Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Ömür boyu jşlem tamam! PAMUKBANK tit Cumhuriyet Turkıye'dekı banka kartları arasında sadece BanK24 Kartı'nın uzerinde "son kullanrrça tanhı ömür boyu" yazari ••< / BANK24İŞLEH T A l İ A M ! 67. Yıl; Sayı: 23933 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. wDVdahd)l Nisan 1991 Pazar Alptemoçiıv Türkiye'ye sığınan 1500kişi açlık, hastahk veyorgunluk nedeniyleyaşamını yitirdi 1 ıııilyoıı Kürt sıııırdaBaker bugiuı geliyor Dışişleri Bakanı Alptemoçin, Konsey'in Irak'ı kınama kararı için "Bağdat kulak verirse sorun çözülür, vermezse askeri çözüm de olasılık içindedir" dedi. Genelkurmay'ın sınır ötesi bir harekâta sıcak bakmadığı öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanı Baker bugün Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Ozal'la görüşecek, ardından Alptemoçin'le birlikte bölgeye hareket edecek. KOMŞULAR — Aaaa!.. Ayıp, çok a>ıp... Zavallıjı içeriye alma yacak mısın? Insanlık filan da kalmadı kardeş... MAK SIN1R1NDAN lZLEMtMLER Insan bunlar, insan... Yaşlı Kürt kadınının gözyaşlan, saçından yağmurla akan topraklara karışıyor Çıplak ayakları çamurun ıçınde, seke seke yuruyup bır naylonu kaldırıyor: "Bak, ınsan bunlaı, insan.!' Naylonun altında 10 kadar çocuk, bellennden bırbırlenne sanlmış, öyle yatıyorlar. CELAL BASLANGIÇ'ın notlan ISayfada DUHOKTAN BÜYÜK KAÇIŞ Dağlarda çocuk ağlaması Kucağında 10 yaşlanndaki ölu kızını taşıyan baba, onu gömmek ıçın dağlara yönehyor. Turkıye sınırına 7-8 saatlık mesafedekı Çamcu Vadısi'ne, güneş batmak uzere ıken vanyoruz. Bayat ekmekler tekrar torbalardan çıkıyor. Dağlan çocuk ağlamaları tutuyor. VEDAT YENERERln haberi 1 Sayfada ULUDERE Korucular, Kalaşnikof zengini MEHMET AKA ULUDERE — Işıkveren'm dağlan Kalaşnıkoflardan atılan mermılerın tok sesıyle yankıla- nı>or Sanıyelerle ölçulebılecek surede mermılerını tuketen ko- rucular, ıkıncı, uçuncu, dordun- cu şarjörü, mekanık sesın du- yulduğu bır anda değıştınyor, (Arkası Sa. 16, Su. 5'dt) AISKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Turkı>e'nın Irak sını- nnı açması ıçın uluslararası bas- kılar surerken, Ankara, "BM kararlanmn sonuçlannı bekle- me karan" aldı Ankara, Bırleş mış Mılletler Guvenlık Konse- yı'nın, başta Kurt nufus olmak uzere dığer sıvıl halkın göçe zor- lanması konusunda aldığı ka- rarları ıçın, "onemlı ve ciddi uyanlar içeriyor" yorumunu vaptı Dıplomatık çevreler, Konsey kararlarını "ilk adım" dıye nıtelerken, "Irak \onelimi bu kararlara kulak venrse sorun çozulur. V ermezse BM konuyu yenıden ele alır. Askeri çozum de olasılıklar içindedir" yoru- munu yaptılar Dışişleri Baka- nı Kurtcebe \lptemoçin, Turkı- ye'nın gune> sınınndan 60 kılo- metre dennlıkte 1 mılyon ınsa- nın hareket halınde olduğunu bıldırerek, son bırkaç gun ıçın- de de Turkıye'ye sığınan 1500 kışının açlık, hastahk ve yor- gunluk nedeniyle hayatlarını kaybettığını kaydettı ABD Dı- şişleri Bakanı James Baker da bu akşam bır haftalık Ortado- ğu turunun ılk durağı olan An- kara'ya gelerek Cumhurbaşka- nı Ozal'la goruşecek, yarın da guney sınınna gıderek sığınma- cılarla ılgılı ıncelemelerde bu- lunacak Ote yandan askeri kesımın, sınır otesı bır operasyona karşı olduğu da belırtıldı Genelkur- may Başkanlığı'ndan ust duzey- de bır askeri yetkılı, "Gunej sı- nınmızda meydana gelen olay- (Arkası Sa. 16, Su. 4'de) Boğaz'dayine kaza. ŞehirHatlan vapuru 'Söndüren 2'yi batırdı Yoku dolu "Harbiye" adlı gemi, saat 09J0'da buyuk bir gurultuyle "Sonduren 2" gemisine çarpıyor. Denıze duşen murettebat atılan can sımıdenne juzerek Istanbul Boğazı'nda dun sabah buyuk bır facıaya neden olabılecek denız kazası ucuz atlatıldı. Şehır Hatlan'na aıt yolcu dolu "Harbıye" adlı gemı, Haydarpaşa mendireğı onunde "Sonduren 2 " gemısıyle çarpıştı. ulaşmaya çalışı\or. (Fotoğraflan Erdoğan Koseoglu) Çarpışmadan sonra "Sonduren 2", 6 dakıka ıçınde sulara gomulurken denıze duşen gemi personelı can sımıtlerı de atılarak kurtarıldı. Baş tarafından buyuk yara alan Harbıye'de can kaybı olmadı 14 Sayfada İŞO Başkanı, döviz politikası nedeniyle Merkez Bankası Başkanı'nı suçladı Dolarda sanayici-bürokrat kavgası Memduh Haeıoglu Merkez Bankası martın üçuncu haftasındakı davramşıyla bazı kimselere servis vermiştir. Röşdü Saracoglu: Bunu kanıtlayın o zaman, kanıtlayabilirseniz ben çeker gıderim. Merkez Bankası'ndan istifa ederim. Ekonomi Servisı— Sanayıcı ıle burokrat "kur kavgasına" tu- tuştu Martın uçuncu haftasın- da ekonomi hteraturune "Kara Cuma" olarak geçen, dolann dört gunde yuzde 13 5 artmasın- dan sonra 5 gunde yuzde 10 9 duşurulmesı, sanayıcı ıle burok- ratı bırbırıne duşurdu Istanbul Sana>ı Odası (ISO) Başkanı Memduh Hacıoğhı'nun kunın yukseltılmesınden sonra bır gunde bu kadar duşurulme- sıyle sanayıcıye darbe vunıldu- ğu ve bırılerının zengın edıldığı ıddıasına, Merkez Bankası Baş- kanı Ruşdu Saracoğlu'ndan >a- fArkası Sa 16, Su Vde) ANKARA, ATEŞ AÇANLARIİSTİYOR Konsolosluk krizi kapıda Dışişleri Bakanı Kurtcebe Alptemoçin, suçlular hakkında işlem yapdması için Irak Buyukelçiliğı'ne talep ilettiklerini belirtti. Dışişleri Sozcusu Sungar, buyukelçiliklerle konsoloslukların statusunun farklı olduğunu soyledı. Ankara'da BM ve Irak Buyukelçiliğı onunde protesto gostenleri yapıldı. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — Irak'ın Istan- bul Konsolos luğu onunde yapılan gosten- de konsolos- luktan ateş açılması sonu- cu ıkı kışının olmesı ve bır kışının yara- lanmasıyla ılgı- lı soruşturma surerken, Dı- şişleri Bakanı Kurtcebe Alp- temoçin, suçlu- lar hakkında ışlem yapılma- sı ıçın Irak Bu- yukelçiliğı'ne talep ılettıklen- nı belırterek, "Eğer ışbirliğı arzusundavsa- lar, suçluları verirler. Anla- jış gostermez- lerse uluslara- ABD- KÜRTLER YANLIŞ ANLADI UFUK GULOEMİR'in haberi 11. Sayfada KURTLER AT ZtRVESINtN GÜNDEMİNDE SABETAY VAROL'un haberi 11. Sayfada LE MONDE SEVR't GUNDEME GETİRDÎ MİNE G. SAULMER'ln 11. İNGÎLtZ BASINI TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI EDİP EMİL ÖYMEM 11. Sayfada IRAK, ATEŞKESİ KABUL ETTI 16. Sayfada SIĞINMACILARA YARDIM 'DAMLIYOR' 16. Sayfada föru gozaltına alındı Irak Bu- >ukelçısı El Tıknti, gösterı- nın engellen- mesı ıçın emnı- yet görevhleny- İe Urtıştı Bu- yukelçılık onu- ne konulan sı- yah çelenk, İraklı guvenlık görevlısınce parçalandı. Is- tanbul'da da tnsan Haklan Derneğı'nden 300 kışıhk bır grup dun Sır- kecı'dekı Bu- yuk Postane'- den Bırleşmış Mılletler'e telg- raf çekerek Irak'takı Sad- dam rejımının surdurduğu katlıamların onlenmesmı ıs- tedı Alptemo- çin, dun du- zenledığı basın toplantısında kendısıne yöneltılen bır soru rası kurallann ıcap ettiği şeyler yapılır" dedı Bu arada Istan- bul'dakı Irak Başkonsolosluğu uzerıne, Istanbul'dakı olaydan onunde meydana gelen olaydan dola>ı Ankara'nın duyduğu ın- sonra hayatını kaybeden 2 kışı- fıahn Irak Buyukelçiliğı'ne ıle- nın sah gunu Istanbul'da topra- tıldığım söyledı Alptemoçin, şu ğa \erıleceğı oğrenıldı Istan- değerlendırmeyı yaptı bul'dakı olayı protesto ıçın An- kara'da BM \e Irak Buyukelçı Iığı onunde gosterı yapıldı Gos- terıcılere sılah çeken elçılık şo- "Suçlular hakkında gerekli iş- lemlenn vapılması jolunda Irak Bujukelçılıgi'ne talep ilettık. (Arkası Sa. 16, Su. 3'de) 2 0 2 0 Y I L I N D A T U R K I Y E Dünyadaki yerimiz ne olacak? Jöatı'yla butunleşecek mıyız, yoksa Doğu'ya mı yöneleceğız5 Atlantık'ten Urallar'a Avrupa'da yenmız var mı3 Vytuz yıl sonra Avrupa mı, Amerıka mı, yoksa Rusya mı en yakınımız olacak5 ŞAHİN ALPAY TÜRKIYE'NIN GELECEĞINI ARAŞTIRDI 3 . B Ö L Ü M S A L I G Ü N Ü C U M H U R İ Y E T ' T E DPT ^asası'na Ozal'dan engel Cumhurbaşkanı Ozal'ın onayından geçerek yururluğe gıren YPK ve DPT'nin kuruluş, gorev ve yetkılerini duzenleyen yasanın uygulanması Cumhurbaşkanhğı Genel Sekreteri Kemal Yamak ımzalı bir talimatla Başbakanlığa gonderilerek durduruldu. BİLAL ÇETİN'in haberi 4. Sayfada • • - OĞRENCİ S E Ç M E SlNAVI SORU VE YANITLARI Y A R I N CUMHURİYET'TE 740 BİN OĞRENCf tLK ENGELDE Arka Sayfada Londra'dan Kabuk değiştirme EDİP EMİL OYMEN İngılız Komunıst Partısı, artık Demokratık Sol "Yanı7 " dendığı zaman sabırla "Artık Stahncı değılız, Yeşıllerden >anayi7," dıyorlar New York'tan Kennedylerin seks skandalı ŞEBNEM ATİYAS Yıllardır çeşıt çeşıt skandal yaratan ve her defasında ışın ıçınden sıyrıhveren Kennedylerin adı, son olarak bır ırza geçme olayına karıştı Budapeşte'den ^Kazı-Kazan'lı yaşam MEHMET MESTÇİ Evet, şıddetle esen ozgurluk ruzgârlan ve dışa açılma bırçok venılık yanında talıh o> r unlarının en "masumu" kazı- kazana da şans tanıdı Turku'dan Festivaller ve müzeler kenti OSMAN NURİ MERCAN 1812 yılına kadar Fınlandıya'ya başkentlık yapan bu kent, bır açık hava muzesı gorunumunde. Islamabad'dan Pazar ekonomisi DENİZGEMİCİ Butun aydınlann kafasını kurcalayan 'kımlık' sorununu, serbest pazar ekonomisi kısa yoldan çozeceğe benzıyor Stuttgart'tan Yaşamalısın Salomon AHMED ARPAD Salomon Perel, Polanyalı bır Yahudı ıdı Nazı zulmunden aılesı ıle bırlıkte kaçtı Annesı, "sen yaşamalısın" dıyordu 10. Sayfada BUGÜN DERGI Her pazar Cumhuriyet'le İnsan Bunlar, İnsan. l ç Polıtıka Servisı şefımız Celal Baslan- gıç, Irak sınınndan yazıyor "Yağmur yağıyor Çıplak ayaklarıyla yuruyor çamurların us- tünde. Artık kırlenecek yerı kalmamış uzun elbısesının eteklerını su bırıkıntılerınden ko- ruma çabasında Yere gelışıguzel atılmışgıbı duran naylon parçasını kaldırıyor — Bak Insan bunlar, ınsan On kadar çocuk var naylonun altında Hepsı yarı bellennden sarılmış bırbırıne oy- le yatıyorlar Altlanna senlı battanıye su ıçınde Çocuk- ların tumunde ne ayakkabı var, ne de çorap Ellerı yuzterı, saçları çamur ıçınde Goz- lerının yesıh solmuş Bır kadın Çıplak ayaklarında plastık terlıkler, otur- (ArkasıSa. 16, Su. Vde) HASAN CEMAL • Seçım heyecanı Ne\şehır'de seçmenler yenı beledıye başkanını seçmek ıçın ougun sandık başına gıdıvor Seçımde 7 başkan adayı yanştvor 4. Sayfada • f ecilde çifte standart Hukukçular, Bakanlar Kurulu 'nda kabul edüen 'ceza tecılı' yasa tasarısım değerlendırdı 5. Sayfada • Savaş sonrası New Mexico TVl'te saat 20 00'de 'Sur Atım Vaquero' adlı 1953 yılı ABD yapımı film yayımlanacak 6. Sayfada • Hollywood versiyonu Starl'de 11 30'da Kırmızı Bayrak yayımlamyor 6. Sayfada • Kovboy ışbaşında 'Kurtlarla Dans' fılmımn başoyuncusu Ke\ın Kostner, fılmıyle yedı Oscar kazandı 7. Sayfada • Ilk Gençliğim Neıl Sımon'un oyunu yaşamdan bır kesıtı canlandmyor 7. Sayfada • Pazar konuğu Bılım ve Teknık ekımızın sorumlusu Orhan Bursalı alkolun ınsanlar uzerındekı etkısı uzerıne AMA TEM'de klmık şefı olarak görev yapan ^°^ ^r Mansur Beyazyurek ,[e konuştu 12. Sayfada • Piyasa, bahar sersemı Turk Lırası sıkışıklığınm kronıkleşmesı, faız yarışımn hızlanması pıyasayı etkılıyor Ekonomide m Çınar katliamına protesto Emırgan dakı tanhı çay bahçesme bına yapnıa gınşımı tepkıyle karşılandt 15. Sayfada • Işık ve gölge sihirbazı Horst Sergıde Horst'un fotoğraflan onunde her yaştan çok sayıda zıyaretçı vardı Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Böylesi...TBMM'den cıkan ve Cumhurbaskanı'nca onanarak yu- rurluğe gıren bır /asanın uygulanması "emır" ıle durduru- labılır mû "BJ kadarı da olmaz" demeyın sakın olmuş1 Inanmıyor- sanız, arkadaşımız Bılal Çetın'ın haberını okuyun Cumhurbaşkanı Ozal, yururluğe gıren bır yasanın uygu- lanmaması ıçın Başbakanlığa, Genel Sekreteri M Kemal (4rkası Sa. 19, Su 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog