Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Bank24 Kartı alırken... "İşlem tamam" deyinceye kadar işlem tamam! PAMUKBANK Cumhuriyet Turkıye'de basvurduğunuzapda, yanı 67. Yıl; Sayı: 23932 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. KDY dahmd Nisan 1991 Cumartesi Iraklılar Istanbul'da 2 protestocuyu öldürdü Koıısolosluktaıı ateşIrak'ı protesto etmek isteyen 30 kişilik bir grup İstanbul başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi yaptı. Araba lastiklerini yakan göstericilerin taş atarak konsolosluk binasının camlarını kırdıklan sırada göstericilerin üzerine binadan otomatik silahlarla ateş açıldı. Paniğe kapılan göstericiler Okmeydanı ve Şişli yönüne 'doğru kaçmaya çalışırlarken Necdet Bakkaloğlu adh genç vücudunun çeşitli yerlerine aldığı kurşunlarla olay yerinde, ağır yaralanan Yılmaz Seyit Sıddıkoğlu hastanede öldü. Erdal Abdülhalik adh protestocu da ağır yaralandı. Polisler, olaydan sonra konsolosluk binasım kuşattı. Şişli Cumhuriyet Savcısı ile görüşen konsolosluk yetkilileri, kimseyi polise teslim etmeyeceklerini söylediler. Irak'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrüarak 'duyulan infial' bildirildi. • Ira İstanbul Haber Servisi — Irak'ın ulkesindekı Kurt ve Türkmenlere giriştiğı saldırılan protesto etmek ıçin Irak İstan- bul Başkonsolosluğu onunde gösteri duzenleyen 30 kişilik gruba, konsolosluktan otoma- tik silahla ateş açıldı. Istanbul'- dakı Turkmenlerden oluşan gostericilerden Necdet Asat Bakkaloğlu (32) olay yerinde, Yümaz Seyit Sıddıkoğlu (29) Florance NıghtingaJe Hastane- sı'nde amelıyat sonrası oldü, Erdal Abdülhalik (35) ise SSK Okmeydanı Hastanesi'nde teda- vi altına alındı. Konsolosluk gö- revhleri, olayın ardından kimse- yi içeriye sokmadılar. Polis, konsolosluk binasım kuşattı. Şışh Cumhuriyet Savcısı'yla çok kısa göruşen bir konsolosluk yetkilisinin "kimseyi teslim etmeyeceklerini" söylediği öğre- nildi. Bu arada polisin gosteri- cilerden 2'sini gözaltına aldığı belirtildi. Irak konsolosluğu gö- revlilerinin gostencüere hedef alarak ateş açması tepkıyle kar- şılandı. Görgu tanıklanndan ve Şişli Cumhuriyet Savcılığı yetkilile- rinden edinüen bilgiye göre dun saat 12.45 sıralannda meydana gelen olay şöyle geliştı: Saddam'ın katliamlannı pro- testo etmek amacıyla, çoğunlu- ğu gençlerden oluşan yaklaşık 30 kişilik Turkmen grubu, Ok- meydanı Halide Edip Adıvar Mahallesı'ndekı Irak istanbul Başkonsolosluğu onunde goste- ri yapmaya başladı. Beraberle- rinde getırdikleri araba lastikle- rını yakan grup "Kahrolsun Saddam" diye bağırarak konso- losluğun camlarını taşladılar. Taşlar, konsolosluk binasının on yuzundekı camlan tamamen kırarken, buna karşıhk konso- losluk bınasından dışandaki ka- labalığa yoğun ateş açıldığı be- lirtildi. Otomatik silahla açılan ateş uzenne paniğe kapılan gös- tericilerin arasında bulunan ve ticaretle uğraşüğı öğrenılen Nec- det Asat Bakkaloğlu adh genç, kurşunlara hedef oldu. Bakka- loğlu, olay yerinde kan kaybın- dan yaşamıhı yitirdi. Yılmaz Se- yit Sıddıkoğlu ıle Erdal Abdül- halik de açılan ateşle ağıı yara- landı. Sıddıkoğlu, Florance Nightingale; Abdülhalik ıse SSK Okmeydanı Hastanesi'ne (ArkastSa. 16, Su. l'dt) 7 YIL ÖNCE LONDRA'DA BENZERİ OLAY EDİP EMİL ÖYMEN'in haberi 16. Sayfada HUKUKÇULAR: ATEŞ AÇAN DİPLOMATSA TUTUKLANAMAZ 16. Sayfada 250 biıı Kürt sımrı ğeçtiYüRÜYÜŞ YAÛMURDA SÜRÜYOR ~ ANKARA, YAPTIRIM tSTtYOR BAKER SINIRA GELlYOR Asker yığınağı Olağanüstü Hal Bölge Valisi Kozakçıoğlu sınınn geçilmesinde "fiili" bir durumun doğduğunu söyledi. Türk sınırına yakın bölgelere ulaşan 150 bin Kürt daha sınırı geçmeye hazırlanıyor. Gelişmeler doğrultusunda bölgedeki güvenlik önlemleri de arttınhyor. Komandolardan ve özel harekât timlerinden oluşan yeni birlikler sınıra kaydırıldı. Bölgede incelemeler yapan Fransız Bakan Koucher, Türkiye'nin sığınmacılara tavrından övgüyle söz etti. Irak Devrim Konseyi, isyanın tümüyle bastırıldığım ve kısmi af ilan edildiğini açıkladı, ancak Irak Kürt liderlerinin af önerisini kabul etmediği bildiriliyor. 19. Sayfada ULUDERE'DENNOTLAR ANKARA, YAPTIRIMİSTİYOR Müdahale ısınıyor Türkiye'ye göç dalgasının yarattığı büyük sıkıntı Cumhurbaşkaru Ozal'ın başkanlık ettiği olağanüstü MGK ve Bakanlar Kurulu toplantılarında ele alındı. Ankara da BM'den 'uyarı' değil 'yaptırım'ı öngören bir karar çıkartmak üzere uluslararası diplomatik girişimleri sürdürme kararı aldı. Dışişleri Bakanhğı, yabancı diplomatlara sınır bölgesindeki durumun Türkiye açısından güçlüğünü anlatarak siyasi ve maddi destek istedi. Genelkurmay Başkanlığı çevrelerinin Irak birliklerinin kuzey Iraklıları Türkiye sımrından içeriye doğru sıkıştırmaları durumunda askeri müdahalede bulunulmasına sıcak baktığı öğrenildi. 19. Sayfada SINIRA GELİYOR Havadan yardımABDBaşkanı George Bush, Dışişleri Bakanı James Baker'ın yarın başlayacağı Ortadpğu turunda Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Turgut Ozal ile görüşeceğini açıkladı. Bush, Baker'ın sınırdaki sığınmacıların durumu ile ilgili gözlemlerde bulunacağım söyledi. Bush, sığınmacılar için Türkiye'ye ekonomik yardım ve gıda desteği sağladıklarını, sınıra bir sıhhiye birliği göndermeye hazır olduklarını bildirdi. Başkan Bush, ABD askeri uçaklarının yarından itibaren kuzey Irak üzerinde uçarak sınıra yığüan Irakhlara yardım malzemesi atacağını duyurdu. 19. Sayfada BM'DEN YARDIM VE UYARI SEBNEM ATİYAS'ınhaberi 11.Sayfada Bush 'ayaklanın' dedi, ayaklandıkMEHMET AKA ULUDERE — Işıkveren ko yünun dağlık kesımınde bınler- ce insarun çeşitli dillerden ya- kınmalan birbirini kovalıyor: — Açız, donuyonız... Işıkveren'de binlerce kişı top- lanmış, Kurdu, Turkmeni, Sur- yanisi hatta Mısırhsı... Asker ve korucu çemberinde tutulan sığınmaalar, ısmabil- mek için çevredeki ağaçlan kes- mişler, yakıyorlar. Çevreyi ke- sıf bir duman sarmış. Kimi ısı- nıyor. Kimi tenceresini kayna- tıvor. Bebesine sıcak bir çorba vermek için. Bazıları bir kaya kovuğun? girmiş. Yanlarında battaniye getirenler çadır kurmuşlar. Bazen yağmur, bir ara da do- lu duşüyor. Yağıştan korunabil- mek için giysilerini başlarına geçirmışler. İki Turk doktor, çocuklan (Arkast Sa. 16, Su. S'de) IRAKLIMUHALİF TÜRKMEN ÖRGÜTLERİ Bize de ilgi gösterin %Haber Merkezi — Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren muha- lif Turkmen örgutleri tarafın- dan yapılan açıklamalarda, Iraklı Turklenn en az Kurtler kadar zulme ve haksızhklara uğradığı, ancak Türk ve dunya basımnda yalnızca Kurtlerle ıl- gilenildiği öne suruldu. "Uunya Turklerinin hak ve sorunlannı diinya kamuoyuna dujurmak" amacıyla kurulan komite tarafından Istanbul'da duzenlenen basın toplantısmda, Irak Turkleri Kultur ve Daya- nışma Derneği Başkanı Suphi Saatçi, "Türkiye, askeri kuvvet kullanma hakkı da dahil her turliı imkânı kullanarak bu katliamı durdurmalıdır" dedi. tstanbul Ataturk Kultur Merkezi'nde duzenlenen top- lantıda konuşan uç yıldır yasa- dışı çalışan, ancak 2 ay öncesin- de ">nsal"a çıkan Irak Mılli Turkmen Partisi Genel Sekre- (Arkası Sa. 19, Su. S'te) BAŞKEIVn AHMETTAN Ankara Uzun Bir Gün Yaşadı ANKARA — Türkiye, Irak'- tan gelen Kürt selinde bogulma- mak için Saddam'la değil, Batı ile uğraşmak zorunda. Çunku Batı, Kurt sorununu battaniye ve konserve ile "çözmeye" kararlı. Hiçbirisi ül- kelerine bir Kurt bile almaya ni- yetli değil. Sabah Ankara'da çok erken başladı. Gece yansına dek suren çeşitli goruşmelerde "Kurt akını" ele alındı. Dışişleri Ba- kanhğı Irak ve ABD bu>ukelçi- lerinin birbirlerini iğnelemeleri- (Arkası Sa. 16, Sü. 4'de) İSTANBUL SINIRDA YAŞANAN BÜYÜK DR.4M — Saddama bağlı bir- liklerin onunden kaçan Kuzey Iraklılar, umut volculuklarını iıta- nılmaz guç koşullarda surduruvorlar. Çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkek, canlannı kurtarmak için tek bir hedefe. Türkiye sı- nınna ulaşmaya çabalıyor. Yüz binlerin yaşadığı buyuk dram sarp tepelerde, nehirlerde ve son derece olumsuz hava koşullarında su- ruyor. Sınırdaki >uz binlerce kişiye ancak belli olçulerde vardım- da bulunabilmenin sıkıntısını yasavan Ankara'ya Batı'nın tavsi- yesi ise, "Sınınnı aç, sonra yardım ederim" oluyor. (Fotoğraf: AA) Polise sııikast Emniyet Müdürlüğu Güvenlik Şubesi Istihbarat Bölümü'nde çalışan polis memuru Hacıbey Kaya Beşiktaş'ta sabah koşusunu yaparken 2 kişinin silahlı saldınsı sonucu öldürüldü. Saldırıyı Dev-Sol üstlendi Saldırganlara müdahale etmek isteyen 28 yaşındaki işçi Suat Cinci, kaburgalanna isabet eden kurşun sonucu kaldjnldığı hastanede oldu. 4 Sayfada THY GREVİ Umut zirvesi ertelendi Çalışma Bakanı Imren Aykut, THY ve HAVAŞ grevine çözüm sağlanması için bugün taraflar arasında yapılacak toplantıyı, "yundışından konukları .geldiği için" erteledi. Hava-İş yetkilileri, toplantının ileriki bir tarihe atılmasmın olumsuz bir gelişme olduğunu söylediler. Ekonomide PETKİM İŞÇİLERİ TOPLU VİZİTEYE ÇIKTI Ekonomide SÖZLEŞMELİ PERSONEL ŞAŞKIN Ekonomide MERKEZ BANKASI BAŞKANI SARACOĞLU 'PATLADF Ekonomide Bakanlar Kundu'nun onayladığı tasanpazprtesiMeclis'te Tecilve terörpaketi hazır Terörle mncadele 141, 142 ve 163. maddeler kaldınlarak, yerine terorle mucadele yasa taslağında şiddet ve cebir unsurunu suç kabul eden hukumler getirildi. Taslakta olam cezaları da kaldınlarak 36 yıla kadar hapis cezası öngörulüyor. 2932 sayılı Türkçe'nin kullanımıyla ilgili yasa metinden komisyonlarda göruşulduğu gerekçesiyle çıkarıldı. 16. Sayfada Ceza teeili Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklamada bulunan Devlet Bakanı ve Hükumet Sozcusü Kemal Akkaya, cezaların tecilinin ikinci bir suç işlenene kadar geçerli olacağını belirtti. Akkaya, 'Bayrama yetişir mi?' sorusunu, 'TBMM'nın çalışmasına bağlı, komisyonlarda goruşulecek, sonra genel kurula gelecek' diye yamüadı. 4. Sayfada BUGUN BİLİM TEKNİK BJUMTEKNİKA Cüceloğlu: Canlıların geçmişine açılan tünel Asimov: Şempanze bizimtarafa Bugün ve her cumartesi Artüz: Karadeniz'de yunus ölümleri YARIN DERGİ Yann ve her pazar Maradona: O artıkeski futbolcu Haftanın konuğu Necmettin Çobanoğlu Deha nedir, nerededir? Onuncu yılın ardından sınemalı günlere bakış GOZLEM UGUR MUMCU Soykırım-- Soykırım, bir söyun, bir etnık ya da dinsel topluluğun tü- munün ya da bir bölümunün sistemlı biçımde yok edilme- leri demektir. Savaş, ordular arasında olur. Soykırım, sivil halkları he- def alır. Jenosıt bir insanlık suçudur!»^* (Arkast Sa. 16, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog