursa Türkiye'nin katkısı olacağınıbildirdi. LONDRA (AA) — Cumhur- başkanı Turgut Özal, Irak'a mudahale edilmediği takdirde "sınırdaki trajedinin sürecegi- ni" soyledi. İngiliz televizyonuu ITV'nin "Frost On Sunday" adlı haber programı için uydu aracılığıyla bir demeç veren Cumhurbaşİca- nı Özal, Irak'a karşı sadece ha- vadan müdahalenin yeterli ol- mayacağını, karadan da muda- hale edilmesi gerektiğini kaydet- ti. Özal, ancak BM Guvenlik Konseyi'nin son 688 sayılı kara- nnın askeri müdahaleyi içerme- diğini, BM'den bu yönde bir ka- rar çıkarmanın da güç olacağı- nı belirtti. Cumhurbaşkam Ozal, Ame- rikan ABC televizyonuna verdiği demecte ise Irak'a mudahale için bir BM Gücü kurulmasını ve böyle bir adım atılırsa Türkiye'- nin de bu güce "askeri katkıda" bulunacağını söyledi. Özal, oluşturulacak böyle bir askeri gucün Irak'a mudahalesi sonucunda hüküraet kuvvetle- rinden kaçan Kürtlerin yaşam güvencesi altında korunacağı bir bolge oluşturulmasını ve böyle- ce voğun olarak Türkiye sının- na gelmekte olan multecilerin Irak sınırı içinde tutulması ge- rektiğini sözlerine ekledi. Turgut Özal, Kuzey irak'ta bir soykırım olup olmadığırun, BM Genel Sekreteri veya tem- silcisinin bolgeye gelip halkla yapacağı görüşmelerden sonra belirlenmesi gerektiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Özal, Sad- (Arkası Sa. 19, Sü. 2'de) ÖZAL, OBSERVER GAZETESİNİN PROFİLİNDE: BUSH'TAN DAHA GENİŞ GÖRÜŞLÜ 11. Sayfada 12 Mart'ın ünlü ismi Memduh Ünlütürk öldürüldü Emekti generale suikasttstanbul Haber Servisi — Emekli tümgeneral Memdub Ünlütürk, Üs- küdar'daki evinde uğradı- ğı silahlı saldın sonucu öl- dürüldü. Suikastı Dev-Sol adlı yasadışı örgüt üst- lendi. Ünlütürk'ün, Üsküdar thsaniye Mahallesi Sinan Sokak'taki Aydm Apart- manı'nın 3. kat 4 numara- lı dairesine saat 19.45 sı- (Arkası Sa. 19, Su. S'te) ossSORULAR YAMTLAR 16-17. SAYFALARDA Sınav 2.5 saat sürdü Ilkhedef 105 puan 738 bin 955 adayın katıldığı ÖS Sınavında adaylara sözel ve sayısal bölümlerde 76'şar soru soruldu. Adayların 2. basamak sınavına katılabilmeleri için en az 105 puan almaları gerekiyor. 3. Sayfada ÖSS'DE KUŞKULU SORULAR 3. Sayfada 2020 YILINDA T Ü R K İ Y E Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M DÜNYADAKİ Y E R İ M İ 2 NE OLACAK? Türkiye Avrupa Topluluğu üyesi olacak mı? Islam dünyasıyla ilişkilerimiz nasıl gelişecek? Rusya en yakın ya da en uzakkomşumuzmu olacak? ŞAHİN ALPAY TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ ARAŞTIRDI YARIN CUMHURİYET'TE Yüzde 10 Benzine dolar zammı Ekonomide THY GREVİ îç hatlar paylaşıldı 19. Sayfada OLAYLABIV ARDENDAKI GERCEK Dersin BedeliL TRT'ye ve basınımıza bakarsa- nız, bir düş kırıklığınm ezikliği içindeyiz. Futbol maçmda bizim takım yenilgıye uğradı; en gu- vendiğimiz oyuncufos çıktı; ha- kem hakkımızı yedi; ya da at ya- nşlanndan sonra kaybettığimız için dovunuyoruz; üstune oyna- dığımız atın cokeyı bizi sattı; işin içinde şike mi var? Bilemiyoruz: ama bir şeyler sezınliyoruz; tep- Ki, ofke, pişmanlık, kızgınlık ve karamsarlık bastırıyor. Hayır, bu ne futbol maçıdır, ne at yarışıdır, ne kumardır; Korfez savaşından söz edıyoruz: "Bir koyup yirmi alacaktık; ma- saya oturacaktık; pastamn en buyük dilimlerinden biri bize düşecekti; tarihsel bir fırsatya- kalamıstık; dünya gözümüzün içine bakıyordu; Batt televizyon- lan Türkiye'yi övüyordu; devlet ve hukümet adamlan Cumhur- başkanı Özaft yere göğe koya- mıyorlardı; Atatürkiin velsmet Pasa'nın edilgen dıs politikala- rını artık aşmıştık; İuzlı ve etkin dış politika yapacak, Ortado- ğu'da lider konumuna geçecek- tik; ABD dünyanın süperiydi, biz de Korfez bolgesinde ve ts- lam dünyasında 'yavru süper devlet' olacaktık; savaş sonrası- m biz dizayn edecektik; Mısır- • • • (Arkası Sa. 19, Su. lde) • ANAP'ta villa tartışması Üskudar ilçe Başkanı 'nın yolsuzluk suçlamasına Devlet Bakanı Konukman dava açacak. 5. Sayfada • Enflasyonun artmaması başarı Devlet Bakanı puneş Taner, 92 yılında seçime giderken Türkiye ekonomisinin daha iyi olacağını soyledi. Taner, "Savaş kaybının bir bö'lümünü Irak'tan ısteyeceğiz"dedi 5. Sayfada • ozel TV'ye önlem Fransa'da programlar arasına sık sık reklam alan özel TV'ler konusunda önlem almıyor. 6. Sayfada • Müzik Yelpazesi TVl'de ekrana gelen programda Jones'i ızleyeceğiz. 6. Sayfada • Beşiktaş yirte lider Beşiktaş Ankaragücü'nu 3-0, G.Saray G. Bırlığı'nı 3-0, Bakırköy G.Antep'ı 7-2 yenerken F.Bahçe Adanaspor'a 3-2 yenildi Sporda • Beyin, cimnastik ister tnsan beynı çeşitli uyanlarla çahştmlmca daha iyı form tutuyor. Bulmaca çözmek de bir beyın cimnastiğı sayüabiliyor. Arka Sayfada • Kof şişmanlar geliyor Turkiye'de 25 milyon kadar insanın dengesiz beslenme ve hamur işleri sonucu şişman sınıfma girdiği belırtıliyor. Dünyanın en sağlıksız şişmanları ABD'de bulunuyor. Arka Sayfada • Abdi ipekçi ikinci kez vuruldu 'Uzlaşma' filmının dün çekilen 'cınayeı' sahnesınde gazeteci yazar Abdı İpekçi'nin 'oldurülmesi' 2. kez yaşandı. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Af ve Terör Yasası. . . Bakanlar Kurulu'nca TBMM'ye sunulan Terör ile Müca- dele Yasa Tasarısı antidemokratık uygulamalara yol açacak maddeler getiriyor. Taslağın 1. maddesi, 'kanunsuz suç ve ceza olmaz' ku- ralını çığneyerek soyut bir 'terör suçu' tanımıyla her türtü sıyasal eylemi suç kapsamına sokuyor. Örneğın "devlet otoritesinı zaafa uğratmak.. kamu düze- (Arkosı Sa. 19, Su. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog